Home

Beschikking van de president van het Hof van 3 november 1980.

Beschikking van de president van het Hof van 3 november 1980.

I - DE ONTVANKELIJKHEID VAN HET VERZOEK IN KORT GEDING

13 DE COMMISSIE BETOOGT IN DE EERSTE PLAATS DAT HET VERZOEK IN KORT GEDING NIET ONTVANKELIJK IS OMDAT HET IN VERBAND STAAT MET EEN BEROEP TEN PRINCIPALE , DAT EVENEENS OP HET EERSTE GEZICHT NIET-ONTVANKELIJK VOORKOMT . DEZE NIET-ONTVANKELIJKHEID ZOU BERUSTEN OP HET FEIT DAT HET BEROEP IS GERICHT TEGEN HET STILZWIJGEND GENOMEN AFWIJZENDE BESLUIT , DAT VOORTVLOEIT UIT HET UITBLIJVEN VAN EEN ANTWOORD VANWEGE DE COMMISSIE OP DE OP 14 FEBRUARI 1980 DOOR VERZOEKER INGEDIENDE ADMINISTRATIEVE KLACHT , EN NIET TEGEN DE BRIEF VAN 30 JANUARI 1980 , DIE IN WERKELIJKHEID HET BEZWARENDE BESLUIT IN DE ZIN VAN ARTIKEL 90 VAN HET STATUUT IS .

14 DEZE EXCEPTIE KAN IN DE HUIDIGE STAND VAN HET GEDING NIET WORDEN AANVAARD . DE BRIEF VAN 30 JANUARI 1980 IS IMMERS EEN ELEMENT IN EEN NOG OPEN DISCUSSIE TUSSEN VERZOEKER EN DE INSTELLING , ZODAT NOG ONZEKER IS OF DIT STUK ALS EEN BEZWAREND BESLUIT IN DE ZIN VAN ARTIKEL 90 AMBTENARENSTATUUT KAN WORDEN AANGEMERKT . DEZE VRAAG HOUDT NAUW VERBAND MET DE HOOFDZAAK EN KAN ENKEL DOOR DE RECHTER TEN GRONDE WORDEN BEANTWOORD .

15 SUBSIDIAIR WERPT DE COMMISSIE EEN EXCEPTIE VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID OP TEGEN HET TWEEDE PUNT VAN DE CONCLUSIE , STREKKENDE TOT MEDEDELING AAN VERZOEKER VAN HET VOLLEDIGE RAPPORT VAN DE INVALIDITEITSCOMMISSIE DIE ZICH OVER ZIJN GEVAL HEEFT UITGESPROKEN , EN VAN DE BEREKENING VAN ZIJN PENSIOENRECHTEN . DE INSTELLING MEENT DAT DIT RAPPORT DEEL UITMAAKT VAN EEN ANDERE PROCEDURE DAN DIE BEDOELD IN ARTIKEL 73 VAN HET STATUUT , EN DAT HET MITSDIEN GEEN VERBAND HOUDT MET HET ONDERHAVIGE GESCHIL . ZIJ MERKT VERDER NOG OP DAT , ZOALS AAN BETROKKENE IN DE BRIEF VAN 30 JANUARI 1980 IS MEEGEDEELD , DE LEDEN VAN DE MEDISCHE COMMISSIE , ZODRA DEZE ZAL ZIJN INGESTELD , DE MEDEDELING KUNNEN VERLANGEN VAN HET GEHELE DOSSIER VAN DE INVALIDITEITSCOMMISSIE . IN ZOVERRE IS HET VERZOEK DUS VOORBARIG .

16 OP DIT PUNT MOET DE DOOR DE COMMISSIE OPGEWORPEN EXCEPTIE WORDEN AANVAARD . VOOREERST ZIJ EROP GEWEZEN , DAT HET VERZOEK OM MEDEDELING VAN HET DOSSIER VAN DE INVALIDITEITSCOMMISSIE WEL VOORKOMT IN DE ADMINISTRATIEVE KLACHT VAN 14 FEBRUARI 1980 , DOCH NIET IN DE CONCLUSIES VAN HET VERZOEKSCHRIFT IN DE HOOFDZAAK . BOVENDIEN STAAT VAST DAT DEZE MEDEDELING IN DE HUIDIGE STAND VAN HET GEDING GEEN BELANG HEEFT , AANGEZIEN DE INSTELLING ER GEEN BEZWAAR TEGEN HEEFT , HET DOSSIER TER BESCHIKKING VAN DE MEDISCHE COMMISSIE TE STELLEN ZODRA DEZE ZAL ZIJN INGESTELD . DIT ONDERDEEL VAN DE CONCLUSIES MOET MITSDIEN ALS NIET TER ZAKE EN IN ELK GEVAL ALS VOORBARIG WORDEN AFGEWEZEN .

