Home

Arrest van het Hof van 10 juli 1980.

Arrest van het Hof van 10 juli 1980.

1 BIJ BESCHIKKINGEN VAN 5 JULI 1978 , INGEKOMEN TER GRIFFIE VAN HET HOF OP 14 NOVEMBER 1978 ( ZAAK 253/78 ), RESPECTIEVELIJK 2 JANUARI 1979 ( ZAKEN 1-3/79 ) HEEFT HET TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE TE PARIJS ( 31E KAMER ) HET HOF VAN JUSTITIE KRACHTENS ARTIKEL 177 EEG-VERDRAG EEN AANTAL PREJUDICIELE VRAGEN GESTELD OVER DE UITLEGGING VAN ARTIKEL 85 VAN HET VERDRAG .

2 DEZE VRAGEN ZIJN GESTELD IN HET KADER VAN STRAFGEDINGEN TEGEN DE BESTUURDERS VAN DE VENNOOTSCHAPPEN GUERLAIN ( ZAAK 253/78 ), PARFUMS ROCHAS ( ZAAK 1/79 ), LANVIN-PARFUMS ( ZAAK 2/79 ) EN NINA RICCI ( ZAAK 3/79 ) TERZAKE VAN OVERTREDING VAN ARTIKEL 37 , 1 , A , VAN DE FRANSE PRIJSVERORDENING NR . 45-1483 VAN 30 JUNI 1945 , DAT STRAFBAAR STELT DE WEIGERING DOOR EEN FABRIKANT , HANDELAAR , INDUSTRIEEL OF AMBACHTSMAN OM , BINNEN DE GRENZEN VAN DE HEM TER BESCHIKKING STAANDE MOGELIJKHEDEN EN ONDER DE VOORWAARDEN DIE MET DE HANDELSGEBRUIKEN OVEREENKOMEN , TE VOLDOEN AAN DE VERZOEKEN VAN KOPERS VAN PRODUKTEN OF VERZOEKEN OM DIENSTVERLENING , WANNEER DEZE VERZOEKEN GEEN ABNORMAAL KARAKTER VERTONEN , VAN BONA FIDE VERZOEKERS AFKOMSTIG ZIJN EN DE VERKOOP VAN DE PRODUKTEN OF DE DIENSTVERLENING NIET BIJ WET OF BIJ OVERHEIDSREGELING VERBODEN IS . DEZE STRAFVERVOLGINGEN ZIJN AANHANGIG GEMAAKT OP KLACHTE VAN , TEVENS ALS CIVIELE OPTREDENDE , DETAILHANDELAREN IN PARFUMERIE-ARTIKELEN , AAN WIE DE BETROKKEN VENNOOTSCHAPPEN HADDEN GEWEIGERD TE VERKOPEN .

3 VOOR DE VERWIJZENDE RECHTER HEBBEN DE VERDACHTEN GESTELD DAT DE LITIGIEUZE VERKOOPWEIGERINGEN MET NAME WEGENS HET BESTAAN VAN SELECTIEVE DISTRIBUTIESTELSELS VOOR DE BETROKKEN PRODUKTEN GERECHTVAARDIGD WAREN . VOORTS HEBBEN ZIJ BETOOGD DAT DE OVEREENKOMSTEN WAAROP DEZE SELECTIEVE DISTRIBUTIESTELSELS BERUSTEN , DOOR DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ZIJN TOEGELATEN BLIJKENS DE BRIEVEN VAN 28 OKTOBER 1975 ( GUERLAIN ), 26 MAART 1976 ( PARFUMS ROCHAS ), 22 SEPTEMBER 1976 ( LANVIN-PARFUMS ) EN 20 JANUARI 1978 ( NINA RICCI ) DIE HUN DOOR HET DIRECTORAAT-GENERAAL CONCURRENTIE WAREN GEZONDEN . IN DEZE , PRAKTISCH GELIJKLUIDENDE BRIEVEN WERD DE BETROKKEN VENNOOTSCHAPPEN MEEGEDEELD DAT DE COMMISSIE , GEGEVEN HET BESCHEIDEN AANDEEL DAT ELK DER VENNOOTSCHAPPEN INNEEMT OP DE MARKT IN PARFUMERIE- , SCHOONHEIDS- EN TOILETARTIKELEN , EN DE AANWEZIGHEID OP DIE MARKT VAN EEN BETREKKELIJK GROOT AANTAL CONCURRERENDE ONDERNEMINGEN VAN VERGELIJKBARE OMVANG , ' ' MEENT DAT ER VOOR HAAR , OP GROND VAN DE HAAR BEKENDE GEGEVENS , GEEN AANLEIDING BESTAAT OM KRACHTENS ARTIKEL 85 , LID 1 , EEG-VERDRAG TEGEN VOORNOEMDE OVEREENKOMSTEN OP TE TREDEN ' ' EN DAT ' ' DEZE ZAAK DUS KAN WORDEN AFGESLOTEN . ' '

