Home

Arrest van het Hof van 27 september 1979.

Arrest van het Hof van 27 september 1979.

1 BIJ BESCHIKKING VAN 3 JULI 1978 , INGEKOMEN TEN HOVE OP 16 OKTOBER 1978 , HEEFT HET TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO KRACHTENS ARTIKEL 177 EEG-VERDRAG EEN AANTAL VRAGEN GESTELD OVER DE GELDIGHEID EN DE UITLEGGING VAN VERORDENING NR . 3331/74 VAN DE RAAD VAN 19 DECEMBER 1974 BETREFFENDE DE TOEKENNING EN DE WIJZIGING VAN DE BASISQUOTA IN DE SECTOR SUIKER ( PB L 359 VAN 1974 , BLZ . 18 ).

2 DEZE VRAGEN ZIJN GEREZEN IN HET KADER VAN EEN DOOR DE VENNOOTSCHAP ' ' ERIDANIA ZUCCHERIFICI NAZIONALI ' ' INGESTELD BEROEP TOT NIETIGVERKLARING VAN EEN GEMEENSCHAPPELIJK BESLUIT VAN DE ITALIAANSE MINISTER VAN LAND- EN BOSBOUW EN VAN DE MINISTER VAN INDUSTRIE , HANDEL EN AMBACHT , WAARBIJ KRACHTENS ARTIKEL 2 , LID 2 , VAN VERORDENING NR . 3331/74 DE BASISQUOTA VOOR SUIKER ZIJN GEWIJZIGD .

3 TOT STAVING VAN HAAR BEROEP HEEFT DE VENNOOTSCHAP ERIDANIA DOEN GELDEN DAT HET BESTREDEN BESLUIT ONWETTIG WAS OM VERSCHILLENDE REDENEN , ONDER MEER WEGENS ONWETTIGHEID VAN ARTIKEL 2 , LID 2 , VAN VERORDENING NR . 3331/74 , DAT DE RECHTSGRONDSLAG VORMT VAN HET BESTREDEN BESLUIT , ALSOOK WEGENS VERKEERDE TOEPASSING VAN DEZE BEPALING DOOR DE ITALIAANSE MINISTERS .

4 TER OPLOSSING VAN DE HEM VOORGELEGDE VRAAGSTUKKEN VAN GEMEENSCHAPSRECHT , HEEFT HET TRIBUNALE AMMINISTRATIVO HET HOF ZEVEN VRAGEN GESTELD . VIER DAARVAN BETREFFEN DE GELDIGHEID VAN VERORDENING NR . 3331/74 , MET NAME VAN HAAR ARTIKEL 2 , LID 2 ; DE ANDERE BETREFFEN DE UITLEGGING VAN DIE BEPALING .

DE GELDIGHEID

DE EERSTE VRAAG ( RAADPLEGING VAN HET EUROPEES PARLEMENT )

5 IN DE EERSTE PLAATS VRAAGT HET TRIBUNALE AMMINISTRATIVO OF BIJ DE VASTSTELLINGSPROCEDURE VAN ARTIKEL 2 , LID 2 , VAN VERORDENING NR . 3331/74 IN STRIJD MET DE EIS VAN DE WET IS NAGELATEN HET EUROPEES PARLEMENT TE RAADPLEGEN , ZOALS BEPAALD IN ARTIKEL 43 , LID 2 , EEG-VERDRAG .

6 DE TOEKENNING AAN DE ONDERNEMINGEN VAN BASISQUOTA VOOR DE VERKOOPSEIZOENEN VOOR SUIKER 1975-1976 TOT EN MET 1979-1980 WORDT GEREGELD IN ARTIKEL 24 VAN VERORDENING NR . 3330/74 VAN DE RAAD VAN 19 DECEMBER 1974 HOUDENDE EEN GEMEENSCHAPPELIJKE ORDENING DER MARKTEN IN DE SECTOR SUIKER ( PB L 359 VAN 1974 , BLZ . 1 ). DAARIN WORDT BEPAALD DAT DE LID-STATEN DIE QUOTA TOEKENNEN IN HET KADER VAN EEN VOOR ELK HUNNER VASTGESTELDE BASISHOEVEELHEID EN VOLGENS EEN AANTAL CRITERIA DIE ONDER MEER BERUSTEN OP DE ' ' REFERENTIEPRODUKTIE ' ' VAN DE BETROKKEN ONDERNEMING , DAT WIL ZEGGEN HAAR GEMIDDELDE JAARLIJKSE SUIKERPRODUKTIE GEDURENDE DE VERKOOPSEIZOENEN VOOR SUIKER 1968-1969 TOT 1972-1973 , VERMENIGVULDIGD MET EEN BEPAALDE COEFFICIENT . HET BETROKKEN ARTIKEL NOEMT ECHTER BEPAALDE GEVALLEN WAARIN ANDERE CRITERIA IN AANMERKING MOETEN WORDEN GENOMEN . BOVENDIEN WORDT IN ARTIKEL 24 , LID 3 , BEPAALD DAT ' ' OP VOORSTEL VAN DE COMMISSIE , DE RAAD MET GEKWALIFICEERDE MEERDERHEID VAN STEMMEN DE ALGEMENE VOORSCHRIFTEN VOOR DE TOEPASSING VAN DIT ARTIKEL EN DE EVENTUELE AFWIJKINGEN VAN DE BEPALINGEN VAN DIT ARTIKEL VASTSTELT . ' ' OPGEMERKT DIENT TE WORDEN DAT HET PARLEMENT TIJDENS DE VASTSTELLINGSPROCEDURE VAN BASISVERORDENING NR . 3330/74 OVER HET ONTWERP VAN DEZE BEPALINGEN IS GEHOORD .

