Home

Arrest van het Hof van 20 januari 1981.

Arrest van het Hof van 20 januari 1981.

1 BIJ TWEE BESCHIKKINGEN VAN 19 DECEMBER 1979 , INGEKOMEN TEN HOVE OP 13 FEBRUARI 1980 , HEEFT HET BUNDESGERICHTSHOF KRACHTENS ARTIKEL 177 EEG-VERDRAG EEN PREJUDICIELE VRAAG GESTELD OVER DE UITLEGGING VAN DE ARTIKELEN 30 EN VOLGENDE , EEG-VERDRAG .

2 DEZE VRAAG IS GESTELD IN HET KADER VAN TWEE GEDINGEN TUSSEN DE GEMA , EEN DUITSE MAATSCHAPPIJ VOOR HET BEHEER VAN AUTEURSRECHTEN , EN TWEE ONDERNEMINGEN , DIE IN DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND GELUIDSDRAGERS HEBBEN INGEVOERD WAAROP BESCHERMDE MUZIEKWERKEN WAREN OPGENOMEN . IN ZAAK 55/80 GAAT HET OM GRAMMOFOONPLATEN EN MUSICASSETTES VAN OORSPRONG UIT VERSCHILLENDE LANDEN , WAARONDER LID-STATEN VAN DE GEMEENSCHAP ; ZAAK 57/80 HEEFT BETREKKING OP DE INVOER VAN EEN PARTIJ VAN 100 000 GRAMMOFOONPLATEN VAN OORSPRONG UIT HET VERENIGD KONINKRIJK . VAST STAAT DAT DE GELUIDSDRAGERS UIT ANDERE LID-STATEN IN DEZE LID-STATEN WAREN VERVAARDIGD EN IN HET VERKEER GEBRACHT MET TOESTEMMING VAN DE GERECHTIGDE TOT HET AUTEURSRECHT OP DE BE TROKKEN MUZIEKWERKEN , DOCH DAT DE NODIGE LICENTIES DOOR DEZE RECHTHEBBENDEN SLECHTS WAREN VERLEEND VOOR VERBREIDING IN HET LAND VAN VERVAARDIGING EN DE ROYALTY ' S OP DIE GRONDSLAG WAREN BEREKEND .

3 DE GEMA HEEFT BETOOGD DAT DE INVOER VAN DEZE GELUIDSDRAGERS OP DUITS GRONDGEBIED EEN INBREUK VORMT OP DE AUTEURSRECHTEN DIE ZIJ NAMENS DE HOUDERS VAN DEZE RECHTEN GEHOUDEN IS TE BESCHERMEN . ZIJ ACHT ZICH DIENTENGEVOLGE GERECHTIGD , BETALING TE VORDEREN VAN DE VOOR HET IN HET VERKEER BRENGEN OP DUITS GRONDGEBIED VERSCHULDIGDE ROYALTY ' S , ONDER AFTREK VAN DE REEDS VOOR VERBREIDING IN DE LID-STAAT VAN VERVAARDIGING BETAALDE LAGERE ROYALTY ' S .

4 HET BUNDESGERICHTSHOF HEEFT VASTGESTELD DAT DE OMSTANDIGHEID DAT DE BETROKKEN AUTEURS TOESTEMMING HEBBEN VERLEEND TOT DE VERVEELVOUDIGING VAN HUN MUZIEKWERKEN IN EEN ANDERE LID-STAAT VAN DE GEMEENSCHAP EN HET IN HET VERKEER BRENGEN TEGEN BETALING VAN OP BASIS VAN HET AANTAL VERKOCHTE EXEMPLAREN EN DE DETAILHANDELSPRIJS IN DIE STAAT BEREKENDE ROYALTY ' S , HEN NAAR DUITS RECHT NIET BELET OM OP GROND VAN HUN EXCLUSIEVE EXPLOITATIERECHT OP DE DUITSE MARKT BIJ VERBREIDING VAN DE GELUIDSDRAGERS OP DEZE MARKT , DE OP DIE MARKT GEBRUIKELIJKE - OP BASIS VAN HET AANTAL VERKOCHTE EXEMPLAREN EN DE DETAILHANDELSPRIJS OP DE BINNENLANDSE MARKT BEREKENDE - ROYALTY ' S TE VERLANGEN , ONDER AFTREK VAN DE REEDS VOOR VERBREIDING IN DE LID-STAAT VAN VERVAARDIGING BETAALDE ROYALTY ' S .

5 DE NATIONALE RECHTER VRAAGT ZICH ECHTER AF OF EEN DERGELIJKE UITOEFENING VAN DE AUTEURSRECHTEN VERENIGBAAR IS MET DE VERDRAGSBEPALINGEN INZAKE HET VRIJE VERKEER VAN GOEDEREN . TENEINDE HIEROVER OPHELDERING TE VERKRIJGEN HEEFT HIJ ZICH TOT HET HOF GEWEND .

