Home

Arrest van het Hof van 4 oktober 1979.

Arrest van het Hof van 4 oktober 1979.

1 VERZOEKSTER WENST DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP , VERTEGENWOORDIGD DOOR RAAD EN COMMISSIE , KRACHTENS ARTIKEL 215 , TWEEDE ALINEA , VAN HET EEG-VERDRAG TE ZIEN VEROORDEELD HAAR DE SCHADE TE VERGOEDEN DIE ZIJ ZOU HEBBEN GELEDEN ALS GEVOLG VAN HET FEIT DAT DE RESTITUTIES VOOR DE PRODUKTIE VAN QUELLMEHL ALS BEDOELD IN ' S RAADS VERORDENING NR . 1125/74 VAN 29 APRIL 1974 TOT WIJZIGING VAN VERORDENING NR . 120/67 HOUDENDE EEN GEMEENSCHAPPELIJKE ORDENING DER MARKTEN IN DE SECTOR GRANEN ( PB L 128 VAN 1974 , BLZ . 12 ), ZIJN INGETROKKEN .

2 BIJ HET ARREST , OP 19 OKTOBER 1977 OP VERZOEK VAN HET FINANZGERICHT TE HAMBURG GEWEZEN IN DE GEVOEGDE ZAKEN 117/76 EN 16/77 , RUCKDESCHEL & CO . EN HANSA LAGERHAUS STROH & CO . T . HAUPTZOLLAMT HAMBURG ST . ANNEN EN DIAMALT AG HAUPTZOLLAMT ITZEHOE ( JURISPR . BLZ . 1753 ), HEEFT HET HOF VOOR RECHT VERKLAARD DAT DE OMSTREDEN BEPALINGEN VAN ' S RAADS VERORDENINGEN MET HET GELIJKHEIDSBEGINSEL ONVERENIGBAAR ZIJN , VOORZOVER ZIJ , WAT DE PRODUKTIERESTITUTIES BETREFT , LEIDEN TOT EEN VERSCHIL IN BEHANDELING VAN QUELLMEHL EN QUELLSTARKE . HET HOF HEEFT VOORTS UITGESPROKEN , DAT HET AAN DE TERZAKE VAN VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK LANDBOUWBELEID BEVOEGDE INSTELLINGEN STAAT DE NODIGE MAATREGELEN TE NEMEN OM DIE ONVERENIGBAARHEID OP TE HEFFEN .

3 NA HET ARREST ZIJN DE RESTITUTIES BIJ DE PRODUKTIE VAN QUELLMEHL VOOR BROODBEREIDING BIJ ' S RAADS VERORDENING NR . 1125/78 VAN 22 MEI 1978 TOT WIJZIGING VAN VERORDENING NR . 2727/75 HOUDENDE EEN GEMEENSCHAPPELIJKE ORDENING DER MARKTEN IN DE SECTOR GRANEN ( PB L 142 VAN 1978 , BLZ . 21 ) OPNIEUW INGEVOERD . HET RESTITUTIEBEDRAG IS VASTGELEGD BIJ ' S RAADS VERORDENING NR . 1127/78 , DIE OP DEZELFDE DATA WERD VASTGESTELD EN GEPUBLICEERD ALS VERORDENING NR . 1125/78 ( PB L 142 VAN 1978 , BLZ . 24 ). DE BEIDE VERORDENINGEN ZIJN OP DE DERDE DAG NA HUN PLAATSING IN HET PUBLIKATIEBLAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN IN WERKING GETREDEN . NAAR LUID VAN ARTIKEL 1 , LAATSTE ALINEA , VAN VERORDENING NR . 1225/78 EN ARTIKEL 6 VAN VERORDENING NR . 1127/78 ZIJN DE RESTITUTIES EVENWEL TEN VERZOEKE VAN BETROKKENE BETAALBAAR GESTELD PER 19 OKTOBER 1977 , DAT WIL ZEGGEN MET TERUGWERKENDE KRACHT TOT DE DATUM VAN HET ARREST , DOOR HET HOF IN VOORMELDE PREJUDICIELE ZAKEN GEWEZEN .

4 VERZOEKSTER WENST ZICH DAN OOK DE SCHADE TE ZIEN VERGOED WELKE HAAR DOOR HET ACHTERWEGE BLIJVEN VAN RESTITUTIES IN HET TIJDVAK VAN 1 AUGUSTUS 1974 - TOEN VERORDENING NR . 1125/74 TOEPASSELIJK WERD - TOT 19 OKTOBER 1977 ZOU ZIJN OPGEKOMEN . DE SCHADE ZOU BESTAAN IN DE DERVING VAN INKOMSTEN , OVEREENKOMENDE MET DE RESTITUTIEBEDRAGEN DIE HAAR ZOUDEN ZIJN UITGEKEERD , INDIEN ER VOOR QUELLMEHL DEZELFDE RESTITUTIES ZOUDEN ZIJN UITGEKEERD ALS VOOR QUELLSTARKE .

