Home

Arrest van het Hof (Derde kamer) van 20 maart 1980.

Arrest van het Hof (Derde kamer) van 20 maart 1980.

1 BIJ DRIE AFZONDERLIJKE BESCHIKKINGEN VAN 24 APRIL EN 26 JUNI 1979 , INGEKOMEN TEN HOVE OP 31 MEI , RESPECTIEVELIJK 25 JULI 1979 , HEEFT HET BUNDESFINANZHOF KRACHTENS ARTIKEL 177 EEG-VERDRAG HET HOF ENIGE VRAGEN GESTELD OVER DE UITLEGGING VAN POST 20.06 B I VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK DOUANETARIEF .

2 DEZE VRAGEN ZIJN GEREZEN IN HET KADER VAN DRIE GEDINGEN TUSSEN TWEE DUITSE ONDERNEMINGEN , BAGUSAT KG ( ZAAK 87/79 ) EN EINKAUFSGESELLSCHAFT DER DEUTSCHEN KONSERVENINDUSTRIE MBH ( ZAKEN 112 EN 113/79 ), EN DE DUITSE DOUANE EN BETREFFEN DE VRAAG OF KERSEN DIE ZIJN INGELEGD IN EEN MENGSEL VAN WATER EN ALCOHOL TENEINDE ZE VOORLOPIG TE VERDUURZAMEN VOOR DE DUUR VAN HET VERVOER NAAR DE GEMEENSCHAP EN TOT HET TIJDSTIP WAAROP ZIJ , NA VERWIJDERING VAN DE VLOEISTOF , IN DE CHOCOLADE-INDUSTRIE VAN DE GEMEENSCHAP WORDEN GEBRUIKT , ONDER POST 20.06 B I MOETEN WORDEN INGEDEELD .

3 EEN TOELICHTING OP POST 20.06 B I IS GEGEVEN IN VERORDENING NR . 1709/74 VAN DE COMMISSIE VAN 2 JULI 1974 ( PB L 80 VAN 1974 , BLZ . 15 ), WAARVAN ARTIKEL 1 BEPAALT :

' ' KERSEN , INGELEGD IN EEN MENGSEL VAN WATER EN ETHYLALCOHOL , WORDEN IN HET GEMEENSCHAPPELIJK DOUANETARIEF ALS VRUCHTEN GESCHIKT VOOR DADELIJKE CONSUMPTIE INGEDEELD ONDER DE POSTONDERVERDELING

20.06 OP ANDERE WIJZE BEREIDE OF VERDUURZAAMDE VRUCHTEN , OOK INDIEN MET TOEGEVOEGDE SUIKER OF ALCOHOL :

B . ANDERE :

I . MET TOEGEVOEGDE ALCOHOL . ' '

OP GROND VAN DEZE VERORDENING HAD DE DOUANE DE BETROKKEN WAREN INGEDEELD ONDER POST 20.06 B I .

4 HET HOOFDGEDING IN ZAAK 87/79 HEEFT REEDS EERDER TOT EEN UITSPRAAK VAN HET HOF KRACHTENS ARTIKEL 177 GELEID , NAMELIJK TOT HET ARREST VAN 11 NOVEMBER 1975 IN ZAAK 37/75 ( BAGUSAT , JURISPR . 1975 , BLZ . 1339 ), GEWEZEN OP EEN VERZOEK VAN HET FINANZGERICHT BERLIJN OM EEN PREJUDICIELE BESLISSING .

5 HET HOF KWAM IN DAT ARREST TOT DE CONCLUSIE DAT VERORDENING NR . 1709/74 GELDIG IS , EN VERKLAARDE VOOR RECHT DAT KERSEN , INGELEGD IN EEN MENGSEL VAN WATER EN ETHYLALCOHOL , DIENVOLGENS MOETEN WORDEN INGEDEELD ONDER POST 20.06 I VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK DOUANETARIEF .

