Home

Arrest van het Hof van 19 juni 1979.

Arrest van het Hof van 19 juni 1979.

1 BIJ BESLISSING VAN 16 MEI 1978 , INGEKOMEN TEN HOVE OP 5 SEPTEMBER 1978 , HEEFT DE CENTRALE RAAD VAN BEROEP KRACHTENS ARTIKEL 177 EEG-VERDRAG HET HOF EEN VRAAG GESTELD INZAKE DE UITLEGGING VAN ARTIKEL 40 , LID 1 , VAN VERORDENING NR . 1408/71 VAN DE RAAD VAN 14 JUNI 1971 BETREFFENDE DE TOEPASSING VAN DE SOCIALE ZEKERHEIDSREGELINGEN OP LOONTREKKENDEN EN HUN GEZINNEN , DIE ZICH BINNEN DE GEMEENSCHAP VERPLAATSEN ( PB L 149 VAN 1971 , BLZ . 2 ).

2 DE VRAAG IS GESTELD IN EEN GEDING BETREFFENDE DE BEREKENING - DOOR HET TEN DEZE BEVOEGDE NEDERLANDSE ORGAAN - VAN EEN INVALIDITEITSPENSIOEN , VERSCHULDIGD AAN EEN WERKNEEMSTER DIE ZICH , NA IN DE JAREN 1928-1950 IN DUITSLAND TE HEBBEN GEWERKT , IN NEDERLAND HEEFT GEVESTIGD , WAAR ZIJ VAN 1951 TOT 1972 IN LOONDIENST WERKZAAM WAS . BLIJKENS DE BRIEF WAARBIJ DE CENTRALE RAAD VAN BEROEP HET HOF ZIJN BESLISSING DEED TOEKOMEN , IS BETROKKENE IN DUITSLAND PER 1 AUGUSTUS 1970 IN HET GENOT GESTELD VAN EEN ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSUITKERING DIE PER 1 AUGUSTUS 1973 IN VERVROEGD OUDERDOMSPENSIOEN IS OMGEZET . IN NEDERLAND WERD HAAR PER 2 OKTOBER 1973 , DAT WIL ZEGGEN MET INGANG VAN EEN DATUM GELEGEN NA DE OMZETTING VAN DE DUITSE INVALIDITEITSUITKERING IN OUDERDOMSPENSIOEN , EEN ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSUITKERING VERLEEND .

3 GEZIEN DE VOLGORDE WAARIN DE ONDERSCHEIDEN UITKERINGEN WERDEN TOEGEKEND , MEENDE DE CENTRALE RAAD VAN BEROEP DAT ARTIKEL 43 VAN VERORDENING NR . 1408/71 - BETREFFENDE DE OMZETTING VAN INVALIDITEITSUITKERINGEN IN OUDERDOMSUITKERINGEN - IN CASU NIET , ALTHANS NIET RECHTSTREEKS , VAN TOEPASSING IS . HET GAAT IN GENOEMD ARTIKEL OM GEVALLEN WAARIN ER VOOR DE OMZETTING IN OUDERDOMSUITKERINGEN IN TWEE LID-STATEN RECHT OP INVALIDITEITSUITKERINGEN IS ONTSTAAN ; VOLGENS LID 2 BLIJFT OOK NA ZULK EEN OMZETTING IN EEN DER LID-STATEN HET ORGAAN DAT DE INVALIDITEITSUITKERINGEN IN DE ANDERE LID-STAAT HEEFT TE BETALEN , DE INVALIDITEITSUITKERINGEN VERLENEN WAAROP BETROKKENE KRACHTENS DE DOOR DAT ORGAAN TOEGEPASTE WETTELIJKE REGELING RECHT HEEFT .

