Home

Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 14 juli 1981.

Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 14 juli 1981.

1 BIJ BESCHIKKING VAN 29 SEPTEMBER 1980 , INGEKOMEN TEN HOVE OP 20 OKTOBER 1980 , HEEFT HET FINANZGERICHT BERLIJN , VIIE SENAT , KRACHTENS ARTIKEL 177 EEG-VERDRAG EEN PREJUDICIELE VRAAG GESTELD OVER DE UITLEGGING VAN DE POSTEN 97.05 EN 39.07 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK DOUANETARIEF , LUIDENDE ALS VOLGT :

' ' MOETEN ZOGENAAMDE , FLIKKERENDE LICHTKRANSEN ' MET EEN DOORSNEDE VAN ONGEVEER 21 CM , BESTAANDE UIT EEN RINGVORMIG KUNSTSTOF FRAME WAAROP ONGEVEER 24 MM LANGE , KAARSVORMIGE , BIJ STROOMTOEVOER AAN- EN UITGAANDE GLOEILAMPEN VAN VERSCHILLENDE KLEUREN ZIJN AANGEBRACHT EN DIE OP DE TOP VAN EEN KERSTBOOM KUNNEN WORDEN BEVESTIGD , ALS KERSTBOOMVERSIERING WORDEN INGEDEELD ONDER POST 97.05 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK DOUANETARIEF ( INVOERRECHT 10 % ) DAN WEL , WEGENS DE KUNSTSTOF ONDERDELEN , ONDER POST 39.07 E IV VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK DOUANETARIEF ( INVOERRECHT 17,6 %)?

' '

2 DEZE VRAAG IS OPGEWORPEN IN EEN GEDING TUSSEN DE FIRMA ELBA ELEKTROAPPARATE EN HET HAUPTZOLLAMT BERLIN-PACKHOF BETREFFENDE DE VRAAG OF DE LICHTKRANSEN WAARVAN DE FIRMA ELBA OP 20 DECEMBER 1978 TOELATING TOT HET VRIJE VERKEER HAD GEVRAAGD , ZOALS AANVANKELIJK GESCHIED MOETEN WORDEN INGEDEELD ONDER POST 97.05 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK DOUANETARIEF DAN WEL , GELIJK HET HAUPTZOLLAMT BERLIN-PACKHOF UITEINDELIJK HEEFT BESLOTEN , ONDER POST 39.07 DAARVAN .

3 POST 97.05 OMVAT :

' ' ONTSPANNINGS- EN FEESTARTIKELEN , COTILLONARTIKELEN , FOP- EN SCHERTSARTIKELEN EN BENODIGDHEDEN VOOR HET GOOCHELEN ; ARTIKELEN EN TOEBEHOREN , VOOR KERSTBOOMVERSIERING EN DERGELIJKE KERSTFEESTARTIKELEN ( IMITATIEKERSTBOMEN , KERSTKRIBBEN , OOK INDIEN GESTOFFEERD , BEELDJES EN ANDERE VOORWERPEN VOOR KERSTSTALLETJES , IMITATIEBLOKKEN VOOR KERSTVUUR , KERSTMANNETJES , ENZ .) ' ' .

4 POST 39.07 , IN DE OP HET TIJDSTIP VAN INVOER GELDENDE VERSIE , OMVAT DE VOLGENDE PRODUKTEN :

' ' 39.07 WERKEN VAN STOFFEN BEDOELD BIJ DE POSTEN 39.01 TOT EN MET 39.06

A . VAN GEREGENEREERDE CELLULOSE

B . VAN VULKANIEK OF VULCANFIBER

C . VAN GEHARDE PROTEINEN

D . VAN CHEMISCHE DERIVATEN VAN RUBBER

E . VAN ANDERE STOFFEN

. . .

IV . ANDERE ' ' .

