Home

ARREST VAN HET HOF VAN 25 MAART 1981. - COOPERATIEVE STREMSEL - EN KLEURSELFABRIEK TEGEN COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. - (" MEDEDINGING - EXCLUSIEVE AANKOOPVERPLICHTING STREMSEL "). - ZAAK NO. 61/80.

ARREST VAN HET HOF VAN 25 MAART 1981. - COOPERATIEVE STREMSEL - EN KLEURSELFABRIEK TEGEN COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. - (" MEDEDINGING - EXCLUSIEVE AANKOOPVERPLICHTING STREMSEL "). - ZAAK NO. 61/80.

ARREST VAN HET HOF VAN 25 MAART 1981. - COOPERATIEVE STREMSEL - EN KLEURSELFABRIEK TEGEN COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. - (" MEDEDINGING - EXCLUSIEVE AANKOOPVERPLICHTING STREMSEL "). - ZAAK NO. 61/80.

Jurisprudentie 1981 bladzijde 00851


Samenvatting
Partijen
Onderwerp
Overwegingen van het arrest
Beslissing inzake de kosten
Dictum


1 . MEDEDINGING - MEDEDINGINGSREGELING - DOOR EEN COOPERATIE AAN HAAR LEDEN OPGELEGDE EXCLUSIEVE AANKOOPVERPLICHTING - INBREUK OP DE MEDEDINGING

( ARTIKEL 85 , LID 1 , EEG-VERDRAG )

2 . LANDBOUW - LANDBOUWPRODUKTEN - IN BIJLAGE II VAN HET VERDRAG GENOEMDE PRODUKTEN - BEGRIPPEN - UITLEGGING - VERWIJZING NAAR DE TOELICHTINGEN OP DE IDR-NOMENCLATUUR

( ARTIKEL 38 , LID 3 , EN BIJLAGE II VAN HET EEG-VERDRAG )

3 . LANDBOUW - MEDEDINGINGSREGELS - VERORDENING NR . 26 - TOEPASSINGSGEBIED - BEPERKT TOT IN BIJLAGE II VAN HET VERDRAG GENOEMDE PRODUKTEN

( ARTIKEL 42 EN BIJLAGE II VAN HET EEG-VERDRAG ; VERORDENING NR . 26 VAN DE RAAD )


1 . DE STATUTAIRE BEPALINGEN VAN EEN PRODUKTIECOOPERATIE , DIE DE LEDEN VERPLICHTEN ZICH VOLLEDIG BIJ HAAR TE BEVOORRADEN VOOR WAT BETREFT BEPAALDE DOOR HEN BENODIGDE PRODUKTEN EN DIE DEZE VERPLICHTING NOG VERZWAREN DOOR BETALING VAN EEN NIET ONAANZIENLIJK BEDRAG TE EISEN BIJ UITTREDING OF UITSLUITING , HEBBEN DUIDELIJK TEN DOEL TE VERHINDEREN DAT DE LEDEN ZICH BIJ ANDERE LEVERANCIERS VAN DE BETROKKEN PRODUKTEN BEVOORRADEN OF DEZE ZELF GAAN VERVAARDIGEN , INGEVAL DEZE ALTERNATIEVEN EEN PRIJS- OF KWALITEITSVOORDEEL ZOUDEN OPLEVEREN . NU HET EEN COOPERATIE BETREFT DIE PRAKTISCH ALS ENIGE LEVERANCIER VAN DE BETROKKEN PRODUKTEN OP DE MARKT VAN EEN LID-STAAT OPTREEDT , ZIJN GENOEMDE BEPALINGEN VAN DIEN AARD , DAT DE MEDEDINGING OP HET NIVEAU VAN DE BEVOORRADING TUSSEN PRODUCENTEN DIE EEN BELANGRIJK DEEL VAN DE COMMUNAUTAIRE MARKT BESTRIJKEN , ERDOOR WORDT VERHINDERD EN STREKKEN ZIJ TEVENS TOT UITSLUITING VAN DE MOGELIJKHEID DAT ER OP DE GEHELE NATIONALE MARKT EEN CONCURRENTIESITUATIE ONTSTAAT VOOR DEZE PRODUKTEN .

2 . AANGEZIEN COMMUNAUTAIRE BEPALINGEN TER TOELICHTING VAN IN BIJLAGE II VAN HET VERDRAG VOORKOMENDE BEGRIPPEN EN SOMMIGE IN DE BIJLAGE WEERGEGEVEN TARIEFPOSTEN LETTERLIJK UIT DE IDR-NOMENCLATUUR ZIJN OVERGENOMEN , DIENT MEN ZICH BIJ DE INTERPRETATIE VAN GENOEMDE BIJLAGE TE REFEREREN AAN DE TOELICHTINGEN OP DE IDR-NOMENCLATUUR .

