Home

Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 11 maart 1982. - Dunstan Curtis tegen Europees Parlement. - Gewezen ambtenaar - Wisselkoers voor pensioenberekening. - Zaak 167/80.-

Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 11 maart 1982. - Dunstan Curtis tegen Europees Parlement. - Gewezen ambtenaar - Wisselkoers voor pensioenberekening. - Zaak 167/80.-

1 BIJ VERZOEKSCHRIFT , NEERGELEGD TER GRIFFIE VAN HET HOF OP 18 JULI 1980 , HEEFT VERZOEKER , GEPENSIONEERD AMBTENAAR VAN HET EUROPEES PARLEMENT , KRACHTENS ARTIKEL 91 AMBTENARENSTATUUT ( HIERNA : HET STATUUT ) BEROEP INGESTELD TOT NIETIGVERKLARING VAN HET BESLUIT VAN DE COMMISSIE TOT VERMINDERING VAN DE HEM SEDERT OKTOBER 1979 VERSCHULDIGDE MAANDELIJKSE PENSIOENUITKERINGEN , ALSMEDE VAN DE AFWIJZING VAN ZIJN KLACHT TEGEN VOORNOEMD BESLUIT .

2 TOT STAVING VAN ZIJN BEROEP VOERT VERZOEKER DE ONWETTIGHEID AAN VAN VERORDENING NR . 3085/78 VAN DE RAAD VAN 21 DECEMBER 1978 ( PB L 369 VAN 1978 , BLZ . 6 ) TOT WIJZIGING VAN DE BEPALINGEN VAN HET STATUUT INZAKE DE TE GEBRUIKEN MUNTPARITEITEN , ALSMEDE VAN VERORDENING NR . 3086/78 VAN DE RAAD VAN DEZELFDE DATUM TOT WIJZIGING VAN DE AANPASSINGSCOEFFICIENTEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP DE BEZOLDIGINGEN EN DE PENSIOENEN VAN DE AMBTENAREN EN ANDERE PERSONEELSLEDEN VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN INGEVOLGE DE WIJZIGING VAN DE BEPALINGEN VAN HET STATUUT BETREFFENDE DE BIJ DE TOEPASSING VAN HET STATUUT TE GEBRUIKEN MUNTPARITEITEN ( PB L 369 VAN 1978 , BLZ . 8 ).

3 VERZOEKER HEEFT RECHT OP EEN PENSIOEN OP GROND VAN ARTIKEL 77 VAN HET STATUUT . KRACHTENS ARTIKEL 45 , DERDE ALINEA , VAN BIJLAGE VIII BIJ HET STATUUT KON HIJ DE PENSIOENUITKERINGEN NAAR KEUZE DOEN UITBETALEN IN DE VALUTA VAN ZIJN LAND VAN HERKOMST , VAN HET LAND VAN ZIJN VERBLIJFPLAATS OF VAN HET LAND VAN DE ZETEL VAN DE INSTELLING WAARTOE HIJ VOOR ZIJN PENSIONERING BEHOORDE . VERZOEKER , DIE ZICH IN ZIJN LAND VAN HERKOMST , HET VERENIGD KONINKRIJK , HEEFT GEVES TIGD , KOOS VOOR UITBETALING VAN DE UITKERINGEN IN DE VALUTA VAN HET LAND WAAR HET PARLEMENT ZIJN VOORLOPIGE ZETEL HEEFT , DUS IN LUXEMBURGSE FRANKEN .

4 VOLGENS ARTIKEL 82 , LID 1 , VAN HET STATUUT WORDT OP DE PENSIOENEN VOOR HET LAND VAN DE GEMEENSCHAPPEN WAAR DE PENSIOENGERECHTIGDE VERKLAART ZICH TE ZULLEN VESTIGEN EEN AANPASSINGSCOEFFICIENT TOEGEPAST , VASTGESTELD OVEREENKOMSTIG DE ARTIKELEN 64 EN 65 , LID 2 ; DEZE PENSIOENEN WORDEN UITBETAALD OP DE WIJZE DIE IN ARTIKEL 63 IS BEPAALD VOOR DE UITBETALING VAN DE BEZOLDIGINGEN .

5 IN DE VERSIE DIE TOT EIND 1978 VAN KRACHT WAS , BEPAALDEN DE ARTIKELEN 63 EN 64 VAN HET STATUUT : ' ' DE BEZOLDIGING VAN DE AMBTENAAR WORDT UITGEDRUKT IN BELGISCHE FRANKEN ; ZIJ WORDT UITBETAALD IN DE VALUTA VAN HET LAND WAAR DE AMBTENAAR ZIJN FUNCTIE UITOEFENT ; DE BEZOLDIGING UITBETAALD IN EEN ANDERE VALUTA DAN DE BELGISCHE FRANK WORDT BEREKEND OP BASIS VAN DE PARITEITEN ZOALS DOOR HET INTERNATIONALE MONETAIRE FONDS AANVAARD , DIE OP 1 JANUARI 1965 VAN KRACHT WAREN ; OP DE BEZOLDIGING VAN DE AMBTENAAR , UITGEDRUKT IN BELGISCHE FRANKEN , WORDT . . . EEN AANPASSINGSCOEFFICIENT VAN MEER DAN , MINDER DAN OF GELIJK AAN 100 % TOEGEPAST , NAAR GELANG VAN DE LEVENSOMSTANDIGHEDEN IN DE VERSCHILLENDE PLAATSEN VAN TEWERKSTELLING ; . . . DE AANPASSINGSCOEFFICIENT , VAN TOEPASSING OP DE BEZOLDIGING VAN DE AMBTENAREN DIE IN DE VOORLOPIGE ZETELS DER GEMEENSCHAPPEN ZIJN TEWERKGESTELD , IS OP 1 JANUARI 1962 GELIJK AAN 100 % . ' '

