Home

Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 9 maart 1978.

Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 9 maart 1978.

1OVERWEGENDE DAT HET FINANZGERICHT HAMBURG BIJ OP 4 JULI 1977 TER GRIFFIE INGEKOMEN BESCHIKKING VAN 1 JUNI 1977 , HET HOF KRACHTENS ARTIKEL 177 VAN HET EEG-VERDRAG EEN AANTAL VRAGEN GESTELD HEEFT INZAKE DE UITLEGGING EN DE RECHTSGELDIGHEID VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 1380/75 VAN DE COMMISSIE VAN 29 MEI 1975 HOUDENDE UITVOERINGSBEPALINGEN BETREFFENDE DE MONETAIRE COMPENSERENDE BEDRAGEN ( PB L 139 VAN 30 . 5 . 1975 , BLZ . 37 );

DAT DIE VRAGEN ZIJN GEREZEN IN EEN GEDING BETREFFENDE DE HEFFING VAN MONETAIRE COMPENSERENDE BEDRAGEN BIJ INVOER - DOOR DE DUITSE FIRMA KUHLHAUS ZENTRUM , VERZOEKSTER IN HET HOOFDGEDING - VAN EEN PARTIJ BEVROREN RUNDVLEES UIT ARGENTINIE ;

DAT DE INVOER HEEFT PLAATS GEVONDEN IN HET RAAM VAN EEN KRACHTENS ' ' GATT ' ' - OVEREENKOMSTEN DOOR DE GEMEENSCHAP TEN BEHOEVE VAN DERDE LANDEN GEOPEND TARIEFCONTINGENT , WELKE CONTINGENTERING VRIJSTELLING VAN DE HEFFING MOGELIJK MAAKTE ;

DAT DE WAAR IS BELAST MET EEN MONETAIR COMPENSEREND BEDRAG VAN DM 1 866,80 , TEGEN WELKE AANSLAG VERZOEKSTER IN HET HOOFDGEDING BEROEP HEEFT INGESTELD ;

DAT BEDOELD BEROEP BERUSTTE OP ARTIKEL 4 , LID 3 , VAN VERORDENING NR . 1380/75 , VOLGENS HETWELK DE MONETAIRE COMPENSATIE HAARS INZIENS HAD MOETEN WORDEN VERLAAGD MET HET BEDRAG DAT OP DE HEFFING IN MINDERING KOMT WANNEER DAAROP DE IN GENOEMD ARTIKEL 4 , LID 3 , BEDOELDE COEFFICIENT WORDT TOEGEPAST ;

2OVERWEGENDE DAT WORDT GEVRAAGD OF VERORDENING NR . 1380/75 ALDUS IS TE VERSTAAN DAT BIJ INVOER IN LID-STATEN VAN WAREN UIT DERDE LANDEN WAARVOOR DE HEFFING WEL IS VASTGESTELD , DOCH NIET INGEVORDERD , TERWIJL ER OVER DIE WAREN EEN COMPENSEREND BEDRAG WORDT GEHEVEN , HET MONETAIRE COMPENSERENDE BEDRAG DOOR TOEPASSING VAN EEN MONETAIRE VERMENIGVULDIGINGSCOEFFICIENT WORDT VERLAAGD ;

DAT INGEVAL VAN BEVESTIGENDE BEANTWOORDING VAN DE VOORGAANDE VRAAG , VOORTS WORDT GEVRAAGD OF HET MONETAIRE COMPENSERENDE BEDRAG MOET WORDEN VERLAAGD MET EENZELFDE BEDRAG ALS OP DE HEFFING , INDIEN INGEVORDERD , IN MINDERING KOMT DOOR TOEPASSING VAN DE COEFFICIENT BEDOELD IN VERORDENING NR . 2147/75 ;

DAT VOOR HET GEVAL VAN ONTKENNENDE BEANTWOORDING VAN DE EERSTE VRAAG VOORTS WORDT GEVRAAGD OF VERORDENING NR . 1380/75 NIETIG IS VOOR ZOVER , WANNEER ER VOOR IMPORTEN UIT DERDE LANDEN IN DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND EEN HEFFING IN REKENEENHEDEN IS VASTGESTELD , DOCH NIET INGEVORDERD , HET MONETAIRE COMPENSERENDE BEDRAG NIET DOOR TOEPASSING VAN EEN MONETAIRE COEFFICIENT IS VERLAAGD ;

3OVERWEGENDE DAT ARTIKEL 4 , LID 3 EN LID 4 , VAN VERORDENING NR . 1380/75 ALS VOLGT LUIDT :

' ' 3 . . . . WORDEN ECHTER :

( A ) . . .