3 . IN ARTIKEL 1 VAN VERORDENING NR . 26 INZAKE DE TOEPASSING VAN BEPAALDE REGELS BETREFFENDE DE MEDEDINGING OP DE VOORTBRENGING EN DE HANDEL IN LANDBOUWPRODUKTEN IS HAAR TOEPASSINGSGEBIED BEPERKT TOT DE VOORTBRENGING VAN EN DE HANDEL IN PRODUKTEN GENOEMD IN BIJLAGE II VAN HET VERDRAG . DEZE VERORDENING MAG DUS NIET WORDEN TOEGEPAST OP DE VERVAARDIGING VAN EEN PRODUKT DAT NIET ONDER BIJLAGE II VALT , ZELFS NIET ALS HET PRODUKT EEN HULPGRONDSTOF IS VOOR DE VOORTBRENGING VAN EEN ANDER PRODUKT DAT WEL ONDER DEZE BIJLAGE VALT .


IN ZAAK 61/80 ,

COOPERATIEVE STREMSEL- EN KLEURSELFABRIEK , TE LEEUWARDEN , TE DEZEN VERTEGENWOORDIGD DOOR P . J . P . VERLOOP , ADVOCAAT TE AMSTERDAM , DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TE LUXEMBURG BIJ L . H . DUPONG , ADVOCAAT ALDAAR , RUE DES BAINS 14A ,

VERZOEKSTER ,

ONDERSTEUND DOOR

REGERING VAN DE FRANSE REPUBLIEK , VERTEGENWOORDIGD DOOR G . GUILLAUME , DIRECTEUR BIJ DE DIRECTIE JURIDISCHE ZAKEN VAN HET MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN ALS GEMACHTIGDE , EN A . CARNELUTTI , SECRETARIS BUITENLANDSE ZAKEN , ALS ADJUNCTGEMACHTIGDE ,

TEGEN

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN , TE DEZEN VERTEGENWOORDIGD DOOR HAAR JURIDISCH ADVISEUR B . VAN DER ESCH ALS GEMACHTIGDE , BIJGESTAAN DOOR P . J . KUYPER , LID VAN DE JURIDISCHE DIENST VAN DE COMMISSIE , DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TE LUXEMBURG BIJ HAAR JURIDISCH ADVISEUR M . CERVINO , BATIMENT JEAN MONNET , KIRCHBERG ,

VERWEERSTER ,


BETREFFENDE EEN VERZOEK TOT NIETIGVERKLARING VAN BESCHIKKING 80/234 VAN DE COMMISSIE VAN 5 DECEMBER 1979 ( PB L 51 VAN 1980 , BLZ . 19 ) INZAKE EEN PROCEDURE OP GROND VAN ARTIKEL 85 EEG-VERDRAG ,


1 BIJ VERZOEKSCHRIFT , INGEKOMEN TEN HOVE OP 26 FEBRUARI 1980 , HEEFT DE COOPERATIEVE STREMSEL- EN KLEURSELFABRIEK TE LEEUWARDEN ( HIERNA TE NOEMEN : DE COOPERATIEVE ), EEN COOPERATIEVE VERENIGING DIE STREMSEL VAN DIERLIJKE HERKOMST EN KLEURSTOFFEN VOOR KAAS VERVAARDIGT , KRACHTENS ARTIKEL 173 , LID 2 , EEG-VERDRAG BEROEP INGESTELD TOT NIETIGVERKLARING VAN DE BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE VAN 5 DECEMBER 1979 INZAKE EEN PROCEDURE OP GROND VAN ARTIKEL 85 VAN HET VERDRAG ( PB L 51 VAN 1980 , BLZ . 19 ). BIJ BESCHIKKING VAN 2 JULI 1980 IS DE FRANSE REPUBLIEK TOEGELATEN ALS INTERVERNIENTE TER ONDERSTEUNING VAN DE COOPERATIEVE .

2 IN ARTIKEL 1 VAN DE BESTREDEN BESCHIKKING WORDT GECONSTATEERD DAT TWEE STATUTAIRE BEPALINGEN VAN DE COOPERATIEVE , TE WETEN DE EXCLUSIEVE AANKOOPVERPLICHTING ALSMEDE DE VERPLICHTING , BIJ UITTREDING EEN BEDRAG TE BETALEN DAT EVENREDIG IS AAN DE HOEVEELHEID STREMSEL DIE JAARLIJKS BIJ DE COOPERATIEVE IS AANGEKOCHT , INBREUK MAKEN OP ARTIKEL 85 , LID 1 , EEG-VERDRAG . IN ARTIKEL 2 VAN DE BESCHIKKING WORDT TOEPASSING VAN ARTIKEL 85 , LID 3 , VAN HET VERDRAG AFGEWEZEN . ARTIKEL 3 VERPLICHT DE COOPERATIEVE EN HAAR LEDEN EEN EINDE TE MAKEN AAN DE VASTGESTELDE INBREUKEN .

