Home

Arrest van het Hof van 23 november 1978.

Arrest van het Hof van 23 november 1978.

1OVERWEGENDER DAT VERZOEKSTER , DE ONDERNEMING AGENCE EUROPEENNE D ' INTERIMS SA OP 3 MEI 1977 BIJ HET HOF BEROEP HEEFT INGESTELD , STREKKENDE ENERZIJDS TOT NIETIGVERKLARING VAN HET BESLUIT VAN DE COMMISSIE VAN 1 MAART 1977 TOT AFWIJZING VAN VERZOEKSTERS AANBIEDING OP EEN DOOR DE COMMISSIE UITGESCHREVEN OFFERTE-AANVRAGE TEN EINDE TIJDELIJK PERSONEEL TE WERK TE STELLEN EN ANDERZIJDS TOT VEROORDELING VAN DE COMMISSIE TOT BETALING VAN VERGOEDING VAN DE SCHADE DIE VERZOEKSTER ZOU HEBBEN GELEDEN ALS GEVOLG VAN GENOEMD BESLUIT EN WEGENS HET GEDRAG VAN ENKELE AMBTENAREN VAN DE COMMISSIE ;

2DAT UIT DE STUKKEN BLIJKT DAT DE COMMISSIE , DIE IN NOVEMBER 1976 HAD BESLOTEN EEN EINDE TE MAKEN AAN DE SEDERT 1970 BESTAANDE OVEREENKOMSTEN MET VERZOEKSTER TOT TERBESCHIKKINGSTELLING VAN TIJDELIJK PERSONEEL , OP 7 DECEMBER 1976 EEN BESLOTEN OFFERTE-AANVRAGE IN DE ZIN VAN ARTIKEL 59 , LID 2 , VAN HET FINANCIEEL REGLEMENT VAN 25 APRIL 1973 VAN TOEPASSING OP DE ALGEMENE BEGROTING DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ( PB L 116 VAN 1973 , BLZ . 1 ) VOOR TIJDELIJK PERSONEEL HEEFT UITGESCHREVEN , AAN WELKE VERZOEKSTER OP DE VOORGESCHREVEN WIJZE HEEFT DEELGENOMEN ;

3DAT DE COMMISSIE ZOWEL BETREFFENDE DE INHOUD EN DE TEKST VAN DE UITNODIGING TOT INSCHRIJVING ALS OVER DE TE VOLGEN PROCEDURE VOORAF HET NIET VERPLICHTE ADVIES VAN DE RAADGEVENDE COMMISSIE VOOR AANKOPEN EN OVEREENKOMSTEN ( HIERNA TE NOEMEN ' ' RAADGEVENDE COMMISSIE ' ' ) HEEFT GEVRAAGD ;

4DAT VERZOEKSTER ALSMEDE ACHTTIEN ANDERE GEGADIGDEN EEN AANBIEDING HEBBEN INGEDIEND OP DE IN DE OFFERTE-AANVRAGE VOORGESCHREVEN WIJZE ;

5DAT DE AANBIEDINGEN OVEREENKOMSTIG DE BEPALINGEN VAN ARTIKEL 62 VAN HET FINANCIEEL REGLEMENT MET VERZOEK OM ADVIES ZIJN VOORGELEGD AAN DE RAADGEVENDE COMMISSIE , WAARNA DEZE OP 25 FEBRUARI 1977 EEN ADVIES TEN GUNSTE VAN HET SLUITEN VAN EEN CONTRACT MET DE VENNOOTSCHAP RANDSTAD SA ( HIERNA TE NOEMEN ' ' RANDSTAD ' ' ) HEEFT UITGEBRACHT VOOR DE TERBESCHIKKINGSTELLING VAN TIJDELIJK PERSONEEL AAN DE COMMISSIE ;

6DAT DE ORDONNATEUR ZICH AANSLOOT BIJ DE BEOORDELING VAN DE RAADGEVENDE COMMISSIE , WAARNA DE COMMISSIE BESLOOT , NA GOEDKEURING VAN DE FINANCIELE CONTROLEUR OVER TE GAAN TOT DE SLUITING VAN DE OVEREENKOMST MET RANDSTAD ;

7DAT DE COMMISSIE BIJ BRIEF VAN 1 MAART 1977 VERZOEKSTER HEEFT MEEGEDEELD DAT HAAR AANBIEDING NIET IN AANMERKING WAS GENOMEN ;

