Home

Arrest van het Hof van 27 maart 1979. - Jacques de Cavel tegen Louise de Cavel. - Verzoek om een prejudiciële beslissing: Bundesgerichtshof - Duitsland. - Zaak 143/78.-

Arrest van het Hof van 27 maart 1979. - Jacques de Cavel tegen Louise de Cavel. - Verzoek om een prejudiciële beslissing: Bundesgerichtshof - Duitsland. - Zaak 143/78.-

1IN ZIJN OP 19 JUNI 1978 INGEKOMEN BESCHIKKING VAN 22 MEI 1978 HEEFT HET BUNDESGERICHTSHOF ZICH KRACHTENS HET PROTOCOL VAN 3 JUNI 1971 BETREFFENDE DE UITLEGGING . . . VAN HET VERDRAG VAN 27 SEPTEMBER 1968 BETREFFENDE DE RECHTERLIJKE BEVOEGDHEID EN DE TENUITVOERLEGGING VAN BESLISSINGEN IN BURGERLIJKE EN HANDELSZAKEN ( HIERNA TE NOEMEN : HET VERDRAG ), TOT HET HOF VAN JUSTITIE GEWEND MET EEN VRAAG , BETREFFENDE DE UITLEGGING VAN ARTIKEL 1 , TWEEDE ALINEA , SUB 1 , VAN DAT VERDRAG , WAARIN HET NIET VAN TOEPASSING VERKLAARD IS OP DE STAAT EN DE BEVOEGDHEID VAN NATUURLIJKE PERSONEN , HET HUWELIJKSGOEDERENRECHT , TESTAMENTEN EN ERFENISSEN .

2DE VRAAG WERD GESTELD IN HET KADER VAN EEN GEDING AANGAANDE DE TENUITVOERLEGGING - IN DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND - VAN EEN OP 19 JANUARI 1977 DOOR DE ' ' JUGE AUX AFFAIRES MATRIMONIALES ' ' , IN DE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE TE PARIJS GENOMEN BESCHIKKING , WAARBIJ DEZE - IN DE LOOP VAN EEN TUSSEN PARTIJEN IN HET HOOFDGEDING GEVOERDE ECHTSCHEIDINGSPROCEDURE - VERLOF HEEFT VERLEEND TOT HET - BIJ WEGE VAN CONSERVATOIRE MAATREGEL - VERZEGELEN VAN MEUBELEN , WAARDEPAPIEREN EN GOEDEREN , ZICH BEVINDENDE IN HET TE FRANKFURT/MAIN GELEGEN APPARTEMENT VAN PARTIJEN , ALSOOK TOT BESLAGLEGGING OP GOEDEREN EN REKENINGEN , OP NAAM VAN VERWEERSTER IN HET HOOFDGEDING BIJ TWEE IN DIE STAD GEVESTIGDE BANKINSTELLINGEN BEWAARD C.Q . UITGESCHREVEN .

KRACHTENS ARTIKEL 31 VAN HET VERDRAG HEEFT DE MAN , EISER TOT ECHTSCHEIDING , TE WIENS BEHOEVE HET VERLOF TOT BESLAGLEGGING VERLEEND WAS , ZICH MET EEN VERZOEK OM EXECUTOIRVERKLARING VAN DE BESCHIKKING VAN DE FRANSE RECHTER GEWEND TOT DE VOORZITTER VAN HET LANDGERICHT FRANKFURT/MAIN ; OP DAT VERZOEK IS EVENWEL AFWIJZEND BESCHIKT OMDAT VERZOEKER DE IN ARTIKEL 47 VAN HET VERDRAG BEDOELDE STUKKEN NIET HAD OVERGELEGD .

OOK HET IN HOGER BEROEP TOT KENNISNEMING VAN DE ZAAK GEROEPEN OBERLANDESGERICHT TE FRANKFURT/MAIN HEEFT HET VERZOEK AFGEWEZEN , ZULKS OP GROND DAT DE CONSERVATOIRE MAATREGELEN WAARVOOR OM HET EXEQUATUR VERZOCHT WAS , WAREN GENOMEN IN HET KADER VAN EEN ECHTSCHEIDINGSPROCEDURE , ZODAT HET VERDRAG ER , NAAR LUID VAN ZIJN ARTIKEL 1 , TWEEDE ALINEA , SUB 1 , NIET OP VAN TOEPASSING WAS .