6 SEDERT 1971 ONDERGINGEN BEPAALDE VALUTA ' S VAN DE LID-STATEN , WAARONDER HET POND STERLING , STEEDS AANZIENLIJKER WAARDEVERMINDERINGEN TEN OPZICHTE VAN 1965 . GEDURENDE EEN EERSTE TIJDVAK , DAT DUURDE TOT 1978 , WERDEN DE IN ARTIKEL 63 VAN HET STATUUT GENOEMDE WISSELKOERSEN NIET DOOR DE RAAD GEWIJZIGD ; TENEINDE EVENWEL DE KOOPKRACHT VAN DE IN GEDEPRECIEERDE VALUTA ' S UITGEKEERDE PENSIOENEN TE HANDHAVEN , VERHOOGDE HIJ VOOR DE BETROKKEN LANDEN DE IN ARTIKEL 64 VAN HET STATUUT BEDOELDE AANPASSINGSCOEFFICIENTEN .

7 VOOR DE IN HET VERENIGD KONINKRIJK GEVESTIGDE GEPENSIONEERDEN DIE HADDEN GEKOZEN VOOR BETALING VAN DE UITKERINGEN IN POND STERLING , WERD DE VERMINDERING VAN DE KOOPKRACHT VAN DE OP BASIS DER OUDE PARITEITEN BEREKENDE BEDRAGEN BIJGEVOLG GECOMPENSEERD DOOR EEN VERHOGING VAN DE VOOR HET VERENIGD KONINKRIJK GELDENDE AANPASSINGSCOEFFICIENT . OFSCHOON DE GEPENSIONEERDEN DIE GELIJK VERZOEKER HADDEN GEKOZEN VOOR UITBETALING VAN DE UITKE RINGEN IN LUXEMBURGSE FRANKEN , WAARVAN HET BEDRAG KON WORDEN OMGEZET IN POND STERLING TEGEN DE WISSELKOERS VAN DE DAG , GEEN VERGELIJKBAAR RISICO VAN VERMINDERING VAN DE KOOPKRACHT LIEPEN , WERD BEDOELDE VERHOGING VAN DE AANPASSINGSCOEFFICIENT , DIE IMMERS ALGEMEEN GOLD , OOK OP HUN PENSIOENEN TOEGEPAST .

8 ALDUS NAMEN DE BEDRAGEN DIE DAADWERKELIJK WERDEN UITBETAALD AAN GEPENSIONEERDEN DIE ZICH IN HET VERENIGD KONINKRIJK HADDEN GEVESTIGD DOCH HADDEN GEKOZEN VOOR UITBETALING VAN DE UITKERINGEN IN LUXEMBURGSE FRANKEN , TUSSEN 1973 , DE DATUM VAN TOETREDING VAN HET VERENIGD KONINKRIJK TOT DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN , EN 1978 DOOR DE ENKELE TOEPASSING VAN DE VERHOOGDE AANPASSINGSCOEFFICIENT GELEIDELIJK TOE , ZODAT ZIJ UITEINDELIJK VEEL HOGER LAGEN DAN DIE UITBETAALD AAN DE IN HET VERENIGD KONINKRIJK GEVESTIGDE GEPENSIONEERDEN DIE HADDEN GEKOZEN VOOR UITBETALING IN POND STERLING .

9 VERORDENING NR . 3085/78 MAAKTE EEN EINDE AAN DIT STELSEL , DOOR VERVANGING VAN DE OUDE PARITEITEN DOOR GEACTUALISEERDE WISSELKOERSEN . TEGELIJKERTIJD GAF VERORDENING NR . 3086/78 DE AANPASSINGSCOEFFICIENTEN WEER HUN OORSPRONKELIJKE FUNCTIE , NAMELIJK HET OPVANGEN VAN DE VERSCHILLEN IN LEVENSOMSTANDIGHEDEN TEN OPZICHTE VAN DIE IN DE LANDEN WAAR DE VOORLOPIGE ZETELS VAN DE GEMEENSCHAPPEN ZIJN GEVESTIGD . DAARBIJ WERD DE VOOR HET VERENIGD KONINKRIJK GELDENDE AANPASSINGSCOEFFICIENT AANZIENLIJK VERLAAGD .