8DAT VERVOLGENS DE MEESTE UITZENDKRACHTEN DIE VOORDIEN DOOR VERZOEKSTER TE WERK WAREN GESTELD , HUN DIENSTEN HEBBEN AANGEBODEN AAN RANDSTAD , DIE HEN INDERDAAD HEEFT AANGEWORVEN ;

9OVERWEGENDE DAT HET HOF BIJ BESCHIKKING VAN 30 NOVEMBER 1977 DE INTERVENTIE VAN RANDSTAD TER ONDERSTEUNING VAN DE CONCLUSIES VAN DE COMMISSIE STREKKENDE TOT ONGEGRONDVERKLARING VAN HET BEROEP HEEFT TOEGESTAAN ;

10OVERWEGENDE DAT VERZOEKSTER NIETIGVERKLARING VORDERT VAN HET BESLUIT VAN DE COMMISSIE VAN 1 MAART 1977 TOT AFWIJZING VAN HAAR AANBIEDING EN ZICH DAARTOE BEROEPT OP SCHENDING VAN WEZENLIJKE VOORSCHRIFTEN , SCHENDING VAN HET FINANCIEEL REGLEMENT VAN 25 APRIL 1973 EVENALS VAN DE UITVOERINGSVOORSCHRIFTEN HIERVAN EN OP MISBRUIK VAN BEVOEGDHEID , HETGEEN DOOR DE COMMISSIE WORDT BETWIST ;

11DAT PARTIJEN BIJ HET BEPALEN VAN HUN STANDPUNT GEEN ENKELE VRAAG HEBBEN OPGEWORPEN BETREFFENDE DE RECHTMATIGHEID VAN DE MATE WAARIN DE COMMISSIE IS OVERGEGAAN TOT DE TEWERKSTELLING VAN UITZENDKRACHTEN OM ZICH TE VERZEKEREN VAN HET NOODZAKELIJK PERSONEEL VOOR DE UITVOERING VAN HAAR PERMANENTE FUNCTIES ;

12OVERWEGENDE IN DE EERSTE PLAATS DAT VERZOEKSTER TOT STAVING VAN HET MIDDEL SCHENDING VAN WEZENLIJKE VORMVOORSCHRIFTEN BETOOGT DAT DE AFWIJZING VAN HAAR AANBIEDING , DIE DE COMMISSIE HAAR HEEFT MEDEGEDEELD BIJ BRIEF VAN 1 MAART 1977 , NIET MET REDENEN WAS OMKLEED , HETGEEN IN STRIJD IS MET DE MOTIVERINGSPLICHT DIE KRACHTENS ARTIKEL 190 VAN HET VERDRAG OP DE COMMISSIE RUST ;

13OVERWEGENDE DAT , NU DE AFWIJZING VAN VERZOEKSTERS AANBIEDING SLECHTS HET NOODZAKELIJKE EN ONVERMIJDELIJKE GEVOLG WAS VAN HET BESLUIT , DE OVEREENKOMST MET RANDSTAD TE SLUITEN , HET NIET NOODZAKELIJK WAS DEZE AFZONDERLIJK MET REDENEN TE OMKLEDEN ;

14OVERWEGENDE DAT VERZOEKSTER IN DE TWEEDE PLAATS BETOOGT DAT HET TEN GUNSTE VAN INTERVENIENTE GENOMEN BESLUIT IN STRIJD IS MET DE BEPALINGEN VAN ARTIKEL 59 , LID 2 , VAN HET FINANCIEEL REGLEMENT , VOOR ZOVER HET DE AFWIJZING VAN DE AANBIEDING VAN VERZOEKSTER BEHELST TERWIJL

A ) DEZE AANBIEDING MET HET OOG OP DE IN DIT LID OPGESOMDE BEOORDELINGSGEGEVENS VOORDELIGER WAS DAN DE IN AANMERKING GENOMEN AANBIEDING , EN

B)DE COMMISSIE NIET IS OVERGEGAAN TOT EEN DIEPGAAND ONDERZOEK VAN DE INGEDIENDE AANBIEDINGEN , MET NAME VAN DE IN AANMERKING GENOMEN AANBIEDING ;

15DAT ARTIKEL 59 , LID 2 , VAN HET FINANCIEEL REGLEMENT BEPAALT :

' ' EEN OVEREENKOMST NA GEVRAAGDE AANBIEDINGEN IS EEN OVEREENKOMST , GESLOTEN TUSSEN PARTIJEN NAAR AANLEIDING VAN EEN UITNODIGING TOT INSCHRIJVING . IN DIT GEVAL KAN VRIJELIJK DIE AANBIEDING WORDEN GEKOZEN WELKE HET VOORDELIGST WORDT GEACHT , GEZIEN DE PRIJS VAN DE PRESTATIES , DE KOSTEN WELKE HET GEBRUIK HIERVAN MEDEBRENGT EN HUN TECHNISCHE WAARDE , ALSMEDE DE DOOR ELK DER GEGADIGDEN GEBODEN GARANTIES IN VAKTECHNISCH EN FINANCIEEL OPZICHT , ALSMEDE DE LEVERINGS- OF UITVOERINGSTERMIJN .

