Home

Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 15 januari 1981.

Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 15 januari 1981.

1 BIJ OP 21 DECEMBER 1979 TER GRIFFIE INGEDIEND VERZOEKSCHRIFT HEEFT DE HEER G . VUTERA , AMBTENAAR VAN DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN TE BRUSSEL , EEN BEROEPSCHRIFT INGEDIEND , STREKKENDE TOT NIETIGVERKLARING VAN HET HEM OP 25 SEPTEMBER 1979 BETEKEND BESLUIT , WAARBIJ DE COMMISSIE AFWIJZEND HEEFT BESCHIKT OP ZIJN KLACHT VAN 19 JUNI 1979 , WAARIN HIJ AANSPRAAK MAAKTE OP DE ONTHEEMDINGSTOELAGE , VOORZIEN IN ARTIKEL 4 VAN BIJLAGE VII VAN HET STATUUT .

2 VERZOEKER IS IN 1944 IN ITALIE GEBOREN EN , NA EMIGRATIE , SEDERT 1947 ZONDER ONDERBREKING IN BELGIE WOONACHTIG ; HIJ HEEFT DAAR GESTUDEERD EN VERSCHILLENDE BETREKKINGEN BEKLEED , TOTDAT DE COMMISSIE HEM OP 17 MAART 1975 ALS PLAATSELIJK FUNCTIONARIS AANSTELDE . HIJ HEEFT DE ITALIAANSE NATIONALITEIT BEHOUDEN , OOK ZIJN ECHTGENOTE IS ITALIAANSE , ZIJN KINDEREN BEZOEKEN DE ITALIAANSE SCHOOL TE BRUSSEL EN HIJ STAAT OP DE ITALIAANSE KIEZERSLIJSTEN INGESCHREVEN . ALS ITALIAANS ONDERDAAN IS HIJ IN HET GENOT VAN DE TOELAGE VOOR VERBLIJF IN HET BUITENLAND BEDOELD IN ARTIKEL 4 , LID 2 , VAN BIJLAGE VII VAN HET STATUUT ; HIJ MEENT EVENWEL AANSPRAAK TE KUNNEN MAKEN OP DE ONTHEEMDINGSTOELAGE , IN LID 1 VAN HET ARTIKEL VOORZIEN .

3 DEZE BEPALING LUIDT , VOORZOVER TE DEZEN VAN BELANG , ALS VOLGT :

' ' 1 . EEN ONTHEEMDINGSTOELAGE VAN 16 % VAN DE SOM VAN HET BASISSALARIS , DE KOSTWINNERSTOELAGE EN DE KINDERTOELAGE WAAROP DE AMBTENAAR RECHT HEEFT , WORDT TOEGEKEND AAN :

A ) DE AMBTENAAR :

- DIE NIET DE NATIONALITEIT BEZIT VAN DE STAAT OP WELKS GRONDGEBIED ZIJN STANDPLAATS IS GELEGEN , EN DIE DEZE OOK NOOIT HEEFT BEZETEN , EN ,

-DIE GEDURENDE EEN PERIODE VAN VIJF JAAR , EINDIGENDE ZES MAANDEN VOOR ZIJN INDIENSTTREDING , NIET REGELMATIG WOONACHTIG IS GEWEEST OF ZIJN VOORNAAMSTE BEROEPSBEZIGHEDEN HEEFT UITGEOEFEND OP HET GRONDGEBIED IN EUROPA VAN BEDOELDE STAAT . BUITEN BESCHOUWING BLIJVEN HIERBIJ OMSTANDIGHEDEN DIE VOORTVLOEIEN UIT DIENSTEN , VERRICHT VOOR EEN ANDERE STAAT OF EEN INTERNATIONALE ORGANISATIE ;

B)DE AMBTENAAR DIE DE NATIONALITEIT VAN DE STAAT OP WELKS GRONDGEBIED ZIJN STANDPLAATS IS GELEGEN , BEZIT OF HEEFT BEZETEN , MAAR DIE GEDURENDE EEN PERIODE VAN TIEN JAAR , EINDIGENDE OP HET OGENBLIK VAN ZIJN INDIENSTTREDING , REGELMATIG WOONACHTIG IS GEWEEST BUITEN HET GRONDGEBIED IN EUROPA VAN DIE STAAT , EN WEL OM EEN ANDERE REDEN DAN HET UITOEFENEN VAN EEN FUNCTIE IN DIENST VAN EEN STAAT OF VAN EEN INTERNATIONALE ORGANISATIE . ' '