DE ONTVANKELIJKHEID

5 DE COMMISSIE HEEFT EEN VOORBEHOUD GEMAAKT MET BETREKKING TOT DE ONTVANKELIJKHEID VAN HET BEROEP , VOORZOVER VERZOEKSTER IN RECHTE OPTREEDT IN DE PLAATS VAN DE FIRMA ALBERT RUCKDESCHEL & CO ., DIE IN HET OMSTREDEN TIJDVAK DE HOEVEELHEDEN QUELLMEHL HEEFT GEFABRICEERD WAARVOOR OP EEN SCHADEVERGOEDING WEGENS NIET UITGEKEERDE RESTITUTIES AANSPRAAK WORDT GEMAAKT . DIT VOORBEHOUD KAN NIET WORDEN AANVAARD . VERZOEKSTER HEEFT BEVESTIGD DAT DE SCHADEVORDERING HAAR , NA EEN HERSTRUCTURERING BINNEN HET CONCERN WAARTOE VERZOEKSTER EN DE FIRMA RUCKDESCHEL BEHOORDEN , DOOR DEZE LAATSTE WERD GECEDEERD . HET ONTMOET BIJ HET HOF GEEN BEZWAAR , WANNEER IN OMSTANDIGHEDEN ALS DE ONDERHAVIGE , WAARIN MISBRUIK VAN CESSIE NIET BEHOEFT TE WORDEN GEDUCHT , DOOR DE CESSIONARIS EEN SCHADECLAIM WERD INGEDIEND EN GELDEND GEMAAKT .

6 VOORTS IS DOOR RAAD EN COMMISSIE ALS VERWEERDERS TEN EXCEPTIEVE BETOOGD , DAT VERZOEKSTER , OM IN HET GENOT VAN DE VERLANGDE RESTITUTIES TE WORDEN GESTELD , DE BEVOEGDE NATIONALE BUREAUS VOOR DE NATIONALE RECHTER TOT BETALING DER RESTITUTIES HAD MOETEN AANSPREKEN . DEZE EXCEPTIE FAALT EVENWEL . OFSCHOON DE ARTIKELEN 178 EN 215 , TWEEDE ALINEA , VAN HET EEG-VERDRAG NIET ALS DEKMANTEL MOGEN WORDEN GEBRUIKT VOOR EEN VORDERING , STREKKENDE TOT BETALING VAN BEDRAGEN KRACHTENS DE COMMUNAUTAIRE REGELING VERSCHULDIGD , BLIJKEN VERZOEKSTERS VORDERINGEN NIET TOT BETALING VAN ALDUS VERSCHULDIGDE BEDRAGEN TE STREKKEN , DOCH TOT VERGOEDING VAN SCHADE , HAAR OPGEKOMEN DOOR DE ONRECHTMATIGHEID WELKE HET HOF IN ZIJN ARREST VAN 19 OKTOBER 1977 HEEFT VASTGESTELD . BOVENDIEN IS HET IN CASU ZO GELEGEN , DAT EEN NATIONALE RECHTER BLIJKENS ' S HOFS VOORMELD ARREST EEN TOT BETALING STREKKENDE VORDERING NIET HAD KUNNEN TOEWIJZEN OMDAT IN HET GEMEENSCHAPSRECHT GEEN BEPALINGEN TE VINDEN ZIJN KRACHTENS WELKE DE NATIONALE BUREAUS TOT BETALING VAN DE GEVORDERDE BEDRAGEN HADDEN MOGEN OVERGAAN .

7 HETZELFDE GELDT VOOR EEN DOOR DE COMMISSIE OPGEWORPEN EXCEPTIE , VOLGENS WELKE HET DOEL DAT MET HET BEROEP IN WERKELIJKHEID WORDT NAGESTREEFD , TE WETEN DE TOEKENNING DER NIET UITGEKEERDE RESTITUTIES , SLECHTS DOOR DE VASTSTELLING VAN EEN NIEUWE VERORDENING KAN WORDEN BEREIKT , TERWIJL VERZOEKSTER , ONBEVOEGD ALS ZIJ IS ZICH DAARTOE TE BEDIENEN VAN EEN BEROEP ALS BEDOELD IN DE ARTIKELEN 173 EN 175 VAN HET EEG-VERDRAG , ZICH AL EVENMIN ZOU KUNNEN BEDIENEN VAN HET MIDDEL ENER AANSPRAKELIJKHEIDSACTIE KRACHTENS DE ARTIKELEN 178 EN 215 , TWEEDE ALINEA . VOLGENS ' S HOFS VASTE RECHTSPRAAK IS ZULK EEN ACTIE ALS EEN ZELFSTANDIGE BEROEPSWEG TE BESCHOUWEN . DE DOOR VERZOEKSTER INGEDIENDE VORDERINGEN DIENEN IN DAT BESTEK TE WORDEN BEZIEN ; VERZOEKSTER KAN ER IN WORDEN ONTVANGEN , WAARTOE DOOR VERWEERDERS GEEN NIEUWE VERORDENENDE MAATREGELEN BEHOEVEN TE WORDEN GENOMEN .

