Home

Arrest van het Hof van 29 oktober 1980.

Arrest van het Hof van 29 oktober 1980.

1 BIJ OP 31 AUGUSTUS 1979 TER GRIFFIE INGEKOMEN VERZOEKSCHRIFT HEEFT VERZOEKSTER , EEN VENNOOTSCHAP NAAR FRANS RECHT DIE ONDER MEER ISOGLUCOSE VERVAARDIGT , HET HOF VERZOCHT DE VASTSTELLING DER PRODUKTIEQUOTA , ZOALS DIE TE HAREN AANZIEN GESCHIED IS IN BIJLAGE II VAN ' S RAADS VERORDENING NR . 1293/79 VAN 25 JUNI 1979 ' ' TOT WIJZIGING VAN VERORDENING NR . 1111/77 TOT VASTSTELLING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN VOOR ISOGLUCOSE ' ' ( PB L 167 , BLZ . 10 , ZOALS GECORRIGEERD IN PB L 176 , BLZ . 37 ), NIET-RECHTSGELDIG TE VERKLAREN . NADERE BESTUDERING VAN HET VERZOEKSCHRIFT LEERT DAT IN FEITE GEVRAAGD WORDT OM NIETIGVERKLARING VAN VERORDENING NR . 1293/79 , VOOR ZOVER DAARIN TEN AANZIEN VAN VERZOEKSTER EEN PRODUKTIEQUOTUM VOOR ISOGLUCOSE IS VASTGESTELD .

2 TOT STAVING VAN HAAR VERZOEK BEDIENT VERZOEKSTER ZICH , BEHALVE VAN VERSCHILLENDE MIDDELEN TEN PRINCIPALE , VAN EEN FORMEEL MIDDEL , GERICHT OP NIETIGVERKLARING VAN HAAR PRODUKTIEQUOTUM , ZOALS IN DIE VERORDENING VASTGESTELD , OP GROND DAT DE RAAD BEDOELDE VERORDENING ZOU HEBBEN VASTGESTELD ZONDER HET IN ARTIKEL 43 , LID 2 , VAN HET EEG-VERDRAG BEDOELDE ADVIES VAN HET EUROPESE PARLEMENT TE HEBBEN INGEWONNEN , HETGEEN ZOU ZIJN TE BESCHOUWEN ALS EEN SCHENDING VAN WEZENLIJKE VORMVOORSCHRIFTEN IN DE ZIN VAN ARTIKEL 173 VAN GENOEMD VERDRAG .

3 BIJ BESCHIKKING VAN 16 JANUARI 1980 HEEFT HET HOF HET PARLEMENT TOEGELATEN ALS GEVOEGDE PARTIJ - TOT STAVING VAN DE OP SCHENDING VAN WEZENLIJKE VORMVOORSCHRIFTEN BERUSTENDE CONCLUSIEN VAN VERZOEKSTER - . VOORTS HEEFT HET HOF BIJ BESCHIKKING VAN 13 FEBRUARI 1980 DE COMMISSIE ALS GEVOEGDE PARTIJ AAN DE ZIJDE VAN DE RAAD TOEGELATEN .

4 ZIJNERZIJDS HEEFT DE RAAD EEN EXCEPTIE VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID OPGEWORPEN , DIE ZOWEL TEGEN HET BEROEP GERICHT IS ALS TEGEN DE INTERVENTIE VAN HET PARLEMENT TEN BEHOEVE VAN VERZOEKSTER . SUBSIDIAIR HEEFT DE RAAD TOT ONGEGRONDVERKLARING VAN HET BEROEP GECONCLUDEERD .

5 ALVORENS OVER TE GAAN TOT BESPREKING VAN DE DOOR DE RAAD OPGEWORPEN ONTVANKELIJKHEIDSVRAGEN EN VAN DE DOOR VERZOEKSTER OPGEWORPEN MIDDELEN , DIENT DE WORDINGSGESCHIEDENIS EN DE INHOUD DER OMSTREDEN VERORDENING IN HET KORT TE WORDEN GERELEVEERD .

6 IN ZIJN ARREST , OP 25 OKTOBER 1978 GEWEZEN IN DE GEVOEGDE ZAKEN 103 EN 145/77 ( ROYAL SCHOLTEN HONIG ( HOLDINGS ) LTD . T . INTERVENTION BOARD FOR AGRICULTURAL PRODUCE ; TUNNEL REFINERIES LTD . T . INTERVENTION BOARD FOR AGRICULTURAL PRODUCE , JURISPR . 1978 , BLZ . 2037 ), HEEFT HET HOF VOOR RECHT VERKLAARD DAT ' S RAADS VERORDENING NR . 1111/77 VAN 17 MEI 1977 TOT VASTSTELLING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN VOOR ISOGLUCOSE ( PB L 134 , BLZ . 4 ) NIET RECHTSGELDIG IS , VOOR ZOVER IN DE ARTIKELEN 8 EN 9 DIER VERORDENING VOOR HET TIJDVAK , OVEREENKOMENDE MET HET SUIKERVERKOOPSEIZOEN 1977-1978 , EEN HEFFING OP DE PRODUKTIE VAN ISOGLUCOSE VAN 5 REKENEENHEDEN PER 100 KG DROGE STOF IS OPGELEGD . HET HOF STELDE VAST DAT DE REGELING WELKE IN DIE ARTIKELEN VERVAT WAS , IN STRIJD KWAM MET HET ALGEMEEN GELIJKHEIDSBEGINSEL ( IN CASU TUSSEN DE PRODUCENTEN VAN SUIKER EN DIE VAN ISOGLUCOSE ), ZOALS DAT IN HET DISCRIMINATIEVERBOD VAN ARTIKEL 40 , LID 3 , VAN HET VERDRAG SPECIFIEK WERD VERWOORD . HET HOF VOEGDE ER EVENWEL AAN TOE DAT ZIJN ANTWOORD DE RAAD DE BEVOEGDHEID LIET ALLE NUTTIGE , MET HET GEMEENSCHAPSRECHT VERENIGBARE MAATREGELEN TER VERZEKERING VAN DE GOEDE WERKING VAN DE ZOETMIDDELENMARKT TE NEMEN .

