Home

Arrest van het Hof van 16 februari 1982.

Arrest van het Hof van 16 februari 1982.

1 BIJ OP 12 DECEMBER 1980 TER GRIFFIE INGEDIEND REQUEST HEEFT DE VENNOOTSCHAP FERRIERA PADANA , FABRIKANTE VAN BETONSTAAL , KRACHTENS ARTIKEL 33 , TWEEDE ALINEA , VAN HET EGKS-VERDRAG BEROEP INGESTELD TEGEN - EN NIETIGVERKLARING GEVORDERD VAN - DE OP 18 NOVEMBER 1980 GEWIJZIGDE INDIVIDUELE BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE DE DATO 1 NOVEMBER 1980 , HOUDENDE VASTSTELLING VAN VERZOEKSTERS PRODUKTIEQUOTA VOOR HET VIERDE KWARTAAL 1980 KRACHTENS BESCHIKKING NR . 2794/80 VAN DE COMMISSIE VAN 31 OKTOBER 1980 TOT INVOERING VAN EEN QUOTASTELSEL VOOR DE STAALPRODUKTIE ( PB L 291 , BLZ . 1 ).

2 AAN HET BEROEP IS GEEN ONJUISTE VASTSTELLING VAN VERZOEKSTERS QUOTA TEN GRONDSLAG GELEGD . DE INDIVIDUELE BESCHIKKING ZOU ONRECHTMATIG ZIJN OMDAT DAARIN TOEPASSING WORDT GEGEVEN AAN DE ALGEMENE BESCHIKKING NR . 2794/80/EGKS , DIE VERZOEKSTER ONRECHTMATIG ACHT OMDAT DAARIN DE ALGEMENE BEGINSELEN VAN HET GEMEENSCHAPSRECHT EN ARTIKEL 58 , LID 1 EN LID 2 , IN MEER DAN EEN OPZICHT ZOUDEN WORDEN GESCHONDEN .

SCHENDING VAN WEZENLIJKE VORMVOORSCHRIFTEN

3 VERZOEKSTER STELT DAT ENERZIJDS DE RAADPLEGING VAN HET RAADGEVEND COMITE VOLGENS ARTIKEL 58 , LID 1 , VAN HET EGKS-VERDRAG , ANDERZIJDS DE IN LID 2 VAN DAT ARTIKEL VOORGESCHREVEN , IN SAMENWERKING MET DE ONDERNEMINGEN EN VERENIGINGEN VAN ONDERNEMINGEN TE ONDERNEMEN STUDIES , ACHTERWEGE ZIJN GEBLEVEN . IN DE PREAMBULE VAN BESCHIKKING NR . 2794/80/EGKS ZOU NIET ZIJN VERMELD DAT HET RAADGEVEND COMITE WERD GERAADPLEEGD EN DE STUDIES ZOUDEN IN SAMENWERKING MET EEN ENKELE VERENIGING VAN PRODUCENTEN VAN RUW STAAL , MET UITSLUITING VAN DE BETONSTAALFABRIKANTEN , ZIJN GESCHIED . OOK ZOUDEN DIE STUDIES , GEZIEN HET TIJDSTIP WAAROP ERMEDE WERD BEGONNEN , IN WERKELIJKHEID VOLDONGEN FEITEN HEBBEN BETROFFEN .

4 DEZE MIDDELEN FALEN . IN DE EERSTE PLAATS IS HET NIET JUIST DAT HET RAADGEVEND COMITE NIET WERD GERAADPLEEGD , IMMERS IN DE BESTREDEN BESCHIKKING WORDT MET ZOVEEL WOORDEN GEZEGD DAT DIE RAADPLEGING HEEFT PLAATS GEHAD EN DE COMMISSIE HEEFT ONWEERSPROKEN GESTELD DAT HET RAADGEVEND COMITE OP 16 OKTOBER 1980 ZIJN ADVIES HEEFT UITGEBRACHT .

