Home

Arrest van het Hof van 15 oktober 1980.

Arrest van het Hof van 15 oktober 1980.

1 BIJ VONNIS VAN 29 JUNI 1979 , INGEKOMEN TEN HOVE OP 17 SEPTEMBER 1979 , HEEFT HET TRIBUNAL D ' INSTANCE TE RIJSEL KRACHTENS ARTIKEL 177 EEG-VERDRAG ZEVEN VRAGEN GESTELD OVER DE UITLEGGING VAN ARTIKEL 40 EEG-VERDRAG EN VAN DE ARTIKELEN 1 EN 2 VAN VERORDENING NR . 974/71 VAN DE RAAD VAN 12 MEI 1971 BETREFFENDE BEPAALDE CONJUNCTUURPOLITIEKE MAATREGELEN WELKE NAAR AANLEIDING VAN DE TIJDELIJKE VERRUIMING VAN DE FLUCTUATIEMARGES VAN DE VALUTA ' S VAN SOMMIGE LID-STATEN DIENEN TE WORDEN GENOMEN IN DE LANDBOUWSECTOR ( PB L 106 VAN 1971 , BLZ . 1 ).

2 BIJ HET TRIBUNAL IS DOOR DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP ROQUETTE FRERES EEN RECHTSVORDERING AANHANGIG GEMAAKT TEGEN DE FRANSE STAAT , DOUANE-ADMINISTRATIE , TOT TERUGBETALING VAN DOOR DE DOUANE SEDERT 25 MAART 1976 , DE DATUM VAN INWERKINGTREDING VAN VERORDENING NR . 652/76 VAN DE COMMISSIE VAN 24 MAART 1976 HOUDENDE WIJZIGING VAN DE MONETAIRE COMPENSERENDE BEDRAGEN NAAR AANLEIDING VAN DE ONTWIKKELING VAN DE WISSELKOERSEN VAN DE FRANSE FRANK ( PB L 79 VAN 1976 , BLZ . 4 ), TE VEEL GEINDE MONETAIR COMPENSERENDE BEDRAGEN .

3 VERZOEKSTER IN HET HOOFDGEDING , ROQUETTE , BESTRIJDT DE DOOR DE COMMISSIE TOEGEPASTE BEREKENINGSMETHODEN VOOR DE VASTSTELLING VAN DE MONETAIR COMPENSERENDE BEDRAGEN VOOR DE VERWERKTE PRODUKTEN VAN DE MAISZETMEELINDUSTRIE , DE VERWERKTE PRODUKTEN VAN DE TARWEZETMEELINDUSTRIE , AARDAPPELZETMEEL , SORBITOL EN ISOGLUCOSE . DIE METHODEN ZOUDEN IN STRIJD ZIJN MET DE DOOR DE RAAD VASTGESTELDE REGELS MET BETREKKING TOT DE WIJZE VAN BEREKENING VAN DE MONETAIR COMPENSERENDE BEDRAGEN VOOR DE PRODUKTEN DIE AFHANKELIJK ZIJN VAN PRODUKTEN WAARVOOR IN INTERVENTIEMAATREGELEN IS VOORZIEN ; ZIJ ZOUDEN INZONDERHEID INBREUK MAKEN OP ARTIKEL 2 , LID 2 , VAN VERORDENING NR . 974/71 . BOVENDIEN ZOUDEN DIE METHODEN TOT DISTORSIES VAN DE MEDEDINGING TUSSEN DE PRODUCENTEN VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE MARKT HEBBEN GELEID .

4 VERWEERSTER IN HET HOOFDGEDING BETOOGT DAT DE FRANSE STAAT ENKEL DE COMMUNAUTAIRE REGELING TOEPAST , ZONDER DE GEGRONDHEID VAN DE WIJZE VAN BEREKENING VAN DE MONETAIR COMPENSERENDE BEDRAGEN TE KUNNEN BEOORDELEN . HIJ ZOU DE INNING VAN DIE BEDRAGEN UITVOEREN EN DEZE AFDRAGEN AAN HET EUROPEES ORIENTATIE- EN GARANTIEFONDS VOOR DE LANDBOUW .

5 HET TRIBUNAL HEEFT EEN DESKUNDIGENONDERZOEK GELAST . HET HEEFT DE CONCLUSIES VAN HET DESKUNDIGENRAPPORT BEKRACHTIGD MET BETREKKING TOT HET BESTAAN EN DE OMVANG VAN DE DOOR ROQUETTE GESTELDE , UIT DE BEREKENINGSMETHODEN VAN DE COMPENSERENDE BEDRAGEN VOORTVLOEIENDE DISTORSIES . OP DIE GRONDSLAG HEEFT HET TRIBUNAL TERMEN AANWEZIG GEACHT , DE PROCEDURE TE SCHORSEN IN AFWACHTING VAN EEN BESLISSING VAN HET HOF VAN JUSTITIE OVER DE VRAAG , OF DE ALDUS IN HET LICHT GESTELDE DISTORSIES IN STRIJD ZIJN MET ARTIKEL 40 EEG-VERDRAG EN OF DE BEREKENINGSMETHODE VAN DE COMPENSERENDE BEDRAGEN IN DE DOOR ROQUETTE GEWENSTE ZIN DIENT TE WORDEN GEWIJZIGD .

INLEIDENDE OPMERKING

6 MET DE EERSTE ZES VRAGEN WENST HET TRIBUNAL TE VERNEMEN , WELKE DE JUISTE METHODE IS VOOR DE BEREKENING VAN DE VOOR MAISZETMEEL , TARWEZETMEEL , AARDAPPELZETMEEL , SORBITOL EN ISOGLUCOSE GELDENDE MONETAIR COMPENSERENDE BEDRAGEN . OPGEMERKT MOET WORDEN , DAT DE BETROKKEN COMPENSERENDE BEDRAGEN ZIJN VASTGESTELD EN GEWIJZIGD BIJ VERORDENINGEN VAN DE COMMISSIE , DIE DAARTOE BEVOEGD IS VERKLAARD IN DE ARTIKELEN 3 EN 6 VAN VERORDENING NR . 974/71 . MET DE ZES VRAGEN WORDT HET HOF VERZOCHT ZICH UIT TE SPREKEN OVER DE BEREKENINGSMETHODEN DIE DE COMMISSIE HEEFT GEVOLGD VOOR DE BEPALING VAN DE DOOR HAAR VASTGESTELDE BEDRAGEN . LANGS INDIRECTE WEG WORDT ALDUS EEN OORDEEL GEVRAAGD OVER DE GELDIGHEID VAN DE WETTELIJKE BEPALINGEN WAARBIJ DE COMMISSIE DE VOOR DE BETROKKEN PRODUKTEN GELDENDE COMPENSERENDE BEDRAGEN HEEFT VASTGESTELD .

7 IN HET KADER VAN DE TAAKVERDELING TUSSEN DE NATIONALE RECHTERLIJKE INSTANTIES EN HET HOF VOOR DE TOEPASSING VAN ARTIKEL 177 EEG-VERDRAG STAAT HET WELISWAAR AAN DE NATIONALE RECHTERLIJKE INSTANTIES , TE BESLISSEN OF DE GESTELDE VRAGEN TER ZAKE DIENEND ZIJN , DOCH HET BLIJFT VOORBEHOUDEN AAN HET HOF , UIT ALLE DOOR DE NATIONALE RECHTER VERSTREKTE GEGEVENS DIE GEMEENSCHAPSRECHTELIJKE ELEMENTEN NAAR VOREN TE HALEN WELKE , REKENING HOUDEND MET HET ONDERWERP VAN HET GEDING , MOETEN WORDEN UITGELEGD OF OP HUN GELDIGHEID MOETEN WORDEN BEOORDEELD .

ALGEMENE OVERWEGINGEN

8 HET ANTWOORD OP DE GESTELDE VRAGEN MOET WORDEN GEZOCHT IN HET LICHT VAN DE DOELSTELLINGEN WELKE TEN GRONDSLAG LIGGEN AAN DE INSTELLING , BIJ VERORDENING NR . 974/71 , VAN DE MONETAIR COMPENSERENDE BEDRAGEN IN HET KADER VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK LANDBOUWBELEID , EN VAN DE VERDRAGSBEPALINGEN BETREFFENDE DAT GEMEENSCHAPPELIJK LANDBOUWBELEID , INZONDERHEID DE ARTIKELEN 39 , 40 EN 43 .

9 DE MONETAIR COMPENSERENDE BEDRAGEN ZIJN BIJ VERORDENING NR . 974/71 INGESTELD TEN EINDE , IN HET KADER VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE ORDENING DER MARKTEN , EEN ONTWRICHTING VAN HET IN DE COMMUNAUTAIRE REGELING VOORZIENE INTERVENTIESYSTEEM ALSMEDE ABNORMALE PRIJSBEWEGINGEN ALS GEVOLG VAN DE FLUCTUATIES VAN DE VALUTA ' S VAN SOMMIGE LID-STATEN TE VOORKOMEN . VOLGENS DE CONSIDERANS VAN VERORDENING NR . 974/71 DIENEN DE TOE TE PASSEN BEDRAGEN NIET HOGER TE ZIJN DAN STRIKT NOODZAKELIJK IS OM DE INVLOED TE COMPENSEREN VAN DE MONETAIRE MAATREGELEN OP DE PRIJZEN VAN DE BASISPRODUKTEN WAARVOOR IS VOORZIEN IN INTERVENTIEMAATREGELEN , EN DIENEN ZIJ SLECHTS TE WORDEN TOEGEPAST IN DE GEVALLEN WAARIN DEZE INVLOED MOEILIJKHEDEN ZOU VEROORZAKEN .

