Home

Arrest van het Hof van 14 januari 1981.

Arrest van het Hof van 14 januari 1981.

1 DE PRETORE TE CASTELL ' ARQUATO HEEFT BIJ OP 10 SEPTEMBER 1979 INGEKOMEN BESCHIKKING VAN 6 SEPTEMBER 1979 HET HOF TWEE VRAGEN GESTELD , DE UITLEGGING VAN ARTIKEL 95 VAN HET EEG-VERDRAG BETREFFENDE , WELKE UITLEGGING GENOEMDE RECHTER IN STAAT MOET STELLEN DE VERENIGBAARHEID MET HET VERDRAG TE BEOORDELEN VAN DE GEDIFFERENTIEERDE BELASTINGREGELING WELKE , KRACHTS WETSBESLUIT NR . 1200 VAN 6 OKTOBER 1948 , ZOALS GEWIJZIGD BIJ WETSBESLUIT NR . 836 VAN 16 SEPTEMBER 1955 , EN ARTIKEL 3 VAN WET NR . 506 VAN 18 AUGUSTUS 1978 , WORDT TOEGEPAST OP GEDENATUREERDE SYNTHETISCHE ETHYLALCOHOL EN DOOR GISTING VERKREGEN , GEDENATUREERDE ETHYLALCOHOL .

2 DEZE VRAGEN ZIJN GEREZEN IN EEN BURGERLIJK GEDING BETREFFENDE DE UITVOERING VAN EEN OVEREENKOMST , OP 18/27 JULI 1978 GESLOTEN TUSSEN VERZOEKSTER IN HET HOOFDGEDING , DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP CHEMIAL FARMACEUTICI , EN EEN FABRIKANT-IMPORTEUR VAN ALCOHOL , DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP DAF , BETREFFENDE DE LEVERING VAN EEN PARTIJ GEDENATUREERDE SYNTHETISCHE IMPORTALCOHOL .

3 BLIJKENS HET DOSSIER HEEFT DE VENNOOTSCHAP CHEMIAL IN DE MAAND JULI 1978 BIJ DAF EEN BEPERKTE HOEVEELHEID GEDENATUREERDE SYNTHETISCHE ALCOHOL BESTELD . DE VENNOOTSCHAP DAF HEEFT ER DE AANDACHT VAN CHEMIAL OP GEVESTIGD DAT OP SYNTHETISCHE ALCOHOL EEN BIJZONDERE ACCIJNS VAN 6 000 LIRE/HL WERD GEHEVEN , TERWIJL DOOR HAAR ZELF GEPRODUCEERDE GISTINGSALCOHOL , DIE DE BESTELDE SYNTHETISCHE ALCOHOL VOLLEDIG KON VERVANGEN , SLECHTS MET 1 000 LIRE/HL BELAST WAS . DE FIRMA CHEMIAL DEED HAAR BESTELLING EVENWEL GESTAND , AANGEZIEN ZIJ OM REDENEN VAN TECHNISCHE AARD SYNTHETISCHE ALCOHOL NODIG HAD , WAARNA DE VENNOOTSCHAP DAF HAAR BIJ BRIEF VAN 18 JULI 1978 DE VERLANGDE WAAR AANBOOD VOOR EEN ' ' PRIJS VAN 30 000 LIRE/HL , DE BIJZONDER ACCIJNS ( 6 000/HL ) DAARIN BEGREPEN . ' ' CHEMIAL AANVAARDDE DIT AANBOD BIJ BRIEF VAN 27 JULI 1978 , WAARIN ZIJ GEWAAGDE VAN EEN ' ' PRIJS VAN 30 000 LIRE/HL BIJZONDERE ACCIJNS INBEGREPEN . ' ' VOLGENS HET CONTRACT MOEST DE WAAR VOOR 15 SEPTEMBER 1978 WORDEN AFGENOMEN .