DE ZAAK TEN PRINCIPALE

8 IN ZIJN ARREST VAN 19 OKTOBER 1977 HEEFT HET HOF VASTGESTELD , DAT DE INTREKKING VAN DE RESTITUTIES BIJ DE PRODUKTIE VAN QUELLMEHL - PER 1 AUGUSTUS 1974 - MET DE HANDHAVING VAN DE RESTITUTIES VOOR QUELLSTARKE NIET MET HET GELIJKHEIDSBEGINSEL VERENIGBAAR WAS . BLIJKENS HET ARREST WAS ER VAN ZODANIGE ONVERENIGBAARHEID SLECHTS SPRAKE VOORZOVER QUELLMEHL ALS VANOUDS VOOR MENSELIJKE VOEDING , TE WETEN VOOR BROODBEREIDING , WERD GEBRUIKT . WEGENS ZODANIG GEBRUIK KAN ER TROUWENS AANSPRAAK WORDEN GEMAAKT OP DE BIJ VERORDENINGEN NRS . 1125 EN 1127/78 OPNIEUW INGEVOERDE RESTITUTIES , EN PARTIJEN WORDEN OP DAT PUNT OOK NIET VERDEELD GEHOUDEN . VOORZOVER DE ONRECHTMATIGHEID VAN DE INTREKKING DER RESTITUTIES ALS VOORMELD WERD VASTGESTELD , RIJST ALLEREERST DE VRAAG OF DE GEMEENSCHAP TERZAKE VAN DIE ONRECHTMATIGHEID KRACHTENS ARTIKEL 215 , TWEEDE ALINEA , VAN HET EEG-VERDRAG AANSPRAKELIJK KAN WORDEN GESTELD .

9 DE VASTSTELLING DAT EEN RECHTENS BESTAANDE SITUATIE WELKE DOOR NORMATIEVE HANDELINGEN VAN DE GEMEENSCHAP IN HET LEVEN WERD GEROEPEN , NIET RECHTMATIG IS , IS OP ZICHZELF NIET VOLDOENDE OM DE GEMEENSCHAP AANSPRAKELIJK TE DOEN ZIJN . HET HOF HEEFT ZICH IN DIE ZIN REEDS UITGESPROKEN IN HET ARREST , OP 25 MEI 1978 GEWEZEN IN DE GEVOEGDE ZAKEN 83/76 E.A ., BAYERISCHE HNL VERMEHRUNGSBETRIEB E.A.T . RAAD EN COMMISSIE ( JURISPR . BLZ . 1209 ). HET HOF HERINNERDE AAN ZIJN EIGEN VASTE JURISPRUDENTIE , VOLGENS WELKE DE GEMEENSCHAP TERZAKE VAN EEN NORMATIEVE HANDELING WELKE ECONOMISCHE BELEIDSKEUZEN IMPLICEERT , SLECHTS AANSPRAKELIJK KAN WORDEN GESTELD WANNEER ER SPRAKE IS VAN EEN VOLDOENDE GEKWALIFICEERDE SCHENDING VAN EEN TER BESCHERMING VAN PARTICULIEREN GEGEVEN HOGERE RECHTSREGEL . AAN DE HAND VAN DE BEGINSELEN DIE IN DE RECHTSSTELSELS DER LID-STATEN DE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE OVERHEID - VOOR DOOR NORMATIEVE HANDELINGEN AAN PARTICULIEREN TOEGEBRACHTE SCHADEN - BEHEERSEN , OVERWOOG HET HOF DAT IN EEN GEMEENSCHAPSRECHTELIJK KADER , GEKENMERKT DOOR DE UITOEFENING VAN EEN , VOOR DE UITOEFENING VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK LANDBOUWBELEID ONONTBEERLIJKE , RUIME DISCRETIONAIRE BEVOEGDHEID , DE GEMEENSCHAP SLECHTS AANSPRAKELIJK KAN WORDEN GESTELD IN HET UITZONDERLIJKE GEVAL DAT DE BETROKKEN INSTELLING DE GRENZEN HARER BEVOEGDHEDEN KLAARBLIJKELIJK ERNSTIG HEEFT MISKEND .

