Home

Arrest van het Hof van 11 april 1978.

Arrest van het Hof van 11 april 1978.

1OVERWEGENDE DAT DE COMMISSIE BIJ EEN OP 28 JULI 1977 TER GRIFFIE INGEDIEND VERZOEKSCHRIFT KRACHTENS ARTIKEL 169 EEG-VERDRAG BIJ HET HOF BEROEP HEEFT INGESTELD TEN EINDE TE DOEN VASTSTELLEN , DAT HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN EEN KRACHTENS HET VERDRAG OP HEM RUSTENDE VERPLICHTING NIET IS NAGEKOMEN , DOOR NIET BINNEN DE VOORGESCHREVEN TERMIJN VAN 18 MAANDEN DE NODIGE WETTELIJKE EN BESTUURSRECHTELIJKE BEPALINGEN VAST TE STELLEN OM TE VOLDOEN AAN HET BEPAALDE IN ' S RAADS RICHTLIJN NR . 71/347 VAN 12 OKTOBER 1971 ( PB NR . L 239 , BLZ . 1 ), BETREFFENDE DE ONDERLINGE AANPASSING VAN DE WETGEVINGEN DER LID-STATEN INZAKE DE METING VAN HET NATUURGEWICHT VAN GRANEN ;

2OVERWEGENDE DAT DEZE RICHTLIJN DEEL UITMAAKT VAN EEN AANTAL RICHTLIJNEN OP HET GEBIED VAN DE MEETINSTRUMENTEN WELKE UITDRUKKELIJK ZIJN VOORZIEN IN HET DOOR DE RAAD OP 28 MEI 1969 AANVAARDE ' ' ALGEMEEN PROGRAMMA VOOR DE OPHEFFING VAN DE TECHNISCHE BELEMMERINGEN VAN HET HANDELSVERKEER DIE HET GEVOLG ZIJN VAN VERSCHILLEN TUSSEN DE WETTELIJKE EN BESTUURSRECHTELIJKE BEPALINGEN DER LID-STATEN ' ' ( PB NR . C 76 , BLZ . 1 .);

3DAT DIT ALGEMEEN PROGRAMMA IN WERKING IS GESTELD DOOR ' S RAADS KADERRICHTLIJN NR . 71/316 VAN 26 JULI 1971 ( PB NR . L 202 , BLZ . 1 ) INZAKE DE ONDERLINGE AANPASSING VAN DE WETGEVINGEN DER LID-STATEN BETREFFENDE VOOR MEETMIDDELEN EN METROLOGISCHE CONTROLEMETHODEN GELDENDE ALGEMENE BEPALINGEN , WELKE HOOFDZAKELIJK TEN DOEL HEEFT , DE NATIONALE BEPALINGEN BETREFFENDE DE CONTROLE VAN DEZE INSTRUMENTEN TE HARMONISEREN UITGAAT VAN HET GRONDBEGINSEL VAN DE WEDERZIJDSE ERKENNING VAN CONTROLES ;

4DAT , IN DIT ALGEMEEN VERBAND , RICHTLIJN NR . 71/347 MEER IN HET BIJZONDER TEN DOEL HEEFT , DE WETTELIJKE REGELINGEN VAN DE VERSCHILLENDE LID-STATEN BETREFFENDE HET NATUURGEWICHT VAN GRANEN TE HARMONISEREN , MET NAME DOOR EEN EENVORMIGE DEFINITIE VAN HET EEG-NATUURGEWICHT TE GEVEN , EEN REFERENTIESTANDAARDINSTRUMENT IN TE VOEREN EN VOORWAARDEN TE STELLEN WAARAAN DE MEETMIDDELEN TER BEPALING VAN HET EEG-NATUURGEWICHT MOETEN VOLDOEN ;

5DAT ALDUS HET UITSLUITENDE EN VERPLICHTE GEBRUIK VAN HET EEG-NATUURGEWICHT , WELK BEGRIP IN ALLE LID-STATEN HETZELFDE IS , TOT GEVOLG ZAL HEBBEN , DAT IEDERE BETWISTING OVER DE MEETMETHODE VAN GRANEN IN DE INTRACOMMUNAUTAIRE HANDEL WORDT VOORKOMEN ;