10 VOLGENS ARTIKEL 1 , LID 2 , VAN DE VERORDENING WORDEN COMPENSERENDE BEDRAGEN GEHEVEN OP , RESPECTIEVELIJK TOEGEKEND VOOR PRODUKTEN WAARVOOR IN HET KADER VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE ORDENING DER LANDBOUWMARKTEN IS VOORZIEN IN INTERVENTIEMAATREGELEN , EN OP PRODUKTEN WAARVAN DE PRIJS AFHANKELIJK IS VAN DIE VAN EERSTGENOEMDE CATEGORIE PRODUKTEN EN DIE HETZIJ ONDER DE GEMEENSCHAPPELIJKE ORDENING DER MARKTEN VALLEN , HETZIJ HET VOORWERP ZIJN VAN EEN SPECIFIEKE REGELING KRACHTENS ARTIKEL 235 EEG-VERDRAG . ARTIKEL 2 , LID 2 , BEPAALT DAT VOOR DE ANDERE PRODUKTEN DAN DIE WAARVOOR IN INTERVENTIEMAATREGELEN IS VOORZIEN , DE COMPENSERENDE BEDRAGEN GELIJK ZIJN AAN DE INVLOED DIE DE PRIJS VAN HET BETROKKEN PRODUKT ONDERGAAT DOOR DE TOEPASSING VAN HET COMPENSERENDE BEDRAG OP DE PRIJS VAN HET AAN HET INTERVENTIESYSTEEM ONDERWORPEN PRODUKT , WAARVAN EERSTGENOEMDE PRIJS AFHANKELIJK IS .

11 UIT DIE BEPALINGEN VOLGT DAT , ZOWEL VOOR DE BASISPRODUKTEN ALS VOOR DE AFHANKELIJKE PRODUKTEN , DE INSTELLING VAN MONETAIR COMPENSERENDE BEDRAGEN TEN DOEL HEEFT DE GEVOLGEN TE CORRIGEREN VAN DE SCHOMMELINGEN VAN ONSTABIELE WISSELKOERSEN DIE , IN EEN STELSEL VAN EEN OP GEMEENSCHAPPELIJKE PRIJZEN GEBASEERDE MARKTORDENING VOOR LANDBOUWPRODUKTEN , VERSTORINGEN IN HET HANDELSVERKEER VAN DIE PRODUKTEN ZOUDEN KUNNEN VEROORZAKEN EN MET NAME DE VOOR DIE PRODUKTEN VOORZIENE INTERVENTIEREGELING IN GEVAAR ZOUDEN KUNNEN BRENGEN . MET DE INSTELLING VAN MONETAIR COMPENSERENDE BEDRAGEN WORDT DERHALVE IN HOOFDZAAK DE HANDHAVING VAN HET STELSEL VAN EENVORMIGE PRIJZEN IN DE AGRARISCHE MARKTORDENINGEN BEOOGD . DIT STELSEL VAN EENVORMIGE PRIJZEN VORMT IMMERS , GELET OP DE AAN DIE MARKTORDENINGEN INHERENTE DOELSTELLINGEN - DE HANDHAVING VAN DE LEVENSSTANDAARD VAN DE AGRARISCHE PRODUCENTEN EN DE STABILISATIE DER MARKTEN - DE GRONDSLAG VAN HET VRIJE VERKEER VAN LANDBOUWPRODUKTEN BINNEN DE GEMEENSCHAP . HET STELSEL HEEFT NIET TOT DOEL EN MAG OOK NIET TOT DOEL HEBBEN , EEN BEPAALDE LID-STAAT TEN OPZICHTE VAN DE ANDERE EEN AANVULLENDE MARKTBESCHERMING OP HET GEBIED VAN DE LANDBOUWPRIJZEN TE VERLENEN ; DIT ZOU IMMERS ONVERENIGBAAR ZIJN MET DE NAGESTREEFDE MARKTEENHEID .

12 MEER IN HET BIJZONDER MET BETREKKING TOT DE AFHANKELIJKE PRODUKTEN DIENT VOORTS TE WORDEN OPGEMERKT DAT , GELIJK HET HOF VASTSTELDE IN ZIJN ARREST VAN 12 NOVEMBER 1974 ( ZAAK 34/74 , ROQUETTE , JURISPR . 1974 , BLZ . 1217 ), VOOR DE BASISPRODUKTEN DE MONETAIRE FLUCTUATIES KRACHTENS ARTIKEL 2 VAN VERORDENING NR . 974/71 VOLLEDIG KUNNEN WORDEN GECOMPENSEERD , DOCH DAT DIT NIET GELDT VOOR DE AFHANKELIJKE PRODUKTEN . VOOR DEZE LAATSTE KAN DE COMMISSIE , GEZIEN DE IN ARTIKEL 2 , LID 2 , GEBEZIGDE TERM ' ' INVLOED ' ' , BIJ DE VASTSTELLING VAN DE MONETAIR COMPENSERENDE BEDRAGEN ENKEL REKENING HOUDEN MET DE GEVOLGEN VOOR DE PRIJS VAN HET AFHANKELIJKE PRODUKT VAN DE OP HET BASISPRODUKT TOEGEPASTE COMPENSERENDE BEDRAGEN .

13 HET HOF ERKENT DAT DE BEREKENING VAN DE INVLOED VAN HET VOOR EEN BASISPRODUKT VASTGESTELDE MONETAIR COMPENSEREND BEDRAG OP DE PRIJZEN VAN DE AFHANKELIJKE PRODUKTEN , VOOR EEN GROOT AANTAL PRODUKTEN WAARVAN DE PRODUKTIEMETHODE EN DE SAMENSTELLING IN DE VERSCHILLENDE GEBIEDEN VAN DE GEMEENSCHAP KUNNEN VARIEREN , MOEILIJKE PROBLEMEN VAN TECHNISCHE EN ECONOMISCHE AARD OPLEVERT . HET IS AAN DE COMMISSIE DIE PROBLEMEN OP TE LOSSEN , MET BEHOUD VAN EEN ZEKERE COHERENTIE EN EEN MINIMUM AAN DOORZICHTIGHEID IN HET DOOR HAAR IN DIE SECTOR IN TE VOEREN STELSEL DER COMPENSERENDE BEDRAGEN . ZIJ DIENT DAARTOE TE BESCHIKKEN OVER EEN RUIME BEOORDELINGSVRIJHEID , MET NAME BIJ DE VRAAG OF ER VERSTORINGEN VAN HET HANDELSVERKEER OPTREDEN OF DREIGEN OP TE TREDEN , MET BETREKKING TOT HET AANTAL AFHANKELIJKE PRODUKTEN WAAROP EEN COMPENSEREND BEDRAG MOET WORDEN TOEGEPAST , EN DE INVLOED OP DE PRIJS VAN HET AFHANKELIJKE PRODUKT VAN HET OP HET BASISPRODUKT TOEGEPASTE COMPENSERENDE BEDRAG . DE VASTSTELLING VAN HET COMPENSERENDE BEDRAG VOOR EEN VERWERKT PRODUKT KAN NIET WORDEN BETWIST OP DE ENKELE GROND DAT TEN AANZIEN VAN EEN BEPAALDE ONDERNEMING OF GROEP VAN PRODUCENTEN DE BEREKENING VAN DE INVLOED VAN HET VOOR HET BASISPRODUKT GELDENDE COMPENSERENDE BEDRAG NIET GEHEEL ADEQUAAT ZOU ZIJN , WANT HET KAN ZIJN DAT MEN ZIJN TOEVLUCHT WEL MOET NEMEN TOT FORFAITAIRE SCHATTINGEN .

14 DE BEOORDELINGSVRIJHEID DIE DE COMMISSIE MOET WORDEN TOEGEKEND , IS NIETTEMIN AAN BEPERKINGEN GEBONDEN . INDIEN DE TOEGEPASTE BEREKENINGSMETHODE TOT GEVOLG HEEFT DAT VERWERKTE PRODUKTEN SYSTEMATISCH WORDEN ONDERWORPEN AAN COMPENSERENDE BEDRAGEN WAARVAN DE LAST - OF , IN VOORKOMEND GEVAL , HET VOORDEEL - VOORTDUREND GROTER IS DAN NOODZAKELIJK IS OM REKENING TE HOUDEN MET DE INVLOED VAN HET COMPENSERENDE BEDRAG VOOR HET BASISPRODUKT , KAN NIET MEER WORDEN AANGENOMEN DAT DE BEPALINGEN WAARBIJ DIE BEDRAGEN ZIJN VASTGESTELD , DIENEN OM DE GEVOLGEN VAN DE MONETAIRE FLUCTUATIES TUSSEN DE LID-STATEN OP TE HEFFEN . IN EEN DERGELIJK GEVAL BLIJFT DE COMMISSIE NIET BINNEN HET KADER VAN DE HAAR BIJ VERORDENING NR . 974/71 GEGEVEN BEVOEGDHEID .

15 IN HET LICHT VAN DEZE OVERWEGINGEN DIENEN THANS DE EERSTE ZES VRAGEN VAN DE NATIONALE RECHTER TE WORDEN ONDERZOCHT .

MAISZETMEEL ( EERSTE VRAAG )

16 MET DE EERSTE VRAAG WENST HET TRIBUNAL TE VERNEMEN OF DE RESTITUTIE BIJ DE PRODUKTIE , BEREKEND TEGEN DE GROENE KOERS , IN AANMERKING MOET WORDEN GENOMEN BIJ DE BEREKENING VAN DE MONETAIR COMPENSERENDE BEDRAGEN VOOR MAISZETMEEL EN DAARVAN AFGELEIDE PRODUKTEN .