AANVRAGEN VAN AANBIEDINGEN ZIJN . . . BESLOTEN INDIEN ZIJ SLECHTS GERICHT WORDEN TOT DEGENEN DIE MEN BESLOTEN HEEFT TE RAADPLEGEN WEGENS HUN BIJZONDERE KWALIFICATIES ' ' ;

16OVERWEGENDE DAT LUIDENS DEZE BEPALING VAN HET FINANCIEEL REGLEMENT DE ADMINISTRATIE VRIJELIJK DE AANBIEDING KAN KIEZEN WELKE HET VOORDELIGST WORDT GEACHT , HETGEEN HAAR EEN BEPAALDE BEOORDELINGSVRIJHEID LAAT ;

17DAT NIET IS BEPAALD DAT BIJ DE BEOORDELING VAN DE TECHNISCHE EN FINANCIELE ELEMENTEN ALLEEN HET PRIJSELEMENT DE DOORSLAG MOET GEVEN ;

18DAT HET FINANCIEEL REGLEMENT ZELF DOOR IN ARTIKEL 62 TE BEPALEN DAT DE OVEREENKOMSTEN WAARMEDE EEN BEDRAG GEMOEID IS VAN MEER DAN 12 000 REKENEENHEDEN BIJ ELKE INSTELLING , ALVORENS DE ORDONNATEUR EEN BESLUIT NEEMT , MET VERZOEK OM ADVIES WORDEN VOORGELEGD AAN EEN RAADGEVENDE COMMISSIE VOOR AANKOPEN EN OVEREENKOMSTEN , EEN REGELING BEVAT VOOR DE CONTROLE VAN DE BEOORDELINGSBEVOEGDHEID VAN DE ADMINISTRATIE ;

19DAT IN HET ONDERHAVIGE GEVAL OP HET VOORSTEL OM EEN OVEREENKOMST MET RANDSTAD TE SLUITEN EEN GUNSTIG ADVIES VAN DE RAADGEVENDE COMMISSIE IS UITGEBRACHT ;

20DAT HOEWEL HET HOF BEVOEGD IS , TOEZICHT TE HOUDEN OP DE BEOORDELING DOOR DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE TEN EINDE HET EVENTUELE BESTAAN VAN MISBRUIK VAN BEVOEGDHEID OF VAN EEN ERNSTIGE EN KLAARBLIJKELIJKE BEOORDELINGSFOUT VAST TE STELLEN , HET TOCH REKENING DIENT TE HOUDEN MET DE AAN HET BEVOEGDE GEZAG , MET INBEGRIP VAN DE RAADGEVENDE COMMISSIE , TOEGEKENDE BEOORDELINGSVRIJHEID BIJ DE IN HET BELANG VAN DE DIENST IN AANMERKING TE NEMEN ELEMENTEN VOOR HET NEMEN VAN EEN BESLUIT , EEN OVEREENKOMST AAN TE GAAN OM TIJDELIJK PERSONEEL TER BESCHIKKING VAN EEN INSTELLING TE STELLEN ;

21OVERWEGENDE DAT VERZOEKSTER MET NAME DOOR OVERLEGGING VAN EEN AANTAL VERGELIJKENDE CIJFERTABELLEN HEEFT GETRACHT AAN TE TONEN DAT DE VASTSTELLING VAN DE COMMISSIE DAT DE AANBIEDING VAN RANDSTAD HET GUNSTIGST WAS KENNELIJK ONJUIST WAS ;

22DAT DAARENTEGEN DE COMMISSIE OP VERZOEK VAN HET HOF BEREKENINGEN HEEFT OVERGELEGD TOT STAVING VAN HAAR BEWERING DAT DE DOOR RANDSTAD GEBODEN PRIJZEN VOORDELIGER WAREN DAN DE DOOR VERZOEKSTER VOORGESTELDE ;