4 STELLENDE DAT DEZE BRIEVEN MOESTEN WORDEN BESCHOUWD ALS BESCHIKKINGEN TER TOEPASSING VAN ARTIKEL 85 , LID 3 , HEBBEN VERDACHTEN AANGEVOERD DAT DE NATIONALE AUTORITEITEN , GEZIEN DE VOORRANG VAN HET GEMEENSCHAPSRECHT NIET DOOR TOEPASSING VAN INTERN RECHT CONCURRENTIEBEPERKINGEN KONDEN VERBIEDEN DIE DOOR DE COMMISSIE ALS GEOORLOOFD NAAR GEMEENSCHAPSRECHT WAREN ERKEND .

5 DAAR HET TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE ZICH WAT HET GEMEENSCHAPSRECHT BETREFT ONVOLDOENDE VOORGELICHT ACHTTE , GELASTTE HET OVERLEGGING AAN HET HOF VAN DE DOOR DE BETROKKEN VENNOOTSCHAPPEN GESLOTEN ALLEENVERKOOPOVEREENKOMSTEN :

' ' WAARIN EEN VERKOOPORGANISATIE GESTALTE KRIJGT DIE NIET ALLEEN OP KWALITATIEVE MAAR OOK OP KWANTITATIEVE SELECTIECRITERIA IS GEBASEERD , OPDAT HET HOF DE VRAAG BEANTWOORDT OF BEPAALDE LUXEPRODUKTEN WAARVAN HET MERKBEELD EEN BELANGRIJKE ROL SPEELT , ONDER DE ONTHEFFINGSBEPALINGEN VAN ARTIKEL 85 , EEG-VERDRAG KUNNEN VALLEN EN OF DIT IN CASU , GEMEENSCHAPSRECHTELIJK GEZIEN VOOR ( DE BETROKKEN VENNOOTSCHAPPEN ) GELDT . ' '

6 HET HOF VAN JUSTITIE IS IN HET KADER VAN DE HEM BIJ ARTIKEL 177 EEG-VERDRAG OPGEDRAGEN TAAK , NIET BEVOEGD ZICH UIT TE SPREKEN OVER DE TOEPASSING VAN HET VERDRAG OP EEN CONCREET GEVAL , DOCH WEGENS DE NOODZAAK OM TOT EEN NUTTIGE UITLEGGING VAN HET GEMEENSCHAPSRECHT TE KOMEN , MAG HET NIETTEMIN AAN DE ELEMENTEN VAN HET HOOFDGEDING DE NADERE GEGEVENS ONTLENEN DIE VOOR HET BEGRIP VAN DE GESTELDE VRAGEN EN VOOR DE UITWERKING VAN EEN PASSEND ANTWOORD NOODZAKELIJK ZIJN .