5 IN DE TWEEDE PLAATS DIENT DE VERPLICHTING DER COMMISSIE IN SAMENWERKING MET DE ONDERNEMINGEN EN VERENIGINGEN VAN ONDERNEMINGEN STUDIES TER HAND TE NEMEN , IN RUIMERE ZIN TE WORDEN VERSTAAN DAN VERZOEKSTER MEENT . DE COMMISSIE DOET ZICH OVER DE ALGEMENE SITUATIE IN DE IJZER- EN STAALINDUSTRIE IN DIER VOEGE VOORLICHTEN DAT ER VOORTDUREND STUDIE VAN WORDT GEMAAKT . ER ZIJ AAN HERINNERD DAT DE ONDERNEMINGEN EN HUN VERENIGINGEN VOLGENS ARTI- KEL 46 VAN HET EGKS-VERDRAG AAN DE HOGE AUTORITEIT ALLE VOORSTELLEN OF OPMERKINGEN MOGEN VOORLEGGEN WELKE BETREKKINGEN HEBBEN OP DE VOOR HEN VAN BELANG ZIJNDE VRAAGSTUKKEN . VOORTS IS VERZOEKSTER , ZO GOED ALS IEDERE ANDERE IJZER- OF STAALONDERNEMING , GEHOUDEN AAN DE COMMISSIE REGELMATIG MEDEDELING TE DOEN VAN HAAR PRODUKTIECIJFERS EN PRIJZEN . OOK IS DE COMMISSIE , TEN BEHOEVE VAN DE QUOTAREGELING , TOT BIJZONDERE STUDIES OVERGEGAAN . DEZE VERSCHILLENDE GEGEVENS ZIJN TE BESCHOUWEN ALS DE IN ARTIKEL 58 , LID 2 , VAN HET EGKS-VERDRAG BEDOELDE STUDIES , WAARMEDE DE COMMISSIE REKENING HEEFT KUNNEN HOUDEN .

6 IS DE COMMISSIE GEHOUDEN DE ONDERNEMINGEN EN DE VERENIGINGEN VAN ONDERNEMINGEN TE RAADPLEGEN WANNEER TOT DIE STUDIES WORDT OVERGEGAAN , DIE VERPLICHTING HOUDT NIET IN DAT ZIJ IEDERE ONDERNEMING INDIVIDUEEL HEEFT TE HOREN DAN WEL DAT DE IJZER- EN STAALONDERNEMINGEN MET DE KRACHTENS ARTIKEL 58 VOORGESTELDE MAATREGELEN MOETEN INSTEMMEN . IN CASU HEEFT DE COMMISSIE DE IJZER- EN STAALONDERNEMINGEN VAN DE VOORGENOMEN MAATREGELEN OP DE HOOGTE GESTELD , EN ZIJ HEEFT VERGADERINGEN MET DE BETROKKEN VERENIGINGEN VAN ONDERNEMINGEN , DE VERENIGING VAN ITALIAANSE BETONSTAALPRODUCENTEN DAARONDER BEGREPEN , BELEGD OM HEN IN STAAT TE STELLEN HUN VOORSTELLEN AAN DE COMMISSIE KENBAAR TE MAKEN . WELISWAAR IS VERZOEKSTER GEEN LID VAN DIE VERENIGING , MAAR ZIJ HAD DESVERLANGD HAAR STANDPUNT INDIVIDUEEL KUNNEN VOORDRAGEN . DE COMMISSIE HEEFT DERHALVE VOLDAAN AAN HAAR VERPLICHTING OM IN SAMENWERKING MET DE ONDERNEMINGEN EN DE VERENIGINGEN VAN ONDERNEMINGEN TOT DE NODIGE STUDIES OVER TE GAAN .

SCHENDING VAN ARTIKEL 58 , LID 1 , VAN HET EGKS-VERDRAG

7 VERZOEKSTER MEENT DAT DE VOORWAARDEN VAN ARTIKEL 58 , LID 1 , VAN HET EGKS-VERDRAG , TE WETEN EEN AFNAME VAN DE VRAAG DIE TOT EEN UITGESPROKEN CRISIS LEIDT EN ONTOEREIKENDHEID VAN DE IN ARTIKEL 57 VOORZIENE MAATREGELEN OM AAN DE CRISISTOESTAND HET HOOFD TE BIEDEN , IN DE SECTOR BETONSTAAL NIET WAREN VERVULD , ZODAT DE QUOTAREGELING IN DIE SECTOR NIET GERECHTVAARDIGD WAS .