23DAT VERZOEKSTER SCHRIFTELIJKE OPMERKINGEN HEEFT INGEDIEND BETREFFENDE DE BEREKENINGEN VAN DE COMMISSIE ;

24OVERWEGENDE DAT , MITS DE COMMISSIE DE AANBIEDINGEN OP BILLIJKE WIJZE OP DEZELFDE BASIS EN VOLGENS DEZELFDE CRITERIA HEEFT BEOORDEELD , DE KEUZE VAN DE GEHANTEERDE METHODES OM DE AANBIEDINGEN TE VERGELIJKEN NIET IN HET GEDING KAN WORDEN GEBRACHT ;

25OVERWEGENDE DAT HET DERHALVE NOODZAKELIJK IS DE DOOR DE COMMISSIE GEHANTEERDE VERGELIJKINGSMETHODES TE ONDERZOEKEN ;

26DAT DE COMMISSIE DE BEREKENINGEN VAN HAAR DIENSTEN BIJ HET ONDERZOEK VAN DE PRIJZEN DER AANBIEDINGEN IN GROTE LIJNEN HEEFT TOEGELICHT ;

27DAT ZIJ VOLGENS HAAR VERKLARINGEN EEN SCHAAL HAD OPGESTELD VAN DE NETTO-UURBEZOLDIGINGEN VAN HAAR AMBTENAREN EN PERSONEELSLEDEN DIE DEZELFDE FUNCTIES UITOEFENEN ALS WELKE IN DE OFFERTE-AANVRAGE VAN DE UITZENDKRACHTEN WERDEN VEREIST ;

28DAT DE DOOR DE GEGADIGDEN VOORGESTELDE BRUTO-BEZOLDIGINGEN WERDEN HERLEID TOT HET NETTOBEDRAG DOOR HIERAAN 14,8 % VAKANTIEGELD TOE TE VOEGEN EN HIERVAN HET IN TE HOUDEN BEDRAG EN DE SOCIALE BIJDRAGEN TEN LASTE VAN DE WERKNEMER AF TE TREKKEN ;

29DAT EEN VERGELIJKING VAN DE ALDUS BEREKENDE BEDRAGEN MET DE SCHAAL DER NETTO-BEZOLDIGINGEN VAN DE AMBTENAREN OF PERSONEELSLEDEN VAN DE COMMISSIE HEEFT AANGETOOND DAT DE AANBIEDING VAN VERZOEKSTER IN DE MEESTE GEVALLEN NIET VOLDEED AAN ARTIKEL 10 VAN DE OP 1 DECEMBER 1976 IN WERKING GETREDEN BELGISCHE WET VAN 28 JUNI 1976 ( BELGISCH STAATSBLAD VAN 7 AUGUSTUS 1976 ), WAARIN WORDT BEPAALD DAT HET LOON VAN DE UITZENDKRACHT NIET LAGER MAG ZIJN DAN DATGENE WAAROP HIJ RECHT ZOU HEBBEN GEHAD , INDIEN HIJ ONDER DEZELFDE VOORWAARDEN ALS VAST WERKNEMER DOOR DE GEBRUIKER IN DIENST WAS GENOMEN , ZODAT DE COMMISSIE OVEREENKOMSTIG DE IN DE AANBIEDING VAN VERZOEKSTER VOORKOMENDE HERZIENINGSCLAUSULE DE NOODZAKELIJKE VERHOGINGSCOEFFICIENTEN BEREKENDE EN DEZE OP DE DOOR VERZOEKSTER GEVRAAGDE PRIJZEN TOEPASTE ;

30DAT NA TOEPASSING VAN DE HERZIENINGSCLAUSULE GEBLEKEN IS DAT DE PRIJZEN VAN VERZOEKSTER BIJNA ALLE HOGER WAREN DAN DIE VAN RANDSTAD , WELKE LAATSTE ALLE REEDS BOVEN DE SCHAAL VAN DE COMMISSIE LAGEN ;

31DAT DE COMMISSIE VERVOLGENS DE TE VERWACHTEN BEHOEFTE AAN UITZENDKRACHTEN VOLGENS HET DOOR HAAR BEOOGDE PERSONEELSBELEID HEEFT GERAAMD , EN DE KOSTEN VAN DE AANBIEDINGEN HEEFT VERGELEKEN DOOR DE DOOR DE GEGADIGDEN VOORGESTELDE UURTARIEVEN - VOOR VERZOEKSTER NA TOEPASSING VAN DE HERZIENINGSCLAUSULE - TE VERMENIGVULDIGEN MET HET IN DE GENOEMDE RAMING VASTGESTELD AANTAL UREN EN DOOR DE EVENTUELE INVLOED VAN DE INDEX EN DE KORTINGEN TOE TE PASSEN ;