10 IN CASU IS ER NAAR ' S HOFS OORDEEL INDERDAAD SPRAKE VAN ZULK EEN KENNELIJKE , ERNSTIGE MISKENNING VAN DE GRENZEN WELKE DE RAAD BIJ DE UITOEFENING VAN DE DISCRETIONAIRE BEVOEGDHEDEN WAAROVER HIJ IN HET KADER VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK LANDBOUWBELEID BESCHIKT , HAD MOETEN INACHTNEMEN . HET HOF ACHT TE DEZEN DE NAVOLGENDE FEITEN EN OMSTANDIGHEDEN VAN BELANG .

11 ALLEREERST DIENT TE WORDEN BEDACHT DAT HET GELIJKHEIDSBEGINSEL , ZOALS HET MET NAME IN ARTIKEL 40 , LID 3 , TWEEDE ALINEA , VAN HET EEG-VERDRAG WORDT GEHULDIGD - EN DAT IEDERE DISCRIMINATIE BIJ DE GEMEENSCHAPPELIJKE ORDENING DER LANDBOUWMARKTEN VERBIEDT - , TE MIDDEN VAN DE COMMUNAUTAIRE RECHTSREGELEN WELKE TER BESCHERMING VAN DE BELANGEN VAN PARTICULIEREN WERDEN VASTGESTELD , VAN BIJZONDER GEWICHT IS . IN DE TWEEDE PLAATS HEEFT DE MISKENNING VAN DIT BEGINSEL IN CASU EEN BEPERKTE , DUIDELIJK AFGEBAKENDE GROEP VAN ONDERNEMERS GETROFFEN . HET AANTAL QUELLMEHLFABRIKANTEN IN DE GEMEENSCHAP BLIJKT ZEER GERING TE ZIJN . VOORTS GAAT DE DOOR VERZOEKERS GESTELDE SCHADE DE GRENZEN TE BUITEN VAN DE ECONOMISCHE RISICO ' S WELKE AAN DE ONDERNEMERSACTIVITEITEN IN DE BETROKKEN SECTOR INHERENT ZIJN . TEN SLOTTE WERD DE BEHANDELING VAN DEZE ONDERNEMERS OP VOET VAN GELIJKHEID MET DE PRODUCENTEN VAN MAISZETMEEL , ZOALS DIE SINDS DE AANVANG VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE ORDENING DER MARKTEN IN DE SECTOR GRANEN WAS IN ACHT GENOMEN , DOOR DE RAAD IN 1975 ZONDER AANNEMELIJKE REDENEN DOORBROKEN .

12 OP GROND VAN EEN EN ANDER IS HET HOF VAN OORDEEL DAT DE GEMEENSCHAP TERZAKE VAN DE IN ' S RAADS VERORDENING NR . 1125/74 BESLOTEN LIGGENDE INTREKKING VAN DE RESTITUTIES VOOR QUELLMEHL AANSPRAKELIJK KAN WORDEN GESTELD .

13 VERVOLGENS DIENT SCHADE TE WORDEN BESPROKEN , WELKE AAN DE PRODUCENTEN VAN QUELLMEHL DOOR VOORMELDE DISCRIMINATIE IS OPGEKOMEN . DE DOOR VERZOEKSTER INGEROEPEN SCHADE VINDT HAAR OORSPRONG IN HET FEIT DAT DE RAAD DE RESTITUTIES HEEFT INGETROKKEN WELKE AAN DE PRODUCENTEN VAN QUELLMEHL HADDEN MOETEN WORDEN UITGEKEERD , INDIEN EEN BEHANDELING DIER PRODUCENTEN OP VOET VAN GELIJKHEID MET DE PRODUENTEN VAN MAISZETMEEL ZOU ZIJN GEEERBIEDIGD . BIJ EEN BEREKENING VAN DE GELEDEN SCHADE ZAL DERHALVE VAN HET RESTITUTIEBEDRAG MOETEN WORDEN UITGEGAAN .

14 DE RAAD HEEFT TEGEN DIE WIJZE VAN BEREKENING INGEBRACHT DAT DE PRODUCENTEN VAN QUELLMEHL DE SCHADE HEBBEN VERMEDEN DAN WEL HADDEN KUNNEN VERMIJDEN DOOR HET NADEEL , IN DE INTREKKING DER RESTITUTIES GELEGEN , IN HUN VERKOOPPRIJZEN DOOR TE BEREKENEN . IN BEGINSEL KAN AAN ZULK EEN TEGENWERPING IN HET KADER VAN EEN AANSPRAKELIJKHEIDSACTIE NIET ZONDER MEER WORDEN VOORBIJGEGAAN . MOCHT DE INTREKKING DER RESTITUTIES INDERDAAD IN DE PRIJZEN ZIJN VERDISCONTEERD , DAN ZOU DE SCHADE NIET AAN DE NIET BETAALDE RESTITUTIES KUNNEN WORDEN AFGEMETEN . DE PRODUCENT ZOU DAN DOOR EEN VERHOGING ZIJNER PRIJZEN IN PLAATS VAN DOOR DE TOEKENNING VAN RESTITUTIES SCHADELOOS ZIJN GESTELD .

