Home

Arrest van het Hof van 10 maart 1981.

Arrest van het Hof van 10 maart 1981.

1 BIJ BESCHIKKING VAN 25 OKTOBER 1979 , INGEKOMEN TEN HOVE OP 28 JANUARI 1980 , HEEFT DE HIGH COURT VAN IERLAND KRACHTENS ARTIKEL 177 EEG-VERDRAG TWEE PREJUDICIELE VRAGEN GESTELD WAARVAN DE ENE BETREKKING HEEFT OP DE UITLEGGING VAN VOORNOEMD ARTIKEL 177 EN DE ANDERE STREKT TOT HET VERKRIJGEN VAN GEGEVENS INZAKE DE UITLEGGING VAN HET GEMEENSCHAPSRECHT , WAAROVER DE HIGH COURT DIENT TE BESCHIKKEN OM TE KUNNEN BEOORDELEN OF EEN DOOR DE IERSE REGERING IN 1979 INGEVOERDE TIJDELIJKE BELASTING VAN 2 % OP DE WAARDE VAN BEPAALDE LANDBOUWPRODUKTEN VERENIGBAAR IS MET DAT RECHT . BIJ BESCHIKKING VAN 29 NOVEMBER 1979 , INGEKOMEN TEN HOVE OP 6 MAART 1980 , HEEFT DEZELFDE RECHTERLIJKE INSTANTIE IN EEN ANDER VOOR HAAR AANHANGIG GEDING NAGENOEG IDENTIEKE VRAGEN GESTELD .

2 BLIJKENS DE PROCESSTUKKEN WERD DE BETWISTE BELASTING VAN 1 MEI TOT 31 DECEMBER 1979 GEHEVEN OP VERSE MELK EN LEVENDE RUNDEREN , EN VAN 1 AUGUSTUS TOT 31 DECEMBER 1979 OP BEPAALDE GRAANSOORTEN , TE WETEN , TARWE , HAVER EN GERST , ALSMEDE OP SUIKERBIETEN . BEHOUDENS BEPAALDE UITZONDERINGEN , VOORAL VAN SOCIALE AARD , WERD DE BELASTING GEHEVEN OP HET MOMENT DAT BEDOELDE PRODUKTEN WERDEN GELEVERD MET HET OOG OP VERWERKING , OPSLAG OF UITVOER . ZIJ WAS NIET VAN TOEPASSING OP INGEVOERDE PRODUKTEN , MET UITZONDERING VAN SEDERT MEER DAN VEERTIEN DAGEN INGEVOERDE RUNDEREN , DIE ALS BINNENLANDS VEE WERDEN BESCHOUWD . DE BELASTING MOEST AAN DE REVENUE COMMISSIONERS ( DE FISCUS ) WORDEN AFGEDRAGEN , EN WEL DOOR DE EXPORTEUR OF DOOR HET VERWERKINGS- OF OPSLAGBEDRIJF . AANGEZIEN ZIJ MOEST WORDEN GEDRAGEN DOOR DE PRODUCENTEN , WAS IN DE ERAAN TEN GRONDSLAG LIGGENDE MINISTERIELE BESLUITEN BEPAALD DAT DE EXPORTEURS EN DE BETROKKEN ONDERNEMINGEN HET BEDRAG VAN DE BELASTING OP DE PRODUCENTEN KONDEN VERHALEN .

3 TWEE VERENIGINGEN VAN IERSE LANDBOUWPRODUCENTEN ALSMEDE ENKELE VERWERKENDE ONDERNEMINGEN EN EEN VEE-EXPORTEUR HEBBEN TEGEN DE IERSE REGERING BEROEP INGESTELD BIJ DE HIGH COURT , OM DE ONVERENIGBAARHEID VAN DE BELASTING MET HET GEMEENSCHAPSRECHT TE DOEN VASTSTELLEN . OORDELENDE DAT DEZE ZAKEN IN DE EERSTE PLAATS EEN PROBLEEM BETREFFENDE DE UITLEGGING VAN GEMEENSCHAPSRECHTELIJKE BEPALINGEN OPWIERPEN , HEEFT DE NATIONALE RECHTER BESLOTEN HET HOF EEN PREJUDICIELE VRAAG TE STELLEN , ZONDER EERST IN TE GAAN OP DE FEITELIJKE VRAGEN WAAROVER PARTIJEN HET ONEENS ZIJN , EN DIE MET NAME BETREKKING HEBBEN OP DE WERKING EN DE GEVOLGEN VAN DE BELASTING . NADAT DE IERSE REGERING HAD BETOOGD DAT EEN VERWIJZING NAAR HET HOF IN DIE STAND VAN HET GEDING VOORBARIG WAS , HEEFT DE HIGH COURT IN HAAR VERWIJZINGSBESCHIKKINGEN EEN INLEIDENDE VRAAG OPGENOMEN MET BETREKKING TOT DE UITLEGGING VAN ARTIKEL 177 EEG-VERDRAG .

DE EERSTE VRAAG

4 DE EERSTE VRAAG VAN DE HIGH COURT VAN IERLAND LUIDT ALS VOLGT :

' ' IS DE BESCHIKKING VAN DE HIGH COURT WAARBIJ IN DEZE STAND VAN DE PROCEDURE DE VRAAG SUB 2 KRACHTENS ARTIKEL 177 EEG-VERDRAG TER PREJUDICIELE BESLISSING WORDT VOORGELEGD AAN HET HOF VAN JUSTITIE , EEN CORRECTE UITOEFENING VAN DE OVEREENKOMSTIG VOORNOEMD ARTIKEL AAN DE HIGH COURT TOEKOMENDE BEVOEGDHEID?