17 BLIJKENS HET DOSSIER EN DE TOELICHTINGEN VAN DE COMMISSIE ZIJN DE COMPENSERENDE BEDRAGEN VOOR MAISZETMEEL , VASTGESTELD BIJ VERORDENING NR . 652/76 - DIE AANLEIDING HEEFT GEGEVEN TOT HET HOOFDGEDING - EN BIJ DE LATERE WIJZIGINGSVERORDENINGEN , BEREKEND OP BASIS VAN DE INTERVENTIEPRIJS VAN MAIS . DE NATIONALE RECHTER VRAAGT OF DIE BEREKENINGSWIJZE NIET OP DWALING BERUST , VOOR ZOVER ZIJ GEEN REKENING HOUDT MET DE RESTITUTIE BIJ DE PRODUKTIE DIE KRACHTENS DE COMMUNAUTAIRE REGELING WORDT TOEGEKEND VOOR IN DE GEMEENSCHAP TER VERVAARDIGING VAN ZETMEEL GEBRUIKTE MAIS .

18 TIJDENS DE PROCEDURE VOOR HET HOF HEEFT DE COMMISSIE UITEENGEZET OP WELKE WIJZE ZIJ DE COMPENSERENDE BEDRAGEN VOOR MAISZETMEEL BEREKENT . VOLGENS HAAR IS ER GEEN REDEN , BIJ DIE BEREKENING DE INTERVENTIEPRIJS VAN MAIS IN AANMERKING TE NEMEN , AANGEZIEN ZETMEELPRODUCENTEN MAIS BETREKKEN TEGEN EEN PRIJS DIE HOGER IS DAN DE INTERVENTIEPRIJS , DIE ONGEVEER OP HET NIVEAU VAN DE DREMPELPRIJS LIGT . GEZIEN DE PROBLEMEN DIE ZOUDEN ONTSTAAN INDIEN REKENING WERD GEHOUDEN MET DE WERKELIJKE AANKOOPPRIJS , DIE AFHANKELIJK IS VAN DE MARKTSITUATIE , ZEGT DE COMMISSIE TE ZIJN UITGEGAAN VAN EEN FORFAITAIR VASTGESTELDE AANKOOPPRIJS . VOOR DE BEREKENING VAN DE COMPENSERENDE BEDRAGEN VOOR MAISZETMEEL HEEFT ZIJ DUS REKENING GEHOUDEN MET DE DREMPELPRIJS VAN MAIS , VERMINDERD MET DE RESTITUTIE BIJ DE PRODUKTIE VAN ZETMEEL . IN GEVALLEN WAARIN DE ALDUS VASTGESTELDE AANKOOPPRIJS HOGER WAS DAN DE INTERVENTIEPRIJS , IS DE COMMISSIE EVENWEL UITGEGAAN VAN DEZE LAATSTE PRIJS EN NIET VAN DE AANKOOPPRIJS , AANGEZIEN ZIJ , GELET OP DE KENMERKEN VAN DE BETROKKEN LANDBOUWSECTOR , DE LAAGST MOGELIJKE COMPENSERENDE BEDRAGEN DIENDE VAST TE STELLEN . IN DIE GEVALLEN ECHTER WAS HET ECONOMISCH GEZIEN GEENSZINS GERECHTVAARDIGD , DE RESTITUTIE BIJ DE PRODUKTIE IN MINDERING TE BRENGEN OP DE INTERVENTIEPRIJS , DAAR DEZE LAGER IS DAN DE AANKOOPPRIJS , WAARIN DE RESTITUTIE BIJ DE PRODUKTIE REEDS IS VERWERKT .

19 BLIJKENS DE DOOR DE COMMISSIE AAN HET HOF OVERGELEGDE CIJFERS IS DE INTERVENTIEPRIJS VAN MAIS SINDS 1975 STEEDS LAGER GEWEEST DAN DE DREMPELPRIJS , VERMINDERD MET HET BEDRAG VAN DE RESTITUTIE BIJ DE PRODUKTIE VAN ZETMEEL . GEDURENDE HET VOOR HET ONDERHAVIGE GEDING RELEVANTE TIJDVAK IS BIJGEVOLG HET COMPENSERENDE BEDRAG VOOR MAISZETMEEL VASTGESTELD OP DE GRONDSLAG VAN DE INTERVENTIEPRIJS VAN MAIS , ZONDER AFTREK VAN DE RESTITUTIE BIJ DE PRODUKTIE .

20 AANGEZIEN DE INSTELLING VAN DE MONETAIR COMPENSERENDE BEDRAGEN HOOFDZAKELIJK TEN DOEL HEEFT , HET RISICO VAN EEN ONTWRICHTING VAN HET INTERVENTIESYSTEEM ALS GEVOLG VAN DE MONETAIRE FLUCTUATIES AF TE WENDEN , IS HET NIET NOODZAKELIJK DIE BEDRAGEN VAST TE STELLEN OP BASIS VAN DE MARKTPRIJS VAN HET BETROKKEN LANDBOUWPRODUKT OF VAN EEN FORFAITAIR BEPAALDE AANKOOPPRIJS . DE COMPENSERENDE BEDRAGEN VOOR HET BASISPRODUKT MAIS ZIJN VASTGESTELD OP BASIS VAN DE INTERVENTIEPRIJS VAN MAIS .

21 INDIEN DE COMPENSERENDE BEDRAGEN VOOR HET BASISPRODUKT WORDEN GEBASEERD OP DE INTERVENTIEPRIJS , VALT MOEILIJK IN TE ZIEN HOE DE INVLOED OP DE PRIJS VAN HET VERWERKTE PRODUKT VAN DE TOEPASSING VAN HET COMPENSERENDE BEDRAG OP DE PRIJS VAN HET BASISPRODUKT , ALS BEDOELD IN ARTIKEL 2 , LID 2 , VAN VERORDENING NR . 974/71 , ZOU KUNNEN WORDEN BEREKEND OP GROND VAN EEN ANDERE PRIJS VAN HET BASISPRODUKT DAN DE INTERVENTIEPRIJS . BLIJKENS HET DOSSIER WORDEN DE COMPENSERENDE BEDRAGEN VOOR DE ANDERE OP BASIS VAN MAIS VERWERKTE PRODUKTEN DAN ZETMEEL - WAARVOOR GEEN ENKELE RESTITUTIE BIJ DE PRODUKTIE IS VOORZIEN - INDERDAAD OP BASIS VAN DE INTERVENTIEPRIJS VAN MAIS BEREKEND .

22 BLIJKBAAR HEEFT DE INAANMERKINGNEMING VAN DE AANKOOPPRIJS VAN MAIS DAN OOK SLECHTS GEDIEND TOT VASTSTELLING VAN DE COMPENSERENDE BEDRAGEN VOOR EEN VERWERKT PRODUKT DAT IN AANMERKING KAN KOMEN VOOR EEN RESTITUTIE BIJ DE PRODUKTIE , EN HEEFT DIE INAANMERKINGNEMING TOT GEVOLG GEHAD DAT DIE COMPENSERENDE BEDRAGEN IN FEITE WORDEN VASTGESTELD AAN DE HAND VAN DE INTERVENTIEPRIJS VAN MAIS , ZONDER AFTREK VAN DE RESTITUTIE BIJ DE PRODUKTIE .

23 TER RECHTVAARDIGING VAN DIE BEREKENINGSWIJZE HEEFT DE COMMISSIE IN HAAR MEMORIE BETOOGD , DAT DE KEUZE VAN DE PRIJS WAARAAN HET MEESTE BELANG MOET WORDEN GEHECHT VOOR DE BEREKENING VAN DE MONETAIR COMPENSERENDE BEDRAGEN VOOR OP BASIS VAN GRANEN VERWERKTE PRODUKTEN , EEN ONDERDEEL IS VAN EEN GLOBALE ECONOMISCHE BEOORDELING . IN DIT VERBAND HEEFT ZIJ GEWEZEN OP BEPAALDE OMSTANDIGHEDEN DIE IN HET VOORDEEL ZOUDEN WERKEN VAN DE IN LANDEN MET EEN ZWAKKE VALUTA , ZOALS FRANKRIJK , GEVESTIGDE PRODUCENT , ZOALS BIJVOORBEELD DE MOGELIJKHEID BINNENLANDSE MAIS TE BETREKKEN , DE IN ARTIKEL 2 , LID 1 BIS , VAN VERORDENING NR . 974/71 VOORZIENE FRANCHISE VOOR DE BEREKENING VAN DE COMPENSERENDE BEDRAGEN VOOR DE LID-STATEN WAARVAN DE MUNTEENHEID IN WAARDE IS GEDAALD , EN DE OMSTANDIGHEID DAT BIJ DE BEREKENING VAN DE COMPENSERENDE BEDRAGEN VOOR OP BASIS VAN MAIS VERWERKTE PRODUKTEN GEEN REKENING WORDT GEHOUDEN MET DE MAANDELIJKSE VERHOGINGEN VAN DE INTERVENTIEPRIJS . OM DIE REDENEN ZOU DE KEUZE VAN DE IN AANMERKING TE NEMEN PRIJS VALLEN BINNEN DE RUIME BEOORDELINGSVRIJHEID WAAROVER DE COMMISSIE OP HET ONDERHAVIGE TERREIN BESCHIKT .