3 DE STATUTEN VAN DE COOPERATIEVE LEGGEN DE LEDEN DE VERPLICHTING OP , ALLE STREMSEL EN KLEURSTOFFEN VOOR KAAS DIE ZIJ NODIG HEBBEN BIJ HAAR TE KOPEN . OP NIET-NAKOMING VAN DEZE VERPLICHTING STAAT EEN BOETE VAN HFL 500 . SCHENDING VAN DE STATUTEN KAN LEIDEN TOT UITSLUITING VAN HET BETROKKEN LID . IN GEVAL VAN UITTREDING OF UITSLUITING VAN EEN LID BEPALEN DE STATUTEN DAT DIT LID EEN BEDRAG IN HET RESERVEFONDS VAN DE COOPERATIEVE MOET STORTEN , GELIJK AAN HFL 2,50 MAAL HET JAARLIJKS GEMIDDELDE VAN HET AANTAL LITERS STREMSEL DAT HIJ GEDURENDE DE LAATSTE VIJF JAREN VAN ZIJN LIDMAATSCHAP VAN DE COOPERATIEVE HEEFT BETROKKEN .

4 UIT DE BESTREDEN BESCHIKKING BLIJKT , DAT DE COOPERATIEVE 100 % VAN DE NATIONALE PRODUKTIE VAN STREMSEL EN ONGEVEER 90 % VAN DIE VAN KLEURSTOFFEN VOOR KAAS VERVAARDIGT ; VOORTS LEVERT ZIJ 94 % VAN HAAR STREMSELPRODUKTIE EN 80 % VAN HAAR KLEURSTOFPRODUKTIE AAN DE LEDEN , DIE VOLGENS DE COMMISSIE MEER DAN 90 % VAN DE NEDERLANDSE ZUIVELINDUSTRIE VERTEGENWOORDIGEN . DE REST VAN DE PRODUKTIE WORDT VERKOCHT AAN NEDERLANDSE KAASFABRIKANTEN DIE GEEN LID ZIJN . WAT BETREFT DE INTRACOMMUNAUTAIRE HANDEL IN STREMSEL , MET INBEGRIP VAN SYNTHETISCH STREMSEL , WORDT IN DE BESCHIKKING VASTGESTELD , DAT NEDERLAND TUSSEN 1976 EN 1978 16 TON STREMSEL UIT ANDERE LID-STATEN HEEFT INGEVOERD , TERWIJL DE OVERIGE LID-STATEN - WAARBIJ BELGIE EN LUXEMBURG ALS EEN MARKTGEBIED WORDEN BESCHOUWD - TUSSEN DE 113 EN 745 TON HEBBEN INGEVOERD . UIT DE BESCHIKKING BLIJKT TENSLOTTE DAT DE OMVANG VAN DE KLEURSTOFPRODUKTIE VAN DE COOPERATIEVE ZEER GERING IS TEN OPZICHTE VAN DE PRODUKTIE VAN STREMSEL , WELKE IN 1978 830 000 LITER BEDROEG .

5 TEN AANZIEN VAN DE TOEPASSELIJKHEID VAN ARTIKEL 85 , LID 1 , STELT DE COMMISSIE IN HAAR BESCHIKKING VAST DAT ZOWEL DE EXCLUSIEVE AANKOOPVERPLICHTING , GESANCTIONEERD DOOR EEN BOETE EN VERSTERKT DOOR DE MOGELIJKHEID VAN UITSLUI TING MET BETALING VAN EEN ZEKER BEDRAG IN GEVAL VAN NIET-NAKOMING VAN DEZE VERPLICHTING , ALS DE VERPLICHTING OM BIJ UITTREDING EEN OVEREENKOMSTIG BEDRAG TE BETALEN , DE MEDEDINGING BINNEN DE GEMEENSCHAPPELIJKE MARKT MERKBAAR BEPERKEN EN DE HANDEL TUSSEN DE LID-STATEN MERKBAAR KUNNEN BEINVLOEDEN . DE LEDEN , DIE VOLGENS DE BESCHIKKING MEER DAN 90 % VAN DE NEDERLANDSE ZUIVELINDUSTRIE VERTEGENWOORDIGEN , ZOUDEN IMMERS DOOR DEZE VERPLICHTINGEN WORDEN VERHINDERD DE ONDERHAVIGE PRODUKTEN TE KOPEN BIJ ANDERE LEVERANCIERS , DIE VOORAL IN DE OVERIGE LID-STATEN GEVESTIGD ZIJN .

6 DE COMMISSIE ERKENT IN DE BESCHIKKING DAT AAN DE EERSTE TWEE VOORWAARDEN VAN ARTIKEL 85 , LID 3 , IS VOLDAAN , DOORDAT DE OPRICHTING VAN DE COOPERATIEVE HEEFT BIJGEDRAGEN TOT VERBETERING VAN DE PRODUKTIE EN VAN DE VERDELING VAN DE BETROKKEN PRODUKTEN , TERWIJL EEN BILLIJK AANDEEL IN DE DAARUIT VOORTVLOEIENDE VOORDELEN DE GEBRUIKERS TEN GOEDE KOMT . AAN DE DERDE EN VIERDE VOORWAARDE ZOU ECHTER NIET ZIJN VOLDAAN , ENERZIJDS , OMDAT ER MINDER BEPERKENDE OPLOSSINGEN BESTAAN OM DE DOOR DE COOPERATIEVE VERWORVEN VOORDELEN TE VERWEZENLIJKEN , ZOALS BIJVOORBEELD EEN BEPERKTE AFNAMEVERPLICHTING OF DE VERPLICHTING OM BIJ UITTREDING EEN OPZEGTERMIJN IN ACHT TE NEMEN , EN ANDERZIJDS , OMDAT PRAKTISCH IEDERE MEDEDINGING OP BIJNA DE GEHELE NEDERLANDSE MARKT VOOR DE ONDERHAVIGE PRODUKTEN WORDT UITGESCHAKELD .

