Home

Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 15 december 1982. - Dino Battaglia tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen. - Ambtenaren - Aanpassingscoëfficiënt. - Zaak 737/79.-

Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 15 december 1982. - Dino Battaglia tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen. - Ambtenaren - Aanpassingscoëfficiënt. - Zaak 737/79.-

1 BIJ OP 17 OKTOBER 1979 TER GRIFFIE INGEKOMEN VERZOEKSCHRIFT , INGEDIEND KRACHTENS ARTIKEL 91 VAN HET STATUUT VAN DE AMBTENAREN ( HIERNA TE NOEMEN : HET STATUUT ) VORDERT BATTAGLIA , AMBTENAAR VAN DE COMMISSIE , WERKZAAM BIJ HET GEMEENSCHAPPELIJK CENTRUM VOOR ONDERZOEK TE ISPRA ( ITALIE ), DAT HET HOF ' S RAADS VERORDENING NR . 3087/78 VAN 21 DECEMBER 1978 TOT WIJZIGING VAN DE AANPASSINGSCOEFFICIENT DIE VAN TOEPASSING IS OP DE BEZOLDIGINGEN EN DE PENSIOENEN VAN DE AMBTENAREN EN ANDERE PERSONEELSLEDEN VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN DIE WERKZAAM OF WOONACHTIG ZIJN IN ITALIE ( PB L 369 , BLZ . 10 ) TE ZIJNEN AANZIEN NIET-TOEPASSELIJK ZAL VERKLAREN .

2 TOT EIND 1978 WERD DE BEZOLDIGING VAN EEN AMBTENAAR VOLGENS HET STATUUT IN BELGISCHE FRANKEN UITGEDRUKT , MET DIEN VERSTANDE DAT ER EEN AANPASSINGSCOEFFICIENT OP WERD TOEGEPAST DIE , AL NAAR GELANG VAN DE LEVENSOMSTANDIGHEDEN OP DE ONDERSCHEIDEN STANDPLAATSEN , MEER OF MINDER DAN 100 % , DAN WEL 100 % BEDROEG .

3 SINDS 1975 HEBBEN DE BIJ HET GEMEENSCHAPPELIJK CENTRUM VOOR ONDERZOEK TE ISPRA WERKZAME AMBTENAREN ZICH BIJ DE COMMISSIE EROVER BEKLAAGD DAT DE KOSTEN VAN LEVENSONDERHOUD IN ITALIE AANZIENLIJK WAREN GESTEGEN , MET VERZOEK OM HERZIENING VAN DE AANPASSINGSCOEFFICIENT VOOR ITALIE . ZIJ UITTEN ER MET NAME HUN ONTEVREDENHEID OVER DAT DE KOSTEN VAN LEVENSONDERHOUD TE VARESE HOGER WAREN DAN TE ROME , EN DRONGEN ER OP AAN DAT DIT VERSCHIL BIJ DE VASTSTELLING VAN DE OP HUN BEZOLDIGING TOEPASSELIJKE AANPASSINGSCOEFFICIENT IN AANMERKING ZOU WORDEN GENOMEN .

4 IN DE JAREN 1976 , 1977 EN 1978 WERD TUSSEN DE VERTEGENWOORDIGERS VAN HET PERSONEEL EN DIE VAN DE COMMISSIE EN DE RAAD TECHNISCH OVERLEG GEPLEEGD , DOCH ER WERD GEEN OVEREENSTEMMING BEREIKT OVER HET BEDRAG WAAROP DE AANPASSINGSCOEFFICIENT MOEST WORDEN GEBRACHT , NOCH OVER DE DUUR VAN DE TERUGWERKENDE KRACHT . INMIDDELS HAD DE RAAD BIJ OPEENVOLGENDE VERORDENINGEN DE AANPASSINGSCOEFFICIENT VOOR ITALIE GEBRACHT OP 176,6 TEGENOVER 157,8 VOOR BELGIE PER 1 JANUARI 1976 , 189,3 TEGENOVER 157,8 VOOR BELGIE PER 1 JULI 1976 , 120 TEGENOVER 100 VOOR BELGIE PER 1 JANUARI 1977 , 132,1 TEGENOVER 104,5 VOOR BELGIE PER 1 JANUARI 1977 EN 130,2 TEGENOVER 100 VOOR BELGIE PER 1 JULI 1977 . DIE VERORDENINGEN WERKTEN MEESTAL ONGEVEER ZES MAANDEN TERUG .