7 VERORDENING NR . 3331/74 IS VASTGESTELD KRACHTENS ARTIKEL 24 , LID 3 , VAN DE BASISVERORDENING EN VOLGENS DE DAARIN VERMELDE PROCEDURE ; DEZE PROCEDURE VERSCHILT VAN DIE VAN ARTIKEL 43 EEG-VERDRAG . ZOALS HET HOF HEEFT VERKLAARD IN ZIJN ARREST VAN 17 DECEMBER 1970 ( ZAAK 25/70 , KOSTER , JURISPR . 1970 , BLZ . 1161 ), KAN MEN ECHTER NIET VERLANGEN DAT DE VERORDENINGEN BETREFFENDE HET GEMEENSCHAPPELIJK LANDBOUWBELEID IN AL HUN ONDERDELEN DOOR DE RAAD VOLGENS DE PROCEDURE VAN ARTIKEL 43 WORDEN VASTGESTELD ; AAN DIT VOORSCHRIFT IS VOLDAAN ZODRA DE HOOFDZAKEN VAN DE TE REGELEN MATERIE OVEREENKOMSTIG DE ALDAAR VOORZIENE PROCEDURE ZIJN VASTGESTELD ; DE UITVOERINGSBEPALINGEN VAN DE BASISVERORDENING KUNNEN ECHTER DOOR DE RAAD VOLGENS EEN VAN ARTIKEL 43 AFWIJKENDE PROCEDURE WORDEN GOEDGEKEURD .

8 BIJGEVOLG KAN DE RAAD GELDIG EEN TOEPASSINGSVERORDENING VASTSTELLEN VOLGENS DE PROCEDURE VERVAT IN ARTIKEL 24 , LID 3 , VAN VERORDENING NR . 3330/74 , DE BASISVERORDENING VOOR DE SUIKERSECTOR . HET LOUTERE FEIT DAT DE RAAD KRACHTENS ARTIKEL 24 , LID 3 , NIET ENKEL UITVOERINGSMAATREGELEN , MAAR OOK ' ' AFWIJKINGEN ' ' VAN DE BEPALINGEN VAN DE BASISVERORDENING MAG VASTSTELLEN , VERANDERT DAAR NIETS AAN , DAAR DIE TERM IN DEZE CONTEXT NOODZAKELIJK MOET WORDEN BEGREPEN ALS TE DOELEN OP AFWIJKINGEN DIE PASSEN IN HET ALGEMENE , IN DE BASISVERORDENING VERVATTE STELSEL VOOR DE TOEKENNING VAN DE QUOTA , EN DE HOOFDPUNTEN HIERVAN NIET AANTASTEN .

9 DE EERSTE VRAAG VAN DE NATIONALE RECHTER KOMT DUS HIEROP NEER , OF IN CASU DE BEPALINGEN VAN VERORDENING NR . 3331/74 , EN MET NAME ARTIKEL 2 , LID 2 , DIE ZIJN VASTGESTELD OP DE GRONDSLAG VAN VOORNOEMD ARTIKEL 24 , LID 3 , HET KADER VAN DE UITVOERING DER BEGINSELEN VAN DE BASISVERORDENING NIET TE BUITEN GAAN .

10 DE IN DIT OPZICHT DOOR HET TRIBUNALE AMMINISTRATIVO GEOPPERDE TWIJFELS KOMEN MET NAME VOORT UIT DE AFWIJKINGEN IN ARTIKEL 2 VAN VERORDENING NR . 3331/74 . LUIDENS HET EERSTE LID KUNNEN DE LID-STATEN DE OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 24 VAN VERORDENING NR . 3330/74 VASTGESTELDE QUOTA WIJZIGEN MET NIET MEER DAN 5 % ; IN LID 2 WORDT BEPAALD DAT DE ITALIAANSE REPUBLIEK DEZELFDE QUOTA KAN ' ' WIJZIGEN OP GROND VAN HERSTRUCTURERINGSPLANNEN IN DE SUIKERBIETENSECTOR EN DE SECTOR SUIKER VOOR ZOVER DIT NOODZAKELIJK IS OM DE VERWEZENLIJKING DAARVAN MOGELIJK TE MAKEN . ' '

11 HOEWEL AAN DE BEVOEGDHEID VAN DE ITALIAANSE REPUBLIEK TOT WIJZIGING VAN DIE QUOTA KRACHTENS ARTIKEL 2 , LID 2 , GEEN NAUWKEURIGE KWANTITATIEVE GRENZEN ZIJN GESTELD , KAN ZIJ TOCH SLECHTS WORDEN UITGEOEFEND INDIEN ER HERSTRUCTURERINGSPLANNEN BESTAAN - DIE , ZOALS IN DE LAATSTE ZIN VAN DE BEPALING WORDT GEPRECISEERD , VOOR 1 JULI 1978 VOOR ADVIES AAN DE COMMISSIE MOETEN WORDEN VOORGELEGD - , EN KAN DAARBIJ NIET VERDER WORDEN GEGAAN DAN NOODZAKELIJK IS VOOR DE VERWEZENLIJKING VAN DIE PLANNEN . AAN DE UITOEFENING VAN DIE BEVOEGDHEID ZIJN DUS WELBEPAALDE GRENZEN GESTELD .

12 HIERBIJ MOET WORDEN OPGEMERKT , DAT DE BETROKKEN BEVOEGDHEID PAST IN HET KADER VAN EEN STREVEN DAT REEDS IN DE BASISVERORDENING TOT UITING KOMT . DEZE BEPAALT DAT ITALIE TIJDELIJK AANPASSINGSSTEUN KAN VERLENEN AAN DE SUIKERBIETEN- EN SUIKERPRODUCENTEN , EN BIJ DE MOTIVERING VAN DEZE UITZONDERINGSREGELING WORDT GEWAG GEMAAKT VAN DE BIJZONDERE POSITIE VAN ITALIE , WAAR DIE PRODUKTIE ZICH IN EEN MINDER GUNSTIGE SITUATIE BEVINDT OM REDENEN VAN KLIMATOLOGISCHE AARD EN , MEER IN HET BIJZONDER VOOR WAT DE SUIKERBIETENPRODUKTIE BETREFT , OOK WEGENS DE MOEILIJKHEDEN DIE WORDEN VEROORZAAKT DOOR DE TOEPASSING VAN DE MODERNE PRODUKTIEMETHODEN .