5 BLIJKENS DE OVERWEGINGEN VAN DE VERWIJZINGSBESCHIKKING VAN HET FINANZGERICHT HEEFT HET HAUPTZOLLAMT , VERWEERDER IN HET HOOFDGEDING , IN ZIJN OP VERZOEKSTERS BEZWAARSCHRIFT GEGEVEN BESCHIKKING VAN 25 JANUARI 1980 BETOOGD DAT HET IN CASU GAAT OM IN ASSORTIMENT OPGEMAAKTE GOEDEREN , WAARVAN DE INDELING DIENT TE GESCHIEDEN NAAR HET GOED WAARAAN ZIJ HUN WEZENLIJK KARAKTER ONTLENEN ; VOOR DE LICHTKRANSEN ZOUDEN DIT DE KUNSTSTOF ONDERDELEN ZIJN , ZODAT ZIJ IN HUN GEHEEL BEZIEN ZOUDEN ZIJN AAN TE MERKEN ALS ' ' ANDERE ' ' WERKEN UIT KUNSTSTOF , VALLENDE ONDER POST 39.07 E IV .

6 DE VENNOOTSCHAP ELBA BETOOGT DAT DE LICHTKRANSEN GEEN IN ASSORTIMENT OPGEMAAKTE GOEDEREN ZIJN , DAT ZIJ HUN WEZENLIJK KARAKTER ONTLENEN AAN DE GLOEILAMPEN EN NIET AAN DE KUNSTSTOF ONDERDELEN , DIE SLECHTS EEN ONDERGESCHIKTE FUNCTIE VERVULLEN , EN DAT HET PRODUKTEN BETREFT DIE ALS KERSTBOOMVERSIERING VOOR DE AMERIKAANSE MARKT ZIJN VERVAARDIGD .

7 HET HAUPTZOLLAMT ACHT AANWENDING VAN DE LICHTKRANSEN ALS KERSTBOOMVERSIERING WELISWAAR MOGELIJK , DOCH MEENT DAT ZIJ IN DUITSLAND VOORAL ALS DECORATIEVE VERLICHTING VOOR ANDERE DOELEINDEN WORDEN GEBRUIKT . HET ERKENT EVENWEL DAT OOK DE BELANGRIJKSTE AANWENDING BINNEN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN DOORSLAGGEVEND ZOU KUNNEN ZIJN EN DAT DIT WELLICHT EEN ANDERE IS .

8 DE COMMISSIE HEEFT IN HAAR SCHRIFTELIJKE EN MONDELINGE OPMERKINGEN BETOOGD DAT NIET MAG WORDEN UITGESLOTEN DAT DE LICHTKRANSEN , GEZIEN DE UITERLIJKE VORMGEVING , DOOR DE FABRIKANT ZIJN VERVAARDIGD OM TE WORDEN GEBRUIKT ALS KERSTBOOMVERSIERING . DAARTOE HEEFT ZIJ ER MET NAME OP GEWEZEN DAT ZIJ MET ZILVERPAPIERSTROOKJES IN DE VORM VAN DENNETAKJES ZIJN , VERSIERD , DAT ZIJ ZIJN VOORZIEN VAN EEN HULS WAARMEE ZIJ OP DE TOP VAN EEN KERSTBOOM KUNNEN WORDEN BEVESTIGD , EN DAT DE FABRIKANT DEZE AANWENDING BLIJKENS DE FOLDER DIE TEZAMEN MET EEN EXEMPLAAR VAN HET PRODUKT BIJ DE PROCESSTUKKEN IS GEVOEGD , OOK DAADWERKELIJK VOOR OGEN HAD .

9 VOLGENS DE COMMISSIE KUNNEN DE ' ' LICHTKRANSEN ' ' EVENWEL SLECHTS AF EN TOE DAADWERKELIJK ALS KERSTBOOMVERSIERING WORDEN GEBRUIKT . IN DE VORM WAARIN ZIJ - ALTHANS OP DE EUROPESE MARKT - WORDEN AANGEBODEN , ZOUDEN ZIJ VOORNAMELIJK ALS FEESTVERSIERING WORDEN GEBRUIKT .