24 DEZE ARGUMENTEN DOEN EVENWEL NIET TERZAKE . DE BEOORDELINGSVRIJHEID VAN DE COMMISSIE TEN AANZIEN VAN DE BEREKENINGSWIJZE VAN DE COMPENSERENDE BEDRAGEN VOOR VERWERKTE PRODUKTEN , HOUDT NIET IN DAT ZIJ REKENING ZOU MOGEN HOUDEN MET DE ECONOMISCHE SITUATIE IN EEN BEPAALDE PRODUKTIESECTOR , DOCH ALLEEN DAT ZIJ , BINNEN DE BIJ VERORDENING NR . 974/71 GETROKKEN GRENZEN , DE INVLOED VAN DE PRIJS VAN DE VERWERKTE PRODUKTEN VAN DE VOOR DE BASISPRODUKTEN GELDENDE COMPENSERENDE BEDRAGEN SCHATTENDERWIJS MAG BEPALEN . DOOR REKENING TE HOUDEN MET AAN DIE SITUATIE VREEMDE ELEMENTEN EN DUSDOENDE COMPENSERENDE BEDRAGEN VOOR MAISZETMEEL VAST TE STELLEN OP BASIS VAN DE INTERVENTIEPRIJS VAN MAIS ZONDER AFTREK VAN DE RESTITUTIE BIJ DE PRODUKTIE , TERWIJL DE COMPENSERENDE BEDRAGEN VOOR ANDERE OP BASIS VAN MAIS VERWERKTE PRODUKTEN WAARVOOR IN GEEN ENKELE RESTITUTIE BIJ DE PRODUKTIE IS VOORZIEN , EVENEENS OP BASIS VAN DE INTERVENTIEPRIJS VAN MAIS WORDEN BEREKEND , IS DE COMMISSIE VERDER GEGAAN DAN VERORDENING NR . 974/71 TOESTAAT .

25 DE EERSTE VRAAG DIENT DERHALVE ALDUS TE WORDEN BEANTWOORD , DAT DE MONETAIR COMPENSERENDE BEDRAGEN VOOR MAISZETMEEL INGEVOLGE VERORDENING NR . 974/71 MOETEN WORDEN BEREKEND OP BASIS VAN DE INTERVENTIEPRIJS VAN MAIS , VERMINDERD MET DE RESTITUTIE BIJ DE PRODUKTIE VAN MAISZETMEEL .

TARWEZETMEEL ( TWEEDE VRAAG )

26 IN DE TWEEDE PLAATS WORDT GEVRAAGD OF , VOOR DE BEREKENING VAN HET MONETAIR COMPENSERENDE BEDRAG VOOR TARWEZETMEEL , DE PRIJS VAN HET BASISPRODUKT VOOR AFTREK VAN DE RESTITUTIE BIJ DE PRODUKTIE DEZELFDE MOET ZIJN ALS DIE WAARVAN WORDT UITGEGAAN VOOR DE BEREKENING VAN HET COMPENSERENDE BEDRAG VOOR TARWE .

27 DE COMMISSIE ZEGT , BIJ DE BEPALING VAN DE BEREKENINGSWIJZE VAN DE COMPENSERENDE BEDRAGEN VOOR TARWEZETMEEL EEN GELIJKE BEHANDELING VAN TARWEZETMEEL EN MAISZETMEEL VOOR OGEN TE HEBBEN GEHAD , OOK AL IS ZIJ UITGEGAAN VAN DE REFERENTIEPRIJS VAN TARWE EN NIET VAN DE INTERVENTIEPRIJS , AANGEZIEN EERSTGENOEMDE PRIJS VOOR DE BEREKENING VAN DE COMPENSERENDE BEDRAGEN VOOR TARWE EN DE DAARVAN AFGELEIDE PRODUKTEN DEZELFDE FUNCTIE VERVULT ALS DE INTERVENTIEPRIJS VOOR MAIS EN MAISPRODUKTEN . BLIJKENS HET DOSSIER WORDEN DE COMPENSERENDE BEDRAGEN VOOR TARWE OP BASIS VAN DE REFERENTIEPRIJS VAN TARWE BEREKEND , TERWIJL DIE VOOR TARWEZETMEEL WORDEN VASTGESTELD AAN DE HAND VAN DE DREMPELPRIJS VAN TARWE , VERMINDERD MET DE RESTITUTIE BIJ DE PRODUKTIE .

28 VOLGENS DE INLICHTINGEN DIE ZIJ HET HOF HEEFT VERSTREKT , IS DE COMMISSIE UITGEGAAN VAN DE DREMPELPRIJS VERMINDERD MET DE RESTITUTIE BIJ DE PRODUKTIE , OMDAT DIT DE PRIJS ZOU ZIJN WAARTEGEN DE ZETMEELPRODUCENTEN TARWE KOPEN . ANDERS DAN IN DE SECTOR MAIS HET GEVAL IS , ZOU DIE AANKOOPPRIJS EVENWEL STEEDS ONDER DE REFERENTIEPRIJS HEBBEN GELEGEN EN DAARDOOR ZOU HIJ VOORTDUREND IN AANMERKING ZIJN GENOMEN VOOR DE BEREKENING VAN DE COMPENSERENDE BEDRAGEN VOOR TARWEZETMEEL .

29 GELET OP HET TEN AANZIEN VAN MAISZETMEEL OVERWOGENE EN OP DE VERKLARING VAN DE COMMISSIE , DAT ZIJ MAISZETMEEL EN TARWEZETMEEL GELIJK WILDE BEHANDELEN , IS HET DUIDELIJK DAT DE COMMISSIE HAAR BEVOEGDHEDEN HEEFT OVERSCHREDEN DOOR VOOR DE COMPENSERENDE BEDRAGEN VOOR TARWEZETMEEL EEN ANDERE BEREKENINGSGRONDSLAG TE KIEZEN DAN DE REFERENTIEPRIJS VERMINDERD MET DE RESTITUTIE BIJ DE PRODUKTIE . BIJGEVOLG DIENT DE TWEEDE VRAAG BEVESTIGEND TE WORDEN BEANTWOORD .

ALLE VAN EEN ZELFDE BASISPRODUKT AFGELEIDE PRODUKTEN ( DERDE VRAAG )

30 IN DE DERDE PLAATS WORDT GEVRAAGD , OF DE SOM VAN DE COMPENSERENDE BEDRAGEN VOOR ALLE BIJ DE VERWERKING VAN EEN ZELFDE BASISPRODUKT VERKREGEN PRODUKTEN EN BIJPRODUKTEN , GROTER MAG ZIJN DAN HET COMPENSERENDE BEDRAG VOOR HET BASISPRODUKT .

31 HET HOF HEEFT DEZE VRAAG ONDERZOCHT IN DE EVENEENS OP DEZE 15E OKTOBER 1980 GEWEZEN ARRESTEN IN DE ZAKEN 4/79 ( PROVIDENCE AGRICOLE DE LA CHAMPAGNE ) EN 109/79 ( MAISERIES DE BEAUCE ).

32 BLIJKENS DIE ARRESTEN HEEFT DE COMMISSIE VERORDENING NR . 974/71 ALSMEDE ARTIKEL 43 , LID 3 , EEG-VERDRAG GESCHONDEN DOOR EEN BEREKENINGSMETHODE VAST TE STELLEN VOOR DE MONETAIR COMPENSERENDE BEDRAGEN VOOR OP BASIS VAN EEN ZELFDE BASISPRODUKT , ZOALS MAIS OF TARWE , VERWERKTE PRODUKTEN , WAARVAN DE PRIJS AFHANKELIJK IS VAN DIE VAN MAIS OF TARWE , DIE ERTOE LEIDT DAT VOOR DE VERSCHILLENDE , BIJ DE VERWERKING VAN EEN BEPAALDE HOEVEELHEID MAIS OF TARWE IN EEN BEPAALDE PRODUKTIEKETEN VERKREGEN PRODUKTEN COMPENSERENDE BEDRAGEN WORDEN VERKREGEN WAARVAN DE SOM AANZIENLIJK HOGER IS DAN HET COMPENSERENDE BEDRAG VOOR DIE BEPAALDE HOEVEELHEID MAIS OF TARWE .

AARDAPPELZETMEEL ( VIERDE VRAAG )

33 DE VIERDE VRAAG LUIDT OF HET OP AARDAPPELZETMEEL TOEGEPASTE COMPENSERENDE BEDRAG GELIJK DIENT TE ZIJN AAN HET BEDRAG DAT OP MAISZETMEEL WORDT TOEGEPAST .

34 ER ZIJ AAN HERINNERD , DAT VERORDENING NR . 974/71 VOORZIET IN COMPENSERENDE BEDRAGEN VOOR DE PRODUKTEN WAARVOOR IN INTERVENTIEMAATREGELEN IS VOORZIEN , ALSMEDE VOOR DE PRODUKTEN WAARVAN DE PRIJS AFHANKELIJK IS VAN DIE VAN EERSTGENOEMDE CATEGORIE PRODUKTEN EN DIE BOVENDIEN ONDER DE GEMEENSCHAPPELIJKE ORDENING DER MARKTEN VALLEN DAN WEL HET VOORWERP ZIJN VAN EEN SPECIFIEKE REGELING KRACHTENS ARTIKEL 235 EEG-VERDRAG . VASTSTAAT DAT VOOR AARDAPPELEN IN GEEN ENKELE INTERVENTIEMAATREGEL IS VOORZIEN , MAAR DAT DE PRIJS VAN AARDAPPELZETMEEL AFHANKELIJK IS VAN DIE VAN MAIS , AANGEZIEN AARDAPPELZETMEEL EN MAISZETMEEL CONCURRERENDE PRODUKTEN EN ZELFS ONDERLING VERVANGBAAR ZIJN .