7 UIT DE VERWIJZINGSBESCHIKKINGEN VOLGT DAT DE VERZOEKEN OM PREJUDICIELE BESLISSINGEN TEN DOEL HEBBEN DE NATIONALE RECHTER IN STAAT TE STELLEN UIT TE MAKEN OF , ZOALS VERDACHTEN STELLEN , HET STANDPUNT DAT TOT UITDRUKKING WORDT GEBRACHT IN DE BRIEVEN DIE DOOR HET DIRECTORAAT-GENERAAL CONCURRENTIE VAN DE COMMISSIE AAN DE BETROKKEN VENNOOTSCHAPPEN ZIJN GERICHT , IN DE WEG STAAT AAN DE TOEPASSING VAN DE FRANSE WETTELIJKE BEPALINGEN HOUDENDE VERBOD VAN VERKOOPWEIGERING . DE VERWIJZING IN DE VRAAG VAN HET TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE NAAR ARTIKEL 85 , LID 3 , IS UITSLUITEND TE VERKLAREN UIT HET FEIT DAT VERDACHTEN STELLEN DAT DEZE BRIEVEN KRACHTENS ARTIKEL 85 , LID 3 , GENOMEN ONTHEFFINGSBESCHIKKINGEN VORMEN . DAAROM ZAL HET HOF ZICH BEPERKEN TOT HET ONDERZOEK VAN DE VRAAG IN HOEVERRE HET GEMEENSCHAPSRECHT , IN OMSTANDIGHEDEN ALS DE ONDERHAVIGE , IN DE WEG STAAT AAN DE TOEPASSING VAN INTERN MEDEDINGINGSRECHT DOOR DE NATIONALE AUTORITEITEN .

8 ALVORENS OP DEZE VRAAG IN TE GAAN , DIENT HET RECHTSKARAKTER VAN VOORNOEMDE BRIEVEN TE WORDEN VASTGESTELD .

HET RECHTSKARAKTER VAN DE BETROKKEN BRIEVEN

9 ARTIKEL 87 , LID 1 , EEG-VERDRAG VERKLAART DE RAAD BEVOEGD ALLE VERORDENINGEN EN RICHTLIJNEN VAST TE STELLEN DIE DIENSTIG ZIJN VOOR DE TOEPASSING VAN IN DE ARTIKELEN 85 EN 86 NEERGELEGDE BEGINSELEN . OVEREENKOMSTIG DEZE MACHTIGING HEEFT DE RAAD VERORDENINGEN VASTGESTELD - WAARONDER VERORDENING NR . 17 VAN 6 FEBRUARI 1962 ( PB 1962 , BLZ . 204 ) - DIE DE COMMISSIE DE BEVOEGDHEID VERLENEN OM VERSCHILLENDE SOORTEN VERORDENINGEN , BESCHIKKINGEN EN AANBEVELINGEN VAST TE STELLEN .

10 TOT HET INSTRUMENTARIUM WAAROVER DE COMMISSIE DAARMEE TER VERVULLING VAN HAAR OPDRACHT DE BESCHIKKING HEEFT GEKREGEN , BEHOREN DE BESCHIKKINGEN HOUDENDE NEGATIEVE VERKLARINGEN EN DE BESCHIKKINGEN BEDOELD IN ARTIKEL 85 , LID 3 . MET BETREKKING TOT BESCHIKKINGEN HOUDENDE NEGATIEVE VERKLARINGEN BEPAALT ARTIKEL 2 VAN VERORDENING NR . 17 VAN DE RAAD DAT DE COMMISSIE OP VERZOEK VAN DE BETROKKEN ONDERNEMINGEN KAN VASTSTELLEN DAT , OP GROND VAN DE GEGEVENS DIE HAAR BEKEND ZIJN , VOOR HAAR GEEN AANLEIDING BESTAAT TEGEN EEN OVEREENKOMST , BESLUIT OF GEDRAGING OP TE TREDEN KRACHTENS ARTIKEL 85 , LID 1 , OF ARTIKEL 86 VAN HET VERDRAG . MET BETREKKING TOT DE BESCHIKKINGEN BEDOELD IN ARTIKEL 85 , LID 3 , BEPALEN DE ARTIKELEN 6 EN VOLGENDE VAN VERORDENING NR . 17 , DAT DE COMMISSIE BESCHIKKINGEN KAN GEVEN WAARBIJ DE BEPALINGEN VAN ARTIKEL 85 , LID 1 , BUITEN TOEPASSING WORDEN VERKLAARD VOOR EEN BEPAALDE OVEREENKOMST , VOOR ZOVER DEZE - BEHOUDENS VRIJSTELLING VAN AANMELDING OP GROND VAN ARTIKEL 4 , LID 2 , VAN GENOEMDE VERORDENING - IS AANGEMELD .

