Home

Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 17 december 1981. - René Demont tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen. - Ambtenaren - Overplaatsing. - Zaak 791/79.-

Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 17 december 1981. - René Demont tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen. - Ambtenaren - Overplaatsing. - Zaak 791/79.-

1 BIJ VERZOEKSCHRIFT , INGEKOMEN TER GRIFFIE VAN HET HOF OP 5 NOVEMBER 1979 , HEEFT VERZOEKER , AMBTENAAR BIJ DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN , BEROEP INGESTELD TOT NIETIGVERKLARING VAN HET BESLUIT VAN DE COMMISSIE VAN 10 NOVEMBER 1978 , HOUDENDE WIJZIGING VAN VERZOEKERS TEWERKSTELLING EN STANDPLAATS , EN VAN DE AFWIJZING DOOR DE COMMISSIE VAN ZIJN TEGEN DIT BESLUIT INGEDIENDE KLACHT .

2 BLIJKENS HET DOSSIER IS VERZOEKER , DIE SINDS 1 AUGUSTUS 1973 WAS TEWERKGESTELD BIJ HET DIRECTORAAT-GENERAAL BUITENLANDSE BETREKKINGEN - DELEGATIE VAN DE COMMISSIE VOOR LATIJNS-AMERIKA - BUREAU TE SANTIAGO DE CHILE - , BIJ BESLUIT VAN DE COMMISSIE VAN 10 NOVEMBER 1978 OVERGEPLAATST NAAR BRUSSEL BIJ DE GESPECIALISEERDE DIENST I.E.2 ' ' ALGEMENE TARIEFPREFERENTIES ' ' VAN HETZELFDE DIRECTORAAT-GENERAAL .

3 HET BESLUIT TOT OVERPLAATSING VAN VERZOEKER NAAR DE ZETEL TE BRUSSEL IS GENOMEN IN HET KADER VAN DE COMMUNAUTAIRE REGELING INZAKE HET ROULATIESYSTEEM VOOR IN DERDE LANDEN TEWERKGESTELDE AMBTENAREN . VOLGENS DEZE REGELING DIE IS INGEVOERD BIJ BESLUITEN VAN DE COMMISSIE VAN 23 JULI 1975 EN 24 NOVEMBER 1976 , BEDRAAGT DE NORMALE DUUR VAN DE TEWERKSTELLING VAN DEZE AMBTENAREN IN BEGINSEL DRIE JAAR . IN HET BELANG VAN DE DIENST KAN ZIJ VAN JAAR TOT JAAR WORDEN VERLENGD TOT MAXIMAAL ZES JAAR . DE LIJST VAN DE ALDUS ROULERENDE AMBTENAREN WORDT OPGESTELD DOOR EEN COMMISSIE ' ' AD HOC ' ' ; VERVOLGENS STELT DE COMMISSIE DE DEFINITIEVE MUTATIELIJST VAST .

4 IN HET KADER VAN DIT SYSTEEM HEEFT DE ROULATIECOMMISSIE OP HAAR VERGADERING VAN 5 DECEMBER 1977 VERZOEKERS NAAM GEPLAATST OP DE ' ' VOORLOPIGE LIJST ' ' VAN AMBTENAREN DIE IN DE TWEEDE ROULATIERONDE 1978-1979 ZOUDEN KUNNEN WORDEN OVERGEPLAATST , EN BEPAALD DAT OVERPLAATSING VAN VERZOEKER ' ' PAS IN 1979 KAN PLAATSVINDEN ' ' . NADAT DE COMMISSIE VERZOEKER OP 12 APRIL 1978 FORMEEL PER 15 APRIL 1978 MET DE LEIDING VAN HET BIJKANTOOR TE SANTIAGO HAD BELAST , STELDE ZIJ OP 26 APRIL 1978 DE ' ' DEFINITIEVE MUTATIELIJST ' ' VOOR 1979 VAST . VERZOEKERS NAAM STOND OP DEZE LIJST .