35 DE INVLOED - IN DE ZIN VAN ARTIKEL 2 , LID 2 , VAN VERORDENING NR . 974/71 - OP DE PRIJS VAN AARDAPPELZETMEEL VAN DE TOEPASSING VAN COMPENSERENDE BEDRAGEN OP DE PRIJS VAN MAIS MOET DAN OOK GELIJK ZIJN AAN DIE INVLOED OP DE PRIJS VAN MAISZETMEEL .

36 DE COMMISSIE HEEFT DEZE ZIENSWIJZE ECHTER BESTREDEN . ZIJ HEEFT BEKLEMTOOND DAT , VOOR WAT AARDAPPELZETMEEL BETREFT , DE VERKREGEN BIJPRODUKTEN GEEN WERKELIJKE WAARDE HEBBEN EN DAAROM NIET AAN MONETAIR COMPENSERENDE BEDRAGEN ZIJN ONDERWORPEN , IN TEGENSTELLING TOT HETGEEN IN DE SECTOR MAIS HET GEVAL IS . VOORTS MEENT ZIJ , IN HET KADER VAN HAAR ECONOMISCHE BEOORDELINGSVRIJHEID REKENING TE MOETEN HOUDEN MET DE BIJZONDERE MOEILIJKHEDEN IN DE SECTOR AARDAPPELZETMEEL , DIE DOOR HET HOF ZIJN ERKEND IN HET ARREST VAN 12 JULI 1979 ( ZAAK 166/78 , ITALIAANSE REPUBLIEK T . RAAD , JURISPR . 1979 , BLZ . 2575 ).

37 DEZE ASPECTEN , DIE - ZOALS HET HOF IN VOORNOEMD ARREST HEEFT ERKEND - VAN BELANG KUNNEN ZIJN VOOR DE STEUNVERLENING AAN DE PRODUKTIE , DIENEN EVENWEL BUITEN BESCHOUWING TE BLIJVEN BIJ DE VASTSTELLING VAN DE MONETAIR COMPENSERENDE BEDRAGEN . DEZE LAATSTE HEBBEN NIET TOT DOEL , BIJZONDERE MOEILIJKHEDEN IN EEN BEPAALDE TAK VAN DE VERWERKENDE INDUSTRIE TE VERHELPEN , DOCH DE GEVOLGEN VAN DE MONETAIRE FLUCTUATIES VOOR HET STELSEL VAN EENVORMIGE PRIJZEN IN HET KADER VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE ORDENINGEN DER LANDBOUWMARKTEN OP TE HEFFEN .

38 DAT BIJ DE VERVAARDIGING VAN AARDAPPELZETMEEL VERKREGEN BIJPRODUKTEN NIET AAN MONETAIR COMPENSERENDE BEDRAGEN ZIJN ONDERWORPEN , IS NIET VAN BELANG . WAAR DE PRIJS VAN AARDAPPELZETMEEL WEGENS DE RECHTSTREEKSE CONCURRENTIEVERHOUDING TUSSEN AARDAPPELZETMEEL EN MAISZETMEEL AFHANGT VAN DIE VAN MAIS , MAG DE BEREKENING VAN DE TOE TE PASSEN COMPENSERENDE BEDRAGEN NIET WORDEN BEPAALD DOOR DE PRODUKTIEVOORWAARDEN DIE EIGEN ZIJN AAN DE AARDAPPELSECTOR . BLIJKENS HET ANTWOORD OP DE DERDE VRAAG IS HET DAARENTEGEN NIET UITGESLOTEN , DAT HET COMPENSERENDE BEDRAG VOOR MAISZETMEEL WORDT BEINVLOED DOOR DE SOM DER COMPENSERENDE BEDRAGEN VOOR DE VAN DEZELFDE HOEVEELHEID MAIS AFGELEIDE BIJPRODUKTEN . IN DAT GEVAL ZOU HET COMPENSERENDE BEDRAG VOOR AARDAPPELZETMEEL DEZELFDE INVLOED MOETEN ONDERGAAN .

39 INDIEN DERHALVE , OVEREENKOMSTIG DE ZESDE OVERWEGING VAN VERORDENING NR . 974/71 , DE IN TE STELLEN COMPENSERENDE BEDRAGEN NIET HOGER DIENEN TE ZIJN DAN STRIKT NOODZAKELIJK IS OM DE INVLOED TE COMPENSEREN VAN DE MONETAIRE MAATREGELEN OP DE PRIJZEN VAN DE BASISPRODUKTEN WAARVOOR IS VOORZIEN IN INTERVENTIEMAATREGELEN , DAN DIENT OP DE VIERDE VRAAG TE WORDEN GEANTWOORD , DAT HET COMPENSERENDE BEDRAG VOOR AARDAPPELZETMEEL NIET HOGER MAG ZIJN DAN DAT VOOR MAISZETMEEL .

SORBITOL ( VIJFDE VRAAG )

40 MET ZIJN VIJFDE VRAAG WENST DE NATIONALE RECHTER TE VERNEMEN , OF OP BASIS VAN MAIS VERVAARDIGDE SORBITOL MET EEN MANNITOLGEHALTE VAN MEER DAN 2 % , WAARVAN DE PRIJS IS GERELATEERD AAN DIE VAN MAIS , MOET WORDEN ONDERWORPEN AAN EEN MONETAIR COMPENSEREND BEDRAG GEBASEERD OP DAT VOOR MAIS .

41 SORBITOL IS EEN PRODUKT DAT HET VOORWERP VORMT VAN EEN SPECIFIEKE REGELING KRACHTENS ARTIKEL 235 EEG-VERDRAG . DE HANDELSREGELING VOOR SORBITOL IS VASTGESTELD BIJ VERORDENING NR . 1059/69 VAN DE RAAD VAN 28 MEI 1969 TOT VASTSTELLING VAN DE HANDELSREGELING DIE VAN TOEPASSING IS OP BEPAALDE GOEDEREN , VERKREGEN DOOR VERWERKING VAN LANDBOUWPRODUKTEN ( PB L 141 VAN 1969 , BLZ . 1 ), EN BIJ VERORDENING NR . 1060/69 VAN DE RAAD VAN DEZELFDE DATUM , TOT VASTSTELLING VAN DE HOEVEELHEDEN BASISPRODUKTEN DIE WORDEN GEACHT BIJ DE VERVAARDIGING VAN DE ONDER VERORDENING NR . 1059/69 VALLENDE GOEDEREN TE ZIJN GEBRUIKT ( PB L 141 VAN 1969 , BLZ . 7 ).

42 KRACHTENS VERORDENING NR . 1059/69 WORDT SORBITOL BIJ INVOER IN DE GEMEENSCHAP ONDERWORPEN AAN EEN BELASTING , BESTAANDE UIT EEN VAST ELEMENT EN EEN VARIABEL ELEMENT . DE BEREKENINGSWIJZE VAN HET VARIABELE ELEMENT WORDT BEPAALD DOOR VERORDENING NR . 1069/69 , DIE DAARTOE ONDERSCHEIDT TUSSEN SORBITOL MET EEN MANNITOLGEHALTE VAN 2 OF MINDER GEWICHTSPERCENTEN BEREKEND OP HET SORBITOLGEHALTE , DIE WORDT GEACHT TE ZIJN VERVAARDIGD OP BASIS VAN MAIS , EN SORBITOL MET EEN GEHALTE AAN MANNITOL VAN MEER DAN 2 GEWICHTSPERCENTEN , DIE WORDT GEACHT OP BASIS VAN SUIKER TE ZIJN VERVAARDIGD ( BIJLAGE BIJ DE VERORDENING , POST 29.04 C III ). DE COMMISSIE IS BIJ DE BEREKENING VAN DE COMPENSERENDE BEDRAGEN VOOR SORBITOL VAN HETZELFDE ONDERSCHEID UITGEGAAN .

43 ROQUETTE BETOOGT DAT DE OPVATTING DAT SORBITOL MET EEN HOOG GEHALTE AAN MANNITOL IN DE REGEL OP BASIS VAN SUIKER ZOU ZIJN VERKREGEN , ONJUIST IS . ZIJ WIJST EROP DAT HAAR SORBITOLPRODUKTIE , DIE MEER DAN DE HELFT VAN DE COMMUNAUTAIRE PRODUKTIE VAN DAT PRODUKT ZOU VERTEGENWOORDIGEN , UITSLUITEND OP BASIS VAN MAIS PLAATS VINDT , TERWIJL 60 % VAN DE DOOR HAAR GEPRODUCEERDE SORBITOL EEN MANNITOLGEHALTE HEEFT VAN TUSSEN 3 EN 4 % ; VOOR HET OVERIGE ZOU 90 % VAN DE IN DE GEMEENSCHAP GEPRODUCEERDE SORBITOL , WAARVAN MEER DAN DE HELFT EEN MANNITOLGEHALTE VAN 3 TOT 4 % HEEFT , OP BASIS VAN MAIS WORDEN VERVAARDIGD . DE DOOR DE NATIONALE RECHTER BENOEMDE DESKUNDIGE HEEFT VASTGESTELD DAT , DOOR OP SORBITOL DIE OP BASIS VAN MAIS IS VERVAARDIGD , EEN OP BASIS VAN DE PRIJS VAN SUIKER GEBASEERD COMPENSEREND BEDRAG TOE TE PASSEN , KUNSTMATIGE PRIJSVERSCHILLEN WORDEN GESCHAPEN .