11 VERORDENING NR . 17 EN DE VERORDENINGEN TOT UITVOERING DAARVAN GEVEN DE REGELS DIE DE COMMISSIE BIJ DE VASTSTELLING VAN VORENBEDOELDE BESCHIKKINGEN IN ACHT HEEFT TE NEMEN . INDIEN DE COMMISSIE VOORNEMENS IS EEN NEGATIEVE VERKLARING KRACHTENS VOORNOEMD ARTIKEL 2 OF EEN BESCHIKKING BEDOELD IN ARTIKEL 85 , LID 3 , VAN HET VERDRAG TE GEVEN , IS ZIJ KRACHTENS ARTIKEL 19 , LID 3 , VAN VERORDENING NR . 17 MET NAME GEHOUDEN HET ESSENTIELE GEDEELTE VAN HET VERZOEK OF DE AANMELDING BEKEND TE MAKEN EN ALLE BELANGHEBBENDE DERDEN UIT TE NODIGEN HUN OPMERKINGEN KENBAAR TE MAKEN BINNEN DE DOOR DE COMMISSIE VASTGESTELDE TERMIJN . INGEVOLGE ARTIKEL 21 , LID 1 , VAN DE VERORDENING MOETEN BESCHIKKINGEN HOUDENDE NEGATIEVE VERKLARINGEN , EN ONTHEFFINGSBESCHIKKINGEN BEKEND WORDEN GEMAAKT .

12 HET IS DUIDELIJK DAT BRIEVEN ALS DIE WELKE HET DIRECTORAAT-GENERAAL CONCURRENTIE AAN DE BETROKKEN VENNOOTSCHAPPEN HEEFT GERICHT , DIE ZIJN VERZONDEN ZONDER INACHTNEMING VAN DE PUBLICITEITSVOORSCHRIFTEN VAN ARTIKEL 19 , LID 3 , VAN VERORDENING NR . 17 , EN DIE NIET ZIJN BEKENDGEMAAKT INGEVOLGE ARTIKEL 21 , LID 1 , VAN DIE VERORDENING , NOCH BESCHIKKINGEN HOUDENDE NEGATIEVE VERKLARING NOCH BESCHIKKINGEN BEDOELD IN ARTIKEL 85 , LID 3 , ZIJN IN DE ZIN VAN DE ARTIKELEN 2 EN 6 VAN VERORDENING NR . 17 . DE COMMISSIE ZELF HEEFT EROP GEWEZEN DAT HET HIERBIJ SLECHTS GAAT OM ADMINISTRATIEVE BRIEVEN , WAARBIJ DE BETROKKEN ONDERNEMING IN KENNIS WORDT GESTELD VAN DE OPVATTING VAN DE COMMISSIE DAT ER VOOR HAAR GEEN AANLEIDING BESTAAT OM KRACHTENS ARTIKEL 85 , LID 1 , VAN HET VERDRAG TEGEN DE OVEREENKOMSTEN OP TE TREDEN EN DAT DE ZAAK DUS KAN WORDEN AFGESLOTEN .

13 DERGELIJKE BRIEVEN , DIE UITSLUITEND ZIJN GEBASEERD OP DE GEGEVENS DIE DE COMMISSIE BEKEND ZIJN , DIE EEN BEOORDELING VAN DE COMMISSIE WEERGEVEN EN DIE EEN ONDERZOEK DOOR DE BEVOEGDE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE AFSLUITEN , STAAN ER NIET AAN IN DE WEG DAT DE NATIONALE RECHTERLIJKE INSTANTIES VOOR WIE EEN BEROEP OP DE ONVERENIGBAARHEID VAN DE BETROKKEN OVEREENKOMSTEN MET ARTIKEL 85 WORDT GEDAAN , OP GROND VAN DE GEGEVENS WAAROVER ZIJ BESCHIKKEN , TOT EEN AFWIJKEND OORDEEL OVER DIE OVEREENKOMSTEN KOMEN . HET IN DERGELIJKE BRIEVEN MEEGEDEELDE STANDPUNT BINDT DE NATIONALE RECHTERLIJKE INSTANTIES NIET , MAAR HET VORMT TOCH EEN FEITELIJK GEGEVEN WAARMEE ZIJ REKENING KUNNEN HOUDEN BIJ HUN ONDERZOEK VAN DE VRAAG OF DE OVEREENKOMSTEN OF GEDRAGINGEN IN OVEREENSTEMMING ZIJN MET ARTIKEL 85 .