7 NAAR AANLEIDING VAN DIT ARREST HEEFT DE COMMISSIE OP 7 MAART 1979 BIJ DE RAAD EEN VOORSTEL TOT WIJZIGING VAN VERORDENING NR . 1111/77 INGEDIEND . IN ZIJN OP 22 MAART 1979 BIJ HET PARLEMENT INGEKOMEN BRIEF VAN 19 MAART 1979 HEEFT DE RAAD HET PARLEMENT OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 43 , LID 2 , DERDE ALINEA , VAN HET VERDRAG OM ADVIES GEVRAAGD . IN ZIJN DESBETREFFENDE BRIEF SCHRIJFT DE RAAD ONDER MEER HET VOLGENDE :

' ' IN AFWACHTING VAN DE NIEUWE REGELING VOOR DE ZOETMIDDELENMARKT , DIE PER 1 JULI 1980 IN WERKING ZAL TREDEN , GAAT DIT VOORSTEL UIT VAN DE SITUATIE DIE NA ' S HOFS ARREST VAN 25 OKTOBER 1978 IS ONTSTAAN . . . OMDAT DE VERORDENING MET INGANG VAN 1 JULI 1979 MOET WORDEN TOEGEPAST , ZOU DE RAAD HET OP PRIJS STELLEN , ALS HET EUROPEES PARLEMENT ZIJN STANDPUNT INZAKE DIT VOORSTEL OP ZIJN IN APRIL TE HOUDEN ZITTING KON KENBAAR MAKEN . ' '

8 DE URGENTIE WELKE VOLGENS DE BRIEF VAN DE RAAD BIJ DEZE CONSULTATIE MOEST WORDEN BETRACHT , HIELD VERBAND MET HET FEIT DAT DE ONTWERP-VERORDENING , TER VERMIJDING VAN EEN ONGELIJKE BEHANDELING VAN DE PRODUCENTEN VAN SUIKER EN ISOGLUCOSE , IN HOOFDZAAK INHIELD DAT DE ISOGLUCOSEPRODUKTIE ZOU WORDEN ONDERWORPEN AAN SOORTGELIJKE REGELEN ALS ER TOT 30 JUNI 1980 IN HET KADER VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE ORDENING VAN DE SUIKERMARKT , INGEVOERD BIJ ' S RAADS VERORDENING NR . 3330/74 VAN 19 DECEMBER 1974 ( PB L 369 , BLZ . 1 ), VOOR DE SUIKERPRODUKTIE GOLDEN . MET NAME ZOU ER , VOORLOPIG TOT AAN DIE DATUM , VOOR ISOGLUCOSE EEN QUOTAREGELING MOETEN WORDEN INGEVOERD , DIE MET INGANG VAN 1 JULI 1979 , AANVANGSDATUM VAN HET NIEUWE SUIKERVERKOOPSEIZOEN , ZOU GAAN GELDEN .

9 DE VOORZITTER VAN HET PARLEMENT STELDE HET VERZOEK OM CONSULTATIE TERSTOND IN HANDEN VAN DE LANDBOUWCOMMISSIE - VOOR DE BEHANDELING TEN PRINCIPALE - EN VAN DE COMMISSIE VOOR DE BEGROTINGEN - VOOR ADVIES - . DE COMMISSIE VOOR DE BEGROTINGEN DEED HAAR ADVIES OP 10 APRIL 1979 AAN DE LANDBOUWCOMMISSIE TOEKOMEN . DE LANDBOUWCOMMISSIE AANVAARDDE OP 9 MEI 1979 DE ONTWERP-RESOLUTIE VAN ZIJN RAPPORTEUR . HET DOOR DE LANDBOUWCOMMISSIE AANGENOMEN RAPPORT MET ONTWERP-RESOLUTIE IS DOOR HET PARLEMENT OP DE ZITTING VAN 10 MEI 1979 BEHANDELD . OP DE ZITTING VAN 11 MEI 1979 HEEFT HET PARLEMENT DE ONTWERP-RESOLUTIE VERWORPEN EN VOOR HERONDERZOEK NAAR DE LANDBOUWCOMMISSIE TERUGGEZONDEN .

10 DE VAN 7 TOT 11 MEI 1979 GEHOUDEN ZITTING VAN HET PARLEMENT ZOU DE LAATSTE ZIJN VOOR DE CONSTITUERENDE VERGADERING VAN HET PARLEMENT , DAT BIJ RECHTSTREEKSE ALGEMENE VERKIEZINGEN ZOU WORDEN GEKOZEN OVEREENKOMSTIG DE AKTE BETREFFENDE DE VERKIEZING VAN DE VERTEGENWOORDIGERS IN DE VERGADERING DOOR MIDDEL VAN RECHTSTREEKSE ALGEMENE VERKIEZINGEN , ZOALS DIE OP 17 JULI 1979 ZOUDEN PLAATSVINDEN . HET BUREAU VAN HET PARLEMENT HAD OP ZIJN VERGADERING VAN 1 MAART 1979 BESLOTEN TUSSEN MEI EN JULI GEEN NADERE ZITTING TE VOORZIEN , MET DIEN VERSTANDE EVENWEL

' ' - DAT RAAD EN COMMISSIE , MOCHTEN ZIJ HET NODIG ACHTEN EEN NADERE ZITTING TE VOORZIEN , OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 1 , LID 4 , VAN HET REGLEMENT OM BIJEENROEPING VAN HET PARLEMENT KONDEN VRAGEN ; EEN ZITTING ALS BEDOELD ZOU ECHTER MOETEN WORDEN GERESERVEERD VOOR HET ONDERZOEK VAN RAPPORTEN , OPGEMAAKT IN GEVALLEN WAAROM OM URGENTE BEHANDELING VERZOCHT WERD . ' '

OP ZIJN VERGADERING VAN 10 MEI 1979 BEKRACHTIGDE HET BUREAU VAN HET PARLEMENT DIT STANDPUNT :

' ' - HANDHAAFT HET STANDPUNT INGENOMEN OP VOORMELDE VERGADERING , TIJDENS WELKE HET BESLOOT TUSSEN DE LAATSTE ZITTING VAN HET TEGENWOORDIG PARLEMENT EN DE CONSTITUERENDE VERGADERING VAN HET DOOR MIDDEL VAN RECHTSTREEKSE ALGEMENE VERKIEZINGEN GEKOZEN PARLEMENT GEEN NADERE ZITTINGSPERIODE TE VOORZIEN , MET DIEN VERSTANDE EVENWEL DAT DE MEERDERHEID DER FEITELIJKE LEDEN VAN HET PARLEMENT , DE RAAD OF DE COMMISSIE , MOCHTEN ZIJ EEN NADERE ZITTINGSPERIODE WENSEN , OVEREENKOMSTIG ARTI- KEL 1 , LID 4 , VAN HET REGLEMENT KAN VERZOEKEN HET PARLEMENT BIJEEN TE ROEPEN ;

