Home

Arrest van het Hof van 7 april 1981.

Arrest van het Hof van 7 april 1981.

1 BIJ VONNIS VAN 5 MAART 1980 , INGEKOMEN TEN HOVE OP 2 JUNI 1980 , HEEFT DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE BRUGGE OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 177 EEG-VERDRAG VIER VRAGEN GESTELD OVER DE UITLEGGING VAN DE ARTIKELEN 9 , 12 , 13 , 30 , 36 EN 95 EEG-VERDRAG TENEINDE TOT EEN OORDEEL TE KUNNEN KOMEN OVER DE VERENIGBAARHEID MET GEMEENSCHAPSRECHT VAN DE BELGISCHE WETGEVING INZAKE DE SANITAIRE CONTROLE BIJ DE INVOER VAN VIS .

2 UIT DE STUKKEN BLIJKT DAT VERZOEKSTERS IN HET HOOFDGEDING IN 1978 BEROEP BIJ DE RECHTBANK HEBBEN INGESTELD , STREKKENDE TOT TERUGBETALING VAN GELDBEDRAGEN DIE DOOR HEN AAN DE ADMINISTRATIE VAN DE DOUANE UIT HOOFDE VAN KEURINGSRECHTEN VOR DE SANITAIRE CONTROLE VAN INGEVOERDE VIS WAREN BETAALD .

3 IN HET VERWIJZINGSVONNIS WORDT AANGEGEVEN DAT DE SANITAIRE CONTROLE VAN VIS IN BELGIE WORDT GEREGELD DOOR DE WET VAN 15 APRIL 1965 BETREFFENDE DE KEURING VAN EN DE HANDEL IN VIS , GEVOGELTE , KONIJNEN EN WILD . LUIDENS ARTIKEL 6 VAN DEZE WET KUNNEN RECHTEN WORDEN GEHEVEN DIE DOOR DE KONING WORDEN VASTGESTELD OP GROND VAN DOOR HEM TE BEPALEN REGELEN EN DIE BESTEMD ZIJN OM DE KOSTEN TE DEKKEN VAN HET GEZONDHEIDSONDERZOEK .

4 DE WIJZE WAAROP DE SANITAIRE CONTROLE PLAATSVINDT WERD VASTGESTELD BIJ KONINKLIJK BESLUIT VAN 30 APRIL 1976 BETREFFENDE DE KEURING VAN EN DE HANDEL IN VIS . HOOFDSTUK II , ARTIKELEN 3 EN 4 VAN DIT BESLUIT , BETREFT HET SANITAIRE TOEZICHT OP DE VISKWEKERIJEN ; HOOFDSTUK III , ARTIKELEN 5 EN 6 , BEHANDELT DE KEURING VAN IN ZEE GEVANGEN VIS ( ZOGENAAMDE ' ' AANGEVOERDE ' ' VIS ), DIE ONDER VERANTWOORDELIJKHEID VAN HET BEVOEGDE GEMEENTEBESTUUR WORDT VERRICHT BIJ DE AANVOER IN DE VISMIJNEN EN -HALLEN OF OP EENDER WELKE LOSPLAATS . HOOFD STUK V , ARTIKELEN 9 EN VOLGENDE , BEVAT BIJZONDERE BEPALINGEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP DE SANITAIRE CONTROLE VAN INGEVOERDE VIS , WELKE TOT DE BEVOEGDHEID VAN DE ADMINISTRATIE DER DOUANE BEHOORT .

5 ARTIKEL 21 VAN DIT BESLUIT , ZOALS NADIEN GEWIJZIGD BIJ KONINKLIJK BESLUIT VAN 3 DECEMBER 1976 , STELT DE KEURINGSRECHTEN VOOR DE SANITAIRE CONTROLE BIJ DE INVOER VAST OP BFR 15 PER 100 KG OF GEDEELTE VAN 100 KG GEHELE , NIET BEWERKTE VIS EN BFR 30 PER 100 KG OF GEDEELTE VAN 100 KG VOOR DE ANDERE VIS . GEPRECISEERD WORDT DAT DEZE RECHTEN DOOR DE DOUANEDIENSTEN WORDEN GEIND . HET KEURINGSRECHT VOOR DE ' ' AANGEVOERDE ' ' VIS WERD BEPAALD BIJ EEN ANDER KONINKLIJK BESLUIT VAN 3 DECEMBER 1976 , TOT VASTSTELLING VAN DE KEURRECHTEN BIJ DE AANVOER VAN DE IN ZEE GEVANGEN VIS . INGEVOLGE ARTIKEL 1 WORDT DOOR HET GEMEENTEBESTUUR OP WIENS GRONDGEBIED DE VIS WORDT AANGEVOERD EEN KEURRECHT GEIND OM DE KOSTEN VAN DE KEURING TE DEKKEN . IN ARTIKEL 2 VAN HET BESLUIT WORDT HET KEURRECHT UNIFORM OP BFR 0,15 PER KG ' ' AANGEVOERDE ' ' VIS VASTGESTELD .

6 VOOR DE RECHTBANK HEBBEN VERZOEKSTERS IN HET HOOFDGEDING DE VERENIGBAARHEID VAN DEZE BEPALINGEN MET DE VOORSCHRIFTEN VAN HET EEG-VERDRAG OP TWEEERLEI GROND BETWIST .

7 ENERZIJDS ZIJN ZIJ VAN MENING DAT DEZE CONTROLE EEN IN ARTIKEL 30 EEG-VERDRAG VERBODEN MAATREGEL VAN GELIJKE WERKING ALS KWANTITATIEVE INVOERBEPERKINGEN VORMT EN DAT ZIJ UIT DIEN HOOFDE GEEN GRONDSLAG KAN VORMEN VOOR DE HEFFING VAN HET KEURINGSRECHT . DE IN DE BELGISCHE WETGEVING GEREGELDE SANITAIRE CONTROLE ZOU NAMELIJK ONDOELMATIG EN KOSTBAAR ZIJN EN VERTRAGEND WERKEN EN ALS ZODANIG GEEN RECHTVAARDIGING VINDEN IN ARTIKEL 36 EEG-VERDRAG .

8 ANDERZIJDS MENEN VERZOEKSTERS TEN AANZIEN VAN HET KEURINGSRECHT DAT , VOLGENS VASTE RECHTSPRAAK VAN HET HOF DIE HAAR OORSPRONG VINDT IN HET ARREST VAN 14 DECEMBER 1972 ( ZAAK 29/72 , MARIMEX , JURISPR . 1972 , BLZ . 1309 ) DE HEFFING VAN KEURINGSRECHTEN MOET WORDEN BESCHOUWD ALS EEN IN DE ARTIKELEN 9 , 12 EN 13 VAN HET VERDRAG VERBODEN HEFFING VAN GELIJKE WERKING ALS DOUANERECHTEN . ZELFS INDIEN HET KEURINGSRECHT ALS EEN BINNENLANDSE BELASTING IN DE ZIN VAN ARTIKEL 95 EEG-VERDRAG MOET WORDEN BESCHOUWD , ZOU DE HEFFING ERVAN NOG IN STRIJD ZIJN MET HET IN DIT ARTIKEL NEERGELEGDE DISCRIMINATIEVERBOD .