4 VERZOEKER ACHT DEZE VOORSCHRIFTEN IN STRIJD MET HET GELIJKHEIDSBEGINSEL EN HET DISCRIMINATIEVERBOD , OMDAT ZIJ ZOUDEN LEIDEN TOT EEN NIET GERECHTVAARDIGD VERSCHIL IN BEHANDELING VAN AMBTENAREN DIE ZICH IN FEITE IN VERGELIJKBARE SITUATIES BEVINDEN : WAT DE ONTHEEMDING BETREFT , ZOU ER IN OBJECTIEVE ZIN GEEN VERSCHIL BESTAAN TUSSEN DE SITUATIE , DOOR HEM INGENOMEN ALS VREEMDELING DIE BIJ AANWERVING ZICH MEER DAN VIJF JAAR EN ZES MAANDEN IN HET LAND VAN TEWERKSTELLING VERBLIJF HIELD EN DIE VAN EEN AMBTENAAR DIE HETZIJ DAAR MINDER LANG VERBLIJFT HETZIJ , HOEWEL EVENEENS MEER DAN VIJF JAAR EN ZES MAANDEN IN HET LAND VAN TEWERKSTELLING VERBLIJVEND , IN DIENST VAN EEN ANDERE STAAT DAN WEL VAN EEN INTERNATIONALE ORGANISATIE WERKZAAM WAS . DE RAAD ZOU OOK ZELF HEBBEN ERKEND DAT ER IN DE GEWRAAKTE TEKST WORDT GEDISCRIMINEERD - IN DIER VOEGE DAT EEN AMBTENAAR DIE DE NATIONALITEIT VAN DE STAAT OP WELKS GRONDGEBIED DE PLAATS VAN ZIJN TEWERKSTELLING GEVESTIGD IS , NIET BEZIT EN OOK NOOIT BEZETEN HEEFT EN NIET VOLDOET AAN DE VOORWAARDEN , GESTELD IN ARTIKEL 4 , LID 1 , VAN BIJLAGE VII VAN HET STATUUT , THANS VOOR EEN VERBLIJFSTOELAGE IN AANMERKING KOMT - ; DE RAAD ZOU EVENWEL DE HIERIN GELEGEN ONGELIJKHEID ALLEEN MAAR HEBBEN VERZACHT EN NIET WEGGENOMEN . VERZOEKER ACHT VOORTS DE STELLING ONJUIST DAT DE ONTHEEMDINGSTOELAGE IN HOOFDZAAK VAN DE WOONPLAATS ZOU AFHANGEN , IMMERS ZIJ IS ZELFS VERSCHULDIGD WANNEER DE AMBTENAAR ZICH OP HET TIJDSTIP VAN AANWERVING HETZIJ MINDER DAN VIJF JAAR EN ZES MAANDEN IN HET LAND VAN TEWERKSTELLING BEVINDT , HETZIJ , INDIEN BETROKKENE BIJ EEN ANDERE LID-STAAT OF EEN INTERNATIONALE ORGANISATIE IN DIENST IS , NOG LANGER . DE HIERIN BESLOTEN LIGGENDE SCHENDING VAN EEN HOGERE RECHTSREGEL ZOU MOETEN LEIDEN TOT NIET-TOEPASSELIJKHEID VAN ARTIKEL 4 , LID 1 , VAN BIJLAGE VII VAN HET STATUUT EN MITSDIEN TOT NIETIGVERKLARING VAN HET BESLUIT VAN DE COMMISSIE D.D . 26 SEPTEMBER 1979 .

5 TER BEANTWOORDING VAN DIT BETOOG DIENT DE SYSTEMATIEK VAN DE COMMUNAUTAIRE WETGEVING TE WORDEN ONDERZOCHT .

6 BLIJKENS HET IN ARTIKEL 4 BEPAALDE HEEFT DE WETGEVER VAN DE GEMEENSCHAP DE VERBLIJFSTOELAGE ALLEEN OP GROND VAN HET BUITENLANDERSCHAP TOEGEKEND , TERWIJL HIJ VOOR DE TOEKENNING VAN DE ONTHEEMDINGSTOELAGE PRIMAIR DE MAATSTAF VAN EEN DAADWERKELIJKE WIJZIGING DER WOONPLAATS HEEFT AANGEHOUDEN , WAARBIJ AAN DE NATIONALITEIT SLECHTS SECUNDAIRE BETEKENIS TOEKOMT .

7 DIT PRIMAAT VAN HET WOONPLAATSCRITERIUM TEN OPZICHTE VAN DAT DER NATIONALITEIT , VINDT BEVESTIGING IN ARTIKEL 4 , LID 1 , B , VOLGENS HETWELK DE ONTHEEMDINGSTOELAGE ZELFS WORDT TOEGEKEND AAN AMBTENAREN DIE DE NATIONALITEIT VAN HET LAND VAN TEWERKSTELLING BEZITTEN , OP VOORWAARDE DAT ZIJ IN HET TIJDVAK VAN 10 JAREN DAT AAN HUN AANWERVING VOORAFGING , IN EEN ANDERE STAAT HEBBEN GEWOOND .