5 BIJ TELEXBERICHT VAN 20 JULI 1978 HEEFT DE DIRECTEUR-GENERAAL VAN HET DIRECTORAAT-GENERAAL BUITENLANDSE BETREKKINGEN VERZOEKER VAN DIT BESLUIT IN KENNIS GESTELD EN GEPRECISEERD DAT DE WIJZIGING VAN DIENS TEWERKSTELLING IN ZIJN GEVAL , MET NAME IN VERBAND MET DE ANDERE OPZET VAN HET SCHOOLJAAR IN CHILI , OP 1 JANUARI 1979 ZOU INGAAN .

6 TER BESTRIJDING VAN DE WETTIGHEID VAN DIT BESLUIT VOERT VERZOEKER IN HOOFDZAAK DRIE MIDDELEN AAN .

7 A ) IN DE EERSTE PLAATS BETOOGT HIJ DAT GENOEMD BESLUIT WAT DE DATUM VAN INWERKINGTREDING BETREFT IN STRIJD IS MET DE ALGEMENE BEPALINGEN INZAKE HET ONDERHAVIGE ROULATIESYSTEEM : DEZE BEPALINGEN ZOUDEN ZIJN VASTGESTELD OP GROND VAN DE ARTIKELEN 7 , LID 1 , EN 110 VAN HET STATUUT VAN DE AMBTENAREN ( HIERNA TE NOEMEN : HET STATUUT ) EN DERHALVE VOOR DE COMMISSIE DWINGEND ZIJN . HIJ BETOOGT DAT DE MUTATIEBESLUITEN VOLGENS PUNT 3.5 VAN HET BESLUIT VAN DE COMMISSIE VAN 23 JULI 1975 , WAARBIJ HET ROULATIESYSTEEM WERD INGEVOERD , IEDER JAAR VOOR 31 JANUARI WORDEN VASTGESTELD EN TEN AANZIEN VAN DE DAARUIT VOORTVLOEIENDE MUTATIES IN DE LOOP VAN HET DERDE KWARTAAL VAN KRACHT WORDEN , TERWIJL DE COMMISSIE HET ONDERHAVIGE HERPLAATSINGSBESLUIT WELISWAAR VOOR 31 JANUARI 1979 HEEFT GENOMEN , MAAR REEDS OP 1 JANUARI 1979 DAARAAN UITVOERING HEEFT GEGEVEN .

8 DIT MIDDEL KAN NIET WORDEN AANVAARD . HET BERUST OP EEN ONJUISTE ANALYSE VAN DE AARD EN HET DWINGENDE KARAKTER VAN DE ALGEMENE BEPALINGEN INZAKE HET ROULATIESYSTEEM IN KWESTIE . DEZE , OVERIGENS BUITEN DE PROCEDURE VAN ARTIKEL 110 VAN HET STATUUT OM VASTGESTELDE , BEPALINGEN VALLEN ONDER DE AAN IEDERE INSTELLING TOEKOMENDE ALGEMENE BEVOEGDHEID OM HAAR EIGEN DIENSTEN TE ORGANISEREN MET HET OOG OP DE GOEDE WERKING DAARVAN . ZOALS HET HOF IN ZIJN ARREST VAN 24 FEBRUARI 1981 ( GEVOEGDE ZAKEN 161 EN 162/80 , CARBOGNANI , JURISPR . 1981 , BLZ . 543 ) HEEFT BEVESTIGD , ZIJN DE INSTELLINGEN VRIJ BIJ DE ORGANISATIE VAN HUN DIENSTEN VAN DE HUN TOEVERTROUWDE TAKEN UIT TE GAAN EN MET HET OOG DAAROP HET TE HUNNER BESCHIKKING STAANDE PERSONEEL TE WERK TE STELLEN . ZO GEZIEN IS MET DE DOOR DE COMMISSIE BIJ HAAR BESLUITEN VAN 23 JULI 1975 EN 24 NOVEMBER 1976 VASTGESTELDE ALGEMENE BEPALINGEN INZAKE HET ROULATIESYSTEEM VOOR IN DERDE LANDEN WERKENDE AMBTENAREN GEEN STAR KADER VAN VOORSCHRIFTEN ONTSTAAN , MAAR EEN SYSTEEM WAARVAN DE TOEPASSING IN HET BELANG VAN DE GOEDE WERKING VAN DE DIENST EN IN HET BELANG VAN DE AMBTENAAR EVENTUEEL KAN WORDEN AANGEPAST AAN DE BEHOEFTEN VAN HET CONCRETE GEVAL .