9 OM DEZE PUNTEN VAN GESCHIL TE BESLECHTEN HEEFT DE RECHTBANK AAN HET HOF VIER VRAGEN GESTELD DIE ALS VOLGT LUIDEN :

' ' 1 . DIENEN DE ARTIKELEN 30 EN VOLGENDE VAN HET EEG-VERDRAG IN DEZE ZIN TE WORDEN UITGELEGD , DAT EEN SANITAIR TOEZICHT , AAN DE GRENS , BIJ DE INVOER VAN VIS , DAT EEN VERPLICHT EN SYSTEMATISCH KARAKTER DRAAGT , BESCHOUWD MOET WORDEN ALS EEN MAATREGEL VAN GELIJKE WERKING ALS EEN KWANTITATIEVE INVOERBEPERKING , WANNEER :

- DE INVOERDER TEN MINSTE VIERENTWINTIG UUR VOOR DE INVOER DE BEVOEGDE ADMINISTRATIEVE DIENST SCHRIFTELIJK DIENT IN TE LICHTEN OVER DE AARD , DE HOEVEELHEID EN DE HERKOMST VAN DE ZENDING EN DIENT TE VERMELDEN DAG EN UUR VAN DE INVOER , ALSMEDE HET DOUANE- OF HULPKANTOOR LANGSWAAR DE INVOER ZAL GESCHIEDEN ;

- DE INVOER VAN VIS SLECHTS TOEGELATEN IS LANGS DOUANE- EN HULPKANTOREN , DOOR DE OVERHEID AANGEWEZEN EN OP DAGEN EN UREN DOOR DEZE OVERHEID VASTGESTELD ;

- DE RECIPIENTEN , VERPAKKINGEN EN GEBRUIKT IJS MOETEN VOLDOEN AAN WETTELIJK VOORZIENE EISEN ;

- DE KEURMERKEN - DOOR DE OVERHEID OPGELEGD - MOETEN AANGEBRACHT WORDEN OP IEDERE KLEINSTE VERPAKKING ;

- DE ZENDINGEN INGEVOERDE VIS VERPLICHT VOORZIEN MOETEN ZIJN VAN EEN GEZONDHEIDSATTEST , VERSTREKT DOOR DE BEVOEGDE OVERHEID VAN HET LAND VAN OORSPRONG , WAARUIT BLIJKT DAT DE VIS HET VOORWERP HEEFT UITGEMAAKT VAN EEN VETERINAIR GEZONDHEIDSONDERZOEK , EN DAT HIJ OP DE DAG VAN DE VERZENDING , VOOR CONSUMPTIE GESCHIKT WERD VERKLAARD , GEZONDHEIDSATTEST WAARVAN HET MODEL TROUWENS WORDT VASTGESTELD DOOR DE OVERHEID VAN DE IMPORTERENDE LID-STAAT .

2.IN GEVAL VAN EEN BEVESTIGEND ANTOORD OP DE VOORGAANDE VRAAG , DIENT ARTIKEL 36 VAN HET EEG-VERDRAG ALDUS TE WORDEN GEINTERPRETEERD DAT EEN SANITAIR TOEZICHT , VAN HET TYPE BESCHREVEN IN DE EERSTE VRAAG , GERECHTVAARDIGD IS UIT HOOFDE VAN DE DOELSTELLINGEN VAN BESCHERMING VAN VOLKSGEZONDHEID , DIE HET BESCHREVEN SANITAIR TOEZICHT ZOU BEOGEN?

3.ZIJN DE KEURINGSRECHTEN DIE AAN DE INVOERDER WORDEN OPGELEGD TER DEKKING VAN DE KOSTEN VAN HET SANITAIR TOEZICHT , BESCHREVEN IN DE EERSTE VRAAG , TE BESCHOUWEN ALS HEFFINGEN VAN GELIJKE WERKING ALS DOUANERECHTEN IN DE ZIN VAN DE ARTIKELEN 9 EN VOLGENDE VAN HET EEG-VERDRAG OF ALS BINNENLANDSE HEFFINGEN IN DE ZIN VAN ARTIKEL 95 VAN HET EEG-VERDRAG , WANNEER :

- DE KEURING VAN VISKWEKERIJEN IN DE BETROKKEN LID-STAAT AAN GEEN ENKEL RECHT WORDT ONDERWORPEN ;

- DE KEURING VAN IN ZEE GEVANGEN VIS GESCHIEDT BIJ DE AANVOER IN VISMIJNEN OF -HALLEN , EN SLAAT OP DE SANITAIRE DEUGDELIJKHEID , DE VERSHEID EN DE GAAFHEID VAN VIS , TERWIJL HET SANITAIRE TOEZICHT BIJ DE INVOER PLAATSGRIJPT IN DE DOUANEKANTOREN EN BETREKKING HEEFT OP HET GEZONDHEIDSATTEST , DE WIJZE WAAROP DE VIS IS VERVOERD , OP DE STAAT VAN BEWARING , ALSOOK OP DE CONFORMITEIT MET EISEN VAN DE VERORDENINGEN VAN DE INVOERENDE LID-STAAT BETREFFENDE DE KEURING EN DE INVOER VAN VIS ;

- DE KEURINGSRECHTEN BIJ DE INVOER VERPLICHT DIENEN BETAALD TE WORDEN OP HET OGENBLIK VAN GRENSOVERSCHRIJDING ;

- DE KEURRECHTEN BIJ DE AANVOER UNIFORM WORDEN VASTGESTELD VOOR VIS , IN OM HET EVEN WELKE STAAT , TERWIJL DE KEURINGSRECHTEN BIJ DE INVOER , VOOR ANDERE DAN GEHELE NIET BEWERKTE VIS , HET DUBBELE BEDRAGEN VAN DE KEURRECHTEN BIJ DE AANVOER .

4.IN GEVAL DE VOORGAANDE VRAAG WORDT BEANTWOORD IN DE ZIN DAT DE KEURINGSRECHTEN , ZOALS ALDAAR OMSCHREVEN , NIET TE BESCHOUWEN ZIJN ALS HEFFINGEN VAN GELIJKE WERKING ALS DOUANERECHTEN , DOCH GEACHT KUNNEN WORDEN DEEL UIT TE MAKEN VAN EEN STELSEL VAN BINNENLANDSE HEFFINGEN IN DE ZIN VAN ARTIKEL 95 VAN HET EEG-VERDRAG , BESTAAT ER DAN EEN DISCRIMINATIE , DOOR DEZE BEPALINGEN VERBODEN , WANNEER DE KEURRECHTEN BIJ DE AANVOER UNIFORM WORDEN VASTGESTELD VOOR VIS IN OM HET EVEN WELKE STAAT , TERWIJL DE KEURINGSRECHTEN BIJ DE INVOER , VOOR ANDERE DAN GEHELE NIET BEWERKTE VIS HET DUBBELE BEDRAGEN VAN DE KEURRECHTEN BIJ DE AANVOER?

' '

10 IN HAAR BIJ HET HOF INGEDIENDE OPMERKINGEN UIT DE COMMISSIE TWIJFELS TEN AANZIEN VAN DE VERENIGBAARHEID MET HET VERDRAG VAN HET DOOR BELGIE TOEGEPASTE SYSTEEM VAN SANITAIRE CONTROLE , ZONDER EVENWEL NAAR HET SCHIJNT HET BEGINSEL ERVAN AAN TE TASTEN . ZIJ VERKLAART DAT ZIJ BEZIG IS MET EEN ONDERZOEK NAAR DEZE CONTROLEREGELING , MAAR HIEROVER NOG GEEN DEFINITIEF OORDEEL KAN GEVEN . ZIJ IS ECHTER VAN MENING DAT EEN DUBBELE CONTROLE , ZOALS INGEVOERD DOOR DE BELGISCHE WETTELIJKE REGELING , ONVERENIGBAAR IS MET DE VEREISTEN VAN HET VERDRAG , ALTHANS WAT BETREFT DE VIS DIE WORDT INGEVOERD UIT ANDERE LID-STATEN VAN DE GEMEENSCHAP , WAARVAN DE REGELINGEN REEDS IN VERGAANDE MATE EEN BETROUWBARE ANALOGE BESCHERMING VERZEKEREN .

11 HET KEURINGSRECHT VORMT NAAR DE MENING VAN DE COMMISSIE EEN DOOR HET VERDRAG VERBODEN HEFFING VAN GELIJKE WERKING ALS EEN DOUANERECHT . UIT EEN IN DE GEHELE GEMEENSCHAP VERRICHT ONDERZOEK BLIJKT DAT KEURINGSRECHTEN IN ALLE LID-STATEN , BEHALVE BELGIE , ZIJN AFGESCHAFT , ONDER VOORBEHOUD VAN EEN LID-STAAT WAARVOOR DE COMMISSIE NOG NIET OVER VASTSTAANDE GEGEVENS BESCHIKT .