( B ) IN HET HANDELSVERKEER MET DERDE LANDEN , DE IN REKENEENHEDEN VASTGESTELDE BELASTINGEN BIJ INVOER , RESTITUTIES EN HEFFINGEN BIJ UITVOER , MET EEN COEFFICIENT VERMENIGVULDIGD . DEZE COEFFICIENT WORDT AFGELEID VAN HET PERCENTAGE DAT IS TOEGEPAST VOOR DE BEREKENING VAN HET MONETAIRE COMPENSERENDE BEDRAG EN WORDT DOOR DE COMMISSIE TEGELIJK MET DIT BEDRAG VASTGESTELD .

. . .

4 . INDIEN DE HEFFING OP DE RESTITUTIE MOET WORDEN VERMEERDERD RESPECTIEVELIJK VERMINDERD MET COMPENSERENDE BEDRAGEN ' ' TOETREDING ' ' EN MONETAIRE COMPENSERENDE BEDRAGEN , EN TEVENS MET EEN COEFFICIENT MOET WORDEN VERMENIGVULDIGD DIENEN DE VOLGENDE BEWERKINGEN TE WORDEN UITGEVOERD :

A ) DE HEFFING OF RESTITUTIE WORDT VERMINDERD , RESPECTIEVELIJK VERMEERDERD MET HET COMPENSERENDE BEDRAG ' ' TOETREDING ' ' ;

B ) DE UITKOMST HIERVAN WORDT MET DE COEFFICIENT VERMENIGVULDIGD ;

C)HET ALDUS VERKREGEN BEDRAG WORDT , NA TE ZIJN OMGEREKEND IN NATIONALE MUNTEENHEID , VERMINDERD RESPECTIEVELIJK VERMEERDERD MET HET MONETAIRE COMPENSERENDE BEDRAG ' ' ;

4DAT DE COMMISSIE DE NOODZAAK VAN TOEPASSING DER COEFFICIENT IN DE ZEVENDE OVERWEGING VAN DE CONSIDERANS DER VERORDENING ALS VOLGT ADSTRUEERT :

' ' OVERWEGENDE DAT DE IN REKENEENHEDEN VASTGESTELDE COMPENSERENDE BEDRAGEN , TOETREDING ' , DE VASTE ELEMENTEN IN DE ZIN VAN ARTIKEL 61 VAN DE TOETREDINGSAKTE , DE BELASTINGEN BIJ INVOER , DE RESTITUTIES EN ALLE ANDERE IN HET HANDELSVERKEER MET DERDE LANDEN TE HEFFEN OF TOE TE KENNEN BEDRAGEN , EVENALS DE PRIJZEN IN DE BETROKKEN LID-STATEN IN DE MUNTEENHEDEN VAN DEZE LID-STATEN WORDEN OMGEREKEND MET GEBRUIKMAKING VAN DE IN HET KADER VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK LANDBOUWBELEID VASTGESTELDE KOERSEN ; DAT HET DERHALVE NOODZAKELIJK IS VOOR DE BEREKENING VAN HET MONETAIRE COMPENSERENDE BEDRAG SLECHTS HET VERSCHIL AAN TE HOUDEN TUSSEN HET PRIJSPEIL EN HET BETROKKEN IN REKENEENHEDEN UITGEDRUKTE BEDRAG ; DAT , TER VEREENVOUDIGING VAN DE REGELING EN OM TOEPASSING VAN EEN ZELFDE COMPENSEREND BEDRAG IN HET HANDELSVERKEER VAN EEN GEGEVEN LID-STAAT MET ELK VAN DE ANDERE LID-STATEN EN MET DERDE LANDEN MOGELIJK TE MAKEN , DE COMPENSERENDE BEDRAGEN , TOETREDING ' , DE VASTE ELEMENTEN , DE BELASTINGEN BIJ INVOER , DE RESTITUTIES EN ALLE ANDERE IN HET HANDELSVERKEER MET DERDE LANDEN TE HEFFEN OF TOE TE KENNEN BEDRAGEN GECORRIGEERD MOETEN WORDEN MET BEHULP VAN EEN COEFFICIENT DIE DE SITUATIE WEERGEEFT VAN DE MUNTEENHEID VAN DE LID-STAAT DIE HET MONETAIRE COMPENSERENDE BEDRAG MOET TOEPASSEN ' ' ;

