Home

Beschikking van de president van het Hof van 27 maart 1979.

Beschikking van de president van het Hof van 27 maart 1979.

1KRACHTENS ARTIKEL 83 , PARAGRAAF 2 , VAN HET REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING MOETEN VERZOEKEN TOT OPSCHORTING VAN DE TENUITVOERLEGGING VAN EEN HANDELING VAN EEN INSTELLING EEN OMSCHRIJVING BEVATTEN VAN DE OMSTANDIGHEDEN WAARUIT BLIJKT VAN HET SPOEDEISENDE KARAKTER VAN HET VERZOEK , ALSMEDE DE MIDDELEN , ZOWEL FEITELIJK ALS RECHTENS , OP GROND WAARVAN DE VOORLOPIGE MAATREGEL WAARTOE WORDT GECONCLUDEERD , AANVANKELIJK GERECHTVAARDIGD VOORKOMT .

2HET KAN IN HET MIDDEN WORDEN GELATEN OF DE DOOR VERZOEKSTER AANGEVOERDE GRONDEN , TE WETEN HAAR ' ' UITERST PRECAIRE ECONOMISCHE SITUATIE ' ' EN DE FINANCIELE NADELEN VOORTVLOEIENDE UIT EEN ONMIDDELLIJKE BETALING VAN DE BOETE , VOLDOENDE GROND OPLEVEREN OM DE TENUITVOERLEGGING VAN DE BESTREDEN BESCHIKKING OP TE SCHORTEN . AANGEZIEN DE COMMISSIE HEEFT VERKLAARD HANGENDE HET GEDING IN DE HOOFDZAAK NIET TOT EXECUTIE TE WILLEN OVERGAAN , IS HET IN ELK GEVAL ZEKER DAT DE GEVRAAGDE OPSCHORTING VAN DE TENUITVOERLEGGING VAN DE BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE VAN 10 JANUARI 1979 GEEN SPOEDEISEND KARAKTER HEEFT EN EVENMIN GERECHTVAARDIGD IS . HET VERZOEK DIENT MITSDIEN TE WORDEN AFGEWEZEN .

3DE BESLISSING OMTRENT DE KOSTEN DIENT TE WORDEN AANGEHOUDEN TOT HET EINDARREST IN DE HOOFDZAAK .

DE PRESIDENT , RECHTDOENDE IN KORT GEDING , BESCHIKT :

1 . HET VERZOEK WORDT AFGEWEZEN .

2 . DE BESLISSING OMTRENT DE KOSTEN WORDT AANGEHOUDEN TOT HET EINDARREST IN ZAAK 31/79 .

IN ZAAK 31/79 R ,

SOCIETE DES ACIERIES DE MONTEREAU , TE MONTEREAU FAULT YONNE , FRANKRIJK , TEN DEZE VERTEGENWOORDIGD EN BIJGESTAAN DOOR W . BRUCKHAUS , M . KREIFELS , H . WINKHAUS , O . LIEBERKNECHT , C . CANENBLEY EN K . MOOSECKER , ADVOCATEN TE DUSSELDORF , DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TE LUXEMBURG BIJ A . BONN , ADVOCAAT ALDAAR , COTE D ' EICH 22 ,

VERZOEKSTER ,

TEGEN

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN , TEN DEZE VERTEGENWOORDIGD DOOR G . ZUR HAUSEN , LID VAN HAAR JURIDISCHE DIENST , DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TE LUXEMBURG BIJ M . CERVINO , JURIDISCH ADVISEUR VAN DE COMMISSIE , BATIMENT JEAN MONNET , KIRCHBERG ,

VERWEERSTER ,