Home

Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 15 januari 1985.

Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 15 januari 1985.

1 BIJ VERZOEKSCHRIFTEN NEERGELEGD TER GRIFFIE VAN HET HOF OP 11 OKTOBER 1979 , HEBBEN VERZOEKERS , AMBTENAREN VAN DE COMMISSIE BIJ HET GEMEENSCHAPPELIJK CENTRUM VOOR ONDERZOEK TE ISPRA ( ITALIE ), KRACHTENS ARTIKEL 91 AMBTENARENSTATUUT BEROEP INGESTELD TOT NIETIGVERKLARING VAN DE BESLUITEN VAN DE COMMISSIE HOUDENDE VASTSTELLING VAN HUN BEZOLDIGING OVER DE MAANDEN JANUARI EN APRIL 1979 , EN TOT VEROORDELING VAN DE COMMISSIE TOT VERGOEDING VAN DE VOOR HEN UIT DE BESLUITEN TOT VASTSTELLING VAN HUN BEZOLDIGING VOORTGEVLOEIDE SCHADE .

2 OP 15 DECEMBER 1982 HEEFT HET HOF IN DE ZAAK-BIRKE ( ZAAK 543/79 , JURISPR . 1982 , BLZ . 4425 ) EN IN DE GEVOEGDE ZAKEN-AMESZ E . A . ( GEVOEGDE ZAKEN 532 , 534 , 567 , 600 , 618 EN 660/79 , JURISPR . 1982 , BLZ . 4465 ) TWEE IDENTIEKE ARRESTEN GEWEZEN , WAARIN HET ZICH HEEFT UITGESPROKEN OVER DE VORDERINGEN VAN VERZOEKERS MET BETREKKING TOT DE BESLUITEN VAN DE COMMISSIE HOUDENDE VASTSTELLING VAN HUN BEZOLDIGING OVER DE MAAND APRIL 1979 , EN HUN BEROEPEN HEEFT VERWORPEN VOOR ZOVER DAARIN DE ONWETTIGHEID VAN DE VERORDENINGEN NRS . 3085/78 EN 3086/78 VAN DE RAAD WERD GESTELD .

3 UITSPRAAK DOENDE OVER DE VORDERINGEN BETREFFENDE DE BESLUITEN VAN DE COMMISSIE HOUDENDE VASTSTELLING VAN HUN BEZOLDIGING OVER DE MAAND JANUARI 1979 , HEEFT HET HOF IN VOORMELDE ARRESTEN HET MIDDEL VAN VERZOEKERS , INHOUDENDE DAT VERORDENING NR . 3087/78 IN STRIJD IS MET DE ARTIKELEN 64 EN 65 VAN HET STATUUT , GEGROND VERKLAARD , DE SALARISAFREKENING VAN VERZOEKERS OVER JANUARI 1979 , VOOR ZOVER DAARIN SLECHTS UITVOERING WERD GEGEVEN AAN VOORNOEMDE VERORDENING VAN DE RAAD , NIETIG VERKLAARD ZOWEL TEN AANZIEN VAN HET BEDRAG VAN DE AANPASSINGSCOEFFICIENT ALS TEN AANZIEN VAN DE TERUGWERKENDE KRACHT DIER AANPASSING , EN VOORNOEMDE VERORDENING TEN AANZIEN VAN VERZOEKERS NIET-TOEPASSELIJK VERKLAARD , VOOR ZOVER DAARIN NIET DE KOSTEN VAN LEVENSONDERHOUD TE VARESE IN AANMERKING WAREN GENOMEN EN AAN DE AANPASSING VAN DE COEFFICIENT SLECHTS TERUGWERKENDE KRACHT TOT 1 JANUARI 1978 WAS TOEGEKEND . BIJ DIEZELFDE ARRESTEN HEEFT HET HOF DE COMMISSIE VERZOCHT VERSLAG UIT TE BRENGEN OVER DE MAATREGELEN DIE TER UITVOERING VAN BEDOELDE ARRESTEN WAREN GENOMEN , EN HEEFT HET , VOOR ZOVER DE SCHADEVERGOEDINGSACTIE VAN VERZOEKERS NOG ONDERZOEK BEHOEFDE , BESLOTEN DIT TOT NADER TE BEPALEN DATUM UIT TE STELLEN , MET AANHOUDING VAN DE BESLISSING OMTRENT DE KOSTEN .

