Home

Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 19 november 1981. - Paolo Benassi tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen. - Ambtenarenstatuut - Inkoop van pensioenrechten. - Zaak 194/80.-

Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 19 november 1981. - Paolo Benassi tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen. - Ambtenarenstatuut - Inkoop van pensioenrechten. - Zaak 194/80.-

1 BIJ VERZOEKSCHRIFT , INGEDIEND TER GRIFFIE VAN HET HOF OP 30 SEPTEMBER 1980 , HEEFT P . BENASSI , AMBTENAAR VAN DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN , BEROEP INGESTELD TOT NIETIGVERKLARING VAN HET BESLUIT VAN DE COMMISSIE VAN 2 SEPTEMBER 1980 , WAARBIJ ZIJN KLACHT EX ARTIKEL 90 AMBTENARENSTATUUT WAS AFGEWEZEN . MET DIE KLACHT HAD HIJ WILLEN VERKRIJGEN DAT HET AANTAL PENSIOENJAREN , DAT BIJ DE BEREKENING VAN ZIJN PENSIOEN IN AANMERKING MOEST WORDEN GENOMEN OP BASIS VAN DE ACTUARIELE TEGENWAARDE OF DE AFKOOPSOM BEDOELD IN ARTIKEL 11 , LID 2 , VAN BIJLAGE VIII BIJ HET STATUUT , KRACHTENS DE ALGEMENE UITVOERINGSBEPALINGEN VAN GENOEMD ARTIKEL 11 , LID 2 , EN MET NAME ARTIKEL 3 VAN DEZE ALGEMENE BEPALINGEN , ZOU WORDEN BEREKEND AAN DE HAND VAN HET BASIS-JAARSALARIS , ZONDER TOEPASSING VAN DE AANPASSINGSCOEFFICIENT , IN CASU INGEVOLGE VERORDENING NR . 2998/75 VAN DE RAAD VAN 17 NOVEMBER 1975 GELIJK AAN 148,7 .

2 VERZOEKER STELT TE DEZEN , DAT HET BASIS-JAARSALARIS DE SOM IS VAN TWAALF BASIS-MAANDSALARISSEN , BEPAALD OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 66 VAN HET STATUUT , DAT VOOR IEDERE RANG EN SALARISTRAP DE MAANDELIJKSE BASISSALARISSEN VASTSTELT , ZONDER TOEPASSING VAN EEN AANPASSINGSCOEFFICIENT . DAT OP DIT BEDRAG EEN AANPASSINGSCOEFFICIENT IS TOEGEPAST , ZOU HET GEVOLG ZIJN VAN HET FEIT DAT MEN DE BEZOLDIGING IN EIGENLIJKE ZIN EN HET BASISSALARIS MET ELKAAR VERWART .

3 VERZOEKER STELT VERDER , DAT WANNEER MEN UITGAAT VAN HET MET DE AANPASSINGSCOEFFICIENT GECORRIGEERDE BASIS-JAARSALARIS , DIT ONAANVAARDBARE GEVOLGEN HEEFT WEGENS DE DAARUIT VOORTVLOEIENDE ABSURDE EN DISCRIMINERENDE ONGELIJKHEDEN , AL NAAR GELANG DE PLAATS VAN TEWERKSTELLING VAN DE BETROKKENEN .

4 ONDER VERWIJZING NAAR ' S HOFS ARREST VAN 13 JULI 1978 ( ZAAK 114/77 , JACQUEMART , JURISPR . 1978 , BLZ . 1697 ) MAAKT DE COMMISSIE ONDERSCHEID TUSSEN GEOGRAFISCHE AANPASSINGSCOEFFICIENTEN , BEDOELD IN ARTIKEL 64 , EERSTE EN TWEEDE ALINEA , EN AANPASSINGSCOEFFICIENTEN , VASTGESTELD DOOR DE RAAD KRACHTENS ARTIKEL 65 , LID 2 , VAN HET STATUUT TER BEPALING VAN HET PEIL VAN DE DIVERSE BESTANDDELEN VAN DE BEZOLDIGING VAN DE IN DE VERSCHILLENDE ZETELS VAN DE GEMEENSCHAPPEN TEWERKGESTELDE AMBTENAREN . DE COMMISSIE STELT DAT DE GEOGRAFISCHE AANPASSINGSCOEFFICIENT GEEN DEEL UITMAAKT VAN HET BASISSALARIS , DOCH DAT DIT VOOR HET TWEEDE TYPE COEFFICIENT ANDERS LIGT .

5 GELIJK HET HOF IN VOORNOEMD ARREST HEEFT OVERWOGEN , IS HET DE FUNCTIE VAN DE IN ARTIKEL 64 VAN HET STATUUT BEDOELDE AANPASSINGSCOEFFICIENT , ALLE AMBTENAREN EEN BEZOLDIGING TE WAARBORGEN DIE , ONGEACHT DE STANDPLAATS , DEZELFDE KOOPKRACHT HEEFT . DAARENTEGEN VORMT DE IN ARTIKEL 65 BEDOELDE AANPASSINGSCOEFFICIENT VOOR DE RAAD EEN INSTRUMENT TER AANPASSING VAN DE BEZOLDIGING VAN ALLE AMBTENAREN EN PERSONEELSLEDEN VAN DE GEMEENSCHAPPEN .

