Home

Arrest van het Hof van 22 november 1977.

Arrest van het Hof van 22 november 1977.

1 OVERWEGENDE DAT DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE ANTWERPEN BIJ VONNIS VAN 7 APRIL 1977 , INGEKOMEN TEN HOVE OP 18 APRIL DAAROPVOLGENDE , KRACHTENS ARTIKEL 2 , SUB 3 , EN ARTIKEL 3 , LID 2 , VAN HET PROTOCOL VAN 3 JUNI 1971 HET HOF TWEE VRAGEN HEEFT GESTELD BETREFFENDE DE UITLEGGING VAN DE TERM ' ' GEWOON RECHTSMIDDEL ' ' IN DE ARTIKELEN 30 EN 38 VAN HET VERDRAG BETREFFENDE DE RECHTERLIJKE BEVOEGDHEID EN DE TENUITVOERLEGGING VAN BESLISSINGEN IN BURGERLIJKE EN HANDELSZAKEN ( NA TE NOEMEN HET EXECUTIEVERDRAG );

2 OVERWEGENDE DAT BLIJKENS HET DOSSIER DE VENNOOTSCHAP INDUSTRIAL DIAMOND SUPPLIES TE ANTWERPEN , VERZOEKSTER IN HET HOOFDGEDING , DOOR HET TRIBUNALE CIVILE E PENALE TE TURIJN IS VEROORDEELD TOT BETALING AAN VERWEERSTER IN HET HOOFDGEDING , LUIGI RIVA , HANDELSVERTEGENWOORDIGER TE TURIJN , DE SOM VAN LIT . 53 052 980 , WEGENS VERSCHULDIGDE PROVISIES IN HET KADER VAN DE TUSSEN PARTIJEN BESTAANDE CONTRACTUELE VERHOUDING , VERMEERDERD MET DE INTERESSEN EN PROCESKOSTEN ;

3 DAT HET VONNIS VAN HET TRIBUNALE TE TURIJN , GEWEZEN OP 23 SEPTEMBER 1976 IN BEROEP VAN EEN BESLISSING VAN DE PRETORE ALDAAR , THANS UITVOERBAAR IS ;

4 DAT RIVA OP 25 NOVEMBER 1976 VAN DE RECHTBANK TE ANTWERPEN EEN VONNIS HEEFT VERKREGEN HOUDENDE VERLOF TOT TENUITVOERLEGGING IN BELGIE VAN HET VONNIS VAN HET TRIBUNALE TE TURIJN , OVEREENKOMSTIG DE ARTIKELEN 31 EN VOLGENDE EXECUTIEVERDRAG ;

5 DAT INDUSTRIAL DIAMOND SUPPLIES OP 15 DECEMBER 1976 KRACHTENS DE ARTIKELEN 36 EN 37 EXECUTIEVERDRAG BIJ DE RECHTBANK TE ANTWERPEN VERZET HEEFT GEDAAN TEGEN HET EXEQUATURVONNIS ;

6 DAT GENOEMDE VENNOOTSCHAP ZICH OP 27 DECEMBER 1976 BIJ DE ITALIAANSE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE HEEFT VOORZIEN IN CASSATIE VAN HET IN HOGER BEROEP GEWEZEN VONNIS VAN HET TRIBUNALE TE TURIJN ;

7 DAT NIET WORDT BETWIST DAT DE KRACHT VAN GEWIJSDE VAN HET VONNIS VAN HET TRIBUNALE TE TURIJN DOOR DIT BEROEP TOT CASSATIE NIET WORDT GESCHORST ;

8 DAT EVENEENS VASTSTAAT DAT INDUSTRIAL DIAMOND SUPPLIES IN ITALIE NIET OM OPSCHORTING VAN DE TENUITVOERLEGGING HEEFT VERZOCHT ;

9 OVERWEGENDE DAT INDUSTRIAL DIAMOND SUPPLIES DE RECHTBANK TE ANTWERPEN PRIMAIR HEEFT VERZOCHT DE UITSPRAAK OMTRENT DE TENUITVOERLEGGING VAN HET VONNIS VAN HET TRIBUNALE TE TURIJN AAN TE HOUDEN TOTDAT IN ITALIE EEN DEFINITIEVE BESLISSING TUSSEN PARTIJEN TOT STAND ZAL ZIJN GEKOMEN ;