6 OP GROND VAN DIT ARREST WEES HET FINANZGERICHT BERLIJN HET BEROEP VAN DE FIRMA BAGUSAT TEGEN DE TARIFERINGSBESCHIKKING VAN DE DOUANE AF . IN CASSATIE VOOR HET BUNDESFINANZHOF VOERDE DE FIRMA BAGUSAT AAN DAT ' S HOFS PREJUDICIELE UITSPRAAK IN ZAAK 37/75 NIET ALLE TWIJFEL OVER DE TOEPASSELIJKHEID VAN POST 20.06 B I OP DE BETROKKEN INVOER HAD WEGGENOMEN , EN VERZOCHT ZIJ HET HOF NOGMAALS OM EEN PREJUDICIELE BESLISSING TE VRAGEN . DAAROP HEEFT HET BUNDESFINANZHOF HET HOF IN ZAAK 87/79 DE VOLGENDE VRAAG VOORGELEGD :

' ' MOET POST 20.06 B I VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK DOUANETARIEF ALDUS WORDEN UITGELEGD , DAT DAARONDER OOK VRUCHTEN VALLEN DIE IN EEN ALCOHOL- , AROMA- EN WATERMENGSEL MET 12 GEWICHTSPERCENTEN ALCOHOL ZIJN INGELEGD ( 70 % VRUCHTEN , 30 % VLOEISTOF ) OM ZE VOOR DE DUUR VAN HET VERVOER IN VATEN TE VERDUURZAMEN , EN DIE VOOR DE CHOCOLADE-INDUSTRIE ZIJN BESTEMD ?

' '

DE VRAGEN VAN HET BUNDESFINANZHOF IN DE ZAKEN 112 EN 113/79 KOMEN OVEREEN MET DE IN ZAAK 87/79 GESTELDE VRAAG , MET DIEN VERSTANDE DAT DE VERHOUDING WATER-ALCOHOL VAN HET MENGSEL WAARIN DE PRODUKTEN ZIJN INGELEGD , ANDERS IS .

7 DAAR POST 20.06 B I MET BETREKKING TOT DE VRUCHTEN WAAROP HET HOOFDGEDING BETREKKING HEEFT , IN VERORDENING NR . 1709/74 IS VERDUIDELIJKT , KOMEN DE GESTELDE VRAGEN IN WERKELIJKHEID HIEROP NEER , OF PRODUKTEN MET DE DOOR DE VERWIJZENDE RECHTER GENOEMDE EIGENSCHAPPEN BINNEN DE WERKINGSSFEER VAN VERORDENING NR . 1709/74 VALLEN , EN ZO JA , OF VERORDENING NR . 1709/74 GELDIG IS VOOR ZOVER ZIJ DIE PRODUKTEN ONDER POST 20.06 B I BRENGT .

8 VERZOEKSTERS IN DE HOOFDGEDINGEN STELLEN ZICH OP HET STANDPUNT , DAT VERORDENING NR . 1709/74 NIET VAN TOEPASSING IS OP KERSEN , INGELEGD IN EEN MENGSEL VAN WATER EN ETHYLALCOHOL MET EEN ALCOHOLGEHALTE DAT TERNAUWERNOOD VOLDOENDE IS OM DE KERSEN VOORLOPIG HOUDBAAR TE MAKEN . DEZE UITLEGGING IS ECHTER NIET VERENIGBAAR MET HET IN ALGEMENE BEWOORDINGEN GESTELDE ARTIKEL 1 VAN VERORDENING NR . 1709/74 , VOLGENS HETWELK ' ' KERSEN , INGELEGD IN EEN MENGSEL VAN WATER EN ETHYLALCOHOL ' ' WORDEN INGEDEELD ONDER POST 20.06 B I , ZONDER DAT DAARBIJ ONDERSCHEID WORDT GEMAAKT NAARGELANG VAN HET ALCOHOLGEHALTE VAN HET MENGSEL . UIT DE CONSIDERANS VAN DE VERORDENING , MET NAME DE EERSTE EN VIJFDE OVERWEGING , BLIJKT BOVENDIEN DAT DE OPSTELLERS VAN DE VERORDENING JUIST ' ' KERSEN DIE , TER VOORLOPIGE VERDUURZAMING , IN EEN MENGSEL VAN WATER EN ETHYLALCOHOL ZIJN INGELEGD EN DIE BIJVOORBEELD WORDEN GEBRUIKT BIJ DE VERVAARDIGING VAN CHOCOLADEWERK ' ' , ONDER POST 20.06 B I HEBBEN WILLEN BRENGEN . DAARUIT VOLGT DAT PRODUKTEN DIE DE DOOR DE VERWIJZENDE RECHTER GENOEMDE EIGENSCHAPPEN VERTONEN , KRACHTENS ARTIKEL 1 VAN VERORDENING NR . 1709/74 MOETEN WORDEN INGEDEELD ONDER POST 20.06 B I .

9 BLIJFT NOG TE ONDERZOEKEN OF DEZE TARIFERING DOOR VERORDENING NR . 1709/74 , ZOALS VERZOEKSTERS IN DE HOOFDGEDINGEN BEWEREN , ONVERENIGBAAR MET HET GEMEENSCHAPPELIJK DOUANETARIEF EN BIJGEVOLG ONGELDIG IS .

