Home

Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 20 maart 1980.

Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 20 maart 1980.

1 BIJ VONNIS VAN 3 MEI 1979 , INGEKOMEN TEN HOVE OP 2 JULI DAAROPVOLGENDE , HEEFT DE VICE-PRESIDENT VAN DE ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE AMSTERDAM KRACHTENS ARTIKEL 177 EEG-VERDRAG VIER VRAGEN GESTELD OVER DE UITLEGGING VAN DE BEPALINGEN BETREFFENDE DE AANMELDING VAN OVEREENKOMSTEN , BESLUITEN EN ONDERLING AFGESTEMDE FEITELIJKE GEDRAGINGEN , DIE REEDS BESTONDEN OP DE DATUM VAN INWERKINGTREDING VAN VERORDENING NR . 17/62 VAN DE RAAD VAN 6 FEBRUARI 1962 , EERSTE VERORDENING OVER DE TOEPASSING VAN DE ARTIKELEN 85 EN 86 EEG-VERDRAG ( PB VAN 1962 , BLZ . 204 ).

2 DEZE VRAGEN ZIJN GESTELD IN HET KADER VAN EEN KORT GEDING , WAARIN DE NEDERLANDSE VEREENIGING TER BEVORDERING VAN DE BELANGEN DES BOEKHANDELS , TEZAMEN MET DRIE DOOR DE VEREENIGING ERKENDE UITGEVERS , VORDERT DAT HET EEN NEDERLANDSE ONDERNEMING WORDT VERBODEN AAN PARTICULIEREN BOEKEN , EN IN HET BIJZONDER STRIPBOEKEN , VAN ERKENDE UITGEVERS TE VERKOPEN TEGEN EEN ANDERE PRIJS DAN DOOR DEZE LAATSTEN IS VASTGESTELD . EISERESSEN BASEREN HUN VORDERING OP EEN DOOR DE VEREENIGING OPGESTELD REGLEMENT VOOR HET HANDELSVERKEER IN DE NEDERLANDSE UITGEVERIJ EN BOEKHANDEL ( HIERNA : REGLEMENT ) DAT ONDER MEER EEN STELSEL VAN VERTICALE PRIJSBINDING OPLEGT . DAARTEGENOVER BETOOGT GEDAAGDE DAT HET REGLEMENT IN STRIJD IS MET ARTIKEL 85 , LID 1 , EEG-VERDRAG , DAT DAARVOOR GEEN ONTHEFFING OP GROND VAN ARTIKEL 85 , LID 3 , IS GEGEVEN EN DAT HET EVENMIN VOORLOPIG GELDIG IS , AANGEZIEN HET NIET OP GENOEGZAME WIJZE ZOU ZIJN AANGEMELD IN DE ZIN VAN ARTIKEL 5 , LID 1 , VAN VERORDENING NR . 17/62 .

3 BLIJKENS HET DOSSIER BESTOND HET REGLEMENT REEDS BIJ DE INWERKINGTREDING VAN VERORDENING NR . 17/62 EN IS HET IN ZIJN TOENMALIGE VERSIE OP 30 OKTOBER 1962 , DUS VOOR HET VERSTRIJKEN VAN DE IN ARTIKEL 5 , LID 1 , VAN VERORDENING NR . 17/62 GENOEMDE TERMIJN , AAN DE COMMISSIE GEZONDEN IN BIJLAGE VAN HET AANMELDINGSFORMULIER , VOORGESCHREVEN IN DE BIJLAGE BIJ VERORDENING NR . 27/62 VAN DE COMMISSIE VAN 3 MEI 1962 , EERSTE UITVOERINGSVERORDENING VAN VERORDENING NR . 17 VAN DE RAAD VAN 6 FEBRUARI 1962 ( VORM , INHOUD EN OVERIGE BIJZONDERHEDEN VAN VERZOEKEN EN AANMELDINGEN ) ( PB VAN 1962 , BLZ . 1118 ). OFSCHOON ZOWEL IN NEDERLAND UITGEGEVEN BOEKEN ALS BUITENLANDSE UITGAVEN ONDER HET REGLEMENT VIELEN , HADDEN DE ANTWOORDEN , DOOR DE VEREENIGING OP DE VRAGEN IN HET FORMULIER GEGEVEN , IN HET ALGEMEEN SLECHTS BETREKKING OP DE BEPALINGEN BETREFFENDE BUITENLANDSE BOEKEN .