DE TOEPASSING VAN INTERN MEDEDINGINGSRECHT

14 DE KERNVRAAG IN DE ONDERHAVIGE ZAKEN IS , WELK GEVOLG DERGELIJKE BRIEVEN KUNNEN HEBBEN INGEVAL DE NATIONALE AUTORITEITEN NIET DE ARTIKELEN 85 EN 86 VAN HET VERDRAG MAAR ALLEEN HUN INTERNE RECHT WILLEN TOEPASSEN .

15 ZOALS HET HOF IN HET ARREST VAN 13 FEBRUARI 1969 ( ZAAK 14/68 , WILHELM/BUNDESKARTELLAMT , JURISPR . 1969 , BLZ . 1 ) HEEFT OVERWOGEN , WORDEN RESTRICTIEVE PRAKTIJKEN IN HET COMMUNAUTAIRE EN HET NATIONALE MEDEDINGINGSRECHT VANUIT VERSCHILLENDE GEZICHTSHOEKEN BEZIEN . TERWIJL DE ARTIKELEN 85 EN 86 HET OOG HEBBEN OP DE BELEMMERINGEN DIE DAARUIT KUNNEN VOORTVLOEIEN VOOR DE HANDEL TUSSEN LID-STATEN , WORDEN DE RESTRICTIEVE PRAKTIJKEN IN DE NATIONALE WETTELIJKE REGELINGEN , DIE ZIJN ONTSTAAN UIT OVERWEGINGEN DIE AAN ELK DIER REGELINGEN EIGEN ZIJN , UITSLUITEND BINNEN DAT KADER BEZIEN . HIERUIT VOLGT DAT DE NATIONALE AUTORITEITEN EVENEENS KUNNEN OPTREDEN BIJ SITUATIES DIE HET VOORWERP VAN EEN BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE KUNNEN VORMEN .

16 HET HOF HEEFT IN VOORNOEMD ARREST EVENWEL BEKLEMTOOND DAT EEN GELIJKTIJDIGE TOEPASSING VAN HET NATIONALE MEDEDINGINGSRECHT SLECHTS ALS GEOORLOOFD MAG WORDEN BESCHOUWD VOOR ZOVER GEEN AFBREUK WORDT GEDAAN AAN EEN UNIFORME TOEPASSING - OP HET GEHELE GEBIED VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE MARKT - VAN DE COMMUNAUTAIRE RECHTSVOORSCHRIFTEN BETREFFENDE DE ONDERNEMERSAFSPRAKEN , EN DE DAARBIJ BEHORENDE UITVOERINGSBESLUITEN ONVERMINDERD VAN KRACHT BLIJVEN .

17 IN DIT VERBAND IS AANGEVOERD DAT DE TOEPASSING VAN DE BEPALINGEN VAN NATIONAAL MEDEDINGINGSRECHT NIET KAN WORDEN TOEGELATEN WANNEER DIT ERTOE ZOU LEIDEN DAT EEN BIJ BESCHIKKING OF GROEPSGEWIJZE VERORDENING VERLEENDE ONTHEFFING IN GEVAAR ZOU WORDEN GEBRACHT . UIT DE VOORAFGAANDE OPMERKINGEN VOLGT ECHTER DAT MET BETREKKING TOT DE LITIGIEUZE OVEREENKOMSTEN GEEN ENKELE BESCHIKKING KRACHTENS ARTIKEL 85 , LID 3 , IS GEGEVEN . BOVENDIEN STAAT VAST DAT BEDOELDE OVEREENKOMSTEN NIET ONDER DE WERKINGSSFEER VAN ENIGE VERORDENING HOUDENDE GROEPSGEWIJZE ONTHEFFING VALLEN .