10 DAT OM OP DIT VERZOEK TE KUNNEN BESLISSEN , DE RECHTBANK TE ANTWERPEN HET HOF DE NAVOLGENDE TWEE VRAGEN HEEFT GESTELD OVER DE UITLEGGING VAN DE ARTIKELEN 30 EN 38 EXECUTIEVERDRAG :

' ' 1 . WELKE RECHTSMIDDELEN WORDEN IN DE ARTIKELEN 30 EN 38 VAN HET VERDRAG VAN 27 SEPTEMBER 1968 ALS , GEWONE ' RECHTSMIDDELEN BEDOELD OF , MET ANDERE WOORDEN , OP WELKE VONNISSEN ZIJN DE ARTIKELEN 30 EN 38 VAN TOEPASSING , OF

2 . DIENT DE AARD VAN HET AANGEWENDE RECHTSMIDDEL TEGEN DE BESLISSING IN DE STAAT VAN HERKOMST TE WORDEN BEOORDEELD UITSLUITEND

VOLGENS HET RECHT VAN DEZE STAAT ' ' ;

11 DAT DEZE VRAGEN IN WEZEN HIEROP NEERKOMEN , OF DE TERM ' ' GEWOON RECHTSMIDDEL ' ' IN DE ARTIKELEN 30 EN 38 EXECUTIEVERDRAG MOET WORDEN GEKWALIFICEERD ALS EEN VERWIJZING NAAR HET NATIONALE RECHT DAN WEL ALS EEN AUTONOOM BEGRIP DAT IN HET KADER VAN HET EXECUTIEVERDRAG ZELF MOET WORDEN UITGELEGD ;

12 DAT IN HET TWEEDE GEVAL DE RECHTBANK WENST TE VERNEMEN WELKE BETEKENIS DE TERM DAN IN HET KADER VAN HET VERDRAG HEEFT ;

13 OVERWEGENDE DAT TIJDENS DE PROCEDURE IS BETOOGD DAT ARTIKEL 30 EXECUTIEVERDRAG , DAT DE ERKENNING EN NIET DE TENUITVOERLEGGING VAN BESLISSINGEN BETREFT , VOOR HET GESCHIL NIET VAN BELANG IS EN DE GEVRAAGDE UITLEGGING SLECHTS BETREKKING HEEFT OP DE BETEKENIS VAN DE TERM ' ' GEWOON RECHTSMIDDEL ' ' IN ARTIKEL 38 , BETREFFENDE DE TENUITVOERLEGGING ;

14 DAT DIT PUNT NIET BEHOEFT TE WORDEN ONDERZOCHT , TEMEER OMDAT DE SAMENHANG VAN DE BEPALINGEN VAN TITEL III VAN HET VERDRAG VERLANGT DAT DE BETROKKEN TERM IN DE TWEE GENOEMDE ARTIKELEN OP GELIJKE WIJZE WORDT GEINTERPRETEERD ;

DE TERM ' ' GEWOON RECHTSMIDDEL ' ' ALS VERWIJZING NAAR HET NATIONALE RECHT DAN WEL ALS AUTONOOM BEGRIP

15 OVERWEGENDE DAT NAAR LUID VAN ARTIKEL 30 EXECUTIEVERDRAG ' ' DE RECHTERLIJKE AUTORITEIT VAN EEN VERDRAGSLUITENDE STAAT , BIJ WIE DE ERKENNING VAN EEN IN EEN ANDERE VERDRAGSLUITENDE STAAT GEGEVEN BESLISSING WORDT INGEROEPEN , ZIJN UITSPRAAK KAN AANHOUDEN , INDIEN TEGEN DEZE BESLISSING EEN GEWOON RECHTSMIDDEL IS AANGEWEND ' ' ;

16 DAT VOLGENS ARTIKEL 38 , EERSTE ALINEA , ' ' HET GERECHT DAT OVER HET VERZET OORDEELT , OP VERZOEK VAN DE PARTIJ DIE HET VERZET HEEFT GEDAAN , ZIJN UITSPRAAK KAN AANHOUDEN , INDIEN TEGEN DE IN DEN VREEMDE GEGEVEN BESLISSING IN DE STAAT VAN HERKOMST EEN GEWOON RECHTSMIDDEL IS AANGEWEND , OF INDIEN DE TERMIJN DAARVOOR NOG NIET IS VERSTREKEN ; IN DIT LAATSTE GEVAL KAN HET GERECHT EEN TERMIJN STELLEN BINNEN WELKE HET RECHTSMIDDEL MOET WORDEN AANGEWEND ' ' ;