44 DEZE FEITELIJKE GEGEVENS KUNNEN EVENWEL NIET AFDOEN AAN DE GELDIGHEID VAN DE VOOR SORBITOL VASTGESTELDE COMPENSERENDE BEDRAGEN . OP GROND VAN ARTI- KEL 2 , LID 2 , VAN VERORDENING NR . 974/71 MOEST DE COMMISSIE REKENING HOUDEN MET DE INVLOED OP DE PRIJZEN VAN SORBITOL VAN DE TOEPASSING VAN HET COMPENSERENDE BEDRAG OP DE PRIJS VAN HET PRODUKT WAARVAN DE PRIJZEN VAN SORBITOL AFHANKELIJK ZIJN . DOOR DIT LAATSTE PRODUKT TE BEPALEN AAN DE HAND VAN HET MANNITOLGEHALTE ERVAN , HEEFT DE COMMISSIE GEHANDELD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VASTGESTELDE REGELS MET BETREKKING TOT DE VOOR SORBITOL GELDENDE GEMEENSCHAPPELIJKE MARKTORDENING . ZIJ HEEFT DUS DE HAAR BIJ VERORDENING NR . 974/71 VERLEENDE BEVOEGDHEID NIET OVERSCHREDEN .

45 DE VIJFDE VRAAG DIENT DERHALVE ALDUS TE WORDEN BEANTWOORD , DAT OP BASIS VAN MAIS VERVAARDIGDE SORBITOL MET EEN GEHALTE AAN MANNITOL VAN MEER DAN 2 % NIET NOODZAKELIJKERWIJZE BEHOEFT TE WORDEN ONDERWORPEN AAN EEN MONETAIR COMPENSEREND BEDRAG GEBASEERD OP DAT VOOR MAIS .

ISOGLUCOSE ( ZESDE VRAAG )

46 DE ZESDE VRAAG HOUDT IN , OF OP BASIS VAN MAIS VERVAARDIGDE ISOGLUCOSE , WAARVAN DE PRIJS IS GERELATEERD AAN DIE VAN MAIS , MOET WORDEN ONDERWORPEN AAN EEN MONETAIR COMPENSEREND BEDRAG GEBASEERD OP DAT VOOR MAIS .

47 HET ANTWOORD OP DEZE VRAAG LUIDT ONTKENNEND . ISOGLUCOSE IS HET ONDERWERP VAN EEN REEKS COMMUNAUTAIRE MAATREGELEN TOT VASTSTELLING VAN EEN OP DAT PRODUKT AFGESTEMDE , DOCH OP DIE VOOR VLOEIBARE SUIKER GELIJKENDE REGELING , MET WELK LAATSTE PRODUKT ISOGLUCOSE WORDT GEACHT RECHTSTREEKS TE CONCURREREN . MITSDIEN HEEFT DE COMMISSIE DE COMPENSERENDE BEDRAGEN VOOR ISOGLUCOSE TERECHT BEREKEND OP BASIS VAN DIE VOOR WITTE SUIKER .

GELDIGHEID VAN VERORDENING NR . 652/76 EN VAN DE VERORDENINGEN TOT WIJZIGING DAARVAN

48 UIT HET ANTWOORD OP DE EERSTE VIER VRAGEN VOLGT DAT VERORDENING NR . 652/76 ONGELDIG IS

- VOOR ZOVER DAARBIJ COMPENSERENDE BEDRAGEN VOOR MAISZETMEEL ZIJN VASTGESTELD OP EEN ANDERE GRONDSLAG DAN DIE VAN DE INTERVENTIEPRIJS VAN MAIS , VERMINDERD MET DE RESTITUTIE BIJ DE PRODUKTIE VAN ZETMEEL ;

-VOOR ZOVER DAARBIJ COMPENSERENDE BEDRAGEN VOOR TARWEZETMEEL ZIJN VASTGESTELD OP EEN ANDERE GRONDSLAG DAN DIE VAN DE REFERENTIEPRIJS VAN TARWE , VERMINDERD MET DE RESTITUTIE BIJ DE PRODUKTIE VAN ZETMEEL ;

-VOOR ZOVER DAARBIJ DE COMPENSERENDE BEDRAGEN VOOR DE VERSCHILLENDE , BIJ DE VERWERKING VAN EEN BEPAALDE HOEVEELHEID VAN EEN ZELFDE BASISPRODUKT , ZOALS MAIS OF TARWE , IN EEN BEPAALDE PRODUKTIEKETEN VERKREGEN PRODUK TEN , ZIJN VASTGESTELD OP EEN AANZIENLIJK HOGER NIVEAU DAN HET COMPENSERENDE BEDRAG VOOR DIE BEPAALDE HOEVEELHEID VAN HET BASISPRODUKT ;

-VOOR ZOVER DAARBIJ COMPENSERENDE BEDRAGEN VOOR AARDAPPELZETMEEL ZIJN VASTGESTELD DIE HOGER ZIJN DAN DIE VOOR MAISZETMEEL .

49 DEZELFDE CONCLUSIE DIENT TE GELDEN TEN AANZIEN VAN DE GELDIGHEID VAN DE LATERE VERORDENINGEN VAN DE COMMISSIE , HOUDENDE VASTSTELLING OF WIJZIGING VAN DE MONETAIR COMPENSERENDE BEDRAGEN VOOR DE IN DE VOORGAANDE ALINEA BEDOELDE PRODUKTEN .

50 DAAR DEZE ONGELDIGHEID IN HET KADER VAN EEN PREJUDICIELE PROCEDURE KRACHTENS ARTIKEL 177 EEG-VERDRAG IS UITGESPROKEN , DIENEN DE GEVOLGEN ERVAN NADER TE WORDEN AANGEDUID .

51 WELISWAAR ZIJN IN HET VERDRAG DE GEVOLGEN VAN EEN ONGELDIGVERKLARING IN HET KADER VAN EEN PREJUDICIELE PROCEDURE NIET UITDRUKKELIJK OMSCHREVEN , DOCH DE ARTIKELEN 174 EN 176 BEVATTEN NAUWKEURIGE REGELS MET BETREKKING TOT DE GEVOLGEN VAN DE NIETIGVERKLARING VAN EEN VERORDENING IN HET KADER VAN EEN RECHTSTREEKS BEROEP . ZO BEPAALT ARTIKEL 176 , DAT DE INSTELLING DIE DE VERNIETIGDE HANDELING HEEFT VERRICHT , GEHOUDEN IS DE MAATREGELEN TE NEMEN DIE NOODZAKELIJK ZIJN TER UITVOERING VAN HET ARREST VAN HET HOF . IN DE ARRESTEN VAN 19 OKTOBER 1977 ( GEVOEGDE ZAKEN 11/76 EN 16/77 , RUCKDESCHEL E . A ., JURISPR . 1977 , BLZ . 1753 , EN GEVOEGDE ZAKEN 124/76 EN 20/77 , MOULINS PONT-A-MOUSSON E . A ., JURISPR . 1977 , BLZ 1795 ) HEEFT HET HOF IN HET KADER VAN EEN PREJUDICIELE PROCEDURE REEDS NAAR DAT VOORSCHRIFT VERWEZEN .

52 IN CASU MOET ARTIKEL 174 , TWEEDE ALINEA , EEG-VERDRAG , BEPALENDE DAT HET HOF DIE GEVOLGEN VAN DE VERNIETIGDE VERORDENING KAN AANWIJZEN WELKE ALS GEHANDHAAFD MOETEN WORDEN BESCHOUWD , OVEREENKOMSTIGE TOEPASSING VINDEN OM DEZELFDE REDENEN VAN RECHTSZEKERHEID ALS DIE WELKE AAN GENOEMDE BEPALING TEN GRONDSLAG LIGGEN . IN DE EERSTE PLAATS ZOU DE ONGELDIGHEID WAAROM HET IN CASU GAAT , AANLEIDING KUNNEN GEVEN TOT TERUGVORDERING VAN ONVERSCHULDIGD BETAALDE BEDRAGEN DOOR DAARBIJ BELANGHEBBENDE ONDERNEMINGEN IN LANDEN MET EEN ZWAKKE VALUTA EN NATIONALE OVERHEIDSINSTANTIES IN LANDEN MET EEN STERKE VALUTA , HETGEEN , WEGENS HET ONTBREKEN VAN EENVORMIGHEID IN DE TOEPASSELIJKE NATIONALE WETTELIJKE REGELINGEN , TOT AANZIENLIJKE VERSCHILLEN IN BEHANDELING EN BIJGEVOLG TOT NIEUWE DISTORSIES VAN DE MEDEDINGING ZOU KUN NEN LEIDEN . IN DE TWEEDE PLAATS KUNNEN DE ECONOMISCHE NADELEN DIE VOORTVLOEIEN UIT DE ONGELDIGHEID VAN DE BETROKKEN BEPALINGEN VAN DE VERORDENINGEN NIET WORDEN GESCHAT DAN AAN DE HAND VAN BEOORDELINGEN WAARTOE INGEVOLGE VERORDENING NR . 974/71 ALLEEN DE COMMISSIE BEVOEGD IS , DIE DAARBIJ REKENING HEEFT TE HOUDEN MET ANDERE RELEVANTE FACTOREN ZOALS DE TOEPASSING VAN DE GROENE KOERS OP DE RESTITUTIE BIJ DE PRODUKTIE .

