Home

Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 10 januari 1980.

Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 10 januari 1980.

1 BIJ BRIEF VAN 25 APRIL 1979 , INGEKOMEN TEN HOVE OP 27 APRIL 1979 , HEEFT DE VOORZITTER VAN DE CENTRALE RAAD VAN BEROEP HET HOF TWEE BESCHIKKINGEN VAN DE CENTRALE RAAD VAN BEROEP , RESPECTIEVELIJK VAN 10 OKTOBER 1978 EN 13 MAART 1979 , TOEGEZONDEN , WAARBIJ DEZE RECHTERLIJKE INSTANTIE HET HOF KRACHTENS ARTIKEL 177 EEG-VERDRAG VRAGEN STELT OVER DE UITLEGGING VAN VERORDENING NR . 1408/71 VAN DE RAAD VAN 14 JUNI 1971 BETREFFENDE DE TOEPASSING VAN DE SOCIALE ZEKERHEIDSREGELINGEN OP LOONTREKKENDEN EN HUN GEZINNEN , DIE ZICH BINNEN DE GEMEENSCHAP VERPLAATSEN ( PB L 149 VAN 1971 ).

2 DEZE VRAGEN ZIJN GESTELD NAAR AANLEIDING VAN EEN GESCHIL OVER DE WEIGERING VAN HET BESTUUR VAN EEN NEDERLANDS UITVOERINGSORGAAN VOOR DE SOCIALE VERZEKERING - DE BEDRIJFSVERENIGING VOOR DE LEDER- EN LEDERVERWERKENDE INDUSTRIE , TE TILBURG ( HIERNA : DE BEDRIJFSVERENIGING ) - OM AAN EEN RECHTHEBBENDE OP EEN ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSUITKERING KRACHTENS DE NEDERLANDSE WET OP DE ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING ( HIERNA : WAO ) EEN VERGOEDING TOE TE KENNEN VOOR DAT GEDEELTE VAN DE DOOR DEZE IN 1973-1974 GEMAAKTE KOSTEN VAN VERPLEGING EN GENEESMIDDELEN , DAT NIET DOOR EEN ANDER VERZEKERINGSORGAAN IS VERGOED .

3 ARTIKEL 60 WAO , VERVALLEN MET INGANG VAN 1 OKTOBER 1976 , DOCH NAAR ZIJN INHOUD VERVANGEN DOOR DE BEPALINGEN VAN DE OP DIE DATUM IN WERKING GETREDEN ALGEMENE ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSWET , BEPAALDE IN LID 3 DAT DE RECHTHEBBENDE OP EEN ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSUITKERING ONDER BEPAALDE VOORWAARDEN IN AANMERKING KON WORDEN GEBRACHT VOOR ' ' VOORZIENINGEN TOT BEHOUD , HERSTEL OF TER BEVORDERING VAN DE ARBEIDSGESCHIKTHEID EN VOOR GENEES- EN HEELKUNDIGE VOORZIENINGEN ' ' , VOOR ZOVER DEZE VOORZIENINGEN ' ' NIET BEHOREN TOT DE OP GROND . . . VAN DE ZIEKENFONDSWET ONDERSCHEIDENLIJK . . . DE ALGEMENE WET BIJZONDERE ZIEKTEKOSTEN GEREGELDE VERSTREKKINGEN . ' ' DE BEDRIJFSVERENIGING HEEFT BETROKKENE DE VERGOEDING VAN DE LITIGIEUZE KOSTEN VAN VERPLEGING EN GENEESMIDDELEN GEWEIGERD OP GROND DAT DIE VOORZIENINGEN BEHOREN TOT DE DOOR VOORNOEMDE ZIEKENFONDSWET EN ALGEMENE WET BIJZONDERE ZIEKTEKOSTEN GEREGELDE VERSTREKKINGEN EN BIJGEVOLG BUITEN DE VOORZIENINGEN VALLEN WAARVOOR KRACHTENS ARTIKEL 60 , LID 3 , WAO DE RECHTHEBBENDEN OP EEN ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSUITKERING IN AANMERKING KUNNEN WORDEN GEBRACHT , OFSCHOON LID 4 VAN DAT ARTIKEL BEPAALT DAT DE BEDRIJFSVERENIGING DE BEVOEGDHEID HEEFT , ZULKE PERSONEN IN BIJZONDERE GEVALLEN EN ONDER BEPAALDE VOORWAARDEN VOOR DIE VOORZIENINGEN IN AANMERKING TE BRENGEN .