4 VASTSTAAT DAT DE ACCIJNS OP GEDENATUREERDE SYNTHETISCHE ALCOHOL KRACHTENS DE WET VAN 18 AUGUSTUS 1978 IS KOMEN TE LIGGEN OP 12 000 LIRE/HL . BIJ BRIEF VAN 7 SEPTEMBER 1978 STELDE DE VENNOOTSCHAP DAF CHEMIAL HIERVAN IN KENNIS , MET VERZOEK HET AANBOD D.D . 18 JULI 1978 ALS GEANNULEERD TE BESCHOUWEN , TENZIJ ZIJ HET AANVULLEND BELASTINGBEDRAG VOOR HAAR REKENING MOCHT WILLEN NEMEN . TOEN DE VENNOOTSCHAP CHEMIAL UITVOERING VAN DE OORSPRONKELIJKE OVEREENKOMST VERLANGDE - ONDER OPMERKING DAT DE BELASTINGVERHOGING , WAAR HET IN CASU GING OM INGEVOERDE SYNTHETISCHE ALCOHOL , HAARS INZIENS ONRECHTMATIG WAS , IMMERS IN STRIJD MET DE VOORSCHRIFTEN VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP - HEEFT ZIJ VOOR DE BEVOEGDE BURGERLIJKE RECHTER EEN PROCES AANGESPANNEN , WAARIN ZIJ UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST VERLANGDE .

5 VOOR DE NATIONALE RECHTER HEEFT DE VENNOOTSCHAP CHEMIAL BETOOGD WAAROM ZIJ DE OMSTREDEN BELASTING MET HET EEG-VERDRAG IN STRIJD ACHT ; MET NAME HEEFT ZIJ GEWEZEN OP HET ARREST , DOOR HET HOF OP 10 OKTOBER 1978 GEWEZEN IN DE ZAAK 148/77 , HANSEN & BALLE ( JURISPR . 1978 , BLZ . 1787 ). DE VENNOOTSCHAP DAF HEEFT TE HARER VERDEDIGING AANGEVOERD DAT , WAAR DE BELASTING IN HET CONTRACT MET ZOVEEL WOORDEN TEN LASTE VAN DE KOPER WAS GELATEN , DE KOPER OOK , ALS BEDONGEN , VOOR IEDERE VERHOGING TUSSEN DE AFSLUITING EN DE UITVOERING VAN HET CONTRACT HAD OP TE KOMEN . MET BETREKKING TOT DE GESTELDE ONRECHTMATIGHEID VAN DE OMSTREDEN BELASTINGHEFFING HEEFT DE VENNOOTSCHAP DAF EROP GEWEZEN DAT HET OP CHEMIALS WEG LIGT ONRECHTMATIGHEID BIJ DE BEVOEGDE AUTORITEITEN IN TE ROEPEN - MET VORDERING DAT DIE BELASTING HEM ZAL WORDEN TERUGBETAALD .

6 NA TE HEBBEN VASTGESTELD DAT DE ITALIAANSE BELASTINGWETGEVER DIFFERENTIEERT TUSSEN SYNTHETISCHE ALCOHOL , EEN PRODUKT DAT IN ITALIE VRIJWEL NIET WORDT GEPRODUCEERD , EN GISTINGSALCOHOL , HEEFT DE PRETORE OVERWOGEN DAT EEN PREALABELE OPLOSSING VAN DE VRAAG NAAR DE VERENIGBAARHEID DIER WET MET DE BEPALINGEN VAN HET EEG-VERDRAG VOOR DE BESLISSING VAN HET AAN HEM VOORGELEGDE GESCHIL VAN DOORSLAGGEVENDE BETEKENIS KAN ZIJN EN AAN HET HOF VAN JUSTITIE DE TWEE NAVOLGENDE PREJUDICIELE VRAGEN GESTELD :

1 . A . IS ARTIKEL 95 , EERSTE ALINEA , VAN HET VERDRAG VAN ROME , IN DIE ZIN TE VERSTAAN DAT EEN NATIONAAL BELASTINGSTELSEL ALS ONGEOORLOOFD EN MITSDIEN VERBODEN IS TE BESCHOUWEN WANNEER HET MEDEBRENGT DAT VAN EEN UIT DE EEG INGEVOERD PRODUKT ( SYNTHETISCHE EHTYLALCOHOL , UITSLUITEND BESTEMD OM NA DENATURERING VOOR CHEMISCH-INDUSTRIELE DOELEINDEN TE WORDEN GEBRUIKT EN DERHALVE NIET VOOR MENSELIJKE VOEDING BESTEMD ) EEN SPECIALE BELASTING WORDT GEHEVEN DIE VEEL HOGER IS DAN DE BELASTING TOEGEPAST OP EEN NATIONAAL PRODUKT MET DEZELFDE EIGENSCHAPPEN , DAT ONDER HETZELFDE NUMMER VAN HET DOUANETARIEF ( 22.08/300 ) VALT ( DOOR GISTING VERKREGEN ETHYLALCOHOL , EVENEENS BESTEMD OM NA DENATURERING VOOR CHEMISCH-INDUSTRIELE DOELEINDEN TE WORDEN GEBRUIKT EN NIET BESTEMD VOOR MENSELIJKE VOEDING ), EN WEL ZULKS ALLEEN OMDAT BEIDE SOORTEN ALCOHOL UIT EEN ANDERE GRONDSTOF - EN DERHALVE VOLGENS EEN VERSCHILLENDE METHODE - WORDEN VERKREGEN?