12 VOLGENS DE DEENSE REGERING LIJDT HET GEEN TWIJFEL DAT DE LID-STATEN IN BEGINSEL REGELS VOOR DE SANITAIRE CONTROLE VAN VIS MOGEN VASTSTELLEN EN TOEPASSEN . HET STAAT AAN DE NATIONALE AUTORITEITEN OM EEN SLUITEND EN DOELTREFFEND CONTROLESYSTEEM TE ORGANISEREN , DAT IN DE PRAKTIJK ZONDER ONREDELIJKE ADMINISTRATIEVE KOSTEN KAN FUNCTIONEREN , EN HIERVOOR GEBRUIK TE MAKEN VAN EEN PASSENDE BEOORDELINGSBEVOEGDHEID , MITS ZIJ VOLDOEN AAN DE VERPLICHTING OM GEEN VERSCHIL IN BEHANDELING TUSSEN DE EIGEN PRODUKTIE EN DE INGEVOERDE WAREN IN TE STELLEN . ZONDER DE BELGISCHE CONTROLEREGELING PRINCIPIEEL TE BETWISTEN , VESTIGT DE DEENSE REGERING DE AANDACHT OP ENKELE MODALITEITEN VAN DEZE REGELING DIE TOT GEVOLG HEBBEN DAT DE INTRACOMMUNAUTAIRE HANDEL WORDT BELEMMERD . ZO KUNNEN HET VEREISTE VAN AANMELDING 24 UUR VOOR ELKE IMPORT EN DE VASTSTELLING DOOR DE ADMINISTRATIE VAN HET MOMENT WAAROP DE IMPORT KAN PLAATSVINDEN , EEN HINDERPAAL VORMEN VOOR HET VERVOER VAN EEN ZEER BEDERFELIJKE WAAR , WAARVAN DE AFZET UITERST SNEL MOET GESCHIEDEN . WAT DE BEVROREN VIS BETREFT MEENT DE DEENSE REGERING DAT DE VERDUBBELING VAN DE CONTROLE , TOEGEPAST OP HET MOMENT VAN DE INVOER EN NADIEN IN DE INTALLATIES VAN DE IMPORTEUR , EEN ONNODIGE HINDERNIS VOOR DEZE LAATSTE KAN VORMEN .

13 TEN AANZIEN VAN HET KEURINGSRECHT MEENT DE DEENSE REGERING DAT HET VOOR DE ONDERHAVIGE ZAAK VAN GEEN BELANG IS OF DE BELGISCHE HEFFING WORDT BESCHOUWD IN HET LICHT VAN ARTIKEL 9 OF VAN ARTIKEL 95 EEG-VERDRAG . ONGEACHT DE KWALIFICATIE BRENGT DE REGELING VAN DEZE HEFFING DISCRIMINATIES MEDE DOORDAT NATIONALE PRODUKTEN EN INGEVOERDE PRODUKTEN NIET VOLGENS DEZELFDE CRITERIA WORDEN BEHANDELD . DE DEENSE REGERING BEKLEMTOONT IN HET BIJZONDER HET VERSCHIL IN BELASTING NAARGELANG DE INGEVOERDE VIS AL DAN NIET IS BEHANDELD , TERWIJL DE ' ' AANGEVOERDE ' ' VIS STEEDS MET DE LAAGSTE HEFFING WORDT BELAST , ONGEACHT DE BEWERKINGSGRAAD . DE DEENSE REGERING PRECISEERT DAT DENEMARKEN GEEN ENKEL RECHT OF HEFFING TOEPAST VOOR DE ALGEMENE OF SYSTEMATISCHE SANITAIRE CONTROLES DIE ALDAAR WORDEN VERRICHT .

14 DE FRANSE REGERING ZET UITEEN DAT WEGENS HET ONTBREKEN VAN COMMUNAUTAIRE HARMONISATIEVOORSCHRIFTEN INZAKE DE WIJZE VAN UITVOERING VAN NATIONALE SANITAIRE CONTROLES , DEZE ONTEGENZEGLIJK ONDER DE UITZONDERING VAN ARTIKEL 36 EEG-VERDRAG VALLEN . NOCHTANS KAN NAAR HAAR MENING MOEILIJK WORDEN ONTKEND DAT SOMMIGE VAN DE IN DE EERSTE VRAAG VAN DE RECHTBANK TE BRUGGE VERMELDE KENMERKEN DE INVOER VAN VIS UIT ANDERE LID-STATEN VAN DE EEG KUNNEN BEMOEILIJKEN EN DUURDER MAKEN . WAT BETREFT HET VEREISTE VAN EEN CONTROLE ZOWEL IN HET LAND VAN VERTREK ALS IN HET LAND VAN BESTEMMING MEENT DE FRANSE REGERING , IN TEGENSTELLING TOT DE COMMISSIE , DAT DEZE DUBBELE CONTROLE IS GERECHTVAARIGD DOOR HET BEDERFELIJK KARAKTER VAN DE BETROKKEN WAAR EN HET RISICO VAN INCIDENTEN TIJDENS HET TRANSPORT . NAAR HAAR MENING IS HET VAN BELANG DAT DE VIS VANAF DE LOSSING WORDT ' ' GEVOLGD ' ' DOOR SANITAIRE CONTROLES IN ALLE FASEN VAN DE VERHANDELING TOT AAN DE VERKOOP AAN DE VERBRUIKER . SPORADISCHE CONTROLES KOMEN HAAR TE DEZEN ONTOEREIKEND VOOR .

15 DE FRANSE REGERING MEENT DAT HET KEURINGSRECHT EEN DOOR HET VERDRAG VERBODEN HEFFING VAN GELIJKE WERKING ALS EEN DOUANERECHT VORMT . VOOR HET GEVAL DAT HET HOF ZOU VERKIEZEN , HET KEURINGSRECHT ALS EEN BINNENLANDSE BELASTING IN DE ZIN VAN ARTIKEL 95 AAN TE MERKEN , MERKT ZIJ OP DAT DE WIJZE WAAROP DIT RECHT WORDT GEHEVEN DISCRIMINEREND IS DOORDAT ' ' AANGEVOERDE ' ' EN INGEVOERDE VIS VERSCHILLEND WORDEN BEHANDELD , MET NAME WEGENS HET IN DE BELGISCHE REGELING GEMAAKTE VERSCHIL TUSSEN BEWERKTE VIS EN NIET-BEWERKTE VIS ; IN DIT VERBAND VESTIGT DE FRANSE REGERING DE AANDACHT OP DE VERWARRING DIE ONTSTAAN IS DOOR HET FEIT DAT DIT DOOR DE BELGISCHE WETGEVING INGEVOERDE ONDERSCHEID NIET OVEREENKOMT MET DE CATEGORIEEN VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK DOUANETARIEF ( TARIEFPOSTEN 03.01 , RESPECTIEVELIJK 03.02 ).