10 DE VERORDENINGEN NRS . 3085/78 EN 3086/78 WAREN VAN TOEPASSING MET INGANG VAN 1 APRIL 1979 . ARTIKEL 4 , DERDE ALINEA , VAN VERORDENING NR . 3085/78 BEPAALT EVENWEL :

' ' VOOR DE PENSIOENEN EN VERGOEDINGEN WAARVAN HET NETTOBEDRAG EEN VERMINDERING ONDERGAAT TEN OPZICHTE VAN DE TOEPASSING VAN HET THANS GELDENDE STELSEL , IS DEZE VERORDENING EVENWEL EERST MET INGANG VAN 1 OKTOBER 1979 VAN TOEPASSING . MET INGANG VAN DIE DATUM WORDT HET VERSCHIL TUSSEN DE NETTOBEDRAGEN ZOALS DIE VOORTVLOEIEN UIT DE TOEPASSING VAN DEZE VERORDENING , EN DIE WELKE IN DE MAAND SEPTEMBER 1979 WORDEN ONTVANGEN , MET / PER MAAND VERMINDERD . ' '

11 OP 22 OKTOBER 1979 LIET DE COMMISSIE VERZOEKER WETEN DAT HET NIEUWE STELSEL MET INGANG VAN 1 OKTOBER 1979 OP DE UITBETALING VAN ZJIN PENSIOEN ZOU WORDEN TOEGEPAST . HET NETTOBEDRAG VAN DE UITKERING , DAT IN SEPTEMBER 1979 FL 19 351 BEDROEG , ZOU TOT FL 8 398 WORDEN VERMINDERD ; KRACHTENS HET VOORNOEMD ARTIKEL 4 , DERDE ALINEA , VAN VERORDENING NR . 3085/78 ZOU DE VERMINDERING EVENWEL NAAR RATA VAN EEN TIENDE PER MAAND WORDEN TOEGEPAST VAN OKTOBER 1979 TOT JULI 1980 .

12 TOEN DE OP 8 JANUARI 1980 TEGEN DIT BESLUIT INGEDIENDE KLACHT NIET BINNEN DE DOOR HET STATUUT VOORGESCHREVEN TERMIJN VAN VIER MAANDEN WERD BEANTWOORD , STELDE VERZOEKER HET ONDERHAVIGE BEROEP IN .

13 TOT STAVING VAN ZIJN BEROEP VOERT VERZOEKER IN HOOFDZAAK DE VOLGENDE MIDDELEN AAN , ONTLEEND AAN SCHENDING VAN WEZENLIJKE VORMVOORSCHRIFTEN :

1 ) VOLGENS ARTIKEL 24 VAN HET VERDRAG TOT INSTELLING VAN EEN RAAD EN EEN COMMISSIE WELKE DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN GEMEEN HEBBEN , KAN HET STATUUT VAN DE AMBTENAREN VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN SLECHTS GELDIG WORDEN VASTGESTELD NA VOORAFGAANDE RAADPLEGING VAN DE BETROKKEN INSTELLINGEN . DE RAADPLEGING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN HET HOF VAN JUSTITIE HAD BETREKKING OP EEN VOORSTEL VAN DE COMMISSIE DAT AANZIENLIJK VERSCHILDE VAN DE TEKST VAN DE VERORDENINGEN ZOALS DOOR DE RAAD VASTGESTELD , ZODAT HET PARLEMENT EIGENLIJK NIET IS GERAADPLEEGD TER ZAKE VAN DE DOOR DE RAAD VASTGESTELDE TEKST .

2 ) DE BETROKKEN VERORDENINGEN MAKEN INBREUK OP ARTIKEL 190 EEG-VERDRAG OP GROND DAT ZIJ NIET MET REDENEN ZIJN OMKLEED .

14 GELIJKAARDIGE MIDDELEN MET BETREKKING TOT DE VERORDENINGEN NRS . 3085/78 EN 3086/78 WERDEN DOOR HET HOF ( EERSTE KAMER ) ONDERZOCHT NAAR AANLEIDING VAN BEPAALDE GESCHILLEN BETREFFENDE HET RECHT VAN AMBTENAREN OM KRACHTENS ARTIKEL 17 VAN BIJLAGE VIII OVERMAKINGEN TE LATEN VERRICHTEN , MET NAME IN DE ARRESTEN VAN 4 FEBRUARI 1982 ( ZAKEN 828/79 , ADAM , EN 1253/79 , BATTAGLIA , NOG NIET GEPUBLICEERD ). OM DE IN DIE ARRESTEN REEDS AANGEDUIDE REDENEN ZIJN VERZOEKERS MIDDELEN ONGEGROND .