17 OVERWEGENDE DAT VOLGENS INDUSTRIAL DIAMOND SUPPLIES ALS ' ' GEWOON RECHTSMIDDEL ' ' IN DE ZIN DER AANGEHAALDE BEPALINGEN MOET WORDEN AANGEMERKT ELK RECHTSMIDDEL DAT ALS ZODANIG WORDT BESCHOUWD IN DE VERDRAGSLUITENDE STAAT WAARIN DE TE ERKENNEN OF TEN UITVOER TE LEGGEN BESLISSING IS GEGEVEN ;

18 DAT NAAR HET RECHT VAN DE ITALIAANSE REPUBLIEK , DE STAAT VAN HERKOMST VAN DE BETROKKEN BESLISSING , HET BEROEP TOT CASSATIE STELLIG ALS EEN GEWOON RECHTSMIDDEL ZOU ZIJN TE BESCHOUWEN ;

19 DAT DEZE OPVATTING WORDT GESTEUND DOOR DE REGERING VAN HET VERENIGD KONINKRIJK EN DE COMMISSIE , DIE EENSTEMMIG VAN MENING ZIJN DAT DE AARD VAN EEN RECHTSMIDDEL ALS BEDOELD IN DE ARTIKELEN 30 EN 38 MOET WORDEN BEPAALD AAN DE HAND VAN HET RECHT VAN DE VERDRAGSLUITENDE STAAT WAAR DE OORSPRONKELIJKE BESLISSING IS GEGEVEN ;

20 DAT RIVA NIET BETWIST DAT IN ITALIE HET BEROEP TOT CASSATIE ALS EEN GEWOON RECHTSMIDDEL WORDT BESCHOUWD , DOCH MEENT DAT EEN BESLISSING DIE IN ITALIE UITVOERBAAR IS , IN ELK GEVAL OOK IN BELGIE UITVOERBAAR MOET ZIJN ZOLANG DE KRACHT VAN GEWIJSDE IN DE STAAT VAN HERKOMST NIET IS GESCHORST ;

21 DAT TEN SLOTTE DE REGERING VAN DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND HEEFT VERKLAARD DAT DE TERM ' ' GEWOON RECHTSMIDDEL ' ' IN DE ARTIKELEN 30 EN 38 HAARS INZIENS IN HET KADER VAN HET EXECUTIEVERDRAG ZELF MOET WORDEN UITGELEGD , ONGEACHT DE KWALIFICATIE VAN DE RECHTSMIDDELEN IN HET RECHT VAN DE STAAT VAN HERKOMST ;

22 OVERWEGENDE DAT EEN VERGELIJKING VAN DE RECHTSBEGRIPPEN IN DE VERSCHILLENDE LID-STATEN DER GEMEENSCHAP LEERT DAT HET ONDERSCHEID TUSSEN ' ' GEWONE ' ' EN ' ' BUITENGEWONE ' ' RECHTSMIDDELEN IN SOMMIGE LID-STATEN EEN WETTELIJKE BASIS HEEFT EN IN ANDERE HOOFDZAKELIJK DAN WEL UITSLUITEND OP DOOR DE RECHTSLEER GEMAAKTE ONDERSCHEIDINGEN BERUST , TERWIJL HET IN EEN DERDE GROEP STATEN VOLSLAGEN ONBEKEND IS ;

23 DAT VOORTS VASTSTAAT DAT IN DE RECHTSSTELSELS WAARIN HET ONDERSCHEID TUSSEN ' ' GEWONE ' ' EN ' ' BUITENGEWONE ' ' RECHTSMIDDELEN DOOR DE WETGEVING OF DE RECHTSLEER WORDT AANVAARD , DE INDELING VAN DE RECHTSMIDDELEN VOLGENS DIT ONDERSCHEID VERSCHILLEND IS ;

24 DAT MITSDIEN EEN UITLEGGING VAN DE TERM ' ' GEWOON RECHTSMIDDEL ' ' DOOR VERWIJZING NAAR EEN NATIONAAL RECHTSSTELSEL - HETZIJ VAN DE STAAT VAN HERKOMST , HETZIJ VAN DE STAAT VAN ERKENNING OF TENUITVOERLEGGING - HET IN BEPAALDE GEVALLEN ONMOGELIJK ZOU MAKEN EEN BEPAALD RECHTSMIDDEL MET HET OOG OP DE ARTIKELEN 30 EN 38 EXECUTIEVERDRAG MET DE GEWENSTE MATE VAN ZEKERHEID TE RANGSCHIKKEN ;