' '

5 ALVORENS OP DEZE VRAAG TE ANTWOORDEN , ZIJ EROP GEWEZEN DAT ARTIKEL 177 EEG-VERDRAG HET KADER VORMT VOOR EEN NAUWE SAMENWERKING TUSSEN DE NATIONALE RECHTERLIJKE INSTANTIES EN HET HOF VAN JUSTITIE , GEBASEERD OP EEN ONDERLINGE TAAKVERDELING . UIT ARTIKEL 177 , EERSTE ALINEA , BLIJKT DUIDELIJK DAT HET AAN DE NATIONALE RECHTERLIJKE INSTANTIE STAAT TE BESLISSEN IN WELKE STAND VAN HET GEDING ZIJ HET HOF EEN PREJUDICIELE VRAAG DIENT VOOR TE LEGGEN .

6 HET HOF HEEFT IN HET ARREST VAN 12 JULI 1979 ( ZAAK 244/78 , UNION LAITIERE NORMANDE , JURISPR . 1979 , BLZ . 2663 ) REEDS OVERWOGEN , DAT DE NOODZAAK TOT EEN NUTTIGE UITLEGGING VAN HET GEMEENSCHAPSRECHT TE GERAKEN , NOOPT TOT EEN OMSCHRIJVING VAN HET JURIDISCH KADER WAARIN DE GEVRAAGDE UITLEGGING MOET PASSEN . GELET HIEROP KAN HET IN BEPAALDE OMSTANDIGHEDEN AANGEWEZEN ZIJN , DAT DE BETROKKEN FEITEN VASTSTAAN EN DE PROBLEMEN VAN ZUIVER NATIONAAL RECHT ZIJN OPGELOST OP HET MOMENT VAN VERWIJZING NAAR HET HOF , ZODAT DIT KENNIS KAN NEMEN VAN ALLE GEGEVENS , ZOWEL FEITELIJK ALS RECHTENS , DIE VOOR DE VERLANGDE UITLEGGING VAN HET GEMEENSCHAPSRECHT VAN BELANG KUNNEN ZIJN .

7 DEZE OVERWEGINGEN HOUDEN EVENWEL GEENSZINS EEN BEPERKING IN VAN DE BEOORDELINGSBEVOEGDHEID VAN DE NATIONALE RECHTER , DIE ALS ENIGE RECHTSTREEKS KENNIS HEEFT VAN DE FEITEN VAN HET GEDING EN VAN DE ARGUMENTEN VAN PARTIJEN , DIE UITSPRAAK ZAL MOETEN DOEN EN DIE DERHALVE HET BEST IN STAAT IS TE BEOORDELEN , IN WELKE STAND VAN HET GEDING EEN PREJUDICIELE BESLISSING VAN HET HOF VAN JUSTITIE NOODZAKELIJK IS .

8 BIJ DE KEUZE VAN HET MOMENT WAAROP HIJ ZICH KRACHTENS ARTIKEL 177 EEG-VERDRAG TOT HET HOF VAN JUSTITIE WENDT , LAAT DE NATIONALE RECHTER ZICH DERHALVE LEIDEN DOOR OVERWEGINGEN VAN PROCESECONOMIE , WAARVAN DE BEOORDELING AAN DEZE RECHTER STAAT .

9 OP DE EERSTE VRAAG MOET MITSDIEN WORDEN GEANTWOORD DAT HET KRACHTENS ARTIKEL 177 EEG-VERDRAG TOT DE BEOORDELINGSBEVOEGDHEID VAN DE NATIONALE RECHTER BEHOORT , UIT TE MAKEN IN WELKE STAND VAN EEN BIJ HEM AANHANGIG GEDING HET HOF VAN JUSTITIE EEN PREJUDICIELE VRAAG MOET WORDEN VOORGELEGD .

DE TWEEDE VRAAG

10 DE TWEEDE VRAAG LUIDT ALS VOLGT :

' ' IS EEN NATIONALE BELASTING ALS DE ONDERHAVIGE IN STRIJD MET HET EEG-VERDRAG , INZONDERHEID MET DE ARTIKELEN 9 , 11 , 12 , 16 , 17 EN 38 TOT 46 DAN WEL MET EEN VAN DEZE ARTIKELEN , OF MET DE VERORDENINGEN NR . 804/68 , 805/68 , 3330/74 EN 2727/75 VAN DE RAAD DAN WEL MET EEN VAN DEZE VERORDENINGEN?

' '

11 MET DEZE VRAAG WENST DE HIGH COURT DE ELEMENTEN VAN UITLEGGING VAN HET GEMEENSCHAPSRECHT TE VERKRIJGEN , WELKE NODIG ZIJN TER BEOORDELING VAN DE VERENIGBAARHEID VAN DE BELASTING MET DIT RECHT , EN MET NAME MET DE BEPALINGEN VAN HET VERDRAG HOUDENDE VERBOD VAN HEFFINGEN VAN GELIJKE WERKING ALS DOUANERECHTEN EN BETREFFENDE HET GEMEENSCHAPPELIJK LANDBOUWBELEID , ALSMEDE MET DE VERORDENINGEN HOUDENDE EEN GEMEENSCHAPPELIJKE ORDENING DER MARKTEN IN DE SECTOREN VAN DE BELASTE PRODUKTEN . AANGEZIEN ALLE BELASTE PRODUKTEN ONDER COMMUNAUTAIRE REGELINGEN HOUDENDE GEMEENSCHAPPELIJKE ORDENING DER MARKTEN VALLEN , DIENT DE BELASTING IN DE EERSTE PLAATS IN HET LICHT VAN DEZE REGELINGEN TE WORDEN BEZIEN .