8 MET HET OOG OP DE TOEPASSING VAN DIT CRITERIUM ZIJN IN DEZE REGELING CONCRETE , MET BEHULP VAN CIJFERS OMSCHREVEN CATEGORIEEN GECREEERD , DIE UITERAARD TOT DE DAARAAN BEANTWOORDENDE AFBAKENINGEN LEIDEN . AAN DE VOORWAARDE DAT MEN NIET OP HET GRONDGEBIED VAN DE BETROKKEN STAAT MAG HEBBEN GEWOOND , MOET ZIJN VOLDAAN GEDURENDE EEN TIJDVAK , BEREKEND OP VIJF JAREN , EINDIGENDE ZES MAANDEN VOOR INDIENSTTREDING ; EEN UITZONDERING IS VOORZIEN TEN BEHOEVE VAN AMBTENAREN DIE IN DAT TIJDVAK IN HET LAND VAN TEWERKSTELLING HEBBEN GEWOOND UIT HOOFDE VAN EEN DIENSTVERBAND MET EEN ANDERE STAAT OF EEN INTERNATIONALE ORGANISATIE , WAARBIJ IS IN AANMERKING GENOMEN DAT ZIJ IN DIE OMSTANDIGHEDEN NIET KUNNEN WORDEN GEACHT EEN BLIJVENDE BAND MET HET LAND VAN TEWERKSTELLING TE HEBBEN GEVESTIGD .

9 IN GRENSGEVALLEN KUNNEN DEZE CATEGORIEEN ONGETWIJFELD LEIDEN TOT SITUATIES WAARIN DE AMBTENAREN ZICH DE ONTHEEMDINGSTOELAGE ZIEN ONTHOUDEN OFSCHOON ZIJ ZICH BEVINDEN IN OMSTANDIGHEDEN WELKE DIE BEDOELD IN ARTIKEL 4 VAN BIJLAGE VII BENADEREN ; DIT WIL ECHTER NIET ZEGGEN DAT ER IN DEZE BEPALINGEN EEN WILLEKEURIGE DIFFERENTIATIE BESLOTEN MAG WORDEN GEACHT , WANNEER ZIJ OP DE GRONDSLAG VAN OBJECTIEVE FEITEN EN OMSTANDIGHEDEN OP ALLE AMBTENAREN DIE ZICH BEVINDEN IN DE SITUATIE IN HET STATUUT BEDOELD , GELIJKELIJK VAN TOEPASSING ZIJN .

10 UIT HET VORENOVERWOGENE VOLGT DAT ARTIKEL 4 , LID 1 , VAN BIJLAGE VII NAAR ZIJN AARD NERGENS LEIDT TOT EEN VERSCHIL IN BEHANDELING VAN AMBTENAREN DIE ZICH IN FEITE IN VERGELIJKBARE OMSTANDIGHEDEN BEVINDEN ; TEN ONRECHTE ACHT VERZOEKER DERHALVE HET BEGINSEL DAT EEN GELIJKE BEHANDELING VERLANGT EN HET DISCRIMINATIEVERBOD GESCHONDEN .

11 WAAR DE RECHTSGELDIGHEID DEZER BEPALINGEN DERHALVE BOVEN TWIJFEL STAAT EN VERZOEKER NIET VALT ONDER ARTIKEL 4 , LID 1 , VAN BIJLAGE VII VAN HET STATUUT , ZIJN GEEN TERMEN AANWEZIG TOT NIETIGVERKLARING VAN HET BESLUIT , WAARBIJ DE COMMISSIE VERZOEKERS KLACHT HEEFT VERWORPEN .

HET HOF VAN JUSTITIE ( TWEEDE KAMER ),

RECHTDOENDE :

1 . VERWERPT HET BEROEP ;

2 . VERSTAAT DAT ELK VAN BEIDE PARTIJEN DE EIGEN KOSTEN ZAL DRAGEN .

1 . BLIJKENS HET IN ARTIKEL 4 BEPAALDE HEEFT DE WETGEVER VAN DE GEMEENSCHAP DE VERBLIJFSTOELAGE ALLEEN OP GROND VAN HET BUITENLANDERSCHAP TOEGEKEND , TERWIJL HIJ VOOR DE TOEKENNING VAN DE ONTHEEMDINGSTOELAGE PRIMAIR DE MAATSTAF VAN EEN DAADWERKELIJKE WIJZIGING DER WOONPLAATS HEEFT AANGEHOUDEN , WAARBIJ AAN DE NATIONALITEIT SLECHTS SECUNDAIRE BETEKENIS TOEKOMT . ZULKS VINDT BEVESTIGING IN LID 1 , B , VOLGENS HETWELK DE ONTHEEMDINGSTOELAGE ZELFS WORDT TOEGEKEND AAN AMBTENAREN DIE DE NATIONALITEIT VAN HET LAND VAN TEWERKSTELLING BEZITTEN , OP VOORWAARDE DAT ZIJ IN HET TIJDVAK VAN 10 JAREN DAT AAN HUN AANWERVING VOORAFGING , IN EEN ANDERE STAAT HEBBEN GEWOOND .