25 DAT BOVENDIEN BIJ VERWIJZING NAAR EEN NATIONAAL RECHTSSTELSEL DE RECHTER DIE EEN BESLISSING OVEREENKOMSTIG DE ARTIKELEN 30 EN 38 EXECUTIEVERDRAG MOET GEVEN , GENOOPT ZOU KUNNEN ZIJN EVENTUEEL RECHTSMIDDELEN VAN EEN ZELFDE SOORT OP ONDERLING TEGENSTRIJDIGE WIJZE TE RANGSCHIKKEN , AL NAAR GELANG ZIJ TOT HET RECHTSSTELSEL VAN DE ENE OF DE ANDERE VERDRAGSLUITENDE STAAT BEHOREN ;

26 DAT TOEPASSING VAN DEZE UITLEGGINGSMAATSTAF DERHALVE ZOU KUNNEN LEIDEN TOT EEN RECHTSONZEKERHEID DIE DES TE GROTER ZOU ZIJN NU DE EXEQUATURRECHTER INGEVOLGE ARTIKEL 38 NIET ALLEEN REKENING DIENT TE HOUDEN MET REEDS AANGEWENDE RECHTSMIDDELEN , MAAR OOK MET DIE WELKE BINNEN EEN BEPAALDE TIJD NOG KUNNEN WORDEN AANGEWEND ;

27 DAT UIT HET VORENOVERWOGENE VOLGT DAT EEN BRUIKBARE UITLEGGING VAN DE TERM ' ' GEWOON RECHTSMIDDEL ' ' SLECHTS IN HET KADER VAN HET EXECUTIEVERDRAG KAN WORDEN GEZOCHT ;

28 DAT DUS AAN DE NATIONALE RECHTER MOET WORDEN GEANTWOORD DAT DE TERM ' ' GEWOON RECHTSMIDDEL ' ' IN DE ZIN VAN DE ARTIKELEN 30 EN 38 EXECUTIEVERDRAG ENKEL IN HET KADER VAN HET VERDRAG ZELF MOET WORDEN BEPAALD , EN NIET VOLGENS HET RECHT VAN DE STAAT VAN HERKOMST VAN DE BESLISSING DAN WEL VAN DE STAAT WAAR ERKENNING OF TENUITVOERLEGGING WORDT GEVRAAGD ;

DE BETEKENIS VAN DE TERM ' ' GEWOON RECHTSMIDDEL ' ' IN HET EXECUTIEVERDRAG

29 OVERWEGENDE DAT DE BETEKENIS VAN DE TERM ' ' GEWOON RECHTSMIDDEL ' ' UIT DE STRUCTUUR VAN DE ARTIKELEN 30 EN 38 ZELF ALSMEDE UIT HUN FUNCTIE IN HET STELSEL VAN HET VERDRAG KAN WORDEN AFGELEID ;

30 DAT WELISWAAR HET VERDRAG IN ZIJN GEHEEL EEN SNELLE TENUITVOERLEGGING VAN BESLISSINGEN MET EEN MINIMUM AAN FORMALITEITEN MOGELIJK MOET MAKEN ZODRA DIE BESLISSINGEN IN DE STAAT VAN HERKOMST UITVOERBAAR ZIJN GEWORDEN , DOCH HET SPECIFIEKE DOEL VAN DE ARTIKELEN 30 EN 38 IS TE VERHINDEREN DAT ZIJ IN ANDERE VERDRAGSLUITENDE STATEN MOETEN WORDEN ERKEND EN TEN UITVOER GELEGD OP EEN TIJDSTIP WAAROP ZIJ IN DE STAAT VAN HERKOMST NOG KUNNEN WORDEN VERNIETIGD OF GEWIJZIGD ;

31 DAT DE ARTIKELEN 30 EN 38 DE RECHTER BIJ WIE EEN VERZOEK OM ERKENNING IS INGEDIEND OF VERZET TEGEN EEN EXEQUATUR IS GEDAAN , MET NAME DE MOGELIJKHEID VOORBEHOUDEN OM DE UITSPRAAK AAN TE HOUDEN WANNEER DE OORSPRONKELIJKE BESLISSING IN DE STAAT VAN HERKOMST IS OF BINNEN EEN BEPAALDE TIJD KAN WORDEN AANGEVOCHTEN ;