12 IN HUN VOOR HET HOF GEMAAKTE OPMERKINGEN HEBBEN DE VERENIGINGEN VAN LANDBOUWPRODUCENTEN , VERZOEKSTERS IN HET HOOFDGEDING IN ZAAK 36/80 , IN DE EERSTE PLAATS BETOOGD DAT DE BELASTING EEN ONRECHTMATIGE INMENGING VORMT IN DE BETROKKEN GEMEENSCHAPPELIJKE MARKTORDENINGEN , VOOR ZOVER DEZE TEN DOEL HEBBEN DE PRODUCENTEN EEN BEPAALDE PRIJS TE WAARBORGEN . ZIJ BETOGEN DAT INDIEN - OVEREENKOMSTIG DE BEDOELING VAN DE IERSE REGERING - DE BELASTING MOET WORDEN GEDRAGEN DOOR DE LANDBOUWPRODUCENTEN , DEZE EEN LAGERE NETTOPRIJS ONTVANGEN DAN DE COMMUNAUTAIRE INSTANTIES BIJ DE VASTSTELLING VAN DE RICHTPRIJS OF ORIENTATIEPRIJS EN VAN DE INTERVENTIE- OF MINIMUMPRIJS VOOR HET BETROKKEN PRODUKT VOOR OGEN HADDEN . EEN DERGELIJK RESULTAAT ACHTEN ZIJ IN STRIJD MET EEN VAN DE DOELSTELLINGEN VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK LANDBOUWBELEID , DAT VOLGENS ARTIKEL 39 , LID 1 , SUB B , EEG-VERDRAG TEN DOEL HEEFT DE LANDBOUWBEVOLKING EEN REDELIJKE LEVENSSTANDAARD TE VERZEKEREN , MET NAME DOOR DE VERHOGING VAN HET HOOFDELIJK INKOMEN VAN HEN DIE IN DE LANDBOUW WERKZAAM ZIJN .

13 OFSCHOON PARTIJEN IN HET HOOFDGEDING UITEENLOPENDE MENINGEN ZIJN TOEGEDAAN OVER DE WERKELIJKE REDENEN WAAROM DE IERSE REGERING DE BELASTING HEEFT INGEVOERD , ZIJN ZIJ HET EROVER EENS DAT DEZE EEN ONDERDEEL VORMT VAN EEN INKOMENSBELEID WAARMEE EEN VERDELING VAN DE FISCALE LASTEN OVER DE VERSCHILLENDE SECTOREN VAN DE BEROEPSBEVOLKING WORDT BEOOGD . GELIJK DE IERSE REGERING EN DE COMMISSIE TERECHT BETOGEN , STAAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE ORDENINGEN DER MARKTEN IN BEGINSEL NIET IN DE WEG AAN EEN DERGELIJK NATIONAAL BELEID . VOLGENS ARTIKEL 39 , LID 2 , SUB C , EEG-VERDRAG DIENT BIJ HET TOT STAND BRENGEN VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK LANDBOUWBELEID REKENING TE WORDEN GEHOUDEN MET ' ' HET FEIT , DAT DE LANDBOUWSECTOR IN DE LID-STATEN NAUW VERWEVEN IS MET DE GEHELE ECONOMIE . ' ' HET GEMEENSCHAPPELIJK LANDBOUWBELEID IS ER MITSDIEN NIET OP GERICHT , DE LANDBOUWERS AAN DE GEVOLGEN VAN EEN NATIONAAL IN KOMENSBELEID TE ONTTREKKEN . MET DE VASTSTELLING VAN GEMEENSCHAPPELIJKE PRIJZEN IN HET KADER VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE MARKTORDENINGEN WORDT OVERIGENS NIET BEOOGD , DE LANDBOUWPRODUCENTEN ONGEACHT DE DOOR DE NATIONALE INSTANTIES OPGELEGDE FISCALE LASTEN EEN NETTOPRIJS TE WAARBORGEN , TERWIJL JUIST UIT DE BEWOORDING VAN ARTIKEL 39 , LID 1 , SUB B , BLIJKT DAT DE VERHOGING VAN HET HOOFDELIJK INKOMEN VAN DE LANDBOUWERS WORDT GEACHT IN DE EERSTE PLAATS VOORT TE VLOEIEN UIT DE SUB A GENOEMDE STRUCTURELE MAATREGELEN .

14 BIJGEVOLG IS EEN NATIONALE BELASTING ALS DE ONDERHAVIGE NIET ALS ZODANIG IN STRIJD MET DE COMMUNAUTAIRE REGELING HOUDENDE EEN GEMEENSCHAPPELIJKE ORDENING DER MARKTEN . HIERAAN WORDT NIET AFGEDAAN DOOR DE ENKELE OMSTANDIGHEID DAT DE BELASTING - OM ADMINISTRATIEVE REDENEN - WERD GEHEVEN VIA DE EXPORTEURS EN DE VERWERKINGS- OF OPSLAGBEDRIJVEN .