10 ALLEREERST ZIJ EROP GEWEZEN , DAT DE RAAD IN VERORDENING NR . 97/69 BETREFFENDE DE MAATREGELEN DIE MOETEN WORDEN GETROFFEN VOOR DE TOEPASSING VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK DOUANETARIEF ( PB L 14 VAN 1969 , BLZ . 1 ), AAN DE - NAUW MET DE DOUANEDESKUNDIGEN VAN DE LID-STATEN SAMENWERKENDE - COMMISSIE EEN RUIME BEOORDELINGSVRIJHEID HEEFT GELATEN BIJ DE VERDUIDELIJKING VAN DE INHOUD VAN DE POSTEN DIE VOOR TARIFERING IN AANMERKING KOMEN . DAAROM MOET WORDEN NAGEGAAN OF VERORDENING NR . 1709/74 DE DOOR DE TEKST VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK DOUANETARIEF GESTELDE GRENZEN HEEFT OVERSCHREDEN .

11 ZOALS VERZOEKSTERS IN DE HOOFDGEDINGEN BETOGEN , BEPAALT AANTEKENING 1 A ) OP HOOFDSTUK 20 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK DOUANETARIEF WELISWAAR DAT DIT HOOFDSTUK NIET OMVAT VRUCHTEN , WELKE BEREID OF VERDUURZAAMD ZIJN OP EEN WIJZE ALS BEDOELD IN HOOFDSTUK 8 , DOCH UIT DE TEKST VAN POST 08.11 , DIE ALS ENIGE VAN HOOFDSTUK 8 VOOR DE TARIFERING VAN DE BETROKKEN PRODUKTEN IN AANMERKING KOMT , BLIJKT DAT VOORLOPIG VERDUURZAAMDE VRUCHTEN SLECHTS DAN ONDER DEZE POST VALLEN WANNEER ZIJ ALS ZODANIG ONGESCHIKT ZIJN VOOR DADELIJKE CONSUMPTIE .

12 DAARUIT VOLGT DAT VOORLOPIG VERDUURZAAMDE VRUCHTEN NIET ONDER POST 08.11 KUNNEN VALLEN WANNEER ZIJ DOOR DE GEBRUIKTE CONSERVERINGSMETHODE NIET ONGESCHIKT VOOR DADELIJKE CONSUMPTIE ZIJN GEWORDEN . DE VRAAG OF BEDOELDE PRODUKTEN AL DAN NIET VOOR VERWERKING ZIJN BESTEMD , IS VOOR DE AFBAKENING VAN HET TOEPASSINGSGEBIED VAN POST 08.11 , RESPECTIEVELIJK 20.06 NIET RELEVANT . BIJGEVOLG MOETEN VRUCHTEN DIE IN EEN MENGSEL VAN WATER EN ALCOHOL ZIJN INGELEGD EN DIE NIET ONGESCHIKT ZIJN VOOR DADELIJKE CONSUMPTIE , WORDEN INGEDEELD ONDER POST 20.06 B I .

13 OVEREENKOMSTIG HET ADVIES VAN HET COMITE VOOR DE NOMENCLATUUR VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK DOUANETARIEF IS DE COMMISSIE ERVAN UITGEGAAN , DAT KERSEN HUN GESCHIKTHEID VOOR DADELIJKE CONSUMPTIE NIET VERLIEZEN DOORDAT ZIJ IN EEN MENGSEL VAN WATER EN ETHYLALCOHOL ZIJN INGELEGD .

14 VERZOEKSTERS IN DE HOOFDGEDINGEN HEBBEN NIETS AANGEVOERD WAT DE CONCLUSIE ZOU RECHTVAARDIGEN DAT HET IN VERORDENING NR . 1709/74 INGENOMEN STANDPUNT VAN DE COMMISSIE KENNELIJK ONJUIST IS .