4 VASTSTAAT DAT DE COMMISSIE NOG GEEN BESLISSING HEEFT GENOMEN OVER HET REGLEMENT , MAAR DAT TUSSEN DE VEREENIGING EN DE COMMISSIE WEL CORRESPONDENTIE IS GEVOERD , WAARUIT DOOR DE VEREENIGING INZONDERHEID WORDT AANGEHAALD DE BRIEF VAN DE COMMISSIE VAN 18 MAART 1975 BETREFFENDE ' ' . . . AANMELDINGEN . . . VAN DE REGLEMENTEN VAN UW VEREENIGING ' ' , WAARIN AANVULLENDE IN LICHTINGEN WORDEN GEVRAAGD ' ' TENEINDE DE COMMISSIE IN STAAT TE STELLEN ZICH MET VOLLEDIGE KENNIS VAN ZAKEN UIT TE SPREKEN OVER DE VERENIGBAARHEID VAN BOVENSTAANDE REGLEMENTEN . . . MET HET MEDEDINGINGSRECHT VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP . ' ' UIT DE BEWOORDINGEN VAN DEZE BRIEF LEIDT DE VEREENIGING AF DAT DE COMMISSIE HET REGLEMENT IN ZIJN GEHEEL ALS AANGEMELD BESCHOUWDE .

5 NA 30 OKTOBER 1963 HEEFT DE VEREENIGING HET REGLEMENT HERHAALDELIJK GEWIJZIGD . PARTIJEN IN HET HOOFDGEDING ZIJN HET ER NIET OVER EENS IN HOEVERRE STRIPBOEKEN VALLEN ONDER HET REGLEMENT IN ZIJN ACHTEREENVOLGENDE VERSIES ; DE VERWIJZENDE RECHTER GAAT ER ECHTER VANUIT , DAT ZULKS , BEHOUDENS GEDURENDE EEN TAMELIJK KORTE PERIODE , HET GEVAL WAS .

6 GELET OP DEZE FEITELIJKE GEGEVENS HEEFT DE VERWIJZENDE RECHTER , OM UITSPRAAK TE KUNNEN DOEN OP HET DOOR GEDAAGDE IN HET HOOFDGEDING GEVOERDE VERWEER , HET HOF GEVRAAGD OM EEN PREJUDICIELE BESLISSING OVER VIER VRAGEN , DIE ALLE DE VOORLOPIGE GELDIGHEID VAN HET REGLEMENT BETREFFEN .

7 GEROEPEN TOT UITLEGGING VAN HET GEMEENSCHAPSRECHT , KAN HET HOF AAN ARTIKEL 177 VAN HET VERDRAG NIET DE BEVOEGDHEID ONTLENEN OVER EEN BEPAALD GEVAL UITSPRAAK TE DOEN . WELISWAAR LIJKEN DE IN DE ONDERHAVIGE ZAAK GESTELDE VRAGEN BETREKKING TE HEBBEN OP EEN DERGELIJK CONCREET GEVAL , DOCH DE ALGEMENE , DOOR DE UITLEGGING VAN HET GEMEENSCHAPSRECHT OPGEWORPEN PROBLEMEN KUNNEN NIETTEMIN DAARUIT GEMAKKELIJK EN ONDUBBELZINNIG WORDEN AFGELEID .

8 IN DE EERSTE PLAATS VRAAGT DE VERWIJZENDE RECHTER IMMERS OF EEN OUDE OVEREENKOMST , WAARVAN DE VOLLEDIGE TEKST ALS BIJLAGE BIJ HET AANMELDINGSFORMULIER IS MEEGEZONDEN , ALS AANGEMELD EN MITSDIEN IN HAAR GEHEEL ALS VOORLOPIG GELDIG IS TE BESCHOUWEN , OOK INDIEN OP HET AANMELDINGSFORMULIER SLECHTS ENKELE ARTIKELEN UIT DIE OVEREENKOMST ZIJN GENOEMD .

9 DEZE VRAAG MOET WORDEN ONDERZOCHT IN HET LICHT VAN DE DOELSTELLINGEN VAN DE COMMUNAUTAIRE BEPALINGEN BETREFFENDE DE AANMELDING , ZOALS NEERGELEGD IN DE TWEEDE EN DERDE OVERWEGING VAN VERORDENING NR . 17/62 , WAARIN WORDT VERKLAARD :

' ' . . . DAT DE WIJZE VAN TOEPASSING VAN ARTIKEL 85 , LID 3 , VASTGESTELD MOET WORDEN MET INACHTNEMING VAN DE NOODZAAK VAN EEN DOELTREFFEND TOEZICHT , GEPAARD AAN EEN ZO EENVOUDIG MOGELIJKE ADMINISTRATIEVE CONTROLE ;