15 DE MIDDELEN VOOR HET TOT STAND BRENGEN VAN EEN NATIONAAL INKOMENSBELEID DAT ONDER MEER DE LANDBOUWPRODUCENTEN OMVAT , ZOUDEN ECHTER ONVERENIGBAAR ZIJN MET HET EEG-VERDRAG EN MET DE REGELINGEN HOUDENDE EEN GEMEENSCHAPPELIJKE ORDENING DER MARKTEN , INDIEN ZIJ EEN BELEMMERING VORMDEN VOOR DE WERKING VAN DE MECHANISMEN MET BEHULP WAARVAN DE BETROKKEN MARKTORDENINGEN HUN DOELSTELLINGEN BEREIKEN . MET HET OOG OP DEZE REGELINGEN IS HET DERHALVE IN WERKELIJKHEID DE VRAAG , OF DE BETROKKEN BELASTING NIET JUIST GEZIEN DE GRONDSLAG EN DE MODALITEITEN VOOR DE HEFFING ERVAN NIET ALLEEN , OVEREENKOMSTIG DE BEDOELING VAN DE IERSE REGERING , HET INKOMEN VAN DE LANDBOUWPRODUCENTEN HEEFT BELAST , MAAR OOK ANDERE GEVOLGEN HEEFT GEHAD DIE DE WERKING VAN DE IN DE BETROKKEN MARKTORDENINGEN VOORZIENE MECHANISMEN KONDEN AANTASTEN .

16 VERZOEKERS IN HET HOOFDGEDING IN ZAAK 36/80 BETOGEN IN DIT VERBAND ONDER MEER DAT VOLGENS VASTE RECHTSPRAAK VAN HET HOF EEN NATIONALE MAATREGEL ZELFS OP GROND VAN ZIJN POTENTIELE GEVOLGEN ONVERENIGBAAR MET HET VERDRAG KAN ZIJN . ZIJ LEGGEN VOORAL DE NADRUK OP DE POTENTIELE GEVOLGEN VAN DE BETWISTE BELASTING VOOR DE VORMING VAN DE MARKTPRIJZEN EN VOOR DE MARKTBEVOORRADING . ZIJ STEUNEN VOORTS DE STELLING VAN DE VEE-EXPORTEUR , VERZOEKER IN HET HOOFDGEDING IN ZAAK 71/80 , DAT DERGELIJKE GEVOLGEN ZICH OP DE RUNDERMARKT INDERDAAD HEBBEN DOEN GEVOELEN . OP GROND VAN DE VOLGENS DEZE VERZOEKER BIJZONDERE SITUATIE VAN DE IERSE RUNDERMARKT , ZOUDEN DE EXPORTEURS HET BEDRAG VAN DE BELASTING NIET OP DE PRODUCENTEN HEBBEN KUNNEN AFWENTELEN . BOVENDIEN ZOUDEN TAL VAN RUNDEREN VLAK VOOR DE INVOERING VAN DE BELASTING ZIJN VERKOCHT EN GESLACHT , TERWIJL DE BEVOORRADING VAN DE MARKT NADIEN ZOU ZIJN AFGENOMEN ; DIT ZOU HEBBEN GELEID TOT EEN TOENAME VAN DE INVOER VAN RUNDEREN UIT NOORD-IERLAND , WAAROVER GEEN BELASTING WAS VERSCHULDIGD INDIEN ZIJ BINNEN VEERTIEN DAGEN NA DE INVOER WERDEN VERKOCHT AAN EEN VERWERKENDE ONDERNEMING . DE OPHEFFING VAN DE BELASTING ZOU TEGENOVERGESTELDE GEVOLGEN HEBBEN GEHAD . VOLGENS VERZOEKERS IN HET HOOFDGEDING IN BEIDE ZAKEN HEEFT DE BELASTING ALDUS DE VORMING VAN DE MARKTPRIJZEN , DE BEVOORRADING VAN DE MARKT EN HET INTRACOMMUNAUTAIRE HANDELSVERKEER , ALTHANS IN DE SECTOR RUNDVLEES , VERSTOORD .

17 DE LITIGIEUZE BELASTING TRAD OP 1 MEI 1979 IN WERKING VOOR MELK EN RUNDEREN EN OP 1 AUGUSTUS 1979 VOOR DE ANDERE BELASTE PRODUKTEN . ZIJ WERD VOOR ALLE PRODUKTEN OP 31 DECEMBER VAN HETZELFDE JAAR OPGEHEVEN . MITSDIEN MOET WORDEN ONDERZOCHT WELKE ONTWIKKELINGEN ZICH OP DE BETROKKEN MARKTEN VOORDEDEN IN HET TIJDVAK WAARIN DE BELASTING WERD TOEGEPAST , EN MOET IN VOORKOMEND GEVAL WORDEN NAGEGAAN OF DEZE ONTWIKKELINGEN IN IEDER GEVAL GEDEELTELIJK ZIJN TOE TE SCHRIJVEN AAN DE GEVOLGEN VAN DE BELASTING ; DAARBIJ MOETEN EVENWEL BUITEN BESCHOUWING BLIJVEN DE TIJDELIJKE GEVOLGEN DIE ZICH ONMIDDELLIJK VOOR EN NA DE INVOERING EN DE OPHEFFING VAN DE BELASTING HEBBEN VOORGEDAAN , VOOR ZOVER DEZE KUNNEN WORDEN GEACHT TE ZIJN VEROORZAAKT DOOR TRANSACTIES BEDOELD OM DE BELASTINGDRUK TE VERMIJDEN .