13 DE IN ARTIKEL 2 , LID 2 , VAN VERORDENING NR . 3331/74 BEDOELDE BEVOEGDHEID BEANTWOORDT DUS AAN EEN IN DE BASISVERORDENING ERKENDE DOELSTELLING ; ZIJ VINDT HAAR BEGRENZING IN DE MET DEZE DOELSTELLING VERBONDEN VEREISTEN , ZOALS DEZE DOOR DE ITALIAANSE REPUBLIEK ZULLEN WORDEN UITGEWERKT IN DE AAN DE COMMISSIE VOORGELEGDE HERSTRUCTURERINGSPLANNEN . ZO GEZIEN , BLIJFT DE BETROKKEN BEVOEGDHEID BINNEN HET KADER VAN DE UITVOERING DER BEGINSELEN VAN DE BASISVERORDENING .

DE TWEEDE VRAAG ( MOTIVERINGSGEBREK )

14 IN DE TWEEDE PLAATS STELT HET TRIBUNALE AMMINISTRATIVO HET HOF DE VRAAG , OF DE RAAD BIJ DE VASTSTELLING VAN VERORDENING NR . 3331/74 DE IN ARTIKEL 190 EEG-VERDRAG BEDOELDE MOTIVERINGSPLICHT IS NAGEKOMEN EN MET NAME OF DE VERMELDE REDENGEVING VOLSTAAT .

15 IN DE OVERWEGINGEN VAN VERORDENING NR . 3331/74 HEEFT DE RAAD ZICH BEPERKT TOT HET VERMELDEN VAN DE AAN DE ITALIAANSE REPUBLIEK VERLEENDE BEVOEGDHEID , OM ' ' GEZIEN HAAR BIJZONDERE SITUATIE IN DEZE SECTOR ' ' , OP GROND VAN HERSTRUCTURERINGSPLANNEN DE BASISQUOTA TE WIJZIGEN . DE VRAAG IN WELK OPZICHT DEZE SITUATIE BIJZONDER IS , WORDT NIET BEANTWOORD IN DE OVERWEGINGEN DIE IN DE VERORDENING ZELF ZIJN OPGENOMEN , MAAR IN DIE VAN DE BASISVERORDENING , WELKE HIERBOVEN REEDS ZIJN VERMELD .

16 GEZIEN DE NAUWE BAND TUSSEN DE BASISVERORDENING EN HAAR UITVOERINGSVERORDENING MOET MEN AANVAARDEN DAT DE IN ITALIE GELDENDE BIJZONDERE MODALITEITEN VOOR DE GEMEENSCHAPPELIJKE ORDENING DER MARKTEN IN DE SUIKERSECTOR OP DIE WIJZE WORDEN GEMOTIVEERD . AAN DE BEVOEGDE AUTORITEITEN EN DE BETROKKEN ONDERNEMINGEN WORDT VOLDOENDE DUIDELIJK GEMAAKT WELK STREVEN DE RAAD ERTOE HEEFT GEBRACHT DIE MODALITEITEN VAST TE STELLEN , EN OP WELKE DOELSTELLINGEN DE HERSTRUCTURERINGSPLANNNEN MOETEN ZIJN GERICHT .

DE DERDE VRAAG ( DISCRIMINATIE )

17 DE DERDE VRAAG GAAT UIT VAN DE VASTSTELLING DAT ALLEEN DE ITALIAANSE PRODUCENTEN - NAAST DE VOOR DE ONDERNEMINGEN VAN ALLE LID-STATEN BESTAANDE MOGELIJKHEID , HUN BASISQUOTA MET 5 % VERMINDERD TE ZIEN - DE KANS LOPEN DAT HUN ACTIVITEIT EXTRA WORDT BEPERKT KRACHTENS ARTIKEL 2 , LID 2 , VAN VERORDENING NR . 3331/74 . HET TRIBUNALE AMMINISTRATIVO VRAAGT OF HET FEIT DAT ALLEEN DE ITALIAANSE INDUSTRIE HET RISICO VAN EEN DERGELIJKE BEPERKING LOOPT , NIET IN STRIJD IS MET HET IN ARTIKEL 40 , LID 3 , EEG-VERDRAG VERVATTE VERBOD VAN DISCRIMINATIE TUSSEN DE PRODUCENTEN VAN DE GEMEENSCHAP .

18 VAN DISCRIMINATIE IN DE ZIN VAN ARTIKEL 40 EEG-VERDRAG KAN GEEN SPRAKE ZIJN WANNEER EEN ONGELIJKE BEHANDELING VAN DE ONDERNEMINGEN VOORTSPRUIT UIT HET FEIT DAT ZIJ IN ONGELIJKE SITUATIES VERKEREN . WELNU , HET IS EEN VASTSTAAND FEIT DAT DE SITUATIE OP HET GEBIED VAN SUIKER EN SUIKERBIETEN IN ITALIE AANMERKELIJK VERSCHILT VAN DIE IN DE ANDERE LID-STATEN . DE BIJZONDERE SITUATIE VAN ITALIE , WAARVAN SPRAKE IN DE OVERWEGINGEN VAN DE VERORDENINGEN NRS . 3330/74 EN 3331/74 , LIGT TEN GRONDE AAN DE BIJZONDERE MAATREGELEN TER VERBETERING VAN DE ECONOMISCHE STRUCTUUR VAN DE GEHELE ITALIAANSE SUIKERBIETEN- EN SUIKERSECTOR . TEN OPZICHTE VAN DE ONDERNEMINGEN VAN DE ANDERE LID-STATEN GELDT VOOR DE ITALIAANSE ONDERNEMINGEN IN BEPAALDE OPZICHTEN EEN GUNSTIGE REGELING , BIJ VOORBEELD VOOR WAT DE STEUNREGELING BETREFT ; IN ANDERE OPZICHTEN ONDERVINDEN SOMMIGE HUNNER DE NADELEN VAN ITALIE ' S BIJZONDERE SITUATIE , ZOALS BIJ DE VERMINDERING , OP GROND VAN DE HERSTRUCTURERINGSPLANNEN , VAN DE BASISQUOTA VAN BEPAALDE ONDERNEMINGEN TEN GUNSTE VAN ANDERE ONDERNEMINGEN WIER BASISQUOTA WORDEN VERHOOGD .