32DAT MEN TEN AANZIEN VAN DE INDEX IS UITGEGAAN VAN DE ONTWIKKELING HIERVAN IN 1976 ;

33DAT UIT VORENGENOEMDE BEWERKINGEN BLEEK DAT DE PRIJZEN VAN VERZOEKSTER HOGER WAREN DAN DIE VAN RANDSTAD ;

34OVERWEGENDE DAT DE KRITIEK VAN VERZOEKSTER TEGEN DE DOOR DE COMMISSIE GEKOZEN BEREKENINGSMETHODES IN HOOFDZAAK IS GERICHT OP DE BEOORDELINGSGEGEVENS DIE DAARBIJ WORDEN GEHANTEERD EN MET NAME OP DE KEUZE VAN DE OP 31 DECEMBER 1976 GELDENDE NETTO-BEZOLDIGINGEN VAN DE AMBTENAREN VAN DE COMMISSIE ALS CRITERIUM VOOR HET VOLDOEN AAN ARTIKEL 10 VAN DE BELGISCHE WET , DE RAMING VAN DE BEHOEFTE AAN UITZENDKRACHTEN EN DE VERWIJZING NAAR DE ONTWIKKELING VAN DE INDEX IN 1976 ALS CRITERIUM VAN DE INVLOED VAN DE INDEX OP DE VOORGESTELDE PRIJZEN ;

35DAT , GELET OP HET FEIT DAT TOEN DE COMMISSIE DE BELGISCHE WET MOEST TOEPASSEN VOOR HAAR BEREKENINGEN , DEZE WET ZOJUIST IN WERKING WAS GETREDEN EN GELET OP HET ONTBREKEN VAN NAUWKEURIGE AANWIJZINGEN , MEN DE COMMISSIE NIET KAN VERWIJTEN DAT ZIJ DE IN DECEMBER 1976 GELDENDE NETTO-UURBEZOLDIGING VAN DE AMBTENAREN VAN DE COMMISSIE DIE DEZELFDE FUNCTIES UITOEFENEN ALS WELKE IN DE OFFERTE-AANVRAGE VOOR TIJDELIJK PERSONEEL WERDEN AANGEGEVEN , ALS CRITERIUM HEEFT GENOMEN OM VAST TE STELLEN OF DE BEIDE AANBIEDINGEN VOLDEDEN AAN DE BEPALINGEN VAN ARTIKEL 10 VAN DE BELGISCHE WET ;

36DAT DE COMMISSIE ANDERZIJDS DE AANBIEDINGEN MET NAME MOEST BEOORDELEN AAN DE HAND VAN EEN RAMING VAN HAAR TOEKOMSTIGE BEHOEFTEN EN MEER IN HET BIJZONDER VAN HET AANTAL UREN WAARVOOR TIJDELIJK PERSONEEL BENODIGD WAS ALSMEDE VAN DE VERDELING VAN DIT PERSONEEL OVER BEROEPSCATEGORIEEN , WELKE RAMING ALLEEN DOOR DE COMMISSIE KAN WORDEN VERRICHT ;

37DAT BLIJKENS DE BEREKENINGEN VAN DE COMMISSIE DEZE RAMING OP HAAR BEURT BETREKKING HEEFT OP DE BEREKENING VAN HET BEDRAG VAN DE DOOR VERZOEKSTER RESPECTIEVELIJK DOOR RANDSTAD GEBODEN KORTINGEN ;

38DAT EVENWEL DE DOOR VERZOEKSTER AANGEVOERDE ARGUMENTEN NIET KUNNEN AANTONEN DAT DE BEREKENINGSMETHODES VAN DE COMMISSIE OF DE DOOR HAAR IN AANMERKING GENOMEN BEOORDELINGSCRITERIA DE VERGELIJKING VAN DE IN DE BEIDE AANBIEDINGEN VOORGESTELDE PRIJZEN OF DE CONCLUSIE VAN DE COMMISSIE DAT DE AANBIEDING VAN RANDSTAD HET GUNSTIGST WAS , KUNNEN AANTASTEN ;