5DAT VERZOEKSTER IN HET HOOFDGEDING OP GROND VAN DE BEWOORDINGEN VAN DEZE OVERWEGING EN MET NAME OOK OP GROND VAN DE ZINSNEDE ' ' DAT HET DERHALVE NOODZAKELIJK IS VOOR DE BEREKENING VAN HET MONETAIRE COMPENSERENDE BEDRAG SLECHTS HET VERSCHIL AAN TE HOUDEN TUSSEN HET PRIJSPEIL EN HET BETROKKEN IN REKENEENHEDEN UITGEDRUKTE BEDRAG ' ' , VAN MENING IS DAT GENOEMD ARTIKEL 4 IN DIE ZIN IS TE VERSTAAN DAT HET VOLDOENDE IS WANNEER ER EEN HEFFING IN REKENEENHEDEN IS VASTGESTELD , OOK AL WORDT DIE HEFFING NIET INGEVORDERD , EN DAT HET MONETAIRE COMPENSERENDE BEDRAG IN ZODANIG GEVAL MOET WORDEN VERMINDERD MET HET BEDRAG DAT DOOR TOEPASSING VAN EEN COEFFICIENT OP DE NIET INGEVORDERDE HEFFING IN MINDERING WORDT GEBRACHT ;

6OVERWEGENDE DAT DE COMMISSIE , OP ADMINISTRATIEVE VEREENVOUDIGING BEDACHT , OP 1 MAART 1973 HEEFT BESLOTEN ZOWEL VOOR HET INTRACOMMUNAUTAIRE HANDELSVERKEER ALS VOOR DE HANDEL MET DERDE LANDEN , UNIFORME MONETAIRE COMPENSERENDE BASISBEDRAGEN VAST TE STELLEN BIJ BEREKENING WAARVAN AAN DE COMMUNAUTAIRE GARANTIEPRIJZEN WORDT GEREFEREERD ;

DAT DE MONETAIRE COMPENSERENDE BEDRAGEN VOOR IMPORTEN UIT DERDE LANDEN ( OF VOOR EXPORTEN NAAR DIE LANDEN ) IN BEGINSEL DIENEN TE WORDEN GECORRIGEERD , AANGEZIEN DE NOODZAKELIJKE COMPENSATIE REEDS DOOR DE HEFFING OF DE RESTITUTIE IS VERZEKERD ;

DAT DIE CORRECTIE GESCHIEDT DOOR TOEPASSING VAN DE COEFFICIENT BEDOELD IN ARTIKEL 4 VAN VERORDENING NR . 1380/75 ;

DAT HET MONETAIRE COMPENSERENDE BEDRAG DAT OP DE INVOERTRANSACTIE VAN VERZOEKSTER IN HET HOOFDGEDING IS TOEGEPAST , WELISWAAR OP HET EERSTE GEZICHT TE HOOG KAN SCHIJNEN , OMDAT DE GEWONE CORRECTIE - VIA DE MONETAIRE COEFFICIENT - IN VERBAND MET DE VRIJSTELLING DER HEFFING ACHTERWEGE IS GEBLEVEN , DOCH DAT DE UITDRUKKELIJKE BEWOORDINGEN DER VERORDENING TOT DIT RESULTAAT VOEREN ;

DAT WAAR DE BEWOORDINGEN DER VERORDENING DUIDELIJK ZIJN , DE DOOR VERZOEKSTER IN HET HOOFDGEDING VOORGESTANE UITLEGGING VAN ARTIKEL 4 DER VERORDENING NIET KAN WORDEN AANVAARD ;

DAT DE EERSTE VRAAG DERHALVE ONTKENNEND DIENT TE WORDEN BEANTWOORD ;