19 DERGELIJKE VERSCHILLEN IN BEHANDELING BERUSTEN DUS OP OBJECTIEVE VERSCHILLEN IN DE ECONOMISCHE SITUATIES DIE ERAAN TEN GRONDSLAG LIGGEN , EN KUNNEN NIET ALS DISCRIMINATIES WORDEN BESCHOUWD .

DE VIERDE VRAAG ( GRONDRECHTEN )

20 DE VIERDE VRAAG GAAT UIT VAN DE GEDACHTE DAT DE UITOEFENING VAN EEN ECONOMISCHE ACTIVITEIT MOET ZIJN GEWAARBORGD OMDAT DIT EEN VAN DE GRONDRECHTEN IS DIE OOK DOOR DE COMMUNAUTAIRE RECHTSORDE WORDEN BESCHERMD . DIE WAARBORG ZOU ZICH UITSTREKKEN TOT HET RECHT VAN DE ONDERNEMINGEN OM DE MET HUN BASISQUOTA OVEREENSTEMMENDE HOEVEELHEDEN SUIKER TE PRODUCEREN VOOR ZOVER DIT RECHT INHERENT ZOU ZIJN AAN DE UITOEFENING VAN EEN ECONOMISCHE ACTIVITEIT . IN DEZE GEDACHTENGANG WERPT HET TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DE VRAAG OP , OF DE BEVOEGDHEID TOT HET WIJZIGEN VAN DE BASISQUOTA ONDER DE IN ARTIKEL 2 , LID 2 , VAN VERORDENING NR . 3331/74 BEDOELDE OMSTANDIGHEDEN , GEEN INBREUK MAAKT OP DE UITOEFENING VAN EEN ECONOMISCHE ACTIVITEIT DOOR DE BETROKKEN ONDERNEMINGEN , EN DUS OP EEN VAN HUN GRONDRECHTEN .

21 DEZE VRAAG MOET WORDEN BEANTWOORD IN HET LICHT VAN EEN ANALYSE VAN DE AARD DER BASISQUOTA IN DE COMMUNAUTAIRE REGELING . DE QUOTA GEVEN AAN , VOOR WELKE HOEVEELHEDEN SUIKER DE ONDERNEMINGEN AANSPRAAK HEBBEN OP DE PRIJS- EN AFZETGARANTIE DIE IN HET KADER VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE MARKTORDENING AAN DE PRODUCENTEN WORDT GEGEVEN . ZIJ BEPERKEN DE ECONOMISCHE ACTIVITEIT VAN DE ONDERNEMINGEN NIET , DOCH BEPALEN DE GEPRODUCEERDE HOEVEELHEDEN WAARVAN DE VERKOOP VALT ONDER DE BIJZONDERE REGELING , DOOR DE GEMEENSCHAPPELIJKE ORDENING DER MARKTEN IN DE SUIKERSECTOR IN HET LEVEN GEROEPEN TER BESCHERMING EN BEVORDERING VAN DE SUIKERPRODUKTIE IN DE GEMEENSCHAP . DEZE MARKTORDENING IS NOODZAKELIJK VERANDERLIJK , AFHANKELIJK VAN DE ECONOMISCHE FACTOREN DIE DE MARKTONTWIKKELING BEINVLOEDEN , EN VAN DE ALGEMENE RICHTING VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK LANDBOUWBELEID .

22 BIJGEVOLG KAN EEN ONDERNEMING ZICH NIET BEROEPEN OP EEN VERKREGEN RECHT OM EEN UIT DE GEMEENSCHAPPELIJKE MARKTORDENING VOORTVLOEIEND VOORDEEL , DAT HAAR OP EEN BEPAALD OGENBLIK IS TOEGEKEND , TE BEHOUDEN . DE BEPERKING VAN EEN DERGELIJK VOORDEEL KAN DERHALVE NIET ALS EEN INBREUK OP EEN GRONDRECHT WORDEN BESCHOUWD .

23 WAT DE EERSTE VIER VRAGEN BETREFT , MOET DUS WORDEN GEANTWOORD DAT BIJ ONDERZOEK DAARVAN NIET IS GEBLEKEN VAN FEITEN OF OMSTANDIGHEDEN DIE DE GELDIGHEID VAN VERORDENING NR . 3331/74 , INZONDERHEID VAN ARTIKEL 2 , LID 2 , KUNNEN AANTASTEN .

DE UITLEGGING

DE VIJFDE VRAAG ( HERSTRUCTURERINGSPLANNEN )

24 DE VIJFDE VRAAG VAN HET TRIBUNALE AMMINISTRATIVO STREKT ERTOE TE VERNEMEN OF IN VERORDENING NR . 3331/74 DAN WEL ELDERS IN HET GEMEENSCHAPSRECHT BIJZONDERE CRITERIA ZIJN TE VINDEN TER TOETSING VAN HET BEGRIP ' ' HERSTRUCTURERINGSPLANNEN ' ' .

25 VOOREERST MOET WORDEN OPGEMERKT DAT DE HERSTRUCTURERINGSPLANNEN DEEL UITMAKEN VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE ORDENING DER MARKTEN IN DE SECTOR SUIKER , EN DUS THUISHOREN IN HET GLOBALE LANDBOUWBELEID WAARVAN ARTIKEL 39 , LID 1 , EEG-VERDRAG DE DOELSTELLINGEN BEPAALT . IN LID 2 VAN DIT ARTIKEL WORDT GEPRECISEERD DAT BIJ HET TOT STAND BRENGEN VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK LANDBOUWBELEID EN VAN DE DAARVOOR TE TREFFEN BIJZONDERE VOORZIENINGEN REKENING ZAL WORDEN GEHOUDEN MET DE BIJZONDERE AARD VAN HET LANDBOUWBELEID , WELKE VOORTVLOEIT UIT DE MAATSCHAPPELIJKE STRUCTUUR VAN DE LANDBOUW EN UIT DE STRUCTURELE EN NATUURLIJKE ONGELIJKHEID TUSSEN DE VERSCHILLENDE LANDBOUWGEBIEDEN , EN MET DE NOODZAAK DE DIENSTIGE AANPASSINGEN GELEIDELIJK TE DOEN VERLOPEN . UIT DE PRAKTIJK VAN DE COMMUNAUTAIRE INSTELLINGEN , BIJ VOORBEELD INZAKE DE TOEPASSING VAN DE ARTIKELEN 92 EN 93 EEG-VERDRAG , BLIJKT DAT HERSTRUCTURERINGSPLANNEN EEN GEBRUIKELIJKE EN PASSENDE METHODE VORMEN VOOR HET VERWEZENLIJKEN VAN ZULKE GELEIDELIJKE AANPASSINGEN . GEZIEN DE WELBEKENDE ONGELIJKHEID TUSSEN DE VERSCHILLENDE LANDBOUWGEBIEDEN IN ITALIE , MOET HET BEGRIP ' ' HERSTRUCTURERINGSPLANNEN ' ' IN VERORDENING NR . 3331/74 IN HET LICHT VAN DEZE OVERWEGINGEN WORDEN ONDERZOCHT .