4 DE NIET-TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE BEPALING BRENGT MEDE DAT DE NEDERLANDSE ORGANEN ZICH GESTELD ZIEN VOOR DE VRAAG OF NATIONALE WETTELIJKE BEPALINGEN WELKE BIJ CUMULATIE VAN EEN ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSUITKERING KRACHTENS DE NEDERLANDSE WET MET EEN BUITENLANDSE OUDERDOMSUITKERING KORTING VAN DE NATIONALE UITKERING MET HET GEHELE BEDRAG VAN DE BUITENLANDSE UITKERING VOORZIEN , ZICH VERDRAGEN MET DE ANDERE BEPALINGEN VAN HET GEMEENSCHAPSRECHT , IN HET BIJZONDER ARTIKEL 40 DER VERORDENING . MET DIT PROBLEEM GECONFRONTEERD , HEEFT DE CENTRALE RAAD VAN BEROEP OM PREJUDICIELE UITLEGGING VAN ARTIKEL 40 VERZOCHT .

5 DIT ARTIKEL , OPGENOMEN IN HOOFDSTUK 2 VAN TITEL III DER VERORDENING - BETREFFENDE INVALIDITEIT - REGELT HET GEVAL VAN EEN WERKNEMER DIE ONDERWORPEN IS GEWEEST AAN DE WETTELIJKE REGELINGEN VAN TWEE OF MEER LID-STATEN , WAARVAN ER TEN MINSTE EEN - ZOALS DE IN CASU TOEPASSELIJKE DUITSE WET - HET BEDRAG DER INVALIDITEITSUITKERINGEN VAN DE DUUR DER VERZEKERINGSTIJDVAKKEN AFHANKELIJK STELT . ARTIKEL 40 , LID 1 , WAARIN NAAR HOOFDSTUK 3 - OUDERDOM EN OVERLIJDEN ( PENSIOENEN ) - WORDT VERWEZEN , LEIDT ER MET NAME TOE DAT DE BEPALINGEN VAN ARTIKEL 46 - BETREFFENDE DE BEREKENING VAN OUDERDOMSUITKERINGEN - OOK VOOR DE BEREKENING VAN INVALIDITEITSUITKERINGEN GELDEN .

6 VOLGENS VASTE RECHTSPRAAK VAN HET HOF , LAATSTELIJK BEVESTIGD IN HET ARREST VAN 14 MAART 1978 IN ZAAK 98/77 ( SCHAAP , JURISPR . 1978 , BLZ . 714 ), STAAN , ZOLANG DE WERKNEMER ALLEEN OP GROND VAN DE NATIONALE WETTELIJKE REGELING EEN PENSIOEN ONTVANGT , DE BEPALINGEN VAN VERORDENING NR . 1408/71 NIET AAN VOLLEDIGE TOEPASSING VAN DE NATIONALE WETTELIJKE REGELING , NATIONALE ANTI-CUMULATIEBEPALINGEN DAARONDER BEGREPEN , IN DE WEG , ZULKS EVENWEL MET DIEN VERSTANDE DAT , WANNEER DE TOEPASSING VAN DIE REGELING VOOR BETROKKENEN MINDER GUNSTIG UITVALT DAN TOEPASSING VAN HET STELSEL VAN ARTIKEL 46 , DE BEPALINGEN VAN DIT LAATSTE ARTIKEL TOEPASSING MOETEN VINDEN . IN ZIJN ARREST VAN 21 OKTOBER 1975 IN ZAAK 24/75 ( PETRONI , JURISPR . 1975 , BLZ . 1149 ) HEEFT HET HOF ARTIKEL 46 , LID 3 , EVENWEL MET ARTIKEL 51 VAN HET VERDRAG ONVERENIGBAAR GEACHT VOOR ZOVER HET LEIDT TOT EEN BEPERKING VAN DE CUMULATIE VAN TWEE IN VERSCHILLENDE LID-STATEN VERWORVEN UITKERINGEN IN DIER VOEGE , DAT ER GEKORT WORDT OP EEN UITKERING KRACHTENS DE NATIONALE WETGEVING ALLEEN VERWORVEN .