5 OP 26 JUNI 1978 STELDE DE RAAD VERORDENING NR . 1461/78 VAST ( PB L 176 VAN 1978 , BLZ . 1 ), WAARBIJ DE AANPASSINGSCOEFFICIENT VOOR ITALIE WERD GEBRACHT OP 137,6 TEGENOVER 102,3 VOOR BELGIE . IN DE CONSIDERANS VAN DEZE VERORDENING WORDT GEPRECISEERD ' ' DAT EEN BESLUIT OVER HET VOORSTEL VAN DE COMMISSIE BETREFFENDE DE VERBETERING VAN DE AANPASSINGSCOEFFICIENT VOOR DRIE LANDEN WAAR AMBTENAREN EN ANDERE PERSONEELSLEDEN VAN DE GEMEENSCHAP WERKZAAM ZIJN , PAS ZAL WORDEN GENOMEN IN HET LICHT VAN EEN STUDIE WAARVAN DE UITVOERING AAN DE COMMISSIE IS OPGEDRAGEN . ' '

6 NA EEN NIEUW ONDERZOEK VAN HET BUREAU VOOR DE STATISTIEK VAN DE GEMEENSCHAPPEN EN TUSSEN COMMISSIE EN RAAD GEVOERDE BESPREKINGEN , STELDE DE COMMISSIE DE RAAD OP 10 NOVEMBER 1978 VOOR , DE AANPASSINGSCOEFFICIENT VOOR ITALIE TE BRENGEN OP 146,4 TEGENOVER 102,3 VOOR BELGIE , MET TERUGWERKENDE KRACHT TOT 1 JANUARI 1978 . DIT VOORSTEL WERD DOOR DE RAAD OVERGENOMEN DOOR VASTSTELLING VAN VERORDENING NR . 3087/78 VAN 21 DECEMBER 1978 ( PB L 369 VAN 1978 , BLZ . 10 ). OP DEZELFDE DATUM STELDE DE RAAD VERORDENING NR . 3084/78 VAST ( PB L 369 VAN 1978 , BLZ . 1 ), WAARIN DE AANPASSINGSCOEFFICIENT VOOR ITALIE PER 1 JULI 1978 WERD GEBRACHT OP 146,8 TEGENOVER 100 VOOR BELGIE .

7 HET PERSONEEL HEEFT VERORDENING NR . 3087/78 BETWIST OMDAT DE AANPASSINGSCOEFFICIENT DAARIN WERD VASTGESTELD OP EEN PEIL DAT GEEN REKENING ZOU HOUDEN MET DE KOSTEN VAN LEVENSONDERHOUD TE VARESE , EN OMDAT DIE COEFFICIENT SLECHTS TERUGWERKTE TOT 1 JANUARI 1978 .

8 IN JANUARI 1979 BETAALDE DE COMMISSIE DE INGEVOLGE VERORDENINGEN NRS . 3087/78 EN 3084/78 VERSCHULDIGDE ACHTERSTALLIGE BEZOLDIGING .

9 OP 26 MAART , ONDERSCHEIDENLIJK 6 APRIL 1979 DIENDE VERZOEKER KRACHTENS ARTIKEL 90 , LID 2 , VAN HET STATUUT TWEEMAAL EEN SCHRIFTELIJKE KLACHT IN WAARIN HIJ TER COMPENSATIE VAN DOOR HEM IN DE JAREN 1976 EN 1977 GEDERFDE KOOPKRACHT , OM PASSENDE MAATREGELEN VERZOCHT .

10 BIJ RONDSCHRIJVEN VAN 12 JULI 1979 WEES DE COMMISSIE DE KLACHT AF .

11 VERZOEKER HEEFT TOEN HET ONDERHAVIGE VERZOEKSCHRIFT INGEDIEND , WAARIN HIJ DE NIETIGVERKLARING VORDERT VAN HET DOOR DE COMMISSIE GENOMEN BESLUIT HET AAN VERZOEKER TOEKOMENDE ACHTERSTALLIGE SALARIS SLECHTS MET INGANG VAN 1 JANUARI 1978 UIT TE BETALEN , ONGEACHT DE SPECIFIEKE KOSTEN VAN LEVENSONDERHOUD IN DE PROVINCIE VARESE ; VOORTS VORDERT HIJ NIET-TOEPASSELIJKVERKLARING , TE ZIJNEN AANZIEN , VAN VERORDENING NR . 3087/78 , VOORZOVER DAARAAN SLECHTS TOT 1 JANUARI 1978 TERUGWERKENDE KRACHT WERD TOEGEKEND , EN VEROORDELING VAN DE COMMISSIE OM AAN VERZOEKER , TEN TITEL VAN VERGOEDING VAN SCHADEN EN INTERESSEN TE BETALEN EEN BEDRAG , BEREKEND ALSOF DE THANS GELDENDE AANPASSINGSCOEFFICIENT SEDERT 1 JANUARI 1976 WAS TOEGEPAST , MET INTERESSEN .