- BESLUIT VOORTS , GEZIEN ARTIKEL 139 VAN HET EEG-VERDRAG , DAT HET BUREAU IN UITGEBREIDE SAMENSTELLING , MOCHT EEN DERGELIJK VERZOEK AAN DE VOORZITTER WORDEN VOORGELEGD , ZAL BIJEENKOMEN OM ZICH TE BERADEN OVER HET GEVOLG DAT AAN HET VERZOEK WARE TE GEVEN . ' '

11 OP 25 JUNI 1979 HEEFT DE RAAD , ZONDER HET GEVRAAGDE ADVIES TE HEBBEN AFGEWACHT , DE DOOR DE COMMISSIE OPGESTELDE ONTWERP-VERORDENING AANGENOMEN , HETGEEN HET AANZIJN GAF AAN VERORDENING NR . 1293/79 TOT WIJZIGING VAN VERORDENING NR . 1111/77 . IN HET DERDE ' ' GEZIEN ' ' VAN VERORDENING NR . 1293/79 WORDT GEWAG GEMAAKT VAN DE RAADPLEGING VAN DE VERGADERING . DE RAAD HEEFT NOCHTANS IN AANMERKING GENOMEN DAT HET PARLEMENT NIET HAD GEADVISEERD EN ER IN DE DERDE OVERWEGING VAN DE CONSIDERANS OP GEWEZEN DAT ' ' HET EUROPESE PARLEMENT DAT REEDS OP 16 MAART 1979 OVER HET VOORSTEL VAN DE COMMISSIE WERD GERAADPLEEGD TIJDENS ZIJN ZITTING VAN MEI GEEN ADVIES OVER DIT VOORSTEL HEEFT UITGEBRACHT EN HET PUNT HEEFT VERWEZEN NAAR HET NIEUWE PARLEMENT . ' '

12 AAN HET HOF IS NU VERZOCHT DEZE VERORDENING NR . 1293/79 , VOOR ZOVER VERORDENING NR . 1111/77 DAARBIJ WERD GEWIJZIGD , NIETIG TE VERKLAREN .

DE ONTVANKELIJKHEID VAN HET BEROEP

13 DE RAAD ACHT HET BEROEP NIET-ONTVANKELIJK , IMMERS GERICHT TEGEN EEN VERORDENING ZONDER DAT AAN DE IN ARTIKEL 173 , TWEEDE ALINEA , VAN HET VERDRAG GESTELDE VOORWAARDEN IS VOLDAAN . DE BESTREDEN HANDELING ZOU NIET ZIJN TE BESCHOUWEN ALS EEN BESCHIKKING IN DE VORM VAN EEN VERORDENING EN VERZOEKSTER NOCH RECHTSTREEKS NOCH INDIVIDUEEL RAKEN . VERZOEKSTER BETOOGT EVENWEL DAT DE AANGEVOCHTEN VERORDENING ZOU ZIJN TE BESCHOUWEN ALS EEN AANTAL INDIVIDUELE BESLUITEN , WAARVAN ER EEN TE HAREN AANZIEN ZOU ZIJN GENOMEN EN HAAR RECHTSTREEKS EN INDIVIDUEEL ZOU RAKEN .

14 IN ARTIKEL 9 , LEDEN 1 , 2 EN 3 , VAN VERORDENING NR . 1111/77 , ZOALS GEWIJZIGD BIJ ARTIKEL 3 VAN VERORDENING NR . 1293/79 , IS HET NAVOLGENDE BEPAALD :

' ' 1 . AAN IEDER IN DE GEMEENSCHAP GEVESTIGD BEDRIJF DAT ISOGLUCOSE PRODUCEERT , WORDT EEN BASISQUOTUM TOEGEKEND VOOR DE IN ARTIKEL 8 , LID 1 , GENOEMDE PERIODE .

ONVERMINDERD LID 3 IS HET BASISQUOTUM VAN IEDER BETROKKEN BEDRIJF GELIJK AAN HET TWEEVOUD VAN ZIJN UIT HOOFDE VAN DEZE VERORDENING GECONSTATEERDE ISOGLUCOSEPRODUKTIE VOOR DE PERIODE VAN 1 NOVEMBER 1978 TOT EN MET 30 APRIL 1979 .

2 . AAN IEDER BEDRIJF WAARVOOR EEN BASISQUOTUM IS VASTGESTELD , WORDT OOK EEN MAXIMUMQUOTUM TOEGEKEND DAT GELIJK IS AAN HAAR BASISQUOTUM VERMENIGVULDIGD MET EEN COEFFICIENT . DEZE COEFFICIENT IS DEZELFDE ALS DIE WELKE KRACHTENS ARTIKEL 25 , LID 2 , TWEEDE ALINEA , VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 3330/74 IS VASTGESTELD VOOR DE PERIODE VAN 1 JULI 1979 TOT EN MET 30 JUNI 1980 .

3 . HET IN LID 1 BEDOELDE BASISQUOTUM WORDT IN VOORKOMEND GEVAL ZODANIG GEWIJZIGD DAT HET OVEREENKOMSTIG LID 2 VASTGESTELDE MAXIMUMQUOTUM

- NIET HOGER IS DAN 85 % ,

- NIET LAGER IS DAN 65 % ,

VAN DE JAARLIJKSE TECHNISCHE PRODUKTIECAPACITEIT VAN HET BETROKKEN BEDRIJF . ' '

15 VOLGENS LID 4 VAN HET ARTIKEL ZIJN DE UIT HOOFDE VAN DE LEDEN 1 EN 3 VASTGESTELDE BASISQUOTA VOOR IEDER BEDRIJF VERMELD IN BIJLAGE II . IN DIE ALS EEN BESTANDDEEL VAN ARTIKEL 9 TE BESCHOUWEN BIJLAGE IS BEPAALD DAT HET BASISQUOTUM VAN VERZOEKSTER 15 887 TON BEDRAAGT .

