Home

Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 10 december 1980.

Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 10 december 1980.

1 BIJ VERZOEKSCHRIFT , NEERGELEGD TER GRIFFIE VAN HET HOF OP 15 JANUARI 1980 , HEEFT GIUSEPPE GRASSELLI , VOORMALIG AMBTENAAR VAN DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN , BEROEP INGESTELD STREKKENDE TOT NIETIGVERKLARING VAN HET STILZWIJGEND GENOMEN BESLUIT TOT AFWIJZING VAN ZIJN KLACHT VAN 6 JUNI 1979 , WAARIN HIJ HAD VERZOCHT OM BETALING VAN GEZINS- EN SCHOOLTOELAGEN VOOR KINDEREN TEN LASTE , ALSMEDE OM UITKERING VAN EEN NIET-VERLAAGD VERVROEGD OUDERDOMSPENSIOEN IN HET KADER VAN DE TE ZIJNEN AANZIEN GENOMEN MAATREGELEN TOT DEFINITIEVE BEEINDIGING VAN DE DIENST OVEREENKOMSTIG VERORDENING NR . 259/68 VAN DE RAAD .

VOORGESCHIEDENIS

2 GRASSELLI , DIE OP 5 OKTOBER 1961 IN DIENST WAS GETREDEN VAN DE HOGE AUTORITEIT VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR KOLEN EN STAAL EN VANAF FEBRUARI 1963 WAS TEWERKGESTELD BIJ HET DIRECTORAAT-GENERAAL STAAL , DAT NA DE INSTELLING VAN DE ENE COMMISSIE VOOR DE DRIE GEMEENSCHAPPEN IS OMGEZET IN DE DIRECTIE STAAL VAN HET DIRECTORAAT-GENERAAL III VAN DE COMMISSIE , HEEFT OP 8 APRIL 1968 VERZOCHT OM BEEINDIGING VAN DE DIENST KRACHTENS VERORDENING NR . 259/68 VAN DE RAAD VAN 29 FEBRUARI 1968 ( PB L 56 VAN 1968 , BLZ . 1 ), WAARBIJ DE BEPALINGEN VAN HET AMBTENARENSTATUUT EN VAN DE REGELING WELKE VAN TOEPASSING IS OP DE ANDERE PERSONEELSLEDEN VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ZIJN AANGEPAST AAN DE NIEUWE SITUATIE ONTSTAAN DOOR DE FUSIE DER EXECUTIEVEN , EN WAARBIJ TE DIEN EINDE ' ' BIJZONDERE MAATREGELEN WELKE TIJDELIJK OP DE AMBTENAREN VAN DE COMMISSIE VAN TOEPASSING ZIJN ' ' , ZIJN VASTGESTELD .

3 ARTIKEL 4 , LID 1 , VAN DEZE VERORDENING MACHTIGDE DE COMMISSIE TOT EN MET 30 JUNI 1968 TEN AANZIEN VAN HAAR AMBTENAREN MAATREGELEN TE NEMEN STREKKENDE TOT DEFINITIEVE BEEINDIGING VAN DE DIENST IN DE ZIN VAN ARTIKEL 47 AMBTENARENSTATUUT . VOLGENS HET DERDE LID VAN HET ARTIKEL MOCHT DE COMMISSIE , INDIEN HET BELANG VAN DE DIENST ZULKS MOGELIJK MAAKTE , REKENING HOUDEN MET DE VERZOEKEN VAN DE AMBTENAREN DIE OM TOEPASSING VAN EEN MAATREGEL TOT BEEINDIGING VAN DE DIENST VROEGEN .

4 DE AMBTENAAR TE WIENS AANZIEN EEN DERGELIJKE MAATREGEL WERD GENOMEN , HAD TIJDENS EEN EERSTE PERIODE RECHT OP EEN MAANDELIJKSE VERGOEDING , EN VERVOLGENS OP EEN NIET-VERLAAGD OUDERDOMSPENSIOEN . DE AMBTENAAR DIE GEEN ELF DIENSTJAREN HAD BEREIKT , KON INGEVOLGE ARTIKEL 6 VAN DE VERORDENING AFZIEN VAN ZIJN AANSPRAKEN OP EEN PENSIOEN , EN EEN UITKERING BIJ VERTREK AANVRAGEN , VAST TE STELLEN OVEREENKOMSTIG DE IN ARTIKEL 12 VAN BIJLAGE VIII BIJ HET STATUUT GENOEMDE VOORWAARDEN .