15 VERZOEKSTER HEEFT HARERZIJDS BETWIST DAT ZIJ HAAR SCHADE ALS VOORMELD HEEFT KUNNEN AFWENTELEN : OM HET HOOFD TE KUNNEN BIEDEN AAN DE CONCURRENTIE VAN DE ZETMEELPRODUCENTEN AAN WIE DE RESTITUTIES WEL WERDEN UITGEKEERD , ZOUDEN ZIJ HET UIT EEN OOGPUNT VAN HANDELSBELEID VERKIESLIJK HEBBEN GEACHT QUELLMEHL TEGEN VERLIES TE VERKOPEN - TEN EINDE HAAR MARKTEN TE BEHOUDEN - IN PLAATS VAN HAAR PRIJZEN TE VERHOGEN OP GEVAAR AF HAAR MARKTEN TE VERLIEZEN . DE DOOR RAAD EN COMMISSIE GESIGNALEERDE PRIJSVERHOGINGEN MOESTEN VOLGENS VERZOEKSTER AAN EEN VERHOGING VAN DE DREMPELPRIJS VOOR MAIS EN AAN DE STIJGING DER PRODUKTIEKOSTEN WORDEN TOEGESCHREVEN .

16 DE DOOR PARTIJEN OVERGELEGDE STATISTIEKEN EN DE DOOR HEN VOORGEDRAGEN ARGUMENTEN GEVEN GEEN UITSLUITSEL OVER DE VRAAG OF VERZOEKSTER HET NADEEL , IN DE INTREKKING DER RESTITUTIES GELEGEN , IN HAAR VERKOOPPRIJZEN HEEFT DOORBEREKEND DAN WEL KUNNEN DOORBEREKENEN .

17 DE AAN VERZOEKSTER TE VERGOEDEN SCHADE ZAL DERHALVE MOETEN WORDEN BEREKEND OP EEN BEDRAG , OVEREENKOMENDE MET DE RESTITUTIES WELKE HAAR ZOUDEN ZIJN UITGEKEERD , INDIEN MEN IN HET TIJDVAK VAN 1 AUGUSTUS 1974 TOT 19 OKTOBER 1977 WEGENS HET VERBRUIK VAN MAIS VOOR DE FABRICAGE VAN QUELLMEHL VOOR BROODBEREIDING OP DEZELFDE RESTITUTIES AANSPRAAK HAD KUNNEN MAKEN ALS WEGENS HET GEBRUIK VAN MAIS VOOR DE ZETMEELFABRICAGE .

18 VERZOEKERS HEBBEN HET HOF EEN AANTAL DOCUMENTEN OVERGELEGD , WAARUIT ZOU BLIJKEN VAN DE HOEVEELHEDEN QUELLMEHL WAARVOOR DE SCHADEVERGOEDING ZOU MOETEN WORDEN BETAALD , ALSOOK VAN DE VOOR DIEZELFDE HOEVEELHEDEN NIET BETAALDE RESTITUTIEBEDRAGEN . HET HOF IS EVENWEL IN DEZE STAND VAN HET GEDING NIET IN STAAT ZICH OVER DE JUISTHEID DEZER GEGEVENS UIT TE SPREKEN . DERHALVE ZIJN TERMEN AANWEZIG BIJ INTERLOCUTOIR ARREST DE MAATSTAVEN VAST TE LEGGEN , WELKE HET HOF VOOR DE VASTSTELLING VAN DE AAN VERZOEKERS TOEKOMENDE SCHA DEVERGOEDING ZAL AANLEGGEN , MET DIEN VERSTANDE DAT DE TE VERGOEDEN BEDRAGEN HETZIJ DOOR PARTIJEN IN GEMEEN OVERLEG , HETZIJ - BIJ GEBREKE VANDIEN - DOOR HET HOF ZULLEN WORDEN VASTGESTELD .

HET HOF VAN JUSTITIE ,

ALVORENS VERDER TE BESLISSEN :

1 . VERSTAAT DAT DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP AAN IREKS-ARKADY GMBH TE KULMBACH ZAL BETALEN BEDRAGEN , OVEREENKOMENDE MET DE RESTITUTIES WEGENS DE PRODUKTIE VAN QUELLMEHL VOOR BROODBEREIDING , WAAROP DE ONDERNEMING AANSPRAAK HAD KUNNEN MAKEN , INDIEN MEN IN HET TIJDVAK VAN 1 AUGUSTUS 1974 TOT 19 OKTOBER 1977 WEGENS HET GEBRUIK VAN MAIS VOOR DE FABRICAGE VAN QUELLMEHL OP DEZELFDE RESTITUTIES AANSPRAAK HAD KUNNEN MAKEN ALS WEGENS HET GEBRUIK VAN MAIS VOOR DE ZETMEELFABRICAGE .