10 DE COMMISSIE BETOOGT IN DIT VERBAND DAT DE BETROKKEN PRODUKTEN ONDER GEEN SPECIFIEKE POST VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK DOUANETARIEF VALLEN , DOCH ' ' SAMENGESTELDE WERKEN ' ' ZIJN DIE OVEREENKOMSTIG DE ALGEMENE BEPALINGEN VOOR DE TOEPASSING VAN DE NOMENCLATUUR VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK DOUANETARIEF SUB A 3B MOETEN WORDEN INGEDEELD ' ' NAAR HET GOED WAARAAN DE WERKEN HUN WEZENLIJK KARAKTER ONTLENEN ' ' . AANGEZIEN ZIJ BESTAAN UIT EEN KUNSTSTOF FRAME MET EEN VERSIERING UIT KUNSTSTOF EN EEN ELEKTRISCHE UITRUSTING WAARIN KAARSVORMIGE ELEKTRISCHE GLOEILAMPEN ZONDER SOKKEL ZIJN GEMONTEERD , SPREEKT HET VANZELF DAT ZIJ HUN WEZENLIJK KARAKTER ONTLENEN AAN HET GEDEELTE DAT UIT KUNSTSTOF BESTAAT .

11 VOLGENS DE COMMISSIE KUNNEN DE ONDERHAVIGE PRODUKTEN NIET ALS ONTSPANNINGS- EN FEESTARTIKELEN , COTILLONARTIKELEN , FOP- EN SCHERTSARTIKELEN EN BENODIGDHEDEN VOOR HET GOOCHELEN IN POST 97.05 WORDEN INGEDEELD , DAAR DEZE POST VOLGENS DE BETROKKEN TOELICHTING BIJ DE IDR-NOMENCLATUUR ENKEL ARTIKELEN OMVAT DIE IN VERBAND MET DE KORTSTONDIGE GEBRUIKSDUUR VEELAL VAN EENVOUDIG EN WEINIG STERK MAAKSEL ZIJN EN NIET MOETEN WORDEN VERWARD MET DE GEBRUIKSARTIKELEN WAARVAN ZIJ SLECHTS NABOOTSINGEN ZIJN .

12 VOLGENS DE COMMISSIE VOLGT HIERUIT DAT DE LICHTKRANSEN VERLICHTINGSAPPARATEN ZIJN DIE VOOR DECORATIEVE DOELEINDEN WORDEN GEBRUIKT EN DIE ZODANIG ZIJN VERVAARDIGD DAT ZIJ GEDURENDE LANGERE TIJD , HETZIJ PERMANENT HETZIJ TELKENS OPNIEUW , KUNNEN WORDEN GEBRUIKT . ZIJ ZOUDEN MITSDIEN NIET KUNNEN WORDEN BESCHOUWD ALS FOP- EN SCHERTSARTIKELEN OF GELIJKSOORTIGE PRODUKTEN ALS BEDOELD IN HET EERSTE DEEL VAN TARIEFPOST 97.05 .

13 GEZIEN DE UITERLIJKE VORMGEVING VAN HET PRODUKT EN DE FUNCTIE ERVAN - HET BIJ STROOMTOEVOER MET REGELMATIGE TUSSENPOZEN BRANDEN VAN DE LAMPJES EN HET DAARUIT VOORTVLOEIENDE DECORATIEVE EFFECT - ONTLEENT HET PRODUKT ZIJN WEZENLIJK KARAKTER , ALDUS DE COMMISSIE , AAN HET UIT KUNSTSTOF VERVAARDIGDE VERLICHTINGSONDERDEEL , ZODAT HET ONDER TARIEFPOST 39.07 E IV MOET WORDEN INGEDEELD .

14 VOLGENS DE ALGEMENE BEPALINGEN VOOR DE TOEPASSING VAN DE NOMENCLATUUR VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK DOUANETARIEF SUB A 3A HEEFT ' ' DE POST MET DE MEEST SPECIFIEKE OMSCHRIJVING . . . VOORRANG BOVEN POSTEN MET EEN MEER ALGEMENE STREKKING ' ' . HET LIJDT GEEN TWIJFEL DAT TARIEFPOST 39.07 , DIE VOLGENS DE TOELICHTINGEN BIJ DE IDR-NOMENCLATUUR ARTIKELEN OMVAT VAN DE STOFFEN BEDOELD BIJ DE POSTEN 39.01 TOT EN MET 39.06 ( PLASTISCHE STOFFEN EN ANDERE STOFFEN ) WELKE NIET ZIJN BEGREPEN ONDER DE VOORGAANDE POSTEN VAN HOOFDSTUK 39 NOCH ONDER EEN TARIEFPOST MET EEN MEER SPECIFIEKE OMSCHRIJVING , EEN ALGEMENE RESTPOST IS ( ARREST VAN 8 MEI 1974 , ZAAK 183/73 , OSRAM , JURISPR . 1974 , BLZ . 477 ) EN MITSDIEN EEN MINDER SPECIFIEKE STREKKING HEEFT DAN TARIEF- POST 97.05 .