DE ONTVANKELIJKHEID

12 DE COMMISSIE BETOOGT DAT HET BEROEP NIET-ONTVANKELIJK IS OMDAT DE AFREKENING VAN ACHTERSTALLIG SALARIS , ZOALS DIE IN JANUARI 1979 IS GESCHIED , EEN BEVESTIGING ZOU INHOUDEN VAN DE MAANDELIJKSE SALARISAFREKENINGEN OVER DE JAREN 1976 EN 1977 , ZODAT ER NIET ZELFSTANDIG TEGEN KON WORDEN OPGEKOMEN , TE MINDER NU ER NAAR AANLEIDING VAN DE SALARISAFREKENING OVER BEDOELDE JAREN NIET TIJDIG WERD GEKLAAGD .

13 IN DE GEGEVEN OMSTANDIGHEDEN KAN DE EXCEPTIE DER COMMISSIE NIET WORDEN AANVAARD . HOEWEL DE HAND DIENT TE WORDEN GEHOUDEN AAN DE STATUTAIRE REGEL DAT ER EERST , OP BETREKKELIJK KORTE TERMIJN , LANGS ADMINISTRATIEFRECHTELIJKE WEG MOET ZIJN GEKLAAGD , DIENT IN AANMERKING TE WORDEN GENOMEN DAT VERZOEKER , GEZIEN HET OVERLEG DAT VELE MAANDEN DOOR RAAD , COMMISSIE EN NAMENS HET PERSONEEL OPTREDENDE ORGANISATIES WERD GEVOERD , DE AFLOOP DIER BESPREKINGEN MOCHT AFWACHTEN ZONDER ZICH OVER EEN NEGATIEVE UITWERKING OP ZIJN BEZOLDIGING ZORGEN TE MAKEN ; ' S RAADS VERORDENINGEN TOT WIJZIGING VAN DE AANPASSINGSCOEFFICIENTEN PLEGEN PAS NA VERLOOP VAN TIJD HET LICHT TE ZIEN EN GEDURENDE EEN NAUWELIJKS VOORZIENBARE PERIODE TERUG TE WERKEN . DE RAAD HEEFT IN DE OVERWEGINGEN VAN DE CONSIDERANS VAN VERORDENING NR . 1461/78 OOK ZELF ERKEND DAT DE IN DIE VERORDENING VOOR DRIE ' ' STANDPLAATS ' ' -LANDEN VOORZIENE WIJZIGING VAN DE AANPASSINGSCOEFFICIENT GEEN DEFINITIEF KARAKTER DROEG .

14 AANVAARDING VAN HET STANDPUNT DER COMMISSIE ZOU BETEKENEN DAT EEN AMBTENAAR DIE ZICH BENADEELD ACHT DOOR DE VERTRAGING WAARMEE DE RAAD TOT WIJZIGING VAN DE AANPASSINGSCOEFFICIENT OVERGAAT , OP STRAFFE VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID NIET ALLEEN EEN AANTAL KLACHTEN , MOGELIJKERWIJS VELE JAREN BETREFFENDE , MOET INDIENEN , MAAR ZICH OOK EEN AANTAL MALEN MET EEN VERZOEKSCHRIFT TOT HET HOF HEEFT TE WENDEN . DIT IS EVENWEL ONAANVAARDBAAR . IN DE DOOR DE COMMISSIE INGEROEPEN ZAAK KORTNER ( 15/73 , JURISPR . 1974 , BLZ . 177 ) DEDEN ZICH OMSTANDIGHEDEN VOOR WELKE MET DE ONDERHAVIGE ZAAK GENERLEI OVEREENKOMST VERTONEN .

15 NAAR AANLEIDING VAN DE TWEEDE DOOR DE COMMISSIE OPGEWORPEN EXCEPTIE , DE GEVORDERDE SCHADEVERGOEDING BETREFFENDE , ZIJ SLECHTS VASTGESTELD DAT DE ONTVANKELIJKHEID VAN DE TOT NIETIGVERKLARING STREKKENDE VORDERING OOK DE SCHADEACTIE ONTVANKELIJK DOET ZIJN , WANNEER BEIDE VORDERINGEN , ALS IN CASU , NAUW MET ELKANDER VERWEVEN ZIJN .