18 EEN DERGELIJK ONDERZOEK IS NODIG IN WEERWIL VAN HET LAGE TARIEF EN DE KORTE GELDIGHEIDSDUUR VAN DE BELASTING , DAAR DE VOOR DE NATIONALE RECHTER BESTREDEN BELASTINGREGELING BETREKKING HAD OP PRODUKTEN DIE ALLE ONDER EEN GEMEENSCHAPPELIJKE MARKTORDENING VALLEN EN BOVENDIEN VAN TOEPASSING WAS OP HANDELSFASEN DIE IN GROTE MATE SAMENVALLEN MET DIE WAAROP DIE MARKTORDENINGEN BETREKKING HEBBEN .

19 HET STAAT AAN DE NATIONALE RECHTER OM UIT TE MAKEN OF DE BELASTING DIE AAN ZIJN OORDEEL WORDT ONDERWORPEN , DAADWERKELIJK GEVOLGEN HEEFT GEHAD DIE DE WERKING VAN DE MECHANISMEN WAARIN DE GEMEENSCHAPPELIJKE MARKTORDENINGEN VOORZIEN , VERSTOREN . MET HET OOG OP DE IN ZOVERRE DOOR DE NATIONALE RECHTER TE GEVEN BEOORDELING KUNNEN NIETTEMIN ZEKERE ELEMENTEN VAN GEMEENSCHAPSRECHT IN DE BESCHOUWING WORDEN BETROKKEN .

20 DE MECHANISMEN VAN DE BETROKKEN GEMEENSCHAPPELIJKE MARKTORDENINGEN HEBBEN IN HOOFDZAAK TEN DOEL , IN HET PRODUKTIE- EN GROOTHANDELSSTADIUM TOT EEN PRIJSPEIL TE KOMEN DAT REKENING HOUDT MET ZOWEL DE BELANGEN VAN DE GEHELE COMMUNAUTAIRE PRODUKTIE IN DE BETROKKEN SECTOR ALS DIE VAN DE VERBRUIKERS , EN DAT DE BEVOORRADING VERZEKERT ZONDER EEN OVERTOLLIGE PRODUKTIE AAN TE MOEDIGEN . DEZE DOELSTELLINGEN ZOUDEN IN HET GEDRANG KUNNEN WORDEN GEBRACHT DOOR EENZIJDIG VASTGESTELDE NATIONALE MAATREGELEN , DIE EEN AANMERKELIJKE - AL ZIJ HET GEEN DOELBEWUSTE - INVLOED HEBBEN OP HET PRIJSPEIL OP DE BINNENLANDSE MARKT IN HET PRODUKTIE- OF GROOTHANDELSSTADIUM OF OP DE BEVOORRADING VAN DEZE MARKT . IN HET GEVAL VAN EEN BELASTING ALS DE ONDERHAVIGE HANGT HET GEVAAR VAN EEN DERGELIJKE INVLOED NIET ENKEL AF VAN HET TARIEF EN DE DUUR VAN DE BELASTING , DOCH OOK VAN DE BETROKKEN MARKTSITUATIE EN , VOOR WAT DE BEVOORRADING BETREFT , VOORAL VAN HET MEER OF MINDER ALGEMENE KARAKTER ERVAN , DAT WIL ZEGGEN VAN HET AANTAL BELASTE LANDBOUWPRODUKTEN . EEN BELASTING VAN KORTE DUUR DIE GELDT VOOR EEN GROOT AANTAL PRODUKTEN , KAN NEUTRAAL ZIJN DOORDAT ZIJ GEEN WIJZIGING MEEBRENGT VAN DE STRUCTUUR VAN DE LANDBOUWPRODUKTIE . WANNEER DE BELASTING DE PRODUCENTEN EVENWEL ERTOE AANZET , DE PRODUKTIE VAN DE BELASTE PRODUKTEN GEDEELTELIJK TE VERVANGEN DOOR PRODUKTIE VAN NIET BELASTE PRODUKTEN , BESTAAT HET GEVAAR DAT DE BELASTING OP VERSCHILLENDE MARKTEN VERSTORINGEN VEROORZAAKT .

21 DE AAN HET HOF GESTELDE VRAAG HEEFT TEVENS BETREKKING OP DE BEPALINGEN DIE HEFFINGEN VAN GELIJKE WERKING ALS DOUANERECHTEN VERBIEDEN . DE DOOR DE NATIONALE RECHTER IN DIT GEDEELTE VAN DE VRAAG GEUITE TWIJFEL IS INGEGEVEN DOOR DE OMSTANDIGHEID DAT DE BELASTING DE PRODUKTEN WELISWAAR NIET OP GROND VAN DE INVOER TROF , DOCH WERD GEIND BIJ DE LEVERING MET HET OOG OP NIET ALLEEN DE VERWERKING OF OPSLAG , DOCH OOK DE UITVOER VAN DE GOEDEREN . BLIJKENS DE PROCESSTUKKEN RIJST DIT PROBLEEM IN DE PRAKTIJK ENKEL MET BETREKKING TOT RUNDEREN . MITSDIEN ZAL HET HOF DIT GEDEELTE VAN DE TWEEDE VRAAG VANUIT DAT OOGPUNT BEANTWOORDEN .