15 BOVENDIEN BLIJKT UIT DE UITERLIJKE VORMGEVING VAN HET ONDERHAVIGE PRODUKT EN DE FUNCTIE ERVAN ZOALS DIE DOOR DE FABRIKANT IS TOEGEDACHT DAN WEL DOOR DE STRUCTUUR VAN HET PRODUKT OBJECTIEF GEZIEN WORDT BEPAALD , DAT DE LICHTKRANSEN , ONGEACHT HET DAADWERKELIJKE GEBRUIK ERVAN VOOR EEN BIJZONDER DECORATIEF DOEL , HOOFDZAKELIJK ZIJN BEDOELD EEN DECORATIEF LICHTEFFECT TEWEEG TE BRENGEN .

16 DE MET EEN KORTSTONDIGE GEBRUIKSDUUR SAMENHANGENDE ' ' EENVOUDIGE EN WEINIG STERKE ' ' KWALITEIT , DIE VOLGENS DE COMMISSIE VOORWAARDE IS VOOR INDELING VAN DE PRODUKTEN ONDER HET EERSTE DEEL VAN POST 97.05 , IS IN DIT VERBAND EVENWEL GEEN DWINGEND VEREISTE . VOLGENS DE TOELICHTINGEN BIJ DE IDR-NOMENCLATUUR ZIJN DE ONDER POST 97.05 IN TE DELEN PRODUKTEN SLECHTS ' ' VEELAL ' ' VAN EENVOUDIG EN WEINIG STERK MAAKSEL EN VAN WEINIG DUURZAME MATERIALEN VERVAARDIGD . BLIJKENS DE BEWOORDINGEN VAN DE TOELICHTING BIJ POST 97.05 KUNNEN DE BETROKEN PRODUKTEN DOOR DE GEBRUIKTE MATERIALEN EN DE PRODUKTIEWIJZEN OOK EEN LANGERE LEVENS- EN GEBRUIKSDUUR HEBBEN ; INDELING VAN DE LICHTKRANSEN ONDER POST 97.05 KAN MITSDIEN NIET WORDEN UITGESLOTEN .

17 VOORTS KAN NIET WORDEN STAANDE GEHOUDEN DAT HET ' ' WEZENLIJK KARAKTER ' ' VAN EEN PRODUKT IN DE ZIN VAN DE ALGEMENE BEPALINGEN VOOR DE TOEPASSING VAN DE NOMENCLATUUR VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK DOUANETARIEF SUB A 3B DOOR HET GEBRUIKTE MATERIAAL WORDT BEPAALD . IN CASU VLOEIT HET WEZENLIJK KARAKTER VAN HET PRODUKT VOORT UIT DE FUNCTIONELE BESTEMMING ERVAN ALS VERLICHTINGSAPPARAAT , ONAFHANKELIJK VAN HET GEBRUIKTE MATERIAAL .

18 HIERUIT VOLGT DAT HET WEZENLIJK KARAKTER VAN HET PRODUKT VOLDOET AAN DE VOORWAARDEN VOOR INDELING ONDER POST 97.05 . MITSDIEN KAN HET PRODUKT WORDEN INGEDEELD ONDER POST 97.05 ZONDER DAT BEHOEFT TE WORDEN VASTGESTELD OF HET GAAT OM ' ' ONTSPANNINGS- EN FEESTARTIKELEN ' ' , DAN WEL ' ' ARTIKELEN EN TOEBEHOREN VOOR KERSTBOOMVERSIERING ' ' , DAAR BOVENGENOEMDE TARIEFPOST BEIDE CATEGORIEEN PRODUKTEN VERMELDT .