18 ALLEEN HET ONDERZOEK VAN DE BETROKKEN OVEREENKOMSTEN IS AFGESLOTEN DOOR DE COMMISSIE , DIE DE MENING TE KENNEN HEEFT GEGEVEN DAT VOOR HAAR GEEN AANLEIDING BESTOND OM KRACHTENS ARTIKEL 85 , LID 1 , TEGEN DE OVEREENKOMSTEN OP TE TREDEN . DEZE OMSTANDIGHEID KAN OP ZICHZELF NIET BELETTEN DAT DE NATIONALE AUTORITEITEN OP DEZE OVEREENKOMSTEN DE BEPALINGEN VAN INTERN MEDEDINGINGSRECHT TOEPASSEN DIE EVENTUEEL STRENGER ZIJN DAN HET GEMEENSCHAPSRECHT OP DIT GEBIED . HET FEIT DAT DE COMMISSIE HEEFT GEOORDEELD DAT EEN BEPAALDE PRAKTIJK NIET VALT ONDER HET VERBOD VAN ARTIKEL 85 , LEDEN 1 EN 2 , WAARVAN DE WERKINGSSFEER BEPERKT IS TOT KARTELS DIE DE HANDEL TUSSEN LID-STATEN ONGUNSTIG KUNNEN BEINVLOEDEN , STAAT ER GEENSZINS AAN IN DE WEG DAT DEZE PRAKTIJK DOOR DE NATIONALE AUTORITEITEN WORDT BEZIEN VANUIT HET OOGPUNT VAN DE BEPERKENDE GEVOLGEN DIE ZIJ IN HET NATIONALE KADER KAN VEROORZAKEN .

19 OP DE GESTELDE VRAAG DIENT DERHALVE TE WORDEN GEANTWOORD DAT HET GEMEENSCHAPSRECHT NIET IN DE WEG STAAT AAN DE TOEPASSING VAN NATIONALE BEPALINGEN DIE VERKOOPWEIGERING VERBIEDEN , ZELFS NIET WANNEER HET ONDERZOEK VAN DE OVEREENKOMSTEN WAAROP TER RECHTVAARDIGING VAN DEZE WEIGERING EEN BEROEP IS GEDAAN , DOOR DE COMMISSIE IS AFGESLOTEN .

HET HOF VAN JUSTITIE ,

UITSPRAAK DOENDE OP DE DOOR HET TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE TE PARIJS BIJ BESCHIKKINGEN VAN 5 JULI 1978 GESTELDE VRAGEN , VERKLAART VOOR RECHT :

HET GEMEENSCHAPSRECHT STAAT NIET IN DE WEG AAN DE TOEPASSING VAN NATIONALE BEPALINGEN DIE VERKOOPWEIGERING VERBIEDEN , ZELFS NIET WANNEER HET ONDERZOEK VAN DE OVEREENKOMSTEN WAAROP TER RECHTVAARDIGING VAN DEZE WEIGERING EEN BEROEP IS GEDAAN , DOOR DE COMMISSIE IS AFGESLOTEN .

1 . HET HOF VAN JUSTITIE IS IN HET KADER VAN DE HEM BIJ ARTIKEL 177 EEG-VERDRAG OPGEDRAGEN TAAK , NIET BEVOEGD ZICH UIT TE SPREKEN OVER DE TOEPASSING VAN HET VERDRAG OP EEN CONCREET GEVAL . WEGENS DE NOODZAAK OM TOT EEN NUTTIGE UITLEGGING VAN HET GEMEENSCHAPSRECHT TE KOMEN , MAG HET NIETTEMIN AAN DE ELEMENTEN VAN HET HOOFDGEDING DE NADERE GEGEVENS ONTLENEN DIE VOOR HET BEGRIP VAN DE GESTELDE VRAGEN EN VOOR DE UITWERKING VAN EEN PASSEND ANTWOORD NOODZAKELIJK ZIJN .

2 . EEN ADMINISTRATIEF SCHRIJVEN , VERZONDEN ZONDER INACHTNEMING VAN DE PUBLICITEITSVOORSCHRIFTEN VAN VERORDENING NR . 17 , WAARBIJ DE BETROKKEN ONDERNEMING IN KENNIS WORDT GESTELD VAN DE OPVATTING VAN DE COMMISSIE DAT ER VOOR HAAR GEEN AANLEIDING BESTAAT OM TEGEN BEPAALDE OVEREENKOMSTEN OP TE TREDEN EN DAT DE ZAAK DUS KAN WORDEN AFGESLOTEN , IS NOCH EEN BESCHIKKING HOUDENDE NEGATIEVE VERKLARING , NOCH EEN BESCHIKKING BEDOELD IN ARTIKEL 85 , LID 3 , IN DE ZIN VAN DE ARTIKELEN 2 EN 6 VAN VERORDENING NR . 17 .