22 DE VEE-EXPORTEUR , VERZOEKER IN HET HOOFDGEDING IN ZAAK 71/80 , BETOOGT IN DIT VERBAND DAT IN GEVAL VAN EXPORT VAN LEVENDE RUNDEREN MET ANDERE OOGMERKEN DAN ONMIDDELLIJKE SLACHT , DE RUNDEREN ENKEL OP GROND VAN DE EXPORT WERDEN BELAST , AANGEZIEN NIET GEEXPORTEERDE RUNDEREN TOT OP HET OGENBLIK VAN LEVERING MET HET OOG OP DE SLACHT VAN BELASTING WAREN VRIJGESTELD .

23 DAARTOE ZIJ ERAAN HERINNERD DAT , VOOR ZOVER KOMT VAST TE STAAN DAT DE TOEPASSING VAN EEN BINNENLANDSE HEFFING DE VERKOOP NAAR HET BUITENLAND ZWAARDER BELAST DAN DE BINNENLANDSE VERKOOP , DIE HEFFING GELIJKE WERKING HEEFT ALS EEN UITVOERRECHT . DIT IS ECHTER NIET HET GEVAL BIJ EEN BELASTING DIE DE RUNDEREN STELSELMATIG EN VOLGENS DEZELFDE CRITERIA TREFT , EN WEL , OM DE WOORDEN VAN DE IERSE REGERING AAN TE HALEN , ' ' OP HET OGENBLIK DAT ZIJ VAN DE NATIONALE VEESTAPEL WORDEN AFGESCHEIDEN , ONGEACHT OF DIT MET HET OOG OP DE EXPORT DAN WEL DE SLACHT GESCHIEDT ' ' .

24 GELET OP HET VORENOVERWOGENE MOET OP DE TWEEDE VRAAG WORDEN GEANTWOORD DAT

- EEN TIJDELIJKE NATIONALE BELASTING , BEDOELD OM - IN HET KADER VAN EEN INKOMENSBELEID TOT VERDELING VAN DE FISCALE LASTEN OVER DE VERSCHILLENDE SECTOREN VAN DE BEROEPSBEVOLKING - TE WORDEN GEDRAGEN DOOR DE LANDBOUWPRODUCENTEN , DOCH INGESTELD IN DE VORM VAN EEN INDIREKTE BELASTING OP DE WAARDE VAN BEPAALDE ONDER GEMEENSCHAPPELIJKE MARKTORDENINGEN VALLENDE LANDBOUWPRODUKTEN OP HET OGENBLIK VAN LEVERING MET HET OOG OP VERWERKING , OPSLAG OF UITVOER , EN VERSCHULDIGD DOOR HETZIJ DE EXPORTEUR HETZIJ HET VERWERKINGS- OF OPSLAGBEDRIJF , DIE GERECHTIGD WAREN HET BEDRAG VAN DE BELASTING OP DE PRODUCENTEN AF TE WENTELEN , IN BEGINSEL NIET ONVERENIGBAAR WAS MET DE BEPALINGEN VAN HET EEG-VERDRAG BETREFFENDE HET LANDBOUWBELEID NOCH MET DE COMMUNAUTAIRE VOORSCHRIFTEN HOUDENDE EEN GEMEENSCHAPPELIJKE ORDENING DER MARKTEN ;

- VAN EEN DERGELIJKE ONVERENIGBAARHEID ECHTER WEL SPRAKE ZOU ZIJN VOOR ZOVER DE BELASTING ZOU HEBBEN GELEID TOT EEN VERSTORING VAN DE WERKING VAN DE IN HET KADER VAN DE BETROKKEN GEMEENSCHAPPELIJKE MARKTORDENINGEN VOORZIENE MECHANISMEN VOOR DE VORMING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE PRIJZEN EN VOOR DE REGULERING VAN DE MARKTBEVOORRADING ;

- HET AAN DE NATIONALE RECHTER STAAT TE BEOORDELEN OF , EN IN VOORKOMEND GEVAL IN HOEVERRE , EEN BELASTING WAAROVER HIJ HEEFT TE OORDELEN DAADWERKELIJK DERGELIJKE GEVOLGEN HEEFT GEHAD ;

- EEN BELASTING VAN DE BOVENOMSCHREVEN AARD , ZELFS INDIEN TOEGEPAST OP LEVEND UITGEVOERDE RUNDEREN OP HET OGENBLIK VAN LEVERING VOOR DE UITVOER , NIET VALT ONDER HET VERBOD VAN HEFFINGEN VAN GELIJKE WERKING ALS DOUANERECHTEN BIJ UITVOER , INDIEN ZIJ TEVENS STELSELMATIG EN VOLGENS DEZELFDE CRITERIA OP NIET-UITGEVOERDE RUNDEREN WORDT TOEGEPAST OP HET OGENBLIK VAN LEVERING VOOR DE SLACHT .

HET HOF VAN JUSTITIE ,

UITSPRAAK DOENDE OP DE DOOR DE HIGH COURT VAN IERLAND BIJ BESCHIKKINGEN VAN 25 OKTOBER 1979 EN 29 NOVEMBER 1979 GESTELDE VRAGEN , VERKLAART VOOR RECHT :

1 . KRACHTENS ARTIKEL 177 EEG-VERDRAG BEHOORT HET TOT DE BEVOEGDHEID VAN DE NATIONALE RECHTER , UIT TE MAKEN IN WELKE STAND VAN EEN BIJ HEM AANHANGIG GEDING HET HOF VAN JUSTITIE EEN PREJUDICIELE VRAAG MOET WORDEN VOORGELEGD .