19 OP DE GESTELDE VRAAG MOET MITSDIEN WORDEN GEANTWOORD DAT ' ' FLIKKERENDE LICHTKRANSEN ' ' , BESTAANDE UIT EEN RINGVORMIG KUNSTSTOF FRAME WAAROP BIJ STROOMTOEVOER AAN- EN UITGAANDE GLOEILAMPEN VAN VERSCHILLENDE KLEUREN ZIJN AANGEBRACHT , ONDER POST 97.05 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK DOUANETARIEF MOETEN WORDEN INGEDEELD .

HET HOF VAN JUSTITIE ( TWEEDE KAMER ),

UITSPRAAK DOENDE OP DE DOOR HET FINANZGERICHT BERLIJN , VIIE SENAT , BIJ BESCHIKKING VAN 20 OKTOBER 1980 GESTELDE VRAAG , VERKLAART VOOR RECHT :

' ' ZOGENAAMDE , FLIKKERENDE LICHTKRANSEN ' , BESTAANDE UIT EEN RINGVORMIG KUNSTSTOF FRAME WAAROP BIJ STROOMTOEVOER AAN- EN UITGAANDE GLOEILAMPEN VAN VERSCHILLENDE KLEUREN ZIJN AANGEBRACHT , MOETEN WORDEN INGEDEELD ONDER POST 97.05 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK DOUANETARIEF . ' '

DE ZOGENAAMDE ' ' LICHTKRANSEN ' ' DIE BESTAAN UIT EEN KRINGVORMIG KUNSTSTOF FRAME , WAAROP BIJ STROOMTOEVOER OPLICHTENDE GLOEILAMPEN VAN VERSCHILLENDE KLEUREN ZIJN AANGEBRACHT , MOETEN WORDEN INGEDEELD ONDER POST 97.05 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK DOUANETARIEF .

GEMEENSCHAPPELIJK DOUANETARIEF - TARIEFPOSTEN - ' ' ONTSPANNINGS- EN FEESTARTIKELEN ' ' IN DE ZIN VAN POST 97.05 - BEGRIP - ZOGENAAMDE LICHTKRANSEN DAARONDER VALLENDE

KOSTEN

DE KOSTEN DOOR DE COMMISSIE WEGENS INDIENING HARER OPMERKINGEN BIJ HET HOF GEMAAKT , KUNNEN NIET VOOR VERGOEDING IN AANMERKING KOMEN . TEN AANZIEN VAN DE PARTIJEN IN HET HOOFDGEDING IS DE PROCEDURE ALS EEN ALDAAR GEREZEN INCIDENT TE BESCHOUWEN , ZODAT DE NATIONALE RECHTERLIJKE INSTANTIE OVER DE KOSTEN HEEFT TE BESLISSEN .

IN ZAAK 205/80 ,

BETREFFENDE EEN VERZOEK AAN HET HOF KRACHTENS ARTIKEL 177 EEG-VERDRAG VAN HET FINANZGERICHT BERLIJN , IN HET ALDAAR AANHANGIG GEDING TUSSEN

ELBA ELEKTROAPPARATE- UND MASCHINENBAU WALTER GOETTMANN KG

EN

HAUPTZOLLAMT BERLIN-PACKHOF

OM EEN PREJUDICIELE BESLISSING OVER DE VRAAG OF ZOGENAAMDE ' ' FLIKKERENDE LICHTKRANSEN ' ' ( ' ' BLINKENDE LEUCHTKREISE ' ' ) MET EEN DOORSNEDE VAN ONGEVEER 21 CM , BESTAANDE UIT EEN RINGVORMIG KUNSTSTOF FRAME WAAROP ONGEVEER 24 MM LANGE , KAARSVORMIGE , BIJ STROOMTOEVOER OPLICHTENDE GLOEILAMPEN VAN VERSCHILLENDE KLEUREN ZIJN AANGEBRACHT EN DIE OP DE TOP VAN EEN KERSTBOOM KUNNEN WORDEN BEVESTIGD , ALS KERSTBOOMVERSIERING MOETEN WORDEN INGEDEELD ONDER POST 97.05 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK DOUANETARIEF ( INVOERRECHT 10 % ) DAN WEL , WEGENS DE KUNSTSTOF ONDERDELEN , ONDER POST 39.07 E IV VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK DOUANETARIEF ( INVOERRECHT 17,6 % ),