3VERVOLGENS WERD DE ZAAK AANHANGIG GEMAAKT BIJ HET BUNDESGERICHTSHOF , DAT HET HOF DE NAVOLGENDE VRAAG STELDE : ' ' IS OP EEN VERZEGELING VAN EN BESLAG OP VERMOGENSBESTANDDELEN , WAARTOE EEN FRANSE ' ' JUGE AUX AFFAIRES MATRIMONIALES ' ' IN SAMENLOOP MET EEN VOOR EEN FRANSE RECHTERLIJKE INSTANTIE AANHANGIGE ECHTSCHEIDINGSPROCEDURE BIJ BESCHIKKING VERLOF HEEFT VERLEEND TEN LASTE VAN VERWEERSTER , HET EUROPESE VERDRAG VAN 27 SEPTEMBER 1968 BETREFFENDE DE RECHTERLIJKE BEVOEGDHEID EN DE TENUITVOERLEGGING VAN BESLISSINGEN IN BURGERLIJKE EN HANDELSZAKEN NIET VAN TOEPASSING , OP GROND DAT HET GAAT OM EEN NEVENPROCEDURE NAAST EEN GERECHTELIJKE PROCEDURE OVER DE STAAT VAN NATUURLIJKE PERSONEN OF HET HUWELIJKSGOEDERENRECHT ( ARTIKEL 1 , TWEEDE ALINEA , SUB 1 , VAN HET VERDRAG)?

' '

4VOLGENS DE COMMISSIE EN APPELLANT TEN PRINCIPALE ZOU MOETEN WORDEN GEANTWOORD DAT BEDOELDE PROCEDURES ONDER HET VERDRAG VALLEN , TERWIJL DE REGERINGEN VAN HET VERENIGD KONINKRIJK EN DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND , ALSOOK VERWEERSTER IN HET HOOFDGEDING , HET HOF IN OVERWEGING GEVEN TE ANTWOORDEN DAT HET VERDRAG TOEPASSING MIST .

5BLIJKENS HET DOSSIER IS VOOR DE DUITSE RECHTERLIJKE INSTANTIES ENERZIJDS DE RELATIE TUSSEN DE DOOR DE ' ' JUGE AUX AFFAIRES MATRIMONIALES ' ' BEVOLEN MAATREGELEN EN DE ECHTSCHEIDINGSPROCEDURE OMSTREDEN , ANDERZIJDS - IN VERBAND MET DE VERMOGENSRECHTELIJKE AARD VAN DE HIER BEDOELDE CONSERVATOIRE MAATREGELEN - DE VRAAG NAAR DE TOEPASSELIJKHEID VAN HET VERDRAG .

6HET VERDRAG WORDT NAAR LUID VAN ZIJN ARTIKEL 1 TOEGEPAST IN ' ' BURGERLIJKE EN HANDELSZAKEN ' ' .

EVENWEL ZIJN BEPAALDE AANGELEGENHEDEN ALS ' ' DE STAAT EN DE BEVOEGDHEID VAN NATUURLIJKE PERSONEN , HET HUWELIJKSGOEDERENRECHT , TESTAMENTEN EN ERFENISSEN ' ' ZO SPECIFIEK VAN AARD , DAT DIENAANGAANDE GEVOERDE GEDINGEN BUITEN HET TOEPASSINGSGEBIED VAN HET VERDRAG ZIJN GEBRACHT .

7DOET ZICH TIJDENS EEN ECHTSCHEIDINGSGEDING DE NOODZAAK ENER VOORLOPIGE REGELING VAN DE VERMOGENSRECHTELIJKE BETREKKINGEN DER ECHTELIEDEN GEVOELEN , DAN STAAT ZULK EEN REGELING IN NAUWE SAMENHANG MET DE OORZAKEN DER ECHTSCHEIDING EN DE PERSOONLIJKE SITUATIE VAN DE ECHTELIEDEN EN DE UIT HET HUWELIJK GEBOREN KINDEREN , ZODAT ZIJ NIET KAN WORDEN LOSGEMAAKT VAN DE VRAGEN BETREFFENDE DE STAAT DER PERSONEN WELKE DOOR HET SLAKEN VAN DE HUWELIJKSBAND EN DE AFWIKKELING VAN HET HUWELIJKSGOEDERENREGIME WORDEN OPGEWORPEN .