15 OOK WANNEER DE ONDERHAVIGE PRODUKTEN DOOR DE CONSUMENT IN HET ALGEMEEN NIET ALS SMAKELIJK WORDEN BEOORDEELD EN HET NIET GEBRUIKELIJK IS ZE ALS ZODANIG TE CONSUMEREN , ZOALS VERZOEKSTERS OP GROND VAN DESKUNDIGENRAPPORTEN STELLEN , BETEKENT DIT NOG NIET DAT DEZE PRODUKTEN ALLEEN DAAROM ONGESCHIKT VOOR DE CONSUMPTIE ZOUDEN ZIJN , ZO LANG ZIJ MAAR ZONDER GEVAAR VOOR DE GEZONDHEID ALS ZODANIG KUNNEN WORDEN GECONSUMEERD . WELISWAAR HEEFT VERZOEKSTER IN DE ZAKEN 112 EN 113/79 BETOOGD DAT DE ALCOHOL WAARIN DE DOOR HAAR GEIMPORTEERDE PRODUKTEN ZIJN INGELEGD , STERKER VERONTREINIGD IS DAN DE TOEPASSELIJKE DUITSE VOORSCHRIFTEN TOESTAAN , DOCH GEEN DER VERZOEKSTERS IS ZO VER GEGAAN TE BEWEREN DAT CONSUMPTIE VAN BEDOELDE - VOOR DE LEVENSMIDDELENINDUSTRIE BESTEMDE - PRODUKTEN ALS ZODANIG BIJZONDERE GEVAREN VOOR DE GEZONDHEID OPLEVERT . DOOR HAAR BESLUIT PRODUKTEN ALS BEDOELD IN DE DRIE PREJUDICIELE VRAGEN VAN HET BUNDESFINANZHOF , IN TE DELEN ONDER POST 20.06 B I , HEEFT DE COMMISSIE DERHALVE - MET NAME GEZIEN DE FORMULERING VAN POST 08.11 IN DE VERSCHILLENDE TAALVERSIES - NIET GEHANDELD IN STRIJD MET DE LETTER VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK DOUANETARIEF .

16 DERHALVE MOET OP DE GESTELDE VRAGEN WORDEN GEANTWOORD , DAT IN EEN MENGSEL VAN WATER EN ALCOHOL INGELEGDE VRUCHTEN DIE NIET ONGESCHIKT ZIJN VOOR DADELIJKE CONSUMPTIE , MOETEN WORDEN INGEDEELD ONDER POST 20.06 B I VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK DOUANETARIEF . IN DE ONDERHAVIGE PROCEDURE IS NIET GEBLEKEN VAN GEGRONDE BEZWAREN TEGEN DE GELDIGHEID VAN VERORDENING NR . 1709/74 VAN DE COMMISSIE , DIE BEPAALT DAT KERSEN , INGELEGD IN EEN MENGSEL VAN WATER EN ETHYLALCOHOL ALS VRUCHTEN GESCHIKT VOOR DADELIJKE CONSUMPTIE , ONDER DIE POST WORDEN INGEDEELD .

HET HOF VAN JUSTITIE ( DERDE KAMER ),

UITSPRAAK DOENDE OP DE DOOR HET BUNDESFINANZHOF BIJ ZIJN BESCHIKKINGEN VAN 24 APRIL EN 26 JUNI 1979 GESTELDE VRAGEN , VERKLAART VOOR RECHT :

IN EEN MENGSEL VAN WATER EN ALCOHOL INGELEGDE VRUCHTEN DIE NIET ONGESCHIKT ZIJN VOOR DADELIJKE CONSUMPTIE , MOETEN WORDEN INGEDEELD ONDER POST 20.06 B I VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK DOUANETARIEF . IN DE ONDERHAVIGE PROCEDURE IS NIET GEBLEKEN VAN GEGRONDE BEZWAREN TEGEN DE GELDIGHEID VAN VERORDENING NR . 1709/74 VAN DE COMMISSIE , DIE BEPAALT DAT KERSEN , INGELEGD IN EEN MENGSEL VAN WATER EN ETHYLALCOHOL ALS VRUCHTEN GESCHIKT VOOR DADELIJKE CONSUMPTIE , ONDER DIE POST WORDEN INGEDEELD .

1 . DE RAAD HEEFT IN VERORDENING NR . 97/69 BETREFFENDE DE MAATREGELEN DIE MOETEN WORDEN GETROFFEN VOOR DE TOEPASSING VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK DOUANETARIEF , AAN DE - NAUW MET DE DOUANEDESKUNDIGEN VAN DE LID-STATEN SAMENWERKENDE - COMMISSIE EEN RUIME BEOORDELINGSVRIJHEID GELATEN BIJ DE VERDUIDELIJKING VAN DE INHOUD VAN DE POSTEN DIE VOOR TARIFERING IN AANMERKING KOMEN .

2 . UIT DE TEKST VAN POST 08.11 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK DOUANETARIEF BLIJKT DAT VOORLOPIG VERDUURZAAMDE VRUCHTEN SLECHTS DAN ONDER DEZE POST VALLEN WANNEER ZIJ ALS ZODANIG ONGESCHIKT ZIJN VOOR DADELIJKE CONSUMPTIE .