4 GELET OP DEZE REGELING ALSMEDE OP DE VOORSCHRIFTEN VAN HET GEMEENSCHAPSRECHT INZAKE ' ' PRESTATIES BIJ ZIEKTE EN MOEDERSCHAP ' ' , HEEFT DE CENTRALE RAAD VAN BEROEP HET HOF VAN JUSTITIE DE NAVOLGENDE PREJUDICIELE VRAGEN GESTELD :

' ' 1 . MOETEN DE WOORDEN , PRESTATIES BIJ ZIEKTE EN MOEDERSCHAP ' ALS BEDOELD IN ARTIKEL 4 , EERSTE LID , ONDER A , EN HOOFDSTUK 1 VAN DE VERORDENING ( EEG ) 1408/71 ALDUS WORDEN UITGELEGD DAT ZIJ IN BEGINSEL OOK OMVATTEN PRESTATIES INGEVOLGE EEN WETTELIJKE REGELING BETREFFENDE INVALIDITEIT DIE HET KARAKTER HEBBEN VAN EEN GENEES- OF HEELKUNDIGE VOORZIENING?

2 . INDIEN VRAAG 1 BEVESTIGEND WORDT BEANTWOORD , BETEKENT DIT DAN , GELET OP DE ARTIKELEN 19 , EERSTE EN TWEEDE LID , EN 28 , EERSTE LID , VAN DE VERORDENING , DAT HET UITVOERINGSORGAAN VAN EEN LID-STAAT NIET BEVOEGD IS ZODANIGE VOORZIENING TE VERSTREKKEN AAN EEN BELANGHEBBENDE DIE KRACHTENS DE WETTELIJKE REGELING VAN DEZE LID-STAAT INVALIDITEITSUITKERING GENIET , INDIEN DEZE BELANGHEBBENDE WOONT OP HET GRONDGEBIED VAN EEN ANDERE LID-STAAT EN IN VERBAND DAARMEE TE ZIJNEN AANZIEN DE WETTELIJKE REGELING BETREFFENDE PRESTATIES BIJ ZIEKTE ( EN MOEDERSCHAP ) VAN LAATSTBEDOELDE LID-STAAT TOEPASSING VINDT?

3 . INDIEN VRAAG 1 ONTKENNEND WORDT BEANTWOORD : MOETEN DE ARTIKELEN 19 EN 28 VAN DE VERORDENING ALDUS WORDEN UITGELEGD DAT ZIJ ZICH VERZETTEN TEGEN EEN AANVULLEND OPTREDEN KRACHTENS DE WETTELIJKE REGELING VAN EEN LID-STAAT BETREFFENDE INVALIDITEIT OP GROND WAARVAN DE BELANGHEBBENDE EEN INVALIDITEITSUITKERING GENIET , INDIEN DEZE BELANGHEBBENDE WOONT OP HET GRONDGEBIED VAN EEN ANDERE LID-STAAT EN IN VERBAND DAARMEE TE ZIJNEN AANZIEN DE WETTELIJKE REGELING BETREFFENDE PRESTATIES BIJ ZIEKTE ( EN MOEDERSCHAP ) VAN LAATSTBEDOELDE LID-STAAT TOEPASSING VINDT?

' '