16 TIJDENS DE MONDELINGE BEHANDELING HEEFT DE BELGISCHE REGERING DE VERENIGBAARHEID VAN DE BETROKKEN CONTROLEREGELING MET HET VERDRAG VERDEDIGD . ZIJ WIJST EROP DAT LUIDENS ARTIKEL 36 VAN HET VERDRAG DE BEPALINGEN VAN DE ARTIKELEN 30 TOT EN MET 34 GEEN BELETSEL VORMEN VOOR INVOERVERBODEN WELKE GERECHTVAARDIGD ZIJN UIT HOOFDE VAN BESCHERMING VAN DE GEZONDHEID VAN PERSONEN . HET BEGINSEL VAN EEN SANITAIRE CONTROLE VOORDAT DE VIS TER CONSUMPTIE WORDT AANGEBODEN KAN DERHALVE NIET ONVERENIGBAAR MET DE COMMUNAUTAIRE RECHTSORDE WORDEN GEACHT . DEZE CONTROLE WORDT OP BASIS VAN DE WET VAN 15 APRIL 1965 EN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 30 APRIL 1976 UITGEOEFEND ZONDER ENIGE DISCRIMIANTIE NAARGELANG HET GAAT OM INGEVOERDE , AANGEVOERDE OF UIT KWEKERIJEN AFKOMSTIGE VIS . BETREFFENDE HET DOOR VERZOEKSTERS IN HET HOOFDGE DING GEMAAKTE BEZWAAR TEGEN HET BESTAAN VAN EEN DUBBELE CONTROLE IN HET LAND VAN UITVOER EN HET LAND VAN BESTEMMING , MERKT DE BELGISCHE REGERING OP DAT DEZE HERHAALDE CONTROLE ONVERMIJDELIJK IS OM REKENING TE HOUDEN MET DE VERVOERSOMSTANDIGHEDEN VAN EEN BEDERFELIJKE WAAR OP LANGE AFSTANDEN .

17 DE BELGISCHE REGERING ZET UITEEN DAT HET KEURINGSRECHT DIENT TER FINANCIERING VAN HET GEZONDHEIDSONDERZOEK , HETWELK NIET WEGENS DE INVOER VAN DE VIS , MAAR VEELEER BIJ HET TER CONSUMPTIE AANBIEDEN OP BELGISCH GRONDGEBIED WORDT VERRICHT , ONGEACHT DE HERKOMST VAN DE WAAR . TEN AANZIEN VAN HET VAN VERSCHILLENDE ZIJDEN NAAR VOREN GEBRACHTE VERSCHIL TUSSEN HET RECHT DAT OP BEWERKTE VIS EN DAT WAT OP NIET-BEWERKTE VIS WORDT TOEGEPAST , VESTIGT DE BELGISCHE REGERING DE AANDACHT OP HET FEIT DAT , NAAR DE ERVARING LEERT , DE BEWERKING VAN VIS , DAT WIL ZEGGEN HET VERSNIJDEN EN SCHOONMAKEN , TOT CIRCA 50 % GEWICHTSVERLIES LEIDT , HETGEEN VERKLAART WAAROM HET BEDRAG VAN HET OP BEWERKTE VIS GEHEVEN RECHT HET DUBBELE IS VAN HET OP NIET BEWERKTE VIS GEHEVEN RECHT . DE BELGISCHE REGERING BETWIST NIET DAT VOOR ' ' AANGEVOERDE ' ' VIS SLECHTS HET VOOR NIET-BEWERKTE VIS VASTGESTELDE RECHT VERSCHULDIGD IS ; ZIJ VERKLAART ZULKS MET HET FEIT DAT DE BELGISCHE VISSERSVLOOT OP DIT MOMENT GEEN EENHEDEN BEVAT OM DE VIS TER PLAATSE IN VOLLE ZEE TE KUNNEN BEWERKEN EN VERWERKEN ; ZIJ GEEFT TOE DAT DE TOEPASSELIJKE REGEL ZOU MOETEN WORDEN GEWIJZIGD ZODRA BELGISCHE SCHEPEN HIERTOE ZOUDEN ZIJN UITGERUST . ER IS VOLGENS DE BELGISCHE REGERING DERHALVE GEEN SPRAKE VAN EEN FISCALE DISCRIMINATIE VAN INGEVOERDE VIS .

18 DE BELGISCHE REGERING CONCLUDEERT DAT DE TOEPASSING VAN SANITAIRE CONTROLES NIET KAN WORDEN BESCHOUWD ALS EEN MAATREGEL VAN GELIJKE WERKING ALS EEN KWANTITATIEVE BEPERKING EN DAT HET KEURINGSRECHT NIET KAN WORDEN AANGEMERKT ALS EEN HEFFING VAN GELIJKE WERKING ALS EEN DOUANERECHT .

DE VERENIGBAARHEID VAN DE SANITAIRE CONTROLE MET DE ARTIKELEN 30 EN 36 EEG-VERDRAG ( EERSTE EN TWEEDE VRAAG )

19 DE EERSTE TWEE VRAGEN VAN DE RECHTBANK TERZAKE VAN DE UITLEGGING VAN DE ARTIKELEN 30 EN 36 EEG-VERDRAG HOUDEN IN WEZEN IN OF EEN SANITAIRE CONTROLE VAN INGEVOERDE VIS IN PRINCIPE VERENIGBAAR IS MET DE BEPALINGEN VAN HET GEMEENSCHAPSRECHT EN , ZO JA , OF DE IN DE EERSTE VRAAG OPGESOMDE CONTROLEMODALITEITEN GERECHTVAARDIGD ZIJN MET HET OOG OP DE VEREISTEN VAN ARTIKEL 36 .

20 LUIDENS ARTIKEL 30 ZIJN KWANTITATIEVE INVOERBEPERKINGEN EN ALLE MAATREGELEN VAN GELIJKE WERKING TUSSEN DE LID-STATEN VERBODEN , ' ' ONVERMINDERD DE VOLGENDE BEPALINGEN ' ' . DIT VOORBEHOUD VAN ARTIKEL 30 BETREFT MET NAME ARTIKEL 36 , VOLGENS HETWELK DE BEPALINGEN VAN DE ARTIKELEN 30 TOT EN MET 34 GEEN BELETSEL VORMEN VOOR VERBODEN OF BEPERKINGEN VAN INVOER , WELKE ONDER MEER GERECHTVAARDIGD ZIJN UIT HOOFDE VAN ' ' BESCHERMING VAN DE GEZONDHEID EN HET LEVEN VAN PERSONEN ' ' . DE TWEEDE ZIN VAN DIT ARTIKEL VOEGT HIERAAN ECHTER TOE DAT DEZE VERBODEN OF BEPERKINGEN ' ' GEEN MIDDEL TOT WILLEKEURIGE DISCRIMINATIE NOCH EEN VERKAPTE BEPERKING VAN DE HANDEL TUSSEN DE LID-STATEN ( MOGEN ) VORMEN ' ' .

21 HET HOF HEEFT DE GELEGENHEID GEHAD OM IN EEN VASTE JURISPRUDENTIE OP DIT STUK TE BEKLEMTONEN , DAT ARTIKEL 30 STREKT TOT DE AFSCHAFFING TUSSEN DE LID-STATEN VAN ALLE BELEMMERINGEN VAN HET VRIJE VERKEER VAN GOEDEREN , MET NAME VAN DIE WELKE SPECIFIEK BETREKKING HEBBEN OP INGEVOERDE PRODUKTEN OF DIE ONDER VERSCHILLENDE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING ZIJN OP INGEVOERDE EN OP NATIONALE PRODUKTEN , ZODAT DE VERHANDELING VAN INGEVOERDE PRODUKTEN MOEILIJKER OF DUURDER WORDT ( ARRESTEN VAN 8 JULI 1975 , ZAAK 4/75 , REWE , JURISPR . 1975 , BLZ . 843 ; 20 MEI 1976 , ZAAK 104/75 , DE PEIJPER , JURISPR . 1976 , BLZ . 613 ; 15 DECEMBER 1976 , ZAAK 35/76 , SIMMENTHAL , JURISPR . 1976 , BLZ . 1871 ; 12 JULI 1979 , ZAAK 153/78 , COMMISSIE TEGEN BONDSREPUBLIEK DUITSLAND , JURISPR . 1979 , BLZ . 2555 ; 8 NOVEMBER 1979 , ZAAK 251/78 , DENKAVIT , JURISPR . 1979 , BLZ . 3369 ).