6 BLIJKENS HET DOSSIER HEEFT DE GEMA ZICH IN BEIDE GEDINGEN VOOR DE DUITSE RECHTER BEROEPEN OP PARAGRAAF 97 VAN HET DUITSE URHEBERRECHTSGESETZ , WAARIN DE VERSCHILLENDE RECHTSMIDDELEN WORDEN AANGEGEVEN DIE DE AUTEUR BIJ INBREUK OP ZIJN RECHT TER BESCHIKKING STAAN , TE WETEN RECHTSVORDERINGEN TOT OPHEFFING VAN DE GEMAAKTE INBREUK , TOT BEEINDIGING VAN HET VEROORZAAKTE ONGERIEF EN TOT VERGOEDING VAN DE VEROORZAAKTE SCHADE .

7 BIJGEVOLG KOMT DE DOOR DE NATIONALE RECHTER GESTELDE VRAAG EROP NEER , OF DE ARTIKELEN 30 EN 36 EEG-VERDRAG ALDUS MOETEN WORDEN UITGELEGD DAT ZIJ ZICH VERZETTEN TEGEN TOEPASSING VAN EEN NATIONALE WETTELIJKE REGELING INGEVOLGE WELKE EEN MAATSCHAPPIJ VOOR HET BEHEER VAN AUTEURSRECHTEN , DIE BEVOEGD IS DE AUTEURSRECHTEN VAN DE COMPONISTEN VAN IN EEN ANDERE LID-STAAT OP PLATEN OF ANDERE GELUIDSDRAGERS OPGENOMEN WERKEN GELDEND TE MAKEN , IN GEVAL DIE GELUIDSDRAGERS OP DE NATIONALE MARKT WORDEN VERBREID NA IN DE LID-STAAT VAN VERVAARDIGING DOOR OF MET TOESTEMMING VAN DE AUTEURSRECHTHEBBENDEN IN HET VERKEER TE ZIJN GEBRACHT , MET EEN BEROEP OP DIE RECHTEN BETALING KAN VORDEREN VAN EEN VERGOEDING TER HOOGTE VAN DE BIJ VERHANDELING OP DE NATIONALE MARKT GEBRUIKELIJKE ROYALTY ' S , ONDER AFTREK VAN DE IN DE LID-STAAT VAN VERVAARDIGING UITSLUITEND VOOR DE VERHANDELING OP DE MARKT VAN DEZE LID-STAAT BETAALDE LAGERE ROYALTY ' S .

8 IN DE EERSTE PLAATS DIENT TE WORDEN BEKLEMTOOND DAT GELUIDSDRAGERS , OOK WANNEER DAAROP BESCHERMDE MUZIEKWERKEN ZIJN OPGENOMEN , PRODUKTEN ZIJN WAARVOOR HET IN HET VERDRAG VOORZIENE STELSEL VAN HET VRIJE VERKEER VAN GOEDEREN GELDT . EEN NATIONALE WETTELIJKE REGELING WAARVAN DE TOEPASSING TOT EEN BELEMMERING VAN DE HANDEL IN GELUIDSDRAGERS TUSSEN DE LID-STATEN ZOU LEIDEN , MOET BIJGEVOLG WORDEN AANGEMERKT ALS EEN MAATREGEL VAN GELIJKE WERKING ALS EEN KWANTITATIEVE BEPERKING IN DE ZIN VAN ARTIKEL 30 EEG-VERDRAG . ZULKS IS HET GEVAL WANNEER EEN MAATSCHAPPIJ VOOR HET BEHEER VAN AUTEURSRECHTEN ZICH INGEVOLGE EEN DERGELIJKE WETTELIJKE REGELING KAN VERZETTEN TEGEN DE VERBREIDING VAN GELUIDSDRAGERS VAN OORSPRONG UIT EEN ANDERE LID-STAAT OP GROND VAN HET DOOR HAAR NAMENS DE AUTEURSRECHTHEBBENDE UITGEOEFENDE EXCLUSIEVE EXPLOITATIERECHT .

9 ARTIKEL 36 EEG-VERDRAG BEPAALT ECHTER DAT DE BEPALINGEN VAN DE ARTIKELEN 30 TOT EN MET 34 GEEN BELETSEL VORMEN VOOR VERBODEN OF BEPERKINGEN VAN INVOER WELKE GERECHTVAARDIGD ZIJN UIT HOOFDE VAN BESCHERMING VAN DE INDUSTRIELE EN COMMERCIELE EIGENDOM . DEZE LAATSTE UITDRUKKING OMVAT MEDE DE DOOR HET AUTEURSRECHT GEBODEN BESCHERMING , MET NAME VOOR ZOVER DIT RECHT COMMERCIEEL WORDT GEEXPLOITEERD IN DE VORM VAN LICENTIES DIE DE VERBREIDING VAN GOEDEREN DIE HET BESCHERMDE WERK VAN LETTERKUNDE OF KUNST BELICHAMEN , IN DE VERSCHILLENDE LID-STATEN NADELIG KUNNEN BEINVLOEDEN .