9 ZULKS KAN MET NAME HET GEVAL ZIJN WANNEER HET , ZOALS IN CASU , OP GROND VAN GEZINSOMSTANDIGHEDEN IN VERBAND MET DE BIJZONDERE OPZET VAN HET SCHOOLJAAR IN HET LAND VAN TEWERKSTELLING , NIET GERADEN VOORKOMT EEN BESLUIT TOT OVERPLAATSING NAAR BRUSSEL OP HET INGEVOLGE DE ALGEMENE REGELING GEBRUIKELIJKE TIJDSTIP TE DOEN INGAAN , MAAR OP EEN ANDERE - EVENTUEEL VERVROEGDE - INGANGSDATUM DIE IN HET BELANG VAN DE BETROKKEN AMBTENAAR PASSENDER LIJKT .

10 UIT DE DOOR VERZOEKER GENOEMDE NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE COMMISSIE VAN 23 JULI 1975 BLIJKT DAT , NU DE BEDOELDE ALGEMENE BEPALINGEN VOORSCHRIJVEN DAT DE MUTATIES IN DE LOOP VAN HET DERDE KWARTAAL ' ' ZOUDEN ' ' MOETEN WORDEN UITGEVOERD , ZIJ JUIST NIET DE MOGELIJKHEID BEOGEN UIT TE SLUITEN DAT MUTATIEBESLUITEN IN BIJZONDERE INDIVIDUELE GEVALLEN OP EEN ANDER DAN HET GEBRUIKELIJKE TIJDSTIP KUNNEN INGAAN .

11 B ) VOORTS VOERT VERZOEKER AAN DAT HET AANGEVOCHTEN BESLUIT , VOORZOVER OVERPLAATSING NAAR DE HOOFDZETEL TE BRUSSEL INHOUDENDE , ONREGELMATIG IS DOORDAT HET NIET , ALTHANS ONVOLDOENDE , MET REDENEN IS OMKLEED .

12 IN DE ARRESTEN VAN 14 JULI 1977 ( ZAAK 61/76 , GEIST , JURISPR . 1977 , BLZ . 1419 ) EN VAN 12 OKTOBER 1978 ( ZAAK 86/77 , DITTERICH , JURISPR . 1978 , BLZ . 1855 ) HEEFT HET HOF GEOORDEELD DAT AAN DE IN ARTIKEL 25 , LID 2 , VAN HET STATUUT BEDOELDE MOTIVERINGSPLICHT IS VOLDAAN , WANNEER UIT DE OMSTANDIGHEDEN WAARONDER HET AANGEVOCHTEN BESLUIT IS VASTGESTELD EN AAN DE BETROKKENE IS MEEGEDEELD ALSMEDE UIT DE DIENSTNOTA ' S EN DE ANDERE MEDEDELINGEN WAAROP HET BESLUIT STEUNT , DE WEZENLIJKE ELEMENTEN BEKEND KUNNEN ZIJN WAARDOOR DE ADMINISTRATIE ZICH BIJ HAAR BESLUITVORMING HEEFT LATEN LEIDEN .

13 UIT DE VOORAFGAANDE OVERWEGINGEN VOLGT DAT HET BESLUIT INZAKE VERZOEKERS ROULATIE ZIJN WETTELIJKE GRONDSLAG VINDT IN DE ALGEMENE REGELING VAN HET ROULATIESYSTEEM , EN IN HET BIJZONDER IN DE BESLUITEN VAN 23 JULI 1975 EN 24 NOVEMBER 1976 . MITSDIEN LIGGEN DE WEZENLIJKE ELEMENTEN VAN DE MOTIVERING VAN HET BESLUIT REEDS BESLOTEN IN DEZE , IN HET BESLUIT GENOEMDE REGELING , DIE DE DUUR VAN DE TEWERKSTELLING VAN ELKE AMBTENAAR IN DERDE LANDEN IN BEGINSEL BEPERKT TOT DRIE JAAR EN BEPAALT DAT DE AMBTENAAR IN DE REGEL OM DE DRIE JAAR ROULEERT EN NAAR BRUSSEL WORDT OVERGEPLAATST .