16 HET BEROEP IS DERHALVE ONTVANKELIJK .

TEN GRONDE

17 TEN AANZIEN VAN DE OP AMBTENAREN TER STANDPLAATS ISPRA TOEGEPASTE AANPASSINGSCOEFFICIENT HEEFT VERZOEKER TWEEERLEI OP HET OOG : HIJ WENST HET BEDRAG VAN DE AANPASSINGSCOEFFICIENT TE ZIEN GEWIJZIGD , OMDAT HET ZIJNS INZIENS MOET WORDEN BEREKEND OP GROND VAN DE KOSTEN WELKE JUIST OP DE STANDPLAATS VAN DE BETROKKENE ( IN CASU : ISPRA ) AAN HET LEVENSONDERHOUD VAN DE AMBTENAAR ZIJN VERBONDEN , EN DIE KOSTEN ZIJN NIET ZONDER MEER TE STELLEN OP DIE WELKE IN DE HOOFDSTAD VAN HET BETROKKEN LAND MOETEN WORDEN GEMAAKT ; IN VARESE ZOUDEN ZIJ IN DE JAREN 1976-1978 VEEL HOGER ZIJN GEWEEST DAN IN ROME . IN DE TWEEDE PLAATS WENST HIJ DE BIJ VERORDENING NR . 3087/78 VOOR ITALIE OP 146,4 GESTELDE AANPASSINGSCOEFFICIENT MET TERUGWERKENDE KRACHT TOT 1 JAUARI 1976 TE ZIEN TOEGEPAST .

18 VERZOEKER MAAKT BEZWAAR TEGEN DE UITBETALING VAN ACHTERSTALLIG SALARIS OP GRONDSLAG VAN VERORDENING NR . 3087/78 , DIE HIJ IN STRIJD ACHT MET DE ARTIKELEN 64 EN 65 VAN HET STATUUT - BETREFFENDE DE AANPASSINGSCOEFFICIENT - , ARTIKEL 24 VAN HET STATUUT - BETREFFENDE DE OP DE COMMISSIE JEGENS DE AMBTENAREN RUSTENDE BIJSTANDSPLICHT - , HET NON-DISCRIMINATIEBEGINSEL EN DE REGELEN DIE EERBIEDIGING VAN WEZENLIJKE VORMVOORSCHRIFTEN VERLANGEN .

19 VERZOEKER VOERT DAN OOK IN DE EERSTE PLAATS AAN DAT DOOR VERORDENING NR . 3087/78 ARTIKEL 64 VAN HET STATUUT WORDT GESCHONDEN , AANGEZIEN IN DE ONDERZOEKEN VAN HET BUREAU VOOR DE STATISTIEK DER GEMEENSCHAPPEN , TER BEPALING VAN DE AANPASSINGSCOEFFICIENT , ACHT WERD GESLAGEN OP DE LEVENSOMSTANDIGHEDEN IN DE HOOFDSTAD , DOCH NIET OP DE LEVENSOMSTANDIGHEDEN OP DE PLAATS VAN TEWERKSTELLING , GELEGEN IN DE PROVINCIE VARESE .

20 OPGEMERKT ZIJ DAT DE RAAD VOORHEEN ARTIKEL 64 VAN HET STATUUT IN DIE ZIN HEEFT OPGEVAT DAT DAARIN MET DE TERM ' ' PLAATS VAN TEWERKSTELLING ' ' NIET NOODZAKELIJKERWIJZE OP DE HOOFDSTAD VAN HET LAND VAN TEWERKSTELLING WORDT GEDOELD , DOCH OP DE VAN GEVAL TOT GEVAL AAN BETROKKENE TOEGEWEZEN STAND- PLAATS . ZO ZIJN ER IN ' S RAADS VERORDENINGEN NRS . 1/67/EGKS , 988/67/EEG EN 9/67/EGA VAN 12 DECEMBER 1967 TWEE COEFFICIENTEN VOORZIEN , ZOWEL VOOR FRANKRIJK ( 130,5 % VOOR PARIJS EN BEPAALDE DEPARTEMENTEN EN 122,5 % VOOR HET OVERIGE GEDEELTE VAN FRANKRIJK ) ALS VOOR ITALIE ( 114 % VOOR ISPRA EN 114,5 VOOR HET OVERIGE GEDEELTE VAN ITALIE ). PAS LATER BESLOOT DE RAAD VOOR DE ONDERSCHEIDEN LID-STATEN MET EEN ENKELE COEFFICIENT TE WERKEN .