53 OM DIE REDENEN MOET WORDEN VASTGESTELD DAT , VOOR WAT BETREFT HET VOOR DE DATUM VAN DIT ARREST GELEGEN TIJDVAK , DE ERKENNING VAN DE ONGELDIGHEID VAN DE BETROKKEN BEPALINGEN NIET DE WEG OPENT VOOR BETWISTING VAN EEN OP GROND VAN DIE BEPALINGEN VERRICHTE HEFFING OF TOEKENNING VAN MONETAIR COMPENSERENDE BEDRAGEN DOOR DE NATIONALE AUTORITEITEN .

MORATOIRE INTERESSEN ( ZEVENDE VRAAG )

54 DE ZEVENDE VRAAG LUIDT ALS VOLGT :

' ' VOOR HET GEVAL VAN EEN BEVESTIGEND ANTWOORD OP EEN VAN DE HIERVOOR GEFORMULEERDE VRAGEN , MET ANDERE WOORDEN , GESTELD DAT HET AANGEZOCHTE TRIBUNAL INGEVOLGE DE GEGEVEN ANTWOORDEN EEN - ZELFS GEDEELTELIJKE - TERUGBETALING VAN MONETAIR COMPENSERENDE BEDRAGEN ZOU MOETEN GELASTEN , DIENEN DAN DE MORATOIRE INTERESSEN DIE EVENTUEEL - NIET KRACHTENS COMMUNAUTAIRE , MAAR KRACHTENS NATIONALE VOORSCHRIFTEN - ZOUDEN KUNNEN WORDEN TOEGEKEND , TEN LASTE VAN DE BEGROTING VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN TE WORDEN GEBRACHT DOOR ZE IN MINDERING TE BRENGEN OP DE DOOR FRANKRIJK VOOR REKENING VAN DE GEMEENSCHAP GEINDE BEDRAGEN?

' '

55 UIT HET VORENOVERWOGENE VOLGT DAT DEZE VRAAG NIET MEER BEHOEFT TE WORDEN BEANTWOORD .

HET HOF VAN JUSTITIE ,

UITSPRAAK DOENDE OP DE DOOR HET TRIBUNAL D ' INSTANCE TE RIJSEL BIJ VONNIS VAN 29 JUNI 1979 GESTELDE VRAGEN , VERKLAART VOOR RECHT :

1 . VERORDENING NR . 652/76 VAN DE COMMISSIE VAN 24 MAART 1976 IS ONGELDIG

- VOOR ZOVER DAARBIJ DE COMPENSERENDE BEDRAGEN VOOR MAISZETMEEL ZIJN VASTGESTELD OP EEN ANDERE GRONDSLAG DAN DIE VAN DE INTERVENTIEPRIJS VAN MAIS , VERMINDERD MET DE RESTITUTIE BIJ DE PRODUKTIE VAN ZETMEEL ;

-VOOR ZOVER DAARBIJ DE COMPENSERENDE BEDRAGEN VOOR TARWEZETMEEL ZIJN VASTGESTELD OP EEN ANDERE GRONDSLAG DAN DIE VAN DE REFERENTIEPRIJS VAN TARWE , VERMINDERD MET DE RESTITUTIE BIJ DE PRODUKTIE VAN ZETMEEL ;

-VOOR ZOVER DAARBIJ DE COMPENSERENDE BEDRAGEN VOOR DE VERSCHILLENDE , BIJ DE VERWERKING VAN EEN BEPAALDE HOEVEELHEID VAN EEN ZELFDE BASISPRODUKT , ZOALS MAIS OF TARWE , IN EEN BEPAALDE PRODUKTIEKETEN VERKREGEN PRODUKTEN , ZIJN VASTGESTELD OP EEN AANZIENLIJK HOGER NIVEAU DAN HET COMPENSERENDE BEDRAG VOOR DIE BEPAALDE HOEVEELHEID VAN HET BASISPRODUKT ;

-VOOR ZOVER DAARBIJ COMPENSERENDE BEDRAGEN VOOR AARDAPPELZETMEEL ZIJN VASTGESTELD DIE HOGER ZIJN DAN DIE VOOR MAISZETMEEL .

2.DEZE ONGELDIGHEID BRENGT DE ONGELDIGHEID MEE VAN DE BEPALINGEN VAN DE LATERE VERORDENINGEN VAN DE COMMISSIE HOUDENDE WIJZIGING VAN DE MONETAIR COMPENSERENDE BEDRAGEN VOOR DE SUB 1 BEDOELDE PRODUKTEN .

3.VOOR WAT BETREFT HET VOOR DE DATUM VAN DIT ARREST GELEGEN TIJDVAK , WORDT DOOR DE ERKENNING VAN DE ONGELDIGHEID VAN BOVENBEDOELDE BEPALINGEN NIET DE WEG GEOPEND VOOR BETWISTING VAN EEN OP GROND VAN DIE BEPALINGEN VERRICHTE HEFFING OF TOEKENNING VAN MONETAIR COMPENSERENDE BEDRAGEN DOOR DE NATIONALE AUTORITEITEN .

4.BIJ DE VASTSTELLING VAN DE MONETAIR COMPENSERENDE BEDRAGEN VOOR OP BASIS VAN MAIS VERVAARDIGDE SORBITOL MET EEN MANNITOLGEHALTE VAN MEER DAN 2 % , WAS DE COMMISSIE NIET GEHOUDEN DAT PRODUKT TE ONDERWERPEN AAN EEN MONETAIR COMPENSEREND BEDRAG GEBASEERD OP DAT VOOR MAIS .

5.ISOGLUCOSE , VERVAARDIGD OP BASIS VAN MAIS , BEHOEFT NIET TE WORDEN ONDERWORPEN AAN EEN MONETAIR COMPENSEREND BEDRAG GEBASEERD OP DAT VOOR MAIS .

1 . IN HET KADER VAN DE TAAKVERDELING TUSSEN DE NATIONALE RECHTERLIJKE INSTANTIES EN HET HOF VOOR DE TOEPASSING VAN ARTIKEL 177 EEG-VERDRAG STAAT HET WELISWAAR AAN DE NATIONALE RECHTERLIJKE INSTANTIES , TE BESLISSEN OF DE GESTELDE VRAGEN TER ZAKE DIENEND ZIJN , DOCH HET BLIJFT VOORBEHOUDEN AAN HET HOF , UIT ALLE DOOR DE NATIONALE RECHTER VERSTREKTE GEGEVENS DIE GEMEENSCHAPSRECHTELIJKE ELEMENTEN NAAR VOREN TE HALEN WELKE , REKENING HOUDEND MET HET ONDERWERP VAN HET GEDING , MOETEN WORDEN UITGELEGD OF OP HUN GELDIGHEID MOETEN WORDEN BEOORDEELD .

2 . MET DE INSTELLING VAN MONETAIR COMPENSERENDE BEDRAGEN WORDT IN HOOFDZAAK DE HANDHAVING VAN HET STELSEL VAN EENVORMIGE PRIJZEN IN DE AGRARISCHE MARKTORDENINGEN BEOOGD . DIT STELSEL VAN EENVORMIGE PRIJZEN VORMT IMMERS , GELET OP DE AAN DIE MARKTORDENINGEN INHERENTE DOELSTELLINGEN - DE HANDHAVING VAN DE LEVENSSTANDAARD VAN DE AGRARISCHE PRODUCENTEN EN DE STABILISATIE DER MARKTEN - , DE GRONDSLAG VAN HET VRIJE VERKEER VAN LANDBOUWPRODUKTEN BINNEN DE GEMEENSCHAP . HET STELSEL HEEFT NIET TOT DOEL EN MAG OOK NIET TOT DOEL HEBBEN , EEN BEPAALDE LID-STAAT TEN OPZICHTE VAN DE ANDERE EEN AANVULLENDE MARKTBESCHERMING OP HET GEBIED VAN DE LANDBOUWPRIJZEN TE VERLENEN ; DIT ZOU IMMERS ONVERENIGBAAR ZIJN MET DE NAGESTREEFDE MARKTEENHEID .

3 . HET IS AAN DE COMMISSIE DE PROBLEMEN VAN TECHNISCHE EN ECONOMISCHE AARD OP TE LOSSEN DIE ONTSTAAN BIJ DE BEREKENING VAN DE INVLOED - IN DE ZIN VAN ARTIKEL 2 , LID 2 , VAN VERORDENING NR . 974/71 - VAN HET VOOR EEN BASISPRODUKT VASTGESTELDE MONETAIR COMPENSERENDE BEDRAG OP DE PRIJZEN VAN DE AFHANKELIJKE PRODUKTEN . ZIJ DIENT DAARBIJ EEN ZEKERE COHERENTIE EN EEN MINIMUM AAN DOORZICHTIGHEID TE HANDHAVEN IN HET DOOR HAAR IN DIE SECTOR IN TE VOEREN STELSEL DER COMPENSERENDE BEDRAGEN . ZIJ BESCHIKT DAARTOE WELISWAAR OVER EEN RUIME BEOORDELINGSVRIJHEID , DIE ZELFS HET DOEN VAN FORFAITAIRE SCHATTINGEN KAN OMVATTEN , MAAR DIE VRIJHEID IS NIETTEMIN AAN BEPERKINGEN GEBONDEN . INDIEN DAN OOK DE TOEGEPASTE BEREKENINGSMETHODE TOT GEVOLG HEEFT DAT VERWERKTE PRODUKTEN SYSTEMATISCH WORDEN ONDERWORPEN AAN COMPENSERENDE BEDRAGEN WAARVAN DE LAST - OF , IN VOORKOMEND GEVAL , HET VOORDEEL - VOORTDUREND GROTER IS DAN NOODZAKELIJK IS OM REKENING TE HOUDEN MET DE INVLOED VAN HET COMPENSERENDE BEDRAG VOOR HET BASISPRODUKT , KAN NIET MEER WORDEN AANGENOMEN DAT DE BEPALINGEN WAARBIJ DIE BEDRAGEN ZIJN VASTGESTELD DIENEN OM DE GEVOLGEN VAN DE MONETAIRE FLCUTUATIES TUSSEN DE LID-STATEN OP TE HEFFEN . IN EEN DERGELIJK GEVAL BLIJFT DE COMMISSIE NIET BINNEN HET KADER VAN DE HAAR BIJ VERORDENING NR . 974/71 GEGEVEN BEVOEGDHEID .