14 BOVENDIEN BLIJKT UIT DE DOOR VERZOEKER ZELF GERELEVEERDE GEGEVENS IN DE STUKKEN , DAT HIJ KON WETEN DAT DE VASTSTELLING VAN HET ONDERHAVIGE BESLUIT DOOR DE ROULATIECOMMISSIE REEDS OP 5 DECEMBER 1977 WAS VOORZIEN IN HET KADER VAN DE PERIODIEKE ROULATIE VAN IN DERDE LANDEN TEWERKGESTELD PERSONEEL .

15 GEZIEN HET VORENOVERWOGENE IS HET TWEEDE MIDDEL DERHALVE ONGEGROND .

16 C ) TENSLOTTE VOERT VERZOEKER AAN DAT HET AANGEVOCHTEN BESLUIT EEN VERKAPTE SANCTIE VORMT , HEM OPGELEGD WEGENS DE EENZIJDIG DOOR ZIJN VOORMALIGE CHEF DE SANTIAGO GEDANE AANTIJGINGEN . HIJ LEIDT DAARUIT AF DAT DE COMMISSIE MET DAT BESLUIT NIET ALLEEN ARTIKEL 24 VAN HET STATUUT HEEFT GESCHONDEN - DOOR DE BIJSTANDSVERPLICHTING JEGENS HAAR AMBTENAREN TE VERZAKEN - MAAR BOVENDIEN JEGENS HEM MISBRUIK VAN HAAR BEVOEGDHEID HEEFT GEMAAKT .

17 ZOALS HIERVOOR REEDS IS VERMELD , BERUST HET HIER BEDOELDE ROULATIESYSTEEM OP HET BEGINSEL DAT DE NORMALE DUUR VAN DE TEWERKSTELLING IN DERDE LANDEN DRIE JAAR BEDRAAGT , EN DAT DE TEWERKSTELLING NA AFLOOP VAN DEZE PERIODE EVENTUEEL VAN JAAR TOT JAAR ' ' KAN ' ' WORDEN VERLENGD TOT TEN HOOGSTE ZES JAAR .

18 HET STAAT VAST DAT VERZOEKER OP 1 AUGUSTUS 1973 IN SANTIAGO IS TEWERKGESTELD EN DAT DE ROULATIECOMMISSIE PAS OP 5 DECEMBER 1977 HEEFT BESLOTEN ZIJN NAAM OP DE LIJST TE PLAATSEN VAN DEGENEN DIE IN 1978/1979 KONDEN ROULEREN . EVENEENS STAAT VAST DAT DEZE TEWERKSTELLING OP 1 JANUARI 1979 IS GEEINDIGD . HIERUIT VOLGT DAT VERZOEKER TEN TIJDE VAN ZIJN OVERPLAATSING NAAR BRUSSEL DE PERIODE VAN DRIE JAAR , DIE ALS DE NORMALE DUUR VAN EEN TEWERKSTELLING IN DERDE LANDEN GOLD , REEDS LANG HAD VERVULD EN ALDAAR NAGENOEG VOOR DE MAXIMUM DUUR WAS TEWERKGESTELD . INGEVOLGE DE ALGEMENE BEPALINGEN INZAKE HET ONDERHAVIGE ROULATIESYSTEEM BEHOORDE ZIJN OVERPLAATSING NAAR BRUSSEL DERHALVE TOT DE MAATREGELEN DIE DE COMMISSIE MOCHT VASTSTELLEN TEN OPZICHTE VAN HET IN DERDE LANDEN TEWERKGESTELDE PERSONEEL .