22 UIT ARTIKEL 36 VLOEIT ECHTER VOORT DAT DE CONTROLES BIJ DE INVOER VERENIGBAAR ZIJN MET HET VERDRAG WANNEER ZIJ ZIJN GERECHTVAARDIGD DOOR DE NOODWENDIGHEDEN VAN DE BESCHERMING VAN DE VOLKSGEZONDHEID , MITS EVENWEL DE TOEPASSING VAN DEZE CONTROLES GEEN WILLEKEURIGE DISCRIMINATIE OF EEN VERKAPTE BEPERKING TEN LASTE VAN DE INGEVOERDE PRODUKTEN VORMT . INDIEN EEN SANITAIRE CONTROLE AAN DEZE VEREISTEN BEANTWOORDT , VORMT ARTIKEL 30 VAN HET VERDRAG GEEN BELETSEL VOOR EEN DERGELIJKE MAATREGEL .

23 DE GESTELDE VRAGEN MOETEN IN HET LICHT VAN DEZE BEGINSELEN WORDEN BEANTWOORD .

24 IN DE EERSTE PLAATS DIENT IN DIT VERBAND TE WORDEN BEDACHT DAT ER OP HET OGENBLIK IN DE GEMEENSCHAP GEEN GEMEENSCHAPPELIJKE OF GEHARMONISEERDE VOORSCHRIFTEN BESTAAN BETREFFENDE DE SANITAIRE CONTROLE VAN VIS . VERORDENING NR . 113/76 VAN DE RAAD VAN 19 JANUARI 1976 ( PB L 20 VAN 1976 , BLZ . 29 ) WAARNAAR TIJDENS DE PROCEDURE WERD VERWEZEN , HEEFT TEN DOEL , GEMEENSCHAPPELIJKE HANDELSNORMEN VAST TE STELLEN VOOR BEPAALDE SOORTEN VERSE OF GEKOELDE VIS ; DEZE VERORDENING HEEFT GEEN BETREKKING OP DE SANITAIRE CONTROLE .

25 ONDER DEZE OMSTANDIGHEID STAAT HET AAN DE LID-STATEN OM DE SANITAIRE CONTROLE OP DIT GEBIED TE ORGANISEREN EN DEZE IN DE VERSCHILLENDE VERHANDELINGSFASEN VAN DE VIS TOE TE PASSEN . DAAR DE UIT HOOFDE VAN DE BESCHERMING VAN DE VOLKSGEZONDHEID GERECHTVAARDIGDE HANDELSBEPERKINGEN UITDRUKKELIJK WORDEN TOEGELATEN IN ARTIKEL 36 EEG-VERDRAG EN DE GEMEENSCHAP NOG NIET OVER GEMEENSCHAPPELIJKE OF GEHARMONISEERDE VOORSCHRIFTEN OP DIT GEBIED BESCHIKT , KAN MEN DE TOEPASSING OP UIT ANDERE LID-STATEN INGEVOERDE VIS VAN DE SANITAIRE CONTROLE DIE IN DE NATIONALE WETGEVING VAN EEN LID-STAAT IS VOORGESCHREVEN VOOR ZEEVIS DIE IN DE HAVENS VAN DEZE STAAT WORDT GELOST , NIET PRINCIPIEEL ALS EEN DOOR HET VERDRAG VERBODEN MAATREGEL BESCHOUWEN .

26 NIET WORDT BETWIST DAT DE MAATREGELEN DIE VOOR DE NATIONALE RECHTER IN GEDING ZIJN , HET KARAKTER VAN EEN SANITAIRE CONTROLE DRAGEN EN DAT ZIJ DERHALVE IN BEGINSEL ONDER DE UITZONDERING VAN ARTIKEL 36 VALLEN . DEZE VASTSTELLING LAAT ECHTER DE VRAAG OPEN OF DE VERSCHILLENDE DOOR DE NATIONALE RECHTER VERMELDE MODALITEITEN EVENTUEEL EEN VERKAPTE BEPERKING VAN DE HANDEL TUSSEN LID-STATEN KUNNEN VORMEN , ZODAT AAN DEZE CONTROLE DE RECHTVAARDIGING IN DE ZIN VAN GENOEMD ARTIKEL ONTVALT .

27 HET IS NIET UITGESLOTEN DAT HETZIJ ENKELE VAN DE IN DE EERSTE VRAAG GENOEMDE MODALITEITEN , HETZIJ EEN COMBINATIE DAARVAN EEN DERGELIJK GEVOLG KUNNEN HEBBEN . DE VERSCHILLENDE DOOR DE NATIONALE RECHTER VERSCHAFTE GEGEVENS NOPEN TOT DE VOLGENDE OPMERKINGEN .

28 HET VEREISTE DAT DE INVOER TEN MINSTE 24 UUR TEVOREN SCHRIFTELIJK EN ZO GEDETAILLEERD ALS IN DE BETROKKEN WETTELIJKE REGELING IS VOORGESCHREVEN , WORDT AANGEMELD , LIJKT ONVERENIGBAAR MET DEN SNELHEID VAN DE TRANSACTIES EN HET VERVOER IN DEZE SECTOR , GELET OP HET BEDERFELIJK KARAKTER VAN DE BETROKKEN WAREN . INDIEN MOCHT BLIJKEN DAT DE VASTSTELLING DOOR DE DOUANE VAN DE CONTROLEPUNTEN , ALSMEDE VAN DE DAGEN EN UREN WAAROP DEZE GEOPEND ZIJN , TOT GEVOLG HEEFT DAT DE INVOER WORDT BELEMMERD , ZOUDEN DEZE BEPALINGEN SLECHTS GERECHTVAARDIGD ZIJN MITS WORDT AANGETOOND DAT ZIJ BEANTWOORDEN AAN DE OBJECTIEVE VEREISTEN VAN DE ORGANISATIE VAN DE SANITAIRE DIENST . DEZELFDE OPMERKING GELDT VOOR DE DOOR DE NATIONALE RECHTER GENOEMDE TECHNISCHE MODALITEITEN VAN DE REGELING , INDIEN MOCHT BLIJKEN DAT ER GEEN REDELIJKE VERHOUDING BESTAAT TUSSEN DE DOOR DE ADMINISTRATIE GESTELDE EISEN EN DE UITVOERING VAN DE CONTROLE .

29 TEN AANZIEN VAN HET VEREISTE VAN EEN CONTROLE BIJ DE INVOER VAN WAREN DIE IN HET LAND VAN UITVOER REEDS AAN EEN GELIJKWAARDIGE CONTROLE ZIJN ONDERWORPEN , DIENT TE WORDEN GEWEZEN OP HETGEEN HET HOF IN ZIJN ARREST VAN 8 NOVEMBER 1979 ( ZAAK 251/78 , DENKAVIT , JURISPR . 1979 , BLZ . 3395 ) HEEFT OVERWOGEN , NAMELIJK DAT EEN DUBBELE CONTROLE IN HET UITVOERLAND EN IN HET INVOERLAND NAAR GELANG VAN DE OMSTANDIGHEDEN , VERDER KAN GAAN DAN ARTIKEL 36 TOESTAAT , WANNEER AAN DE BEHOEFTEN INZAKE DE GEZONDHEIDSZORG EVEN DOELTREFFEND KAN WORDEN VOLDAAN DOOR MAATREGELEN DIE HET INTRACOMMUNAUTAIRE HANDELSVERKEER MINDER BEPERKEN . AANGEZIEN DE VIS IN CASU IN HET LAND VAN UITVOER REEDS EEN SANITAIRE CONTROLE HEEFT ONDERGAAN WELKE WERD VERRICHT VOLGENS DE VOORSCHRIFTEN VAN DE WETTELIJKE REGELING VAN HET LAND VAN BESTEMMING ZELF , MOET DE CONTROLE BIJ DE INVOER IN ELK GEVAL WORDEN BEPERKT TOT MAATREGELEN DIE ERTOE DIENEN OM DE RISICO ' S BIJ HET VERVOER OF ALS GEVOLG VAN EVENTUELE BEHANDELINGEN NA DE BIJ VERTREK VERRICHTE CONTROLE TEGEN TE GAAN .