7 DE BESCHIKKING VERWERPT TOEPASSING VAN VERORDENING NR . 26/62 VAN DE RAAD VAN 4 APRIL 1962 INZAKE DE TOEPASSING VAN BEPAALDE REGELS BETREFFENDE DE MEDEDINGING OP DE VOORTBRENGING VAN EN DE HANDEL IN LANDBOUWPRODUKTEN ( PB 1962 , BLZ . 993 ), OMDAT HET TOEPASSINGSGEBIED VAN DEZE VERORDENING WORDT BEPAALD DOOR BIJLAGE II VAN HET VERDRAG , WAARIN STREMSEL NIET IS VERMELD .

8 DE COOPERATIEVE DOET HAAR BEROEP TOT NIETIGVERKLARING STEUNEN OP ZEVEN MIDDELEN , GEBASEERD OP SCHENDING VAN ARTIKEL 85 , LEDEN 1 EN 3 , EN VAN VERORDENING NR . 26/62 . DE INTERVENTIE VAN DE FRANSE REGERING STREKT ER IN HOOFDZAAK TOE , DE BIJZONDERE POSITIE EN DE EIGEN BEHOEFTEN VAN DE LANDBOUWCOOPERATIE IN HET ALGEMEEN VEILIG TE STELLEN .

ARTIKEL 85 , LID 1

9 IN HET EERSTE MIDDEL BETWIST DE COOPERATIEVE DAT DE EXCLUSIEVE AANKOOPVERPLICHTING DE MEDEDINGING BINNEN DE GEMEENSCHAPPELIJKE MARKT MERKBAAR BEPERKT . DEZE VERPLICHTING BEOOGT NIET DE MEDEDINGING TE BEPERKEN , MAAR HEEFT TEN DOEL DE OPTIMALE PRODUKTIE VAN STREMSEL TE BEVORDEREN EN DE BEVOORRADING VAN DE LEDEN VEILIG TE STELLEN . DE BESTREDEN BESCHIKKING GAAT IN TEGEN HET TRADITIONELE SYSTEEM VAN COOPERATIEVE SAMENWERKING , VOOR HET FUNCTIONEREN WAARVAN DE EXCLUSIEVE AANKOOPVERPLICHTING EEN ESSENTIELE VOORWAARDE IS . DE COOPERATIES IN DE LANDBOUWSECTOR MOETEN IN HET LICHT VAN ARTIKEL 85 , LID 1 , VAN HET VERDRAG NIET WORDEN GEZIEN ALS ZELFSTANDIGE ONDERNEMINGEN , MAAR ALS EEN SAMENWERKINGSVORM DIE NOODZAKELIJKERWIJS GEBASEERD IS OP DE EXCLUSIEVE AANKOOPVERPLICHTING , ZODAT DEZE DE MEDEDINGING TUSSEN DE COOPERATIEVE EN DE LEDEN OF DERDEN NIET KAN BEPERKEN . EVENMIN KAN ZIJ DE MEDEDINGING TUSSEN DE LEDEN ONDERLING BEPERKEN ; DEZE SPEELT ZICH VOLLEDIG AF OP DE MARKT VAN KAAS .

10 HET TWEEDE MIDDEL HOUDT IN DAT DE EXCLUSIEVE AANKOOPVERPLICHTING DE HANDEL TUSSEN DE LID-STATEN NIET KAN BEINVLOEDEN , OMDAT ZOWEL DE LEDEN VAN DE COOPERATIEVE ALS DE NEDERLANDSE KAASPRODUCENTEN DIE GEEN LID ZIJN STEEDS AL HUN STREMSEL EN KLEURSTOFFEN BIJ HAAR HEBBEN GEKOCHT EN ZULKS OOK BIJ ONTBREKEN VAN DEZE VERPLICHTING ZOUDEN BLIJVEN DOEN .

