Home

Arrest van het Hof van 13 oktober 1977.

Arrest van het Hof van 13 oktober 1977.

1 OVERWEGENDE DAT DE ARBEIDSRECHTBANK TE CHARLEROI BIJ VONNIS VAN 24 MAART 1977 , INGEKOMEN TER GRIFFIE VAN HET HOF OP 30 MAART 1977 , OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 177 EEG-VERDRAG EEN VRAAG HEEFT GESTELD INZAKE DE UITLEGGING VAN ARTIKEL 12 VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 1408/71 VAN DE RAAD VAN 14 JUNI 1971 , BETREFFENDE DE TOEPASSING VAN DE SOCIALE ZEKERHEIDSREGELINGEN OP LOONTREKKENDEN EN HUN GEZINNEN , DIE ZICH BINNEN DE GEMEENSCHAP VERPLAATSEN ( PB L 149 VAN 5 . 7 . 1971 , BLZ . 2 );

2 DAT DEZE VRAAG IS GESTELD IN EEN GEDING BETREFFENDE DE BEREKENING DOOR HET BEVOEGDE BELGISCHE ORGAAN VAN HET INVALIDITEITSPENSIOEN VAN EEN ITALIAANS ONDERDAAN , VERZOEKER IN HET HOOFDGEDING , DIE AANVANKELIJK ALS BOUWVAKARBEIDER IN ITALIE EN DAARNA ALS MIJNWERKER IN BELGIE HEEFT GEWERKT ;

3 DAT DEZE WERKNEMER IN BELGIE VOLDEED AAN ALLE IN DE BELGISCHE WETGEVING GESTELDE VOORWAARDEN VOOR DE VERKRIJGING VAN HET RECHT OP EEN INVALIDITEITSPENSIOEN KRACHTENS DE REGELING VOOR MIJNWERKERS ;

4 DAT HIJ ZICH DAARENTEGEN VOOR ZIJN RECHT OP EEN UITKERING IN ITALIE MOEST BEROEPEN OP DE BEPALINGEN VAN ARTIKEL 45 VAN VERORDENING NR . 1408/71 EN DAT VOOR DE BEREKENING DEZER UITKERING DE IN DE BEIDE LID-STATEN FEITELIJK VERVULDE TIJDVAKKEN WERDEN SAMENGETELD EN DE ITALIAANSE UITKERING PRO RATA PARTE WERD VASTGESTELD ;

5 DAT HET BELGISCHE ORGAAN ONDER TOEPASSING VAN DE NATIONALE ANTICUMULATIEBEPALINGEN DAARNA VAN HET INVALIDITEITSPENSIOEN HET BEDRAG VAN DE PRO RATA BEREKENDE ITALIAANSE UITKERING HEEFT AFGETROKKEN EN BETROKKENE OM TERUGBETALING VAN HET ALS VOORSCHOT BETAALDE BEDRAG HEEFT VERZOCHT ;

6 OVERWEGENDE DAT GEVRAAGD WORDT OF HET VERENIGBAAR IS MET ARTIKEL 12 , LID 2 , VAN VERORDENING NR . 1408/71 DAT EEN DOOR EEN LID-STAAT IN HET KADER VAN ARTIKEL 46 , LID 1 , TOEGEKEND INVALIDITEITSPENSIOEN WORDT VERMINDERD DOORDAT HET ORGAAN VAN EEN ANDERE LID-STAAT UITKERINGEN VAN DEZELFDE AARD HEEFT VASTGESTELD , EN DEZE VERMINDERING PLAATSVINDT OP GROND VAN NATIONALE BEPALINGEN VAN EERSTGENOEMDE LID-STAAT ;