6DAT VOLGENS ARTIKEL 7 VAN RICHTLIJN NR . 71/347 , DE LID-STATEN BINNEN 18 MAANDEN NA KENNISGEVING VAN DE RICHTLIJN DE PASSENDE MAATREGELEN MOESTEN NEMEN OM AAN DE RICHTLIJN TE VOLDOEN , WELKE TERMIJN OP 15 APRIL 1973 IS VERSTREKEN ZONDER DAT DE NEDERLANDSE AUTORITEITEN DE NODIGE WETTELIJKE EN BESTUURSRECHTELIJKE BEPALINGEN HEBBEN INGEVOERD ;

7DAT DE COMMISSIE , MET TOEPASSING VAN ARTIKEL 169 EEG-VERDRAG , BIJ BRIEF VAN 14 FEBRUARI 1975 HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN IN DE GELEGENHEID HEEFT GESTELD OPMERKINGEN TE MAKEN ;

8OVERWEGENDE DAT VERWEERDER HET VOORGEWORPEN VERZUIM NIET HEEFT BETWIST EN HEEFT VERKLAARD HET TE BETREUREN , NIET TIJDIG DE NOODZAKELIJKE NATIONALE MAATREGELEN TE HEBBEN KUNNEN NEMEN , EN DE COMMISSIE OP DE HOOGTE HEEFT GESTELD VAN DE VOORTGANG VAN DE UITVOERINGSMAATREGELEN , WAARBIJ HIJ OPMERKTE DAT HET ONTBREKEN VAN WETTELIJKE EN BESTUURSRECHTELIJKE BEPALINGEN OP HET DOOR RICHTLIJN NR . 71/347 BESTREKEN GEBIED GEEN NADELIGE INVLOED HAD OP DE WERKING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE MARKT ;

9DAT HET AANVANKELIJK IN DE BEDOELING VAN DE NEDERLANDSE REGERING HAD GELEGEN OM AAN DE EEG-RICHTLIJNEN OP HET GEBIED VAN DE METROLOGIE UITVOERING TE GEVEN OP BASIS VAN EEN BENELUX-OVEREENKOMST VAN 11 MAART 1970 , WELKE OP 30 NOVEMBER 1972 DOOR NEDERLAND WERD GERATIFICEERD ;

10DAT BIJ ONTBREKEN VAN RATIFICATIE VAN DEZE OVEREENKOMST DOOR BELGIE EN LUXEMBURG EN DOORDAT DE COMMISSIE OP 22 DECEMBER 1975 DE PROCEDURE VAN ARTIKEL 169 EEG-VERDRAG HAD VOORTGEZET DOOR AAN DE NEDERLANDSE REGERING HET IN DIT ARTIKEL BEDOELDE MET REDENEN OMKLEDE ADVIES TE ZENDEN , HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN HEEFT BESLOTEN EEN ANDERE WEG TE VOLGEN EN DE IJKWET 1937 , STAATSBLAD 627 , TE WIJZIGEN TEN EINDE OVER EEN ADEQUATE WETTELIJKE REGELING TE BESCHIKKEN OM DE EEG-RICHTLIJNEN OP HET GEBIED VAN DE METROLOGIE UIT TE VOEREN ;

11DAT OP 2 JUNI 1976 DE WET TOT WIJZIGING VAN DE IJKWET IS AANGENOMEN , WAARDOOR DE NEDERLANDSE AUTORITEITEN IN STAAT WERDEN GESTELD EEN MAATREGEL TE NEMEN DIE TER VERDERE UITVOERING VAN RICHTLIJN NR . 71/347 DIENDE TE WORDEN GEVOLGD DOOR EEN NADER UITGEWERKTE REGELING , DIE DE NEDERLANDSE REGERING , NAAR ZIJ BIJ SCHRIFTUUR EN TER TERECHTZITTING VAN 21 FEBRUARI 1978 VERKLAARDE , IN DE LOOP VAN 1978 HOOPTE IN WERKING TE KUNNEN STELLEN ;

12DAT HIERUIT NIETTEMIN VOLGT DAT DE MAATREGELEN TER VERZEKERING VAN DE UITVOERING DER RICHTLIJN NIET BINNEN DE VOORGESCHREVEN TERMIJN ZIJN GENOMEN ;

13DAT HET ARGUMENT , DAT DE NIET-TOEPASSING VAN DEZE RICHTLIJN GEEN NADELIGE INVLOED OP DE WERKING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE MARKT HEEFT GEHAD , MET HET OOG OP DE DOELSTELLING VAN GENOEMDE RICHTLIJN NIET KAN SLAGEN ;