DE TERM ' ' HUWELIJKSGOEDERENRECHT ' ' OMVAT DAN OOK NIET ALLEEN DE IN SOMMIGE NATIONALE WETGEVINGEN BEPAALDELIJK EN UITSLUITEND VOOR DE GOEDEREN DER ECHTELIEDEN GETROFFEN REGELINGEN ; ZIJ BETREFT EVENZEER ALLE VERMOGENSRECHTELIJKE RELATIES DIE RECHTSTREEKS UIT DE HUWELIJKSBAND - DAN WEL UIT HET SLAKEN VAN DE BAND - VOORTVLOEIEN .

GESCHILLEN , OVER DE GOEDEREN DER ECHTELIEDEN TIJDENS EEN ECHTSCHEIDINGSPROCEDURE GEREZEN , KUNNEN DERHALVE , AL NAAR HET GEVAL , BETREFFEN C.Q . NAUW SAMENHANGEN MET : 1 . VRAGEN BETREFFENDE DE STAAT DER PERSONEN ; 2 . DE VERMOGENSRECHTELIJKE BETREKKINGEN DER ECHTELIEDEN , WELKE RECHTSTREEKS UIT DE HUWELIJKSBAND - OF UIT HET SLAKEN VAN DIE BAND - VOORTVLOEIEN ; 3 . VERMOGENSRECHTELIJKE RELATIES DER ECHTELIEDEN , WELKE MET HET HUWELIJK GEEN VERBAND HOUDEN .

VALLEN DE TOT LAATSTGENOEMDE CATEGORIE BEHORENDE GESCHILLEN ONDER HET VERDRAG , GESCHILLEN DIE TOT BEIDE EERSTGENOEMDE CATEGORIEEN BEHOREN KUNNEN ER NIET ONDER WORDEN GEBRACHT .

8VOORGAANDE OVERWEGINGEN GELDEN ZOWEL VOOR VOORLOPIGE MAATREGELEN , DE GOEDEREN DER ECHTELIEDEN BETREFFENDE , ALS VOOR MAATREGELEN DIE EEN DEFINITIEF KARAKTER DRAGEN .

TEN AANZIEN VAN DE GOEDEREN GETROFFEN CONSERVATOIRE MAATREGELEN - ALS VERZEGELING EN BESLAGLEGGING - KUNNEN DIENEN TOT BEWARING VAN RECHTEN VAN ZEER ONDERSCHEIDEN AARD , ZODAT DE VRAAG OF HET VERDRAG ER OP KAN WORDEN TOEGEPAST , NIET DOOR DE AARD DIER MAATREGELEN WORDT BEPAALD , DOCH DOOR DE AARD DER RECHTEN WELKE ERDOOR WORDEN BEWAARD .

9OVERIGENS BIEDT HET VERDRAG RECHTENS GEEN GRONDSLAG OM , WAT ZIJN MATERIEEL TOEPASSINGSGEBIED BETREFT , TUSSEN VOORLOPIGE EN DEFINITIEVE MAATREGELEN TE ONDERSCHEIDEN .

AAN DIE CONCLUSIE WORDT NIET AFGEDAAN DOOR ARTIKEL 24 VAN HET VERDRAG , VOLGENS HETWELK ' ' IN DE WETGEVING VAN EEN VERDRAGSLUITENDE STAAT VOORZIENE VOORLOPIGE OF BEWARENDE MAATREGELEN . . . BIJ DE RECHTERLIJKE AUTORITEITEN VAN DIE STAAT ( KUNNEN ) WORDEN AANGEVRAAGD , ZELFS INDIEN EEN GERECHT VAN EEN ANDERE VERDRAGSLUITENDE STAAT KRACHTENS DIT VERDRAG BEVOEGD IS VAN HET BODEMGESCHIL KENNIS TE NEMEN ' ' .

WAAR DEZE BEPALING MET ZOVEEL WOORDEN ZIET OP HET GEVAL DAT ER IN EEN VERDRAGSLUITENDE STAAT VOORLOPIGE MAATREGELEN WORDEN GENOMEN , TERWIJL HET GERECHT VAN EEN ANDERE VERDRAGSLUITENDE STAAT ' ' KRACHTENS DIT VERDRAG ' ' BEVOEGD IS VAN HET BODEMGESCHIL KENNIS TE NEMEN , KAN ZIJ NIET WORDEN INGEROEPEN OM HET VERDRAG VAN TOEPASSING TE DOEN ZIJN OP VOORLOPIGE OF BEWARENDE MAATREGELEN WELKE ER MATERIEEL NIET ONDER KUNNEN WORDEN GEBRACHT .