10 VOLGENS VASTE RECHTSPRAAK VAN HET HOF , LAATSTELIJK HET ARREST VAN 22 JUNI 1976 ( ZAAK 119/75 , TERRAPIN OVERSEAS LTD ., JURISPR . 1976 , BLZ . 1039 ), KAN DE GERECHTIGDE TOT EEN IN EEN LID-STAAT WETTELIJK BESCHERMD RECHT VAN INDUSTRIELE EN COMMERCIELE EIGENDOM ZICH NIET OP DE WETTELIJKE REGELING VAN DIE STAAT BEROEPEN OM DE INVOER VAN EEN PRODUKT DAT OP DE MARKT VAN EEN ANDERE LID-STAAT DOOR HEMZELF OF MET ZIJN TOESTEMMING RECHTMATIG IN HET VERKEER IS GEBRACHT , TE VERHINDEREN .

11 IN DE ONDERHAVIGE PROCEDURE VOOR HET HOF HEEFT DE FRANSE REGERING BETOOGD DAT DEZE RECHTSPRAAK NIET KAN WORDEN TOEGEPAST OP HET AUTEURSRECHT , OMDAT DIT DE AUTEUR ONDER MEER DE BEVOEGDHEID BIEDT HET VADERSCHAP VAN HET WERK OP TE EISEN EN ZICH TE VERZETTEN TEGEN ELKE MISVORMING , VERMINKING OF ANDERE WIJZIGING VAN DAT WERK OF TEGEN ELKE ANDERE AANTASTING DAARVAN , DIE NADEEL ZOU KUNNEN TOEBRENGEN AAN ZIJN EER OF GOEDE NAAM . WAAR HET AUTEURSRECHT DERHALVE EEN UITGEBREIDE BESCHERMING ZOU BIEDEN , ZOU HET NIET VERGELIJKBAAR ZIJN MET DE ANDERE INDUSTRIELE EN COMMERCIELE EIGENDOMSRECHTEN , ZOALS HET OCTROOI- OF MERKRECHT .

12 WELISWAAR OMVAT HET AUTEURSRECHT MORELE RECHTEN VAN DE DOOR DE FRANSE REGERING GENOEMDE AARD , MAAR HET STREKT ZICH TEVENS UIT TOT ANDERE BEVOEGDHEDEN , MET NAME DIE OM HET IN HET VERKEER BRENGEN VAN HET BESCHERMDE WERK COMMERCIEEL TE EXPLOITEREN , IN HET BIJZONDER IN DE VORM VAN LICENTIES DIE WORDEN VERLEEND TEGEN BETALING VAN ROYALTY ' S . OM DIT LAATSTE - ECONOMISCHE - ASPECT VAN HET AUTEURSRECHT GAAT HET IN DE DOOR DE NATIONALE RECHTER GESTELDE VRAAG , EN ER IS GEEN REDEN OM IN ZOVERRE VOOR DE TOEPASSING VAN ARTIKEL 36 EEG-VERDRAG ONDERSCHEID TE MAKEN TUSSEN HET AUTEURSRECHT EN DE ANDERE INDUSTRIELE EN COMMERCIELE EIGENDOMSRECHTEN .

13 DE COMMERCIELE EXPLOITATIE VAN HET AUTEURSRECHT VORMT NIET ALLEEN EEN BRON VAN INKOMSTEN VOOR DE RECHTHEBBENDE , MAAR IS TEVENS EEN VORM VAN TOEZICHT OP DE VERHANDELING DOOR DE RECHTHEBBENDE , DE NAMENS HEM OPTREDENDE MAATSCHAPPIJEN VOOR HET BEHEER VAN AUTEURSRECHTEN EN DE LICENTIEHOUDERS . IN DIT OPZICHT LEVERT DE COMMERCIELE EXPLOITATIE VAN HET AUTEURSRECHT DEZELFDE PROBLEMEN OP ALS DIE VAN EEN ANDER RECHT VAN INDUSTRIELE OF COMMERCIELE EIGENDOM .

14 DE DOOR DE BELGISCHE REGERING EN DE ITALIAANSE REGERING VOOR HET HOF VERDEDIGDE OPVATTING , DAT BIJ GEBREKE VAN EEN HARMONISATIE IN DEZE SECTOR HET TERRITORIALITEITSBEGINSEL VAN DE AUTEURSRECHTELIJKE BEPALINGEN ALTIJD VOORRANG HEEFT BOVEN DAT VAN HET VRIJE VERKEER VAN GOEDEREN BINNEN DE GEMEENSCHAPPELIJKE MARKT , DIENT TE WORDEN VERWORPEN . IMMERS HET WEZENLIJKE DOEL VAN HET VERDRAG , DE VERSMELTING VAN DE NATIONALE MARKTEN TOT EEN ENKELE MARKT , ZOU NIET KUNNEN WORDEN BEREIKT INDIEN DE ONDERDANEN VAN DE LID-STATEN AAN DE ONDERSCHEIDEN RECHTSSSTELSELS DIER STATEN DE MOGELIJKHEID ONTLEENDEN , DE MARKT TE VERDELEN EN VERKAPTE BEPERKINGEN VAN DE HANDEL TUSSEN DE LID-STATEN TOT STAND TE BRENGEN .