5 DAARNAAST WAREN BIJZONDERE MAATREGELEN VOORZIEN VOOR DE VOORMALIGE AMBTENAREN VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR KOLEN EN STAAL , DIE KOZEN VOOR HET STELSEL VAN VERVROEGD PENSIOEN . INGEVOLGE ARTIKEL 7 VAN DE VERORDENING KONDEN DEZE AMBTENAREN IMMERS VRAGEN DAT DE FINANCIELE RECHTEN VERBONDEN AAN HUN PENSIOEN , ZOUDEN WORDEN VASTGESTELD NIET OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 5 VAN VERORDENING NR . 259/68 , MAAR OP GROND VAN DE BEPALINGEN VAN HET EGKS-STATUUT ; VOOR DE AMBTENAREN DIE VOOR 1 JANUARI 1962 WAREN BENOEMD EN EEN ANDERE RANG DAN DE RANG A 1 OF A 2 BEKLEEDDEN , WAREN DIT MET NAME DE BEPALINGEN VAN ARTIKEL 34 .

6 HET PENSIOENSTELSEL OVEREENKOMSTIG DEZE BEPALINGEN VERSCHILDE VAN DE REGELING VAN ARTIKEL 5 VAN VERORDENING NR . 259/68 , ZOWEL TEN AANZIEN VAN DE INITIELE VERGOEDING , DE BEPALING VAN DE ANCIENNITEIT DIE BIJ DE BEREKENING VAN HET PENSIOEN IN AANMERKING MOEST WORDEN GENOMEN , DE BETALINGSMODALITEITEN ERVAN EN DE ERAAN VERBONDEN FINANCIELE RECHTEN . WAT DEZE LAATSTE BETREFT , VOORZAGEN DE BEPALINGEN VAN HET EGKS-STATUUT , ANDERS DAN ARTIKEL 5 VAN VERORDENING NR . 259/68 , IN DE BETALING VAN EEN NIET-VERLAAGD VERVROEGD PENSIOEN , DOCH NIET VAN GEZINS- EN SCHOOLTOELAGEN VOOR KINDEREN TEN LASTE .

7 NADAT VERZOEKER OP 8 APRIL 1968 HAD GEVRAAGD OM TOEPASSING TE ZIJNEN AANZIEN VAN EEN MAATREGEL TOT BEEINDIGING VAN DE DIENST INGEVOLGE VERORDENING NR . 259/68 , DEELDE DE COMMISSIE HEM BIJ BRIEF VAN 21 JUNI 1968 MEE DAT ZIJ ZIJN AANVRAAG AANVAARDDE , EN AANGEZIEN DE VERZOEKER OP GENOEMDE DATUM NOG GEEN ELF DIENSTJAREN HAD BEREIKT , VERZOCHT ZIJ HEM TE KIEZEN TUSSEN TOEKENNING VAN EEN PENSIOEN EN BETALING VAN EEN UITKERING BIJ VERTREK . ZO VERZOEKER VOOR EEN PENSIOEN ZOU KIEZEN , VERZOCHT ZIJ HEM AAN DE ADMINISTRATIE MEE TE DELEN OF HIJ DE VOORKEUR GAF AAN DE REGELING OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 5 VAN VERORDENING NR . 259/68 DAN WEL OVEREENKOMSTIG DE BEPALINGEN VAN ARTIKEL 34 VAN HET OUDE EGKS-STATUUT . TE DIEN EINDE ZOND DE DIRECTEUR-GENERAAL PERSONEELSZAKEN EN ALGEMEEN BEHEER HEM OP 16 SEPTEMBER 1968 EEN VERKLAREND OVERZICHT , WAARIN DE BEDRAGEN WAAROP HIJ ONDER DE TWEE PENSIOENSTELSELS RECHT HAD , WAREN AANGEGEVEN . INZONDERHEID WERD VERZOEKERS AANDACHT GEVESTIGD OP HET FEIT DAT HIJ ONDER HET STELSEL VAN ARTIKEL 34 EGKS-STATUUT EEN VERLAAGD VERVROEGD PENSIOEN EN GEEN GEZINS- EN SCHOOLTOELAGEN VOOR KINDEREN TEN LASTE ZOU ONTVANGEN .