10DIT VOERT TOT DE SLOTSOM DAT RECHTERLIJKE BESCHIKKINGEN WAARBIJ TIJDENS EEN ECHTSCHEIDINGSPROCEDURE VERLOF WORDT VERLEEND TOT CONSERVATOIRE MAATREGELEN ALS VERZEGELING OF BESLAGLEGGING OP DE GOEDEREN DER ECHTELIEDEN , BUITEN HET - IN ZIJN ARTIKEL 1 OMSCHREVEN - TOEPASSINGSGEBIED VAN HET VERDRAG VALLEN WANNEER ZIJ BETREFFEN - C.Q . NAUW SAMENHANGEN MET - VRAGEN AANGAANDE DE STAAT DER BIJ EEN ECHTSCHEIDINGSPROCEDURE BETROKKEN PARTIJEN DAN WEL DE VERMOGENSRECHTELIJKE BETREKKINGEN WELKE RECHTSTREEKS UIT DE HUWELIJKSBAND , OF UIT HET SLAKEN VAN DIE BAND , VOORTVLOEIEN .

HET HOF VAN JUSTITIE ,

UITSPRAAK DOENDE OP DE DOOR HET BUNDESGERICHTSHOF BIJ BESCHIKKING VAN 22 MEI 1978 GESTELDE VRAAG , VERKLAART VOOR RECHT :

RECHTERLIJKE BESCHIKKINGEN WAARBIJ TIJDENS EEN ECHTSCHEIDINGSPROCEDURE VERLOF WORDT VERLEEND TOT CONSERVATOIRE MAATREGELEN ALS VERZEGELING OF BESLAGLEGGING OP DE GOEDEREN DER ECHTELIEDEN , VALLEN BUITEN HET - IN ZIJN ARTIKEL 1 OMSCHREVEN - TOEPASSINGSGEBIED VAN HET VERDRAG VAN 27 SEPTEMBER 1968 BETREFFENDE DE RECHTERLIJKE BEVOEGDHEID EN DE TENUITVOERLEGGING VAN BESLISSINGEN IN BURGERLIJKE EN HANDELSZAKEN , WANNEER ZIJ BETREFFEN - C.Q . NAUW SAMENHANGEN MET - VRAGEN AANGAANDE DE STAAT DER BIJ EEN ECHTSCHEIDINGSPROCEDURE BETROKKEN PARTIJEN DAN WEL DE VERMOGENSRECHTELIJKE BETREKKINGEN WELKE RECHTSTREEKS UIT DE HUWELIJKSBAND , OF UIT HET SLAKEN VAN DIE BAND , VOORTVLOEIEN .

1 . DE IN ARTIKEL 1 , TWEEDE ALINEA , VAN HET VERDRAG - SUB 1 - GEBEZIGDE TERM ' ' HUWELIJKSGOEDERENRECHT ' ' OMVAT NIET ALLEEN DE IN SOMMIGE NATIONALE WETGEVINGEN BEPAALDELIJK EN UITSLUITEND VOOR DE GOEDEREN DER ECHTELIEDEN GETROFFEN REGELINGEN , DOCH OOK ALLE VERMOGENSRECHTELIJKE RELATIES DIE RECHTSTREEKS UIT DE HUWELIJKSBAND - DAN WEL UIT HET SLAKEN VAN DIE BAND - VOORTVLOEIEN .

2 . RECHTERLIJKE BESCHIKKINGEN WAARBIJ TIJDENS EEN ECHTSCHEIDINGSPROCEDURE VERLOF WORDT VERLEEND TOT CONSERVATOIRE MAATREGELEN ALS VERZEGELING OF BESLAGLEGGING OP DE GOEDEREN DER ECHTELIEDEN , VALLEN BUITEN HET TOEPASSINGSGEBIED VAN HET VERDRAG WANNEER ZIJ BETREFFEN C.Q . NAUW SAMENHANGEN MET VRAGEN AANGAANDE DE STAAT DER BIJ EEN ECHTSCHEIDINGSPROCEDURE BETROKKEN PARTIJEN DAN WEL DE VERMOGENSRECHTELIJKE BETREKKINGEN WELKE RECHTSTREEKS UIT DE HUWELIJKSBAND - OF UIT HET SLAKEN VAN DIE BAND - VOORTVLOEIEN .