. . . DAT HET DERHALVE NOODZAKELIJK IS GEBLEKEN DE ONDERNEMINGEN DIE EEN BEROEP WILLEN DOEN OP ARTIKEL 85 , LID 3 , IN BEGINSEL TE VERPLICHTEN HUN OVEREENKOMSTEN , BESLUITEN EN ONDERLING AFGESTEMDE FEITELIJKE GEDRAGINGEN BIJ DE COMMISSIE AAN TE MELDEN . ' '

10 DOOR DE AANMELDING MOET DE COMMISSIE IN HET BEZIT WORDEN GESTELD VAN DE NODIGE GEGEVENS OM DE IN VERORDENING NR . 17/62 BEDOELDE BESCHIKKINGEN TE KUNNEN NEMEN . WANNEER HET OM EEN SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST GAAT EN EEN AFSCHRIFT VAN DE VOLLEDIGE TEKST DAARVAN ALS BIJLAGE BIJ HET FORMULIER IS MEEGEZONDEN , HEBBEN DE OP HET FORMULIER VERMELDE GEGEVENS SLECHTS TOT DOEL DE CONTROLE TE VERGEMAKKELIJKEN . INDIEN DEZE GEGEVENS JUIST ZIJN EN BOVENAL INDIEN ZIJ DE BEPALINGEN DIE DESTIJDS HET BELANGRIJKST WERDEN GEACHT , GETROUWELIJK WEERGEVEN , LIJKT DE AANMELDING AAN ZIJN DOEL TE BEANTWOORDEN . IN DAT GEVAL MOETEN DE OVEREENKOMSTEN IN HUN GEHEEL ALS BEHOORLIJK AANGEMELD WORDEN BESCHOUWD , TENZIJ UIT DE VERSTREKTE GEGEVENS DUIDELIJK DE BEDOELING BLIJKT OM SLECHTS EEN DEEL VAN DE OVEREENKOMST AAN TE MELDEN .

11 OP DE EERSTE VRAAG DIENT DERHALVE TE WORDEN GEANTWOORD , DAT EEN OVEREENKOMST IN HAAR GEHEEL ALS BEHOORLIJK AANGEMELD KAN WORDEN BESCHOUWD EN DUS DE WERKING VAN EEN AANGEMELDE OVEREENKOMST KAN HEBBEN , WANNEER DE VOLLEDIGE TEKST ERVAN ALS BIJLAGE BIJ HET AANMELDINGSFORMULIER IS MEEGEZONDEN , OOK INDIEN SLECHTS ENKELE ARTIKELEN UIT DE OVEREENKOMST OP HET AANMELDINGSFORMULIER ZIJN VERMELD , MITS DE DAAROP GEGEVEN BESCHRIJVING EERLIJK EN NAUWKEURIG INLICHTINGEN VERSCHAFT OVER DE BEPALINGEN DIE DESTIJDS HET BELANGRIJKST WERDEN GEACHT .

12 IN DE TWEEDE PLAATS VRAAGT DE VERWIJZENDE RECHTER OF HET VOOR DE OMVANG VAN DE WERKING VAN DE AANMELDING VAN BELANG IS DAT DE COMMISSIE IN DE BRIEF WAARIN ZIJ OM AANVULLENDE INLICHTINGEN VERZOEKT , MEEDEELT DAT DE GEHELE AANGEMELDE OVEREENKOMST ZAL WORDEN ONDERZOCHT .

13 WAAR BEDOELDE BRIEF ENKEL EEN OP ARTIKEL 11 VAN VERORDENING NR . 17/62 GEBASEERD VERZOEK OM INLICHTINGEN VORMT EN EEN DERGELIJKE BRIEF - ONGEACHT DE DAARIN GEBEZIGDE BEWOORDINGEN - IN GEEN GEVAL DE WERKING VAN DE AANMEL DING KAN WIJZIGEN , DIENT OP DEZE VRAAG TE WORDEN GEANTWOORD , DAT EEN BRIEF VAN DE COMMISSIE , WAARIN ZIJ KRACHTENS ARTIKEL 11 VAN VERORDENING NR . 17/62 OM AANVULLENDE INLICHTINGEN OVER EEN AANGEMELDE OVEREENKOMST VERZOEKT , GEEN ENKELE INVLOED HEEFT OP DE WERKING VAN DE AANMELDING .

14 NU OP DE EERSTE VRAAG EEN BEVESTIGEND ANTWOORD IS GEGEVEN , BEHOEFT DE DERDE VRAAG , DIE SLECHTS IS GESTELD IN GEVAL VAN EEN ONTKENNEND ANTWOORD OP DE EERSTE VRAAG , NIET TE WORDEN BEANTWOORD .