8 NA ONTVANGST VAN DIT VERKLAREND OVERZICHT DIENDE VERZOEKER EEN KLACHT IN IN DE ZIN VAN ARTIKEL 90 AMBTENARENSTATUUT , WAARIN HIJ STELDE DAT DE TOEPASSING VAN HET ARTIKEL 34 EGKS-STATUUT NIET IN DE WEG STOND AAN DE TOEKENNING VAN EEN VOLLEDIG VERVROEGD PENSIOEN EN AAN BETALING VAN GENOEMDE TOELAGEN . TEVENS VERKLAARDE HIJ ZICH ZIJN STANDPUNT VOOR WAT DE KEUZE TUSSEN DE TWEE VOORMELDE STELSELS BETREFT VOOR TE BEHOUDEN TOTDAT DE ADMINISTRATIE DAAROMTRENT ZOU HEBBEN BESLIST . GELET OP DE DOOR DE COMMISSIE VERSTREKTE TOELICHTINGEN , STELDE DE VERZOEKER OP 13 DECEMBER 1968 BEROEP IN BIJ HET HOF . IN ZIJN ARREST 32/68 VAN 10 DECEMBER 1969 VERKLAARDE DIT HET BEROEP EVENWEL NIET-ONTVANKELIJK , OMDAT VORENBEDOELDE TOELICHTINGEN VAN DE COMMISSIE NIET EEN BEZWAREND BESLUIT VORMDEN ( JURISPR . 1969 , BLZ . 511 ).

9 NADAT HIJ VERVOLGENS DOOR DE COMMISSIE WAS UITGENODIGD HET OP HEM TOEPASSELIJKE PENSIOENSTELSEL TE KIEZEN , VERKLAARDE VERZOEKER BIJ BRIEF VAN 27 FEBRUARI 1970 DAT HIJ OPTEERDE VOOR HET STELSEL VAN ARTIKEL 34 VAN HET OUDE EGKS-STATUUT . DAARBIJ DRONG HIJ ER EVENWEL OP AAN , DAT DE BEPALINGEN VAN ARTIKEL 5 VAN VERORDENING NR . 259/68 OP HEM ZOUDEN WORDEN TOEGEPAST VOOR WAT DE TOEKENNING VAN EEN NIET-VERLAAGD PENSIOEN EN VAN DE GEZINS- EN SCHOOLTOELAGEN VOOR KINDEREN TEN LASTE BETREFT .

10 OP 11 APRIL 1973 NAM DE DIRECTEUR-GENERAAL PERSONEELSZAKEN EN ALGEMEEN BEHEER HET FORMEEL BESLUIT WAARBIJ VERZOEKER PER 1 OKTOBER 1972 EEN VERVROEGD PENSIOEN OVEREENKOMSTIG VOORNOEMD ARTIKEL 34 WERD TOEGEKEND . BIJ BRIEF VAN DEZELFDE DATUM BEVESTIGDE HET BEVOEGDE AFDELINGSHOOFD VAN DAT DIRECTORAAT-GENERAAL AAN VERZOEKER , DAT DE BEPALINGEN VAN ARTIKEL 5 VAN VERORDENING NR . 259/68 NIET OP HEM VAN TOEPASSING WAREN , EN DEELDE HET HEM EEN AFREKENING VAN ZIJN PENSIOENRECHTEN MEE , WAARUIT BLEEK DAT HEM EEN VERLAAGD PENSIOEN ZONDER GEZINS- EN SCHOOLTOELAGEN VOOR KINDEREN TEN LASTE WAS TOEGEKEND .

11 OP 6 JUNI 1979 DIENDE VERZOEKER EEN KLACHT IN OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 90 AMBTENARENSTATUUT TENEINDE ALSNOG DEZE TOELAGEN ALSOOK EEN NIET-VERLAAGD VERVROEGD PENSIOEN TE VERKRIJGEN . TOEN DE COMMISSIE DEZE KLACHT NIET BINNEN DE DAARTOE IN HET STATUUT BEPAALDE TERMIJN HAD BEANTWOORD , HEEFT VERZOEKER OP 15 JANUARI 1980 HET ONDERHAVIGE BEROEP INGESTELD .

12 BIJ AKTE VAN 14 FEBRUARI 1980 , NEERGELEGD OP DEZELFDE DAG , HEEFT DE COMMISSIE OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 91 VAN HET REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING , GEVORDERD DAT HET BEROEP NIET-ONTVANKELIJK WORDE VERKLAARD OP GROND DAT HET TE LAAT IS INGESTELD EN DAT HET NIET TOELAATBAAR IS INGEVOLGE ARTIKEL 41 VAN BIJLAGE VIII BIJ HET STATUUT . IN ZIJN OP 13 MAART 1980 INGEDIENDE SCHRIFTELIJKE OPMERKINGEN VERWEERT VERZOEKER ZICH TEGEN DEZE EXCEPTIE .