15 UIT HET VORENOVERWOGENE VLOEIT VOORT DAT NOCH DE AUTEURSRECHTHEBBENDE OF ZIJN LICENTIEHOUDER , NOCH EEN NAMENS DE RECHTHEBBENDE OF DE LICENTIEHOUDER OPTREDENDE MAATSCHAPPIJ VOOR HET BEHEER VAN AUTEURSRECHTEN , MET EEN BEROEP OP HET DOOR HET AUTEURSRECHT VERLEENDE EXCLUSIEVE EXPLOITATIERECHT DE INVOER VAN GELUIDSDRAGERS DIE IN EEN ANDERE LID-STAAT DOOR DE RECHTHEBBENDE ZELF OF MET DIENS TOESTEMMING RECHTMATIG IN HET VERKEER ZIJN GEBRACHT , KAN VERHINDEREN OF BEPERKEN .

16 DE GEMA HEEFT BETOOGD DAT EEN DERGELIJKE UITLEGGING VAN DE ARTIKELEN 30 EN 36 EEG-VERDRAG NIET VOLSTAAT VOOR DE OPLOSSSING VAN HET PROBLEEM WAARVOOR DE NATIONALE RECHTERLIJKE INSTANTIE ZICH GESTELD ZIET , AANGEZIEN DE VORDERING VAN DE GEMA VOOR DE DUITSE RECHTER NIET HET VERBOD OF DE BEPERKING VAN DE VERHANDELING VAN DE BETROKKEN GRAMMOFOONPLATEN EN MUSICASSETTES OP DUITS GRONDGEBIED ZOU BETREFFEN , MAAR DE GELIJKHEID VAN DE VOOR DE VERBREIDING VAN DIE GELUIDSDRAGERS OP DE DUITSE MARKT BETAALDE VERGOEDINGEN . DE GERECHTIGDE TOT EEN AUTEURSRECHT OP EEN OPGENOMEN MUZIEKWERK ZOU ER EEN RECHTMATIG BELANG BIJ HEBBEN OM DE VRUCHTEN TE PLUKKEN VAN ZIJN INTELLECTUELE OF ARTISTIEKE PRESTATIE , ONGEACHT DE OMVANG VAN DE VERBREIDING VAN ZIJN WERK ; BIJGEVOLG ZOU HEM NIET HET RECHT KUNNEN WORDEN ONTZEGD , VERGOEDINGEN TE VORDEREN GELIJKWAARDIG AAN DIE WELKE IN HET LAND VAN VERHANDELING WORDEN BETAALD .

17 OM TE BEGINNEN ZIJ OPGEMERKT DAT DE VRAAG VAN DE NATIONALE RECHTER BETREKKING HEEFT OP DE RECHTSGEVOLGEN VAN DE INBREUK OP HET AUTEURSRECHT . WAAR DE GEMA OP GROND VAN DE BETROKKEN NATIONALE WETTELIJKE REGELING VERGOEDING VAN DE DOOR DIE INBREUK VEROORZAAKTE SCHADE HEEFT GEVORDERD , DOET HET ER NIET TOE OF HET DOOR HAAR GEVORDERDE BEDRAG AAN DE HAND VAN HET VERSCHIL TUSSEN DE VOOR DE VERBREIDING OP DE NATIONALE MARKT TE BETALEN EN DE IN HET LAND VAN VERVAARDIGING BETAALDE ROYALTY ' S DAN WEL ANDERSZINS WORDT BEREKEND . HAAR VORDERINGEN ZIJN IN IEDER GEVAL GEBASEERD OP HET EXCLUSIEVE EXPLOITATIERECHT VAN DE AUTEURSRECHTHEBBENDE , OP GROND WAARVAN DEZE HET VRIJE VERKEER VAN DE PRODUKTEN WAAROP HET BESCHERMDE MUZIEKWERK IS OPGENOMEN , MAG VERBIEDEN OF BEPERKEN .

18 VERVOLGENS ZIJ OPGEMERKT DAT EEN NATIONALE WETTELIJKE BEPALING EEN MET HET BEHEER VAN AUTEURSRECHTEN BELASTE ONDERNEMING , DIE DAARVOOR OP HET GRONDGEBIED VAN EEN LID-STAAT EEN FEITELIJK MONOPOLIE HEEFT , NIET MAG TOESTAAN EEN HEFFING TOE TE PASSEN OP PRODUKTEN DIE ZIJN INGEVOERD UIT EEN ANDERE LID-STAAT , WAAR ZIJ DOOR DE AUTEURSRECHTHEBBENDE OF MET DIENS TOESTEMMING IN HET VERKEER ZIJN GEBRACHT , OM ALDUS EEN AFSCHERMING BINNEN DE GEMEENSCHAPPELIJKE MARKT TOT STAND TE BRENGEN . EEN DERGELIJKE PRAKTIJK ZOU EROP NEERKOMEN DAT EEN PARTICULIERE ONDERNEMING BIJ DE INVOER VAN GELUIDSDRAGERS DIE ZICH REEDS BINNEN DE GEMEENSCHAPPELIJKE MARKT IN HET VRIJE VERKEER BEVINDEN , EEN BELASTING WEGENS GRENSOVERSCHRIJDING VAN DIE PRODUKTEN ZOU MOGEN INVOEREN , EN ZOU BIJGEVOLG LEIDEN TOT BEKRACHTIGING VAN HET ISOLEMENT VAN DE NATIONALE MARKTEN , DAT HET VERDRAG BEOOGT OP TE HEFFEN .