2 . VERSTAAT DAT OVER DE TE BETALEN BEDRAGEN MET INGANG VAN DE DAG VAN DE UITSPRAAK VAN DIT ARRREST 6 % RENTE VERSCHULDIGD IS .

3 . VERSTAAT DAT PARTIJEN BINNEN TWAALF MAANDEN NA DE UITSPRAAK VAN DIT ARREST AAN HET HOF EEN BECIJFERING ZULLEN OVERLEGGEN VAN DE IN GEMEEN OVERLEG VASTGESTELDE SCHADEVERGOEDINGSBEDRAGEN .

4 . VERSTAAT DAT PARTIJEN , MOCHTEN ZIJ ZICH NIET KUNNEN VERENIGEN , BINNEN DIEZELFDE TERMIJN HUN BEREKENINGEN AAN HET HOF ZULLEN DOEN TOEKOMEN .

5 . HOUDT DE UITSPRAAK INZAKE DE KOSTEN AAN .

1 . BEHOUDENS MISBRUIK , ONTMOET HET GEEN BEZWAAR , WANNEER EEN SCHADEACTIE KRACHTENS DE ARTIKELEN 178 EN 215 , TWEEDE ALINEA , VAN HET EEG-VERDRAG , DOOR EEN CESSIONARIS WORDT INGEDIEND EN GELDEND GEMAAKT .

2 . AAN EEN KRACHTENS DE ARTIKELEN 178 EN 215 , TWEEDE ALINEA , VAN HET EEG-VERDRAG INGESTELDE VORDERING , STREKKENDE TOT VERGOEDING VAN SCHADE AAN BETROKKENE DOOR DE INTREKKING VAN RESTITUTIES OPGEKOMEN , MAG NIET DE EXCEPTIE WORDEN TEGENGEWORPEN DAT DE VORDERING NIET-ONTVANKELIJK ZOU ZIJN OMDAT BETROKKENE DE BEVOEGDE NATIONALE BUREAUS VOOR DE NATIONALE RECHTER TOT BETALING DER RESTITUTIES HAD MOETEN AANSPREKEN : ZULK EEN VORDERING STREKT IN WEZEN NIET TOT BETALING VAN KRACHTENS HET GEMEENSCHAPSRECHT VERSCHULDIGDE BEDRAGEN TERWIJL VOORTS VASTSTAAT DAT EEN NATIONALE RECHTER EEN TOT BETALING STREKKENDE VORDERING NIET HAD KUNNEN TOEWIJZEN , OMDAT IN HET GEMEENSCHAPSRECHT GEEN BEPALINGEN TE VINDEN ZIJN KRACHTENS WELKE DE NATIONALE BUREAUS TOT BETALING VAN DE GEVORDERDE BEDRAGEN HADDEN MOGEN OVERGAAN .

3 . DE ARTIKELEN 178 EN 215 , TWEEDE ALINEA , VAN HET EEG-VERDRAG MOGEN NIET ALS DEKMANTEL WORDEN GEBRUIKT VOOR EEN VORDERING , STREKKENDE TOT BETALING VAN BEDRAGEN KRACHTENS DE COMMUNAUTAIRE REGELING VERSCHULDIGD .

4 . DE EXCEPTIE , VOLGENS WELKE BETROKKENE IN EEN SCHADEVERGOEDINGSACTIE NIET ZOU KUNNEN WORDEN ONTVANGEN OMDAT HET DOEL DAT MET HET BEROEP IN WERKELIJKHEID WORDT NAGESTREEFD SLECHTS DOOR DE VASTSTELLING VAN EEN NIEUWE VERORDENING KAN WORDEN BEREIKT , TERWIJL HIJ , ONBEVOEGD ZICH DAARTOE TE BEDIENEN VAN EEN BEROEP ALS BEDOELD IN DE ARTIKELEN 173 EN 175 VAN HET EEG-VERDRAG , ZICH AL EVENMIN KAN BEDIENEN VAN HET MIDDEL ENER AANSPRAKELIJKHEIDSACTIE KRACHTENS DE ARTIKELEN 178 EN 215 , TWEEDE ALINEA . ZULK EEN ACTIE IS TE BESCHOUWEN ALS EEN ZELFSTANDIGE BEROEPSWEG , ZODAT BETROKKENE ER IN KAN WORDEN ONTVANGEN WAARTOE DOOR DE INSTELLING GEEN NIEUWE VERORDENENDE MAATREGELEN BEHOEVEN TE WORDEN GENOMEN .