40DAT ANDERE DOOR DE COMMISSIE GENOEMDE GRONDEN TER RECHTVAARDIGING VAN HAAR KEUZE , MET NAME DE REFERENTIES VAN RANDSTAD EN HET FEIT DAT DE DOOR RANDSTAD AAN HET TIJDELIJK PERSONEEL BETAALDE BEZOLDIGING TEN OPZICHTE VAN DE DOOR DE COMMISSIE BETAALDE PRIJZEN EEN VAN DE HOOGSTE WAS , FACTOREN WAREN VAN TECHNISCHE AARD WAARMEE DE COMMISSIE KRACHTENS ARTIKEL 59 , LID 2 , VAN HET FINANCIEEL REGLEMENT BIJ HAAR KEUZEBEPALING REKENING MOCHT HOUDEN ;

41OVERWEGENDE DAT , ZOALS REEDS AANGEGEVEN , VERZOEKSTER HET MIDDEL MISBRUIK VAN BEVOEGDHEID AANVOERT DOOR TE BETOGEN DAT DE PROCEDURE VAN OFFERTE-AANVRAGE NIET IS GEHANTEERD OM DE COMMISSIE DE VOORDELIGSTE DIENSTEN VAN DE CONCURRERENDE FIRMA ' S TE LEVEREN , MAAR OM RANDSTAD TE BEGUNSTIGEN ;

42DAT ZULKS NIET ALLEEN ZOU BLIJKEN UIT HET FEIT DAT DE DOOR VERZOEKSTER INGEDIENDE PRIJSVOORSTELLEN VOORDELIGER WAREN DAN DIE VAN RANDSTAD , MAAR OOK UIT HET FEIT DAT DEZE IN MAART 1977 , ONMIDDELLIJK NA DE PROCEDURE VAN OFFERTE-AANVRAGE TIJDELIJK PERSONEEL VAN VERZOEKSTER IN DIENST HEEFT GENOMEN , AAN WELKE PRAKTIJK AMBTENAREN VAN DE COMMISSIE HEBBEN DEELGENOMEN , HETGEEN ONONTBEERLIJK WAS OPDAT RANDSTAD AAN HAAR CONTRACTUELE VERPLICHTINGEN JEGENS DE COMMISSIE KON VOLDOEN ;

43DAT IMMERS OP 17 MAART 1977 TIJDENS EEN TE BRUSSEL GEHOUDEN BIJEENKOMST RANDSTAD MET DE ONRECHTMATIGE MEDEWERKING VAN ENKELE AMBTENAREN VAN DE COMMISSIE OVERGING TOT DE AANWERVING VAN BIJNA ALLE UITZENDKRACHTEN DIE DOOR VERZOEKSTER AAN DE COMMISSIE TER BESCHIKKING WAREN GESTELD ;

44DAT DIT ONRECHTMATIGE GEDRAG VAN DE AMBTENAREN VAN DE COMMISSIE DE STELLING VAN VERZOEKSTER DAT DE PROCEDURE VAN OFFERTE-AANVRAGE ZOU ZIJN GEHANTEERD OM EEN DER GEGADIGDEN , NAMELIJK RANDSTAD , TE BEGUNSTIGEN , NOG VERSTERKT ;

45OVERWEGENDE EVENWEL DAT EEN DERGELIJK , OVERIGENS DOOR DE COMMISSIE BESTREDEN , GEDRAG , NIET KAN WORDEN AANGEVOERD OM DE VOORDIEN OP RANDSTAD GEVALLEN KEUZE VAN DE COMMISSIE AAN TE VECHTEN , GELET OP HET FEIT DAT VERZOEKSTER ER NIET IN IS GESLAAGD DE ONGEGRONDHEID VAN DEZE KEUZE MET HET OOG OP DE EISEN VAN DE COMMISSIE EN GELET OP ARTIKEL 59 , LID 2 , VAN HET FINANCIEEL REGLEMENT AAN TE TONEN ;

46DAT HET BEROEP TOT NIETIGVERKLARING MITSDIEN MOET WORDEN VERWORPEN ;

47OVERWEGENDE DAT VERZOEKSTER IN HAAR VERZOEKSCHRIFT VOORTS BETOOGT DAT DE COMMISSIE , DOOR HAAR AANBIEDING AF TE WIJZEN EN DE MINDER GUNSTIGE VAN RANDSTAD AAN TE NEMEN , EEN DOOR VORENGENOEMD GEDRAG VAN HAAR AMBTENAREN VERSTERKTE FOUT HEEFT BEGAAN , DIE VOOR HAAR DE VERPLICHTING MEDEBRENGT DE SCHADE TE VERGOEDEN DIE HIERUIT VOOR VERZOEKSTER IS VOORTGEVLOEID WEGENS HET VERLIES VAN HET CONTRACT AAN RANDSTAD EN DE ONTTREKKING VAN HAAR PERSONEEL ;