4 IN AANSLUITING OP DEZE ARRESTEN HEEFT DE COMMISSIE TWEE VERSLAGEN INGEDIEND ; IN HET TWEEDE VERSLAG WORDT MELDING GEMAAKT VAN DE VASTSTELLING DOOR DE RAAD VAN VERORDENING NR . 3681/83 VAN 19 DECEMBER 1983 ( PB L 368 VAN 1983 , BLZ . 1 ) HOUDENDE WIJZIGING MET INGANG VAN 1 JANUARI 1976 VAN DE AANPASSINGSCOEFFICIENTEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP DE BEZOLDIGINGEN VAN DE AMBTENAREN EN ANDERE PERSONEELSLEDEN IN ITALIE , EN VASTSTELLING MET INGANG VAN DEZELFDE DATUM VAN DE SPECIFIEKE AANPASSINGSCOEFFICIENTEN VOOR VARESE . OP BASIS VAN DEZE VERORDENING HEEFT DE COMMISSIE EIND DECEMBER 1983 - JANUARI 1984 HET AAN VERZOEKERS NA TE BETALEN SALARIS VASTGESTELD EN UITBETAALD .

5 NADAT HET HOF HAD VASTGESTELD DAT PARTIJEN , ONDANKS DE VASTSTELLING VAN VOORNOEMDE VERORDENING EN DE UITVOERINGSMAATREGELEN VAN DE COMMISSIE , ER NIET IN WAREN GESLAAGD TOT EEN MINNELIJKE REGELING VAN HUN GESCHIL TE KOMEN , HEEFT HET TEN VERVOLGE OP ZIJN ARRESTEN VAN 15 DECEMBER 1982 BESLOTEN OVER TE GAAN TOT HET ONDERZOEK VAN DE NOG AANHANGIGE GESCHILPUNTEN , BETREFFENDE ENERZIJDS DE VORDERING VAN VERZOEKERS TOT VERGOEDING VAN HUN GELDELIJKE SCHADE EN ANDERZIJDS DE PROCESKOSTEN .

DE VORDERING TOT VERGOEDING VAN DE GELDELIJKE SCHADE

6 MET BETREKKING TOT DE VORDERING TOT VERGOEDING VAN DE GELDELIJKE SCHADE , ZIJ ER VOOREERST AAN HERINNERD , DAT VERZOEKERS IN HUN VERZOEKSCHRIFT HET HOF HEBBEN GEVRAAGD DE COMMISSIE TE VEROORDELEN , ENERZIJDS , TOT BETALING IN ITALIAANSE LIRE VAN HET VERSCHIL TUSSEN DE BEDRAGEN VAN DE BEZOLDIGING WAAROP ZIJ RECHT ZOUDEN HEBBEN GEHAD INDIEN REKENING WAS GEHOUDEN MET DE KOOPKRACHT VAN DE ITALIAANSE LIRE IN HET BUITENLAND EN IN DE PROVINCIE VARESE SEDERT HUN TEWERKSTELLING TE ISPRA , ' ' DOCH TEN VROEGSTE SEDERT JANUARI 1976 ' ' , EN DE KRACHTENS VERORDENING NR . 3087/78 IN FEITE ONTVANGEN BEDRAGEN , EN ANDERZIJDS , TOT VERMEERDERING VAN HET BEDRAG VAN HET ACHTERSTALLIGE SALARIS MET INTERESSEN , BEREKEND OP DE VOET VAN 6 % VANAF DE RESPECTIEVE VERVALDATA TOT DE DAG VAN BETALING .

DE HOOFDVORDERING ( ACHTERSTALLIG SALARIS )

7 IN HUN OPMERKINGEN OVER DE DOOR DE COMMISSIE INGEDIENDE VERSLAGEN HEBBEN VERZOEKERS NOCH DE HOOGTE VAN DE DOOR DE RAAD BIJ VERORDENING NR . 3681/83 VASTGESTELDE AANPASSINGSCOEFFICIENTEN BETWIST , NOCH DE BEDRAGEN WELKE DE COMMISSIE HUN KRACHTENS DEZE VERORDENING HEEFT BETAALD ALS ACHTERSTALLIG SALARIS OVER HET TIJDVAK NA 1 JANUARI 1976 . ZIJ MENEN EVENWEL OOK AANSPRAAK TE KUNNEN MAKEN OP ACHTERSTALLIG SALARIS OVER HET TIJDVAK VOOR DIE DATUM , OP GROND DAT DE BETROKKEN INSTELLINGEN TER UITVOERING VAN DE ARRESTEN VAN 15 DECEMBER 1982 HADDEN MOETEN OVERGAAN TOT AANPASSING VAN DE AANPASSINGSCOEFFICIENTEN DIE VOOR 1 JANUARI 1976 TE VARESE GOLDEN , AANGEZIEN HET COMMUNAUTAIRE BUREAU VOOR DE STATISTIEK BIJ DE CONTROLE VAN DE GEGEVENS VAN HET ISTAT , VANAF JULI 1974 EEN VERSCHIL VAN 1,8 % TUSSEN DE KOSTEN VAN LEVENSONDERHOUD TE VARESE EN TE ROME HAD VASTGESTELD .