DAARUIT VOLGT DAT VOORLOPIG VERDUURZAAMDE VRUCHTEN NIET ONDER POST 08.11 KUNNEN VALLEN WANNEER ZIJ DOOR DE GEBRUIKTE CONSERVERINGSMETHODE NIET ONGESCHIKT VOOR DADELIJKE CONSUMPTIE ZIJN GEWORDEN . DE VRAAG OF BEDOELDE PRODUKTEN AL DAN NIET VOOR VERWERKING ZIJN BESTEMD , IS VOOR DE AFBAKENING VAN HET TOEPASSINGSGEBIED VAN POST 08.11 RESPECTIEVELIJK 20.06 NIET RELEVANT .

3 . IN EEN MENGSEL VAN WATER EN ALCOHOL INGELEGDE VRUCHTEN DIE ONGESCHIKT ZIJN VOOR DADELIJKE CONSUMPTIE , MOETEN WORDEN INGEDEELD ONDER POST 20.06 B I VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK DOUANETARIEF .

AAN DE GELDIGHEID VAN VERORDENING NR . 1709/74 WORDT GEEN AFBREUK GEDAAN DOORDAT DAARIN WORDT BEPAALD DAT KERSEN , INGELEGD IN EEN MENGSEL VAN WATER EN ETHYLALCOHOL ALS VRUCHTEN GESCHIKT VOOR DADELIJKE CONSUMPTIE , ONDER DIE POST WORDEN INGEDEELD .

1 . GEMEENSCHAPPELIJK DOUANETARIEF - TARIEFPOSTEN - INDELING DER WAREN - REGELINGSBEVOEGDHEID VAN DE COMMISSIE - DRAAGWIJDTE

( VERORDENING NR . 97/69 VAN DE RAAD )

2 . GEMEENSCHAPPELIJK DOUANETARIEF - TARIEFPOSTEN - VOORLOPIG VERDUURZAAMDE VRUCHTEN DIE ECHTER ALS ZODANIG ONGESCHIKT ZIJN VOOR DADELIJKE CONSUMPTIE IN DE ZIN VAN POST 08.11 - BEGRIP - AFBAKENING TEN OPZICHTE VAN POST 20.06

3 . GEMEENSCHAPPELIJK DOUANETARIEF - TARIEFPOSTEN - VRUCHTEN BEREID OF VERDUURZAAMD MET TOEGEVOEGDE ALCOHOL IN DE ZIN VAN POST 20.06 B I - BEGRIP - IN EEN MENGSEL VAN WATER EN ALCOHOL INGELEGDE VRUCHTEN VALLEN DAARONDER

( VERORDENING NR . 1709/74 VAN DE COMMISSIE )

KOSTEN

17 DE KOSTEN DOOR DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN WEGENS INDIENING HARER OPMERKINGEN BIJ HET HOF GEMAAKT , KUNNEN NIET VOOR VERGOEDING IN AANMERKING KOMEN . TEN AANZIEN VAN PARTIJEN IN HET HOOFDGEDING IS DE PROCEDURE ALS EEN ALDAAR GEREZEN INCIDENT TE BESCHOUWEN , ZODAT DE NATIONALE RECHTERLIJKE INSTANTIE OVER DE KOSTEN HEEFT TE BESLISSEN .

IN DE GEVOEGDE ZAKEN 87 , 112 EN 113/79

BETREFFENDE VERZOEKEN AAN HET HOF KRACHTENS ARTIKEL 177 EEG-VERDRAG VAN HET BUNDESFINANZHOF ( VII SENAT ) IN DE ALDAAR AANHANGIGE GEDINGEN TUSSEN

GEBRUDER BAGUSAT KG , TE POSSENHOFEN ,

EN

HAUPTZOLLAMT BERLIN-PACKHOF ( 87/79 ),

EINKAUFGESELLSCHAFT DER DEUTSCHEN KONSERVENINDUSTRIE MBH , TE BERLIJN ,

EN

HAUPTZOLLAMT HAMBURG-WALTERSHOF ( 112/79 ),

EINKAUFSGESELLSCHAFT DER DEUTSCHEN KONSERVENINDUSTRIE MBH , TE BERLIJN ,

EN

HAUPTZOLLAMT BAD REICHENHALL ( 113/79 ),

OM EEN PREJUDICIELE BESLISSING OVER DE UITLEGGING VAN POST 08.11 EN POST 20.06 B I VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK DOUANETARIEF ,