16 ARTIKEL 9 VAN VERORDENING NR . 1111/77 ( ZOALS GEWIJZIGD BIJ ARTIKEL 3 VAN VERORDENING NR . 1293/79 ), BLIJKT IN ZIJN LID 4 JUNCTO BIJLAGE II , DE IN DE LEDEN 1-3 VAN HETZELFDE ARTIKEL GENOEMDE MAATSTAVEN TOT TOEPASSING TE BRENGEN TEN AANZIEN VAN DE ONDERSCHEIDEN BETROKKEN ONDERNEMINGEN , DIE ER DERHALVE RECHTSTREEKS EN INDIVIDUEEL DOOR WORDEN GERAAKT . VERORDENING NR . 1293/79 IS DAN OOK TE BESCHOUWEN ALS EEN HANDELING WAARVAN DOOR DE BETROKKEN , ISOGLUCOSE PRODUCERENDE ONDERNEMINGEN , KRACHTENS ARTIKEL 173 , TWEEDE ALINEA , VAN HET VERDRAG NIETIGVERKLARING KAN WORDEN GEVORDERD .

DE ONTVANKELIJKHEID VAN DE INTERVENTIE VAN HET PARLEMENT

17 DE RAAD BETWIJFELT OF HET PARLEMENT WEL EIGENER BEWEGING IN EEN VOOR HET HOF GEVOERD GEDING KAN INTERVENIEREN . ZULK EEN INTERVENTIEBEVOEGDHEID ZOU VEEL WEG HEBBEN VAN DE IN DE ALGEMENE OPZET VAN HET VERDRAG AAN HET PARLEMENT NIET INGERUIMDE BEVOEGDHEID OM EISENDE IN RECHTE OP TE TREDEN . ER ZIJ IN DIT VERBAND OP GEWEZEN DAT HET PARLEMENT IN ARTIKEL 173 VAN HET VERDRAG NIET WORDT GENOEMD ALS EEN DER INSTELLINGEN DIE TOT NIETIGVERKLARING KUNNEN AGEREN , TERWIJL HET IN ARTIKEL 20 VAN HET STATUUT VAN HET HOF VAN JUSTITIE OOK NIET WORDT GENOEMD ALS EEN DER INSTELLINGEN DIE , IN HET KADER VAN DE PREJUDICIELE PROCEDURE VAN ARTIKEL 177 , OPMERKINGEN KUNNEN MAKEN .

18 ARTIKEL 37 VAN HET STATUUT VAN HET HOF VAN JUSTITIE LUIDT ALS VOLGT :

' ' DE LID-STATEN EN DE INSTELLINGEN VAN DE GEMEENSCHAP KUNNEN ZICH VOEGEN IN EEN VOOR HET HOF AANHANGIG RECHTSGEDING .

HETZELFDE RECHT HEEFT ELKE ANDERE PERSOON , DIE AANNEMELIJK MAAKT BELANG TE HEBBEN BIJ DE BESLISSING VAN EEN VOOR HET HOF AANHANGIG RECHTSGEDING , MET UITZONDERING VAN DE RECHTSGEDINGEN TUSSEN LID-STATEN , TUSSEN INSTELLINGEN VAN DE GEMEENSCHAP , OF TUSSEN LID-STATEN ENERZIJDS EN INSTELLINGEN VAN DE GEMEENSCHAP ANDERZIJDS .

DE CONCLUSIES VAN HET VERZOEK TOT VOEGING KUNNEN SLECHTS STREKKEN TOT ONDERSTEUNING VAN DE CONCLUSIES VAN EEN DER PARTIJEN . ' '

19 IN DE EERSTE ALINEA VAN DIT ARTIKEL WORDT AAN DE ONDERSCHEIDEN INSTELLINGEN VAN DE GEMEENSCHAP EEN ZELFDE RECHT OP VOEGING TOEGEKEND . BEPERKINGEN , TEN AANZIEN VAN EEN DIER INSTELLINGEN AAN DE UITOEFENING VAN DAT RECHT GESTELD , KUNNEN SLECHTS GAAN TEN KOSTE VAN HAAR INSTITUTIONELE POSITIE , ZOALS HET VERDRAG , EN WEL MET NAME ARTIKEL 4 , LID 1 , DIE HEEFT GEWILD .

20 SUBSIDIAIR HEEFT DE RAAD BETOOGD DAT , ZELFS WANNEER ER EEN RECHT OP VOEGING AAN HET PARLEMENT ZOU MOETEN WORDEN TOEGEKEND , ZODANIG RECHT VAN DE AANWEZIGHEID VAN EEN PROCESBELANG ZOU AFHANGEN . DE AANWEZIGHEID VAN ZULK EEN BELANG ZOU ONGETWIJFELD WORDEN VERMOED , MAAR DIT ZOU NIET WEGNEMEN DAT HET HOF ER IN VOORKOMEND GEVAL EEN ONDERZOEK NAAR ZOU KUNNEN INSTELLEN . ZULK EEN ONDERZOEK ZOU HET HOF VOLGENS DE RAAD IN CASU AANLEIDING GEVEN TOT DE VASTSTELLING DAT HET PARLEMENT BIJ DE BESLISSING VAN HET GEDING GEEN BELANG HEEFT .

21 DIT MIDDEL MOET , ALS ONVERENIGBAAR MET DE OPZET VAN ARTIKEL 37 VAN ' S HOFS STATUUT , WORDEN VERWORPEN : WORDT IN ARTIKEL 37 , TWEEDE ALINEA , VAN HET STATUUT BEPAALD DAT ANDERE PERSONEN DAN STATEN EN INSTELLINGEN ZICH IN EEN VOOR HET HOF AANHANGIG RECHTSGEDING SLECHTS KUNNEN VOEGEN ALS ZIJ AANNEMELIJK MAKEN BIJ DE BESLISSING BELANG TE HEBBEN , HET RECHT OP VOEGING DAT AAN DE INSTELLINGEN , EN DERHALVE AAN HET PARLEMENT , IN ARTIKEL 37 , EERSTE ALINEA , WORDT TOEGEKEND , IS VAN DIE VOORWAARDE NIET AFHANKELIJK GESTELD .