14DAT HIERUIT VOLGT DAT HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN , DOOR NIET BINNEN DE VOORGESCHREVEN TERMIJN DE NODIGE BEPALINGEN TE HEBBEN INGEVOERD OM TE VOLDOEN AAN ' S RAADS RICHTLIJN NR . 71/347 BETREFFENDE DE ONDERLINGE AANPASSING VAN DE WETGEVINGEN DER LID-STATEN INZAKE DE METING VAN HET NATUURGEWICHT VAN GRANEN EEN KRACHTENS HET VERDRAG OP HEM RUSTENDE VERPLICHTING NIET IS NAGEKOMEN ;

HET HOF VAN JUSTITIE ,

RECHTDOENDE , VERSTAAT :

1 . DOOR NIET BINNEN DE VOORGESCHREVEN TERMIJN DE NODIGE BEPALINGEN TE HEBBEN INGEVOERD OM TE VOLDOEN AAN ' S RAADS RICHTLIJN NR . 71/347/EEG VAN 12 OKTOBER 1971 , BETREFFENDE DE ONDERLINGE AANPASSING VAN DE WETGEVINGEN DER LID-STATEN INZAKE DE METING VAN HET NATUURGEWICHT VAN GRANEN , IS HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN EEN KRACHTENS HET VERDRAG OP HEM RUSTENDE VERPLICHTING NIET NAGEKOMEN ;

2 . VERWEERDER WORDT IN DE KOSTEN VERWEZEN .

TER RECHTVAARDIGING VAN DE NIET-NAKOMING DER UIT EEN HARMONISATIERICHTLIJN VOORTVLOEIENDE VERPLICHTINGEN KAN EEN LID-STAAT ZICH NIET BEROEPEN OP HET ARGUMENT , DAT DE NIET-TOEPASSING VAN DEZE RICHTLIJN GEEN NADELIGE INVLOED OP DE WERKING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE MARKT HEEFT GEHAD .

LID-STATEN - NIET-TOEPASSING VAN EEN RICHTLIJN - INVLOED OP DE WERKING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE MARKT - ONTBREKEN DAARVAN - RECHTVAARDIGING VAN DE NIET-NAKOMING - ONTOELAATBAARHEID

( EEG-VERDRAG , ART . 169 )

TEN AANZIEN VAN DE KOSTEN

15OVERWEGENDE DAT INGEVOLGE ARTIKEL 69 , PARAGRAAF 2 , VAN HET REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING DE IN HET ONGELIJK GESTELDE PARTIJ IN DE KOSTEN MOET WORDEN VERWEZEN VOORZOVER ZULKS IS GEVORDERD ;

16DAT VERWEERDER IN HET ONGELIJK IS GESTELD ;

17DAT HIJ DERHALVE IN DE KOSTEN MOET WORDEN VERWEZEN ;

IN DE ZAAK 95/77

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN , TEN DEZE VERTEGENWOORDIGD DOOR R . C . FISCHER , JURIDISCH ADVISEUR VAN DE COMMISSIE , ALS GEMACHTIGDE , EN DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TE LUXEMBURG BIJ M . CERVINO , JURIDISCH ADVISEUR VAN DE COMMISSIE , JEAN MONNET-GEBOUW , KIRCHBERG ,

VERZOEKSTER ,

TEGEN

HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN , TEN DEZE VERTEGENWOORDIGD DOOR A . BOS , ASSISTENT JURIDISCH ADVISEUR VAN HET MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN , ALS GEMACHTIGDE , EN DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TE LUXEMBURG TER NEDERLANDSE AMBASSADE ALDAAR ,

VERWEERDER ,

BETREFFENDE VERZOEK TOT VASTSTELLING DAT HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN EEN KRACHTENS HET EEG-VERDRAG OP HEM RUSTENDE VERPLICHTING NIET IS NAGEKOMEN DOOR NIET BINNEN DE VOORGESCHREVEN TERMIJN DE NODIGE WETTELIJKE EN BESTUURSRECHTELIJKE BEPALINGEN IN TE VOEREN OM TE VOLDOEN AAN HET BEPAALDE IN ' S RAADS RICHTLIJN NR . 71/347/EEG VAN 12 OKTOBER 1971 , BETREFFENDE DE ONDERLINGE AANPASSING VAN DE WETGEVINGEN DER LID-STATEN INZAKE DE METING VAN HET NATUURGEWICHT VAN GRANEN ( PB NR . L 239 VAN 25 OKTOBER 1971 , BLZ . 1 E.V ., ZOALS GEWIJZIGD IN BIJLAGE I JO . ARTIKEL 29 VAN DE TOETREDINGSAKTE EN BEKENDGEMAAKT AAN DE LID-STATEN OP 15 OKTOBER 1971 ),