EEN DERGELIJKE BRIEF , STAAT ER NIET AAN IN DE WEG DAT DE NATIONALE RECHTERLIJKE INSTANTIES VOOR WIE EEN BEROEP OP DE ONVERENIGBAARHEID VAN DE BETROKKEN OVEREENKOMSTEN MET ARTIKEL 85 WORDT GEDAAN , OP GROND VAN DE GEGEVENS WAAROVER ZIJ BESCHIKKEN , TOT EEN AFWIJKEND OORDEEL OVER DIE OVEREENKOMSTEN KOMEN . HET IN DERGELIJKE BRIEVEN MEEGEDEELDE STANDPUNT BINDT DE NATIONALE RECHTERLIJKE INSTANTIES NIET , MAAR HET VORMT TOCH EEN FEITELIJK GEGEVEN WAARMEE ZIJ REKENING KUNNEN HOUDEN BIJ HUN ONDERZOEK VAN DE VRAAG OF DE OVEREENKOMSTEN IN OVEREENSTEMMING ZIJN MET ARTIKEL 85 .

3 . RESTRICTIEVE PRAKTIJKEN WORDEN IN HET COMMUNAUTAIRE EN HET NATIONALE MEDEDINGINGSRECHT VANUIT VERSCHILLENDE GEZICHTSHOEKEN BEZIEN . TERWIJL DE ARTIKELEN 85 EN 86 EEG-VERDRAG HET OOG HEBBEN OP DE BELEMMERINGEN DIE DAARUIT KUNNEN VOORTVLOEIEN VOOR DE HANDEL TUSSEN LID-STATEN , WORDEN DE RESTRICTIEVE PRAKTIJKEN IN DE NATIONALE WETTELIJKE REGELINGEN , DIE ZIJN ONTSTAAN UIT OVERWEGINGEN DIE AAN ELK DIER REGELINGEN EIGEN ZIJN , UITSLUITEND BINNEN DAT KADER BEZIEN . HIERUIT VOLGT DAT DE NATIONALE AUTORITEITEN EVENEENS KUNNEN OPTREDEN BIJ SITUATIES DIE HET VOORWERP VAN EEN BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE KUNNEN VORMEN .

EEN GELIJKTIJDIGE TOEPASSING VAN HET NATIONALE MEDEDINGINGSRECHT MAG ECHTER SLECHTS ALS GEOORLOOFD WORDEN BESCHOUWD VOOR ZOVER GEEN AFBREUK WORDT GEDAAN AAN EEN UNIFORME TOEPASSING - OP HET GEHELE GEBIED VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE MARKT - VAN DE COMMUNAUTAIRE RECHTSVOORSCHRIFTEN BETREFFENDE DE ONDERNEMERSAFSPRAKEN , EN DE VOORZOVER DE DAARBIJ BEHORENDE UITVOERINGSBESLUITEN ONVERMINDERD VAN KRACHT BLIJVEN .

4 . HET FEIT DAT DE COMMISSIE HEEFT GEOORDEELD DAT EEN BEPAALDE PRAKTIJK NIET VALT ONDER HET VERBOD VAN ARTIKEL 85 , LEDEN 1 EN 2 , EEG-VERDRAG WAARVAN DE WERKINGSSFEER BEPERKT IS TOT KARTELS DIE DE HANDEL TUSSEN LID-STATEN ONGUNSTIG KUNNEN BEINVLOEDEN , STAAT ER GEENSZINS AAN IN DE WEG DAT DEZE PRAKTIJK DOOR DE NATIONALE AUTORITEITEN WORDT BEZIEN VANUIT HET OOGPUNT VAN DE BEPERKENDE GEVOLGEN DIE ZIJ IN HET NATIONALE KADER KAN VEROORZAKEN .