8 DE COMMISSIE BETWIST DE ONTVANKELIJKHEID VAN DEZE VORDERING , DIE HAARS INZIENS KENNELIJK VERDER GAAT DAN DE AANSPRAKEN DIE VERZOEKERS HEBBEN GEFORMULEERD ZOWEL IN HUN KLACHT VAN 1979 ALS IN HUN VERZOEKSCHRIFT , DAT DUIDELIJK BETREKKING HAD OP DE PERIODE ' ' SEDERT ( HUN ) TEWERKSTELLING TE ISPRA , DOCH TEN VROEGSTE SEDERT JANUARI 1976 . ' '

9 DEZE EXCEPTIE MOET WORDEN AANVAARD . TE DEZEN KAN WORDEN VOLSTAAN MET ERAAN TE HERINNEREN , DAT VOLGENS ' S HOFS VASTE RECHTSPRAAK ARTIKEL 19 VAN ' S HOFS STATUUT EEG EN ARTIKEL 38 VAN HET REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING DE TOEVOEGING VAN NIEUWE VORDERINGEN IN DE LOOP VAN HET GEDING UITSLUITEN .

10 VOOR ZOVEEL NODIG , MOET DERHALVE WORDEN VASTGESTELD , DAT DE HOOFDVORDERING , VOOR ZOVER BETREKKING HEBBEND OP UITBETALING VAN ACHTERSTALLIG SALARIS VANAF 1 JANUARI 1976 , ZONDER VOORWERP IS GERAAKT , GELET OP DE NABETALINGEN DIE DE COMMISSIE TER UITVOERING VAN VERORDENING NR . 3681/83 HEEFT VERRICHT .

DE ACCESSOIRE VORDERING ( INTERESSEN )

11 GELIJK REEDS VERMELD , HEBBEN VERZOEKERS VOORTS GEVRAAGD DAT DE COMMISSIE ZOU WORDEN VEROORDEELD TOT BETALING VAN INTERESSEN , BEREKEND OP DE VOET VAN 6 % , OVER DE ACHTERSTALLIGE BEDRAGEN VANAF DE RESPECTIEVE VERVALDATA TOT DE DAG VAN BETALING .

MORATOIRE INTERESSEN

12 VERZOEKERS HEBBEN VERZOCHT DAT HUN INTERESSEN ZOUDEN WORDEN TOEGEKEND VOOR DE VERTRAGING BIJ DE VASTSTELLING VAN HUN GELDELIJKE RECHTEN , TEGEN EEN RENTEVOET DIE REKENING HOUDT MET DE IN ITALIE BIJZONDER STERKE DEVALUATIE . DE COMMISSIE BETOOGT , PRIMAIR , DAT GEEN MORATOIRE INTERESSEN VERSCHULDIGD ZIJN WANNEER HET GAAT OM BEDRAGEN DIE ZONDER ENIGE ONREGELMATIGHEID AAN DE ZIJDE VAN DE ADMINISTRATIE AAN HET PERSONEEL ZIJN BETAALD OP BASIS VAN NORMATIEVE HANDELINGEN IN DE CONTEXT VAN HET STATUUT , EN SUBSIDIAIR , DAT , ZO INTERESSEN VERSCHULDIGD ZOUDEN ZIJN , DEZE MOETEN WORDEN TOEGEKEND OP DE VOET VAN 6 % ' S JAARS VANAF DE DAG VAN ' S HOFS ARREST VAN 15 DECEMBER 1982 OF TEN VROEGSTE VANAF 26 MAART 1979 , DE DATUM WAAROP VERZOEKERS HUN KLACHT KRACHTENS ARTIKEL 90 , LID 2 , VAN HET STATUUT BIJ DE COMMISSIE HEBBEN INGEDIEND . TER TERECHTZITTING HEEFT DE COMMISSIE VERKLAARD DAT , OOK WANNEER HET HOF VERZOEKERS MORATOIRE INTERESSEN ZOU TOEKENNEN VANAF DE DAG VAN INDIENING VAN HUN KLACHT BIJ DE COMMISSIE , ZIJ DEZE MAATREGEL TOT ALLE VERZOEKERS ZAL UITBREIDEN .