19 BOVENDIEN TONEN DE DOOR VERZOEKER AANGEVOERDE FEITEN NIET AAN DAT HET AANGEVOCHTEN BESLUIT IS BEINVLOED DOOR DE TEGEN HEM INGELEIDE TUCHTPROCEDURE . HET STAAT IMMERS VAST DAT DE BEEINDIGING VAN VERZOEKERS TEWERKSTELLING TE SANTIAGO EN ZIJN OVERPLAATSING NAAR BRUSSEL REEDS WAREN VOORZIEN OP 5 DECEMBER 1977 - OP WELKE DATUM DE ROULATIECOMMISSIE ZIJN NAAM PLAATSTE OP DE VOORLOPIGE LIJST VAN AMBTENAREN DIE IN 1978/1979 KONDEN WORDEN OVERGEPLAATST - , DAT WIL ZEGGEN RUIM VOOR HET TIJDSTIP - 19 JUNI 1978 - WAAROP DE CHEF VAN VERZOEKER TE SANTIAGO AAN DE ASSISTENT VAN DE DIRECTEUR-GENERAAL VAN HET DIRECTORAAT-GENERAAL BUITENLANDSE BETREKKINGEN DE NOTA HEEFT GEZONDEN , DIE ERTOE HEEFT GELEID , DAT EEN COMMISSIE VAN ONDERZOEK NAAR SANTIAGO WERD GEZONDEN EN DAT NADIEN EEN TUCHTPROCEDURE WERD INGELEID .

20 UIT DE OMSTANDIGHEID DAT VERZOEKERS OVERPLAATSING NAAR BRUSSEL IS OVERWOGEN EN VOORGESTELD DOOR EEN COMMISSIE AD HOC , DE ' ' ROULATIECOMMISSIE ' ' , DIE IS BELAST MET DE PERIODIEKE OPSTELLING VAN DE MUTATIELIJST VAN HET IN DERDE LANDEN TEWERKGESTELDE PERSONEEL , EN NIET DOOR HET TOT AANSTELLING BEVOEGDE GEZAG DAT DE TUCHTPROCEDURE HEEFT INGELEID , BLIJKT EVENEENS DAT DE BETWISTE OVERPLAATSING GEEN VERBAND HOUDT MET HET FEIT DAT EEN DERGELIJKE PROCEDURE IS GELEID .

21 OOK HET DERDE MIDDEL KAN DERHALVE NIET SLAGEN .

22 OP AL DEZE GRONDEN MOET HET BEROEP WORDEN VERWORPEN .

HET HOF VAN JUSTITIE ( EERSTE KAMER ),

RECHTDOENDE :

1 . VERWERPT HET BEROEP .

2 . VERSTAAT DAT ELK DER PARTIJEN DE EIGEN KOSTEN ZAL DRAGEN .

1 . DE DOOR DE ADMINISTRATIE BUITEN DE PROCEDURE VAN ARTIKEL 10 VAN HET STATUUT OM VASTGESTELDE ALGEMENE BEPALINGEN INZAKE HET ROULATIESYSTEEM VOOR IN DERDE LANDEN TEWERKGESTELDE AMBTENAREN , VALLEN ONDER DE AAN IEDERE INSTELLING TOEKOMENDE ALGEMENE BEVOEGDHEID OM BIJ DE ORGANISATIE VAN HUN DIENSTEN VAN DE HUN TOEVERTROUWDE TAKEN UIT DE GAAN EN MET HET OOG DAAROP HET TE HUNNER BESCHIKKING STAANDE PERSONEEL TE WERK TE STELLEN . DEZE BEPALINGEN DOEN GEEN STAR KADER VAN VOORSCHRIFTEN ONTSTAAN , MAAR EEN SYSTEEM WAARVAN DE TOEPASSING IN HET BELANG VAN DE GOEDE WERKING VAN DE DIENST EN IN HET BELANG VAN DE AMBTENAAR KAN WORDEN AANGEPAST AAN DE BEHOEFTEN VAN HET CONCRETE GEVAL .