1 . B.IS ER VAN ONRECHTMATIGHEID ALS IN VOORGAANDE VRAAG BEDOELD , OOK SPRAKE WANNEER HET NATIONALE BELASTINGSTELSEL , THEORETISCH GEZIEN , NIET DISCRIMINEERT NAAR GELANG VAN DE GRONDSTOF WAARUIT EEN EN HETZELFDE PRODUKT WORDT VERKREGEN , WANNEER INGEVOERDE SYNTHETISCHE ETHYLALCOHOL OF SYNTHETISCHE ETHYLALCOHOL UIT DE NATIONALE PRODUKTIE GELIJKELIJK WORDEN BELAST C.Q . INGEVOERDE EN IN HET LAND ZELF GEPRODUCEERDE , DOOR GISTING VERKREGEN EHTYLALCOHOL DEZELFDE BELASTING HEBBEN TE DRAGEN?

2 . ZO NEEN , IS DAN ARTIKEL 95 , TWEEDE ALINEA , VAN HET VERDRAG VAN ROME IN DIE ZIN TE VERSTAAN DAT EEN NATIONAAL BELASTINGSYSTEEM ALS IN VRAAG 1 BEDOELD , OP DE IN DIE VRAAG GENOEMDE PRODUKTEN TOEGEPAST , ALS ONGEOORLOOFD EN VERBODEN , IMMERS BESCHERMING VAN DE NATIONALE PRODUKTIE TEN NADELE VAN DE VAN DE GEMEENSCHAP INHOUDENDE , IS TE BESCHOUWEN WANNEER HET PRODUKT DAT HET ZWAARST BELAST WORDT ( SYTHETISCHE EHTYLALCOHOL ) UITSLUITEND UIT DE ANDERE LID-STATEN VAN DE EEG WORDT GEIMPORTEERD , TERWIJL HET PRODUKT DAT HET MINST BELAST WORDT ( DOOR GISTING VERKREGEN ETHYLALCOHOL ) IN ITALIE WORDT GEPRODUCEERD EN MET EERSTBEDOELD PRODUKT CONCURREERT?

' S HOFS BEVOEGDHEID

7 DE ITALIAANSE REGERING HEEFT IN HAAR MONDELINGE OPMERKINGEN DE TOELAATBAARHEID VAN DE PREJUDICIELE VRAGEN VAN DE PRETORE TE CASTELL ' ARQUATO IN TWIJFEL GETROKKEN . HIJ VRAAGT ZICH AF OF HET VOOR DE NATIONALE RECHTER AANGESPANNEN GEDING GEEN FICTIEF KARAKTER DRAAGT , OF ER IN CASU VAN DE PROCEDURE VAN ARTIKEL 177 GEEN GEBRUIK WORDT GEMAAKT OM , ZONDER DAT ER SPRAKE IS VAN EEN WERKELIJK GEDING WAARIN TUSSEN PARTIJEN VRAGEN VAN GEMEENSCHAPSRECHT ZIJN GEREZEN , DE ITALIAANSE STAAT IN RECHTE TE BETREKKEN EN OF DE ONDERHAVIGE SITUATIE NIET MOET WORDEN GELIJKGESTELD MET DIE WELKE ZICH HEEFT VOORGEDAAN IN ZAAK 104/69 ( FOGLIA EN NOVELLO ), WAARIN HET HOF ZICH OP 11 MAART 1980 ONBEVOEGD VERKLAARDE OVER DE VRAGEN VAN DE NATIONALE RECHTER UITSPRAAK TE DOEN .

8 GEBRUIK MAKEND VAN DE HEM IN ARTIKEL 60 VAN HET REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING VERLEENDE BEVOEGDHEID , HEEFT HET HOF BIJ BRIEF VAN 28 MEI 1980 DE WENS UITGESPROKEN TE DEZEN NADER TE WORDEN VOORGELICHT EN , ALVORENS TE BESLISSEN , PARTIJEN VERZOCHT EEN AANTAL VRAGEN TE BEANTWOORDEN .