A ) DE EERSTE VRAAG

5 BLIJKENS DE DOOR DE VOORZITTER VAN DE CENTRALE RAAD VAN BEROEP VERSTREKTE TOELICHTINGEN WENST DEZE RECHTERLIJKE INSTANTIE , DIE HEEFT VASTGESTELD DAT DE BETROKKENE ALS UITKERINGSGERECHTIGDE DAN WEL ALS ECHTGENOTE VAN EEN LOONTREKKENDE ONDER DE TOEPASSING VAN VERORDENING NR . 1408/71 VALT , MET HAAR EERSTE VRAAG VOORNAMELIJK TE WETEN TE KOMEN OF PRESTATIES KRACHTENS EEN ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSREGELING - ZOALS DE NEDERLANDSE WAO - , DIE HET KARAKTER HEBBEN VAN EEN GENEES- OF HEELKUNDIGE VOORZIENING , ' ' PRESTATIES BIJ ZIEKTE EN MOEDERSCHAP ' ' ZIJN ALS BEDOELD IN ARTIKEL 4 , LID 1 , SUB A , EN TITEL III , HOOFDSTUK 1 , VAN GENOEMDE VERORDENING , DAN WEL ' ' PRESTATIES BIJ INVALIDITEIT ' ' IN DE ZIN VAN ARTIKEL 4 , LID 1 , SUB B , EN TITEL III , HOOFDSTUK 2 .

6 HET STAAT VAST DAT HET VEREISTE VAN EENVORMIGE TOEPASSING VAN HET GEMEENSCHAPSRECHT BINNEN DE GEMEENSCHAP MEEBRENGT DAT DE IN DAT RECHT GEBEZIGDE BEGRIPPEN NIET MOGEN VERSCHILLEN NAAR GELANG VAN DE EIGENAARDIGHEDEN VAN ELK NATIONAAL RECHTSSTELSEL , DOCH DIENEN TE BERUSTEN OP OBJECTIEVE , IN EEN COMMUNAUTAIR KADER OMSCHREVEN CRITERIA . IN OVEREENSTEMMING MET DIT BEGINSEL MOET HET BEGRIP ' ' PRESTATIES BIJ ZIEKTE EN MOEDERSCHAP ' ' IN ARTIKEL 4 , LID 1 , SUB A , VAN VERORDENING NR . 1408/71 MET HET OOG OP DE TOEPASSING VAN DEZE VERORDENING NIET WORDEN BEPAALD AAN DE HAND VAN HET TYPE VAN NATIONALE WETGEVING WAARIN DE INTERNE BEPALINGEN BETREFFENDE DIE PRESTATIES VOORKOMEN , MAAR OP DE GRONDSLAG VAN DE GEMEENSCHAPSVOORSCHRIFTEN DIE DE WEZENLIJKE KENMERKEN VAN DIE PRESTATIES OMSCHRIJVEN .

7 VERORDENING NR . 1408/71 REGELT DE VRAAGSTUKKEN VERBAND HOUDENDE MET PRESTATIES BIJ INVALIDITEIT IN TITEL III , HOOFDSTUK 2 , TERWIJL PRESTATIES BIJ ZIEKTE EN MOEDERSCHAP HET ONDERWERP VORMEN VAN HOOFDSTUK 1 VAN DEZELFDE TITEL . HOOFDSTUK 2 VAN TITEL III HEEFT EVENWEL SLECHTS BETREKKING OP DIE PRESTATIES BIJ INVALIDITEIT WELKE IN DE VORM VAN ' ' PRESTATIES IN GELD ' ' ( UITKERINGEN ) WORDEN VERLEEND , EN NIET OP ' ' PRESTATIES IN NATURA ' ' ( VERSTREKKINGEN ). DE VRAAGSTUKKEN VERBAND HOUDENDE MET VERSTREKKINGEN WORDEN DAARENTEGEN GEREGELD IN HOOFDSTUK 1 . ZOALS MET NAME BLIJKT UIT ARTIKEL 22 , BEGRIJPEN DE BEPALINGEN VAN DAT HOOFDSTUK , DIE ZOWEL BETREKKING HEBBEN OP VERSTREKKINGEN ALS OP UITKERINGEN , ONDER BIJ ' ' ZIEKTE EN MOEDERSCHAP ' ' VERLEENDE VERSTREKKINGEN MEDE DE PRESTATIES DIE HET KARAKTER VAN GEHONDHEIDSZORG HEBBEN , EN OMVATTEN MITSDIEN TEVENS DE GENEES- EN HEELKUNDIGE VOORZIENINGEN .