15 IN DE VIERDE PLAATS VRAAGT DE VERWIJZENDE RECHTER , DIE ERVAN UITGAAT DAT EEN BEPAALDE CATEGORIE PRODUKTEN TEN TIJDE VAN DE AANMELDING VAN DE OVEREENKOMST ONDER DE WERKINGSSFEER DAARVAN VIEL , OF DE OMSTANDIGHEID DAT DIE CATEGORIE NADIEN ENIGE TIJD DAARVAN UITGEZONDERD IS GEWEEST , DE WERKING VAN DE AANMELDING WAT DEZE CATEGORIE BETREFT , TENIET KAN DOEN .

16 DE WERKING VAN DE AANMELDING VALT SAMEN MET DE WERKINGSSFEER VAN DE OVEREENKOMST OP HET MOMENT VAN HAAR AANMELDING . INDIEN , IN HET IN DE VRAAG BEDOELDE GEVAL , DEZE WERKING ZOU WORDEN BEPERKT , ZOU DIT EROP NEERKOMEN DAT MEN HET PARTIJEN BIJ DE OVEREENKOMST VERWIJT DE WERKINGSSFEER ERVAN VRIJWILLIG TE HEBBEN BEPERKT ; DIT ZOU INDRUISEN TEGEN DE GEEST VAN DE COMMUNAUTAIRE MEDEDINGINGSREGELS . OP DE VIERDE VRAAG DIENT DERHALVE TE WORDEN GEANTWOORD , DAT EEN CATEGORIE PRODUKTEN , DIE BIJ DE AANMELDING VAN EEN OVEREENKOMST ONDER DE WERKINGSSFEER ERVAN VIEL EN DIE DOOR PARTIJEN NADIEN ENIGE TIJD VRIJWILLIG DAARVAN UITGESLOTEN IS GEWEEST , MAAR DIE VERVOLGENS WEER DAARONDER IS GEBRACHT , ONDER DE WERKING VAN DE OORSPRONKELIJKE AANMELDING VALT .

HET HOF VAN JUSTITIE ( TWEEDE KAMER ),

UITSPRAAK DOENDE OP DE DOOR DE VICE-PRESIDENT VAN DE ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE AMSTERDAM BIJ VONNIS VAN 3 MEI 1979 GESTELDE VRAGEN , VERKLAART VOOR RECHT :

1 . EEN OVEREENKOMST KAN IN HAAR GEHEEL ALS BEHOORLIJK AANGEMELD WORDEN BESCHOUWD EN DUS DE WERKING VAN EEN AANGEMELDE OVEREENKOMST HEBBEN , WANNEER DE VOLLEDIGE TEKST ERVAN ALS BIJLAGE BIJ HET AANMELDINGSFORMULIER IS MEEGEZONDEN , OOK INDIEN SLECHTS ENKELE ARTIKELEN UIT DE OVEREENKOMST OP HET AANMELDINGSFORMULIER ZIJN VERMELD , MITS DE DAAROP GEGEVEN BESCHRIJVING EERLIJK EN NAUWKEURIG INLICHTINGEN VERSCHAFT OVER DE BEPALINGEN DIE DESTIJDS HET BELANGRIJKST WERDEN GEACHT .

2 . EEN BRIEF VAN DE COMMISSIE , WAARIN ZIJ KRACHTENS ARTIKEL 11 VAN VERORDENING NR . 17/62 VAN DE RAAD VAN 6 FEBRUARI 1962 , EERSTE VERORDENING OVER DE TOEPASSING VAN DE ARTIKELEN 85 EN 86 EEG-VERDRAG , OM AANVULLENDE INLICHTINGEN OVER EEN AANGEMELDE OVEREENKOMST VERZOEKT , HEEFT GEEN ENKELE INVLOED OP DE WERKING VAN DE AANMELDING .

3 . EEN CATEGORIE PRODUKTEN , DIE BIJ DE AANMELDING VAN EEN OVEREENKOMST ONDER DE WERKINGSSFEER ERVAN VIEL EN DIE DOOR PARTIJEN NADIEN ENIGE TIJD VRIJWILLIG DAARVAN UITGESLOTEN IS GEWEEST , MAAR DIE VERVOLGENS WEER DAARONDER IS GEBRACHT , VALT ONDER DE WERKING VAN DE OORSPRONKELIJKE AANMELDING .