9 KENNIS GENOMEN HEBBENDE VAN DE OP ZIJN VRAGEN GEGEVEN ANTWOORDEN , MEENT HET HOF EVENWEL , ZONDER IN TE GAAN OP DE PUNTEN VAN TWIJFEL DIE DOOR DE ITALIAANSE REGERING WERDEN VOORGEDRAGEN , AANSTONDS TE KUNNEN OVERGAAN TOT BEHANDELING VAN DE ZAAK TEN PRINCIPALE .

TEN PRINCIPALE

10 VERZOEKSTER IN HET HOOFDGEDING BETOOGT DAT IN HET ONGELIJK BELASTEN VAN ENERZIJDS GISTINGSALCOHOL , ANDERZIJDS SYNTHETISCHE ALCOHOL , PRODUKT DAT IN ITALIE IN HET GEHEEL NIET WORDT AANGEMAAKT EN DERHALVE UITSLUITEND WORDT GEIMPORTEERD , TEN DUIDELIJKSTE EEN DOOR ARTIKEL 95 VAN HET VERDRAG VERBODEN FISCALE DISCRIMINATIE BESLOTEN ZOU LIGGEN : BEDOELDE PRODUKTEN ZOUDEN NIET ALLEEN GELIJKSOORTIG ZIJN IN DE ZIN VAN DIT ARTIKEL , DOCH IN WERKELIJKHEID IDENTIEK EN VOOR DE VERBRUIKER GELIJKWAARDIG ZIJN , ZODAT ZIJ ELKANDER ZONDER BEZWAAR KUNNEN SUBSTITUEREN . FISCALE DIFFERENTIATIE ZOU IN DE ITALIAANSE WET ALLEEN ZIJN VASTGELEGD TENEINDE EEN MET DE GEMEENSCHAPPELIJKE MARKT ONVERENIGBAAR PROTECTIONISTISCH BELEID TE KUNNEN VOEREN . ZIJ HERINNERT IN DIT VERBAND AAN DE MAATSTAF , DOOR HET HOF GEHANTEERD IN HET ARREST , OP 17 FEBRUARI 1976 GEWEZEN IN DE ZAAK 45/75 , REWE-ZENTRALE ( JURISPR . BLZ . 181 ), WAARIN HET HEEFT UITGESPROKEN DAT DE VERGELIJKING , IN ARTIKEL 95 BEDOELD , BETREKKING DIENT TE HEBBEN OP ' ' PRODUKTEN DIE - IN HETZELFDE STADIUM VAN PRODUKTIE OF VERHANDELING - UIT VERBRUIKERSOOGPUNT SOORTGELIJKE EIGENSCHAPPEN VERTONEN EN AAN DEZELFDE BEHOEFTEN VOLDOEN . ' '

11 DE COMMISSIE IS HET HIERMEDE IN BEGINSEL EENS : ONDANKS DE TWEELEDIGE OORSPRONG DER BEIDE BETROKKEN PRODUKTEN - DE VOORNAMELIJK UIT AARDOLIE GEWONNEN SYNTHETISCHE ALCOHOL EN GISTINGSALCOHOL , DOOR DISTILLEREN VAN BODEMPRODUKTEN ( GRANEN , WIJN , VRUCHTEN , AARDAPPELEN , SUIKERBIETEN , MELASSE ) VERKREGEN - ZOU MEN HIER TE DOEN HEBBEN MET TWEE CHEMISCH IDENTIEKE PRODUKTEN , DIE ELKANDER , WAT DE GEBRUIKSMOGELIJKHEDEN BETREFT , VOLKOMEN KUNNEN SUBSTITUEREN . DE TWEE PRODUKTEN ZOUDEN NIET SLECHTS GELIJKENIS MET ELKANDER VERTONEN , DOCH IN AANMERKING GENOMEN DE BEHOEFTEN WAARIN ZIJ MOETEN VOORZIEN , WERKELIJK IDENTIEK ZIJN . ZIJ ZOUDEN OOK ONDER DEZELFDE ONDERVERDELING - 22.08 A - VAN HET DOUANETARIEF VALLEN : ' ' GEDENATUREERDE ETHYLALCOHOL , ONGEACHT DE STERKTE . ' ' DAT DE ITALIAANSE WET VOOR GEDENATUREERDE SYNTHETISCHE ALCOHOL ENERZIJDS EN VOOR GEDENATUREERDE GISTINGSALCOHOL ANDERZIJDS EEN VERSCHILLEND BELASTINGPERCENTAGE VOORZIET , ZOU ER , NU ITALIE GEEN SYNTHETISCHE ALCOHOL PRODUCEERT , TOE LEIDEN DAT DE INVOER VAN DIT PRODUKT UIT ANDERE LID-STATEN PRAKTISCH ONMOGELIJK WORDT , MET RECHTSTREEKSE BEGUNSTIGING VAN DE NATIONALE PRODUKTIE VAN GISTINGSALCOHOL . DE COMMISSIE IS DAN OOK VAN MENING DAT VOOR GEDENATUREERDE SYNTHETISCHE ALCOHOL , ALS EEN MET GEDENATUREERDE GISTINGSALCOHOL GELIJK TE STELEN PRODUKT , BIJ INVOER UIT ANDERE LID-STATEN HETZELFDE BELASTINGPERCENTAGE BEHOORT TE GELDEN .