11 IN HET DERDE MIDDEL VOERT DE COOPERATIEVE AAN , DAT HET BIJ UITSLUITING OF UITTREDING VAN EEN LID TE BETALEN BEDRAG GEEN BELANGRIJKE HINDERPAAL VORMT VOOR DEGENE DIE VAN STREMSELLEVERANCIER WIL VERANDEREN . IN HET VIERDE MIDDEL BETOOGT ZIJ DAT DE COMMISSIE TEN ONRECHTE HEEFT GEOORDEELD DAT HET ONTBREKEN VAN EEN VERPLICHTING UITTREEDGELD TE BETALEN ERTOE ZOU BIJDRAGEN EEN NIEUW CONCURREREND PRODUKTIECENTRUM IN HET LEVEN TE ROEPEN , DAT OOK IN ANDERE LID-STATEN STREMSEL ZOU KUNNEN VERKOPEN . GEZAMENLIJKE PRODUKTIE VORMT DE ENIGE WAARBORG VOOR EEN REGELMATIGE VOORZIENING MET STREMSEL VAN GOEDE EN CONSTANTE KWALITEIT ; OP COMMUNAUTAIR NIVEAU IS ER GEEN MARKT VOOR DIERLIJK STREMSEL ALS HANDELSPRODUKT , OMDAT DAARVOOR DE WAARDE VAN STREMSEL IN VERHOUDING TOT DIE VAN KAAS TE GERING IS ; DE REGELMATIGE BEVOORRADING MET STREMSEL VAN GOEDE EN CONSTANTE KWALITEIT IS VAN ZO GROOT BELANG , DAT DE KAASFABRIKANTEN ERNAAR STREVEN EEN VASTE RELATIE TE ONDERHOUDEN MET EEN BETROUWBARE LEVERANCIER .

12 VOOR DE BEOORDELING VAN DEZE ARGUMENTEN ZIJ ERAAN HERINNERD DAT DE IN HET GEDING ZIJNDE OVEREENKOMST ' ' ERTOE ( MOET ) STREKKEN OF TEN GEVOLGE HEBBEN DAT DE MEDEDINGING BINNEN DE GEMEENSCHAPPELIJKE MARKT WORDT VERHINDERD , BEPERKT OF VERVALST ' ' OM ONDER HET VERBOD VAN ARTIKEL 85 , LID 1 , TE VALLEN . DE STATUTAIRE BEPALINGEN VAN DE COOPERATIEVE , DIE DE LEDEN VERPLICHTEN AL HUN BENODIGDE STREMSEL EN KLEURSTOFFEN VOOR KAAS BIJ HAAR TE KOPEN EN DIE DEZE VERPLICHTING VERZWAREN DOOR BETALING VAN EEN NIET ONAANZIENLIJK BEDRAG TE EISEN BIJ UITTREDING OF UITSLUITING , HEBBEN DUIDELIJK TEN DOEL TE VERHINDEREN DAT DE LEDEN ZICH BIJ ANDERE STREMSEL- OF KLEURSTOFFENLEVERANCIERS BEVOORRADEN OF DEZE GRONDSTOFFEN ZELF GAAN VERVAARDIGEN , INGEVAL DEZE ALTERNATIEVEN EEN PRIJS- OF KWALITEITSVOORDEEL ZOUDEN OPLEVEREN . AANGEZIEN DE LEDEN , VOLGENS NIET BESTREDEN GEGEVENS , THANS MEER DAN 90 % VAN DE NEDERLANDSE KAAS- PRODUKTIE IN HANDEN HEBBEN , DRAGEN DEZE BEPALINGEN BOVENDIEN BIJ TOT HANDHAVING VAN DE HUIDIGE SITUATIE , WAARIN DE COOPERATIEVE PRAKTISCH ALS ENIGE LEVERANCIER VAN STREMSEL OP DE NEDERLANDSE MARKT OPTREEDT .

13 DERHALVE ZIJN GENOEMDE BEPALINGEN VAN DIEN AARD , DAT DE MEDEDINGING OP HET NIVEAU VAN DE BEVOORRADING VAN STREMSEL EN KLEURSTOFFEN VOOR KAAS , TUSSEN PRODUCENTEN DIE EEN BELANGRIJK DEEL VAN DE COMMUNAUTAIRE MARKT VAN KAAS BESTRIJKEN , ERDOOR WORDT VERHINDERD . TEVENS STREKKEN ZIJ ERTOE OM DE MOGELIJKHEID UIT TE SLUITEN DAT ER OP DE GEHELE NEDERLANDSE MARKT EEN CONCURRENTIESITUATIE ONTSTAAT VOOR DEZE VOOR DE KAASPRODUKTIE ONONTBEERLIJKE HULPGRONDSTOFFEN . HET IS DAAROM NIET NODIG , DE VRAAG TE BEHANDELEN OF OOK ANDERE FAKTOREN BIJDRAGEN TOT HANDHAVING VAN DE MACHTSPOSITIE VAN DE COOPERATIEVE OP DE BETROKKEN MARKT EN OF DEZE VOLSTAAN OM , OOK BIJ ONTBREKEN VAN GENOEMDE BEPALINGEN , DE BESTAANDE SITUATIE IN STAND TE HOUDEN .