15 WAT DE GEVOLGEN VAN DE VERORDENINGEN BETREFT , BETOOGT VERZOEKER DAT HET BESTREDEN BESLUIT NOCH DE DAARBIJ TE ZIJNEN OPZICHTE TOEGEPASTE VERORDENINGEN HEM EEN DEFINITIEF RECHT OP EEN BIJ TOEPASSING VAN ARTIKEL 77 VAN HET STATUUT VASTGESTELD PENSIOEN KONDEN ONTNEMEN . EEN FUNDAMENTEEL BEGINSEL VERZET ZICH ZIJNS INZIENS ERTEGEN DAT EEN WETTELIJKE REGELING EEN PARTICULIER VERKRE GEN RECHTEN KAN ONTNEMEN . EEN WETTELIJKE REGELING DIE MET TERUGWERKENDE KRACHT REEDS VERKREGEN PENSIOENRECHTEN ONTNEEMT , IS VOLGENS VERZOEKER IN STRIJD MET DIT ALGEMENE RECHTSBEGINSEL EN MET DE PRAKTIJK VAN DE LID-STATEN OP HET STUK PENSIOENREGELINGEN BIJ DE OVERHEID .

16 IN DIT VERBAND ZIJ OPGEMERKT DAT IN BIJLAGE VIII BIJ HET STATUUT ONDERSCHEID WORDT GEMAAKT TUSSEN DE VASTSTELLING VAN HET ' ' RECHT OP PENSIOEN ' ' , GEREGELD IN HOOFDSTUK 2 , EN DE ' ' BETALING DER UITKERINGEN ' ' , WAARVOOR DE ARTIKELEN 45 EN 46 GELDEN . VERZOEKERS ARGUMENTEN GAAN UIT VAN DE GEDACHTE DAT ZIJN ' ' RECHT OP PENSIOEN ' ' , ZOALS BEDOELD IN HET STATUUT , IS AANGETAST .

17 DE WIJZIGINGEN VAN DE VERZOEKER DAADWERKELIJK UITBETAALDE BEDRAGEN WAREN HET GEVOLG VAN DE WERKING VAN DE WISSELKOERSEN EN AANPASSINGSCOEFFICIENTEN . OFSCHOON DEZE WIJZIGINGEN INVLOED HADDEN OP DE BETALING DER UITKERINGEN ALS BEDOELD IN DE ARTIKELEN 45 EN 46 VAN BIJLAGE VIII , IS DAARDOOR EVENWEL GEEN INBREUK GEMAAKT OP VERZOEKERS RECHT OP PENSIOEN ZOALS DIT IS VASTGESTELD OVEREENKOMSTIG HOOFDSTUK 2 VAN BIJLAGE VIII EN NOG STEEDS ALS GRONDSLAG DIENT VOOR DE BEREKENING VAN DE DAADWERKELIJK UITBETAALDE BEDRAGEN DER UITKERINGEN .

18 BIJGEVOLG IS DIT MIDDEL NIET TER ZAKE DIENEND , ZODAT HET NIET BEHOEFT TE WORDEN ONDERZOCHT .

19 VOORTS BETOOGT VERZOEKER DAT VERORDENING NR . 3086/78 ONWETTIG IS , IN ZOVERRE DAARBIJ DE AANPASSINGSCOEFFICIENTEN ZIJN GEWIJZIGD OM ANDERE REDENEN DAN DIE WELKE ZULKS VOLGENS DE ARTIKELEN 64 EN 65 , LID 2 , VAN HET STATUUT ZOUDEN RECHTVAARDIGEN ; BIJGEVOLG BERUST DE VERORDENING OP MISBRUIK VAN BEVOEGDHEID .