26 IN DE TWEEDE PLAATS VOLGT UIT DE GEZAMENLIJKE BEPALINGEN VAN VERORDENINGEN NRS . 3330/74 EN 3331/74 BETREFFENDE HET QUOTASTELSEL DAT , ENERZIJDS , EEN HERSTRUCTURERINGSPLAN BEDOELD IS OM DE SUIKERBIETEN- EN SUIKERSECTOR IN ITALIE ZODANIG AAN TE PASSEN AAN DE VEREISTEN VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE MARKTORDENING , DAT BIJZONDERE BEPALINGEN VOOR DIE SECTOR IN ITALIE IN DE TOEKOMST OVERBODIG WORDEN ; EN ANDERZIJDS , DAT EEN HERSTRUCTURERINGSPLAN DE BEVOEGDE ITALIAANSE AUTORITEITEN EN DE COMMISSIE IN STAAT MOET STELLEN OM TE BEOORDE LEN WELKE WIJZIGINGEN IN DE BASISQUOTA VAN DE SUIKERONDERNEMINGEN DAARTOE NODIG ZIJN .

27 OP GROND VAN DIT ALLES KAN WORDEN GECONSTATEERD DAT DE TERM ' ' HERSTRUCTURERINGSPLAN ' ' ZOWEL BETREKKING KAN HEBBEN OP EEN GLOBAAL AANPASSINGSPLAN VOOR DE GEHELE SUIKERSECTOR , ALS OP EEN AANPASSINGSPLAN MET LOUTER REGIONALE WERKING , OOK WANNEER , MET HET OOG OP EEN GELEIDELIJKE AANPASSING VAN DE SUIKERBIETENPRODUKTIE IN EEN BEPAALD GEWEST , DIT PLAN IN HET BEGIN SLECHTS EEN ENKELE SUIKERONDERNEMING RAAKT .

28 OP DE VIJFDE VRAAG MOET DUS WORDEN GEANTWOORD , DAT HET BEGRIP HERSTRUCTURERINGSPLAN IN DE ZIN VAN ARTIKEL 2 , LID 2 , VAN VERORDENING NR . 3331/74 WORDT BEPAALD DOOR ZIJN DOELSTELLINGEN , NAMELIJK VERBETERING VAN HET EVENWICHT TUSSEN VERSCHILLENDE LANDBOUWGEWESTEN EN AANPASSING VAN DE ITALIAANSE SUIKER- EN SUIKERBIETENSECTOR AAN DE VEREISTEN VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE MARKTORDENING , ALSOOK DOOR ZIJN GEVOLGEN , NAMELIJK DE BEVOEGDE AUTORITEITEN IN STAAT TE STELLEN TOT EEN HERVERDELING VAN DE BASISQUOTA TUSSEN VERSCHEIDENE ONDERNEMINGEN .

DE ZESDE VRAAG ( DISCRETIONAIRE BEVOEGDHEID )

29 MET ZIJN ZESDE VRAAG WENST HET TRIBUNALE AMMINISTRATIVO TE VERNEMEN OF AAN DE BEVOEGDHEID OM IN DE BEDOELDE OMSTANDIGHEDEN DE BASISQUOTA VAN DE ONDERNEMINGEN TE WIJZIGEN , GEEN ANDERE GRENZEN ZIJN GESTELD DAN DIE WELKE HET GEVOLG ZIJN VAN DE NOODZAAK DE HERSTRUCTURERINGSPLANNEN TE VERWEZENLIJKEN , OF DAT NOG ANDERE GRENZEN IN ACHT MOETEN WORDEN GENOMEN .

30 IN DE EERSTE PLAATS DIENT TE WORDEN OPGEMERKT DAT HET QUOTASTELSEL EEN INTEGREREND DEEL IS VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE ORDENING DER MARKTEN IN DE SECTOR SUIKER , DIE , LUIDENS DE BASISVERORDENING , TOT DOEL HEEFT DE SUIKERBIETEN- EN SUIKERRIETPRODUCENTEN VAN DE GEMEENSCHAP DE NOODZAKELIJKE WAARBORGEN OP HET GEBIED VAN DE WERKGELEGENHEID EN DE LEVENSSTANDAARD TE BLIJVEN VERZEKEREN . VERSCHEIDENE BEPALINGEN VAN VERORDENING NR . 3331/74 , ZOALS ARTIKEL 3 EN ARTIKEL 4 , LID 2 , ZIJN EVENEENS INGEGEVEN DOOR HET STREVEN DE BELANGEN VAN DE PRODUCENTEN TE BESCHERMEN . IN DE CONSIDERANS VAN DE VERORDENING WORDT GESPROKEN VAN DE NOODZAAK , TE VERMIJDEN DAT DE WIJZIGINGEN VAN DE BASISQUOTA DIE BELANGEN ZOUDEN SCHADEN .