7OVERWEGENDE DAT VERZOEKSTER IN HET HOOFDGEDING - VOOR HET GEVAL DAT HAAR UITLEGGING DER BETROKKEN VERORDENING NIET MOCHT WORDEN AANVAARD - VOORTS HEEFT GESTELD DAT DE VERORDENING ZELVE ALS ' ' NIETIG ' ' ZOU ZIJN TE BESCHOUWEN , OMDAT HET DISCRIMINATIEVERBOD EN HET BEGINSEL ENER GELIJKE BEHANDELING - EN WEL MET NAME OOK HET IN ARTIKEL 40 , LID 3 , VAN HET VERDRAG OMSCHREVEN BEGINSEL - ZOUDEN ZIJN GESCHONDEN ;

DAT ZIJ VAN MENING IS DAT DE VOLLEDIGE HEFFING VAN EEN MONETAIR COMPENSEREND BEDRAG VAN IMPORTEN WAAROVER DE HEFFING NIET IS INGEVORDERD , ZOU NEERKOMEN OP EEN BEGUNSTIGING VAN DE IMPORTEN IN LID-STATEN MET EEN GEDEPRECIEERDE MUNTEENHEID WAAR HET MONETAIRE COMPENSERENDE BEDRAG ONGEKORT BETAALD WORDT , EN OP BENADELING VAN DE IMPORTEN IN LID-STATEN MET EEN GEREVALUEERDE MUNTEENHEID WAAR HET MONETAIRE COMPENSERENDE BEDRAG ZONDER AANPASSING WORDT INGEVORDERD ;

8OVERWEGENDE DAT WANNEER DE GEMEENSCHAP CONTINGENTEN UIT DERDE LANDEN ZONDER TOEPASSING DER HEFFING TOELAAT , WELISWAAR HET NUT VAN TOEPASSING VAN HET STELSEL DER MONETAIRE COMPENSERENDE BEDRAGEN IN TWIJFEL MAG WORDEN GETROKKEN , DOCH DAT DE COMMUNAUTAIRE REGELING MEDEBRENGT DAT HET SYSTEEM BEHOUDENS UITDRUKKELIJKE ONTHEFFING VAN DE COMMISSIE OOK OP ZULKE IMPORTEN MOET WORDEN TOEGEPAST ;

DAT VERZOEKSTER IN HET HOOFDGEDING NIET TEGEN DE TOEPASSING VAN HET STELSEL DER MONETAIRE COMPENSERENDE BEDRAGEN OP DE OMSTREDEN IMPORTEN IS OPGEKOMEN , DOCH ALLEEN BEZWAAR MAAKT TEGEN HET FEIT DAT MEN NIET - DOOR TOEPASSING VAN EEN MONETAIRE COEFFICIENT - TOT VERLAGING VAN HET BEDRAG IS OVERGEGAAN ;

DAT HET AAN HET STELSEL DER MONETAIRE COMPENSERENDE BEDRAGEN EIGEN IS DAT DIE BEDRAGEN FORFAITAIR EN VOOR PRODUKTEN OF GROEPENPRODUKTEN IN HUN ALGEMEENHEID WORDEN VASTGESTELD ;

DAT MEN DOOR HET HIERBEDOELDE CONTINGENT VAN DE HEFFING VRIJ TE STELLEN OP HET COMMUNAUTAIRE STELSEL VAN PRIJSVASTSTELLING IN DE SECTOR RUNDVLEES EEN UITZONDERING HEEFT WILLEN MAKEN ZODAT DE IMPORTEURS DIE DAARVAN HEBBEN KUNNEN PROFITEREN , ZICH BEVONDEN IN EEN SITUATIE WELKE MET DIE DER OVERIGE IMPORTEURS NIET KAN WORDEN VERGELEKEN ;

DAT DISCRIMINATIE VOORAL IN EEN VERSCHILLENDE BEHANDELING VAN VERGELIJKBARE CASUSPOSITIES IS GELEGEN , ZODAT HET VERWIJT VAN DISCRIMINATIE IN DE FEITEN GEEN STEUN VINDT ALS HET GAAT OM DE TOEPASSING VAN VERORDENING NR . 1380/75 OP WAREN DIE IN HET KADER VAN EEN VAN HEFFING VRIJGESTELD CONTINGENT WERDEN INGEVOERD ;