21 DIT NIEUWE SYSTEEM IS MEESTAL IN HET VOORDEEL VAN AMBTENAREN DIE NIET WONEN IN DE HOOFDSTAD , WAAR DE KOSTEN VAN LEVENSONDERHOUD IN DE REGEL HOGER ZIJN DAN IN DE PROVINCIE . JUIST IN ITALIE SCHIJNT DIT ECHTER ANDERS TE ZIJN : BLIJKENS HET ONDERZOEK VAN HET BUREAU VOOR DE STATISTIEK EN DE GEGEVENS VAN HET ITALIAANSE INSTITUUT VOOR DE STATISTIEK , ZIJN DE KOSTEN VAN LEVENSONDERHOUD TE VARESE HOGER DAN TE ROME .

22 BLIJKENS DE EIGEN CIJFERS VAN DE COMMISSIE , BERUSTEND OP DE UITKOMSTEN VAN HET IN MEI 1976 DOOR HET BUREAU VOOR DE STATISTIEK TE VARESE VERRICHTE ON DERZOEK - WAARBIJ 230 UITGAAFPOSTEN IN AANMERKING ZIJN GENOMEN ( DOCH NIET HUREN , VERWARMING EN ELEKTRICITEIT , WAARNAAR LATER EEN ONDERZOEK WERD INGESTELD ) - WAREN DE KOSTEN VAN LEVENSONDERHOUD IN DIE PROVINCIE 7,66 % HOGER DAN TE ROME . TOEN VERVOLGENS OOK DE UITKOMSTEN IN AANMERKING WERDEN GENOMEN VAN DE ONDERZOEKEN NAAR HET NIVEAU DER HUREN TE VARESE , WERD DIT VERSCHIL GEREDUCEERD TOT 2,76 % , WELK PERCENTAGE ALTIJD NOG EEN AANZIENLIJK VERSCHIL IN DE ZIN VAN ARTIKEL 65 , LID 2 , VAN HET STATUUT OPLEVERT . BLIJKENS DE REDENGEVING VAN HET VOORSTEL DER COMMISSIE DAT TOT VERORDENING NR . 3087/78 HEEFT GELEID , HEEFT DE COMMISSIE OOK ZELF BETWIJFELD OF WEL UITSLUITEND MET DE KOSTEN VAN LEVENSONDERHOUD TE ROME TE RADE MOCHT WORDEN GEGAAN : HET AANHOUDEN VAN EEN ENKELE AANPASSINGSCOEFFICIENT PER LAND VAN TEWERKSTELLING , NAMELIJK DE COEFFICIENT VAN DE HOOFDSTAD , ZOU DE TE ISPRA TEWERKGESTELDE AMBTENAREN IN EEN ENIGSZINS BIJZONDERE POSITIE KUNNEN BRENGEN . VOLGENS DE BESCHIKBARE STATISTIEKEN VERTOONDEN DE KOSTEN VAN LEVENSONDERHOUD TE ROME EEN MINDER SNELLE STIJGING DAN VOOR DE STREEK VAN VARESE WERD VASTGESTELD . HIERUIT ZOU KUNNEN WORDEN GECONCLUDEERD DAT HET NIVEAU DER PRIJZEN TE ROME INDERDAAD LAGER IS DAN TE VARESE . ZULK EEN SITUATIE ZOU ZICH IN DE NEGEN LID-STATEN MAAR ZELDEN VOORDOEN . GEZIEN DE STERKE CONCENTRATIE VAN AMBTENAREN TE ISPRA ZOU DERHALVE EEN SPECIFIEK ONDERZOEK NAAR DE PRIJZEN DENKBAAR ZIJN GEWEEST , MAAR DE COMMISSIE MEENDE ALLES BIJ HET OUDE TE MOETEN LATEN EN HIELD ZICH AAN ' S RAADS BESLUIT VAN 1968 , WAARIN MET ZOVEEL WOORDEN NAAR DE PRIJS-INDICES VAN DE HOOFDSTAD WORDT VERWEZEN .

