Home

Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 11 juli 1979.

Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 11 juli 1979.

1 BIJ ARREST VAN 22 NOVEMBER 1978 , INGEKOMEN TER GRIFFIE VAN HET HOF OP 27 DECEMBER 1978 , HEEFT DE FRANSE COUR DE CASSATION KRACHTENS ARTIKEL 177 EEG-VERDRAG HET HOF EEN PREJUDICIELE VRAAG VOORGELEGD OVER DE UITLEGGING VAN ENKELE BEPALINGEN VAN VERORDENING NR . 3 VAN DE RAAD VAN 25 SEPTEMBER 1958 , INZAKE DE SOCIALE ZEKERHEID VAN MIGRERENDE WERKNEMERS ( PB 1958 , BLZ . 561 ).

2 DEZE VRAAG IS GEREZEN IN EEN GESCHIL TUSSEN EEN IN FRANKRIJK WONENDE WERKNEMER VAN FRANSE NATIONALITEIT DIE OP 25 APRIL 1969 ALDAAR HET SLACHTOFFER IS GEWORDEN VAN EEN ARBEIDSONGEVAL , EN DE CAISSE PRIMAIRE D ' ASSURANCE MALADIE DES ALPES-MARITIMES ( HIERNA TE NOEMEN ' ' CAISSE ' ' ) TERZAKE VAN DE BEREKENING VAN EEN INVALIDITEITSUITKERING NAAR AANLEIDING VAN DIT ONGEVAL .

3 UIT HET VERWIJZINGSARREST BLIJKT DAT DE CAISSE GENOEMDE WERKNEMER VANAF 3 MEI 1970 EEN ARBEIDSONGEVALLENUITKERING HEEFT TOEGEKEND WEGENS GEDEELTELIJK BLIJVENDE INVALIDITEIT VAN 4 % EN VERVOLGENS VAN 6 % . DE CAISSE BEREKENDE HET BEDRAG VAN DE UITKERING AAN DE HAND VAN EEN GEMIDDELD LOON DAT UITSLUITEND WAS VASTGESTELD OP GROND VAN HET LOON DAT BETROKKENE IN ZIJN LAATSTE , TEN TIJDE VAN HET ONGEVAL UITGEOEFENDE WERKZAAMHEDEN DAADWERKELIJK HAD GENOTEN . DE CAISSE BERIEP ZICH HIERBIJ OP ARTIKEL L 451 VAN DE FRANSE CODE DE LA SECURITE SOCIALE ( WETBOEK SOCIALE ZEKERHEID ) EN OP DE ARTIKELEN 103 EN 108 VAN DECREET NR . 46-2959 VAN 31 DECEMBER 1946 .

4 BETROKKENE BESTREED DEZE BEREKENINGSMETHODE , DAARTOE STELLENDE DAT HET ALS GRONDSLAG VOOR DE BEREKENING VAN DE UITKERING DIENENDE LOON NIET ALLEEN ZOU MOETEN WORDEN VASTGESTELD AAN DE HAND VAN HET IN ZIJN LAATSTE WERKZAAMHEID VOOR HET ONGEVAL GENOTEN LOON , MAAR OOK OP GROND VAN HET HOGERE LOON DAT HIJ VOORDIEN IN BELGIE HAD ONTVANGEN . OP HET BETOOG VAN DE CAISSE DAT HAAR BEREKENINGSMETHODE IN OVEREENSTEMMING WAS MET DE BEPALINGEN VAN ARTIKEL 18 , LID 1 , VAN VERORDENING NR . 3 VAN DE RAAD , ANTWOORDT BETROKKENE DAT HET SOCIALE ORGAAN DIT VOORSCHRIFT , DAT VOLGENS HEM SLECHTS DE VOOR DE VASTSTELLING VAN DE REFERENTIEPERIODE TOEPASSELIJKE WETTELIJKE REGELING BEPAALT EN DE VASTSTELLING VAN DE VOOR BEREKENING VAN DE UITKERING IN AANMERKING TE NEMEN LONEN ONVERLET LAAT , IN CASU VERKEERD HEEFT TOEGEPAST .