19 UIT HET VOORGAANDE VOLGT DAT DIT BETOOG VAN DE GEMA DIENT TE WORDEN VERWORPEN , OMDAT HET ONVERENIGBAAR IS MET DE WERKING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE MARKT EN DE DOELSTELLINGEN VAN HET VERDRAG .

20 DE GEMA EN DE BELGISCHE REGERING HEBBEN VOOR HET HOF OPGEMERKT DAT EEN STELSEL VAN VRIJ VERKEER VAN GELUIDSDRAGERS IN IEDER GEVAL ONTOELAATBAAR IS WAAR HET GAAT OM IN HET VERENIGD KONINKRIJK VERVAARDIGDE GELUIDSDRAGERS , AANGEZIEN INGEVOLGE SECTION 8 VAN DE BRITSE AUTEURSWET ( COPYRIGHT ACT ) WETTELIJKE LICENTIES ZOUDEN WORDEN VERLEEND TEGEN BETALING VAN EEN LAGERE VERGOEDING , EN DE UITBREIDING VAN EEN DERGELIJKE WETTELIJKE LICENTIE TOT ANDERE LANDEN IN STRIJD ZOU ZIJN MET DE BEPALINGEN VAN DE BERNER CONVENTIE VOOR DE BESCHERMING VAN WERKEN VAN LETTERKUNDE EN KUNST .

21 VORENGENOEMD ARTIKEL 8 BEPAALT IN HOOFDZAAK DAT OP HET AUTEURSRECHT VAN DE COMPONIST VAN EEN MUZIEKWERK GEEN INBREUK WORDT GEMAAKT DOOR DE VERVAARDIGING VAN EEN GELUIDSDRAGER WAAROP DIT WERK IS OPGENOMEN , INDIEN HET WERK REEDS IN HET VERENIGD KONINKRIJK DOOR DE AUTEUR OF MET DIENS TOESTEMMING OP EEN GELUIDSDRAGER IS OPGENOMEN OM IN HET VERKEER TE WORDEN GEBRACHT EN DE FABRIKANT BOVENDIEN DE AUTEUR IN KENNIS STELT VAN ZIJN VOORNEMEN HET WERK VOOR DE VERKOOP OP TE NEMEN , EN HEM ROYALTY ' S TER HOOGTE VAN 6,25 % VAN DE DETAILHANDELSPRIJS VAN DE GELUIDSDRAGER BETAALT .

22 BLIJKENS HET DOSSIER LEIDT DEZE REGELING IN DE PRAKTIJK ERTOE DAT DE ROYALTY ' S VOOR DE VERVAARDIGING VAN GELUIDSDRAGERS IMMER OP 6,25 % VAN DE DETAILVERKOOPPRIJS WORDEN VASTGESTELD , AANGEZIEN GEEN ENKELE LICENTIENEMER BEREID IS EEN HOGER TARIEF OVEREEN TE KOMEN . HET TARIEF VAN 6,25 % IS ALDUS IN FEITE GAAN GELDEN ALS HET TARIEF WAARTEGEN CONTRACTUELE LICENTIES WORDEN OVEREENGEKOMEN , ZODAT DE BRITSE WETTELIJKE REGELING EEN PLAFONNERING VAN DE AAN DE AUTEURSRECHTHEBBENDEN TOEGEKENDE VERGOEDINGEN TOT GEVOLG HEEFT .

23 INDIEN DERHALVE EEN MAATSCHAPPIJ VOOR HET BEHEER VAN AUTEURSRECHTEN , DIE NAMENS EEN RECHTHEBBENDE HET EXCLUSIEVE EXPLOITATIERECHT UITOEFENT , HET VERSCHIL VORDERT TUSSEN HET BETAALDE TARIEF VAN 6,25 % EN HET OP HAAR NATIONALE MARKT GELDENDE TARIEF , TRACHT ZIJ IN WERKELIJKHEID DE WERKING VAN DE UIT DE OMSTANDIGHEDEN IN HET VERENIGD KONINKRIJK VOORTVLOEIENDE PRIJSVERSCHILLEN OP TE HEFFEN EN ALDUS DE IMPORTEURS VAN GELUIDSDRAGERS HET ECONOMISCH VOORDEEL TE ONTNEMEN DAT ZIJ AAN DE TOTSTANDBRENGING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE MARKT ONTLENEN .