30 HET STAAT AAN DE NATIONALE RECHTER OM IN HET LICHT VAN DE VOORAFGAANDE OVERWEGINGEN TE ONDERZOEKEN , OF EN IN HOEVERRE DE DOOR DE BELGISCHE AUTORITEITEN TOEGEPASTE MODALITEITEN VAN DE SANITAIRE CONTROLE EEN ONTOELAATBARE BEPERKING IN DE INTRACOMMUNAUTAIRE HANDEL KUNNEN VORMEN .

31 OP DE EERSTE TWEE VRAGEN DIENT DERHALVE TE WORDEN GEANTWOORD DAT BIJ ONTBREKEN VAN GEMEENSCHAPPELIJKE OF GEHARMONISEERDE VOORSCHRIFTEN OP HET GEBIED VAN DE SANITAIRE CONTROLE VAN VIS , DE DOOR DE LID-STATEN TOEGEPASTE CONTROLEMAATREGELEN NIET PRINCIPIEEL MOGEN WORDEN BESCHOUWD ALS EEN DOOR HET VERDRAG VERBODEN BEPERKING . DAARENTEGEN MOETEN ALS MAATREGELEN VAN GELIJKE WERKING ALS KWANTITATIEVE BEPERKINGEN INGEVOLGE DE ARTIKELEN 30 EN 36 EEG-VERDRAG WORDEN BESCHOUWD ALLE TOEPASSINGSMODALITEITEN VAN DE CONTROLE DIE VERDER GAAN DAN NODIG IS EN DIE ALS ZODANIG HET INTRACOMMUNAUTAIRE HANDELSVERKEER KUNNEN AFREMMEN OF BEPERKEN .

DE VERENIGBAARHEID VAN HET ' ' KEURINGSRECHT ' ' MET HET GEMEENSCHAPSRECHT ( DERDE EN VIERDE VRAAG )

32 IN DE DERDE PLAATS VRAAGT DE NATIONALE RECHTER HET HOF , AAN TE GEVEN VOLGENS WELKE CRITERIA EEN HEFFING ZOALS HET ' ' KEURINGSRECHT ' ' HETZIJ ALS EEN HEFFING VAN GELIJKE WERKING ALS EEN DOUANERECHT IN DE ZIN VAN DE ARTIKELEN 9 , 12 EN 13 EEG-VERDRAG , HETZIJ ALS EEN BINNENLANDSE BELASTING IN DE ZIN VAN ARTIKEL 95 KAN WORDEN AANGEMERKT , WAARBIJ HIJ DE AANDACHT VESTIGT OP BEPAALDE VERSCHILLEN DIE DOOR DE BETROKKEN CONTROLEREGELING ZIJN INGEVOERD . DEZE VERSCHILLEN BETREFFEN ENERZIJDS GEKWEEKTE VIS , NAAR GELANG HET GAAT OM INGEVOERDE VIS OF VIS AFKOMSTIG UIT VISKWEKERIJEN DIE OP HET NATIONALE GRONDGEBIED ZIJN GELEGEN EN ANDERZIJDS IN ZEE GEVANGEN VIS , NAAR GELANG HET GAAT OM ' ' AANGEVOERDE ' ' VIS OF INGEVOERDE VIS .

33 VOLGENS VASTE RECHTSPRAAK VAN HET HOF , DIE VOOR HET EERST WERD NEERGELEGD IN HET ARREST VAN 14 DECEMBER 1972 ( ZAAK 29/72 , MARIMEX , JURISPR . 1972 , BLZ . 1309 ) HANGT DE KWALIFICATIE VOOR HET VERDRAG VAN OP SANITAIRE CONTROLES BIJ DE INVOER GELEGDE HEFFINGEN AF VAN DE VRAAG OF DE BETROKKEN HEFFINGEN ZIJN VASTGESTELD VOLGENS SPECIFIEKE MAATSTAVEN , DIE MET DIE TER VASTSTELLING VAN DE EVENTUELE GELDELIJKE LASTEN OP SOORTGELIJKE NATIONALE PRODUKTEN NIET KUNNEN WORDEN VERGELEKEN , DAN WEL OF HET GAAT OM GELDELIJKE LASTEN DIE DEEL UITMAKEN VAN EEN ALGEMEEN STELSEL VAN BINNENLANDSE HEFFINGEN WAARDOOR NATIONALE PRODUKTEN EN INGEVOERDE PRODUKTEN VOOR DE BETROKKEN CONTROLE STELSELMATIG VOLGENS DEZELFDE CRITERIA WORDEN BELAST .

34 IN DE GENOEMDE ZAAK , ALSMEDE IN VERSCHEIDENE LATERE ZAKEN ( ARRESTEN VAN 11 OKTOBER 1973 , ZAAK 39/73 , REWE , JURISPR . 1973 , BLZ . 1039 ; 9 JULI 1975 , ZAAK 21/75 , SCHROEDER , JURISPR . 1975 , BLZ . 905 ; 5 FEBRUARI 1976 , ZAAK 87/75 , BRESCIANI , JURISPR . 1976 , BLZ . 129 ; 15 DECEMBER 1976 , ZAAK 35/76 SIMMENTHAL , JURISPR . 1976 , BLZ . 1871 ; 31 MEI 1979 , ZAAK 132/78 , DENKAVIT LOIRE , JURISPR . 1979 , BLZ . 1923 ) WAS HET HOF GENOOPT VERSCHILLENDE SOORTEN SANITAIRE HEFFINGEN AAN TE MERKEN ALS HEFFINGEN VAN GELIJKE WERKING ALS DOUANERECHTEN WEGENS HET ONTBREKEN VAN EEN VOLDOENDE NAUW VERBAND TUSSEN DE HEFFINGEN , TOEGEPAST BIJ DE INVOER VAN AAN SANITAIRE CONTROLE ONDERWORPEN PRODUKTEN , EN DE HEFFINGEN , GEIND BIJ CONTROLES VAN NATIONALE PRODUKTEN .

35 AAN DE HAND VAN DEZE CRITERIA MOET DE REGELING , WAAROVER DE NATIONALE RECHTER ZICH ZAL HEBBEN UIT TE SPREKEN , WORDEN ONDERZOCHT .

36 MEN MAG IN DIT VERBAND NIET MISKENNEN DAT DE TOEPASSING VAN HET KEURINGSRECHT DEEL UITMAAKT VAN EEN ENKEL SYSTEEM VAN REGELS , AFGELEID VAN DEZELFDE BASISWET . HET VOLSTAAT ECHTER NIET , DIT ZUIVER FORMELE CRITERIUM IN AANMERKING TE NEMEN OM TE BEOORDELEN OF DE OMSTREDEN HEFFINGSREGELING VERENIGBAAR IS MET HET GEMEENSCHAPSRECHT . DEZE BEOORDELING MOET GESCHIEDEN MET BETREKKING TOT DE INHOUD EN DE GEVOLGEN VAN DE BETROKKEN REGELING .

37 IN DIT VERBAND WIJST DE NATIONALE RECHTER IN DE EERSTE PLAATS OP HET FEIT DAT INGEVOERDE GEKWEEKTE VIS ONDERWORPEN IS AAN HET KEURINGSRECHT , TERWIJL HET CONTROLESTELSEL BETREFFENDE DE OP NATIONAAL GRONDGEBIED GELEGEN VISKWEKERIJEN VRIJ IS VAN ENIGE HEFFING . ONDER VOORBEHOUD VAN DE FEITELIJKE VASTSTELLINGEN DIE DE NATIONALE RECHTER ZAL HEBBEN TE DOEN , DIENT TE WORDEN GEZEGD DAT VANUIT EEN OOGPUNT VAN GEMEENSCHAPSRECHT HET OP INGEVOERDE GEKWEEKTE VIS GEHEVEN KEURINGSRECHT EEN HEFFING VAN GELIJKE WERKING ALS EEN DOUANERECHT VORMT , INDIEN DE WETGEVING ZO IS INGERICHT DAT GEKWEEKTE VIS AFKOMSTIG VAN OP HET NATIONALE GRONDGEBIED GELEGEN KWEKERIJEN RECHTENS OF FEITELIJK ONTKOMT AAN DE TOEPASSING VAN ENIG KEURINGSRECHT .