13 VERZOEKERS ANTWOORDEN OP HET PRIMAIRE BETOOG VAN DE COMMISSIE , DAT DEZE EEN ERNSTIGE DIENSTFOUT HEEFT BEGAAN DOORDAT ZIJ , OFSCHOON OP DE HOOGTE MET DE DOOR DE BETROKKENEN GEWRAAKTE ONWETTIGE SITUATIE , NIETS HEEFT ONDERNOMEN OM DAARIN TE VOORZIEN .

14 GELET OP DE OMSTANDIGHEDEN VAN DE ZAAK , EN INZONDERHEID OP DE UITZONDERLIJKE TRAAGHEID WAARMEE DE GEMEENSCHAPSINSTELLINGEN ZICH VAN HUN TAAK HEBBEN GEKWETEN , GELET OOK OP DE RECHTSPRAAK , INZONDERHEID OP HET ARREST VAN 20 MAART 1984 ( GEVOEGDE ZAKEN 75 EN 117/82 , RAZZOUK EN BEYDOUN ), WAARIN HET - ZOALS IN DE ONDERHAVIGE ZAAK - GING OM IN DE CONTEXT VAN HET STATUUT VERSCHULDIGDE BEDRAGEN , BEPAALT HET HOF DE MORATOIRE INTERESSEN VOOR DE VERTRAGING BIJ DE VASTSTELLING VAN DE GELDELIJKE RECHTEN VAN VERZOEKERS OP 6 % ' S JAARS , EN WEL ZULKS VANAF 26 MAART 1979 - DE DATUM WAAROP VERZOEKERS HUN KLACHT KRACHTENS ARTIKEL 90 , LID 2 , VAN HET STATUUT , BIJ DE COMMISSIE HEBBEN INGEDIEND - MET BETREKKING TOT DE BEDRAGEN VAN DE OP DIE DATUM VERSCHULDIGDE ACHTERSTALLEN , DAN WEL VANAF DE DATA WAAROP DE ACHTERSTALLEN BETAALBAAR ZIJN GEWORDEN , INDIEN DEZE DATA NA EERSTGENOEMD TIJDSTIP VALLEN .

COMPENSATOIRE INTERESSEN

15 IN HUN OPMERKINGEN OVER DE VERSLAGEN VAN DE COMMISSIE VORDEREN VERZOEKERS VOORTS , DAT DEZE ZOU WORDEN VEROORDEELD TOT BETALING VAN COMPENSATOIRE INTERESSEN TER VERGOEDING VAN DE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT DE WAARDEVERMINDERING VAN DE ITALIAANSE LIRE GEDURENDE DE PERIODE TOT AAN DE VASTSTELLING VAN DE SALARISACHTERSTALLEN .

16 DE COMMISSIE ACHT DEZE VORDERING NIET ALLEEN ONGEGROND , DOCH OOK NIET-ONTVANKELIJK OP DEZELFDE GRONDEN ALS DIE WELKE ZIJ TEN AANZIEN VAN DE VOOR DE PERIODE VOOR 1976 GEVORDERDE ACHTERSTALLEN HEEFT INGEROEPEN .

17 HET ARGUMENT DAT DEZE VORDERING NIET-ONTVANKELIJK IS , MOET WORDEN AANVAARD . HET BETREFT HIER IMMERS EEN NIEUWE VORDERING , DIE ALS ZODANIG TARDIEF EN BIJGEVOLG NIET-ONTVANKELIJK IS .

HET HOF VAN JUSTITIE ( EERSTE KAMER ),

RECHTDOENDE TEN VERVOLGE OP ZIJN ARRESTEN VAN 15 DECEMBER 1982 , VERSTAAT :

1 ) DE VORDERING VAN VERZOEKERS TOT BETALING VAN ACHTERSTALLIG SALARIS IS ZONDER VOORWERP GERAAKT VOOR ZOVER ZIJ BETREKKING HEEFT OP DE PERIODE INGAANDE OP 1 JANUARI 1976 .

2 ) DE COMMISSIE ZAL OVER HET BEDRAG VAN HET ACHTERSTALLIG SALARIS DAT ZIJ TER UITVOERING VAN VERORDENING NR . 3681/83 HEEFT UITBETAALD , MORATOIRE INTERESSEN OP DE VOET VAN 6 % ' S JAARS BETALEN , EN WEL ZULKS VANAF 26 MAART 1979 , DE DATUM VAN DE KLACHT VAN VERZOEKERS , VOOR WAT DE OP DIE DATUM VERSCHULDIGDE ACHTERSTALLEN BETREFT , DAN WEL MET INGANG VAN DE DATA WAAROP DE ACHTERSTALLEN BETAALBAAR ZIJN GEWORDEN , VOOR ZOVER DEZE DATA NA EERSTGENOEMD TIJDSTIP VALLEN .