24 ZOALS HET HOF REEDS IN EEN ANDER VERBAND - IN HET ARREST VAN 31 OKTOBER 1974 ( ZAAK 15/74 , CENTRAFARM I , JURISPR . 1974 , BLZ . 1147 ) - HEEFT VASTGESTELD , VERMAG EEN VERSCHIL TUSSEN DE NATIONALE WETTELIJKE REGELINGEN WAARDOOR DE MEDEDINGING TUSSEN DE LID-STATEN KAN WORDEN VERVALST , NIET HET FEIT TE RECHTVAARDIGEN DAT EEN LID-STAAT WETTELIJKE BESCHERMING VERLEENT AAN PRAKTIJKEN VAN EEN PARTICULIERE INSTELLING DIE ONVERENIGBAAR ZIJN MET DE VOORSCHRIFTEN INZAKE HET VRIJE VERKEER VAN GOEDEREN .

25 VOORTS DIENT TE WORDEN OPGEMERKT DAT DE AUTEUR IN HET KADER VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE MARKT , DIE WORDT GEKENMERKT DOOR HET VRIJE VERKEER VAN GOEDEREN EN HET VRIJ VERRICHTEN VAN DIENSTEN , RECHTSTREEKS OF DOOR TUSSENKOMST VAN ZIJN UITGEVER IN EEN WILLEKEURIGE LID-STAAT VRIJ DE PLAATS KAN KIEZEN WAAR HIJ ZIJN WERK IN HET VERKEER BRENGT . BIJ DEZE KEUZE KAN HIJ ZIJN EIGEN BELANG LATEN PREVALEREN , WAARBIJ NIET ALLEEN DE HOOGTE VAN DE IN DE BETROKKEN LID-STAAT GEWAARBORGDE VERGOEDING EEN ROL SPEELT , MAAR OOK ANDERE FACTOREN ZOALS BIJVOORBEELD DE VERBREIDINGSMOGELIJKHEDEN VAN ZIJN WERK EN DE VERHANDELINGSFACILITEITEN , DIE OVERIGENS DANKZIJ HET VRIJE VERKEER VAN GOEDEREN BINNEN DE GEMEENSCHAP ZIJN TOEGENOMEN . BIJGEVOLG MAG HET EEN MAATSCHAPPIJ VOOR HET BEHEER VAN AUTEURSRECHTEN NIET VRIJSTAAN , BIJ INVOER IN EEN ANDERE LID-STAAT EEN AANVULLENDE VERGOEDING TE VORDEREN OP GROND DAT HET BEDRAG VAN DE VERGOEDINGEN VAN LID-STAAT TOT LID-STAAT VERSCHILT .

26 UIT HET VOORGAANDE VOLGT DAT DE VERSCHILLEN DIE BIJ GEBREKE VAN EEN HARMONISATIE VAN DE NATIONALE VOORSCHRIFTEN INZAKE DE COMMERCIELE EXPLOITATIE VAN AUTEURSRECHTEN NOG BESTAAN , NIET MOGEN WORDEN AANGEGREPEN OM HET VRIJE VERKEER VAN GOEDEREN IN DE GEMEENSCHAPPELIJKE MARKT TE BELEMMEREN .

27 BIJGEVOLG DIENT OP DE VRAAG VAN HET BUNDESGERICHTSHOF TE WORDEN GEANTWOORD DAT DE ARTIKELEN 30 EN 36 EEG-VERDRAG ALDUS MOETEN WORDEN UITGELEGD , DAT ZIJ ZICH VERZETTEN TEGEN TOEPASSING VAN EEN NATIONALE WETTELIJKE REGELING INGEVOLGE WELKE EEN MAATSCHAPPIJ VOOR HET BEHEER VAN AUTEURSRECHTEN , DIE GEMACHTIGD IS DE AUTEURSRECHTEN VAN DE COMPONISTEN VAN IN EEN ANDERE LID-STAAT OP PLATEN OF ANDERE GELUIDSDRAGERS OPGENOMEN WERKEN GELDEND TE MAKEN , INGEVAL DEZE GELUIDSDRAGERS OP DE NATIONALE MARKT TE KOOP WORDEN AANGEBODEN NA IN DIE ANDERE LID-STAAT DOOR OF MET TOESTEMMING VAN DE GERECHTIGDEN TOT HET AUTEURSRECHT IN HET VRIJE VERKEER TE ZIJN GEBRACHT , MET EEN BEROEP OP DIE RECHTEN BETALING KAN VERLANGEN VAN EEN VERGOEDING TER HOOGTE VAN DE BIJ VERHANDELING OP DE NATIONALE MARKT GEBRUIKELIJKE ROYALTY ' S , ONDER AFTREK VAN LAGERE ROYALTY ' S WELKE IN DE LID-STAAT VAN VERVAARDIGING ZIJN BETAALD .