7 OVERWEGENDE DAT ARTIKEL 12 , LID 2 , VAN VERORDENING NR . 1408/71 LUIDT ALS VOLGT : ' ' DE BEPALINGEN INZAKE VERMINDERING , SCHORSING OF INTREKKING WAARIN DE WETGEVING VAN EEN LID-STAAT VOORZIET IN GEVAL VAN SAMENLOOP VAN EEN UITKERING MET ANDERE UITKERINGEN VAN SOCIALE ZEKERHEID OF MET ANDERE INKOMSTEN , ZIJN OP DE RECHTHEBBENDEN VAN TOEPASSING , ZELFS INDIEN HET GAAT OM UITKERINGEN WELKE OP GROND VAN DE WETGEVING VAN EEN ANDERE LID-STAAT ZIJN VERKREGEN OF OM INKOMSTEN WELKE OP HET GRONDGEBIED VAN EEN ANDERE LID-STAAT ZIJN VERWORVEN . DEZE REGEL IS EVENWEL NIET VAN TOEPASSING INDIEN DE BETROKKENE GELIJKSOORTIGE UITKERINGEN BIJ INVALIDITEIT , OUDERDOM , OVERLIJDEN ( PENSIOENEN ) OF BEROEPSZIEKTE GENIET , WELKE DOOR DE ORGANEN VAN TWEE OF MEER LID-STATEN OVEREENKOMSTIG DE ARTIKELEN 46 , 50 , 51 EN 60 , LID 1 , SUB B ), WORDEN VASTGESTELD ' ' ;

8 DAT ZOALS HET HOF IN ZIJN ARREST VAN 21 OKTOBER 1975 ( PETRONI , ZAAK 24/75 , JURISPR . BLZ . 1149 ) REEDS HEEFT BESLIST , ARTIKEL 46 , LID 3 , ONVERENIGBAAR IS MET ARTIKEL 51 VAN HET VERDRAG VOOR ZOVER HET EEN BEPERKING OPLEGT VAN IN VERSCHILLENDE LID-STATEN VERKREGEN UITKERINGEN DOOR VERLAGING VAN HET BEDRAG VAN EEN UITSLUITEND ONDER DE NATIONALE WETGEVING VERKREGEN UITKERING ;

9 DAT HIERUIT VOLGT DAT DE BEPALINGEN VAN DIT LID NIET VAN TOEPASSING ZIJN INGEVAL ZIJ EEN VERLAGING VAN DE UITSLUITEND ONDER DE WETGEVING VAN EEN LID-STAAT VERKREGEN UITKERING MEEBRENGEN EN DAT IN EEN ZODANIG GEVAL DE TWEEDE ZIN VAN LID 2 VAN ARTIKEL 12 NIET VAN TOEPASSING IS ;

10 DAT WANNEER DEZE TWEEDE ZIN NIET VAN TOEPASSING IS , DE EERSTE ZIN GELDT EN DIENTENGEVOLGE DE BEPALINGEN INZAKE VERMINDERING , SCHORSING OF INTREKKING WAARIN DE NATIONALE WETGEVING VOORZIET , AAN DE RECHTHEBBENDE KUNNEN WORDEN TEGENGEWORPEN ;

11 DAT EVENWEL UIT LID 1 VAN ARTIKEL 46 VOLGT DAT , INDIEN DE TOEPASSING VAN ALLEEN DE NATIONALE BEPALINGEN VOOR HET ONTSTAAN EN DE BEREKENING VAN HET RECHT MINDER VOORDELIG IS VOOR DE WERKNEMER DAN DE TOEPASSING VAN DE BEPALINGEN BETREFFENDE SAMENTELLING EN PRO RATABEREKENING , DEZE LAATSTE MOETEN WORDEN TOEGEPAST ;

12 DAT DERHALVE DIENT TE WORDEN GEANTWOORD DAT , ZOLANG DE WERKNEMER ALLEEN KRACHTENS DE NATIONALE WETTELIJKE REGELING EEN PENSIOEN ONTVANGT , DE BEPALINGEN VAN VERORDENING NR . 1408/71 NIET ERAAN IN DE WEG STAAN DAT DE NATIONALE WETTELIJKE REGELING , WAARONDER DE NATIONALE ANTICUMULATIEBEPALINGEN , INTEGRAAL OP HEM WORDT TOEGEPAST , MET DIEN VERSTANDE DAT WANNEER DE TOEPASSING VAN DEZE NATIONALE WETTELIJKE REGELING MINDER GUNSTIG BLIJKT DAN DIE VAN DE SAMENTELLINGS- EN PRO RATAREGELING , DEZE LAATSTE INGEVOLGE ARTIKEL 46 , LID 1 , VAN VERORDENING NR . 1408/71 TOEPASSING MOET VINDEN ;

HET HOF VAN JUSTITIE ,

UITSPRAAK DOENDE OP DE DOOR DE ARBEIDSRECHTBANK TE CHARLEROI BIJ VONNIS VAN 24 MAART 1977 GESTELDE VRAGEN , VERKLAART VOOR RECHT :