4 . DE BEOORDELINGSVRIJHEID VAN DE COMMISSIE TEN AANZIEN VAN DE BEREKENINGSWIJZE VAN DE COMPENSERENDE BEDRAGEN VOOR VERWERKTE PRODUKTEN , HOUDT NIET IN DAT ZIJ REKENING ZOU MOGEN HOUDEN MET DE ECONOMISCHE SITUATIE IN EEN BEPAALDE PRODUKTIESECTOR , DOCH ALLEEN DAT ZIJ , BINNEN DE BIJ VERORDENING NR . 974/71 GETROKKEN GRENZEN , DE INVLOED OP DE PRIJS VAN DE VERWERKTE PRODUKTEN VAN DE VOOR DE BASISPRODUKTEN GELDENDE COMPENSERENDE BEDRAGEN SCHATTENDERWIJS MAG BEPALEN . DOOR REKENING TE HOUDEN MET AAN DIE SITUATIE VREEMDE ELEMENTEN EN COMPENSERENDE BEDRAGEN VOOR EEN VERWERKT PRODUKT VAST TE STELLEN OP BASIS VAN DE INTERVENTIEPRIJS VAN HET BASISPRODUKT ZONDER AFTREK VAN DE RESTITUTIE BIJ DE PRODUKTIE , TERWIJL DE COMPENSERENDE BEDRAGEN VOOR ANDERE OP BASIS VAN HETZELFDE BASISPRODUKT VERWERKTE PRODUKTEN WAARVOOR IN GEEN ENKELE RESTITUTIE BIJ DE PRODUKTIE IS VOORZIEN , EVENEENS OP BASIS VAN DE INTERVENTIEPRIJS VAN HET BASISPRODUKT WORDEN BEREKEND , GAAT DE COMMISSIE DERHALVE VERDER DAN VOORNOEMDE VERORDENING TOESTAAT . HETZELFDE GELDT WANNEER ZIJ VOOR DE VASTSTELLING VAN HET COMPENSERENDE BEDRAG VOOR EEN AFHANKELIJK PRODUKT EEN ANDERE PRIJS KIEST DAN DIE WELKE ZIJ VOOR DE BEREKENING VAN HET COMPENSERENDE BEDRAG VOOR HET BASISPRODUKT IN AANMERKING NEEMT .

5 . DE COMMISSIE MAG , VOOR OP BASIS VAN EENZELFDE BASISPRODUKT VERWERKTE PRODUKTEN WAARVAN DE PRIJS AFHANKELIJK IS VAN DIE VAN DAT BASISPRODUKT , GEEN BEREKENINGSMETHODE VASTSTELLEN VOOR DE MONETAIR COMPENSERENDE BEDRAGEN DIE ERTOE LEIDT DAT VOOR DE VERSCHILLENDE , DOOR DE VERWERKING VAN EEN BEPAALDE HOEVEELHEID VAN HET BASISPRODUKT IN EEN BEPAALDE PRODUKTIEKETEN VERKREGEN PRODUKTEN , MONETAIR COMPENSERENDE BEDRAGEN WORDEN VERKREGEN WAARVAN DE SOM AANZIENLIJK HOGER IS DAN HET MONETAIR COMPENSERENDE BEDRAG VOOR DIE HOEVEELHEID VAN HET BASISPRODUKT .

6 . ARTIKEL 174 , TWEEDE ALINEA , EEG-VERDRAG , BEPALENDE DAT HET HOF DIE GEVOLGEN VAN EEN VERNIETIGDE VERORDENING KAN AANWIJZEN WELKE ALS GEHANDHAAFD MOETEN WORDEN BESCHOUWD , VINDT , OM DEZELFDE REDENEN VAN RECHTSZEKERHEID ALS DIE WELKE AAN DIE BEPALING TEN GRONDSLAG LIGGEN , OVEREENKOMSTIGE TOEPASSING OP DE ARRESTEN WAARBIJ HET HOF , RECHTDOENDE KRACHTENS ARTIKEL 177 EEG-VERDRAG , EEN VERORDENING ONGELDIG VERKLAART .

1 . PREJUDICIELE VRAGEN - HOF VAN JUSTITIE - NATIONALE RECHTERLIJKE INSTANTIES - RESPECTIEVE BEVOEGDHEDEN

( EEG-VERDRAG , ARTIKEL 177 )

2 . LANDBOUW - MONETAIR COMPENSERENDE BEDRAGEN - DOEL - HANDHAVING VAN HET STELSEL VAN EENVORMIGE PRIJZEN VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE MARKTORDENINGEN - AANVULLENDE BESCHERMING VAN DE NATIONALE MARKTEN UITGESLOTEN

( VERORDENING VAN DE RAAD NR . 974/71 )

3 . LANDBOUW - MONETAIR COMPENSERENDE BEDRAGEN - VASTSTELLING - AFGELEIDE PRODUKTEN - BEREKENING VAN DE INVLOED VAN HET VOOR HET BASISPRODUKT GELDENDE COMPENSERENDE BEDRAG - BEOORDELINGSVRIJHEID VAN DE COMMISSIE - BEPERKINGEN

( VERORDENING VAN DE RAAD NR . 974/71 , ARTIKEL 2 , LID 2 )

4 . LANDBOUW - MONETAIR COMPENSERENDE BEDRAGEN - VASTSTELLING - AFGELEIDE PRODUKTEN - BEREKENING VAN DE INVLOED VAN HET VOOR HET BASISPRODUKT GELDENDE COMPENSERENDE BEDRAG - BEREKENINGSGRONDSLAG - KEUZE VAN DE IN AANMERKING TE NEMEN PRIJS - BEOORDELINGSVRIJHEID VAN DE COMMISSIE - BEPERKINGEN

( VERORDENING VAN DE RAAD NR . 974/71 , ARTIKEL 2 , LID 2 ; VERORDENING VAN DE COMMISSIE NR . 652/76 )

5 . LANDBOUW - MONETAIR COMPENSERENDE BEDRAGEN - VASTSTELLING - AFGELEIDE PRODUKTEN - BEREKENING VAN DE INVLOED VAN HET VOOR HET BASISPRODUKT VASTGESTELDE COMPENSERENDE BEDRAG - PLAFONNERINGSREGEL - SOM VAN DE COMPENSERENDE BEDRAGEN VOOR DE AFGELEIDE PRODUKTEN HOGER DAN HET COMPENSERENDE BEDRAG VOOR HET BASISPRODUKT - ONTOELAATBAARHEID

( VERORDENING VAN DE RAAD NR . 974/71 , ARTIKEL 2 , LID 2 ; VERORDENING VAN DE COMMISSIE NR . 652/76 )

6 . PREJUDICIELE VRAGEN - BEOORDELING VAN GELDIGHEID - ONGELDIGVERKLARING VAN EEN VERORDENING - GEVOLGEN - OVEREENKOMSTIGE TOEPASSING VAN ARTIKEL 174 , TWEEDE ALINEA , EEG-VERDRAG

( EEG-VERDRAG , ARTIKELEN 174 , TWEEDE ALINEA , EN 177 )

KOSTEN

56 DE KOSTEN DOOR DE REGERING VAN DE FRANSE REPUBLIEK EN DOOR DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN WEGENS INDIENING HUNNER OPMERKINGEN BIJ HET HOF GEMAAKT , KUNNEN NIET VOOR VERGOEDING IN AANMERKING KOMEN . TEN AANZIEN VAN DE PARTIJEN IN HET HOOFDGEDING IS DE PROCEDURE ALS EEN ALDAAR GEREZEN INCIDENT TE BESCHOUWEN , ZODAT DE NATIONALE RECHTERLIJKE INSTANTIE OVER DE KOSTEN HEEFT TE BESLISSEN .

IN ZAAK 145/79 ,

BETREFFENDE EEN VERZOEK AAN HET HOF KRACHTENS ARTIKEL 177 EEG-VERDRAG VAN HET TRIBUNAL D ' INSTANCE TE RIJSEL , IN HET ALDAAR AANHANGIG GEDING TUSSEN

SA ROQUETTE FRERES , TE LESTREM ,

EN

FRANSE STAAT - DOUANE-ADMINISTRATIE ,

OM EEN PREJUDICIELE BESLISSING OVER DE UITLEGGING VAN ARTIKEL 40 EEG-VERDRAG EN VAN DE ARTIKELEN 1 EN 2 VAN VERORDENING NR . 974/71 VAN DE RAAD VAN 12 MEI 1971 BETREFFENDE BEPAALDE CONJUNCTUURPOLITIEKE MAATREGELEN WELKE NAAR AANLEIDING VAN DE TIJDELIJKE VERRUIMING VAN DE FLUCTUATIEMARGES VAN DE VALUTA ' S VAN SOMMIGE LID-STATEN DIENEN TE WORDEN GENOMEN IN DE LANDBOUWSECTOR ( PB L 106 VAN 1971 , BLZ . 1 ),