6 ALS ONDERDEEL VAN HET AANPASSINGSMECHANISME VOOR DE BEZOLDIGINGEN VAN DE IN DE ZETELS VAN DE GEMEENSCHAPPEN TEWERKGESTELDE AMBTENAREN DIENT LAATSTBEDOELDE AANPASSINGSCOEFFICIENT REEDS WEGENS ZIJN FUNCTIE IN HET BASISSALARIS TE WORDEN VERWERKT ; HIJ IS IMMERS VASTGESTELD OM DOOR TOEPASSING ERVAN OP DE IN DE TABEL VAN ARTIKEL 66 VAN HET STATUUT GENOEMDE BEDRAGEN , HET PEIL VAN DE BEZOLDIGINGEN TE BEPALEN .

7 DIE TABEL IS SLECHTS DAN OP ZICHZELF BEPALEND VOOR HET BASISSALARIS OP HET MOMENT VAN BENOEMING IN VASTE DIENST , WANNEER OP DE ERIN VERMELDE BEDRAGEN IN FEITE NIET DE IN ARTIKEL 65 VAN HET STATUUT BEDOELDE COEFFICIENT IS TOEGEPAST . HET BASISSALARIS IS HET SALARIS DAT WORDT VERKREGEN DOOR ACTUALISATIE VAN DE BEDRAGEN DOOR HIEROP DE AANPASSINGSCOEFFICIENT TOE TE PASSEN , GELIJK HET GEVAL WAS IN DE JAREN 1972 TOT EN MET 1976 , OFWEL DOOR WIJZIGING VAN DE TABEL VAN ARTIKEL 66 DOOR DE AANPASSINGSCOEFFICIENT ERIN TE VERWERKEN , GELIJK HET GEVAL IS VOOR DE PERIODE NA 1 JANUARI 1977 .

8 HET VERDIENT OPMERKING DAT MEN MET HET ALDUS GEDEFINIEERDE BEGRIP BASISSALARIS DE ONLOGISCHE CONSEQUENTIE KAN VERMIJDEN , DAT VOOR DE COMMUNAUTAIRE PENSIOENREGELING VERSCHILLENDE ANCIENNITEITEN WORDEN TOEGEKEND , NAAR GELANG DE NA DE VASTSTELLING VAN HET STATUUT OPGETREDEN WIJZIGINGEN IN DE KOSTEN VAN LEVENSONDERHOUD AL DAN NIET ZIJN VERWERKT IN DE CIJFERS VAN DE TABEL VAN ARTIKEL 66 VAN HET STATUUT .

9 BOVENDIEN HOUDT HET ARGUMENT VAN VERZOEKER , DAT DE TOEPASSING VAN HET STELSEL VAN AANPASSINGSCOEFFICIENTEN VOOR HEM DISCRIMINEREND EN NADELIG IS , GEEN REKENING MET HET DUIDELIJKE EN NAUWKEURIGE ONDERSCHEID DAT HET STATUUT MAAKT TUSSEN GEOGRAFISCHE AANPASSINGSCOEFFICIENTEN EN DE COEFFICIENTEN BEDOELD IN ARTIKEL 65 .

10 HIERBIJ DIENT TE WORDEN OPGEMERKT DAT HET IN ARTIKEL 66 VAN HET STATUUT BEDOELDE BASISSALARIS BESTAAT UIT HET BEDRAG DAT IN DE BIJ DIT ARTIKEL BEHORENDE TABEL IS VERMELD , MET - EVENTUEEL - DAAROP TOEGEPAST DE AANPASSINGSCOEFFICIENT DIE DE RAAD NA HET JAARLIJKS ONDERZOEK OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 65 , LID 1 , VOOR DE VOORLOPIGE ZETELS HEEFT VASTGESTELD , EN DAT ZONDER OBJECTIEVE ARGUMENTEN DIE EEN DERGELIJK VERSCHIL RECHTVAARDIGEN , DE INHOUD VAN DIT BEGRIP NIET VAN BEPALING TOT BEPALING KAN VERSCHILLEN .

11 HET LIJKT NIET GERECHTVAARDIGD OM BIJ DE BEPALING VAN HET AANTAL PENSIOENJAREN DAT OP BASIS VAN HET BEDRAG VAN DE IN ARTIKEL 11 , LID 2 , VAN BIJLAGE VIII BIJ HET STATUUT BEDOELDE ACTUARIELE TEGENWAARDE OF AFKOOPSOM MOET WORDEN AANGEREKEND , AAN HET BEGRIP BASISSALARIS OVEREENKOMENDE MET DE RANG WAARIN AANSTELLING IN VASTE DIENST HEEFT PLAATSGEVONDEN , EEN ANDERE INHOUD TE GEVEN DAN HET HOF IN VOORNOEMDE ZAAK HEEFT GEDAAN .