9DAT , DEZE OVERWEGINGEN IN AANMERKING GENOMEN , BIJ ONDERZOEK VAN DE DERDE VRAAG NIET IS GEBLEKEN VAN FEITEN OF OMSTANDIGHEDEN WELKE AAN DE RECHTSGELDIGHEID DER BETROKKEN VERORDENING IN DE WEG KUNNEN STAAN ;

HET HOF VAN JUSTITIE ,

UITSPRAAK DOENDE INZAKE DE VRAGEN , DOOR HET FINANZGERICHT TE HAMBURG BIJ BESCHIKKING VAN 1 JUNI 1977 GESTELD , VERKLAART VOOR RECHT :

1 . VERORDENING NR . 1380/75 IS NIET IN DIE ZIN TE VERSTAAN DAT BIJ INVOER IN LID-STATEN VAN WAREN UIT DERDE LANDEN WAARVOOR DE HEFFING WEL IS VASTGESTELD , DOCH NIET INGEVORDERD , TERWIJL ER OVER DIE WAREN EEN COMPENSEREND BEDRAG WORDT GEHEVEN , HET MONETAIRE COMPENSERENDE BEDRAG DOOR TOEPASSING VAN EEN MONETAIRE VERMENIGVULDIGINGSCOEFFICIENT WORDT VERLAAGD .

2 . BIJ ONDERZOEK NAAR DE DERDE VRAAG IS NIET GEBLEKEN VAN FEITEN OF OMSTANDIGHEDEN WELKE AAN DE RECHTSGELDIGHEID DER BETROKKEN VERORDENING IN DE WEG KUNNEN STAAN .

VERORDENING NR . 1380/75 IS NIET IN DIE ZIN TE VERSTAAN DAT BIJ INVOER IN LID-STATEN VAN WAREN UIT DERDE LANDEN WAARVOOR DE HEFFING WEL IS VASTGESTELD DOCH NIET INGEVORDERD , TERWIJL ER VOOR DIE WAREN WEL EEN COMPENSEREND BEDRAG WORDT INGEVORDERD , HET MONETAIRE COMPENSERENDE BEDRAG DOOR TOEPASSING VAN EEN MONETAIRE VERMENIGVULDIGINGSCOEFFICIENT WORDT VERLAAGD .

LANDBOUW - MONETAIRE COMPENSENDE BEDRAGEN - INVOER UIT DERDE LANDEN - VRIJSTELLING VAN HEFFING - VERLAGING VAN HET MONETAIRE COMPENSERENDE BEDRAG DOOR TOEPASSING VAN EEN CORRECTIECOEFFICIENT - ONGEOORLOOFDHEID

( VERORDENING NR . 1380/75 VAN DE COMMISSIE , ART . 4 , LID 3 )

TEN AANZIEN VAN DE KOSTEN

10OVERWEGENDE DAT DE KOSTEN , DOOR DE COMMISSIE VAN DE EEG WEGENS INDIENING HARER OPMERKINGEN BIJ HET HOF GEMAAKT , NIET VOOR VERGOEDING IN AANMERKING KOMEN ;

DAT DE PROCEDURE TEN AANZIEN VAN PARTIJEN IN HET HOOFDGEDING ALS EEN ALDAAR GEREZEN INCIDENT IS TE BESCHOUWEN , ZODAT DE NATIONALE RECHTER OVER DE KOSTEN HEEFT TE BESLISSEN ;

IN DE ZAAK 79/77

BETREFFENDE EEN VERZOEK AAN HET HOF KRACHTENS ARTIKEL 177 EEG-VERDRAG VAN HET FINANZGERICHT HAMBURG IN HET ALDAAR AANHANGIG GEDING TUSSEN

FIRMA KUHLHAUS ZENTRUM AG TE HAMBURG

EN

HAUPTZOLLAMT HAMBURG-HARBURG

OM EEN PREJUDICIELE BESLISSING INZAKE DE UITLEGGING VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 1380/75 VAN DE COMMISSIE VAN 29 MEI 1975 HOUDENDE UITVOERINGSBEPALINGEN BETREFFENDE DE MONETAIRE COMPENSERENDE BEDRAGEN ( PB L 139 VAN 30 . 5 . 1975 , BLZ . 37 ),