Home

Beschikking van het Hof (Derde kamer) van 18 november 1980.

Beschikking van het Hof (Derde kamer) van 18 november 1980.

VOLGENS ARTIKEL 91 , PARAGRAAF 3 , REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING , WORDT DE EXCEPTIE VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID , NADAT DE WEDERPARTIJ DAAROVER HAAR MIDDELEN EN CONCLUSIES HEEFT INGEDIEND , VERDER MONDELING BEHANDELD , TENZIJ HET HOF ANDERS BESLIST . HET HOF MEENT DAT HET IN CASU OVER VOLDOENDE GEGEVENS BESCHIKT EN DAT ER GEEN REDEN IS OM TOT DE MONDELINGE BEHANDELING OVER TE GAAN .

HET BEROEP IS KLAARBLIJKELIJK NIET-ONTVANKELIJK .

VOOR ZOVER HET BEROEP STREKT TOT NIETIGVERKLARING VAN NOTA ' S VAN J . TAYLOR EN VAN RAPPORTEN VAN DE SECRETARIS-GENERAAL EN DE COMMISSIE VOOR DE BEGROTINGEN VAN HET PARLEMENT , IS HET NIET GERICHT TEGEN BESLUITEN VAN HET TOT AANSTELLING BEVOEGDE GEZAG , DIE VOOR VERZOEKSTER BEZWARENDE HANDELINGEN ZOUDEN VORMEN IN DE ZIN VAN DE ARTIKELEN 91 , LID 1 , EN 90 , LID 2 , AMBTENARENSTATUUT . DE VOORSTELLEN EN BESLUITEN VAN DE INSTANTIES VAN HET PARLEMENT , DIE BEVOEGD ZIJN INZAKE HET OPSTELLEN VAN DE BEGROTING , ZIJN NIET VAN INVLOED OP DE STATUTAIRE POSITIE VAN VERZOEKSTER , NOCH OP DIE VAN A . REID . AL AANGENOMEN DAT , GELIJK VERZOEKSTER BEWEERT , DEZE VOORSTELLEN EN BESLUITEN ENKEL TEN DOEL HADDEN A . REID TE BEVORDEREN TEN KOSTE VAN VERZOEKSTER , DAN NOG ZIJN HET IN ZOVERRE LOUTER VOORBEREIDENDE MAATREGELEN WAARVAN GEEN BEROEP MOGELIJK IS .

DE KENNISGEVING VAN VACATURE NR . 2677 VOOR HET AMBT VAN AFDELINGSHOOFD REFERENTIES , INLICHTINGEN EN DOCUMENTATIE IS GEPUBLICEERD NADAT HET BEROEP WAS INGESTELD . TEGEN DIE KENNISGEVING HEEFT VERZOEKSTER VOORAF GEEN KLACHT INGEDIEND ; ZIJ IS MITSDIEN NIET VATBAAR VOOR BEROEP . VOOR ZOVER HET BEROEP SUBSIDIAIR STREKT TOT GELIJKTIJDIGE BEVORDERING VAN VERZOEKSTER EN VAN A . REID , MOET WORDEN OPGEMERKT DAT , AANGEZIEN GEEN DAARTOE STREKKEND VERZOEK IS INGEDIEND , HET TOT AANSTELLING BEVOEGDE GEZAG DAAROMTRENT GEEN STILZWIJGEND OF UITDRUKKELIJK BESLUIT TOT AFWIJZING HEEFT GENOMEN IN DE ZIN VAN ARTIKEL 90 , LID 1 , AMBTENARENSTATUUT .

HET BEROEP MOET MITSDIEN WORDEN VERWORPEN .

INGEVOLGE DE ARTIKELEN 69 , PARAGRAAF 2 , EN 70 VAN HET REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING , DIENT ELK VAN BEIDE PARTIJEN DE EIGEN KOSTEN TE DRAGEN .

HET HOF VAN JUSTITIE ( DERDE KAMER ),

GEHOORD DE ADVOCAAT-GENERAAL ,

BESCHIKT :

1 . HET BEROEP WORDT NIET-ONTVANKELIJK VERKLAARD .

2 . ELK VAN BEIDE PARTIJEN ZAL DE EIGEN KOSTEN DRAGEN .

VOORSTELLEN EN BESLUITEN VAN INSTANTIES VAN EEN INSTELLING DIE BEVOEGD ZIJN INZAKE DE OPSTELLING VAN DE BEGROTING ZIJN NIET VAN INVLOED OP DE STATUTAIRE POSITIE VAN AMBTENAREN EN VORMEN MITSDIEN GEEN BEZWARENDE BESLUITEN IN DE ZIN VAN DE ARTIKELEN 90 , LID 2 , EN 91 , LID 1 , AMBTENARENSTATUUT .

AMBTENAREN - BEROEP - BEZWAREND BESLUIT - BEGRIP - MAATREGELEN TER OPSTELLING VAN DE BEGROTING VAN EEN INSTELLING NIET DAARONDER VALLENDE

( AMBTENARENSTATUUT , ARTIKELEN 90 , LID 2 , EN 91 , LID 1 )

IN ZAAK 141/80 ,

MARGHERITA MACEVICIUS , ECHTGENOTE HEBRANT , AMBTENAAR VAN HET EUROPEES PARLEMENT , TE DEZEN VERTEGENWOORDIGD DOOR V . BIEL , ADVOCAAT TE LUXEMBURG , RUE DES GLACIS 18 A , LUXEMBURG ,

VERZOEKSTER ,

TEGEN

EUROPEES PARLEMENT , TE DEZEN VERTEGENWOORDIGD DOOR F . PASETTI BOMBARDELLA ALS GEMACHTIGDE , KIRCHBERG , LUXEMBURG , BIJGESTAAN DOOR A . BONN , ADVOCAAT TE LUXEMBURG ,

VERWEERDER ,

BETREFFENDE EEN VERZOEK TOT NIETIGVERKLARING VAN EEN AANWIJZING VOOR BEVORDERING ,