DE ONTVANKELIJKHEID VAN HET BEROEP

A ) HET MIDDEL BETREFFENDE OVERSCHRIJDING VAN DE BEROEPSTERMIJN

13 TOT STAVING VAN DE DOOR HAAR OPGEROEPEN EXCEPTIE VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID LAAT DE COMMISSIE VOOREERST GELDEN DAT HET BEZWAREND BESLUIT WAARVAN HET HOF OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 91 , LID 1 , VAN HET STATUUT , DE WETTIGHEID MOET ONDERZOEKEN , IN CASU WORDT GEVORMD DOOR HET BESLUIT VAN DE DIRECTEUR-GENERAAL PERSONEELSZAKEN EN ALGEMEEN BEHEER VAN 11 APRIL 1973 , WAARBIJ VERZOEKER VERVROEGD WERD GEPENSIONEERD OP DE VOORWAARDEN DIE DOOR DE BEVOEGDE DIENST VAN DE COMMISSIE UITDRUKKELIJK WAREN OMSCHREVEN IN DE OP DEZELFDE DATUM AAN DE BELANGHEBBENDE TOEGEZONDEN AFREKENING .

14 VERZOEKER DAARENTEGEN LAAT GELDEN DAT NOCH HET BESLUIT VAN 11 APRIL 1973 , NOCH DE AFREKENING GEVOEGD BIJ DE BRIEF VAN DIE DATUM , NOCH , TENSLOTTE DE ACHTEREENVOLGENS TOEGEZONDEN MAANDELIJKSE BETAALSTROKEN KUNNEN WORDEN BESCHOUWD ALS DE HEM BEZWARENDE BESLUITEN . TE DEZEN STELT HIJ DAT VOORNOEMD BESLUIT ENKEL BETREKKING HEEFT OP ZIJN VERVROEGDE PENSIONERING EN NIET ZIJN GELDELIJKE RECHTEN VASTSTELT , EN DAT DE BIJ DE BRIEF VAN 11 APRIL 1972 GEVOEGDE AFREKENING ALSOOK DE ACHTEREENVOLGENS TOEGEZONDEN MAANDELIJKSE BETAALSTROKEN ALS LOUTER BOEKHOUDKUNDIGE STUKKEN ZONDER ENIG BESLISSEND KARAKTER ZIJN TE BESCHOUWEN .

15 IN CASU STAAT VAST DAT OP DEZELFDE DAG WAAROP DE DIRECTEUR-GENERAAL PERSONEEL EN ALGEMEEN BEHEER HET BESLUIT TOT VERVROEGDE PENSIONERING VAN VERZOEKER VASTSTELDE , DEZE VAN HET BEVOEGDE AFDELINGSHOOFD VAN GENOEMD DIRECTORAAT-GENERAAL EEN AFREKENING VAN ZIJN GELDELIJKE RECHTEN ONTVING , WAARUIT BLEEK DAT DEZE RECHTEN OVEREENKWAMEN MET DIE VAN HET PENSIOENSTELSEL VAN ARTIKEL 34 EGKS-STATUUT , WAARVOOR VERZOEKER HAD GEKOZEN EN WAARTOE HIJ , OP GROND VAN VOORNOEMD BESLUIT WAS TOEGELATEN .

16 ZO GEZIEN KAN NIET WORDEN BETWIST DAT BEDOELDE AFREKENING EEN GEHEEL VORMT MET HET BESLUIT VAN 11 APRIL 1973 WAARVAN HET DE RECHTSGEVOLGEN VOOR VERZOEKERS GELDELIJKE SITUATIE VASTLEGDE , ZODAT HET , WAAR HET DE UITKERING VAN EEN VERLAAGD PENSIOEN ZONDER GEZINS- OF SCHOOLTOELAGE VOOR KINDEREN TEN LASTE BETREFT , MOET WORDEN GEZIEN ALS HET VOOR BELANGHEBBENDE BEZWARENDE BESLUIT .