3 ) DE BEROEPEN WORDEN VERWORPEN VOOR HET OVERIGE .

4 ) DE COMMISSIE ZAL HAAR EIGEN KOSTEN ALSMEDE EEN DERDE VAN DE DOOR VERZOEKERS GEMAAKTE KOSTEN DRAGEN .

AMBTENAREN - BEZOLDIGING - AANPASSINGSCOEFFICIENT - TE LATE AANPASSING - VERGOEDING VAN GELDELIJKE SCHADE - BETALING VAN MORATOIRE INTERESSEN - DATUM VAN INGANG - DATUM VAN VOORAFGAANDE ADMINISTRATIEVE KLACHT

( AMBTENARENSTATUUT , ARTIKEL 90 , LID 2 )

KOSTEN

18 INGEVOLGE ARTIKEL 69 , PARAGRAAF 2 , VAN HET REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING MOET DE IN HET ONGELIJK GESTELDE PARTIJ IN DE KOSTEN WORDEN VERWEZEN , MET DIEN VERSTANDE DAT HET HOF DE PROCESKOSTEN GEHEEL OF GEDEELTELIJK KAN COMPENSEREN , INDIEN PARTIJEN ONDERSCHEIDENLIJK OP EEN OF MEER PUNTEN IN HET ONGELIJK WORDEN GESTELD .

19 AANGEZIEN BEIDE PARTIJEN VOOR EEN DEEL VAN HUN CONCLUSIES IN HET ONGELIJK ZIJN GESTELD - VERZOEKERS OP HET PUNT VAN DE BESLUITEN VAN DE COMMISSIE HOUDENDE VASTSTELLING VAN HUN BEZOLDIGING OVER DE MAAND AUGUSTUS 1979 , EN DE COMMISSIE OP HET PUNT VAN DE BESLUITEN HOUDENDE VASTSTELLING VAN HUN BEZOLDIGING OVER DE MAAND JANUARI 1979 - MOETEN DE KOSTEN ALDUS WORDEN VERDEELD , DAT DE COMMISSIE HAAR EIGEN KOSTEN ALSMEDE EEN DERDE VAN DE DOOR VERZOEKERS GEMAAKTE KOSTEN ZAL DRAGEN .

IN DE GEVOEGDE ZAKEN 532 , 534 , 567 , 600 , 618 , 660/79 EN 543/79 ,

1 ) J . AMESZ , WONENDE TE COCQUIO ( VARESE ), ITALIE , VIA CARNISIO 28 ,

2 ) R . BAUCH , WONENDE TE ANGERA ( VARESE ), ITALIE , VIA MATTEOTTI 13 ,

3 ) J . FLAMM , WONENDE TE RANCO ( VARESE ), ITALIE , VIA GRAZIA DELEDDA ,

4 ) H . HOFFMANN , WONENDE TE TAINO ( VARESE ), ITALIE , VIA CERVINO 2 ,

5 ) H . KNOEPPEL , WONENDE TE CADREZZATE ( VARESE ), ITALIE , VIA MATTEOTTI 116 ,

6 ) H . NIJMAN , WONENDE TE VARESE , ITALIE , VIA CORRIDONI 55 ,

7 ) A . BIRKE , WONENDE TE TAINO ( VARESE ), ITALIE , VIA VERBANO 9 ,

VERTEGENWOORDIGD DOOR B . POTTHAST EN H . J . RUBER , ADVOCATEN TE KEULEN , BIJGESTAAN DOOR E . STEINDORFF , HOOGLERAAR AAN DE UNIVERSITEIT TE MUNCHEN , DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TE LUXEMBURG BIJ V . BIEL , ADVOCAAT ALDAAR , RUE DES GLACIS 18 A ,

VERZOEKERS ,

TEGEN

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN , VERTEGENWOORDIGD DOOR J . PIPKORN , LID VAN HAAR JURIDISCHE DIENST , ALS GEMACHTIGDE , DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TE LUXEMBURG BIJ O . MONTALTO , BATIMENT JEAN MONNET , KIRCHBERG ,

VERWEERSTER ,

BETREFFENDE DE IN HET VERZOEKSCHRIFT GEFORMULEERDE CONCLUSIES ,