DE SCHENDING VAN HET BEGINSEL DAT EEN GELIJKE BEHANDELING VERLANGT

22 ZOALS REEDS WERD OVERWOGEN , HEEFT HET HOF IN VOORMELD ARREST , GEWEZEN IN DE ZAKEN 103 EN 145/77 , VERORDENING NR . 1111/77 MET HET ALGEMEEN NON-DISCRIMINATIEBEGINSEL IN STRIJD GEACHT . HET HOF STELDE VAST DAT ER , OFSCHOON DE PRODUCENTEN VAN SUIKER EN VAN ISOGLUCOSE ZICH IN VERGELIJKBARE OMSTANDIGHEDEN BEVONDEN , EEN KENNELIJK ONBILLIJKE LAST OP DE PRODUCENTEN VAN ISOGLUCOSE GELEGD WAS . NA ' S HOFS UITSPRAAK HEEFT DE RAAD BIJ VERORDENING NR . 1293/79 - MET WIJZIGING VAN VERORDENING NR . 1111/77 - VOOR ISOGLUCOSE EEN QUOTA-SYSTEEM GEINTRODUCEERD , DAT RECHTSTREEKS ONTLEEND WAS AAN HET IN DE SUIKERSECTOR BESTAANDE STELSEL .

23 VERZOEKSTER BETOOGT DAT OOK DEZE NIEUWE VERORDENING VOORMELD BEGINSEL SCHENDT : OP VERSCHILLENDE SITUATIES ZOUDEN SOORTGELIJKE REGELS WORDEN TOEGEPAST , TERWIJL ER ANDERZIJDS VERSCHILLEN TUSSEN BEIDE REGELINGEN IN STAND ZOUDEN WORDEN GEHOUDEN DIE TOT EEN ONGELIJKE BEHANDELING VAN IDENTIEKE SITUATIES LEIDEN .

24 DAT VERZOEKSTER ZICH TEGELIJKERTIJD VAN DEZE BEIDE ARGUMENTEN MEENT TE KUNNEN BEDIENEN , WIJST OP ZICHZELF REEDS OP DE COMPLEXE AARD VAN EEN SITUATIE , WAARIN DE ISOGLUCOSE- EN SUIKERMARKTEN ZICH IN VERGELIJKBARE , DOCH NIET VOLKOMEN IDENTIEKE OMSTANDIGHEDEN BEVONDEN .

25 WANNEER DE RAAD BIJ DE UITVOERING VAN HET LANDBOUWBELEID DER GEMEENSCHAP EEN COMPLEXE ECONOMISCHE SITUATIE HEEFT TE EVALUEREN , GELDT ZIJN DISCRETIONAIRE BEVOEGDHEID NIET SLECHTS DE AARD EN DRAAGWIJDTE DER VAST TE STELLEN BEPALINGEN , DOCH TOT OP ZEKERE HOOGTE OOK DE VASTSTELLING DER BASISGEGEVENS , ONDER MEER IN DIER VOEGE DAT DE RAAD IN VOORKOMENDE GEVALLEN ZIJN OORDEEL OP GLOBALE VASTSTELLINGEN MAG BASEREN . BIJ ZIJN CONTROLE OP DE UITOEFENING VAN ZULK EEN BEVOEGDHEID , MAG DE RECHTER ALLEEN NAGAAN OF DAARBIJ GEEN KENNE LIJKE DWALING OF MISBRUIK IS BEGAAN EN OF HET BETROKKEN GEZAGSORGAAN ZICH NIET KENNELIJK HEEFT BEGEVEN BUITEN DE GRENZEN , AAN ZIJN APPRECIATIEVE BEVOEGDHEID GESTELD .

26 WAAR DE PRODUKTIE VAN ISOGLUCOSE DE TOENEMING DER SUIKEROVERSCHOTTEN IN DE HAND WERKTE EN HET DE RAAD VRIJSTOND DIE PRODUKTIE AAN BANDEN TE LEGGEN , DAAR LAG HET OP ZIJN WEG OM , IN HET KADER VAN HET LANDBOUWBELEID , MET INAANMERKINGNEMING VAN DE GELIJKSOORTIGHEID EN DE INTERDEPENDENTIE VAN BEIDE MARKTEN EN DE SPECIFIEKE AARD VAN DE ISOGLUCOSEMARKT , DE DOOR HEM NUTTIG GEACHTE MAATREGELEN TE NEMEN .

27 DIT GELDT TE MEER , WAAR DE RAAD , GECONFRONTEERD MET DE GEVOELIGE PROBLEMEN WELKE DE ISOGLUCOSEPRODUKTIE VOOR HET SUIKERBELEID VAN DE GEMEENSCHAP DEED RIJZEN , VOOR EEN NIEUWE , VOLOP EVOLUERENDE MARKT OP KORTE TERMIJN EEN VOORLOPIGE REGELING MOEST TREFFEN . DAT DE RAAD , DOOR IN DIE OMSTANDIGHEDEN VERORDENING NR . 1293/79 VAST TE STELLEN , DE GRENZEN AAN ZIJN APPRECIATIEVE BEVOEGDHEID GESTELD , ZOU HEBBEN OVERSCHREDEN , IS NIET AANGETOOND .

DE SCHENDING VAN HET EVENREDIGHEIDSBEGINSEL

28 VOLGENS VERZOEKSTER ZOU HET HAAR IN BIJLAGE II VAN VERORDENING NR . 1111/77 TOEGEKENDE QUOTUM DUIDELIJK ONTOEREIKEND ZIJN . BIJ VASTSTELLING DER QUOTA OP GRONDSLAG VAN DE PRODUKTIE TUSSEN 1 NOVEMBER 1978 EN 30 APRIL 1979 , ZOU NOCH MET SEIZOENSCHOMMELINGEN REKENING ZIJN GEHOUDEN , NOCH MET DE GRENZEN , IN BEDOELD TIJDVAK AAN DE PRODUKTIE GESTELD DOORDAT VERZOEKSTER IN HET ONGEWISSE VERKEERDE OMTRENT DE REGELING WELKE , NA ' S HOFS ARREST IN GENOEMDE ZAKEN , DOOR DE GEMEENSCHAP ZOU WORDEN TOEGEPAST , ALSOOK OMTRENT HET STANDPUNT VAN DE FRANSE OVERHEID , DIE HET GEBRUIK VAN ISOGLUCOSE PAS OP 9 AUGUSTUS 1979 ZOU TOESTAAN . DE MOGELIJKHEID DE QUOTA NAAR RATO VAN DE TECHNISCHE JAARCAPACITEIT TE CORRIGEREN , WAS IN HET NADEEL VAN ONDERNEMINGEN ALS DIE VAN VERZOEKSTER , DIE ZOLANG DE SITUATIE NIET WAS OPGEHELDERD , VERDERE INVESTERINGEN ACHTERWEGE HADDEN GELATEN . BEDOELDE QUOTA ZOUDEN IEDERE MEDEDINGING ILLUSOIR HEBBEN GEMAAKT .