1 . EEN OVEREENKOMST KAN IN HAAR GEHEEL ALS BEHOORLIJK AANGEMELD WORDEN BESCHOUWD EN DUS DE WERKING VAN EEN AANGEMELDE OVEREENKOMST HEBBEN , WANNEER DE VOLLEDIGE TEKST ERVAN ALS BIJLAGE BIJ HET AANMELDINGSFORMULIER IS MEEGEZONDEN , OOK INDIEN SLECHTS ENKELE ARTIKELEN UIT DE OVEREENKOMST OP HET AANMELDINGSFORMULIER ZIJN VERMELD , MITS DE DAAROP GEGEVEN BESCHRIJVING EERLIJK EN NAUWKEURIG INLICHTINGEN VERSCHAFT OVER DE BEPALINGEN DIE DESTIJDS HET BELANGRIJKST WERDEN GEACHT .

2 . EEN BRIEF VAN DE COMMISSIE , WAARIN ZIJ KRACHTENS ARTIKEL 11 VAN VERORDENING NR . 17 OM AANVULLENDE INLICHTINGEN OVER EEN AANGEMELDE OVEREENKOMST VERZOEKT , HEEFT GEEN ENKELE INVLOED OP DE WERKING VAN DE AANMELDING .

3 . DE WERKING VAN DE AANMELDING VALT SAMEN MET DE WERKINGSSFEER VAN DE OVEREENKOMST OP HET MOMENT VAN AANMELDING . EEN CATEGORIE PRODUKTEN , DIE BIJ DE AANMELDING VAN EEN OVEREENKOMST ONDER DE WERKINGSSFEER ERVAN VIEL EN DIE DOOR PARTIJEN NADIEN ENIGE TIJD VRIJWILLIG DAARVAN IS UITGESLOTEN GEWEEST , MAAR DIE VERVOLGENS WEER DAARONDER IS GEBRACHT , VALT DUS ONDER WERKING VAN DE OORSPRONKELIJKE OVEREENKOMST .

1 . MEDEDINGING - KARTELS - AANMELDING - MODALITEITEN - ONVOLLEDIGE GEGEVENS IN FORMULIER - VOLLEDIGE TEKST OVEREENKOMST ALS BIJLAGE - REGELMATIGE AANMELDING

( VERORDENING RAAD NR . 17 , ARTIKEL 15 )

2 . MEDEDINGING - KARTELS - AANMELDING - WERKING - VERZOEK COMMISSIE OM AANVULLENDE INLICHTINGEN - GEEN INVLOED

( VERORDENING RAAD NR . 17 , ARTIKELEN 5 EN 11 )

3 . MEDEDINGING - KARTELS - AANMELDING - WERKING - DRAAGWIJDTE IN GEVAL VAN IN TIJD BEPERKTE WERKINGSSFEER VAN KARTEL

( VERORDENING RAAD NR . 17 , ARTIKEL 5 )

KOSTEN

DE KOSTEN DOOR DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN WEGENS INDIENING HARER OPMERKINGEN BIJ HET HOF GEMAAKT , KUNNEN NIET VOOR VERGOEDING IN AANMERKING KOMEN . TEN AANZIEN VAN PARTIJEN IN HET HOOFDGEDING IS DE PROCEDURE ALS EEN ALDAAR GEREZEN INCIDENT TE BESCHOUWEN , ZODAT DE NATIONALE RECHTERLIJKE INSTANTIE OVER DE KOSTEN HEEFT TE BESLISSEN .

IN ZAAK 106/79

BETREFFENDE EEN VERZOEK AAN HET HOF KRACHTENS ARTIKEL 177 EEG-VERDRAG VAN DE VICE-PRESIDENT VAN DE ARRONDISSEMENTSRECHTSBANK TE AMSTERDAM , RECHTSPREKENDE IN KORT GEDING , IN HET ALDAAR AANHANGIG GEDING TUSSEN

1 . VEREENIGING TER BEVORDERING VAN DE BELANGEN DES BOEKHANDELS ,

2 . CASTERMANN-NEDERLAND BV ,

3 . DUPUIS ZONEN EN CO NV ,

4 . STANDAARD UITGEVERIJ EN DISTRIBUTIE BV ,

EN

ELDI RECORDS BV ,

OM EEN PREJUDICIELE BESLISSING OVER DE UITLEGGING VAN DE BEPALINGEN BETREFFENDE DE AANMELDING VAN OVEREENKOMSTEN , BESLUITEN EN ONDERLING AFGESTEMDE FEITELIJKE GEDRAGINGEN , DIE BESTONDEN OP HET TIJDSTIP VAN INWERKINGTREDING VAN VERORDENING NR . 17/62 VAN DE RAAD VAN 6 FEBRUARI 1962 , EERSTE VERORDENING OVER DE TOEPASSING VAN DE ARTIKELN 85 EN 86 VAN HET EEG-VERDRAG ( PB VAN 1962 , BLZ . 204 ),