38 TEN AANZIEN VAN DE IN ZEE GEVANGEN VIS VESTIGT DE NATIONALE RECHTER ALLEREERST DE AANDACHT OP HET FEIT DAT HET KEURINGSRECHT OP ' ' AANGEVOERDE ' ' VIS WORDT GEHEVEN DOOR HET GEMEENTEBESTUUR , BIJ DE LOSSING , TERWIJL DIT RECHT OP INGEVOERDE VIS WORDT GEIND DOOR DE ADMINISTRATIE VAN DE DOUANE EN VERSCHULDIGD IS AAN DE STAAT . HET IS IN CONFESSO DAT ZOWEL IN HET ENE ALS IN HET ANDERE GEVAL DE OPBRENGST DIRECT OF INDIRECT DE FINANCIERING VAN DE SANITAIRE CONTROLES MOET VERZEKEREN .

39 EEN ANALYSE VAN DE SITUATIE TOONT AAN DAT HET VERSCHIL IN DE ADMINISTRATIEVE MODALITEITEN VAN DE HEFFING ZIJN OORZAAK VINDT IN HET FEIT DAT ' ' AANGEVOERDE ' ' VIS , DIE VANAF DE VANGST ALS EEN NATIONAAL PRODUKT WORDT BESCHOUWD , BUITEN DE BEVOEGDHEID VAN DE DOUANE VALT , TERWIJL DE CONTROLE VAN INGEVOERDE VIS -HETZIJ AAN DE MARITIEME GRENS , HETZIJ AAN DE LANDGRENS , HETZIJ AAN HET PUNT VAN BESTEMMING OP HET GRONDGEBIED - NIET ANDERS KAN WORDEN VERRICHT DAN DOOR TUSSENKOMST VAN DE DOUANE EN DAT AAN DIT VERSCHIL IN DE REGELING EEN OBJECTIEVE REDEN TEN GRONDSLAG LIGT . IN ELK GEVAL IS NIET AANGETOOND DAT DE VERDELING DER ADMINISTRATIEVE BEVOEGDHEDEN TUSSEN DE GEMEENTE EN DE DOUANE WAT BETREFT DE INNING EN DE BESTEMMING VAN DE KEURINGSRECHTEN VAN INVLOED ZOU ZIJN OP DE GRONDSLAG EN DE UITWERKING VAN DEZE HEFFING . DEZE OMSTANDIGHEDEN KUNNEN DERHALVE BUITEN BESCHOUWING BLIJVEN BIJ HET ONDERZOEK VAN DE VERENIGBAARHEID VAN DE BETROKKEN REGELING MET HET GEMEENSCHAPSRECHT , DAAR DEZE VERENIGBAARHEID MOET WORDEN BEOORDEELD AAN DE HAND VAN DE UITWERKING VAN DE LITIGIEUZE HEFFING OP DE INTRACOMMUNAUTAIRE HANDEL .

40 DAARENTEGEN NOPEN ANDERE KENMERKEN VAN HET OMSTREDEN SYSTEEM TOT DE OVERWEGING DAT HET BETROKKEN KEURINGSRECHT IN WERKELIJKHEID EEN HEFFING VAN GELIJKE WERKING ALS EEN DOUANERECHT VORMT .

41 IN DIT VERBAND DIENT ALLEREERST TE WORDEN OPGEMERKT DAT DE TOEPASSINGSGROND EN HET BEDRAG VAN HET KEURINGSRECHT ZIJN VASTGESTELD AAN DE HAND VAN VERSCHILLENDE CRITERIA , DIE EEN VERGELIJKING TUSSEN DE BEIDE REGELINGEN LASTIG MAKEN . DEZE MOEILIJKHEID DOET ZICH TE MEER GEVOELEN , DAAR DE CRITERIA DIE AAN DE BETROKKEN REGELING TEN GRONDSLAG LIGGEN NIET OVEREENSTEMMEN MET DE CLASSIFICATIES , DIE DOOR DE GEMEENSCHAP IN AANMERKING WERDEN GENOMEN VOOR VERORDENING NR . 100/76 HOUDENDE EEN GEMEENSCHAPPELIJKE ORDENING DER MARKTEN IN DE SECTOR VISSERIJPRODUKTEN ( PB L 20 VAN 1976 , BLZ . 1 ), HET GEMEENSCHAPPELIJK DOUANETARIEF EN DE HANDELSSTATISTIEKEN .

42 BOVENDIEN SCHRIJVEN DE BEPALINGEN BETREFFENDE DE VASTSTELLING VAN HET KEURINGSRECHT VOOR ' ' AANGEVOERDE ' ' VIS DE TOEPASSING VOOR VAN EEN UNIFORM BEDRAG PER KILO , TERWIJL HET KEURINGSRECHT VOOR INGEVOERDE VIS , VASTGESTELD VOOR HOEVEELHEDEN VAN 100 KG EN GEDEELTEN VAN 100 KG , WORDT TOEGEPAST AAN DE HAND VAN EEN ONDERSCHEID TUSSEN BEWERKTE VIS EN ANDERE VIS , WAARBIJ VOOR BEWERKTE VIS EEN DUBBEL ZO HOOG KEURINGSRECHT MOET WORDEN VOLDAAN ALS VOOR NIET-BEWERKTE VIS . HOEWEL HET DOSSIER HIEROVER GEEN ENKELE AANWIJZING BEVAT , MAG ER VAN WORDEN UITGEGAAN DAT INGEVOERDE VIS GEZIEN DE NOODWENDIGHEDEN VAN HET VERVOER VOORAL EEN PRODUKT ZAL ZIJN DAT ONDER DE CATEGORIE BEWERKTE VIS VALT , WAARVOOR EEN HOGER KEURINGSRECHT GELDT DAN VOOR NIET-BEWERKTE VIS .

43 OP DE DERDE VRAAG DIENT DERHALVE TE WORDEN GEANTWOORD DAT EEN KEURINGSRECHT VOOR DE SANITAIRE CONTROLE VAN INGEVOERDE VIS , HETWELK ZONDER OBJECTIEVE RECHTVAARDIGING WORDT VASTGESTELD EN TOEGEPAST VOLGENS SPECIFIEKE MAATSTAVEN BETREFFENDE HETZIJ DE AARD , HETZIJ DE TOESTAND VAN DE WAAR , DIE MET DE MAATSTAVEN TER VASTSTELLING VAN DE GELDELIJKE LASTEN OP SOORTGELIJKE NATIONALE PRODUKTEN NIET KUNNEN WORDEN VERGELEKEN , IS TE BESCHOUWEN ALS EEN DOOR DE ARTIKELEN 9 , 12 EN 13 EEG-VERDRAG VERBODEN HEFFING VAN GELIJKE WERKING ALS EEN DOUANERECHT .

44 GELET OP DIT ANTWOORD IS DE VIERDE VRAAG IRRELEVANT .

HET HOF VAN JUSTITIE ,

UITSPRAAK DOENDE OP DE DOOR DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE BRUGGE BIJ VONNIS VAN 5 MAART 1980 GESTELDE VRAGEN , VERKLAART VOOR RECHT :

1 . BIJ ONTBREKEN VAN GEMEENSCHAPPELIJKE OF GEHARMONISEERDE VOORSCHRIFTEN OP HET GEBIED VAN DE SANITAIRE CONTROLE VAN VIS MOGEN DE DOOR DE LID-STATEN TOEGEPASTE CONTROLEMAATREGELEN NIET PRINCIPIEEL WORDEN BESCHOUWD ALS EEN DOOR HET VERDRAG VERBODEN BEPERKING . DAARENTEGEN MOETEN ALS MAATREGELEN VAN GELIJKE WERKING ALS KWANTITATIEVE BEPERKINGEN INGEVOLGE DE ARTIKELEN 30 EN 36 EEG-VERDRAG WORDEN BESCHOUWD ALLE TOEPASSINGSMODALITEITEN VAN DE CONTROLE DIE VERDER GAAN DAN NODIG IS EN DIE ALS ZODANIG HET INTRACOMMUNAUTIARE HANDELSVERKEER KUNNEN AFREMMEN OF BEPERKEN .