32 DAT VOLGENS HET VERDRAG DE RECHTER VAN DE STAAT VAN ERKENNING OF TENUITVOERLEGGING NIET DE PLICHT , DOCH SLECHTS DE BEVOEGDHEID HEEFT OM ZIJN UITSPRAAK AAN TE HOUDEN ;

33 DAT DEZE OMSTANDIGHEID EEN GENOEGZAAM RUIME UITLEGGING VAN DE TERM ' ' GEWOON RECHTSMIDDEL ' ' ONDERSTELT , ZODAT DIE RECHTER , TELKENS WANNEER REDELIJKE TWIJFEL BESTAAT OVER HET UITEINDELIJK LOT VAN DE BESLISSING IN DE STAAT VAN HERKOMST , ZIJN UITSPRAAK KAN AANHOUDEN ;

34 DAT HET AANLEGGEN VAN DEZE MAATSTAF OP ZICHZELF REEDS EEN BESLISSING VEROORLOOFT WELK GEVOLG MOET WORDEN GEGEVEN AAN EEN VERZOEK OM ERKENNING OF VERLOF TOT TENUITVOERLEGGING VAN EEN VONNIS WAARTEGEN IN DE STAAT VAN HERKOMST METTERDAAD EEN RECHTSMIDDEL IS AANGEWEND DAT TOT VERNIETIGING OF WIJZIGING KAN LEIDEN ;

35 DAT DE RECHTER VOOR EEN MOEILIJKER PROBLEEM KAN WORDEN GEPLAATST WANNEER EEN VERZOEK OM AANHOUDING VAN DE UITSPRAAK OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 38 EXECUTIEVERDRAG WORDT GEDAAN TERWIJL DE BEROEPSTERMIJN IN DE STAAT VAN HERKOMST NOG NIET IS VERSTREKEN ;

36 DAT IN DIT GEVAL NIET SLECHTS DE MAATSTAF VAN HET MOGELIJK GEVOLG VAN EEN EVENTUEEL BEROEP IN AANMERKING MOET WORDEN GENOMEN , DOCH ALLE OVERIGENS TER ZAKE DIENENDE OVERWEGINGEN AANGAANDE DE AARD EN DE MODALITEITEN VAN DE BETROKKEN RECHTSMIDDELEN ;

37 DAT ZO GEZIEN DE TERM ' ' GEWOON RECHTSMIDDEL ' ' MOET WORDEN OPGEVAT ALS BETEKENEND ELK RECHTSMIDDEL DAT TOT HET NORMALE VERLOOP VAN EEN PROCEDURE BEHOORT EN DAT ALS ZODANIG EEN ONTWIKKELING VAN DE RECHTSGANG VORMT , WAARMEE ELKE PARTIJ REDELIJKERWIJS REKENING MOET HOUDEN ;

38 DAT ALS ZO EEN ONTWIKKELING IS TE BESCHOUWEN ELK RECHTSMIDDEL DAT WETTELIJK GEBONDEN IS AAN EEN BEPAALDE TERMIJN DIE TEN GEVOLGE VAN DE TEN UITVOER TE LEGGEN BESLISSING IS GAAN LOPEN ;

39 DAT BIJGEVOLG MET NAME NIET ALS ' ' GEWONE RECHTSMIDDELEN ' ' IN DE ZIN VAN DE ARTIKELEN 30 EN 38 EXECUTIEVERDRAG ZIJN TE BESCHOUWEN RECHTSMIDDELEN DIE AFHANGEN VAN TEN TIJDE VAN DE OORSPRONKELIJKE BESLISSING ONVOORZIENBARE GEBEURTENISSEN OF VAN HET OPTREDEN VAN DERDEN IN GEVAL AAN HEN DE UIT HOOFDE VAN DE OORSPRONKELIJKE BESLISSING AANGEVANGEN TERMIJNEN NIET KUNNEN WORDEN TEGENGEHOUDEN ;

40 DAT DE RECHTER BIJ WIE KRACHTENS ARTIKEL 36 VERZET IS GEDAAN OP EEN TIJDSTIP WAAROP IN DE STAAT VAN HERKOMST DE BEROEPSTERMIJNEN NOG NIET ZIJN VERSTREKEN , TE DIEN AANZIEN GEBRUIK DIENT TE MAKEN VAN ZIJN BEOORDELINGSVRIJHEID ;