12 DE ITALIAANSE REGERING HEEFT ERAAN HERINNERD DAT HET HOF IN EEN AANTAL ARRESTEN AAN DE LID-STATEN , ZELFS VOOR IDENTIEKE PRODUKTEN , DE MOGELIJKHEID HEEFT INGERUIMD OM BIJ DE BELASTINGHEFFING TE DIFFERENTIEREN VOLGENS OBJECTIEVE CRITERIA , ZOALS DE PRODUKTIEOMSTANDIGHEDEN EN DE GEBEZIGDE GRONDSTOFFEN ( ARREST , OP 22 JUNI 1976 GEWEZEN IN DE ZAAK 127/75 , BOBIE , JURISPR . BLZ . 1079 ; ARREST OP 10 OKTOBER 1978 GEWEZEN IN DE ZAAK 148/77 , HANSEN , JURISPR . BLZ . 1787 ; ARREST , OP 8 JANUARI 1980 GEWEZEN IN DE ZAAK 21/79 , COMMISSIE T . ITALIE , JURISPR . BLZ . 8 ). HET HOF ZOU ZULKE REGELINGEN MET HET VERDRAG VERENIGBAAR ACHTEN , WANNEER ER MET OBJECTIEVE FACTOREN WORDT GEWERKT EN ER GEEN DISCRIMINATIE OF PROTECTIE IN BESLOTEN LIGT .

13 HET LITIGIEUZE STELSEL ZOU EVENWEL AAN DEZE EISEN VOLDOEN . DAT ER BIJ DE BELASTING VAN SYNTHETISCHE EN GISTINGSALCOHOL IN ITALIE WORDT GEDIFFERENTIEERD , ZOU MOETEN WORDEN TOEGESCHREVEN AAN EEN ECONOMISCHE BELEIDSKEUZE , DAARIN GELEGEN DAT MEN DE PRODUKTIE VAN UIT LANDBOUWPRODUKTEN GEWONNEN ALCOHOL ZOU WILLEN BEGUNSTIGEN EN , NAAR EVENREDIGHEID , DE VERWERKING VAN ALCOHOL , GEWONNEN UIT ETHYLEEN , EEN DERIVAAT VAN AARDOLIE , ZOU HEBBEN WILLEN AFREMMEN , TENEINDE BEDOELDE GRONDSTOF VOOR ANDERE , IN ECONOMISCH OPZICHT PRIORITAIRE GEBRUIKSMOGELIJKHEDEN TE RESERVEREN : RECHTMATIGE ECONOMISCHE BELEIDSKEUZE , LANGS FISCALE WEG VERWEZENLIJKT . DE UITVOERING VAN DIT BELEID ZOU NIET TOT DISCRIMINATIE LEIDEN : GAAT ZIJ DE INVOER VAN SYNTHETHISCHE ALCOHOL IN ITALIE TEGEN , TEVENS BELET ZIJ DAT ER EEN , TECHNISCH ALLESZINS MOGELIJKE , PRODUKTIE VAN ALCOHOL OP BASIS VAN ETHYLEEN TOT ONTWIKKELING KOMT .