5 VAN OORDEEL DAT DE OPLOSSING VAN HET GESCHIL AFHANGT VAN DE TOEPASSING VAN DE IN CASU TOEPASSELIJKE REGELS VAN GEMEENSCHAPSRECHT , VERZOCHT DE FRANSE COUR DE CASSATION , WAARAAN HET GESCHIL IN LAATSTE INSTANTIE WERD VOORGELEGD , HET HOF BIJ WIJZE VAN PREJUDICIELE BESLISSING EEN UITSPRAAK TE DOEN OVER DE VOLGENDE VRAAG :

' ' MOET KRACHTENS DE DESTIJDS GELDENDE GEMEENSCHAPSBEPALINGEN HET BASISLOON DAT DIENT TER BEREKENING VAN DE UITKERINGEN AAN HET SLACHTOFFER VAN EEN ARBEIDSONGEVAL , DAT GEDURENDE DE REFERENTIEPERIODE , VASTGESTELD OVEREENKOMSTIG DE WETGEVING VAN EEN LID-STAAT WAAR HET ONGEVAL HEEFT PLAATSGEVONDEN , ACHTEREENVOLGENS IN VERSCHILLENDE LID-STATEN HEEFT GEWERKT , WORDEN BEREKEND MET INACHTNEMING VAN ALLE TIJDENS DIE PERIODE IN DE EEN OF ANDERE DEZER STATEN ONTVANGEN INKOMSTEN , DAN WEL UITSLUITEND OP DE GRONDSLAG VAN DE INKOMSTEN GENOTEN IN DE STAAT WAAR HET SLACHTOFFER TEN TIJDE VAN HET ONGEVAL WERKTE , VOLGENS DE REGELING EN DE BEREKENINGSMETHODE WELKE ALDAAR GELDT?

' '

6 UIT HET VERWIJZINGSARREST BLIJKT DAT DE GESTELDE VRAAG BETREKKING HEEFT OP DE UITLEGGING VAN DE BEPALINGEN VAN VERORDENING NR . 3 VAN DE RAAD INZAKE ARBEIDSONGEVALLEN , DIE VAN KRACHT WAREN TOEN DE BETROKKEN UITKERING WERD VASTGESTELD .

7 VERORDENING NR . 3 BEVAT IN TITEL III , HOOFDSTUK 4 , ' ' ARBEIDSONGEVALLEN EN BEROEPSZIEKTEN ' ' GEEN BIJZONDERE BEPALINGEN INZAKE DE VERLENING VAN UITKERINGEN ZOALS PENSIOENEN EN RENTEN . IN ARTIKEL 30 , LID 2 , VAN DAT HOOFDSTUK WORDT MET BETREKKING TOT DEZE UITKERINGEN ECHTER VERWEZEN NAAR ' ' ARTIKEL 18 VAN DEZE VERORDENING ' ' , WAARVAN LID 1 LUIDT ALS VOLGT :

' ' INDIEN INGEVOLGE DE WETTELIJKE REGELING VAN EEN DER LID-STATEN BIJ HET VERLENEN VAN UITKERINGEN REKENING WORDT GEHOUDEN MET HET GEMIDDELDE LOON IN EEN BEPAALD TIJDVAK , WORDT HET VOOR DE BEREKENING VAN DEZE UITKERINGEN IN AANMERKING GENOMEN GEMIDDELDE LOON VASTGESTELD NAAR VERHOUDING VAN DE LONEN WELKE ZIJN UITBETAALD GEDURENDE HET TIJDVAK , VERVULD KRACHTENS DE WETTELIJKE REGELING VAN DEZE LID-STAAT ' ' .

8 HET ZOU ONJUIST ZIJN ARTIKEL 18 , LID 1 , ALDUS UIT TE LEGGEN DAT HIERIN SLECHTS DE WETTELIJKE REGELING WORDT BEPAALD DIE VAN TOEPASSING IS VOOR DE VASTSTELLING VAN DE REFERENTIEPERIODE VAN HET GEMIDDELDE LOON , ZONDER DAT HIERIN REEDS DE VOOR DE BEREKENING VAN DE UITKERING IN AANMERKING TE NEMEN LONEN WORDEN VASTGESTELD . EEN DERGELIJKE UITLEGGING IS NIET ALLEEN IN STRIJD MET DE TEKST VAN DEZE BEPALING , MAAR ZOU HIERAAN OOK ELK PRAKTISCH NUT ONTNEMEN , AANGEZIEN DE TOEPASSELIJKE WETTELIJKE REGELING REEDS WORDT VASTGESTELD IN TITEL II , ARTIKELEN 12-15 , VAN DE BETROKKEN VERORDENING .

9 ZOWEL UIT DE TEKST ALS UIT DE DOELSTELLINGEN VAN ARTIKEL 18 , LID 1 , VOLGT DAARENTEGEN DAT DEZE BEPALING TEN DOEL HEEFT OM , WANNEER VOLGENS DE WETTELIJKE REGELING VAN EEN VAN DE LID-STATEN HET BASISLOON DAT DIENT TER BEREKENING VAN DE UITKERINGEN HET GEMIDDELDE LOON IN EEN BEPAALD TIJDVAK IS , DE INKOMSTEN VAST TE STELLEN WAARMEE HET BEVOEGDE ORGAAN REKENING MOET HOUDEN OM DIT LOON TE BEPALEN ; HET ARTIKEL BEPAALT DAARTOE DAT DE LONEN WELKE ZIJN UITBETAALD GEDURENDE HET TIJDVAK , VERVULD KRACHTENS DE WETTELIJKE REGELING VAN DEZE LID-STAAT , ALS INKOMSTEN IN AANMERKING MOETEN WORDEN GENOMEN .