ZOLANG EEN WERKNEMER ALLEEN KRACHTENS DE NATIONALE WETTELIJKE REGELING EEN PENSIOEN ONTVANGT , STAAN DE BEPALINGEN VAN VERORDENING NR . 1408/71 NIET ERAAN IN DE WEG DAT DE NATIONALE WETTELIJKE REGELING , WAARONDER DE NATIONALE ANTICUMULATIEBEPALINGEN , INTEGRAAL OP HEM WORDEN TOEGEPAST , MET DIEN VERSTANDE DAT WANNEER DE TOEPASSING VAN DEZE NATIONALE WETTELIJKE REGELING MINDER GUNSTIG BLIJKT DAN DIE VAN DE SAMENTELLINGS- EN PRO RATAREGELING , DEZE LAATSTE INGEVOLGE ARTIKEL 46 , LID 1 , VAN VERORDENING NR . 1408/71 TOEPASSING MOET VINDEN .

ZOLANG EEN WERKNEMER ALLEEN KRACHTENS DE NATIONALE WETTELIJKE REGELING EEN PENSIOEN ONTVANGT , STAAN DE BEPALINGEN VAN VERORDENING NR . 1408/71 NIET ERAAN IN DE WEG DAT DE NATIONALE WETTELIJKE REGELING , WAARONDER DE NATIONALE ANTI-CUMULATIE- BEPALINGEN , INTEGRAAL OP HEM WORDEN TOEGEPAST , MET DIEN VERSTANDE DAT WANNEER DE TOEPASSING VAN DEZE NATIONALE WETTELIJKE REGELING MINDER GUNSTIG BLIJKT DAN DIE VAN DE SAMENTELLINGS- EN PRO RATAREGELING , DEZE LAATSTE INGEVOLGE ARTIKEL 46 , LID 1 , VAN VERORDENING NR . 1408/71 TOEPASSING MOET VINDEN .

SOCIALE ZEKERHEID VAN MIGRERENDE WERKNEMERS - SOCIALE UITKERINGEN - ONTSTAAN VAN HET RECHT HIEROP ALLEEN KRACHTENS EEN NATIONALE WETTELIJKE REGELING - INTEGRALE TOEPASSING HIERVAN - VOORDELEN VAN DE SAMENTELLINGS- EN PRO RATAREGELING - VOORRANG

( VERORDENING NR . 1408/71 , ART . 46 , LID 1 )

TEN AANZIEN VAN DE KOSTEN

13 OVERWEGENDE DAT DE KOSTEN , DOOR DE BELGISCHE REGERING , DE NEDERLANDSE REGERING EN DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN WEGENS INDIENING HUNNER OPMERKINGEN BIJ HET HOF GEMAAKT , NIET VOOR VERGOEDING IN AANMERKING KUNNEN KOMEN ;

14 DAT DE PROCEDURE TEN AANZIEN VAN DE PARTIJEN IN HET HOOFDGEDING ALS EEN ALDAAR GEREZEN INCIDENT IS TE BESCHOUWEN , ZODAT DE NATIONALE RECHTERLIJKE INSTANTIE OVER DE KOSTEN HEEFT TE BESLISSEN ;

IN DE ZAAK 37/77 ,

BETREFFENDE EEN VERZOEK AAN HET HOF KRACHTENS ARTIKEL 177 EEG-VERDRAG VAN DE ARBEIDSRECHTBANK TE CHARLEROI , IN HET ALDAAR AANHANGIG GEDING TUSSEN

FERNANDO GRECO , TE CHATELINEAU

EN

NATIONAAL PENSIOENFONDS VOOR MIJNWERKERS , TE BRUSSEL

OM EEN PREJUDICIELE BESLISSING INZAKE DE UITLEGGING VAN ARTIKEL 12 VAN VERORDENING NR . 1408/71 VAN DE RAAD VAN 14 JUNI 1971 , BETREFFENDE DE TOEPASSING VAN DE SOCIALE ZEKERHEIDSREGELINGEN OP LOONTREKKENDEN EN HUN GEZINNEN , DIE ZICH BINNEN DE GEMEENSCHAP VERPLAATSEN ( PB L 149 , BLZ . 2 ),