14 ZOALS HET HOF , ONDER MEER IN DE DOOR DE ITALIAANSE REGERING GENOEMDE ARRESTEN , MEERMALEN HEEFT OVERWOGEN , STAAT HET GEMEENSCHAPSRECHT IN DE HUIDIGE STAND ZIJNER ONTWIKKELING NIET IN DE WEG AAN DE VRIJHEID DER ONDERSCHEIDEN LID-STATEN OM MET BEHULP VAN OBJECTIEVE CRITERIA , ZOALS DE AARD VAN DE GRONDSTOFFEN OF DE TOEGEPASTE PRODUKTIEPROCEDES , VOOR BEPAALDE PRODUKTEN EEN SYSTEEM VAN GEDIFFERENTIEERDE BELASTINGEN VAST TE STELLEN . ZULKE DIFFERENTIATIES VERDRAGEN ZICH MET HET GEMEENSCHAPSRECHT , WANNEER ZIJ GERICHT ZIJN OP DE VERWEZENLIJKING VAN ECONOMISCHE BELEIDSOOGMERKEN DIE , OP HUN BEURT , MET DE IN HET VERDRAG EN IN HET AFGELEIDE RECHT GESTELDE EISEN VERENIGBAAR ZIJN EEN WANNEER IN DE UITVOERINGSBEPALINGEN ALLE MOGELIJKE , RECHTSTREEKSE OF INDIRECTE , DISCRIMINATIE JEGENS IMPORTEN UIT DERDE LANDEN EN/OF IEDERE VORM VAN BESCHERMING VAN CONCURRERENDE NATIONALE PRODUKTEN , WORDT VERMEDEN .

15 EEN GEDIFFERENTIEERDE BELASTING VAN GEDENATUREERDE SYNTHETISCHE ALCOHOL ENERZIJDS , GEDENATUREERDE GISTINGSALCOHOL ANDERZIJDS , ZOALS DIE IN ITALIE BESTAAT , VOLDOET AAN GENOEMDE EISEN . MET DEZE BELASTINGREGELING BLIJKT EEN RECHTMATIG INDUSTRIEEL BELEIDSDOEL TE WORDEN NAGESTREEFD IN DIE ZIN DAT ZIJ HET DISTILLEREN VAN LANDBOUWPRODUKTEN , VERGELEKEN MET DE VERVAARDIGING VAN ALCOHOL OP GRONDSLAG VAN AARDOLIEDERIVATEN , BEGUNSTIGT . VAN STRIJD TUSSEN ZULK EEN BELEIDSKEUZE EN DE REGELEN VAN HET GEMEENSCHAPSRECHT OF DE EISEN VAN EEN IN COMMUNAUTAIR KADER VASTGESTELD BELEID , IS GEEN SPRAKE .

16 IN DE UITVOERINGSBEPALINGEN DER VOOR DE NATIONALE RECHTER AANGEVOCHTEN REGELING IS GEEN DISCRIMINATIE BESLOTEN TE ACHTEN , WANNEER ENERZIJDS VOOR DE INVOER VAN GISTINGSALCOHOL UIT ANDERE LID-STATEN DEZELFDE FISCALE BEHANDELING IS WEGGELEGD ALS VOOR ITALIAANSE GISTINGSALCOHOL , EN ANDERZIJDS HET VOOR SYNTHETISCHE ALCOHOL VOORZIENE BELASTINGPERCENTAGE DE INVOER VAN DIT PRODUKT UIT ANDERE LID-STATEN AFREMT , DOCH OP HET NATIONALE GRONDGEBIED EEN VERGELIJKBAAR ECONOMISCH EFFECT SORTEERT , IMMERS EEN RENDABELE PRODUKTIE VAN HETZELFDE PRODUKT DOOR DE ITALIAANSE INDUSTRIE NIET VAN DE GROND LAAT KOMEN .

17 DE VRAGEN VAN DE NATIONALE RECHTER DIENEN DERHALVE IN DIE ZIN TE WORDEN BEANTWOORD DAT EEN BELASTINGSYSTEEM NIET MET ARTIKEL 95 , EERSTE ALINEA , VAN HET EEG-VERDRAG IN STRIJD KOMT , WANNEER HET MEDEBRENGT DAT DE GEBRUIKTE GRONDSTOF EN DE TER VERVAARDIGING VAN ELK VAN BEIDE PRODUKTEN TOEGEPASTE PROCEDES IN AANMERKING GENOMEN , GEDENATUREERDE SYNTHETISCHE ALCOHOL ZWAARDER WORDT BELAST DAN GEDENATUREERDE GISTINGSALCOHOL , ZOLANG BEDOELDE BEPALINGEN OP ELK VAN BEIDE CATEGORIEEN VAN ALCOHOL , INDIEN VAN OORSPRONG UIT ANDERE LID-STATEN , GELIJKELIJK WORDEN TOEGEPAST .