10 INDIEN , GELET OP DE BEPALINGEN VAN DE ARTIKELEN 12 TOT 15 VAN DE VERORDENING , DE WETTELIJKE REGELING VAN TOEPASSING IS VAN DE LID-STAAT OP HET GRONDGEBIED WAARVAN DE WERKNEMER TEN TIJDE VAN HET ONGEVAL WERKZAAM WAS , ZIJN DE ' ' UITBETAALDE ' ' LONEN IN DE ZIN VAN ARTIKEL 18 , LID 1 , UITSLUITEND DE LONEN DIE IN DE LOOP VAN DE REFERENTIEPERIODE , ZOALS VASTGESTELD DOOR DEZE WETTELIJKE REGELING , OP HET GRONDGEBIED VAN DEZE LID-STAAT ZIJN ONTVANGEN .

11 DAAROM DIENT OP DE GESTELDE VRAAG TE WORDEN GEANTWOORD DAT , WANNEER INGEVOLGE DE WETTELIJKE REGELING VAN EEN DER LID-STATEN HET BASISLOON DAT DIENT TER BEREKENING VAN DE UITKERINGEN AAN HET SLACHTOFFER VAN EEN ARBEIDSONGEVAL , DAT ACHTEREENVOLGENS IN VERSCHILLENDE LID-STATEN WERKZAAM IS GEWEEST , HET GEMIDDELDE LOON IN EEN BEPAALD TIJDVAK IS , DIT GEMIDDELDE LOON KRACHTENS DE ARTIKELEN 18 , LID 1 , EN 30 , LID 2 , VAN VERORDENING NR . 3 VAN DE RAAD UITSLUITEND WORDT VASTGESTELD AAN DE HAND VAN HET LOON , GENOTEN IN DE STAAT WAAR HET SLACHTOFFER TEN TIJDE VAN HET ONGEVAL WERKTE , VOLGENS DE REGELING EN DE BEREKENINGSMETHODE WELKE ALDAAR GELDEN .

HET HOF VAN JUSTITIE ( EERSTE KAMER )

UITSPRAAK DOENDE OP DE DOOR DE FRANSE COUR DE CASSATION BIJ ARREST VAN 22 NOVEMBER 1978 GESTELDE VRAAG , VERKLAART VOOR RECHT :

WANNEER INGEVOLGE DE WETTELIJKE REGELING VAN EEN DER LID-STATEN HET BASISLOON DAT DIENT TER BEREKENING VAN DE UITKERINGEN AAN HET SLACHTOFFER VAN EEN ARBEIDSONGEVAL DAT ACHTEREENVOLGENS IN VERSCHILLENDE LID-STATEN WERKZAAM IS GEWEEST , HET GEMIDDELDE LOON IN EEN BEPAALD TIJDVAK IS , WORDT DIT GEMIDDELDE LOON KRACHTENS DE ARTIKELEN 18 , LID 1 , EN 30 , LID 2 , VAN VERORDENING NR . 3 VAN DE RAAD UITSLUITEND VASTGESTELD AAN DE HAND VAN HET LOON , GENOTEN IN DE STAAT WAAR HET SLACHTOFFER TEN TIJDE VAN HET ONGEVAL WERKTE , VOLGENS DE REGELING EN DE BEREKENINGSMETHODE WELKE ALDAAR GELDEN .