7 DEZE RECHTSPRAAK , DIE ALLEREERST GEVALLEN BETREFT WAARIN EEN WERKNEMER AAN DE IN TWEE OF MEER LID-STATEN OP HET GEBIED DER OUDERDOMSVERZEKERING BESTAANDE REGELINGEN ONDERWORPEN IS GEWEEST , IS OP GROND VAN ARTIKEL 40 , LID 1 , ZONDER WIJZIGING OOK TOEGEPAST OP GEVALLEN VAN INVALIDITEITSVERZEKERING . EEN ZELFDE EFFECT SORTEERT , NAAR HIERVOOR WERD OVERWOGEN , ARTIKEL 43 IN GEVALLEN WAARIN EEN VAN TWEE REEDS VERWORVEN INVALIDITEITSUITKERINGEN IN EEN OUDERDOMSUITKERING WORDT OMGEZET . HET GAAT ER IN CASU OM OF DE OPLOSSING ALLEEN EEN ANDERE MOET ZIJN WANNEER DE OMZETTING VAN DE INVALIDITEITSUITKERING IN DE ENE LID-STAAT IS GESCHIED VOOR DE VASTSTELLING VAN DE INVALIDITEITSUITKERING IN DE ANDERE LID-STAAT .

8 DAT IN DIT LAATSTE GEVAL NERGENS MET ZOVEEL WOORDEN IS VOORZIEN , IS ALS EEN LEEMTE TE BESCHOUWEN . ER BESTAAT GEEN ZAKELIJKE REDEN OM BEDOELD GEVAL TE BRENGEN ONDER EEN ANDERE REGELING DAN DIE WELKE OP DE MET NAME GENOEMDE GEVALLEN WORDT TOEGEPAST . DE BEHOEFTE AAN BESCHERMING VAN RECHTEN WELKE BETROKKENE , BUITEN DE REGELING INZAKE SAMENTELLING EN TOEREKENING PRO RATA PARTE OM , AAN DE NATIONALE WETTELIJKE REGELING ALLEEN ONTLEENT , EN AAN HANDHAVING VAN MOGELIJKERWIJS UIT DIE REGELING VOORTVLOEIENDE VOORDELEN , IS IN ALLE GEVALLEN EVEN GROOT . EEN SYSTEMATISCHE UITLEGGING VAN DE BEPALINGEN DER VERORDENING BRENGT DAN OOK MEE , DAT ARTIKEL 40 , LID 1 , IN GEVALLEN ALS HET ONDERHAVIGE ANALOGISCH KAN WORDEN TOEGEPAST . ZELFS ZOU HET ER , INDIEN DEZE OPLOSSING NIET KON WORDEN AANVAARD , VOOR MOGEN WORDEN GEHOUDEN DAT DE RAAD DE KRACHTENS ARTIKEL 51 VAN HET VERDRAG OP HEM RUSTENDE VERPLICHTING OM OP HET GEBIED DER SOCIALE ZEKERHEID DE NODIGE MAATREGELEN VOOR DE TOTSTANDBRENGING VAN EEN VRIJ VERKEER VAN WERKNEMERS TE TREFFEN , NIET VOLLEDIG WAS NAGEKOMEN .

9 OP DE GESTELDE VRAAG DIENT DERHALVE TE WORDEN GEANTWOORD DAT ARTIKEL 40 , LID 1 , VAN VERORDENING NR . 1408/71 VAN DE RAAD IN DIE ZIN MOET WORDEN UITGELEGD , DAT HET DOELT OP DE VASTSTELLING VAN INVALIDITEITSUITKERINGEN IN EEN LID-STAAT WAAR EEN WERKNEMER AANSPRAAK OP ZULKE UITKERINGEN IS TOEGEKEND OP GROND VAN EEN WETTELIJKE REGELING VAN HET IN ARTIKEL 37 , LID 1 , BEDOELDE TYPE , OOK WANNEER DIE WERKNEMER REEDS VOORDIEN RECHT OP EEN OUDERDOMSUITKERING HAD VERKREGEN DOOR OMZETTING VAN EEN EERDERE INVALIDITEITSUITKERING INGEVOLGE DE WETTELIJKE REGELING VAN EEN ANDERE LID-STAAT , DIE NIET BEHOORT TOT HET HIER BEDOELDE TYPE .