23 MEN DOET EVENWEL ARTIKEL 64 VAN HET STATUUT , VOLGENS HETWELK DE LEVENSOMSTANDIGHEDEN IN DE VERSCHILLENDE ' ' PLAATSEN VAN TEWERKSTELLING ' ' IN AANMERKING MOETEN WORDEN GENOMEN , SLECHTS RECHT WEDERVAREN WANNEER MEN DIE TERM NIET SLECHTS OP DE HOOFDSTAD DER LID-STATEN DOET SLAAN , DOCH OOK OP DE PLAATSEN WAAR EEN VOLDOENDE BELANGRIJK AANTAL AMBTENAREN EN PERSONEELSLEDEN VAN DE GEMEENSCHAPPEN HUN WERKZAAMHEDEN VERRICHTEN .

24 ONDERGAAN DE KOSTEN VAN LEVENSONDERHOUD OP ZULK EEN PLAATS VAN TEWERKSTELLING GROTERE WIJZIGINGEN DAN ZICH IN DE HOOFDSTAD VAN DE BETROKKEN STATEN VOORDOEN , DAN ZULLEN DE INSTELLINGEN VAN DE GEMEENSCHAP VERSCHILLENDE AANPASSINGSCOEFFICIENTEN MOETEN VASTSTELLEN . VERZOEKERS MIDDEL , VOLGENS HETWELK DE AANPASSINGSCOEFFICIENT VOOR ZIJN BEZOLDIGING OP GRONDSLAG VAN DE KOSTEN VAN LEVENSONDERHOUD IN DE PROVINCIE VARESE HAD MOETEN WORDEN BEREKEND , IS DERHALVE GEGROND TE ACHTEN .

25 MET BETREKKING TOT DE TERUGWERKENDE KRACHT HEEFT VERZOEKER BETOOGD DAT VERORDENING NR . 3087/78 MET INGANG VAN 1 JANUARI 1976 HAD MOETEN ZIJN TOEGEPAST , NU ZICH IN DE LOOP VAN DAT JAAR AANZIENLIJKE STIJGINGEN VAN DE KOSTEN VAN LEVENSONDERHOUD HEBBEN VOORGEDAAN .

26 BLIJKENS DE RAPPORTEN VAN HET BUREAU VOOR DE STATISTIEK DE DATO 17 EN 29 JUNI 1976 EN DE DOOR DAT BUREAU OP 17 AUGUSTUS 1976 INGEDIENDE NOTA , ZIJN DE KOSTEN VAN LEVENSONDERHOUD TE ROME EN MET NAME TE VARESE , MET BRUSSEL VERGELEKEN , IN 1976 INDERDAAD MET MEER DAN 2 % GESTEGEN .

27 DE COMMISSIE GAF TE DEZEN TE VERSTAAN DAT IN ARTIKEL 65 , LID 2 , VAN HET STATUUT , VOLGENS HETWELK DE RAAD ' ' BIJ AANZIENLIJKE WIJZIGING VAN DE KOSTEN VAN LEVENSONDERHOUD . . . ' ' BINNEN EEN TERMIJN VAN TEN HOOGSTE TWEE MAANDEN ( BESLIST ) WELKE MAATREGELEN TOT WIJZIGING VAN DE AANPASSINGSCOEFFICIENT DIENEN TE WORDEN GETROFFEN , EN ZONODIG , OF DIT MET TERUGWERKENDE KRACHT DIENT TE GESCHIEDEN ' ' AAN DE RAAD IMPLICITE DE DISCRETIONAIRE BEVOEGDHEID WERD TOEGEKEND TE BESLISSEN OF MAATREGELEN TOT AANPASSING VAN DE COEFFICIENTEN AL DAN NIET MET TERUGWERKENDE KRACHT WORDEN GENOMEN .

28 DIT STANDPUNT KAN NIET WORDEN AANVAARD . ARTIKEL 65 , LID 2 , IS NIET IN DIE ZIN TE VERSTAAN DAT DE RAAD NIET BINNEN TWEE MAANDEN NADAT ZICH EEN AANZIENLIJKE WIJZIGING VAN DE KOSTEN VAN LEVENSONDERHOUD HEEFT VOORGEDAAN , TOT AANPASSING VAN DE COEFFICIENTEN ZOU HEBBEN OVER TE GAAN . ' S RAADS BEVOEGDHEID WIL VOLGENS ' S HOFS ARREST VAN 6 OKTOBER 1982 ( COMMISSIE T . RAAD , ZAAK 59/81 , JURISPR . 1982 , BLZ . 3329 ) ZEGGEN DAT DE RAAD HEEFT VAST TE STELLEN OF DE KOSTEN VAN LEVENSONDERHOUD AANZIENLIJK ZIJN GESTEGEN EN , ZO JA , DAARUIT DE CONSEQUENTIES HEEFT TE TREKKEN . EEN ANDERE UITLEGGING ZOU INDRUISEN TEGEN DE BEDOELING VAN DE BETROKKEN BEPALING , WAARMEDE MEN AAN ALLE AMBTENAREN , ONGEACHT DE PLAATS WAAR ZIJ TEWERKGESTELD ZIJN , EVENVEEL KOOPKRACHT HEEFT WILLEN VERZEKEREN .