20 HET PARLEMENT HEEFT BETOOGD DAT DE AANPASSINGSCOEFFICIENTEN BIJ VERORDENING NR . 3086/78 WETTIG ZIJN VASTGESTELD . HET STATUUT , ALDUS HET PARLEMENT , HEEFT TEN DOEL ALLE AMBTENAREN EN PERSONEELSLEDEN VAN DE GEMEENSCHAP EEN GELIJKE BEHANDELING TE VERZEKEREN , ZODAT ZIJ , NAAR GELANG VAN HUN RANG , DEZELFDE KOOPKRACHT HEBBEN ONGEACHT HUN NATIONALITEIT . VOOR GEPENSIONEERDEN ZOU DAARTOE ARTIKEL 82 VAN HET STATUUT DIENEN , DAT DE AANPASSINGSCOEFFICIENTEN VASTSTELT OVEREENKOMSTIG DE ARTIKELEN 64 EN 65 . INGEVOLGE DE AANZIENLIJKE EN ONVOORZIENE AFWIJKINGEN TUSSEN DE WERKELIJKE WISSELKOERSEN EN DE IMF-PARITEITEN OP 1 JANUARI 1965 ZOU DE AANPASSINGSCOEFFICIENT , DIE OORSPRONKELIJK ENKEL TEN DOEL HAD DE VERSCHILLEN TUSSEN DE KOSTEN VAN LEVENSONDERHOUD IN DE LID-STATEN OP TE VANGEN , EEN NIEUWE ROL HEBBEN GEKREGEN , TE WETEN HET COMPENSEREN VAN DE NA 1965 OPGETREDEN MONETAIRE SCHOMMELINGEN . HET STELSEL DAT ERTOE STREKTE ALLE GEPENSIONEERDEN , ONGEACHT HET LAND WAAR ZIJ ZIJN GEVESTIGD , DEZELFDE KOOPKRACHT TE WAARBORGEN , ZOU DAN OOK VAAK TOT EEN VOLLEDIG TEGENOVERGESTELD RESULTAAT HEBBEN GELEID . ZO KON EEN GEPENSIONEERDE WOONACHTIG IN EEN LID-STAAT MET EEN ZWAKKE VALUTA KIEZEN VOOR UITBETALING VAN ZIJN PENSIOEN IN DE VALUTA VAN HET LAND WAAR DE INSTELLING WAARTOE HIJ BEHOORDE HAAR ZETEL HEEFT . NIETTEMIN WERD OP ZIJN PENSIOEN DE VOOR HET LAND VAN ZIJN WOONPLAATS GELDENDE AANPASSINGSCOEFFICIENT TOEGEPAST . DE BETROKKEN GEPENSIONEERDE - ZO VERVOLGT HET PARLEMENT WERD DOOR TOEPASSING VAN DE IMF-PARITEITEN VAN 1965 NIET BENADEELD , AANGEZIEN HIJ ZIJN PENSIOEN TEGEN DE WERKELIJKE WISSELKOERSEN IN PONDEN KON OMZETTEN . IN FEITE GENOTEN BEPAALDE GEPENSIONEERDEN EEN BEVOORRECHTE BEHANDELING DIE EEN DISCRIMINATIE TEN OPZICHTE VAN ANDERE GESPENSIONEERDEN OPLEVERDE , WAT NIET HET DOEL VAN HET STATUUT WAS TOEN HET WERD OPGESTELD . ER KAN VOLGENS HET PARLEMENT GEEN SPRAKE ZIJN VAN MISBRUIK VAN BEVOEGDHEID , WANNEER EEN REEKS WIJZIGINGEN WORDEN INGEVOERD OM HET DOEL VAN HET STATUUT IN ERE TE HERSTELLEN EN EEN ANOMALIE TE CORRIGEREN DIE VOORTVLOEIT UIT OMSTANDIGHEDEN WELKE DE GEMEENSCHAPSINSTELLINGEN NIET ONDER CONTROLE HEBBEN .

21 ER ZIJ AAN HERINNERD DAT VOLGENS ARTIKEL 64 VAN HET STATUUT DE AANPASSINGSCOEFFICIENTEN MOETEN WORDEN VASTGESTELD ' ' NAAR GELANG VAN DE LEVENSOMSTANDIGHEDEN IN DE VERSCHILLENDE PLAATSEN VAN TEWERKSTELLING ' ' ; ARTIKEL 65 , LID 2 , VAN HET STATUUT BEPAALT DAT DE RAAD DE AANPASSINGSCOEFFICIENTEN KAN WIJZIGEN BIJ ' ' AANZIELIJKE WIJZIGING VAN DE KOSTEN VAN LEVENSONDERHOUD ' ' .

22 DE GELEIDELIJKE VERHOGING VAN DE VOOR HET VERENIGD KONINKRIJK GELDENDE AANPASSINGSCOEFFICIENT , ZOALS DIE ZICH VOORDEED TIJDENS DE PERIODE VAN HET TIJDSTIP VAN TOETREDING TOT 1979 , MOEST HET MOGELIJK MAKEN DE DOOR HET INTERNATIONALE MONETAIRE FONDS IN 1965 AANVAARDE VASTE PARITEITEN VERDER TOE TE PASSEN , ZONDER AFBREUK TE DOEN AAN DE KOOPKRACHT VAN DE UITKERINGEN AAN DE GEWEZEN PERSONEELSLEDEN VAN DE GEMEENSCHAP DIE ZICH IN HET VERENIGD KONINKRIJK HADDEN GEVESTIGD EN WIER PENSIOEN OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 63 VAN HET STATUUT MOEST WORDEN OMGEZET IN POND STERLING . OFSCHOON HET VOLSTREKT IN OVEREENSTEMMING IS MET DE GEEST VAN HET STATUUT , ERNAAR TE STREVEN DAT DE HANDHAVING VAN VASTE WISSELKOERSEN IN TIJDEN VAN MONETAIRE BEROERING GEEN NADELIGE GEVOLGEN HEEFT VOOR DE IN LANDEN MET EEN ZWAKKE VALUTA GEVESTIGDE GEPENSIONEERDEN , VOLGT DAARUIT NIET NOODZAKELIJKERWIJZE DAT DE BEPALINGEN VAN HET STATUUT TOELATEN HET STELSEL DER AANPASSINGSCOEFFICIENTEN AAN TE WENDEN VOOR MONETAIRE DOELEINDEN .