18 DE TOEPASSING VAN ZULK EEN BELASTINGSTELSEL KAN NIET OP DE ENKELE GROND DAT ZIJ IN FEITE LEIDT TOT EEN ZWAARDERE BELASTING VAN HET PRODUKT DAT UITSLUITEND UIT DE ANDERE LID-STATEN VAN DE GEMEENSCHAP WORDT INGEVOERD , WORDEN GEACHT EEN INDIRECTE BESCHERMING VAN DE NATIONALE PRODUKTIE VAN GISTINGSALCOHOL - IN DE ZIN VAN ARTIKEL 95 , TWEEDE ALINEA , VAN HET EEG-VERDRAG - IN TE HOUDEN , WANNEER DOOR DE BELASTING VAN SYNTHETISCHE ALCOHOL OP HET NATIONALE GRONDGEBIED EEN RENDABELE PRODUKTIE VAN DIE SOORT ALCOHOL NIET TOT ONTWIKKELING HEEFT KUNNEN KOMEN .

HET HOF VAN JUSTITIE ,

UITSPRAAK DOENDE OP DE VRAGEN DOOR DE PRETORE TE CASTELL ' ARQUATO BIJ BESCHIKKING VAN 6 SEPTEMBER 1979 GESTELD ,

VERKLAART VOOR RECHT :

1 . EEN BELASTINGSYSTEEM KOMT NIET MET ARTIKEL 95 , EERSTE ALINEA , VAN HET EEG-VERDRAG IN STRIJD , WANNEER HET MEDEBRENGT DAT DE GEBRUIKTE GRONDSTOF EN DE TER VERVAARDIGING VAN ELK VAN BEIDE PRODUKTEN TOEGEPASTE PROCEDES IN AANMERKING GENOMEN , GEDENATUREERDE SYNTHETISCHE ALCOHOL ZWAARDER WORDT BELAST DEN GEDENATUREERDE GISTINGSALCOHOL , ZOLANG BEDOELDE BEPALINGEN OP ELK VAN BEIDE CATEGORIEEN VAN ALCOHOL , INDIEN VAN OORSPRONG UIT DE ANDERE LID-STATEN GELIJKELIJK WORDEN TOEGEPAST .

2.DE TOEPASSING VAN ZULK EEN BELASTINGSTELSEL KAN NIET OP DE ENKELE GROND DAT ZIJ IN FEITE LEIDT TOT EEN ZWAARDERE BELASTING VAN HET PRODUKT DAT UITSLUITEND UIT DE ANDERE LID-STATEN VAN DE GEMEENSCHAP WORDT INGEVOERD , WORDEN GEACHT EEN INDIRECTE BESCHERMING VAN DE NATIONALE PRODUKTIE VAN GISTINGSALCOHOL - IN DE ZIN VAN ARTIKEL 95 , TWEEDE ALINEA , VAN HET EEG-VERDRAG - IN TE HOUDEN , WANNEER DOOR DE BELASTING VAN SYNTHETISCHE ALCOHOL OP HET NATIONALE GRONDGEBIED EEN RENDABELE PRODUKTIE VAN DIE SOORT ALCOHOL NIET TOT ONTWIKKELING HEEFT KUNNEN KOMEN .

1 . HET GEMEENSCHAPSRECHT STAAT , IN DE HUIDIGE STAND ZIJNER ONTWIKKELING , NIET IN DE WEG AAN DE VRIJHEID DER ONDERSCHEIDEN LID-STATEN OM MET BEHULP VAN OBJECTIEVE CRITERIA , ZOALS DE AARD VAN DE GRONDSTOFFEN OF DE TOEGEPASTE PRODUKTIEPROCEDES , VOOR BEPAALDE PRODUKTEN EEN SYSTEEM VAN GEDIFFERENTIEERDE BELASTINGEN VAST TE STELLEN . ZULKE DIFFERENTIATIES VERDRAGEN ZICH MET HET GEMEENSCHAPSRECHT , WANNEER ZIJ GERICHT ZIJN OP DE VERWEZENLIJKING VAN ECONOMISCHE BELEIDSOOGMERKEN DIE , OP HUN BEURT , MET DE IN HET VERDRAG EN IN HET AFGELEIDE RECHT GESTELDE EISEN VERENIGBAAR ZIJN EN WANNEER IN DE UITVOERINGSBEPALINGEN ALLE MOGELIJKE , RECHTSTREEKSE OF INDIRECTE , DISCRIMINATIE JEGENS IMPORTEN UIT DERDE LANDEN EN/OF IEDERE VORM VAN BESCHERMING VAN CONCURRERENDE NATIONALE PRODUKTEN , WORDT VERMEDEN .