17 DEZE AFREKENING IS OP 11 APRIL 1973 AAN VERZOEKER TOEGEZONDEN EN HET IS DUS OP DIE DATUM DAT DE IN DE ARTIKELEN 90 EN 91 VAN HET STATUUT VOORZIENE TERMIJNEN ZIJN GAAN LOPEN VOOR DE EVENTUELE INDIENING VAN EEN KLACHT EN EEN BEROEP KRACHTENS DIEZELFDE ARTIKELEN TEGEN DE UIT HET BESLUIT VAN 11 APRIL 1973 VOORTVLOEIENDE GELDELIJKE REGELING , MET NAME VOOR WAT BETREFT DE TOEPASSING VAN EEN VERLAAGD PENSIOEN EN DE NIET-BETALING VAN DE BETWISTE TOELAGEN .

18 DE BETAALSTROKEN DIE NADIEN MAANDELIJKS AAN VERZOEKER ZIJN TOEGEZONDEN EN DIE EEN AFREKENING VAN ZIJN GELDELIJKE RECHTEN BEVATTEN DIE OVEREENSTEMDE MET DE EERSTE AFREKENING , KUNNEN DIE TERMIJNEN NIET OPNIEUW DOEN INGAAN . VOLGENS EEN VASTE RECHTSPRAAK VAN HET HOF ( ARREST VAN 14 APRIL 1970 , ZAAK 24/69 , NEBE , JURISPR . 1970 , BLZ . 145 ; ARREST VAN 8 MEI 1973 , ZAAK 33/72 , GUNNELLA , JURISPR . 1973 , BLZ . 475 ) ZIJN IMMERS BESLUITEN DIE VERGELEKEN MET EEN EERDER BESLUIT GENERLEI NIEUW ELEMENT BEVATTEN , LOUTER EEN BEVESTIGING VAN HET EERSTE BESLUIT EN KUNNEN ZIJ NIET TOT GEVOLG HEBBEN DAT DAARDOOR VOOR DEGENE TOT WIE HET EERDERE BESLUIT WAS GERICHT , EEN NIEUWE BEROEPSTERMIJN BEGINT TE LOPEN .

19 HET STAAT EVENWEL VAST , DAT VERZOEKER ZIJN KLACHT IN DE ZIN VAN ARTIKEL 90 VAN HET STATUUT TEGEN DE TOEPASSING VAN EEN VERLAAGD PENSIOEN EN DE NIET-BETALING VAN VORENBEDOELDE TOELAGEN EERST OP 6 JUNI 1979 HEEFT INGEDIEND . OOK AL MOET WORDEN BETREURD DAT DE COMMISSIE HET NIET NODIG HEEFT GEACHT , OVEREENKOMSTIG DE BEGINSELEN VAN GOED ADMINISTRATIEF BEHEER OP DEZE KLACHT TE ANTWOORDEN , NEEMT DIT NIET WEG DAT DEZE GEEN ENKEL NIEUW ELEMENT BEVAT VERGELEKEN MET DIE WELKE BELANGHEBBENDE EERDER HEEFT INGEDIEND BIJ ZIJN PENSIONERING IN 1973 EN WAAROP DE ADMINISTRATIE MET HAAR BRIEF VAN 11 APRIL 1973 HEEFT BESLIST .

20 MITSDIEN MOET WORDEN GECONCLUDEERD DAT VERZOEKERS KLACHT VAN 6 JUNI 1979 ALSOOK HET ONDERHAVIG BEROEP VAN 15 JANUARI 1980 TE LAAT ZIJN INGEDIEND KRACHTENS DE ARTIKELEN 90 EN 91 VAN HET STATUUT .

B ) HET MIDDEL BETREFFENDE DE TOEPASSING VAN ARTIKEL 41 VAN BIJLAGE VIII BIJ HET STATUUT

21 DE COMMISSIE VOERT BOVENDIEN AAN DAT ARTIKEL 41 , EERSTE ALINEA , VAN BIJLAGE VIII BIJ HET STATUUT ENKEL TEN DOEL HEEFT DE INSTELLINGEN IN STAAT TE STELLEN TE ALLEN TIJDE HET PENSIOEN TE HERZIEN , EN DAT HET DE AMBTENAREN GENERLEI RECHT VAN BEROEP TOEKENT TENEINDE EEN DERGELIJKE HERZIENING TE VERKRIJGEN BUITEN DE IN ALGEMENE ZIN VASTGESTELDE BEROEPSTERMIJNEN VAN DE ARTIKELEN 90 EN 91 VAN HET STATUUT OM .