23 IN HET ARREST VAN 24 OKTOBER 1973 ( ZAAK 9/73 , SCHLUTER , JURISPR . 1973 , BLZ . 1135 ) HEEFT HET HOF REEDS IN EEN ANDERE CONTEXT DE MOGELIJKHEID AANVAARD DAT DE RAAD GERECHTIGD IS ZIJN TOEVLUCHT TE NEMEN TOT EEN VOORLOPIGE OPLOSSING , WANNEER HIJ WORDT GECONFRONTEERD MET ONVERWACHTE GEBEURTENISSEN DIE EEN ERNSTIGE SITUATIE KUNNEN DOEN ONTSTAAN , EN GEEN PASSENDE BEPALING VOORHANDEN IS KRACHTENS WELKE HIJ SPOEDMAATREGELEN KAN NEMEN OM DAARAAN HET HOOFD TE BIEDEN , MET NAME WANNEER DE TE NEMEN MAATREGELEN BETREKKING HEBBEN OP EEN GEBIED DAT NAUW VERBAND HOUDT MET DE MONETAIRE POLITIEK VAN DE LID-STATEN , WAARVAN ZIJ DE GEVOLGEN GEDEELTELIJK MOETEN CORRIGEREN . HET HOF HEEFT DAARAAN EVENWEL TOEGEVOEGD DAT EEN DERGELIJKE SITUATIE SLECHTS VOORLOPIG KAN ZIJN , AANGEZIEN DE RECHTSGRONDSLAG VAN DE BETROKKEN MAATREGELEN UITEINDELIJK MOET WORDEN GEVONDEN IN DE PASSENDE BEPALINGEN VAN HET GEMEENSCHAPSRECHT .

24 IN CASU VOND DE WIJZIGING VAN DE WISSELKOERSEN EN DIENOVEREENKOMSTIG VAN DE AANPASSINGSCOEFFICIENTEN EERST EIND 1978 PLAATS , ZODAT DE POSITIE VAN DE IN LANDEN MET EEN ZWAKKE VALUTA GEVESTIGDE GEPENSIONEERDEN GEDURENDE EEN TIJDVAK VAN ONGEVEER ZEVEN JAAR DOOR DE VOORLOPIGE MAATREGELEN WERD BEHEERST .

25 EVENWEL MOET WORDEN TOEGEGEVEN DAT DEZE PERIODE DOOR ONZEKERHEID OMTRENT DE VERDERE MONETAIRE ONTWIKKELING WERD GEKENMERKT . WANNEER DE RAAD IN DIE OMSTANDIGHEDEN HEEFT GEAARZELD MET DE AANPASSING VAN DE GEMEENSCHAPSREGELING AAN DE NIEUWE SITUATIE , DAN WAS DAT WEGENS DE MOEILIJKHEID OM NIET ENKEL OP HET GEBIED VAN HET STATUUT , DOCH OOK OP ANDERE GEBIEDEN CRITERIA TE VINDEN DIE HET MOGELIJK MAAKTEN VASTIGHEID BIEDENDE WISSELKOERSEN VAST TE STELLEN .

26 UIT HET VOORGAANDE VOLGT DAT HET MIDDEL ONTLEEND AAN DE ONWETTIGHEID VAN DE VASTSTELLING VAN DE VOOR HET VERENIGD KONINKRIJK GELDENDE AANPASSINGSCOEFFICIENT ONGEGROND IS .

27 TENSLOTTE BETOOGT VERZOEKER DAT DE VERMINDERINGEN VAN DE PENSIOENUITKERINGEN KRACHTENS DE VERORDENINGEN NRS . 3085/78 EN 3086/78 IN STRIJD ZIJN MET BEPAALDE DOOR HET GEMEENSCHAPSRECHT BESCHERMDE ALGEMENE RECHTSBEGINSELEN . TE DIEN EINDE VOERT HIJ AAN , DAT HIJ MOCHT REKENEN OP DOORLOPENDE UITBETALING VAN DE UITKERINGEN DIE HEM WAREN TOEGEKEND EN WAARVAN DE HOOGTE HEM HAD GELEID BIJ HET KIEZEN VAN ZIJN LEVENSWIJZE TIJDENS DE JAREN NA ZIJN PENSIONERING .

28 DIT MIDDEL IS ALDUS TE VERSTAAN , DAT VERZOEKER ZICH BEROEPT OP SCHENDING VAN HET BEGINSEL VOLGENS HETWELK HET GEWETTIGD VERTROUWEN VAN DE PERSONEELSLEDEN VAN DE GEMEENSCHAPPEN IN DE EERBIEDIGING VAN DE DOOR DE INSTELLINGEN AANGEGANE VERBINTENISSEN , MOET WORDEN BESCHERMD .

29 ZOALS GEZEGD STREKTE DE INVOERING VAN HET NIEUWE STELSEL TOT REGULARISATIE VAN EEN SITUATIE DIE WAS VERSLECHTERD TEN GEVOLGE VAN DE MONETAIRE SCHOMMELINGEN EN DE TOEPASSING GEDURENDE LANGERE TIJD VAN VOORLOPIGE MAATREGELEN OM AAN DIE SCHOMMELINGEN HET HOOFD TE BIEDEN . TEVENS MAAKTE DIE INVOERING HET MOGELIJK , DE VERSCHILLENDE CATEGORIEEN VAN IN LANDEN MET EEN ZWAKKE VALUTA GEVESTIGDE GEPENSIONEERDEN WEER IN EEN ZODANIGE POSITIE TE BRENGEN , DAT GELIJKE BEHANDELING ZOU ZIJN GEWAARBORGD .