31 DAAR ELKE AUTORITEIT DIE BELAST IS MET DE TOEPASSING VAN DE COMMUNAUTAIRE VERORDENINGEN , GEHOUDEN IS DE ALGEMENE BEGINSELEN VAN HET GEMEENSCHAPSRECHT TE EERBIEDIGEN , ZIJN DE TOT WIJZIGING VAN DE BASISQUOTA BEVOEGDE AUTORITEITEN VERPLICHT DE BESCHERMING VAN DE BELANGEN DER SUIKERBIETEN- EN SUIKERRIETPRODUCENTEN OVEREEN TE BRENGEN MET ANDERE RECHTMATIGE BELANGEN DIE IN HET GEDING KUNNEN ZIJN . IN ARTIKEL 39 EEG-VERDRAG , DAT DE DOELSTELLINGEN VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK LANDBOUWBELEID VASTSTELT , KOMT NIET ENKEL DE WIL TOT UITDRUKKING OM DE LANDBOUWBEVOLKING EEN REDELIJKE LEVENSSTANDAARD TE VERZEKEREN , MAAR OOK OM DE PRODUKTIVITEIT VAN DE LANDBOUW TE DOEN TOENEMEN , DE MARKTEN TE STABILISEREN , DE VOORZIENING VEILIG TE STELLEN EN REDELIJKE PRIJZEN BIJ DE LEVERING AAN VERBRUIKERS TE VERZEKEREN .

32 OP DE ZESDE VRAAG MOET DUS WORDEN GEANTWOORD , DAT DE IN ARTIKEL 2 , LID 2 , VAN VERORDENING NR . 3331/74 BEDOELDE BEVOEGDHEID TOT WIJZIGING VAN DE BASISQUOTA NIET ALLEEN WORDT BEPERKT DOOR DE VEREISTEN VAN DE HERSTRUCTURERINGSPLANNEN , MAAR OOK DOOR DE DOELSTELLINGEN VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE ORDENING DER MARKTEN IN DE SECTOR SUIKER , INZONDERHEID DE BESCHERMING VAN DE BELANGEN VAN DE SUIKERBIETEN- EN SUIKERRIETPRODUCENTEN , ALSMEDE DOOR DE ALGEMENE BEGINSELEN VAN HET GEMEENSCHAPSRECHT .

DE ZEVENDE VRAAG ( RECHTSTREEKSE TOEPASSELIJKHEID )

33 TEN ZEVENDE WORDT GEVRAAGD OF DE RECHTSTREEKSE TOEPASSELIJKHEID VAN VERORDENING NR . 3331/74 IN DE ITALIAANSE RECHTSORDE KRACHTENS ARTIKEL 189 EEG-VERDRAG , VERENIGBAAR IS MET DOOR DE ITALIAANSE AUTORITEITEN VASTGESTELDE BEPALINGEN TOT UITVOERING VAN DIE VERORDENING .

34 DE RECHTSTREEKSE TOEPASSELIJKHEID VAN EEN VERORDENING SLUIT NIET UIT DAT DE TEKST ZELF VAN DEZE VERORDENING EEN COMMUNAUTAIRE INSTELLING OF EEN LID-STAAT MACHTIGT TOT HET NEMEN VAN UITVOERINGSMAATREGELEN . DE WIJZE WAAROP DEZE BEVOEGDHEID WORDT UITGEOEFEND , WORDT IN HET LAATSTE GEVAL GEREGELD DOOR HET PUBLIEKRECHT VAN DE BETROKKEN LID-STAAT ; DE RECHTSTREEKSE TOEPASSELIJKHEID VAN DE HANDELING WAARBIJ DE LID-STAAT TOT HET NEMEN VAN DE BETROKKEN NATIONALE MAATREGELEN WORDT GEMACHTIGD , ZAL TOT GEVOLG HEBBEN DAT DE NATIONALE RECHTERLIJKE INSTANTIES TOEZICHT KUNNEN HOUDEN OP DE VERENIGBAARHEID VAN DIE NATIONALE MAATREGELEN MET DE INHOUD VAN DE GEMEENSCHAPSVERORDENING .

35 OP DE ZEVENDE VRAAG MOET DUS WORDEN GEANTWOORD , DAT DE RECHTSTREEKSE TOEPASSELIJKHEID VAN EEN GEMEENSCHAPSVERORDENING NIET ONVERENIGBAAR IS MET DE UITOEFENING DOOR EEN LID-STAAT VAN ZIJN BEVOEGDHEID OM OP BASIS VAN DIE VERORDENING UITVOERINGSMAATREGELEN VAST TE STELLEN .

HET HOF VAN JUSTITIE ,

UITSPRAAK DOENDE OP DE DOOR HET TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO ( 3E KAMER ) BIJ BESCHIKKING VAN 3 JULI 1978 GESTELDE VRAGEN , VERKLAART VOOR RECHT :

1 . BIJ ONDERZOEK VAN DE GESTELDE VRAGEN IS NIET GEBLEKEN VAN FEITEN OF OMSTANDIGHEDEN DIE DE GELDIGHEID VAN VERORDENING NR . 3331/74 , INZONDERHEID VAN ARTIKEL 2 , LID 2 , KUNNEN AANTASTEN .

2 . HET BEGRIP HERSTRUCTURERINGSPLAN IN DE ZIN VAN ARTIKEL 2 , LID 2 , VAN VERORDENING NR . 3331/74 WORDT BEPAALD DOOR ZIJN DOELSTELLINGEN , NAMELIJK VERBETERING VAN HET EVENWICHT TUSSEN VERSCHILLENDE LANDBOUWGEWESTEN EN AANPASSING VAN DE ITALIAANSE SUIKER- EN SUIKERBIETENSECTOR AAN DE VEREISTEN VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE MARKTORDENING , ALSOOK DOOR ZIJN GEVOLGEN , NAMELIJK DE BEVOEGDE AUTORITEITEN IN STAAT TE STELLEN TOT EEN HERVERDELING VAN DE BASISQUOTA TUSSEN VERSCHEIDENE ONDERNEMINGEN .