48DAT VERZOEKSTER IN REPLIEK MEER IN HET BIJZONDER VERKLAART DAT HAAR INSPANNINGEN VOOR DE AANWERVING EN SELECTIE VAN PERSONEEL GROTENDEELS TENIET ZIJN GEDAAN DOOR HET GEDRAG VAN DE COMMISSIE DIE ZOU HEBBEN MEEGEWERKT AAN DE INDIENSTNEMING VAN DIT PERSONEEL DOOR RANDSTAD ;

49OVERWEGENDE DAT , NU NIET IS AANGETOOND DAT DE KEUZE VAN DE AANBIEDING VAN RANDSTAD ONGEGROND WAS , HET VERZOEK OM SCHADEVERGOEDING VAN VERZOEKSTER WEGENS HET VERLIES VAN DE OVEREENKOMST MOET WORDEN AFGEWEZEN ;

50DAT TEN AANZIEN VAN DE SCHADE DIE VERZOEKSTER ZOU HEBBEN GELEDEN WEGENS DE ONTTREKKING VAN HAAR TIJDELIJK PERSONEEL , UIT DE STUKKEN BLIJKT DAT DE CONTRACTUELE VERHOUDINGEN TUSSEN VERZOEKSTER EN DIT PERSONEEL NA AFLOOP VAN EEN OVEREENKOMST TUSSEN VERZOEKSTER EN DE GEBRUIKER VAN HET TIJDELIJK PERSONEEL NIET BLEVEN BESTAAN ;

51DAT VERZOEKSTER MITSDIEN GEEN RECHTENS BESCHERMD BELANG KAN AANTONEN OM NA DE BREUK VAN HAAR CONTRACTUELE BANDEN MET ENIGE GEBRUIKER HAAR UITZENDKRACHTEN TE BEHOUDEN ;

52DAT VERZOEKSTER OVERIGENS GEEN ANDERE BELANGRIJKE CLIENTEN DAN DE COMMISSIE SCHEEN TE HEBBEN ZODAT ZIJ GEEN WERK IN HET VOORUITZICHT KON STELLEN AAN DE UITZENDKRACHTEN DIE ZICH VOORDIEN TOT HAAR HADDEN GEWEND ;

¾ 53DAT ONDER DEZE OMSTANDIGHEDEN , GESTELD AL DAT ENKELE AMBTENAREN VAN DE COMMISSIE HET BESLUIT VAN DE COMMISSIE OM DE OVEREENKOMST MET VERZOEKSTER TE BEEINDIGEN TER KENNIS VAN HET BETROKKEN TIJDELIJK PERSONEEL HADDEN GEBRACHT EN DIT PERSONEEL OP DE HOOGTE HADDEN GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID BIJ DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE TE BLIJVEN WERKEN ALS UITZENDKRACHTEN VAN RANDSTAD , EEN DERGELIJK GEDRAG , INGEGEVEN DOOR OVERWEGINGEN HETZIJ VAN DIENSTBELANG HETZIJ VAN SOCIALE AARD , GEEN HANDELING VORMT WAARDOOR DE COMMISSIE JEGENS VERZOEKSTER AANSPRAKELIJK KAN WORDEN GESTELD ;

54DAT UIT HET VOORAFGAANDE VOLGT DAT HET VERZOEK OM SCHADEVERGOEDING WEGENS DE ONTTREKKING VAN TIJDELIJK PERSONEEL AAN VERZOEKSTER EVENEENS MOET WORDEN VERWORPEN ;

HET HOF VAN JUSTITIE ,

RECHTDOENDE :

1 . VERWERPT HET BEROEP .

2 . VERWIJST VERZOEKSTER IN DE KOSTEN , MET UITZONDERING VAN DE KOSTEN IN VERBAND MET DE HEROPENING VAN DE BEHANDELING , DIE TEN LASTE VAN DE COMMISSIE KOMEN .