41 DAT DEZE BEOORDELINGSVRIJHEID LIGT OPGESLOTEN IN DE INHOUD VAN ARTIKEL 38 , DAT DE EXEQUATURRECHTER DE BEVOEGDHEID GEEFT OM DE PARTIJ DIE - ZONDER NOG GEBRUIK TE HEBBEN GEMAAKT VAN DE BEROEPSMOGELIJKHEDEN IN DE STAAT VAN HERKOMST - VERZET DOET TEGEN DE TENUITVOERLEGGING , EEN TERMIJN TE STELLEN WAARBINNEN ZIJ HET RECHTSMIDDEL MOET AANWENDEN ;

42 OVERWEGENDE DAT DERHALVE MOET WORDEN GEANTWOORD DAT IN DE ARTIKELEN 30 EN 38 EXECUTIEVERDRAG ONDER EEN ' ' GEWOON RECHTSMIDDEL ' ' DAT TEGEN EEN IN DEN VREEMDE GEGEVEN BESLISSING IS OF KAN WORDEN AANGEWEND , MOET WORDEN VERSTAAN ELK RECHTSMIDDEL DAT TOT VERNIETIGING OF WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMSTIG HET VERDRAG TE ERKENNEN OF TEN UITVOER TE LEGGEN BESLISSING KAN LEIDEN , EN WAARVAN DE AANWENDING IN DE STAAT VAN HERKOMST IS GEBONDEN AAN EEN WETTELIJK BEPAALDE TERMIJN DIE TEN GEVOLGE VAN DIEZELFDE BESLISSING BEGINT TE LOPEN ;

HET HOF VAN JUSTITIE ,

UITSPRAAK DOENDE OP DE DOOR DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE ANTWERPEN BIJ ZIJN VONNIS VAN 7 APRIL 1977 GESTELDE VRAGEN , VERKLAART VOOR RECHT :

1 . DE TERM ' ' GEWOON RECHTSMIDDEL ' ' IN DE ZIN VAN DE ARTIKELEN 30 EN 38 VAN HET VERDRAG VAN 27 SEPTEMBER 1968 BETREFFENDE DE RECHTERLIJKE BEVOEGDHEID EN DE TENUITVOERLEGGING VAN BESLISSINGEN IN BURGERLIJKE EN HANDELSZAKEN MOET ENKEL IN HET KADER VAN HET VERDRAG ZELF WORDEN BEPAALD , EN NIET VOLGENS HET RECHT VAN DE STAAT VAN HERKOMST VAN DE BESLISSING DAN WEL VAN DE STAAT WAAR ERKENNING OF TENUITVOERLEGGING WORDT GEVRAAGD .

2 . IN DE ARTIKELEN 30 EN 38 EXECUTIEVERDRAG MOET ONDER EEN ' ' GEWOON RECHTSMIDDEL ' ' DAT TEGEN EEN VREEMDE BESLISSING IS OF KAN WORDEN AANGEWEND , WORDEN VERSTAAN ELK RECHTSMIDDEL DAT TOT VERNIETIGING OF WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMSTIG HET VERDRAG TE ERKENNEN OF TEN UITVOER TE LEGGEN BESLISSING KAN LEIDEN , EN WAARVAN DE AANWENDING IN DE STAAT VAN HERKOMST IS GEBONDEN AAN EEN WETTELIJK BEPAALDE TERMIJN DIE TENGEVOLGE VAN DIEZELFDE BESLISSING BEGINT TE LOPEN .

1 . WEGENS DE VERSCHILLEN IN DE RECHTSBEGRIPPEN IN DE STATEN DIE PARTIJ ZIJN BIJ HET VERDRAG VAN 27 SEPTEMBER 1968 , TER ZAKE VAN HET ONDERSCHEID TUSSEN ' ' GEWONE ' ' EN ' ' ONGEWONE ' ' RECHTSMIDDELEN , MOET DE BETEKENIS VAN DE TERM ' ' GEWOON RECHTSMIDDEL ' ' NIET WORDEN BEPAALD DOOR VERWIJZING NAAR HET NATIONALE RECHTSSTELSEL VAN HETZIJ DE STAAT VAN HERKOMST HETZIJ DE STAAT VAN ERKEN- NING OF TENUITVOERLEGGING . DIT BEGRIP KAN DERHALVE ENKEL WORDEN OMSCHREVEN IN HET KADER VAN HET VERDRAG ZELF .