12 MITSDIEN MOET WORDEN GECONCLUDEERD DAT DE COMMISSIE BIJ DE BEPALING VAN HET AANTAL VAN DE OP BASIS VAN HET BEDRAG VAN DE ACTUARIELE TEGENWAARDE OF AFKOOPSOM AAN TE REKENEN PENSIOENJAREN HET BEGRIP BASISSALARIS TERECHT ALDUS HEEFT UITGELEGD , DAT OOK DE AANPASSINGSCOEFFICIENT VAN ARTIKEL 65 VAN HET STATUUT ERTOE BEHOORT .

13 HIERUIT VOLGT DAT HET BEROEP MOET WORDEN VERWORPEN .

HET HOF VAN JUSTITIE ( TWEEDE KAMER ),

RECHTDOENDE :

1 . VERWERPT HET BEROEP .

2.VERSTAAT DAT ELK VAN DE PARTIJEN DE EIGEN KOSTEN ZAL DRAGEN .

HET BASISSALARIS , BEDOELD IN ARTIKEL 66 VAN HET STATUUT , BESTAAT UIT HET BEDRAG DAT IN DE BIJ DIT ARTIKEL BEHORENDE TABEL IS VERMELD , MET - EVENTUEEL - DAAROP TOEGEPAST DE AANPASSINGSCOEFFICIENT DIE DE RAAD NA HET JAARLIJKS ONDERZOEK OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 65 , LID 1 , VOOR DE VOORLOPIGE ZETELS HEEFT VASTGESTELD , EN DAT ZONDER OBJECTIEVE ARGUMENTEN DIE EEN DERGELIJK VERSCHIL RECHTVAARDIGEN , DE INHOUD VAN DIT BEGRIP NIET VAN BEPALING TOT BEPALING KAN VERSCHILLEN .

DEZE DEFINITIE VAN ' ' BASISSALARIS ' ' GELDT MET NAME VOOR DE TOEPASSING VAN ARTIKEL 11 , LID 2 , VAN BIJLAGE VIII BIJ HET STATUUT .

AMBTENAREN - BEZOLDIGING - BASISSALARIS - BEGRIP - TOEPASSING BIJ VASTSTELLING VAN AAN TE REKENEN AANTAL PENSIOENJAREN BIJ OVERDRACHT VAN PENSIOENRECHTEN

( ARTIKEL 66 AMBTENARENSTATUUT EN ARTIKEL 11 , LID 2 , VAN BIJLAGE VIII )

KOSTEN

14 INGEVOLGE ARTIKEL 69 , PARAGRAAF 2 , VAN HET REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING MOET DE IN HET ONGELIJK GESTELDE PARTIJ IN DE KOSTEN WORDEN VERWEZEN .

15 VERZOEKER IS IN HET ONGELIJK GESTELD .

16 VOLGENS ARTIKEL 70 VAN HET REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING BLIJVEN ECHTER DE KOSTEN DOOR DE INSTELLINGEN TER ZAKE VAN BEROEPEN VAN PERSONEELSLEDEN DER GEMEENSCHAPPEN GEMAAKT , TE HAREN LASTE .

IN ZAAK 194/80 ,

PAOLO BENASSI , AMBTENAAR BIJ DE TERMINOLOGISCHE DIENST VAN DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN TE LUXEMBURG , WONENDE TE BRIDEL , RUE KENNEDY 7 , DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TE LUXEMBURG TEN KANTORE VAN ZIJN GEMACHTIGDE V . BIEL , ADVOCAAT TE LUXEMBURG , RUE DES GLACIS 18A ,

VERZOEKER ,

TEGEN

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN , VERTEGENWOORDIGD DOOR HAAR JURIDISCH ADVISEUR J . GRIESMAR ALS GEMACHTIGDE , BIJGESTAAN DOOR R . ANDERSEN , ADVOCAAT TE BRUSSEL , DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TE LUXEMBURG BIJ O . MONTALTO , LID VAN HAAR JURIDISCHE DIENST , BATIMENT JEAN MONNET , KIRCHBERG ,

VERWEERSTER ,

BETREFFENDE EEN VERZOEK OM EEN VERKLARING VOOR RECHT , DAT HET AANTAL PENSIOENJAREN DAT DE COMMISSIE VOLGENS HAAR EIGEN PENSIOENREGELING MOET AANREKENEN OP BASIS VAN HET BEDRAG VAN DE ACTUARIELE TEGENWAARDE OF VAN DE AFKOOPSOM BEDOELD IN ARTIKEL 11 , LID 2 , VAN BIJLAGE VIII BIJ HET STATUUT , KRACHTENS DE ALGEMENE UITVOERINGSBEPALINGEN VAN GENOEMD ARTIKEL 11 , LID 2 , EN MET NAME ARTIKEL 3 , LID 3 , VAN DEZE ALGEMENE BEPALINGEN , MOET WORDEN BEREKEND AAN DE HAND VAN HET BASISJAARSALARIS VAN DE AMBTENAAR , ZONDER TOEPASSING VAN DE AANPASSINGSCOEFFICIENT , IN CASU INGEVOLGE VERORDENING NR . 2998/75 VAN DE RAAD VAN 17 NOVEMBER 1975 GELIJK AAN 148,7 ,