17 MITSDIEN KAN HET ONDERZOEK VAN HET VERZOEK IN KORT GEDING BEPERKT BLIJVEN TOT DE DOOR VERZOEKER GEVRAAGDE MAATREGELEN BETREFFENDE DE AANWIJZING VAN HET EERSTE LID VAN DE IN ARTIKEL 23 VAN DE REGELING BEDOELDE MEDISCHE COMMISSIE .

II - DE AANWIJZING VAN HET EERSTE LID VAN DE MEDISCHE COMMISSIE

18 VERZOEKER BETOOGT DAT DOKTER DE MEERSMAN , DOOR DE INSTELLING AANGEWEZEN ALS LID VAN DE MEDISCHE COMMISSIE WAARVAN DE SAMENSTELLING WORDT BEPAALD IN ARTIKEL 23 VAN DE REGELING , BEVOOROORDEELD IS DOORDAT HIJ IN DE VORIGE FASE VAN DE ZAAK KRACHTENS DE ARTIKELEN 18 EN 19 VAN DE REGELING IS OPGETREDEN ALS ADVISEUR VAN DE INSTELLING . AANGEZIEN DE MEDISCHE COMMISSIE DE FUNCTIE VERVULT VAN ' ' BEROEPSINSTANTIE ' ' TEN AANZIEN VAN HET DESKUNDIGENRAPPORT VAN DOKTER DE MEERSMAN , ZOU DEZE ZELF GEEN DEEL MOGEN UITMAKEN VAN DIE COMMISSIE ; IN BEGINSEL GELDT IMMERS DAT ' ' NIEMAND TEGELIJK PARTIJ EN RECHTER KAN ZIJN ' ' . BOVENDIEN ZOU DE MEERSMAN OOK RAADGEVEND ARTS ZIJN VAN DE VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ WAARBIJ DE COMMISSIE HAAR PERSONEEL HEEFT VERZEKERD . TEN AANZIEN VAN DEZE ARTS ZOU ER DUS EEN DUBBELE ONVERENIGBAARHEID BESTAAN . VERZOEKER VRAAGT HET HOF DEZE VAST TE STELLEN , ZODAT DE INSTELLING VERPLICHT WORDT EEN ANDERE ARTS AAN TE WIJZEN DIE ZICH IN VOLLEDIGE ONAFHANKELIJKHEID KAN UITSPREKEN .

19 DE COMMISSIE MEENT DAT DIT VERZOEK ELKE GROND MIST . VOLGENS HAAR LAG DE AANWIJZING VAN DOKTER DE MEERSMAN VOOR DE HAND , AANGEZIEN DEZE , DANKZIJ HET EERDER DOOR HEM VERRICHTE ONDERZOEK , ZEER GOED OP DE HOOGTE IS VAN VERZOEKERS GEZONDHEIDSTOESTAND . DAT DE VERZEKERAAR MET DE KEUZE VAN DE COMMISSIE HEEFT INGESTEMD , ZOU ZIJN VERKLARING VINDEN IN HET GEWETTIGD STREVEN , DE TE NEMEN BESLISSING OOK AAN DE VERZEKERAAR TE KUNNEN TEGENWERPEN . VERZOEKER ZOU BOVENDIEN GEEN OOG HEBBEN VOOR DE BEGINSELEN DIE DE SAMENSTELLING VAN DE BETROKKEN MEDISCHE COMMISSIE BEHEERSEN . KRACHTENS ARTIKEL 23 VAN DE REGELING HEBBEN ZOWEL DE INSTELLING ALS DE BETROKKEN AMBTENAAR HET RECHT EEN ARTS AAN TE WIJZEN DIE HUN VERTROUWEN GENIET . BEIDE PARTIJEN MOETEN VRIJ ZIJN IN DE KEUZE VAN DE ARTS DIE ZIJ ALS HUN VERTEGENWOORDIGER AANWIJZEN ; DE ONPARTIJDIGHEID VAN DE COMMISSIE IN HAAR GEHEEL ZOU SLECHTS ZIJN GEWAARBORGD VOOR ZOVER DIE KEUZE GELIJKELIJK AAN ELK DER PARTIJEN TOEKOMT EN VOOR ZOVER DE TWEE ALDUS AANGEWEZEN ARTSEN TEZAMEN IN ONDERLINGE OVEREENSTEMMING EEN DERDE ARTS KIEZEN , WIENS ONAFHANKELIJKHEID TEN AANZIEN VAN PARTIJEN DAARDOOR ZOU ZIJN VERZEKERD .