29 OPMERKING VERDIENT DAT DE VASTSTELLING VAN QUOTA OP GRONDSLAG VAN EEN REFERENTIEPERIODE GEMEENSCHAPSRECHTELIJK IS TE BESCHOUWEN ALS EEN GEBRUIKELIJK PROCEDE , WAARMEDE GOED KAN WORDEN GEWERKT ALS DE PRODUKTIE IN EEN BEPAALDE SECTOR MOET WORDEN GECONTROLEERD . ANDERZIJDS HEEFT VERZOEKSTER DE DOOR HAAR INGEROEPEN BEPERKING VAN HAAR PRODUKTIE IN HET GEHEEL NIET GESTAAFD . VOORTS ZIJ ERAAN HERINNERD DAT DE AANVANKELIJK VOORZIENE HEFFING NA VOORMELD ARREST IN IEDER GEVAL NIET MEER KON WORDEN TOEGEPAST .

30 IN IEDER GEVAL MAG VAN DE RAAD NIET WORDEN VERWACHT DAT HIJ , BIJ HET NEMEN VAN MAATREGELEN VAN ALGEMEEN BELANG , BEDOELD OM TE VOORKOMEN DAT EEN ONGECONTROLEERDE ISOGLUCOSEPRODUKTIE HET SUIKERBELEID VAN DE GEMEENSCHAP IN GEVAAR BRENGT , MET DE BEWEEGREDENEN , HANDELSOOGMERKEN EN HET INTERNE BELEID VAN IEDERE INDIVIDUELE ONDERNEMING REKENING HOUDT .

31 EN WAAR VERZOEKSTER NIET HET GEHELE QUOTUM DAT HAAR VOOR DE MET HET SUIKERSEIZOEN OVEREENKOMENDE PERIODE WAS TOEGEKEND , HEEFT OPGENOMEN , MAG ZIJ ZICH ER NIET OVER BEKLAGEN DAT HET HAAR TOEGEKENDE QUOTUM HAAR MEDEDINGINGSMOGELIJKHEDEN ZOU HEBBEN BEPERKT .

DE SCHENDING VAN WEZENLIJKE VORMVOORSCHRIFTEN

32 VERZOEKSTER EN HET PARLEMENT ALS GEVOEGDE PARTIJ STELLEN DAT VERORDENING NR . 1111/77 IN HAAR GEWIJZIGDE VERSIE DOOR DE RAAD IS VASTGESTELD ZONDER DAT DE IN ARTIKEL 43 , TWEEDE ALINEA , BEDOELDE RAADPLEGING HAD PLAATSGEHAD , HETGEEN ZOU ZIJN TE BESCHOUWEN ALS EEN TOT NIETIGHEID LEIDENDE SCHENDING VAN WEZENLIJKE VORMVOORSCHRIFTEN .

33 DE RAADPLEGING , IN ARTIKEL 43 , LID 2 , DERDE ALINEA , EN IN PARALLEL LOPENDE VERDRAGSBEPALINGEN VOORZIEN , IS HET MIDDEL DAT HET PARLEMENT IN STAAT STELT DAADWERKELIJK AAN DE COMMUNAUTAIRE REGELGEVING DEEL TE NEMEN . DE HIERIN BESLOTEN LIGGENDE BEVOEGDHEID IS EEN WEZENLIJK BESTANDDEEL VAN HET DOOR HET VERDRAG GEWILDE INSTITUTIONELE EVENWICHT . OFSCHOON IN BEPERKTE MATE , SPIEGELT ZICH DAARIN , OP COMMUNAUTAIR NIVEAU , EEN DEMOCRATISCH GRONDBEGINSEL AF , VOLGENS HETWELK DE VOLKEREN DOOR TUSSENKOMST VAN EEN REPRESENTATIEVE VERGADERING AAN DE MACHTSUITOEFENING DEELNEMEN . WAAR HET VERDRAG VOOR BEPAALDE GEVALLEN EEN REGULIERE RAADPLEGING VAN HET PARLEMENT VERLANGT , HEEFT MEN DAN OOK TE MAKEN MET EEN WEZENLIJK VORMVOORSCHRIFT , WELKS NIET-NALEVING TOT NIETIGHEID VAN DE BETROKKEN HANDELING LEIDT .

34 IN DIT VERBAND ZIJ VOORTS VASTGESTELD DAT DIE EIS SLECHTS ALS NAGELEEFD IS TE BESCHOUWEN , WANNEER HET PARLEMENT ZIJN ZIENSWIJZE HEEFT KENBAAR GEMAAKT ; HET MAG ER NIET VOOR WORDEN GEHOUDEN DAT ER REEDS AAN VOLDAAN IS WANNEER DE RAAD DE VERGADERING OM ADVIES HEEFT VERZOCHT . DE RAAD HEEFT DAN OOK TEN ONRECHTE IN DE ' ' GEZIENS ' ' VAN DE CONSIDERANS VAN VERORDENING NR . 1293/79 DE RAADPLEGING VAN DE VERGADERING VERMELD .

35 DE RAAD HEEFT NIET BETWIST DAT DE RAADPLEGING VAN HET PARLEMENT ALS EEN WEZENLIJK VORMVOORSCHRIFT IS TE BESCHOUWEN , DOCH BETOOGT DAT HET PARLEMENT IN CASU DOOR ZIJN EIGEN GEDRAG DE NALEVING VAN BEDOELD VORMVOORSCHRIFT ONMOGELIJK ZOU HEBBEN GEMAAKT EN DERHALVE DIE NIET-NALEVING IN RECHTE NIET ZOU MOGEN INROEPEN .