HOEWEL HET HOF BEVOEGD IS , TOEZICHT TE HOUDEN OP DE BEOORDELING DOOR DE DIENSTEN VAN DE ADMINISTRATIE TEN EINDE HET EVENTUELE BESTAAN VAN MISBRUIK VAN BEVOEGDHEID OF VAN EEN ERNSTIGE EN KLAARBLIJKELIJKE BEOORDELINGSFOUT VAST TE STELLEN , DIENT HET TOCH REKENING TE HOUDEN MET DE AAN HET BEVOEGDE GEZAG TOEGEKENDE BEOORDELINGSVRIJHEID BIJ DE IN HET BELANG VAN DE DIENST IN AANMERKING TE NEMEN ELEMENTEN VOOR HET NEMEN VAN EEN BESLUIT , EEN OVEREENKOMST NA GEVRAAGDE AANBIEDINGEN AAN TE GAAN KRACHTENS ARTIKEL 59 , LID 2 , VAN HET FINANCIEEL REGLEMENT VAN 25 APRIL 1973 .

AANVRAGE VAN AANBIEDINGEN - OVEREENKOMST NA GEVRAAGDE AANBIEDINGEN - BEOORDELINGSBEVOEGDHEID VAN DE ADMINISTRATIE - RECHTERLIJK TOEZICHT - GRENZEN .

( FINANCIEEL REGLEMENT NR . 73/91 ( EGKS , EEG , EURATOM ), ARTIKEL 59 , LID 2 )

TEN AANZIEN VAN DE KOSTEN

55OVERWEGENDE DAT INGEVOLGE ARTIKEL 69 , PARAGRAAF 2 , VAN HET REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING DE IN HET ONGELIJK GESTELDE PARTIJ IN DE KOSTEN MOET WORDEN VERWEZEN ;

56DAT VERZOEKSTER IN HET ONGELIJK IS GESTELD ;

57DAT EVENWEL DE COMMISSIE DIENT TE WORDEN VERWEZEN IN DE KOSTEN IN VERBAND MET DE HEROPENING VAN DE MONDELINGE BEHANDELING , DIE NOODZAKELIJK IS GEWORDEN DOOR HAAR TARDIEVE OVERLEGGING VAN DE EERDERGENOEMDE BEREKENINGEN ;

IN DE ZAAK 56/77 ,

AGENCE EUROPEENNE D ' INTERIMS SA , VENNOOTSCHAP NAAR BELGISCH RECHT , GEVESTIGD TE BRUSSEL , RENAISSANCELAAN 19 , TEN DEZE VERTEGENWOORDIGD DOOR M . WAELBROECK EN R . LIBIEZ , ADVOCATEN TE BRUSSEL , EN DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TE LUXEMBURG TEN KANTORE VAN A . ELVINGER , ADVOCAAT ALDAAR , 84 , GRAND ' RUE

VERZOEKSTER

TEGEN

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN , TEN DEZE VERTEGENWOORDIGD DOOR G . CAMPOGRANDE , LID VAN DE JURIDISCHE DIENST VAN DE COMMISSIE , ALS GEMACHTIGDE , EN DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TE LUXEMBURG BIJ M . CERVINO , LID VAN DE JURIDISCHE DIENST VAN DE COMMISSIE , BATIMENT JEAN MONNET , KIRCHBERG

VERWEERSTER

ONDERSTEUND DOOR

DE VENNOOTSCHAP NAAR BELGISCH RECHT RANDSTAD SA , GEVESTIGD TE BRUSSEL , WOUDLAAN 184 , TEN DEZE VERTEGENWOORDIGD DOOR L . JEDID EN X . MAGNEE , ADVOCATEN TE BRUSSEL , EN DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TE LUXEMBURG BIJ E . ARENDT , ADVOCAAT ALDAAR , CENTRE LOUVIGNY , RUE PHILIPPE II , 34/B/IV ,

INTERVENIENTE

BETREFFENDE EEN VERZOEK TOT NIETIGVERKLARING VAN HET BESLUIT VAN DE COMMISSIE VAN 1 MAART 1977 TOT AFWIJZING VAN VERZOEKSTERS AANBOD TIJDELIJK PERSONEEL TER BESCHIKKING TE STELLEN , ALSMEDE EEN VERZOEK OM DE COMMISSIE TE VEROORDELEN TOT BETALING VAN EEN BEDRAG VAN BFR 26 600 000 TER VERGOEDING VAN DOOR VERZOEKSTER GELEDEN SCHADE ALS GEVOLG VAN GENOEMD BESLUIT EN VAN HET GEDRAG VAN SOMMIGE AMBTENAREN VAN DE COMMISSIE ,