ARTIKEL 18 , LID 1 , VAN VERORDENING NR . 3 VAN DE RAAD KAN NIET ALDUS WORDEN UITGELEGD , DAT HIERIN SLECHTS DE WETTELIJKE REGELING WORDT BEPAALD DIE VAN TOEPASSING IS VOOR DE VASTSTELLING VAN DE REFERENTIEPERIODE VAN HET GEMIDDELDE LOON , ZONDER DAT HIERIN REEDS DE VOOR DE BEREKENING VAN DE UITKERING IN AANMERKING TE NEMEN LONEN WORDEN VASTGESTELD . ZOWEL UIT DE TEKST ALS UIT DE DOELSTELLINGEN VAN DEZE BEPALING VOLGT DAT ZIJ TEN DOEL HEEFT OM , WANNEER VOLGENS DE WETTELIJKE REGELING VAN EEN VAN DE LID-STATEN HET BASISLOON DAT DIENT TER BEREKENING VAN DE UITKERINGEN , HET GEMIDDELDE LOON IN EEN BEPAALD TIJDVAK IS , DE INKOMSTEN VAST TE STELLEN WAARMEE HET BEVOEGDE ORGAAN REKENING MOET HOUDEN OM DIT LOON TE BEPALEN . HET ARTIKEL BEPAALT DAARTOE DAT DE LONEN WELKE ZIJN UITBETAALD GEDURENDE HET TIJDVAK , VERVULD KRACHTENS DE WETTELIJKE REGELING VAN DEZE LID-STAAT , ALS INKOMSTEN IN AANMERKING MOETEN WORDEN GENOMEN .

INDIEN , GELET OP DE BEPALINGEN VAN DE ARTIKELEN 12 TOT 15 VAN DE VERORDENING , DE WETTELIJKE REGELING VAN TOEPASSING IS VAN DE LID-STAAT OP HET GRONDGEBIED WAARVAN DE WERKNEMER TEN TIJDE VAN HET ONGEVAL WERKZAAM WAS , ZIJN DE ' ' UITBETAALDE ' ' LONEN IN DE ZIN VAN ARTIKEL 18 , LID 1 , UITSLUITEND DE LONEN DIE IN DE LOOP VAN DE REFERENTIEPERIODE , ZOALS VASTGESTELD DOOR DEZE WETTELIJKE REGELING , OP HET GRONDGEBIED VAN DEZE LID-STAAT ZIJN ONTVANGEN .

WANNEER INGEVOLGE DE WETTELIJKE REGELING VAN EEN DER LID-STATEN HET BASISLOON DAT DIENT TER BEREKENING VAN DE UITKERINGEN AAN HET SLACHTOFFER VAN EEN ARBEIDSONGEVAL DAT ACHTEREENVOLGENS IN VERSCHILLENDE LID-STATEN WERKZAAM IS GEWEEST , HET GE MIDDELDE LOON IN EEN BEPAALD TIJDVAK IS , WORDT DIT GEMIDDELDE LOON BIJ GEVOLG KRACHTENS DE ARTIKELEN 18 , LID 1 , EN 30 , LID 2 , VAN VERORDENING NR . 3 VAN DE RAAD UITSLUITEND VASTGESTELD AAN DE HAND VAN HET LOON , GENOTEN IN DE STAAT WAAR HET SLACHTOFFER TEN TIJDE VAN HET ONGEVAL WERKTE , VOLGENS DE REGELING EN DE BEREKENINGSMETHODE WELKE ALDAAR GELDEN .

SOCIALE ZEKERHEID VAN MIGRERENDE WERKNEMERS - ZIEKTEVERZEKERING - ARBEIDSONGEVALLEN EN BEROEPSZIEKTEN - BEREKENING VAN DE UITKERINGEN - VASTSTELLING VAN GEMIDDELD LOON

( VERORDENING NR . 3 VAN DE RAAD , ARTIKEL 18 , LID 1 , EN ARTIKEL 30 , LID 2 )

KOSTEN

12 DE KOSTEN DOOR DE DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES PROVENCE-ALPES-COTE D ' AZUR EN DOOR DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN WEGENS INDIENING HUNNER OPMERKINGEN BIJ HET HOF GEMAAKT , KUNNEN NIET VOOR VERGOEDING IN AANMERKING KOMEN ; TEN AANZIEN VAN DE PARTIJEN IN HET HOOFDGEDING IS DE PROCEDURE ALS EEN ALDAAR GEREZEN INCIDENT TE BESCHOUWEN , ZODAT DE NATIONALE RECHTERLIJKE INSTANTIE OVER DE KOSTEN HEEFT TE BESLISSEN .

IN ZAAK 268/78 ,

BETREFFENDE EEN VERZOEK AAN HET HOF KRACHTENS ARTIKEL 177 EEG-VERDRAG VAN DE FRANSE COUR DE CASSATION , SOCIALE KAMER , IN HET ALDAAR AANHANGIG GEDING TUSSEN

JEAN-LOUIS PENNARTZ , TE CANNES-LA-BOCCA ,

EN

CAISSE PRIMAIRE D ' ASSURANCE MALADIE DES ALPES-MARITIMES , TE NICE ,

OM EEN PREJUDICIELE BESLISSING OVER DE UITLEGGING VAN ARTIKEL 18 , LID 1 , VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 3 VAN DE RAAD INZAKE DE SOCIALE ZEKERHEID VAN MIGRERENDE WERKNEMERS ,