22 DAARENTEGEN BETOOGT VERZOEKER DAT ARTIKEL 41 , EERSTE ALINEA , VAN BIJLAGE VIII BIJ HET STATUUT , ALS BIJZONDERE BEPALING VAN DE STATUTAIRE REGELS INZAKE HET PENSIOENSTELSEL , ZOWEL WEGENS DE BEWOORDINGEN ALS WEGENS DE BESTAANSREDEN ERVAN IS TE BESCHOUWEN ALS EEN BIJZONDER VOORSCHRIFT DAT DEROGEERT AAN DE ALGEMENE REGELING VOOR DE BEROEPEN VAN AMBTENAREN , DAT HUN , VOOR DE HERZIENING VAN HET PENSIOEN , EEN VORDERINGSRECHT GEEFT DAT KAN WORDEN UITGEOEFEND BUITEN DE TERMIJNEN VAN DE ARTIKELEN 90 EN 91 OM .

23 ARTIKEL 41 , EERSTE ALINEA , VAN BIJLAGE VIII BIJ HET STATUUT BEPAALT :

' ' IN GEVAL VAN VERGISSINGEN OF VERZUIM VAN WELKE AARD OOK KUNNEN DE PENSIOENEN TE ALLEN TIJDE WORDEN HERZIEN . ' '

24 VOOR EEN JUISTE INTERPRETATIE VAN DEZE BEPALING MET BETREKKING TOT DE VOORWAARDEN WAARONDER DE AMBTENAREN EEN HERZIENING VAN HUN PENSIOEN KUNNEN VRAGEN , MOET REKENING GEHOUDEN WORDEN MET HET IN HET STATUUT UITGEWERKTE STELSEL OP CONTENTIEUS GEBIED , EN DE ONDERLIGGENDE VEREISTEN VAN DAT STELSEL .

25 HET BEROEPSRECHT VAN HET PERSONEEL TEGEN HEN BEZWARENDE HANDELINGEN VAN DE ADMINISTRATIE IS IN ALGEMENE ZIN GEREGELD IN DE ARTIKELEN 90 EN 91 AMBTENARENSTATUUT EN BLIJKENS DEZE ARTIKELEN IS DE GEHELE DAARIN VERVATTE REGELING GEBASEERD OP HET BEGINSEL DAT DE UITOEFENING VAN HET RECHT VAN BEROEP SLECHTS MOGELIJK IS BIJ STRIKTE NALEVING VAN DE DAARVOOR GESTELDE TERMIJNEN .

26 DE AMBTENAAR DIE IN GEVAL VAN VERGISSING OF VERZUIM VAN WELKE AARD OOK , EEN HERZIENING VAN ZIJN PENSIOEN WENST TE VERKRIJGEN , KAN STELLIG MET EEN BEROEP OP HET BEPAALDE BIJ ARTIKEL 41 , EERSTE ALINEA , VAN BIJLAGE VIII BIJ HET STATUUT DOOR MIDDEL VAN EEN KLACHT OF EVENTUEEL EEN BEROEP IN RECHTE EEN DERGELIJKE HERZIENING AANVRAGEN . WILLEN DIE KLACHT EN DAT BEROEP EVENWEL TOELAATBAAR ZIJN OVEREENKOMSTIG DE ARTIKELEN 90 EN 91 VAN HET STATUUT , DAN MOET HIJ ZIJN VORDERINGSRECHT UITOEFENEN BINNEN DE IN DIE ARTIKELEN GESTELDE TERMIJNEN . DEZE TERMIJNEN GAAN IN OP HET OGENBLIK WAAROP HET NIEUWE FEIT DAT EEN HERZIENING VAN ZIJN PENSIOEN ZOU KUNNEN RECHTVAARDIGEN , ZICH HEEFT VOORGEDAAN DAN WEL OP HET OGENBLIK WAAROP HIJ KENNIS VAN HET BESTAAN VAN EEN DERGELIJK FEIT HEEFT GEKREGEN .