29 HET MIDDEL IS DERHALVE ONGEGROND .

30 DE VERDERE , SLECHTS SUBSIDIAIR DOOR VERZOEKER OPGEWORPEN MIDDELEN BEHOEVEN DERHALVE NIET MEER TE WORDEN ONDERZOCHT .

31 VERZOEKERS SALARISAFREKENING OVER DE MAAND JANUARI 1979 , VOOR ZOVER DAARIN , ZOWEL TEN AANZIEN VAN HET BEDRAG VAN DE AANPASSING VAN DE AANPASSINGSCOEFFICIENT ALS TEN AANZIEN VAN DE TERUGWERKENDE KRACHT DIER COEFFICIENT , SLECHTS UITVOERING IS GEGEVEN AAN ' S RAADS VERORDENING NR . 3087/78 , ALSMEDE DE BESLUITEN TOT AFWIJZING VAN VERZOEKERS DESBETREFFENDE KLACHTEN , MOETEN DERHALVE WORDEN NIETIGVERKLAARD . DIE VERORDENING IS OP VERZOEKER NIET TOEPASSELIJK , VOORZOVER DAARIN NIET DE KOSTEN VAN LEVENSONDERHOUD TE VARESE IN AANMERKING ZIJN GENOMEN EN AAN DE AANPASSING VAN DE COEFFICIENT SLECHTS TERUGWERKENDE KRACHT TOT 1 JANUARI 1978 WERD TOEGEKEND .

32 WAAR MAG WORDEN VERWACHT DAT DE BEVOEGDE INSTELLINGEN DE NODIGE MAATREGELEN ZULLEN NEMEN OM AAN DIT ARREST UITVOERING TE GEVEN , MOET EEN ONDERZOEK NAAR VERZOEKERS SCHADEVERGOEDINGSACTIE TOT EEN - DESNODIG - NADER TE BEPALEN DATUM WORDEN UITGESTELD .

33 VOOR 15 JULI 1983 ZAL DE COMMISSIE HET HOF VERSLAG UITBRENGEN OVER DE TOT SCHADELOOSSTELLING VAN VERZOEKER GENOMEN MAATREGELEN . VERZOEKER ZAL IN STAAT GESTELD WORDEN DAAROP TE ANTWOORDEN .

HET HOF VAN JUSTITIE ( EERSTE KAMER ),

VERKLAART VOOR RECHT :

1 . DE AFREKENING VAN VERZOEKERS SALARIS OVER DE MAAND JANUARI 1979 , VOOR ZOVER DAARIN TEN AANZIEN VAN HET BEDRAG VAN DE AANPASSING VAN DE AANPASSINGSCOEFFICIENT ALSOOK TEN AANZIEN VAN DE TERUGWERKENDE KRACHT DIER AANPASSING SLECHTS UITVOERING WORDT GEGEVEN AAN ' S RAADS VERORDENING NR . 3087/78 , ALSMEDE DE BESLUITEN TOT AFWIJZING VAN VERZOEKERS KLACHTEN , WORDEN NIETIGVERKLAARD . VERORDENING NR . 3087/78 IS OP VERZOEKER NIET TOEPASSELIJK , VOORZOVER DAARIN NIET DE KOSTEN VAN LEVENSONDERHOUD TE VARESE IN AANMERKING ZIJN GENOMEN EN AAN DE AANPASSING VAN DE AANPASSINGSCOEFFICIENT SLECHTS TOT 1 JANUARI 1978 TERUGWERKENDE KRACHT IS TOEGEKEND .

2.DE COMMISSIE ZAL HET HOF VOOR 15 JULI 1983 VERSLAG UITBRENGEN VOOR DE MAATREGELEN DIE TER UITVOERING VAN DIT ARREST ZIJN GENOMEN .

3.VOOR ZOVER VERZOEKERS SCHADEVERGOEDINGSACTIE NOG ONDERZOEK BEHOEFT , WORDT DIT TOT NADER TE BEPALEN DATUM UITGESTELD .

4.DE BESLISSING OMTRENT DE KOSTEN WORDT AANGEHOUDEN .