HET HOF VAN JUSTITIE ,

UITSPRAAK DOENDE OP DE DOOR HET BUNDESGERICHTSHOF BIJ TWEE BESCHIKKINGEN VAN 19 DECEMBER 1979 GESTELDE VRAAG ,

VERKLAART VOOR RECHT :

DE ARTIKELEN 30 EN 36 EEG-VERDRAG MOETEN ALDUS WORDEN UITGELEGD , DAT ZIJ ZICH VERZETTEN TEGEN TOEPASSING VAN EEN NATIONALE WETTELIJKE REGELING INGEVOLGE WELKE EEN MAATSCHAPPIJ VOOR HET BEHEER VAN AUTEURSRECHTEN , DIE GEMACHTIGD IS DE AUTEURSRECHTEN VAN DE COMPONISTEN VAN IN EEN ANDERE LID-STAAT OP PLATEN OF ANDERE GELUIDSDRAGERS OPGENOMEN WERKEN GELDEND TE MAKEN , INGEVAL DEZE GELUIDSDRAGERS OP DE NATIONALE MARKT TE KOOP WORDEN AANGEBODEN NA IN DIE ANDERE LID-STAAT DOOR OF MET TOE STEMMING VAN DE GERECHTIGDEN TOT HET AUTEURSRECHT IN HET VRIJE VERKEER TE ZIJN GEBRACHT , MET EEN BEROEP OP DIE RECHTEN BETALING KAN VERLANGEN VAN EEN VERGOEDING TER HOOGTE VAN DE BIJ VERHANDELING OP DE NATIONALE MARKT GEBRUIKELIJKE ROYALTY ' S , ONDER AFTREK VAN LAGERE ROYALTY ' S WELKE IN DE LID-STAAT VAN VERVAARDIGING ZIJN BETAALD .

1 . GELUIDSDRAGERS ZIJN , OOK WANNEER DAAROP BESCHERMDE MUZIEKWERKEN ZIJN OPGENOMEN , PRODUKTEN WAARVOOR HET IN HET EEG-VERDRAG VOORZIENE STELSEL VAN HET VRIJE VERKEER VAN GOEDEREN GELDT .

2 . DE UITDRUKKING ' ' BESCHERMING VAN DE INDUSTRIELE EN COMMERCIELE EIGENDOM ' ' IN ARTIKEL 36 EEG-VERDRAG OMVAT MEDE DE DOOR HET AUTEURSRECHT GEBODEN BESCHERMING , MET NAME VOOR ZOVER DIT RECHT COMMERCIEEL WORDT GEEXPLOITEERD IN DE VORM VAN LICENTIES DIE DE VERBREIDING VAN GOEDEREN DIE HET BESCHERMDE WERK VAN LETTERKUNDE OF KUNST BELICHAMEN , IN DE VERSCHILLENDE LID-STATEN NADELIG KUNNEN BEINVLOEDEN .

3 . DE GERECHTIGDE TOT EEN IN EEN LID-STAAT WETTELIJK BESCHERMD RECHT VAN INDUSTRIELE EN COMMERCIELE EIGENDOM KAN ZICH NIET OP DE WETTELIJKE REGELING VAN DIE STAAT BEROEPEN OM DE INVOER VAN EEN PRODUKT DAT OP DE MARKT VAN EEN ANDERE LID-STAAT DOOR HEMZELF OF MET ZIJN TOESTEMMING RECHTMATIG IN HET VERKEER IS GEBRACHT , TE VERHINDEREN . HETZELFDE GELDT MET BETREKKING TOT HET AUTEURSRECHT WAARVAN DE COMMERCIELE EXPLOITATIE DEZELFDE PROBLEMEN OPLEVERT ALS DIE VAN EEN ANDER RECHT VAN INDUSTRIELE OF COMMERCIELE EIGENDOM . NOCH DE AUTEURSRECHTHEBBENDE OF ZIJN LICENTIEHOUDER , NOCH EEN NAMENS DE RECHTHEBBENDE OF DE LICENTIEHOUDER OPTREDENDE MAATSCHAPPIJ VOOR HET BEHEER VAN AUTEURSRECHTEN , KAN DAN OOK MET EEN BEROEP OP HET DOOR HET AUTEURSRECHT VERLEENDE EXCLUSIEVE EXPLOITATIERECHT DE INVOER VAN GELUIDSDRAGERS DIE IN EEN ANDERE LID-STAAT DOOR DE RECHTHEBBENDE ZELF OF MET DIENS TOESTEMMING RECHTMATIG IN HET VERKEER ZIJN GEBRACHT , VERHINDEREN OF BEPERKEN .

4 . EEN VERSCHIL TUSSEN DE NATIONALE WETTELIJKE REGELINGEN , WAARDOOR DE MEDEDINGING TUSSEN LID-STATEN KAN WORDEN VERVALST , VERMAG NIET HET FEIT TE RECHTVAARDIGEN DAT EEN LID-STAAT WETTELIJK BESCHERMING VERLEENT AAN PRAKTIJKEN VAN EEN PARTICULIERE INSTELLING DIE ONVERENIGBAAR ZIJN MET DE VOORSCHRIFTEN INZAKE HET VRIJE VERKEER VAN GOEDEREN .