14 OM TE BEOORDELEN OF DE OVEREENKOMST IN STRIJD IS MET ARTIKEL 85 , LID 1 , MOET TEVENS WORDEN ONDERZOCHT OF ZIJ DE HANDEL TUSSEN DE LID-STATEN ONGUNSTIG KAN BEINVLOEDEN . VOLGENS VASTE RECHTSPRAAK VAN HET HOF WIL DIT ZEGGEN , DAT DE OVEREENKOMST MET EEN VOLDOENDE MATE VAN WAARSCHIJNLIJKHEID MOET DOEN VERWACHTEN DAT ZIJ , AL DAN NIET RECHTSTREEKS , DAADWERKELIJK OF POTENTIEEL , HET RUILVERKEER TUSSEN LID-STATEN KAN BEINVLOEDEN EN ALDUS DE DOOR HET VERDRAG BEOOGDE ECONOMISCHE VERVLECHTING KAN BEMOEILIJKEN .

15 BLIJKENS DOOR DE COMMISSIE VERSCHAFTE INLICHTINGEN BESTAAT REEDS HANDEL IN DIERLIJK STREMSEL EN KLEURSTOFFEN TUSSEN DE LID-STATEN ; ER IS NIET GEBLEKEN VAN TECHNISCHE OF ECONOMISCHE MOEILIJKHEDEN , DIE EEN VERDERE UITBREIDING VAN DIT HANDELSVERKEER IN DE WEG ZOUDEN STAAN . DAARENTEGEN HEBBEN DE STATUTAIRE BEPALINGEN VAN DE COOPERATIEVE , GELET OP DE ECONOMISCHE CONTEXT WAARBINNEN DEZE FUNCTIONEREN , NAAR HUN AARD JUIST VERSTERKING VAN DE NATIONALE DREMPELVORMING TOT GEVOLG , HETGEEN DE IN HET VERDRAG BEOOGDE ECONOMISCHE VERVLECHTING DOORKRUIST .

16 DE EERSTE VIER MIDDELEN VAN DE COOPERATIEVE MOETEN DERHALVE WORDEN VERWORPEN .

ARTIKEL 85 , LID 3

17 IN HET ZESDE EN ZEVENDE MIDDEL BETOOGT DE COOPERATIEVE DAT NIET ALLEEN AAN DE EERSTE TWEE VOORWAARDEN VAN ARTIKEL 85 , LID 3 , VAN HET VERDRAG IS VOLDAAN , ZOALS DE COMMISSIE IN HAAR BESCHIKKING ERKENT , MAAR OOK AAN DE DERDE EN VIERDE . DE EXCLUSIEVE AANKOOPVERPLICHTING ALSMEDE DE VERPLICHTING OM BIJ UITTREDING EEN BEPAALD BEDRAG TE BETALEN ZOUDEN ONMISBARE INSTRUMENTEN VORMEN OM DE DOOR DE COMMISSIE IN HAAR BESCHIKKING ERKENDE VOORDELEN TE VERWEZENLIJKEN EN ZOUDEN DE COOPERATIEVE NIET DE MOGELIJKHEID BIEDEN DE MEDEDINGING OP EEN WEZENLIJK DEEL VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE MARKT UIT TE SCHAKELEN .

18 HIERBIJ ZIJ NOGMAALS GEWEZEN OP HET BELANG , IN DIT OPZICHT , VAN DE POSITIE DIE DE COOPERATIEVE OP DE NEDERLANDSE MARKT VAN DE BETROKKEN PRODUKTEN INNEEMT . VASTSTAAT DAT DE LEDEN VAN DE COOPERATIEVE MEER DAN 90 % VAN DE NEDERLANDSE KAASPRODUKTIE IN HANDEN HEBBEN EN DAT DE NEDERLANDSE PRODUCENTEN DIE GEEN LID ZIJN EVENEENS BIJNA AL HET BENODIGDE STREMSEL BIJ HAAR BETREKKEN . ONDER DEZE OMSTANDIGHEDEN ZIJN BEPALINGEN VAN EEN DERMATE DWINGEND KARAKTER ALS EEN VOLLEDIGE AANKOOPVERPLICHTING , VERSTERKT DOOR DE VERPLICHTING OM BIJ UITTREDING OF UITSLUITING EEN NIET ONAANZIENLIJK BEDRAG TE VOLDOEN , NIET ONMISBAAR VOOR HET BEREIKEN VAN DE DOELSTELLINGEN VAN ARTIKEL 85 , LID 3 . UIT HET VOORGAANDE BLIJKT BOVENDIEN DAT DEZE BEPALINGEN IN ELK GEVAL BIJDRAGEN TOT HANDHAVING VAN EEN SITUATIE , WAARIN DE MEDEDINGING VOOR EEN WEZENLIJK DEEL VAN DE BETROKKEN PRODUKTEN IS UITGESCHAKELD . DE COMMISSIE HEEFT DERHALVE TERECHT VASTGESTELD DAT AAN DE LAATSTE TWEE VOORWAARDEN VOOR TOEPASSING VAN ARTIKEL 85 , LID 3 , NIET IS VOLDAAN .