3 . DE IN ARTIKEL 2 , LID 2 , VAN VERORDENING NR . 3331/74 BEDOELDE BEVOEGDHEID TOT WIJZIGING VAN DE BASISQUOTA WORDT NIET ALLEEN BEPERKT DOOR DE VEREISTEN VAN DE HERSTRUCTURERINGSPLANNEN , MAAR OOK DOOR DE DOELSTELLINGEN VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE ORDENING DER MARKTEN IN DE SECTOR SUIKER , INZONDERHEID DE BESCHERMING VAN DE BELANGEN VAN DE SUIKERBIETEN- EN SUIKERRIETPRODUCENTEN , ALSMEDE DOOR DE ALGEMENE BEGINSELEN VAN HET GEMEENSCHAPSRECHT .

4 . DE RECHTSTREEKSE TOEPASSELIJKHEID VAN EEN GEMEENSCHAPSVERORDENING IS NIET ONVERENIGBAAR MET DE UITOEFENING DOOR EEN LID-STAAT VAN ZIJN BEVOEGDHEID OM OP BASIS VAN DIE VERORDENING UITVOERINGSMAATREGELEN VAST TE STELLEN .

1 . MEN KAN NIET VERLANGEN DAT DE VERORDENINGEN BETREFFENDE HET GEMEENSCHAPPELIJK LANDBOUWBELEID IN AL HUN ONDERDELEN DOOR DE RAAD VOLGENS DE PROCEDURE VAN ARTIKEL 43 EEG-VERDRAG WORDEN VASTGESTELD . AAN DIT VOORSCHRIFT IS VOLDAAN ZODRA DE HOOFDZAKEN VAN DE TE REGELEN MATERIE OVEREENKOMSTIG DE ALDAAR VOORZIENE PROCEDURE ZIJN VASTGESTELD ; DE UITVOERINGSBEPALINGEN VAN DE BASISVERORDENING KUNNEN ECHTER DOOR DE RAAD VOLGENS EEN VAN ARTIKEL 43 AFWIJKENDE PROCEDURE WORDEN GOEDGEKEURD .

2 . HOEWEL AAN DE BEVOEGDHEID VAN DE ITALIAANSE REPUBLIEK TOT WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 24 VAN VERORDENING NR . 3330/74 VASTGESTELDE BASISQUOTA KRACHTENS ARTIKEL 2 , LID 2 , VAN VERORDENING NR . 3331/74 VAN DE RAAD BETREFFENDE DE TOEKENNING EN DE WIJZIGING VAN DE BASISQUOTA IN DE SECTOR SUIKER GEEN NAUWKEURIGE KWANTITATIEVE GRENZEN ZIJN GESTELD , KAN ZIJ TOCH SLECHTS WORDEN UITGEOEFEND INDIEN ER HERSTRUCTURERINGSPLANNEN BESTAAN , EN KAN DAARBIJ NIET VERDER WORDEN GEGAAN DAN NOODZAKELIJK IS VOOR DE VERWEZENLIJKING VAN DIE PLANNEN . ZO GEZIEN , BLIJFT DIE BEVOEGDHEID BINNEN HET KADER VAN DE INVOERING DER BEGINSELEN VAN BASISVERORDENING NR . 3330/74 .

3 . DE IN ARTIKEL 190 EEG-VERDRAG BEDOELDE MOTIVERINGSPLICHT IS NAGEKOMEN WANNEER DE OVERWEGINGEN VAN EEN UITVOERINGSVERORDENING VERWIJZEN NAAR EEN FEITELIJKE SITUATIE WAARVAN DE BIJZONDERHEDEN NIET ZIJN VERMELD IN DIE OVERWEGINGEN , MAAR IN DIE VAN DE BASISVERORDENING .

4 . VAN DISCRIMINATIE IN DE ZIN VAN ARTIKEL 40 LID 3 , TWEEDE ALINEA , EEG-VERDRAG KAN GEEN SPRAKE ZIJN WANNEER EEN ONGELIJKE BEHANDELING VAN DE ONDERNEMINGEN VOORTSPRUIT UIT HET FEIT DAT ZIJ IN ONGELIJKE SITUATIES VERKEREN .

5 . EEN ONDERNEMING KAN ZICH NIET BEROEPEN OP EEN VERKREGEN RECHT OM EEN UIT EEN GEMEENSCHAPPELIJKE MARKTORDENING VOORTVLOEIEND VOORDEEL , DAT HAAR OP EEN BEPAALD OGENBLIK IS TOEGEKEND , TE BEHOUDEN . DE BEPERKING VAN EEN DERGELIJK VOORDEEL KAN DERHALVE NIET ALS EEN INBREUK OP EEN GRONDRECHT WORDEN BESCHOUWD .

6 . HET BEGRIP HERSTRUCTURERINGSPLAN IN DE ZIN VAN ARTIKEL 2 , LID 2 , VAN VERORDENING NR . 3331/74 WORDT BEPAALD DOOR ZIJN DOELSTELLINGEN , NAMELIJK VERBETERING VAN HET EVENWICHT TUSSEN VERSCHILLENDE LANDBOUWGEWESTEN EN AANPASSING VAN DE ITALIAANSE SUIKER- EN SUIKERBIETENSECTOR AAN DE VEREISTEN VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE MARKTORDENING , ALSOOK DOOR ZIJN GEVOLGEN , NAMELIJK DE BEVOEGDE AUTORITEITEN IN STAAT TE STELLEN TOT EEN HERVERDELING VAN DE BASISQUOTA TUSSEN VERSCHEIDENE ONDERNEMINGEN .

7 . DE IN ARTIKEL 2 , LID 2 , VAN VERORDENING NR . 3331/74 BEDOELDE BEVOEGDHEID TOT WIJZIGING VAN DE BASISQUOTA WORDT NIET ALLEEN BEPERKT DOOR DE VEREISTEN VAN DE HERSTRUCTURERINGSPLANNEN , MAAR OOK DOOR DE DOELSTELLINGEN VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE ORDENING DER MARKTEN IN DE SECTOR SUIKER , INZONDERHEID DE BESCHERMING VAN DE BELANGEN VAN DE SUIKERBIETEN- EN SUIKERRIETPRODUCENTEN , ALSMEDE DOOR DE ALGEMENE BEGINSELEN VAN HET GEMEENSCHAPSRECHT .