1 . MEN DOET ARTIKEL 64 VAN HET STATUUT , VOLGENS HETWELK DE LEVENSOMSTANDIGHEDEN IN DE VERSCHILLENDE ' ' PLAATSEN VAN TEWERKSTELLING ' ' IN AANMERKING MOETEN WORDEN GENOMEN , SLECHTS RECHT WEDERVAREN WANNEER MEN DIE TERM NIET SLECHTS OP DE HOOFDSTAD DER LID-STATEN DOET SLAAN , DOCH OOK OP DE PLAATSEN WAAR EEN VOLDOENDE BELANGRIJK AANTAL AMBTENAREN EN PERSONEELSLEDEN VAN DE GEMEENSCHAPPEN HUN WERKZAAMHEDEN VERRICHTEN . ONDERGAAN DE KOSTEN VAN LEVENSONDERHOUD OP ZULK EEN PLAATS VAN TEWERKSTELLING GROTERE WIJZIGINGEN DAN ZICH IN DE HOOFDSTAD VAN DE BETROKKEN STATEN VOORDOEN , DAN ZULLEN DE INSTELLINGEN VAN DE GEMEENSCHAP VERSCHILLENDE AANPASSINGSCOEFFICIENTEN MOETEN VASTSTELLEN .

2 . ARTIKEL 65 , LID 2 , VAN HET STATUUT , IS NIET IN DIE ZIN TE VERSTAAN DAT DE RAAD NIET BINNEN TWEE MAANDEN NADAT ZICH EEN AANZIENLIJKE WIJZIGING VAN DE KOSTEN VAN LEVENSONDERHOUD HEEFT VOORGEDAAN , TOT AANPASSING VAN DE COEFFICIENTEN ZOU HEBBEN OVER TE GAAN . ' S RAADS BEVOEGDHEID WIL ZEGGEN DAT DE RAAD HEEFT VAST TE STELLEN OF DE KOSTEN VAN LEVENSONDERHOUD AANZIENLIJK ZIJN GESTEGEN EN , ZO JA , DAARUIT DE CONSEQUENTIES HEEFT TE TREKKEN . EEN ANDERE UITLEGGING ZOU INDRUISEN TEGEN DE BEDOELING VAN DE BETROKKEN BEPALING , WAARMEDE MEN AAN ALLE AMBTENAREN , ONGEACHT DE PLAATS WAAR ZIJ TEWERKGESTELD ZIJN , EVENVEEL KOOPKRACHT HEEFT WILLEN VERZEKEREN .

1 . AMBTENAREN - BEZOLDIGING - AANPASSINGSCOEFFICIENTEN - VASTSTELLING - CRITERIA - LEVENSOMSTANDIGHEDEN IN DE VERSCHILLENDE PLAATSEN VAN TEWERKSTELLING - BEGRIP PLAATS VAN TEWERKSTELLING - DAARUIT VOORTVLOEIENDE VERPLICHTING VAN INSTELLINGEN

( AMBTENARENSTATUUT , ART . 64 , EERSTE ALINEA )

2 . AMBTENAREN - BEZOLDIGING - AANPASSING BIJ AANZIENLIJKE STIJGING VAN KOSTEN VAN LEVENSONDERHOUD - BIJSTELLING VAN AANPASSINGSCOEFFICIENTEN - VERPLICHTING VAN RAAD - DRAAGWIJDTE

( AMBTENARENSTATUUT , ART . 65 , LID 2 )

IN ZAAK 737/79

D . BATTAGLIA , AMBTENAAR VAN DE COMMISSIE VAN DE EG , WERKZAAM BIJ HET GCO TE ISPRA , VARESE ( ITALIE ) VERTEGENWOORDIGD EN BIJGESTAAN DOOR M . SLUSNY , ADVOCAAT TE BRUSSEL , DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TE LUXEMBURG BIJ DE ADVOCAAT V . BIEL , KANTOORHOUDENDE ALDAAR , 18A , RUE DES GLACIS ,

VERZOEKER ,

TEGEN

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN , VERTEGENWOORDIGD DOOR HAAR JURIDISCH ADVISEUR J . GRIESMAR , ALS GEMACHTIGDE , BIJGESTAAN DOOR D . JACOB , ADVOCAAT TE BRUSSEL , DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TE LUXEMBURG BIJ O . MONTALTO , LID VAN DE JURIDISCHE DIENST , BATIMENT JEAN MONNET , KIRCHBERG ,

VERWEERSTER ,

BETREFFENDE DE IN HET VERZOEKSCHRIFT GEFORMULEERDE CONCLUSIES ,