30 NU DE INSTELLINGEN VAN DE GEMEENSCHAP ZICH NIET ERTOE HEBBEN VERBONDEN , EEN SITUATIE TE HANDHAVEN WAARIN EEN BEPAALDE CATEGORIE VAN GEPENSIONEERDEN INGEVOLGE DE TOEPASSING VAN DEZE VOORLOPIGE MAATREGELEN WERD BEVOORDEELD , MOET HET MIDDEL VAN VERZOEKER WORDEN VERWORPEN VOOR ZOVER HET BETREKKING HEEFT OP DE INVOERING VAN HET NIEUWE STELSEL ALS ZODANIG .

31 WAT DE MODALITEITEN VAN DIE INVOERING BETREFT , ZIJ ERAAN HERINNERD DAT DE GELEIDELIJKE VERHOGING VAN DE UITKERINGEN AAN DE CATEGORIE VAN GEPENSIONEERDEN WAARTOE VERZOEKER BEHOORT , HET GEVOLG WAS VAN DE AARZELING VAN DE RAAD OM DE BEPALINGEN VAN HET STATUUT INZAKE DE WISSELKOERSEN TE WIJZIGEN . OFSCHOON DEZE VERHOGING ZICH OVER EEN TIJDVAK VAN NAGENOEG ZEVEN JAAR HAD UITGESTREKT , BESLISTE DE RAAD NIETTEMIN , DOOR INVOEGING VAN ARTIKEL 4 , DERDE ALINEA , VAN VERORDENING NR . 3085/78 , DAT HET VERLIES VAN DIE VERHOGING NA EEN BETREKKELIJK KORTE OVERGANGSPERIODE DOOR DE GESPENSIONEERDEN ZOU WORDEN GEDRAGEN , WAARBIJ EEN OVER TIEN MAANDEN GESPREID STELSEL VAN MAANDELIJKSE INKORTINGEN WERD TOEGEPAST MET INGANG VAN 1 OKTOBER 1979 , DAT WIL ZEGGEN ZES MAANDEN NA INWERKINGTREDING VAN DE VERORDENINGEN NRS . 3085/78 EN 3086/78 .

32 HIER MOET WORDEN BEKLEMTOOND DAT DE VOOR DE VASTSTELLING VAN DE VERORDENINGEN NRS . 3085/78 EN 3086/78 OPGETREDEN VERSLECHTERING VAN DE SITUATIE GEENSZINS AAN DE HANDELWIJZE VAN DE GEPENSIONEERDEN WAS TOE TE SCHRIJVEN ; HET VOORTDUREN VAN DIE VERSLECHTERING WAS TE WIJTEN AAN HET STILZITTEN VAN DE RAAD , DIE WISSELKOERSEN WELKE VOLSTREKT NIET MEER MET DE ECONOMISCHE WERKELIJKHEID STROOKTEN , NIET AANPASTE .

33 OFSCHOON DAT STILZITTEN VAN DE RAAD ENIGSZINS VERKLAARBAAR IS , MAG TOCH NIET WORDEN MISKEND DAT DE GEPENSIONEERDEN DIE DAARDOOR WERDEN BEVOORDEELD , KONDEN VERWACHTEN DAT DE RAAD REKENING ZOU HOUDEN MET DE SITUATIE WAARIN ZIJ ZICH TEN GEVOLGE VAN DE VOORTGEZETTE TOEPASSING VAN DE VOORLOPIGE REGELING BEVONDEN . ZULKS GELDT DES TE MEER INZAKE PENSIOENEN , DIE BESTEMD ZIJN OM DE GEWEZEN AMBTENAREN VAN DE GEMEENSCHAPPEN EEN PASSENDE LEVENSSTANDAARD TE WAARBORGEN .

34 NA GEDURENDE VERSCHILLENDE JAREN TE HEBBEN STILGEZETEN KON DE RAAD BIJGEVOLG NIET ZONDER SCHENDING VAN HET GEWETTIGD VERTROUWEN VAN DE GEPENSIONEERDEN EEN OVERGANGSPERIODE VAN SLECHTS TIEN MAANDEN VASTSTELLEN VOOR DE GELEIDELIJKE VERMINDERING VAN DE BETAALDE BEDRAGEN . DAARVOOR HAD IN EEN OP ZIJN MINST TWEE KEER ZO LANGE PERIODE MOETEN ZIJN VOORZIEN .

35 HET MIDDEL ONTLEEND AAN SCHENDING VAN HET GEWETTIGD VERTROUWEN IS DERHALVE GEGROND VOOR ZOVER HET BETREKKING HEEFT OP DE DUUR VAN DE BIJ ARTIKEL 4 , DERDE ALINEA , VAN VERORDENING NR . 3085/78 VASTGESTELDE OVERGANGSREGELING .