27 HET NIEUWE FEIT DAT IN CASU EVENTUEEL EEN VERZOEK OM HERZIENING VAN VERZOEKERS PENSIOEN KRACHTENS ARTIKEL 41 , EERSTE ALINEA , VAN BIJLAGE VIII BIJ HET STATUUT HAD KUNNEN RECHTVAARDIGEN , HAD KUNNEN ZIJN DE DOOR DE RAAD NA VERORDENING NR . 259/68 VASTGESTELDE REGELING BETREFFENDE MAATREGELEN TER DEFINITIEVE BEEINDIGING VAN DE DIENST , EN WAARBIJ VOOR DE AMBTENAREN TE WIER AANZIEN DERGELIJKE MAATREGELEN WORDEN GETROFFEN ONDER MEER DE TOEPASSING WORDT VOORZIEN VAN EEN NIET-VERLAAGD VERVROEGD PENSIOEN , AANGEVULD MET DE IN DE ONDERHAVIGE ZAAK BETWISTE TOELAGEN .

28 DEZE REGELING , DIE MET NAME IS OPGENOMEN IN VERORDENING NR . 1543/73 VAN 4 JUNI 1973 ( PB L 155 VAN 1973 , BLZ . 1 ), IS IN HET PUBLIKATIEBLAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN BEKENDGEMAAKT OP 11 JUNI 1973 , TERWIJL VERZOEKER EERST MET ZIJN KLACHT VAN 6 JUNI 1979 GEBRUIK HEEFT GEMAAKT VAN DE DOOR DE ARTIKELEN 90 EN 91 VAN HET STATUUT GEBODEN MOGELIJKHEID TENEINDE EEN NIET-VERLAAGD PENSIOEN ALSMEDE DE BETWISTE TOELAGEN OP TE EISEN .

29 BLIJKENS DE SCHRIFTELIJKE OPMERKINGEN DIE MET BETREKKING TOT DE EXCEPTIE VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID ZIJN INGEDIEND , EN IN HET BIJZONDER UIT PARAGRAAF 2 VAN DIE OPMERKINGEN , HAD DE VERZOEKER ' ' LATER ' ' KUNNEN VASTSTELLEN DAT DE ' ' ONRECHTVAARDIGHEID ' ' DIE HIJ IN ZIJN EERSTE BEROEP VAN 13 DECEMBER 1968 ' ' AAN DE KAAK HAD GESTELD , DOOR DE VERORDENINGEN NRS . 2530/72 EN 1543/73 WAS WEGGENOMEN . ' ' UIT BIJLAGE 2 BIJ HET BEROEPSCHRIFT BLIJKT BOVENDIEN , DAT ER UITERLIJK IN 1975 CONTACT BESTOND TUSSEN EEN GESPECIALISEERDE DIENST VAN HET DIRECTORAAT-GENERAAL ALGEMEEN BEHEER , EN DAT DIT CONTACT TOT EEN NIEUW ONDERZOEK VAN SOMMIGE GELDELIJKE RECHTEN VAN BELANGHEBBENDE HAD GEVOERD .

30 UIT DIT ALLES BLIJKT DAT OP HET OGENBLIK WAAROP HIJ ZIJN KLACHT VAN 6 JUNI 1979 INDIENDE , HET BESTAAN VAN VOORMELDE REGELING VOOR VERZOEKER GEEN NIEUW FEIT WAS WAARAAN HIJ HET RECHT KON ONTLENEN OVEREENKOMSTIG DE ARTIKELEN 90 EN 91 VAN HET STATUUT OM HERZIENING VAN ZIJN PENSIOEN KRACHTENS ARTIKEL 41 , EERSTE ALINEA VAN BIJLAGE VIII BIJ HET STATUUT TE VRAGEN .

BESLUIT

31 IN DEZE OMSTANDIGHEDEN DIENT DE VERTRAGING WAARMEE DIE KLACHT IS INGEDIEND , DERHALVE TE WORDEN GEACHT DE NIET-ONTVANKELIJKHEID VAN ONDERHAVIG BEROEP MET ZICH MEE TE BRENGEN .

HET HOF VAN JUSTITIE ( EERSTE KAMER )

RECHTDOENDE :

1 . VERKLAART HET BEROEP NIET-ONTVANKELIJK .

2 . VERSTAAT DAT ELK DER PARTIJEN HAAR EIGEN KOSTEN ZAL DRAGEN .

1 . ALS BEZWAREND BESLUIT IS TE BESCHOUWEN DE BEREKENING VAN DE GELDELIJKE RECHTEN VAN EEN AMBTENAAR , DIE EEN GEHEEL VORMT MET EEN BESLUIT TOT VERVROEGDE PENSIONERING VAN BELANGHEBBENDE .