8 ZO GEZIEN , EN MEDE GELET OP HET FEIT DAT IN ARTIKEL 4 , LID 1 , AANHEF , IN ALGEMENE ZIN WORDT GESPROKEN VAN ' ' ALLE ' ' WETTELIJKE REGELINGEN BETREFFENDE DE TAKKEN VAN SOCIALE ZEKERHEID TER ZAKE VAN DE SUB A TOT H GENOEMDE PRESTATIES , MOET WORDEN VASTGESTELD DAT VERORDENING NR . 1408/71 MET DE PRESTATIES BIJ ZIEKTE EN MOEDERSCHAP IN DE ZIN VAN ARTIKEL 4 , LID 1 , SUB A , ALLE PRESTATIES BEDOELT DIE BIJ ZIEKTE EN MOEDERSCHAP WORDEN VERLEEND , DAARONDER BEGREPEN DE GEZONDHEIDSZORG , ONGEACHT HET TYPE VAN SOCIALE WETGEVING WAARIN DIE PRESTATIES WORDEN GEREGELD , VOOR ZOVER DIE WETTELIJKE REGELING BETREKKING HEEFT OP EEN TAK VAN SOCIALE ZEKERHEID INZAKE DERGELIJKE PRESTATIES .

9 BIJGEVOLG MOET OP DE EERSTE VRAAG WORDEN GEANTWOORD , DAT DE WOORDEN ' ' PRESTATIES BIJ ZIEKTE EN MOEDERSCHAP ' ' IN DE ZIN VAN ARTIKEL 4 , LID 1 , SUB A , EN TITEL III , HOOFDSTUK 1 , VAN VERORDENING NR . 1408/71 ALDUS MOETEN WORDEN VERSTAAN , DAT ZIJ MEDE DOELEN OP PRESTATIES INGEVOLGE EEN WETTELIJKE REGELING BETREFFENDE INVALIDITEIT , DIE HET KARAKTER HEBBEN VAN GENEES- OF HEELKUNDIGE VOORZIENINGEN UIT HOOFDE VAN GEZONDHEIDSZORG .

B ) DE TWEEDE VRAAG

10 BLIJKENS VORENBEDOELDE TOELICHTINGEN VAN DE VOORZITTER VAN DE CENTRALE RAAD VAN BEROEP WENST DEZE RECHTERLIJKE INSTANTIE IN DE TWEEDE PLAATS TE WETEN OF , ZO DE BETROKKEN VOORZIENINGEN ZIJN TE BESCHOUWEN ALS PRESTATIES BIJ ZIEKTE EN MOEDERSCHAP IN DE ZIN VAN ARTIKEL 4 , LID 1 , SUB A , VAN VERORDENING NR . 1408/71 , DEZE VERORDENING , GELET MET NAME OP DE ARTIKELEN 19 EN 28 , LID 1 , ALDUS MOET WORDEN UITGELEGD , DAT HET BEVOEGDE ORGAAN VAN EEN LID-STAAT NIET BEVOEGD IS VOORZIENINGEN VAN GENEES- OF HEELKUNDIGE AARD TE VERSTREKKEN AAN IEMAND DIE KRACHTENS DE WETTELIJKE REGELING VAN DEZE STAAT EEN INVALIDITEITSUITKERING GENIET EN WOONT OP HET GRONDGEBIED VAN EEN ANDERE DAN DE BEVOEGDE LID-STAAT , DAN WEL OF GENOEMDE VERORDENING ZICH NIET VERZET TEGEN DE VERSTREKKING VAN DERGELIJKE VOORZIENINGEN AAN DE VERZEKERDE WANNEER VORENBEDOELDE WETTELIJKE REGELING ZODANIGE VERSTREKKING IN BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN TOELAAT .