2.AAN DE IN ARTIKEL 25 , LID 2 , VAN HET STATUUT BEDOELDE MOTIVERINGSPLICHT IS VOLDAAN , WANNEER UIT DE OMSTANDIGHEDEN WAARONDER HET AANGEVOCHTEN BESLUIT IS VASTGESTELD EN AAN DE BETROKKENE IS MEDEGEDEELD ALSMEDE UIT DE DIENSTNOTA ' S EN DE ANDERE MEDEDELINGEN WAAROP HET BESLUIT STEUNT , DE WEZENLIJKE ELEMENTEN BEKEND KUNNEN ZIJN WAARDOOR DE ADMINISTRATIE ZICH BIJ HAAR BESLUITVORMING HEEFT LATEN LEIDEN . HET BESLUIT EEN AMBTENAAR IN HET KADER VAN HET ROULATIESYSTEEM OVER TE PLAATSEN , VINDT ZIJN WETTELIJKE GRONDSLAG IN DE ALGEMENE REGELING VAN DAT ROULATIESYSTEEM , ZODAT DE WEZENLIJKE ELEMENTEN VAN DE MOTIVERING VAN HET BESLUIT REEDS IN DIE REGELING BESLOTEN LIGGEN .

1 . AMBTENAREN - INRICHTING VAN DIENSTEN - BEVOEGDHEID VAN ADMINISTRATIE - ALGEMENE BEPALINGEN INZAKE ROULATIESYSTEEM VOOR IN DERDE LANDEN TEWERKGESTELDE AMBTENAREN - AARD - AANPASSING AAN INDIVIDUELE SITUATIES GEOORLOOFD

2.AMBTENAREN - BEZWAREND BESLUIT - OVERPLAATSING IN KADER VAN ROULATIESYSTEEM VOOR AMBTENAREN - MOTIVERINGSPLICHT - STREKKING

( AMBTENARENSTATUUT , ARTIKEL 25 )

KOSTEN

23 VOLGENS ARTIKEL 69 , PARAGRAAF 2 , VAN HET REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING WORDT DE IN HET ONGELIJK GESTELDE PARTIJ IN DE KOSTEN VERWEZEN .

24 VERZOEKER IS IN HET ONGELIJK GESTELD .

25 VOLGENS ARTIKEL 70 VAN HET REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING BLIJVEN ECHTER DE KOSTEN DOOR DE INSTELLINGEN TERZAKE VAN BEROEPEN VAN PERSONEELSLEDEN DER GEMEENSCHAPPEN GEMAAKT , TE HUNNEN LASTE .

IN ZAAK 791/79 ,

RENE DEMONT , AMBTENAAR BIJ DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN , WONENDE PALMBOOMSTRAAT 113 , SINT-PIETERS-WOLUWE , BELGIE , VERTEGENWOORDIGD DOOR J . PUTZEYS EN X . LEURQUIN , ADVOCATEN TE BRUSSEL , DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TE LUXEMBURG BIJ GERECHTSDEURWAARDER M . NICKTS , BOULEVARD ROYAL 17 ,

VERZOEKER ,

TEGEN

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN , VERTEGENWOORDIGD DOOR D . SORASIO , LID VAN HAAR JURIDISCHE DIENST , ALS GEMACHTIGDE , BIJGESTAAN DOOR D . JACOB , ADVOCAAT TE BRUSSEL , DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TE LUXEMBURG BIJ HAAR JURIDISCH ADVISEUR M . CERVINO , BATIMENT JEAN MONNET , KIRCHBERG ,

VERWEERSTER ,

BETREFFENDE EEN VERZOEK TOT NIETIGVERKLARING VAN HET BESLUIT VAN DE COMMISSIE VAN 10 NOVEMBER 1978 , WAARBIJ VERZOEKER PER 1 JANUARI 1979 WERD OVERGEPLAATST VAN SANTIAGO DE CHILE NAAR BRUSSEL MET TEWERKSTELLING BIJ DE GESPECIALISEERDE DIENST I.E.2 , ' ' ALGEMENE TARIEFPREFERENTIES ' ' , ALSMEDE VAN HET UITDRUKKELIJKE BESLUIT TOT AFWIJZING VAN VERZOEKERS ADMINISTRATIEVE KLACHT TEGEN VOORNOEMD BESLUIT ,