3 . HET VERDRAG BIEDT RECHTENS GEEN GRONDSLAG OM , WAT ZIJN MATERIEEL TOEPASSINGSGEBIED BETREFT , TUSSEN VOORLOPIGE EN DEFINITIEVE MAATREGELEN TE ONDERSCHEIDEN .

1 . VERDRAG VAN 27 SEPTEMBER 1968 BETREFFENDE DE RECHTERLIJKE BEVOEGDHEID EN DE TENUITVOERLEGGING VAN BESLISSINGEN IN BURGERLIJKE EN HANDELSZAKEN - TOEPASSINGSGEBIED - NIET ONDER HET VERDRAG VALLENDE AANGELEGENHEDEN - ' ' HUWELIJKSGOEDERENRECHT ' ' - BEGRIP

( VERDRAG VAN 27 SEPTEMBER 1968 , ART . 1 , TWEEDE ALINEA )

2 . VERDRAG VAN 27 SEPTEMBER 1968 BETREFFENDE DE RECHTERLIJKE BEVOEGDHEID EN DE TENUITVOERLEGGING VAN BESLISSINGEN IN BURGERLIJKE EN HANDELSZAKEN - TOEPASSINGSGEBIED - VOORLOPIGE MAATREGELEN , GENOMEN TIJDENS EEN ECHTSCHEIDINGSPROCEDURE - UITSLUITING - VOORWAARDEN

( VERDRAG VAN 27 SEPTEMBER 1968 , ART . 1 , TWEEDE ALINEA )

3 . VERDRAG VAN 27 SEPTEMBER 1968 BETREFFENDE DE RECHTERLIJKE BEVOEGDHEID EN DE TENUITVOERLEGGING VAN BESLISSINGEN IN BURGERLIJKE EN HANDELSZAKEN - ONDERSCHEID TUSSEN VOORLOPIGE EN DEFINITIEVE MAATREGELEN - AFWEZIGHEID VAN ZODANIG ONDERSCHEID

( VERDRAG VAN 27 SEPTEMBER 1968 , ARTT . 1 EN 24 )

KOSTEN

11DE KOSTEN , DOOR DE REGERING VAN HET VERENIGD KONINKRIJK , DE REGERING VAN DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND EN DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN WEGENS INDIENING HUNNER OPMERKINGEN BIJ HET HOF GEMAAKT , KUNNEN NIET VOOR VERGOEDING IN AANMERKING KOMEN .

TEN AANZIEN VAN DE PARTIJEN IN HET HOOFDGEDING IS DE PROCEDURE ALS EEN ALDAAR GEREZEN INCIDENT TE BESCHOUWEN , ZODAT DE NATIONALE RECHTERLIJKE INSTANTIE OVER DE KOSTEN HEEFT TE BESLISSEN .

IN DE ZAAK 143/78 ,

BETREFFENDE EEN VERZOEK AAN HET HOF KRACHTENS HET PROTOCOL VAN 3 JUNI 1971 BETREFFENDE DE UITLEGGING DOOR HET HOF VAN JUSTITIE VAN HET VERDRAG VAN 27 SEPTEMBER 1968 BETREFFENDE DE RECHTERLIJKE BEVOEGDHEID EN DE TENUITVOERLEGGING VAN BESLISSINGEN IN BURGERLIJKE EN HANDELSZAKEN , VAN HET BUNDESGERICHTSHOF , IN HET VOOR DIE RECHTERLIJKE INSTANTIE AANHANGIG GEDING TUSSEN

JACQUES DE CAVEL , FLUGHAFENBEREICH OST , GEBAUDE 124-2040 , D-6000 FRANKFURT/MAIN ,

APPELLANT TEN PRINCIPALE ,

EN

LUISE DE CAVEL , DIELMANNSTRASSE 20 , D-6000 FRANKFURT/MAIN ,

VERWEERSTER TEN PRINCIPALE ,

OM EEN PREJUDICIELE BESLISSING INZAKE DE UITLEGGING VAN ARTIKEL 1 , TWEEDE ALINEA , 1* , VAN HET VERDRAG VAN 27 SEPTEMBER 1968 ,