11 VERORDENING NR . 1408/71 , DIE IS VASTGESTELD OP BASIS VAN ARTIKEL 51 EEG-VERDRAG , HEEFT ALS VOORNAAMSTE DOEL , IN ELKE LID-STAAT DE TOEPASSING VOLGENS EENVORMIGE , GEMEENSCHAPPELIJKE CRITERIA TE VERZEKEREN VAN DE SOCIALE-ZEKERHEIDSREGELINGEN TEN AANZIEN VAN WERKNEMERS DIE ZICH BINNEN DE GEMEENSCHAP VERPLAATSEN . DAARTOE IS EEN GEHEEL VAN REGELS VASTGESTELD , DIE VOORAL ZIJN GEBASEERD OP HET VERBOD VAN DISCRIMINATIE UIT HOOFDE VAN NATIONALITEIT EN VAN WOONPLAATS , EN OP BEHOUD VAN DE RECHTEN DIE DE WERKNEMER HEEFT VERWORVEN KRACHTENS DE SOCIALE-ZEKERHEIDSREGELINGEN DIE OP HEM VAN TOEPASSING ZIJN OF ZIJN GEWEEST . MEN ZOU DUS DIT DOEL MISKENNEN EN ZICH TEGELIJKERTIJD BUITEN DE DOELSTELLINGEN EN HET KADER VAN VOORNOEMD ARTIKEL 51 PLAATSEN INDIEN MEN VERORDENING NR . 1408/71 ZOU WILLEN UITLEGGEN IN DIE ZIN , DAT DE NATIONALE REGELING DE WERKNEMER NIET EEN RUIMERE SOCIALE BESCHERMING MAG BIEDEN DAN UIT DE TOEPASSING VAN DE VERORDENING VOORTVLOEIT .

12 EEN DERGELIJKE UITLEGGING ZOU TROUWENS NOCH IN DE LETTER NOCH IN DE GEEST VAN DE ARTIKELEN 19 EN 28 , LID 1 , VAN VERORDENING NR . 1408/71 OOK MAAR ENIGE STEUN VINDEN . ARTIKEL 19 , LID 1 , SUB A , BEPAALT DAT DE VERSTREKKINGEN WAAROP DE WERKNEMER DIE IN EEN ANDERE DAN DE BEVOEGDE LID-STAAT WOONT , RECHT HEEFT , VOOR REKENING VAN HET BEVOEGDE ORGAAN DOOR HET ORGAAN VAN DE WOONPLAATS WORDEN VERLEEND , VOLGENS DE DOOR DIT ORGAAN TOEGEPASTE WETTELIJKE REGELING , ALSOF HIJ BIJ DIT ORGAAN WAS AANGESLOTEN ; IN LID 2 WORDT DEZE REGELING MEDE VAN TOEPASSING VERKLAARD OP DE GEZINSLEDEN VAN DE WERKNEMER , DIE IN EEN ANDERE DAN DE BEVOEGDE LID-STAAT WONEN . ARTIKEL 28 , LID 1 , GAAT UIT VAN HETZELFDE BEGINSEL EN GEEFT EEN OVEREENKOMSTIGE REGELING TEN AANZIEN VAN , ONDER MEER , RENTETREKKERS DIE IN EEN ANDERE DAN DE BEVOEGDE LID-STAAT WONEN . DEZE BEPALINGEN BEVATTEN IN WEZEN ENKEL ' ' CONFLICTREGELS ' ' , TENEINDE MET BETREKKING TOT WERKNEMERS OF PENSIOEN- OF RENTETREKKERS DIE IN EEN ANDERE DAN DE BEVOEGDE LID-STAAT WONEN , TE KUNNEN UITMAKEN , WELK ORGAAN DE DAARBEDOELDE PRESTATIES MOET VERSTREKKEN EN WELKE WETTELIJKE REGELING VAN TOEPASSING IS . HET ZOU DERHALVE EEN MISKENNING VAN DE LETTER EN DE GEEST VAN DE ARTIKELEN 19 EN 28 , LID 1 , ZIJN OM DEZE BEPALINGEN OP TE VATTEN ALS EEN TOT HET BEVOEGDE ORGAAN GERICHT VERBOD , AAN EEN WERKNEMER OF RENTETREKKER GUNSTIGER SOCIALE PRESTATIES TE VERSTREKKEN DAN WAARTOE HET KRACHTENS DE GEMEENSCHAPSREGELING GEHOUDEN IS , WANNEER DE DOOR DAT ORGAAN TOEGEPASTE NATIONALE WETTELIJKE REGELING IN BIJZONDERE GEVALLEN DE TOEKENNING VAN ZO ' N AANVULLENDE SOCIALE BESCHERMING TOESTAAT .