20 LUIDENS ARTIKEL 83 , PARAGRAAF 2 , VAN HET REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING MOETEN VERZOEKEN IN KORT GEDING MET NAME EEN DUIDELIJKE OMSCHRIJVING BEVATTEN VAN ' ' DE OMSTANDIGHEDEN WAARUIT BLIJKT VAN HET SPOEDEISENDE KARAKTER VAN HET VERZOEK , ALSMEDE DE MIDDELEN , ZOWEL FEITELIJK ALS RECHTENS , OP GROND WAARVAN DE VOORLOPIGE MAATREGEL , WAARTOE WORDT GECONCLUDEERD , AANVANKELIJK GERECHTVAARDIGD VOORKOMT . ' '

21 HET VERZOEKSCHRIFT VOLDOET AAN GEEN VAN DEZE BEIDE VEREISTEN .

22 IN DE EERSTE PLAATS IS VERZOEKER ER NIET IN GESLAAGD AAN TE TONEN DAT , NA DE AANWIJZING VAN DE DESKUNDIGE VAN DE INSTELLING , VOOR HEM ENIG NADEEL DREIGT , AANGEZIEN DE BESCHERMING VAN ZIJN BELANGEN NAAR BEHOREN WORDT VERZEKERD DOOR DE AANWEZIGHEID IN DE MEDISCHE COMMISSIE VAN EEN ARTS DIE ZIJN VERTROUWEN GENIET , EN DOOR HET FEIT DAT EEN DERDE DESKUNDIGE MOET WORDEN AANGEDUID IN ONDERLINGE OVEREENSTEMMING TUSSEN DE ARTS VAN VERZOEKER EN HET DOOR DE INSTELLING AANGEWEZEN LID .

23 IN DE TWEEDE PLAATS ZIJN MAATREGELEN IN DIT STADIUM GEENSZINS SPOEDEISEND , AANGEZIEN VERZOEKER , ZO HIJ ZICH UITEINDELIJK OM GELIJK WELKE REDEN IN ZIJN RECHTEN EN BELANGEN BENADEELD ZOU ACHTEN , OVER DE MOGELIJKHEID BESCHIKT BEROEP IN TE STELLEN TEGEN DE BESLISSING DIE DE INSTELLING OP GROND VAN HET RAPPORT VAN DE MEDISCHE COMMISSIE ZAL MENEN TE MOETEN NEMEN .

24 HIERUIT VOLGT DAT OOK DIT ONDERDEEL VAN DE CONCLUSIES MOET WORDEN AFGEWEZEN .

DE PRESIDENT VAN DE TWEEDE KAMER , PLAATSVERVANGEND PRESIDENT VAN HET HOF KRACHTENS ARTIKEL 96 , PARAGRAAF 1 , VAN HET REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING ,

RECHTDOENDE ,

BESCHIKT :

1 . HET VERZOEK IN KORT GEDING WORDT VERWORPEN .

2 . DE BESLISSING OMTRENT DE KOSTEN WORDT AANGEHOUDEN .

IN ZAAK 186/80 R ,

BENOIT SUSS , GEPENSIONEERD AMBTENAAR VAN DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN , TE LUXEMBURG , TE DEZEN VERTEGENWOORDIGD DOOR E . ARENDT , ADVOCAAT TE LUXEMBURG , DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TE LUXEMBURG TE DIENS KANTORE , RUE PHILIPPE-II 34 ,

VERZOEKER ,

TEGEN

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN , TE DEZEN VERTEGENWOORDIGD DOOR J . DELMOLY , LID VAN HAAR JURIDISCHE DIENST , ALS GEMACHTIGDE , BIJGESTAAN DOOR R . ANDERSEN , ADVOCAAT TE BRUSSEL , DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TE LUXEMBURG BIJ HAAR JURIDISCH ADVISEUR M . CERVINO , BATIMENT JEAN MONNET , KIRCHBERG ,

VERWEERSTER ,

BETREFFENDE EEN VERZOEK IN KORT GEDING OM WIJZIGING VAN DE SAMENSTELLING VAN DE MEDISCHE COMMISSIE , BEDOELD IN ARTIKEL 23 VAN DE REGELING VOOR DE VERZEKERING VAN DE AMBTENAREN VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN TEGEN ONGEVALLEN EN BEROEPSZIEKTEN , ALSMEDE OM MEDEDELING AAN VERZOEKER VAN DE CONCLUSIES VAN DE IN ARTIKEL 9 AMBTENARENSTATUUT BEDOELDE INVALIDITEITSCOMMISSIE , EN VAN EEN GEDETAILLEERD OVERZICHT VAN DE BEREKENING VAN ZIJN INVALIDITEITSPENSIOEN ,