2 . EEN BESLUIT DAT VERGELEKEN MET EEN EERDER BESLUIT GENERLEI NIEUW ELEMENT BEVAT , IS EEN LOUTER BEVESTIGEND BESLUIT EN KAN NIET TOT GEVOLG HEBBEN DAT DAARDOOR VOOR DEGENE TOT WIE HET EERDERE BESLUIT WAS GERICHT , EEN NIEUWE BEROEPSTERMIJN BEGINT TE LOPEN .

3 . DE AMBTENAAR DIE IN GEVAL VAN VERGISSING OF VERZUIM VAN WELKE AARD OOK , EEN HERZIENING VAN ZIJN PENSIOEN WENST TE VERKRIJGEN , KAN STELLIG MET EEN BEROEP OP HET BEPAALDE BIJ ARTIKEL 41 , EERSTE LID , VAN BIJLAGE VIII BIJ HET STATUUT , DOOR MIDDEL VAN EEN KLACHT OF EVENTUEEL EEN BEROEP IN RECHTE EEN DERGELIJKE HERZIENING AANVRAGEN . WILLEN DIE KLACHT EN DAT BEROEP EVENWEL TOELAATBAAR ZIJN OVEREENKOMSTIG DE ARTIKELEN 90 EN 91 VAN HET STATUUT , DAN MOET HIJ ZIJN VORDERINGSRECHT UITOEFENEN BINNEN DE IN DIE ARTIKELEN GESTELDE TERMIJNEN . DEZE TERMIJNEN GAAN IN OP HET OGENBLIK WAAROP HET NIEUWE FEIT DAT EEN HERZIENING VAN ZIJN PENSIOEN ZOU KUNNEN RECHTVAARDIGEN , ZICH HEEFT VOORGEDAAN , DAN WEL OP HET OGENBLIK WAAROP HIJ EFFECTIEF KENNIS VAN HET BESTAAN VAN EEN DERGELIJK FEIT HEEFT GEKREGEN .

1 . AMBTENAREN - BEROEP - BEZWAREND BESLUIT - BEREKENING VAN GELDELIJKE RECHTEN IN BESLUIT TOT VERVROEGDE PENSIONERING

( AMBTENARENSTATUUT , ARTIKELEN 90 EN 91 )

2 . AMBTENAREN - BEROEP - LOUTER BEVESTIGENDE HANDELING - GEEN HEROPENING VAN BEROEPSTERMIJN

( AMBTENARENSTATUUT , ARTIKELEN 90 EN 91 )

3 . AMBTENAREN - BEROEP - TERMIJNEN - TOEPASSELIJKHEID OP VERZOEK TOT HERZIENING PENSIOEN - VOORWAARDEN

( AMBTENARENSTATUUT , ARTIKELEN 90 EN 91 ; BIJLAGE VIII , ARTIKEL 41 , LID 1 )

KOSTEN

32 INGEVOLGE DE ARTIKELEN 69 EN 70 VAN HET REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING ZAL ELKE PARTIJ HAAR EIGEN KOSTEN HEBBEN TE DRAGEN .

IN ZAAK 23/80 ,

GIUSEPPE GRASSELLI , VOORMALIG AMBTENAAR VAN DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN , WONEND TE CREMONA , VIA BEMBO 25 , TE DEZEN VERTEGENWOORDIGD DOOR C . RIBOLZI , ADVOCAAT TE MILAAN , DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TE LUXEMBURG BIJ V . BIEL , ADVOCAAT ALDAAR , RUE DES GLACIS 18A ,

VERZOEKER ,

TEGEN

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN , TE DEZEN VERTEGENWOORDIGD DOOR O . MONTALTO ALS GEMACHTIGDE , DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TE LUXEMBURG BIJ HAAR JURIDISCH ADVISEUR M . CERVINO , BATIMENT JEAN MONNET , KIRCHBERG ,

VERWEERSTER ,

BETREFFENDE , IN DE HUIDIGE STAND VAN HET GEDING , DE ONTVANKELIJKHEID VAN HET BEROEP TOT NIETIGVERKLARING VAN HET STILZWIJGEND GENOMEN BESLUIT TOT AFWIJZING VAN VERZOEKERS KLACHT VAN 6 JUNI 1979 OVER HET NIET BETALEN VAN GEZINS- EN SCHOOLTOELAGEN EN DE VERLAGING VAN HET VERWORVEN PENSIOEN NA BEEINDIGING VAN DE DIENST IN DE ZIN VAN VERORDENING NR . 259/68 VAN DE RAAD ,