DE TOEPASSELIJKHEID VAN VERORDENING NR . 26/62

19 HET VIJFDE MIDDEL VAN DE COOPERATIEVE HOUDT IN , DAT ARTIKEL 85 , LID 1 , VAN HET VERDRAG KRACHTENS VERORDENING NR . 26/62 IN CASU NIET VAN TOEPASSING IS , OMDAT DIERLIJK STREMSEL ONDER DE IN BIJLAGE II BIJ HET VERDRAG VERMELDE POST 05.04 , OF 05.15 , VAN DE IDR-NOMENCLATUUR VALT , EN NIET ONDER POST 35.07 , WAARONDER DIT PRODUKT INGEVOLGE DE TOELICHTING OP DE IDR-NOMENCLATUUR TEN ONRECHTE IS GERANGSCHIKT . VOORTS ONDERSTREEPT DE COOPERATIEVE DAT VOLGENS ARTIKEL 38 , LID 1 , VAN HET VERDRAG ONDER LANDBOUWPRODUKTEN NIET ALLEEN DE VOORTBRENGSELEN VAN VEETEELT WORDEN BEGREPEN , MAAR OOK DE PRODUKTEN IN EERSTE GRAAD VAN BEWERKING DIE MET GENOEMDE VOORTBRENGSELEN RECHTSTREEKS VERBAND HOUDEN . ZELFS ALS DIERLIJK STREMSEL NIET ONDER BIJLAGE II BIJ HET VERDRAG ZOU VALLEN , VALT HET TOCH BINNEN HET TOEPASSINGSGEBIED VAN VERORDENING NR . 26/62 , OMDAT DE BEDOELDE PRODUKTE VEREIST IS VOOR DE VERWEZENLIJKING VAN DE IN ARTIKEL 39 VAN HET VERDRAG OMSCHREVEN DOELSTELLINGEN EN OMDAT DE COOPERATIEVE BESCHOUWD MOET WORDEN ALS EEN GEMEENSCHAPPELIJKE INSTALLATIE TOT BEWERKING VAN LANDBOUWPRODUKTEN IN DE ZIN VAN ARTIKEL 2 VAN DEZE VERORDENING .

20 AANGEZIEN COMMUNAUTAIRE BEPALINGEN TER TOELICHTING VAN IN BIJLAGE II BIJ HET VERDRAG VOORKOMENDE BEGRIPPEN ONTBREKEN EN SOMMIGE IN DIE BIJLAGE WEERGEGEVEN POSTEN LETTERLIJK UIT DE IDR-NOMENCLATUUR ZIJN OVERGENOMEN , DIENT MEN ZICH BIJ DE INTERPRETATIE VAN GENOEMDE BIJLAGE TE REFEREREN AAN DE TOELICHTINGEN OP DE IDR-NOMENCLATUUR . UIT DE TOELICHTINGEN OP POST 35.07 BLIJKT NU , DAT DIERLIJK STREMSEL ONDER DIE POST VALT EN DUS NIET BEGREPEN IS ONDER DE POSTEN VAN BIJLAGE II BIJ HET VERDRAG .

21 VOLGENS ARTIKEL 42 EEG-VERDRAG ZIJN DE BEPALINGEN VAN HET HOOFDSTUK OVER REGELS BETREFFENDE DE MEDEDINGING SLECHTS IN ZOVERRE OP DE VOORTBRENGING VAN EN DE HANDEL IN LANDBOUWPRODUKTEN VAN TOEPASSING , ALS DOOR DE RAAD WORDT BEPAALD . ARTIKEL 38 , LID 3 , VAN HET VERDRAG BEPAALT DAT PRODUKTEN DIE VALLEN ONDER DE BEPALINGEN VAN DE ARTIKELEN 39 TOT EN MET 46 ZIJN VERMELD IN EEN LIJST DIE ALS BIJLAGE II AAN HET VERDRAG IS GEHECHT EN DAT DE RAAD BINNEN TWEE JAAR NA DE INWERKINGTREDING VAN HET VERDRAG , ANDERE PRODUKTEN AAN DEZE LIJST KAN TOEVOEGEN . OVEREENKOMSTIG DEZE VERDRAGSBEPALINGEN WERD HET TOEPASSINGSGEBIED VAN VERORDENING NR . 26/62 INZAKE DE TOEPASSING VAN BEPAALDE REGELS BETREFFENDE DE MEDEDINGING OP DE VOORTBRENGING VAN EN DE HANDEL IN LANDBOUWPRODUKTEN IN ARTIKEL 1 BEPERKT TOT DE VOORTBRENGING VAN EN DE HANDEL IN PRODUKTEN GENOEMD IN BIJLAGE II VAN HET VERDRAG . DEZE VERORDENING MAG DUS NIET WORDEN TOEGEPAST OP DE VERVAARDIGING VAN EEN PRODUKT DAT NIET ONDER BIJLAGE II VALT , ZELFS NIET ALS HET PRODUKT EEN HULPGRONDSTOF IS VOOR DE VOORTBRENGING VAN EEN ANDER PRODUKT DAT WEL ONDER DEZE BIJLAGE VALT . WIL DE VERORDENING OP STREMSEL VAN TOEPASSING ZIJN , DAN MOET DIT PRODUKT DUS ZELF ONDER BIJLAGE II VAN HET VERDRAG VALLEN . HIERUIT VOLGT DAT VERORDENING NR . 26/62 IN HET ONDERHAVIGE GEVAL NIET VAN TOEPASSING KAN ZIJN EN DAT HET VIJFDE MIDDEL VAN VERZOEKSTER MOET WORDEN VERWORPEN .