36 ONVERMINDERD DE PRINCIPIELE VRAGEN DIE IN ' S RAADS BETOOG AAN DE ORDE WORDEN GESTELD , KAN IN CASU WORDEN VOLSTAAN MET DE VASTSTELLING DAT DE RAAD , OP 25 JUNI 1979 ZONDER ADVIES VAN DE VERGADERING OVERGAANDE TOT VASTSTELLING VAN VERORDENING NR . 1293/79 TOT WIJZIGING VAN VERORDENING NR . 1111/77 , NIET VAN ALLE MOGELIJKHEDEN OM EEN PREALABEL ADVIES VAN HET PARLEMENT IN TE WINNEN , GEBRUIK GEMAAKT HAD . IN DER EERSTE PLAATS HEEFT DE RAAD NIET VERZOCHT DE BERAADSLAGING OVER DE VERORDENING URGENT TE VERKLAREN IN VOEGE ALS IN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET PARLEMENT VOORZIEN , OFSCHOON HIJ VAN DE BEVOEGDHEID EEN DAARTOE STREKKEND VERZOEK TE DOEN VOOR ANDERE DOMEINEN EN TEN AANZIEN VAN ANDERE ONTWERP-VERORDENINGEN WEL GEBRUIK GEMAAKT HEEFT . BOVENDIEN HAD DE RAAD GEBRUIK KUNNEN MAKEN VAN DE HEM IN ARTIKEL 139 VAN HET VERDRAG GEBODEN MOGELIJKHEID OM EEN BUITENGEWONE ZITTING VAN DE VERGADERING TE VRAGEN , HETGEEN TE MEER DE AANDACHT VERDIENT WAAR HET BUREAU VAN HET PARLEMENT OP 1 MAART EN OP 10 MEI 1979 DE AANDACHT OP BEDOELDE MOGELIJKHEID HAD GEVESTIGD .

37 EEN EN ANDER LEIDT TOT DE SLOTSOM DAT ' S RAADS VERORDENING NR . 1293/79 TOT WIJZIGING VAN VERORDENING NR . 1111/77 , BIJ GEBREKE VAN HET IN ARTIKEL 43 VAN HET VERDRAG VERLANGDE ADVIES VAN HET PARLEMENT , MOET WORDEN NIETIGVERKLAARD , ONGEACHT DE BEVOEGDHEID VAN DE RAAD OM NAAR AANLEIDING VAN DIT ARREST , OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 176 , EERSTE ALINEA , VAN HET VERDRAG , ALLE PASSENDE MAATREGELEN TE NEMEN .

HET HOF VAN JUSTITIE ,

RECHTDOENDE :

1 . VERKLAART VERORDENING NR . 1293/79 ( PB L 162 , BLZ . 10 , ZOALS GERECTIFICEERD IN PB L 176 , BLZ . 37 ) TOT WIJZIGING VAN VERORDENING NR . 1111/77 ( PB L 134 , BLZ . 4 ) NIETIG ;

2 . VERSTAAT DAT DE ONDERSCHEIDEN PARTIJEN DE EIGEN KOSTEN ZULLEN DRAGEN .

1 . ARTIKEL 9 VAN VERORDENING NR . 1111/77 ( ZOALS GEWIJZIGD BIJ ARTIKEL 3 VAN VERORDENING NR . 1293/79 ) BLIJKT IN ZIJN LID 4 DE IN DE LEDEN 1-3 VAN HETZELFDE ARTIKEL GENOEMDE MAATSTAVEN TOT TOEPASSING TE BRENGEN TEN AANZIEN VAN DE ONDERSCHEIDEN , IN BIJLAGE II DER VERORDENING MET NAME GENOEMDE ONDERNEMINGEN , DIE DERHALVE ALS ADRESSATEN ZIJN TE BESCHOUWEN EN ER RECHTSTREEKS EN INDIVIDUEEL DOOR WORDEN GERAAKT .

2 . IN ARTIKEL 37 , EERSTE ALINEA , VAN HET STATUUT VAN HET HOF VAN JUSTITIE EEG WORDT AAN DE ONDERSCHEIDEN INSTELLINGEN VAN DE GEMEENSCHAP EEN ZELFDE RECHT OP VOEGING TOEGEKEND . BEPERKINGEN , TEN AANZIEN VAN EEN DIER INSTELLINGEN AAN DE UITOEFENING VAN DAT RECHT GESTELD , KUNNEN SLECHTS GAAN TEN KOSTE VAN HAAR INSTITUTIONELE POSITIE , ZOALS HET VERDRAG , EN WEL MET NAME ARTIKEL 4 , LID 1 , DIE HEEFT GEWILD .

HET AAN DE INSTELLINGEN TOEGEKENDE RECHT OP VOEGING IS NIET VAN EEN PROCESBELANG AFHANKELIJK GESTELD .

3 . WANNEER DE RAAD BIJ DE UITVOERING VAN HET LANDBOUWBELEID DER GEMEENSCHAP EEN COMPLEXE ECONOMISCHE SITUATIE HEEFT TE EVALUEREN , GELDT ZIJN DISCRETIONAIRE BEVOEGDHEID NIET SLECHTS DE AARD EN DRAAGWIJDTE DER VAST TE STELLEN BEPALINGEN , DOCH TOT OP ZEKERE HOOGTE OOK DE VASTSTELLING DER BASISGEGEVENS , ONDER MEER IN DIER VOEGE DAT DE RAAD IN VOORKOMENDE GEVALLEN ZIJN OORDEEL OP GLOBALE VASTSTELLINGEN MAG BASEREN . BIJ ZIJN CONTROLE OP DE UITOEFENING VAN ZULK EEN BEVOEGDHEID , MAG DE RECHTER ALLEEN NAGAAN OF DAARBIJ GEEN KENNELIJKE DWALING OF MISBRUIK IS BEGAAN EN OF HET BETROKKEN GEZAGSORGAAN ZICH NIET KENNELIJK HEEFT BEGEVEN BUITEN DE GRENZEN , AAN ZIJN APPRECIATIEVE BEVOEGDHEID GESTELD .

4 . DE RAADPLEGING , IN ARTIKEL 43 , LID 2 , DERDE ALINEA , EN IN PARALLEL LOPENDE VERDRAGSBEPALINGEN VOORZIEN , IS HET MIDDEL DAT HET PARLEMENT IN STAAT STELT DAADWERKELIJK AAN DE COMMUNAUTAIRE WETGEVING DEEL TE NEMEN . DE HIERIN BESLOTEN LIGGENDE BEVOEGDHEID IS EEN WEZENLIJK BESTANDDEEL VAN HET DOOR HET VERDRAG GEWILDE INSTITUTIONEEL EVENWICHT . OFSCHOON IN BEPERKTE MATE , SPIEGELT ZICH DAARIN , OP COMMUNAUTAIR NIVEAU , EEN DEMOCRATISCH GRONDBEGINSEL AF , VOLGENS HETWELK DE VOLKEREN DOOR TUSSENKOMST VAN EEN REPRESENTATIEVE VERGADERING AAN DE MACHTSUITOEFENING DEELNEMEN .