2 . EEN TIJDELIJKE NATIONALE BELASTING , BEDOELD OM - IN HET KADER VAN EEN INKOMENSBELEID TOT VERDELING VAN DE FISCALE LASTEN OVER DE VERSCHILLENDE SECTOREN VAN DE BEROEPSBEVOLKING - TE WORDEN GEDRAGEN DOOR DE LANDBOUWPRODUCENTEN , DOCH INGESTELD IN DE VORM VAN EEN INDIREKTE BELASTING OP DE WAARDE VAN BEPAALDE ONDER GEMEENSCHAPPELIJKE MARKTORDENINGEN VALLENDE LANDBOUWPRODUKTEN OP HET OGENBLIK VAN LEVERING MET HET OOG OP VERWERKING , OPSLAG OF UITVOER , EN VERSCHULDIGD DOOR HETZIJ DE EXPORTEUR HETZIJ HET VERWERKINGS- OF OPSLAGBEDRIJF , DIE GERECHTIGD WAREN HET BEDRAG VAN DE BELASTING OP DE PRODUCENTEN AF TE WENTELEN , IS IN BEGINSEL NIET ONVERENIGBAAR MET DE BEPALINGEN VAN HET EEG-VERDRAG BETREFFENDE HET LANDBOUWBELEID NOCH MET DE COMMUNAUTAIRE VOORSCHRIFTEN HOUDENDE EEN GEMEENSCHAPPELIJKE ORDENING DER MARKTEN .

3 . VAN EEN DERGELIJKE ONVERENIGBAARHEID ZOU ECHTER WEL SPRAKE ZIJN VOOR ZOVER DE BELASTING ZOU HEBBEN GELEID TOT EEN VERSTORING VAN DE WERKING VAN DE IN HET KADER VAN DE BETROKKEN GEMEENSCHAPPELIJKE MARKTORDENINGEN VOORZIENE MECHANISMEN VOOR DE VORMING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE PRIJZEN EN VOOR DE REGULERING VAN DE MARKTBEVOORRADING .

4 . HET STAAT AAN DE NATIONALE RECHTER TE BEOORDELEN OF , EN IN VOORKOMEND GEVAL IN HOEVERRE , EEN BELASTING WAAROVER HIJ HEEFT TE OORDELEN DAADWERKELIJK DERGELIJKE GEVOLGEN HEEFT GEHAD .

5 . EEN BELASTING VAN DE BOVENOMSCHREVEN AARD , ZELFS INDIEN TOEGEPAST OP LEVEND UITGEVOERDE RUNDEREN OP HET OGENBLIK VAN LEVERING VOOR DE UITVOER , VALT NIET ONDER HET VERBOD VAN HEFFINGEN VAN GELIJKE WERKING ALS DOUANERECHTEN BIJ UITVOER , INDIEN ZIJ TEVENS STELSELMATIG EN VOLGENS DEZELFDE CRITERIA OP NIET-UITGEVOERDE RUNDEREN WORDT TOEGEPAST OP HET OGENBLIK VAN LEVERING VOOR DE SLACHT .

1 . DE NOODZAAK TOT EEN NUTTIGE UITLEGGING VAN HET GEMEENSCHAPSRECHT TE GERAKEN , NOOPT TOT EEN OMSCHRIJVING VAN HET JURIDISCH KADER WAARIN DE GEVRAAGDE UITLEGGING MOET PASSEN . GELET HIEROP KAN HET IN BEPAALDE OMSTANDIGHEDEN AANGEWEZEN ZIJN , DAT DE BETROKKEN FEITEN VASTSTAAN EN DE PROBLEMEN VAN ZUIVER NATIONAAL RECHT ZIJN OPGELOST OP HET MOMENT VAN VERWIJZING NAAR HET HOF , ZODAT DIT KENNIS KAN NEMEN VAN ALLE GEGEVENS , ZOWEL FEITELIJK ALS RECHTENS , DIE VOOR DE VERLANGDE UITLEGGING VAN HET GEMEENSCHAPSRECHT VAN BELANG KUNNEN ZIJN .

DEZE OVERWEGINGEN HOUDEN EVENWEL GEENSZINS EEN BEPERKING IN VAN DE BE VOEGDHEID VAN DE NATIONALE RECHTER OM UIT TE MAKEN IN WELKE STAND VAN EEN BIJ HEM AANHANGIG GEDING HET HOF VAN JUSTITIE EEN PREJUDICIELE VRAAG MOET WORDEN VOORGELEGD .