2 . GEZIEN DE STRUCTUUR VAN DE ARTIKELEN 30 EN 38 EN HUN FUNCTIE IN HET STELSEL VAN HET VERDRAG , MOET BIJ DE TOEPASSING VAN DEZE ARTIKELEN ONDER ' ' GEWOON RECHTSMIDDEL ' ' DAT TEGEN EEN VREEMDE BESLISSING IS OF KAN WORDEN AANGEWEND , WORDEN VERSTAAN ELK RECHTSMIDDEL DAT TOT VERNIETIGING OF WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMSTIG HET VERDRAG TE ERKENNEN OF TEN UITVOER TE LEGGEN BESLISSING KAN LEIDEN , EN WAAR- VAN DE AANWENDING IN DE STAAT VAN HERKOMST IS GEBONDEN AAN EEN WETTELIJK BEPAALDE TERMIJN DIE TENGEVOLGE VAN DIEZELFDE BESLISSING BEGINT TE LOPEN .

VERDRAG VAN 27 SEPTEMBER 1968 BETREFFENDE RECHTERLIJKE BEVOEGDHEID EN TENUITVOERLEGGING VAN BESLISSINGEN - ERKENNING OF VERLOF TOT TENUITVOERLEGGING IN EEN VERDRAGSLUITENDE STAAT VAN EEN IN EEN ANDERE VERDRAGSLUITENDE STAAT GEGEVEN BESLISSING - AANHOUDING VAN BESLISSING INZAKE ERKENNING OF TENUITVOERLEGGING - IN DE STAAT VAN HERKOMST AANGEWEND RECHTSMIDDEL TEGEN DE VREEMDE BESLISSING - BEGRIP ' ' GEWOON RECHTSMIDDEL ' ' IN DE ZIN DER ARTIKELEN 30 EN 38 VAN HET VERDRAG - VERSCHILLENDE OPVATTINGEN IN DE VERDRAGSLUITENDE STATEN TER ZAKE VAN HET ONDERSCHEID TUSSEN ' ' GEWONE ' ' EN ' ' BUITENGEWONE ' ' RECHTSMIDDELEN - BEPALING VAN HET BEGRIP ' ' GEWOON RECHTSMIDDEL ' ' ENKEL IN HET KADER VAN HET VERDRAG - BETEKENIS

( EEG-EXECUTIEVERDRAG , ARTIKELEN 30 EN 38 )

TEN AANZIEN VAN DE KOSTEN

43 OVERWEGENDE DAT DE KOSTEN DOOR DE REGERING VAN DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND , DE REGERING VAN HET VERENIGD KONINKRIJK EN DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN WEGENS INDIENING HUNNER OPMERKINGEN BIJ HET HOF GEMAAKT , NIET VOOR VERGOEDING IN AANMERKING KUNNEN KOMEN ;

44 DAT DE PROCEDURE TEN AANZIEN VAN PARTIJEN IN HET HOOFDGEDING ALS EEN ALDAAR GEREZEN INCIDENT IS TE BESCHOUWEN , ZODAT DE NATIONALE RECHTERLIJKE INSTANTIE OVER DE KOSTEN HEEFT TE BESLISSEN ;

IN DE ZAAK 43/77 ,

BETREFFENDE EEN VERZOEK AAN HET HOF , KRACHTENS HET PROTOCOL VAN 3 JUNI 1971 BETREFFENDE DE UITLEGGING DOOR HET HOF VAN JUSTITIE VAN HET VERDRAG VAN 27 SEPTEMBER 1968 BETREFFENDE DE RECHTERLIJKE BEVOEGDHEID EN DE TENUITVOERLEGGING VAN BESLISSINGEN IN BURGERLIJKE EN HANDELSZAKEN , VAN DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG VAN HET GERECHTELIJK ARRONDISSEMENT ANTWERPEN , IN HET ALDAAR AANHANGIG GEDING TUSSEN

PERSONENVENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID INDUSTRIAL DIAMOND SUPPLIES , TE ANTWERPEN ,

EN

LUIGI RIVA , HANDELSVERTEGENWOORDIGER , TE TURIJN ,

OM EEN PREJUDICIELE BESLISSING INZAKE DE UITLEGGING VAN DE ARTIKELEN 30 EN 38 VAN HET VERDRAG VAN 27 SEPTEMBER 1968 ,