13 IN DAT GEVAL DOET HET ER NIET TOE , DAT DE BETROKKEN WERKNEMER OF RENTETREKKER OP HET GRONDGEBIED VAN EEN ANDERE DAN DE BEVOEGDE LID-STAAT WOONT . DEZE OMSTANDIGHEID MOGE INGEVOLGE DE ARTIKELEN 19 EN 28 , LID 1 , VAN VERORDENING NR . 1408/71 VAN BELANG ZIJN TER BEPALING VAN HET ORGAAN DAT DE AAN DE VERZEKERDE VERSCHULDIGDE PRESTATIES DIENT TE VERSTREKKEN , EN VAN DE DAAROP TOEPASSELIJKE WETGEVING , MAAR OM DE VORENUITEENGEZETTE REDENEN IS ZIJ IRRELEVANT MET BETREKKING TOT DE EVENTUELE TOEKENNING DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING VAN AANVULLENDE SOCIALE PRESTATIES , WAAROP DE VERZEKERDE GEEN RECHT HEEFT , MAAR DIE HET BEVOEGDE ORGAAN HEM MAG TOEKENNEN .

14 OP DE TWEEDE VRAAG MOET DUS WORDEN GEANTWOORD , DAT VERORDENING NR . 1408/71 , MEDE GELET OP DE ARTIKELEN 19 EN 28 , LID 1 , ZICH NIET VERZET TEGEN EEN BEVOEGDHEID VAN HET BEVOEGDE ORGAAN VAN EEN LID-STAAT OM PRESTATIES BIJ ZIEKTE OF MOEDERSCHAP IN DE ZIN VAN ARTIKEL 4 , LID 1 , SUB A , VAN DE VERORDENING - DAARONDER BEGREPEN GENEES- EN HEELKUNDIGE VOORZIENINGEN UIT HOOFDE VAN GEZONDHEIDSZORG - TOE TE KENNEN AAN DEGENE DIE KRACHTENS DE WETTELIJKE REGELING VAN DIE LID-STAAT EEN INVALIDITEITSUITKERING GENIET EN DIE WOONT OP HET GRONDGEBIED VAN EEN ANDERE LID-STAAT .

15 GEZIEN HET ANTWOORD DAT OP DE EERSTE VRAAG IS GEGEVEN , BEHOEFT DE DERDE VRAAG NIET MEER TE WORDEN ONDERZOCHT .

HET HOF VAN JUSTITIE ( EERSTE KAMER ),

UITSPRAAK DOENDE OP DE VRAGEN , DOOR DE VOORZITTER VAN DE CENTRALE RAAD VAN BEROEP BIJ BRIEF VAN 25 APRIL 1979 GESTELD , VERKLAART VOOR RECHT :

1 . DE WOORDEN ' ' PRESTATIES BIJ ZIEKTE EN MOEDERSCHAP ' ' IN DE ZIN VAN ARTIKEL 4 , LID 1 , SUB A , EN TITEL III , HOOFDSTUK 1 , VAN VERORDENING NR . 1408/71 MOETEN ALDUS WORDEN VERSTAAN , DAT ZIJ MEDE DOELEN OP PRESTATIES INGEVOLGE EEN WETTELIJKE REGELING BETREFFENDE INVALIDITEIT , DIE HET KARAKTER HEBBEN VAN GENEES- EN HEELKUNDIGE VOORZIENINGEN UIT HOOFDE VAN GEZONDHEIDSZORG .

2 . VERORDENING NR . 1408/71 , MEDE GELET OP DE ARTIKELEN 19 EN 28 , LID 1 , VERZET ZICH NIET TEGEN EEN BEVOEGDHEID VAN HET BEVOEGDE ORGAAN VAN EEN LID-STAAT OM PRESTATIES BIJ ZIEKTE EN MOEDERSCHAP IN DE ZIN VAN ARTIKEL 4 , LID 1 , SUB A , VAN DE VERORDENING - DAARONDER BEGREPEN GE NEES- EN HEELKUNDIGE VOORZIENINGEN UIT HOOFDE VAN GEZONDHEIDSZORG - TOE TE KENNEN AAN DEGENE DIE KRACHTENS DE WETTELIJKE REGELING VAN DIE LID-STAAT EEN INVALIDITEITSUITKERING GENIET EN DIE WOONT OP HET GRONDGEBIED VAN EEN ANDERE LID-STAAT .