DE OPMERKINGEN VAN DE REGERING VAN DE FRANSE REPUBLIEK

22 DE REGERING VAN DE FRANSE REPUBLIEK STELT MET NAME DAT OOK BUITEN DE WERKINGSSFEER VAN VERORDENING NR . 26/62 , BIJ DE BEOORDELING VAN EVENTUELE INBREUKEN OP DE MEDEDINGING ZEER STERK REKENING MOET WORDEN GEHOUDEN MET DE BIJZONDERE VOORWAARDEN VAN DE LANDBOUWPRODUKTIE EN MET DE SPECIFIEKE EISEN VOORTVLOEIEND UIT DE EIGEN AARD VAN DE ORGANISATIEVORM VAN DE LANDBOUWCOOPERATIE . NAAR HAAR MENING NOOPT DE DOELSTELLING VAN DE LANDBOUWCOOPERATIE - NAMELIJK KLEINE LANDBOUWBEDRIJVEN IN STAAT TE STELLEN ALLE MIDDELEN DIE HUN BEDRIJVIGHEID KUNNEN ONTWIKKELEN , GEMEENSCHAPPELIJK TE GEBRUIKEN - VAN NATURE TOT DE VESTIGING VAN VOORKEURSRELATIES , ENERZIJDS TUSSEN DE LANDBOUWERS ONDERLING , EN ANDERZIJDS TUSSEN DEZE LAATSTEN EN DE COOPERATIE . VOLGENS DE FRANSE REGERING KAN DERHALVE IN BEGINSEL NOCH EEN EXCLUSIEVE BEVOORRADINGSVERPLICHTING , NOCH EEN VERPLICHTING TOT BETALING VAN UITTREEDGELD , TENZIJ DEZE PROHIBITIEF IS , ALS ONVERENIGBAAR MET ARTIKEL 85 , LID 1 , WORDEN BESCHOUWD . DAAR DERGELIJKE VERPLICHTINGEN ZEER VAAK ONONTBEERLIJK ZIJN OM EEN COOPERATIE MET EEN REDELIJKE KANS OP SUCCES VAN DE GROND TE KRIJGEN , KAN OOK DE TOEPASSING VAN ARTIKEL 85 , LID 3 , NIET IN HET ALGEMEEN WORDEN UITGESLOTEN .

23 DAAROM MEENT DE FRANSE REGERING DAT DE EVENTUELE INBREUKEN VAN DE COOPERATIEVE OP DE MEDEDINGING ALLEEN MAAR EEN JURIDISCHE GRONDSLAG KONDEN BIEDEN VOOR DE GEWRAAKTE BESCHIKKING , OMDAT VERZOEKSTER NAGENOEG EEN MONOPOLIE HEEFT VERWORVEN OP DE NEDERLANDSE MARKT VOOR STREMSEL EN KLEURSTOFFEN .

24 TIJDENS DE MONDELINGE BEHANDELING HEEFT DE COMMISSIE VRIJWEL GEHEEL INGESTEMD MET DE STANDPUNTEN VAN DE FRANSE REGERING OMTRENT DE TYPISCHE LANDBOUWCOOPERATIES .

25 MEDE GELET OP HET FEIT DAT DE BESTREDEN BESCHIKKING NAUWKEURIG DE BIJZONDERE ECONOMISCHE CONTEXT BESCHRIJFT WAARBINNEN DE IN HET GEDING ZIJNDE STATUTAIRE BEPALINGEN FUNCTIONEREN , DIENT DERHALVE TE WORDEN VASTGESTELD DAT DE DOOR DE FRANSE REGERING BEOOGDE BIJZONDERE POSITIE VAN DE LANDBOUWCOOPERATIES , DIE BINNEN EEN ANDERE CONTEXT VALT , IN DE ONDERHAVIGE ZAAK NIET AAN DE ORDE IS .

26 OM AL DEZE REDENEN DIENT HET BEROEP IN ZIJN GEHEEL TE WORDEN VERWORPEN .


KOSTEN

27 KRACHTENS ARTIKEL 69 , PARAGRAAF 2 , VAN HET REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING , MOET ELKE IN HET ONGELIJK GESTELDE PARTIJ IN DE KOSTEN WORDEN VERWEZEN ; AANGEZIEN VERZOEKSTER IN HET ONGELIJK IS GESTELD , DIENT ZIJ IN DE KOSTEN TE WORDEN VERWEZEN .


HET HOF VAN JUSTITIE ,

RECHTDOENDE :

1 . VERWERPT HET BEROEP .

2 . VERWIJST VERZOEKSTER IN DE KOSTEN .