8 . DE RECHTSTREEKSE TOEPASSELIJKHEID VAN EEN VERORDENING SLUIT NIET UIT DAT DE TEKST ZELF VAN DEZE VERORDENING EEN COMMUNAUTAIRE INSTELLING OF EEN LID-STAAT MACHTIGT TOT HET NEMEN VAN UITVOERINGSMAATREGELEN . DE WIJZE WAAROP DEZE BEVOEGDHEID WORDT UITGEOEFEND , WORDT IN HET LAATSTE GEVAL GEREGELD DOOR HET PUBLIEKRECHT VAN DE BETROKKEN LID-STAAT ; DE RECHTSTREEKSE TOEPASSELIJKHEID VAN DE HANDELING WAARBIJ DE LID-STAAT TOT HET NEMEN VAN DE BETROKKEN NATIONALE MAATREGELEN WORDT GEMACHTIGD , ZAL TOT GEVOLG HEBBEN DAT DE NATIONALE RECHTERLIJKE INSTANTIES TOEZICHT KUNNEN HOUDEN OP DE VERENIGBAARHEID VAN DIE NATIONALE MAATREGELEN MET DE INHOUD VAN DE GEMEENSCHAPSVERORDENING .

1 . LANDBOUW - GEMEENSCHAPPELIJK LANDBOUWBELEID - VERORDENINGEN - VASTSTELLINGSPROCEDURE - ONDERSCHEID TUSSEN BASISVERORDENINGEN EN UITVOERINGSVERORDENINGEN

( EEG-VERDRAG , ARTIKEL 43 )

2 . LANDBOUW - GEMEENSCHAPPELIJKE ORDENING DER MARKTEN - SUIKER - QUOTASTELSEL - WIJZIGING VAN DE BASISQUOTA - AAN EEN LID-STAAT TOEGEKENDE BEVOEGDHEID - RECHTMATIGHEID - VOORWAARDEN

( VERORDENING NR . 3330/74 VAN DE RAAD , ARTIKEL 24 , LID 2 EN VERORDENING NR . 3331/74 VAN DE RAAD , ARTIKEL 2 , LID 2 )

3 . HANDELINGEN VAN DE INSTELLINGEN - VERORDENINGEN - MOTIVERINGSPLICHT - UITVOERINGSVERORDENING - VERWIJZING NAAR DE BASISVERORDENING

( EEG-VERDRAG , ARTIKEL 190 )

4 . LANDBOUW - GEMEENSCHAPPELIJKE ORDENING DER MARKTEN - DISCRIMINATIE TUSSEN PRODUCENTEN OF VERBRUIKERS VAN DE GEMEENSCHAP - BEGRIP

5 . LANDBOUW - GEMEENSCHAPPELIJKE ORDENING DER MARKTEN - WIJZIGINGSVERORDENING - GEEN VERKREGEN RECHT VAN DE HANDELAARS OM DE VROEGERE VOORDELEN TE BEHOUDEN - GEEN INBREUK OP EEN GRONDRECHT

6 . LANDBOUW - GEMEENSCHAPPELIJKE ORDENING DER MARKTEN - SUIKER - QUOTASTELSEL - WIJZIGING VAN DE BASISQUOTA - HERSTRUCTURERINGSPLANNEN - BEGRIP - OMSCHRIJVING - CRITERIA

( VERORDENING NR . 3331/74 VAN DE RAAD , ARTIKEL 2 , LID 2 )

7 . LANDBOUW - GEMEENSCHAPPELIJKE ORDENING DER MARKTEN - SUIKER - QUOTASTELSEL - WIJZIGING VAN DE BASISQUOTA - AAN EEN LID-STAAT TOEGEKENDE BEVOEGDHEID - BEPERKINGEN

( VERORDENING NR . 3331/74 VAN DE RAAD , ARTIKEL 2 , LID 2 )

8 . HANDELINGEN VAN DE INSTELLINGEN - VERORDENINGEN - RECHTSTREEKSE TOEPASSELIJKHEID - AAN EEN LID-STAAT TOEGEKENDE UITVOERINGSBEVOEGDHEID - VERENIGBAARHEID

( EEG-VERDRAG , ARTIKEL 189 )

KOSTEN

36 DE KOSTEN DOOR DE RAAD EN DE COMMISSIE EN DOOR DE REGERING VAN DE ITALIAANSE REPUBLIEK WEGENS INDIENING HUNNER OPMERKINGEN BIJ HET HOF GEMAAKT , KUNNEN NIET VOOR VERGOEDING IN AANMERKING KOMEN . TEN AANZIEN VAN DE PARTIJEN IN HET HOOFDGEDING IS DE PROCEDURE ALS EEN ALDAAR GEREZEN INCIDENT TE BESCHOUWEN , ZODAT DE NATIONALE RECHTERLIJKE INSTANTIE OVER DE KOSTEN HEEFT TE BESLISSEN .

IN ZAAK 230/78 ,

BETREFFENDE EEN VERZOEK AAN HET HOF KRACHTENS ARTIKEL 177 EEG-VERDRAG VAN HET TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO ( 3E KAMER ), IN HET ALDAAR AANHANGIG GEDING TUSSEN

SPA ERIDANIA ZUCCHERIFICI NAZIONALI , TE GENUA ,

SPA SOCIETA ITALIANA PER L ' INDUSTRIA DEGLI ZUCCHERI , TE ROME ,

EN

MINISTER VAN LAND EN BOSBOUW ,

MINISTER VAN INDUSTRIE , HANDEL EN AMBACHT ,

SPA ZUCCHERIFICI MERIDIONALI ,

OM EEN PREJUDICIELE BESLISSING OVER DE GELDIGHEID EN DE UITLEGGING VAN AR- TIKEL 2 , LID 2 , VAN VERORDENING NR . 3331/74 VAN DE RAAD VAN 19 DECEMBER 1974 BETREFFENDE DE TOEKENNING EN DE WIJZIGING VAN DE BASISQUOTA IN DE SECTOR SUIKER ( PB L 359 VAN 1974 , BLZ . 18 ),