5 . DE VASTSTELLING DAT EEN RECHTENS BESTAANDE SITUATIE WELKE DOOR NORMATIEVE HANDELINGEN VAN DE GEMEENSCHAP IN HET LEVEN WERD GEROEPEN , NIET RECHTMATIG IS , IS OP ZICHZELF NIET VOLDOENDE OM DE GEMEENSCHAP KRACHTENS ARTIKEL 215 , TWEEDE ALINEA , VAN HET EEG-VERDRAG AANSPRAKELIJK TE DOEN ZIJN . IMPLICEERT ZULK EEN HANDELING ECONOMISCHE BELEIDSKEUZEN , DAN MOET ER VOORTS SPRAKE ZIJN VAN EEN VOLDOENDE GEKWALIFICEERDE SCHENDING VAN EEN TER BESCHERMING VAN PARTICULIEREN GEGEVEN HOGERE RECHTSREGEL .

IN EEN GEMEENSCHAPSRECHTELIJK KADER , GEKENMERKT DOOR DE UITOEFENING VAN EEN VOOR DE UITOEFENING VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK LANDBOUWBELEID ONONTBEERLIJKE RUIME DISCRETIONAIRE BEVOEGDHEID , KAN DE GEMEENSCHAP SLECHTS AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD IN HET UITZONDERLIJKE GEVAL DAT DE BETROKKEN INSTELLING DE GRENZEN HARER BEVOEGDHEDEN KLAARBLIJKELIJK ERNSTIG HEEFT MISKEND .

DAARVAN KAN SPRAKE ZIJN , WANNEER DE INSTELLING HET MET NAME IN ARTIKEL 40 , LID 3 , TWEEDE ALINEA , VAN HET EEG-VERDRAG GEHULDIGD GELIJKHEIDSBEGINSEL HEEFT GESCHONDEN EN DIE MISKENNING EEN BEPERKT , MAAR DUIDELIJK AFGEBAKENDE GROEP VAN ONDERNEMINGEN HEEFT GETROFFEN , TERWIJL DE HUN ALDUS OPGEKOMEN SCHADE DE GRENZEN TE BUITEN GAAT VAN DE ECONOMISCHE RISICO ' S WELKE AAN DE ONDERNEMERSACTIVITEITEN IN DE BETROKKEN SECTOR INHERENT ZIJN EN DE INSTELLING DE BEHANDELING OP VOET VAN GELIJKHEID , ZOALS DIE VOOR DE GEWRAAKTE HANDELING BESTOND , ZONDER AANNEMELIJKE REDENEN HEEFT DOORBROKEN .

6 . IN HET KADER VAN EEN SCHADEVERGOEDINGSACTIE DIENT ER , TER BEOORDELING OF EN IN HOEVERRE DE DOOR DE ONDERNEMER GESTELDE SCHADE ZICH HEEFT VOORGEDAAN , EVENTUEEL REKENING TE WORDEN GEHOUDEN MET HET FEIT DAT HIJ DE SCHADE DIE HIJ ZICH WENST TE ZIEN VERGOED , IN ZIJN VERKOOPPRIJZEN HEEFT VERDISCONTEERD .

7 . BLIJKENS DE AAN HET RECHT DER LID-STATEN GEMEENSCHAPPELIJKE BEGINSELEN , WAARNAAR IN ARTIKEL 215 TWEEDE ALINEA , VAN HET EEG-VERDRAG WORDT VERWEZEN , MAG ER IN EEN SCHADEVERGOEDINGSACTIE IN DEN REGEL RENTE WORDEN GEVORDERD .

1 . SCHADEVERGOEDINGSACTIE - PROCESBEVOEGDHEID - CESSIE VAN HET RECHT OP VERGOEDING - DOOR DE CESSIONARIS INGESTELD BEROEP - ONTVANKELIJKHEID

( EEG-VERDRAG , ARTT . 178 EN 215 , TWEEDE ALINEA )

2 . SCHADEVERGOEDING - ONDERWERP - VERGOEDING VAN SCHADE , AAN BETROKKENE DOOR INTREKKING VAN RESTITUTIES OPGEKOMEN - EXCEPTIE VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID , OPGEWORPEN OP GROND DAT ER BIJ DE NATIONALE RECHTER GEEN TOT BETALING STREKKENDE VORDERING WERD INGESTELD - VERWERPING DIER EXCEPTIE

( EEG-VERDRAG , ARTT . 178 EN 215 , TWEEDE ALINEA )

3 . SCHADEVERGOEDINGSACTIE - VORDERING TOT BETALING VAN KRACHTENS HET GEMEENSCHAPSRECHT VERSCHULDIGDE BEDRAGEN - NIET-ONTVANKELIJKHEID

( EEG-VERDRAG , ARTT . 178 EN 215 , TWEEDE ALINEA )

4 . SCHADEVERGOEDINGSACTIE - ZELFSTANDIGE AARD - BEROEP TOT NIETIGVERKLARING - BEROEP WEGENS ' ' STILZITTEN ' ' - ANDER ONDERWERP

( EEG-VERDRAG , ARTT . 173 , 175 , 178 EN 215 , TWEEDE ALINEA )