DE ARTIKELEN 30 EN 36 EEG-VERDRAG MOETEN ALDUS WORDEN UITGELEGD , DAT ZIJ ZICH VERZETTEN TEGEN TOEPASSING VAN EEN NATIONALE WETTELIJKE REGELING INGEVOLGE WELKE EEN MAATSCHAPPIJ VOOR HET BEHEER VAN AUTEURSRECHTEN , DIE GEMACHTIGD IS DE AUTEURSRECHTEN VAN DE COMPONISTEN VAN IN EEN ANDERE LID-STAAT OP PLATEN OF ANDERE GELUIDSDRAGERS OPGENOMEN WERKEN GELDEND TE MAKEN , INGEVAL DEZE GELUIDSDRAGERS OP DE NATIONALE MARKT TE KOOP WORDEN AANGEBODEN NA IN DIE ANDERE LID-STAAT DOOR OF MET TOESTEMMING VAN DE GERECHTIGDEN TOT HET AUTEURSRECHT IN HET VRIJE VERKEER TE ZIJN GEBRACHT , MET EEN BEROEP OP DIE RECHTEN BETALING KAN VERLANGEN VAN EEN VERGOEDING TER HOOGTE VAN DE BIJ VERHANDELING OP DE NATIONALE MARKT GEBRUIKELIJKE ROYALTY ' S , ONDER AFTREK VAN ROYALTY ' S WELKE IN DE LID-STAAT VAN VERVAARDIGING ZIJN BETAALD .

1 . VRIJ VERKEER VAN GOEDEREN - VERDRAGSBEPALINGEN - TOEPASSING OP GELUIDSDRAGERS WAAROP BESCHERMDE MUZIEKWERKEN ZIJN OPGENOMEN

( EEG-VERDRAG , ARTIKEL 30 )

2 . VRIJ VERKEER VAN GOEDEREN - INDUSTRIELE EN COMMERCIELE EIGENDOM - AUTEURSRECHT - TOEPASSING ARTIKEL 36 EEG-VERDRAG

( EEG-VERDRAG , ARTIKEL 36 )

3 . VRIJ VERKEER VAN GOEDEREN - INDUSTRIELE EN COMMERCIELE EIGENDOM - AUTEURSRECHT - BESCHERMING - GRENZEN - IN EEN ANDERE LID-STAAT MET TOESTEMMING VAN DE AUTEUR IN HET VERKEER GEBRACHTE GELUIDSDRAGERS - INVOER IN ANDERE LID-STAAT - VERHINDERING - NIET GEOORLOOFD

( EEG-VERDRAG , ARTIKELEN 30 EN 36 )

4 . VRIJ VERKEER VAN GOEDEREN - INDUSTRIELE EN COMMERCIELE EIGENDOM - AUTEURSRECHT - BESCHERMING - GRENZEN - IN EEN ANDERE LID-STAAT MET TOESTEMMING VAN DE AUTEUR IN HET VERKEER GEBRACHTE GELUIDSDRAGERS - INVOER IN EEN ANDERE LID-STAAT - VERSCHIL TUSSEN DE IN DE TWEE STATEN GEINDE ROYALTY ' S - DOOR EEN MAATSCHAPPIJ VOOR HET BEHEER VAN AUTEURSRECHTEN MAG GEEN AANVULLENDE VERGOEDING WORDEN VERLANGD

( EEG-VERDRAG , ARTIKELEN 30 EN 36 )

KOSTEN

DE KOSTEN DOOR DE REGERING VAN HET KONINKRIJK BELGIE , DE REGERING VAN DE ITALIAANSE REPUBLIEK , DE REGERING VAN DE FRANSE REPUBLIEK EN DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN WEGENS INDIENING HUNNER OPMERKINGEN BIJ HET HOF GEMAAKT , KUNNEN NIET VOOR VERGOEDING IN AANMERKING KOMEN . TEN AANZIEN VAN DE PARTIJEN IN HET HOOFDGEDING IS DE PROCEDURE ALS EEN ALDAAR GEREZEN INCIDENT TE BESCHOUWEN , ZODAT DE NATIONALE RECHTERLIJKE INSTANTIE OVER DE KOSTEN HEEFT TE BESLISSEN .

IN DE GEVOEGDE ZAKEN 55 EN 57/80 ,

BETREFFENDE VERZOEKEN AAN HET HOF KRACHTENS ARTIKEL 177 EEG-VERDRAG VAN HET BUNDESGERICHTSHOF , IN DE ALDAAR AANHANGIGE GEDINGEN TUSSEN

MUSIK-VERTRIEB MEMBRAN GMBH , TE HAMBURG ( ZAAK 55/80 ),

K-TEL INTERNATIONAL , TE FRANKFURT ( ZAAK 57/80 ),

EN

GEMA - GESELLSCHAFT FUR MUSIKALISCHE AUFFUHRUNGS- UND MECHANISCHE VERVIELFALTIGUNGSRECHTE , TE BERLIJN ,

OM EEN PREJUDICIELE BESLISSING OVER DE UITLEGGING VAN DE ARTIKELEN 30 E.V . EEG-VERDRAG ,