36 HIERUIT VOLGT DAT DE COMMISSIE BIJ ONTSTENTENIS VAN EEN WETTIGE OVERGANGSREGELING NIET GERECHTIGD WAS DE VERORDENINGEN NRS . 3085/78 EN 3086/78 TEN AANZIEN VAN VERZOEKER TOE TE PASSEN , EN DAT HET BESTREDEN BESLUIT DERHALVE MOET WORDEN VERNIETIGD .

37 DE BEVOEGDE INSTELLINGEN DIENEN DE NODIGE MAATREGELEN TE NEMEN OM DE VASTGESTELDE ONWETTIGHEID OP TE HEFFEN EN MET NAME MET TERUGWERKENDE KRACHT EEN PASSENDE OVERGANGSREGELING IN TE STELLEN .

HET HOF VAN JUSTITIE ( EERSTE KAMER )

RECHTDOENDE :

1 . VERKLAART NIETIG HET KRACHTENS ARTIKEL 4 VAN VERORDENING NR . 3085/78 VAN DE RAAD VAN 21 DECEMBER 1978 ( BP L 369 VAN 1978 , BLZ . 6 ) GENOMEN EN BIJ MEMORANDUM VAN 22 OKTOBER 1979 TER KENNIS VAN VERZOEKER GEBRACHTE BESLUIT VAN DE COMMISSIE TOT VERMINDERING VAN VERZOEKERS PENSIOEN .

2 . VERSTAAT DAT ELK DER PARTIJEN DE EIGEN KOSTEN ZAL DRAGEN . BOSCO O ' KEEFFE KOOPMANS UITGESPROKEN TER OPENBARE TERECHTZITTING TE LUXEMBURG OP 11 MAART 1982 .

IN BIJLAGE VIII BIJ HET AMBTENARENSTATUUT WORDT DUIDELIJK ONDERSCHEID GEMAAKT TUSSEN DE VASTSTELLING VAN HET ' ' RECHT OP PENSIOEN ' ' , GEREGELD IN HOOFDSTUK 2 , EN DE ' ' BETALING DER UITKERINGEN ' ' , WAARVOOR DE ARTIKELEN 45 EN 46 GELDEN . OFSCHOON ZIJ INVLOED HEEFT OP DE BETALING DER UITKERINGEN ZOALS BEDOELD IN LAATSTGENOEMDE ARTIKELEN , WORDT DOOR EEN WIJZI GING VAN DE AAN DE BETROKKENE DAADWERKELIJK UITBETAALDE BEDRAGEN DIE SLECHTS HET GEVOLG IS VAN DE WERKING VAN DE WISSELKOERSEN EN DE AANPASSINGSCOEFFICIENTEN , GEEN INBREUK GEMAAKT OP HET RECHT OP PENSIOEN ZOALS DIT OVEREENKOMSTIG HOOFDSTUK 2 VAN DE BIJLAGE WORDT VASTGESTELD .

AMBTENAREN - PENSIOEN - VASTSTELLING VAN PENSIOENRECHT - BETALING VAN UITKERINGEN - ONDERSCHEID - BEDRAG VAN UITKERINGEN BEINVLOED DOOR WERKING VAN WISSELKOERSEN EN AANPASSINGSCOEFFICIENTEN - GEEN INBREUK OP PENSIOENRECHT

( AMBTENARENSTATUUT , BIJLAGE VIII , HOOFDSTUK 2 EN ARTIKELEN 45 EN 46 )

KOSTEN

38 INGEVOLGE ARTIKEL 69 , PARAGRAAF 3 , VAN HET REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING KAN HET HOF DE PROCESKOSTEN COMPENSEREN .

IN ZAAK 167/80 ,

DUNSTAN CURTIS , VOORMALIG SECRETARIS-GENERAAL VAN DE CONSERVATIEVE FRACTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT , PENBRYN HALL , MONTGOMERY , POWYS , WALES , TE DEZEN VERTEGENWOORDIGD DOOR F . JACOBS , BARRISTER OF THE MIDDLE TEMPLE , DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TE LUXEMBURG BIJ G . W . CLARKE , RUE DANTE 3 ,

VERZOEKER ,

TEGEN

EUROPEES PARLEMENT , TE DEZEN VERTEGENWOORDIGD DOOR F . PASETTI-BOMBARDELLA , DIRECTEUR-GENERAAL ADMINISTRATIE , PERSONEEL EN FINANCIEN , ALS GEMACHTIGDE , BIJGESTAAN DOOR SIR DEREK WALKER-SMITH , BARRISTER , DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TE LUXEMBURG BIJ HET SECRETARIAAT VAN HET PARLEMENT , KIRCHBERG ,

VERWEERDER ,

BETREFFENDE DE IN HET VERZOEKSCHRIFT GEFORMULEERDE CONCLUSIES ,