2.EEN KEURINGSRECHT VOOR DE SANITAIRE CONTROLE VAN INGEVOERDE VIS , HETWELK ZONDER OBJECTIEVE RECHTVAARDIGING WORDT VASTGESTELD EN TOEGEPAST VOLGENS SPECIFIEKE MAATSTAVEN BETREFFENDE HETZIJ DE AARD , HETZIJ DE TOESTAND VAN DE WAAR , DIE MET DE MAATSTAVEN TER VASTSTELLING VAN DE GELDELIJKE LASTEN OP SOORTGELIJKE NATIONALE PRODUKTEN NIET KUNNEN WORDEN VERGELEKEN , IS TE BESCHOUWEN ALS EEN DOOR DE ARTIKELEN 9 , 12 EN 13 EEG-VERDRAG VERBODEN HEFFING VAN GELIJKE WERKING ALS EEN DOUANERECHT .

1 . ARTIKEL 30 EEG-VERDRAG STREKT TOT DE AFSCHAFFING TUSSEN DE LID-STATEN VAN ALLE BELEMMERINGEN VAN HET VRIJE VERKEER VAN GOEDEREN , MET NAME VAN DIE WELKE SPECIFIEK BETREKKING HEBBEN OP INGEVOERDE PRODUKTEN OF DIE ONDER VERSCHILLENDE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING ZIJN OP INGEVOERDE EN OP NATIONALE PRODUKTEN , ZODAT DE VERHANDELING VAN INGEVOERDE PRODUKTEN MOEILIJKER OF DUURDER WORDT .

2 . BIJ ONTBREKEN VAN GEMEENSCHAPPELIJKE OF GEHARMONISEERDE VOORSCHRIFTEN OP HET GEBIED VAN DE SANITAIRE CONTROLE VAN EEN PRODUKT MOGEN DE DOOR DE LID-STATEN TOEGEPASTE CONTROLEMAATREGELEN NIET PRINCIPIEEL WORDEN BESCHOUWD ALS EEN DOOR HET VERDRAG VERBODEN BEPERKING . DAARENTEGEN MOETEN ALS MAATREGELEN VAN GELIJKE WERKING ALS KWANTITATIEVE BEPERKINGEN INGEVOLGE DE ARTIKELEN 30 EN 36 EEG- VERDRAG WORDEN BESCHOUWD ALLE TOEPASSINGSMODALITEITEN VAN DE CONTROLE DIE VERDER GAAN DAN NODIG IS EN DIE ALS ZODANIG HET INTRACOMMUNAUTAIRE HANDELSVERKEER KUNNEN AFREMMEN OF BEPERKEN .

EEN DUBBELE CONTROLE IN HET UITVOERLAND EN IN HET INVOERLAND KAN ALDUS , NAAR GELANG VAN DE OMSTANDIGHEDEN , VERDER GAAN DAN ARTIKEL 36 TOESTAAT , WANNEER AAN DE BEHOEFTEN INZAKE DE GEZONDHEIDSZORG EVEN DOELTREFFEND KAN WORDEN VOLDAAN DOOR MAATREGELEN DIE HET INTRACOMMUNAUTAIRE HANDELSVERKEER MINDER BEPERKEN .

HET STAAT AAN DE NATIONALE RECHTER OM TE ONDERZOEKEN , OF EN IN HOEVERRE DE DOOR DE NATIONALE AUTORITEITEN TOEGE PASTE MODALITEITEN VAN DE SANITAIRE CONTROLE EEN ONTOELAATBARE BEPERKING IN DE INTRACOMMUNAUTAIRE HANDEL KUNNEN VORMEN .

3 . EEN KEURINGSRECHT VOOR DE SANITAIRE CONTROLE VAN EEN INGEVOERD PRODUKT , HETWELK ZONDER DE OBJECTIEVE RECHTVAARDIGING WORDT VASTGESTELD EN TOEGEPAST VOLGENS SPECIFIEKE MAATSTAVEN BETREFFENDE HETZIJ DE AARD , HETZIJ DE TOESTAND VAN DE WAAR , DIE MET DE MAATSTAVEN TER VASTSTELLING VAN DE GELDELIJKE LASTEN OP SOORTGELIJKE NATIONALE PRODUKTEN NIET KUNNEN WORDEN VERGELEKEN , IS TE BESCHOUWEN ALS EEN DOOR DE ARTIKELEN 9 , 12 EN 13 EEG-VERDRAG VERBODEN HEFFING VAN GELIJKE WERKING ALS EEN DOUANERECHT .

1 . VRIJ VERKEER VAN GOEDEREN - KWANTITATIEVE BEPERKINGEN - MAATREGELEN VAN GELIJKE WERKING - VERBOD - DRAAGWIJDTE

( EEG-VERDRAG , ARTIKEL 30 )

2 . VRIJ VERKEER VAN GOEDEREN - KWANTITATIEVE BEPERKINGEN - MAATREGELEN VAN GELIJKE WERKING - SANITAIRE CONTROLES - TOELAATBAARHEID - VOORWAARDEN - WIJZE VAN TOEPASSING GAAT VERDER DAN VOOR CONTROLE NODIG IS - DUBBELE CONTROLE - VERBOD - BEOORDELING DOOR DE NATIONALE RECHTER

( EEG-VERDRAG , ARTIKELEN 30 EN 36 )

3 . VRIJ VERKEER VAN GOEDEREN - DOUANERECHTEN - HEFFINGEN VAN GELIJKE WERKING - BEGRIP - OP INGEVOERDE PRODUKTEN , VOLGENS SPECIFIEKE CRITERIA TOEGEPASTE KEURINGSRECHTEN

( EEG-VERDRAG , ARTIKELEN 9 , 12 EN 13 )

KOSTEN

45 DE KOSTEN DOOR DE REGERING VAN DE FRANSE REPUBLIEK , DE REGERING VAN HET KONINKRIJK DENEMARKEN , DE REGERING VAN HET KONINKRIJK BELGIE EN DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN WEGENS INDIENING HUNNER OPMERKINGEN BIJ HET HOF GEMAAKT , KUNNEN NIET VOOR VERGOEDING IN AANMERKING KOMEN . TEN AANZIEN VAN DE PARTIJEN IN HET HOOFDGEDING IS DE PROCEDURE ALS EEN ALDAAR GEREZEN INCIDENT TE BESCHOUWEN , ZODAT DE NATIONALE RECHTERLIJKE INSTANTIE OVER DE KOSTEN HEEFT TE BESLISSEN .

IN ZAAK 132/80 ,

BETREFFENDE EEN VERZOEK AAN HET HOF KRACHTENS ARTIKEL 177 EEG-VERDRAG VAN DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE BRUGGE , IN HET ALDAAR AANHANGIG GEDING TUSSEN

NV UNITED FOODS , GEVESTIGD TE BREDENE ,

EN

PVBA AUG . VAN DEN ABEELE , GEVESTIGD TE BRUGGE ,

EN

BELGISCHE STAAT , IN DE PERSOON VAN DE MINISTER VAN FINANCIEN EN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID EN VAN HET GEZIN ,

OM EEN PREJUDICIELE BESLISSING OVER DE UITLEGGING VAN DE ARTIKELEN 9 E.V ., 30 E.V ., 36 EN 95 EEG-VERDRAG , MET HET OOG OP DE BELGISCHE WETGEVING INZAKE DE SANITAIRE CONTROLE BIJ DE IMPORT VAN VIS EN DE HEFFING VAN EEN KEURINGSRECHT BIJ DEZE CONTROLE ,