HET HOF VAN JUSTITIE ,

UITSPRAAK DOENDE OP DE VRAAG , DOOR DE CENTRALE RAAD VAN BEROEP BIJ BESCHIKKING VAN 16 MEI 1978 GESTELD , VERKLAART VOOR RECHT :

ARTIKEL 40 , LID 1 , VAN VERORDENING NR . 1408/71 VAN DE RAAD MOET WORDEN UITGELEGD IN DIE ZIN , DAT HET DOELT OP DE VASTSTELLING VAN INVALIDITEITSUITKERINGEN IN EEN LID-STAAT WAAR EEN WERKNEMER AANSPRAAK OP ZULKE UITKERINGEN IS TOEGEKEND OP GROND VAN EEN WETTELIJKE REGELING VAN HET IN ARTIKEL 37 , LID 1 , BEDOELDE TYPE , OOK WANNEER DIE WERKNEMER REEDS VOORDIEN RECHT OP EEN OUDERDOMSUITKERING HAD VERKREGEN DOOR OMZETTING VAN EEN EERDERE INVALIDITEITSUITKERING INGEVOLGE DE WETTELIJKE REGELING VAN EEN ANDERE LID-STAAT , DIE NIET BEHOORT TOT HET HIERVOOR BEDOELDE TYPE .

ARTIKEL 40 , LID 1 , VAN VERORDENING NR . 1408/71 VAN DE RAAD MOET WORDEN UITGELEGD IN DIE ZIN , DAT HET DOELT OP DE VASTSTELLING VAN INVALIDITEITSUITKERINGEN IN EEN LID-STAAT WAAR EEN WERKNEMER AANSPRAAK OP ZULKE UITKERINGEN IS TOEGEKEND OP GROND VAN EEN WETTELIJKE REGELING VAN HET IN ARTIKEL 37 , LID 1 , BEDOELDE TYPE , OOK WANNEER DIE WERKNEMER REEDS VOORDIEN RECHT OP EEN OUDERDOMSUITKERING HAD VERKREGEN DOOR OMZETTING VAN EEN EERDERE INVALIDITEITSUITKERING INGEVOLGE DE WETTELIJKE REGELING VAN EEN ANDERE LID-STAAT , DIE NIET BEHOORT TOT HET HIERVOOR BEDOELDE TYPE .

SOCIALE ZEKERHEID VAN MIGRERENDE WERKNEMERS - ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING - UITKERINGEN - CUMULATIE - ANALOGISCHE TOEPASSING VAN BEPALINGEN BETREFFENDE OUDERDOMS- EN OVERLEVINGSPENSIOENEN - DRAAGWIJDTE DER ANALOGIE

( ' S RAADS VERORDENING NR . 1408/71 , ART . 40 , LID 1 )

DE KOSTEN

10 DE KOSTEN DOOR DE REGERING VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN EN DOOR DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN WEGENS INDIENING HUNNER OPMERKINGEN BIJ HET HOF GEMAAKT , KUNNEN NIET VOOR VERGOEDING IN AANMERKING KOMEN ; TEN AANZIEN VAN PARTIJEN IN HET HOOFDGEDING IS DE PROCEDURE ALS EEN ALDAAR GEREZEN INCIDENT TE BESCHOUWEN , ZODAT DE NATIONALE RECHTERLIJKE INSTANTIE OVER DE KOSTEN HEEFT TE BESLISSEN .

IN ZAAK 180/78 ,

BETREFFENDE EEN VERZOEK AAN HET HOF KRACHTENS ARTIKEL 177 VAN HET EEG-VERDRAG VAN DE CENTRALE RAAD VAN BEROEP TE UTRECHT , IN HET ALDAAR AANHANGIG GEDING TUSSEN

MEVROUW BROUWER-KAUNE

EN

BESTUUR VAN DE BEDRIJFSVERENIGING VOOR HET KLEDINGBEDRIJF ,

OM EEN PREJUDICIELE BESLISSING INZAKE DE UITLEGGING VAN SOMMIGE BEPALINGEN VAN VERORDENING NR . 1408/71 VAN DE RAAD VAN 14 JUNI 1971 BETREFFENDE DE TOEPASSING VAN DE SOCIALE ZEKERHEIDSREGELINGEN OP LOONTREKKENDEN EN HUN GEZINNEN , DIE ZICH BINNEN DE GEMEENSCHAP VERPLAATSEN ( PB L 149 VAN 1971 , BLZ . 2 ), EN WEL MET NAME VAN ARTIKEL 40 , LID 1 , DIER VERORDENING ,