5 . NIET-CONTRACTUELE AANSPRAKELIJKHEID - NORMATIEVE HANDELING DIE ECONOMISCHE BELEIDSKEUZEN IMPLICEERT - AANSPRAKELIJKHEID DER GEMEENSCHAP - VOORWAARDEN - VOLDOENDE GEKWALIFICEERDE SCHENDING ENER TER BESCHERMING VAN PARTICULIEREN GEGEVEN HOGERE RECHTSREGEL - ABNORMALE EN SPECIALE SCHADE

( EEG-VERDRAG , ART . 215 , TWEEDE ALINEA )

6 . NIET-CONTRACTUELE AANSPRAKELIJKHEID - SCHADE - SCHATTING - CRITERIA - SCHADE IN VERKOOPPRIJZEN VERDISCONTEERD - INAANMERKINGNEMING VAN ZULK EEN AFWENTELING

( EEG-VERDRAG , ART . 215 , TWEEDE ALINEA )

7 . NIET-CONTRACTUELE AANSPRAKELIJKHEID - SCHADE - VERGOEDING - RENTEVORDERING - GEOORLOOFDHEID

( EEG-VERDRAG , ART . 215 , TWEEDE ALINEA )

DE GEVORDERDE INTERESTEN

19 VERZOEKSTER HEEFT VOORTS GEVORDERD DAT DE RAAD ZAL WORDEN VEROORDEELD TOT BETALING VAN INTERESTEN AD 6 % MET INGANG VAN 1 DECEMBER 1977 , ZIJNDE DE DAG WAAROP DE GEMEENSCHAP DE NIET UITGEKEERDE RESTITUTIES HAD DIENEN TE BETALEN .

20 WAAR TE DEZEN WORDT GEAGEERD OP GROND VAN DE NIET-CONTRACTUELE AANSPRAKELIJKHEID , KRACHTENS ARTIKEL 215 , TWEEDE ALINEA , OP DE GEMEENSCHAP RUSTENDE , DIENT DE VORDERING TE WORDEN GETOETST AAN DE IN DAT ARTIKEL BEDOELDE , AAN HET RECHT DER LID-STATEN GEMEENSCHAPPELIJKE BEGINSELEN . BLIJKENS DIE BEGINSELEN MAG ER IN DEN REGEL RENTE WORDEN GEVORDERD . IN DE LIJN VAN DE MAATSTAVEN WELKE HET HOF TER BEOORDELING VAN DE SCHADE WENST TE ZIEN AANGELEGD , MOET DE VERPLICHTING TOT BETALING VAN INTERESTEN GEACHT WORDEN TE ZIJN ONTSTAAN OP DE DAG WAAROP DIT ARREST , HOUDENDE VASTSTELLING VAN DE VERPLICHTING TOT SCHADEVERGOEDING , IS GEWEZEN . HET AAN TE HOUDEN RENTEPERCENTAGE BEDRAAGT 6 % .

IN DE ZAAK 238/78 ,

FIRMA IREKS-ARKADY GMBH TE KULMBACH ( BONDSREPUBLIEK DUITSLAND ), VERTEGENWOORDIGD DOOR F . MODEST , ADVOCAAT TE HAMBURG , CUM SOCIIS , DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TE LUXEMBURG BIJ J . JANSEN-HOUSSE , 21 , RUE ALDRINGEN ,

VERZOEKSTER ,

TEGEN

DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP , VERTEGENWOORDIGD DOOR HAAR ORGANEN

1 . RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN , VERTEGENWOORDIGD DOOR D . VIGNES , DIRECTEUR VAN DE JURIDISCHE DIENST , ALS GEMACHTIGDE , BIJGESTAAN DOOR B . SCHLOH EN A . BRAUTIGAM , ONDERSCHEIDENLIJK JURIDISCH ADVISEUR EN ADMINISTRATEUR OP DIE DIENST , ALS MEDE-GEMACHTIGDE , DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TE LUXEMBURG BIJ J . N . VAN DEN HOUTEN , DIRECTEUR VAN DE JURIDISCHE DIENST VAN DE EUROPESE INVESTERINGSBANK , 2 , PLACE DE METZ ,

2 . COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN , VERTEGENWOORDIGD DOOR HAAR JURIDISCH ADVISEUR J . H . BOURGEOIS , ALS GEMACHTIGDE , BIJGESTAAN DOOR J . SACK , LID VAN DE JURIDISCHE DIENST , DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TE LUXEMBURG BIJ HAAR JURIDISCH ADVISEUR M . CERVINO , BATIMENT JEAN MONNET , KIRCHBERG ,

VERWEERDERS ,

BETREFFENDE EEN PROCEDURE KRACHTENS DE ARTIKELEN 178 EN 215 , TWEEDE ALINEA , VAN HET EEG-VERDRAG ,