2 . EEN BELASTINGSYSTEEM DAT , IN AANMERKING GENOMEN DE GEBRUIKTE GRONDSTOF EN DE TER VERVAARDIGING VAN ELK VAN BEIDE PRODUKTEN TOEGEPASTE PROCEDES , GEDENATUREERDE SYNTHETISCHE ALCOHOL ZWAARDER BELAST DAN GEDENATUREERDE GISTINGSALCOHOL , KOMT NIET MET ARTI- KEL 95 , EERSTE ALINEA , VAN HET EEG-VERDRAG IN STRIJD , ZOLANG BEDOELDE BEPALINGEN OP ELK VAN BEIDE CATEGORIEEN ALCOHOL , INDIEN VAN OORSPRONG UIT ANDERE LID-STATEN , GELIJKELIJK WORDEN TOEGEPAST .

DE TOEPASSING VAN ZULK EEN BELASTINGSTELSEL KAN NIET OP DE ENKELE GROND DAT ZIJ IN FEITE LEIDT TOT EEN ZWAARDERE BELASTING VAN HET PRODUKT DAT UITSLUITEND UIT DE ANDERE LID-STATEN VAN DE GEMEENSCHAP WORDT INGEVOERD , WORDEN GEACHT EEN INDIRECTE BESCHERMING VAN DE NATIONALE PRODUKTIE VAN GISTINGSALCOHOL - IN DE ZIN VAN ARTIKEL 95 , TWEEDE ALINEA , VAN HET EEG-VERDRAG - IN TE HOUDEN , WANNEER DOOR DE BELASTING VAN SYNTHETISCHE ALCOHOL OP HET NATIONALE GRONDGEBIED EEN RENDABELE PRODUKTIE VAN DIE SOORT ALCOHOL NIET TOT ONTWIKKELING HEEFT KUNNEN KOMEN .

1 . BELASTINGVOORSCHRIFTEN - BINNENLANDSE BELASTINGEN - SYSTEEM VAN GEDIFFERENTIEERDE BELASTINGEN - TOELAATBAARHEID - VOORWAARDEN - NASTREVEN VAN OOGMERKEN DIE MET HET GEMEENSCHAPSRECHT VERENIGBAAR ZIJN - GEEN DISCRIMINATIE OF BESCHERMING

( EEG-VERDRAG , ART . 95 )

2 . BELASTINGVOORSCHRIFTEN - BINNENLANDSE BELASTINGEN - SYSTEEM VAN GEDIFFERENTIEERDE BELASTINGEN VOOR GEDENATUREERDE SYNTHETISCHE EN GISTINGSALCOHOL - TOELAATBAARHEID - VOORWAARDEN - ONGEWIJZIGDE TOEPASSING VAN HET SYSTEEM OP INGEVOERDE PRODUKTEN - ZWAARDERE BELASTING VAN EEN UITSLUITEND INGEVOERD PRODUKT - EVEN ZWAARWEGENDE ECONOMISCHE GEVOLGEN VOOR DE STRUCTUUR VAN DE NATIONALE PRODUKTIE

( EEG-VERDRAG , ART . 95 , EERSTE EN TWEEDE ALINEA )

DE KOSTEN

19 DE KOSTEN , DOOR DE REGERING VAN DE ITALIAANSE REPUBLIEK EN DOOR DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN WEGENS INDIENING VAN HUN OPMERKINGEN BIJ HET HOF GEMAAKT , KOMEN NIET VOOR VERGOEDING IN AANMERKING . WAAR DE PROCEDURE TEN AANZIEN VAN PARTIJEN IN HET HOOFDGEDING ALS EEN ALDAAR GEREZEN INCIDENT IS TE BESCHOUWEN , STAAT HET AAN DE NATIONALE RECHTER OVER DE KOSTEN TE BESLISSEN .

IN ZAAK 140/79

BETREFFENDE EEN VERZOEK AAN HET HOF KRACHTENS ARTIKEL 177 VAN HET EEG-VERDRAG VAN DE PRETORE TE CASTELL ' ARQUATO ( ITALIE ), IN HET ALDAAR AANHANGIG GEDING TUSSEN

CHEMIAL FARMACEUTICI SPA , GEVESTIGD TE TURIJN ,

TEGEN

DAF SPA , GEVESTIGD TE SAN GIORGIO PIACENTINO ,

OM EEN PREJUDICIELE BESLISSING INZAKE DE UITLEGGING VAN ARTIKEL 95 VAN HET EEG-VERDRAG IN VERBAND MET DE BIJZONDERE ITALIAANSE BELASTINGVOORSCHRIFTEN BETREFFENDE GEDENATUREERDE ALCOHOL