ONDER DERGELIJKE OMSTANDIGHEDEN STAAT HET GEMEENSCHAPSRECHT NIET IN DE WEG AAN DE TOEPASSING VAN NATIONALE BEPALINGEN DIE VERKOOPWEIGERING VERBIEDEN , ZELFS NIET WANNEER HET ONDERZOEK VAN DE OVEREENKOMSTEN WAAROP TER RECHTVAARDIGING VAN DEZE WEIGERING EEN BEROEP IS GEDAAN , DOOR DE COMMISSIE IS AFGESLOTEN .

1 . PREJUDICIELE VRAGEN - BEVOEGDHEID VAN HET HOF - GRENZEN

( ARTIKEL 177 EEG-VERDRAG )

2 . MEDEDINGING - KARTELS - AANMELDING - BESLISSING VAN DE COMMISSIE TOT AFSLUITING VAN EEN DOSSIER - RECHTSKARAKTER - INVLOED OP DE BEOORDELING VAN DE LITIGIEUZE OVEREENKOMST DOOR DE NATIONALE GERECHTEN

( ARTIKEL 85 EEG-VERDRAG )

3 . MEDEDINGING - GEMEENSCHAPSBEPALINGEN - NATIONALE WETTELIJKE REGELINGEN - GELIJKTIJDIGE TOEPASSING - TOELAATBAARHEID - VOORWAARDE - EERBIEDIGING VAN HET GEMEENSCHAPSRECHT

( ARTIKELEN 85 EN 86 EEG-VERDRAG )

4 . MEDEDINGING - KARTELS - AANMELDING - BESLISSING VAN DE COMMISSIE TOT AFSLUITING VAN EEN DOSSIER - NIET-TOEPASSELIJKHEID VAN DE GEMEENSCHAPSBEPALINGEN - TOEPASSING VAN NATIONALE BEPALINGEN DIE VERKOOPWEIGERING VERBIEDEN - TOELAATBAARHEID

( ARTIKEL 85 EEG-VERDRAG )

KOSTEN

20 DE KOSTEN DOOR DE BELGISCHE , DEENSE , FRANSE EN NEDERLANDSE REGERING , DOOR DE REGERING VAN DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND EN VAN HET VERENIGD KONINKRIJK EN DOOR DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN WEGENS INDIENING VAN HUN OPMERKINGEN BIJ HET HOF GEMAAKT , KUNNEN NIET VOOR VERGOEDING IN AANMERKING KOMEN . TEN AANZIEN VAN PARTIJEN IN HET HOOFDGEDING IS DE PROCEDURE ALS EEN ALDAAR GEREZEN INCIDENT TE BESCHOUWEN , ZODAT DE NATIONALE RECHTERLIJKE INSTANTIE OVER DE KOSTEN HEEFT TE BESLISSEN .

IN DE GEVOEGDE ZAKEN 253/78 EN 1-3/79

BETREFFENDE EEN VERZOEK AAN HET HOF KRACHTENS ARTIKEL 177 EEG-VERDRAG VAN HET TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE TE PARIJS 31STE KAMER IN DE ALDAAR AANHANGIGE GEDINGEN TUSSEN

PROCUREUR VAN DE REPUBLIEK EN F . PACHOT EN V . RAMON

EN

B . GIRY EN GUERLAIN SA ( ZAAK 253/78 )

PROCUREUR VAN DE REPUBLIEK EN ULM , ECHTGENOTE VAN WINDENBERGER

EN

M . P . CELICOUT EN PARFUMS ROCHAS SA ( ZAAK 1/79 )

PROCUREUR VAN DE REPUBLIEK EN ULM , ECHTGENOTE VAN WINDENBERGER

EN

Y . P . LANVIN EN LANVIN-PARFUMS SA ( ZAAK 2/79 )

PROCUREUR VAN DE REPUBLIEK EN ULM , ECHTGENOTE VAN WINDENBERGER

EN

A . A . FAVEL EN NINA RICCI SARL ( ZAAK 3/79 )

OM EEN PREJUDICIELE BESLISSING OVER DE UITLEGGING VAN ARTIKEL 85 EEG-VERDRAG EN ENKELE UITVOERINGSREGELINGEN VAN DAT ARTIKEL ,