1 . HET VEREISTE VAN EENVORMIGE TOEPASSING VAN HET GEMEENSCHAPSRECHT BINNEN DE GEMEENSCHAP BRENGT MEE DAT DE IN DAT RECHT GEBEZIGDE BEGRIPPEN NIET MOGEN VERSCHILLEN NAAR GELANG DE EIGENAARDIGHEDEN VAN ELK NATIONAAL RECHTSSTELSEL , DOCH DIENEN TE BERUSTEN OP OBJECTIEVE , IN EEN COMMUNAUTAIR KADER OMSCHREVEN CRITERIA .

2 . HET BEGRIP ' ' PRESTATIES BIJ ZIEKTE EN MOEDERSCHAP ' ' IN ARTIKEL 4 , LID 1 , SUB A , VAN VERORDENING NR . 1408/71 MOET MET HET OOG OP DE TOEPASSING VAN DEZE VERORDENING NIET WORDEN BEPAALD AAN DE HAND VAN HET TYPE VAN NATIONALE WETGEVING WAARIN DE INTERNE BEPALINGEN BETREFFENDE DIE PRESTATIES VOORKOMEN , MAAR OP DE GRONDSLAG VAN DE GEMEENSCHAPSVOORSCHRIFTEN DIE DE WEZENLIJKE KENMERKEN VAN DIE PRESTATIES OMSCHRIJVEN .

BIJGEVOLG MOETEN DE WOORDEN ' ' PRESTATIES BIJ ZIEKTE EN MOEDERSCHAP ' ' IN DE ZIN VAN ARTIKEL 4 , LID 1 , SUB A , EN TITEL III , HOOFDSTUK 1 , VAN VERORDENING NR . 1408/71 ALDUS WORDEN VERSTAAN , DAT ZIJ MEDE DOELEN OP PRESTATIES INGEVOLGE EEN WETTELIJKE REGELING BETREFFENDE INVALIDITEIT , DIE HET KARAKTER HEBBEN VAN GENEES- OF HEELKUNDIGE VOORZIENIGEN UIT HOOFDE VAN GEZONDHEIDSZORG .

3 . VERORDENING NR . 1408/71 , DIE IS VASTGESTELD OP BASIS VAN ARTIKEL 51 EEG-VERDRAG , HEEFT ALS VOORNAAMSTE DOEL , IN ELKE LID-STAAT DE TOEPASSING VOLGENS EENVORMIGE , GEMEENSCHAPPELIJKE CRITERIA TE VERZEKEREN VAN DE SOCIALE-ZEKERHEIDSREGELINGEN TEN AANZIEN VAN WERKNEMERS DIE ZICH BINNEN DE GEMEENSCHAP VERPLAATSEN . DAARTOE IS EEN GEHEEL VAN REGELS VASTGESTELD , DIE VOORAL ZIJN GEBASEERD OP HET VERBOD VAN DISCRIMINATIE UIT HOOFDE VAN NATIONALITEIT EN VAN WOONPLAATS , EN OP BEHOUD VAN DE RECHTEN DIE DE WERKNEMER HEEFT VERWORVEN KRACHTENS DE SOCIALE-ZEKERHEIDSREGELINGEN DIE OP HEM VAN TOEPASSING ZIJN OF ZIJN GEWEEST . MEN ZOU DUS DIT DOEL MISKENNEN EN ZICH TEGELIJKERTIJD BUITEN DE DOELSTELLINGEN EN HET KADER VAN VOORNOEMD ARTIKEL 51 PLAATSEN INDIEN MEN VERORDENING NR . 1408/71 ZOU WILLEN UITLEGGEN IN DIE ZIN , DAT DE NATIONALE REGELING DE WERKNEMER NIET EEN RUIMERE SOCIALE BESCHERMING MAG BIEDEN DAN UIT DE TOEPASSING VAN DE VERORDENING VOORTVLOEIT .