WAAR HET VERDRAG VOOR BEPAALDE GEVALLEN EEN REGULIERE RAADPLEGING VAN HET PARLEMENT VERLANGT , HEEFT MEN DAN OOK TE MAKEN MET EEN WEZENLIJK VORMVOORSCHRIFT , WELKS NIET-NALEVING TOT NIETIGHEID VAN DE BETROKKEN HANDELING LEIDT . DIE EIS IS SLECHTS ALS NAGELEEFD TE BESCHOUWEN , WANNEER HET PARLEMENT ZIJN ZIENSWIJZE HEEFT KENBAAR GEMAAKT ; HET MAG ER NIET VOOR WORDEN GEHOUDEN DAT ER REEDS AAN VOLDAAN IS WANNEER DE RAAD DE VERGADERING OM ADVIES HEEFT VERZOCHT EN ZODANIG ADVIES IS UITGEBLEVEN .

1 . BEROEP TOT NIETIGVERKLARING - NATUURLIJKE OF RECHTSPERSONEN - HANDELINGEN WELKE HEN RECHTSTREEKS EN INDIVIDUEEL RAKEN - ONTVANKELIJKHEID

( EEG-VERDRAG , ART . 173 , TWEEDE ALINEA ; ' S RAADS VERORDENING NR . 1111/77 , ART . 9 ( ZOALS GEWIJZIGD BIJ VERORDENING NR . 1293/79 ) EN BIJLAGE II )

2 . PROCESVOERING - VOEGING - RECHT DAARTOE , AAN ALLE INSTELLINGEN VAN DE GEMEENSCHAP TOEGEKEND - UITOEFENINGSVOORWAARDEN - PROCESBELANG - NIET DWINGENDE VOORWAARDE

( STATUUT VAN HET HOF VAN JUSTITIE EEG , ART . 37 , EERSTE ALINEA )

3 . LANDBOUW - GEMEENSCHAPPELIJK LANDBOUWBELEID - EVALUATIE VAN EEN COMPLEXE ECONOMISCHE SITUATIE - BEOORDELINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD - GLOBALE VASTSTELLINGEN - RECHTMATIGHEID - RECHTSCONTROLE - BEGRENZING

4 . HANDELINGEN DER INSTELLINGEN - VOORBEREIDINGSPROCEDURE - REGULIERE RAADPLEGING VAN HET PARLEMENT - WEZENLIJK VORMVOORSCHRIFT - DRAAGWIJDTE

( EEG-VERDRAG , ARTT . 93 , LID 2 , DERDE ALINEA , EN 173 )

TEN AANZIEN VAN DE KOSTEN

38 INGEVOLGE ARTIKEL 69 , PARAGRAAF 2 , VAN HET REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING MOET DE IN HET ONGELIJK GESTELDE PARTIJ DESGEVORDERD IN DE KOSTEN WORDEN VERWEZEN .

39 NOCH VERZOEKSTER NOCH DE GEVOEGDE PARTIJEN HEBBEN TOT VEROORDELING VAN DE RAAD IN DE KOSTEN GECONCLUDEERD . ONDANKS HET FEIT DAT DE RAAD IN HET ONGELIJK WORDT GESTELD , ZULLEN DE ONDERSCHEIDEN PARTIJEN DERHALVE DE EIGEN KOSTEN HEBBEN TE DRAGEN .

IN ZAAK 138/79 ,

SA ROQUETTE FRERES , GEVESTIGD TE LESTREM ( DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS ), VERTEGENWOORDIGD DOOR DE ADJUNCT-DIRECTEUR-GENERAAL G . ROUSSEAUX , BIJGESTAAN DOOR M . VEROONE , LID VAN DE TE LILLE GEVESTIGDE ADVOCATENMAATSCHAP SOCIETE VEROONE-FREYRIA-LETARTRE-PAILLUSSEAU-HOSTE-DUTAT , DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TE LUXEMBURG TEN KANTORE VAN DE ADVOCAAT LOESCH , GEVESTIGD ALDAAR , 2 , RUE GOETHE ,

VERZOEKSTER ,

AAN WIER ZIJDE

HET EUROPEES PARLEMENT , VERTEGENWOORDIGD DOOR DE DIRECTEUR-GENERAAL F . PASETTI-BOMBARDELLA , BIJGESTAAN DOOR R . BIEBER , HOOFDADMINISTRATEUR VAN DE JURIDISCHE DIENST , EN PROFESSOR P . H . TEITGEN , DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE OP HET SECRETARIAAT-GENERAAL VAN HET EUROPEES PARLEMENT , ALS

GEVOEGDE PARTIJ ,

IS OPGETREDEN

TEGEN

RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN , VERTEGENWOORDIGD DOOR D . VIGNES , DIRECTEUR VAN DE JURIDISCHE DIENST , BIJGESTAAN DOOR A . BRAUTIGAM EN H.-J . GLAESNER , MEDE-GEMACHTIGDEN , H.-J . RABE , ADVOCAAT TE HAMBURG , PROFESSOR J . BOULOUIS , DOYEN HONORAIRE VAN DE UNIVERSITE DE DROIT , D ' ECONOMIE ET DE SCIENCES SOCIALES TE PARIJS , DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TE LUXEMBURG BIJ D . FONTEIN , DIRECTEUR JURIDISCHE ZAKEN VAN DE EUROPESE INVESTERINGSBANK , 100 , BD KONRAD ADENAUER , KIRCHBERG ,

VERWEERDER ,

AAN WIENS ZIJDE

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN , VERTEGENWOORDIGD DOOR HAAR JURIDISCH ADVISEUR P . GILSDORF , ALS GEMACHTIGDE , BIJGESTAAN DOOR J . DELMOLY , LID VAN DE JURIDISCHE DIENST , DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TE LUXEMBURG BIJ HAAR JURIDISCH ADVISEUR M . CERVINO , BATIMENT JEAN MONNET , KIRCHBERG , ALS

GEVOEGDE PARTIJ ,

IS OPGETREDEN ,

BETREFFENDE EEN VERZOEK OM NIETIGVERKLARING VAN ' S RAADS VERORDENING NR . 1293/79 VAN 25 JUNI 1979 ( PB L 162 , BLZ . 10 ), VOOR ZOVER DAARIN , MET WIJZIGING VAN ' S RAADS VERORDENING NR . 1111/77 TOT VASTSTELLING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN VOOR ISOGLUCOSE , TEN AANZIEN VAN VERZOEKSTER EEN BASISQUOTUM IS VASTGESTELD ,