2 . HET KOMT VOOR DAT AMBTENAREN ZICH DE ONTHEEMDINGSTOELAGE ZIEN ONTHOUDEN OFSCHOON ZIJ ZICH BEVINDEN IN OMSTANDIGHEDEN WELKE DIE BEDOELD IN ARTIKEL 4 VAN BIJLAGE VII BENADEREN ; DIT WIL ECHTER NIET ZEGGEN DAT ER IN DEZE BEPALINGEN EEN WILLEKEURIGE DIFFERENTIATIE BESLOTEN MAG WORDEN GEACHT , WANNEER ZIJ OP DE GRONDSLAG VAN OBJECTIEVE FEITEN EN OMSTANDIGHEDEN OP ALLE AMBTENAREN DIE ZICH BEVINDEN IN DE SITUATIE IN HET STATUUT BEDOELD , GELIJKELIJK VAN TOEPASSING ZIJN . DERHALVE LEIDT HET ARTIKEL ER NERGENS TOE DAT AMBTENAREN DIE ZICH IN FEITE IN VERGELIJKBARE OMSTANDIGHEDEN BEVINDEN , IN STRIJD MET HET GELIJKHEIDSBEGINSEL EN HET DISCRIMINATIEVERBOD , VERSCHILLEND WORDEN BEHANDELD .

1 . AMBTENAREN - BEZOLDIGING - ONTHEEMDINGSTOELAGE - VERBLIJFSTOELAGE - VOORWAARDEN AAN TOEKENNING DER TOELAGEN GESTELD

( STATUUT VAN DE AMBTENAREN , BIJLAGE VII , ART . 4 )

2 . AMBTENAREN - BEZOLDIGING - ONTHEEMDINGSTOELAGE - TOEKENNINGSVOORWAARDEN - GRONDSLAG VAN OBJECTIEVE FEITEN EN OMSTANDIGHEDEN - ONGELIJKE BEHANDELING VAN VERGELIJKBARE SITUATIES - SCHENDING VAN GELIJKHEIDSBEGINSEL - VAN ZODANIGE SCHENDING GEEN SPRAKE

( STATUUT VAN DE AMBTENAREN , BIJLAGE VII , ART . 4 , LID 1 )

DE KOSTEN

12 VOLGENS ARTIKEL 70 VAN HET REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING BLIJVEN IN GEDINGEN , DOOR AMTENAREN OF ANDERE PERSONEELSLEDEN DER GEMEENSCHAPPEN AANHANGIG GEMAAKT , DE DOOR DE INSTELLINGEN GEMAAKTE KOSTEN TE HAREN LASTE .

IN ZAAK 1322/79

G . VUTERA , AMBTENAAR VAN DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN , WONENDE 1030 BRUSSEL , RUE DU PROGRES 187 , BIJGESTAAN EN VERTEGENWOORDIGD DOOR L . GOFFIN , M . MAHIEU EN R . DUPONT , ADVOCATEN TE BRUSSEL , DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TE LUXEMBURG TEN KANTORE VAN DE ADVOCAAT E . ARENDT , ALDAAR GEVESTIGD RUE PHILIPPE II , BOITE POSTALE 39 ,

VERZOEKER ,

TEGEN

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN , VERTEGENWOORDIGD DOOR MEVROUW D . SORASIO , ALS GEMACHTIGDE , BIJGESTAAN DOOR D . JACOB , ADVOCAAT TE BRUSSEL , DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TE LUXEMBURG BIJ M . CERVINO , BATIMENT JEAN MONNET , KIRCHBERG ,

VERWEERSTER ,

BETREFFENDE NIETIGVERKLARING VAN HET AAN VERZOEKER OP 25 SEPTEMBER 1979 BETEKEND BESLUIT , WAARBIJ DE COMMISSIE AFWIJZEND HEEFT BESCHIKT OP VERZOEKERS KLACHT VAN 19 JUNI 1979 , DAARTOE STREKKENDE DAT HEM DE ONTHEEMDINGSTOELAGE , BEDOELD IN ARTIKEL 4 VAN BIJLAGE VII VAN HET STATUUT ZOU WORDEN TOEGEKEND ,