4 . VERORDENING NR . 1408/71 , MEDE GELET OP DE ARTIKELEN 19 EN 28 , LID 1 , VERZET ZICH NIET TEGEN EEN BEVOEGDHEID VAN HET BEVOEGDE ORGAAN VAN EEN LID-STAAT OM PRESTATIES BIJ ZIEKTE OF MOEDERSCHAP IN DE ZIN VAN ARTIKEL 4 , LID 1 , SUB A , VAN DE VERORDENING - DAARONDER BEGREPEN GENEES- EN HEELKUNDIGE VOORZIENINGEN UIT HOOFDE VAN GEZONDHEIDSZORG - TOE TE KENNEN AAN DEGENE DIE KRACHTENS DE WETTELIJKE REGELING VAN DIE LID-STAAT EEN INVALIDITEITSUITKERING GENIET EN DIE WOONT OP HET GRONDGEBIED VAN EEN ANDERE LID-STAAT .

1 . GEMEENSCHAPSRECHT - EENVORMIGE TOEPASSING - BEGRIPPEN - OMSCHRIJVING - OBJECTIEVE EN GEMEENSCHAPPELIJKE CRITERIA

2 . SOCIALE ZEKERHEID VAN MIGRERENDE WERKNEMERS - PRESTATIES BIJ ZIEKTE EN MOEDERSCHAP - BEGRIP - OMSCHRIJVING - GEMEENSCHAPPELIJKE CRITERIA - VERSTREKKINGEN INGEVOLGE EEN WETTELIJKE REGELING BETREFFENDE INVALIDITEIT INBEGREPEN

( VERORDENING NR . 1408/71 VAN DE RAAD , ARTIKEL 4 , LID 1 , SUB A )

3 . SOCIALE ZEKERHEID VAN MIGRERENDE WERKNEMERS - GEMEENSCHAPSREGELING - VOORWERP - NATIONALE REGELING GUNSTIGER DAN GEMEENSCHAPSREGELING - TOELAATBAARHEID

( EEG-VERDRAG , ARTIKEL 51 ; VERORDENING NR . 1408/71 VAN DE RAAD )

4 . SOCIALE ZEKERHEID VAN MIGRERENDE WERKNEMERS - ZIEKTEVERZEKERING - RECHTHEBBENDE OP INVALIDITEITSPENSIOEN WOONACHTIG IN ANDERE LID-STAAT - BEVOEGDHEID VAN BEVOEGD ORGAAN OM GENEES- OF HEELKUNDIGE VOORZIENINGEN TOE TE KENNEN - BEVOEGDHEID NIET BEINVLOED DOOR GEMEENSCHAPSREGELING

( VERORDENING NR . 1408/71 VAN DE RAAD , ARTIKELEN 19 EN 28 , LID 1 )

KOSTEN

16 DE KOSTEN DOOR DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN WEGENS INDIENING VAN HAAR OPMERKINGEN BIJ HET HOF GEMAAKT , KUNNEN NIET VOOR VERGOEDING IN AANMERKING KOMEN . TEN AANZIEN VAN DE PARTIJEN IN HET HOOFDGEDING IS DE PROCEDURE ALS EEN ALDAAR GEREZEN INCIDENT TE BESCHOUWEN , ZODAT DE NATIONALE RECHTER OVER DE KOSTEN HEEFT TE BESLISSEN .

IN

ZAAK 69/79 ,

BETREFFENDE EEN VERZOEK AAN HET HOF KRACHTENS ARTIKEL 177 EEG-VERDRAG VAN DE CENTRALE RAAD VAN BEROEP TE UTRECHT , IN HET ALDAAR AANHANGIG GEDING TUSSEN

W . JORDENS-VOSTERS , TE OVERPELT ( BELGIE ),

EN

BESTUUR VAN DE BEDRIJFSVERENIGING VOOR DE LEDER- EN LEDERVERWERKENDE INDUSTRIE , TE TILBURG ,

OM EEN PREJUDICIELE BESLISSING OVER DE UITLEGGING VAN ARTIKEL 4 , LID 1 , SUB A , EN DE ARTIKELEN 19 , LEDEN 1 EN 2 , EN 28 , LID 1 , VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 1408/71 VAN DE RAAD VAN 14 JUNI 1971 BETREFFENDE DE TOEPASSING VAN DE SOCIALE ZEKERHEIDSREGELINGEN OP LOONTREKKENDEN EN HUN GEZINNEN , DIE ZICH BINNEN DE GEMEENSCHAP VERPLAATSEN ( PB L 149 VAN 1971 ),