2 . EEN TIJDELIJKE NATIONALE BELASTING , BEDOELD OM - IN HET KADER VAN EEN INKOMENSBELEID TOT VERDELING VAN DE FISCALE LASTEN OVER DE VERSCHILLENDE SECTOREN VAN DE BEROEPSBEVOLKING - TE WORDEN GEDRAGEN DOOR DE LANDBOUWPRODUCENTEN , DOCH INGESTELD IN DE VORM VAN EEN INDIRECTE BELASTING OP DE WAARDE VAN BEPAALDE ONDER GEMEENSCHAPPELIJKE MARKTORDENINGEN VALLENDE LANDBOUWPRODUKTEN OP HET OGENBLIK VAN LEVERING MET HET OOG OP VERWERKING , OPSLAG OF UITVOER , EN VERSCHULDIGD DOOR HETZIJ DE EXPORTEUR HETZIJ HET VERWERKINGS- OF OPSLAGBEDRIJF , DIE GERECHTIGD ZIJN HET BEDRAG VAN DE BELASTING OP DE PRODUCENTEN AF TE WENTELEN , IS IN BEGINSEL NIET ONVERENIGBAAR MET DE BEPALINGEN VAN HET EEG-VERDRAG BETREFFENDE HET LANDBOUWBELEID NOCH MET DE COMMUNAUTAIRE VOORSCHRIFTEN HOUDENDE EEN GEMEENSCHAPPELIJKE ORDENING DER MARKTEN .

VAN EEN DERGELIJKE ONVERENIGBAARHEID ZOU ECHTER WEL SPRAKE ZIJN VOOR ZOVER DE BELASTING ZOU LEIDEN TOT EEN VERSTORING VAN DE WERKING VAN DE IN HET KADER VAN DE BETROKKEN GEMEENSCHAPPELIJKE MARKTORDENINGEN VOORZIENE MECHANISMEN VOOR DE VORMING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE PRIJZEN EN VOOR DE REGULERING VAN DE MARKTBEVOORRADING .

HET STAAT AAN DE NATIONALE RECHTER TE BEOORDELEN OF , EN IN VOORKOMEND GEVAL IN HOEVERRE , EEN BELASTING WAAROVER HIJ HEEFT TE OORDELEN DAADWERKELIJK DERGELIJKE GEVOLGEN HEEFT .

3 . ZELFS ZO ZIJ WORDT TOEGEPAST OP LEVEND UITGEVOERD VEE OP HET OGENBLIK VAN LEVERING VOOR DE UITVOER , VALT EEN NATIONALE BELASTING NIET ONDER HET VERBOD VAN HEFFINGEN VAN GELIJKE WERKING ALS DOUANERECHTEN BIJ UITVOER , INDIEN ZIJ TEVENS STELSELMATIG EN VOLGENS DEZELFDE CRITERIA OP DEZELFDE NIET-UITGEVOERDE PRODUKTEN WORDT TOEGEPAST OP HET OGENBLIK VAN LEVERING VOOR DE SLACHT .

1 . PREJUDICIELE VRAGEN - VERWIJZING NAAR HET HOF - STAND VAN HET GEDING WAARIN EEN VERWIJZING NOODZAKELIJK IS - BEOORDELINGSBEVOEGDHEID VAN DE NATIONALE RECHTER

( EEG-VERDRAG , ARTIKEL 177 )

2 . LANDBOUW - GEMEENSCHAPPELIJKE ORDENING DER MARKTEN - PRIJSREGELING - NATIONALE MAATREGELEN - BELASTING WELKE IN HET KADER VAN EEN NATIONAAL INKOMENSBELEID WORDT GEHEVEN OP DE WAARDE VAN BEPAALDE LANDBOUWPRODUKTEN - TOELAATBAARHEID - VOORWAARDEN - BEOORDELING DOOR DE NATIONALE RECHTERLIJKE INSTANTIE

3 . VRIJ VERKEER VAN GOEDEREN - DOUANERECHTEN - HEFFINGEN VAN GELIJKE WERKING - BEGRIP - BELASTING DIE GEEXPORTEERDE EN NIET-GEEXPORTEERDE VEETEELTPRODUKTEN VOLGENS GELIJKE CRITERIA TREFT , NIET DAARONDER VALLENDE

( EEG-VERDRAG , ARTIKELEN 9 , 12 EN 16 )

KOSTEN

25 DE KOSTEN DOOR DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN WEGENS INDIENING HARER OPMERKINGEN BIJ HET HOF GEMAAKT , KUNNEN NIET VOOR VERGOEDING IN AANMERKING KOMEN . TEN AANZIEN VAN DE PARTIJEN IN HET HOOFDGEDING IS DE PROCEDURE ALS EEN ALDAAR GEREZEN INCIDENT TE BESCHOUWEN , ZODAT DE NATIONALE RECHTERLIJKE INSTANTIE OVER DE KOSTEN HEEFT TE BESLISSEN .

IN DE GEVOEGDE ZAKEN 36 EN 71/80 ,

BETREFFENDE VERZOEKEN AAN HET HOF KRACHTENS ARTIKEL 177 EEG-VERDRAG VAN DE HIGH COURT VAN IERLAND , IN DE TWEE ALDAAR AANHANGIGE GEDINGEN TUSSEN

IRISH CREAMERY MILK SUPPLIERS ASSOCIATION EN ANDEREN

EN

IERSE REGERING EN ANDEREN

EN TUSSEN

MARTIN DOYLE EN ANDEREN

EN

AN TAOISEACH EN ANDEREN ,

OM EEN PREJUDICIELE BESLISSING OVER DE UITLEGGING VAN HET EEG-VERDRAG , MET NAME DE ARTIKELEN 9 , 11 , 12 , 16 , 17 EN 38 TOT 46 ALSMEDE ARTIKEL 177 , EN VAN DE VERORDENINGEN VAN DE RAAD HOUDENDE EEN GEMEENSCHAPPELIJKE ORDENING VAN DE MARKTEN VOOR GRAAN , ZUIVELPRODUKTEN , RUNDVLEES EN SUIKER ,