8 VAN EEN AFNEMENDE VRAAG ZOU VOLGENS VERZOEKSTER BIJ BETONSTAAL GEEN SPRAKE GEWEEST ZIJN . IN EEN DOCUMENT VAN JULI 1980 HEEFT DE COMMISSIE DE TERUGGANG VAN DE VRAAG VAN DE MARKTEN DER VERENIGDE STATEN EN VAN IRAN GEREGIS- TREERD , MAAR VOLGENS VERZOEKSTER GAAT HET VANWEGE DE TRANSPORTKOSTEN OP EERSTGENOEMDE MARKT NIET OM BETONSTAAL , TERWIJL DE OP DE TWEEDE MARKT GESIGNALEERDE DALING VEELEER TOT HET EXPLOREREN VAN VERVANGENDE MARKTEN DAN TOT PRODUKTIEBEPERKING HAD MOETEN LEIDEN . DE DOOR DE COMMISSIE GERELEVEERDE DALING DER BETONSTAALPRIJZEN ZOU MOETEN WORDEN TOEGESCHREVEN AAN EEN VERLAGING VAN DE GRONDSTOFFENPRIJZEN OF AAN DE VERSCHERPTE CONCURRENTIE . DE STELLING DER COMMISSIE DAT DE PRIJS VAN SCHROOT , GRONDSTOF VAN BETONSTAAL , DOOR DE PRIJS VAN HET EINDPRODUKT WORDT BEPAALD , KAN VOLGENS VERZOEKSTER NIET DE DOORSLAG GEVEN , OMDAT SCHROOT BIJ DE VERVAARDIGING VAN EEN HEEL ASSORTIMENT EINDPRODUKTEN EN HALFFABRIKATEN ALS GRONDSTOF WORDT GEBRUIKT . IN HAAR TOT DE RAAD GERICHT VERZOEK OM INSTEMMING ZOU DE COMMISSIE ER OOK OP HEBBEN GEWEZEN DAT DE PRODUKTIE IN DE SECTOR ' ' LANGE ' ' PRODUKTEN ( WAARTOE BETONSTAAL BEHOORT ) NAAR EEN RUIME OVERSCHRIJDING VAN DE LEVERINGSPROGRAMMA ' S TENDEERT . DIT ZOU TEN DUIDELIJKSTE VERBAND HOUDEN MET EEN TOEGENOMEN VRAAG DAN WEL MET VERWACHTINGEN , ZODANIGE TOENEMING BETREFFENDE .

9 DEZE MIDDELEN FALEN . BLIJKENS HET DOSSIER NAM DE VRAAG IN ALLE STAALVERWERKENDE SECTOREN OP HET TIJDSTIP VAN INVOERING VAN HET QUOTASTELSEL STERK AF , OOK IN DE BOUWSECTOR WAAR DE HIERBEDOELDE PRODUKTEN MOETEN WORDEN AFGEZET , EN DIE AFGENOMEN VRAAG MOEST AAN EEN VERTRAGING DER ECONOMIE WORDEN TOEGESCHREVEN . MET DE UIT OVERPRODUKTIE IN HET VERLEDEN RESULTERENDE GROTE VOORRADEN LEIDDE DIT TOT EEN TERUGGANG VAN DE PRODUKTIE EN TOT DALING DER PRIJZEN . DIT BLIIJKT OOK UIT HET FEIT DAT VERZOEKSTERS PRODUKTIE , BIJ EEN CAPACITEIT VAN 230 400 TON , DE EERSTE TIEN MAANDEN VAN 1980 81 000 TON BELIEP . VOORTS IS DE COMMISSIE VOLGENS ARTIKEL 58 NIET GEHOUDEN IN HAAR BESCHIKKING VOOR IEDERE SECTOR VAN DE IJZER- EN STAALINDUSTRIE HET BESTAAN VAN EEN UITGESPROKEN CRISISSITUATIE VAST TE STELLEN , WANNEER ER , ZOALS IN CASU , KENNELIJK EEN ALGEMENE CRISIS IS INGETREDEN .

10 VERZOEKSTER BETOOGT OOK DAT DE COMMISSIE GEEN GEBRUIK HEEFT GEMAAKT VAN DE IN ARTIKEL 57 VAN HET EGKS-VERDRAG BEDOELDE MIDDELEN , WAARMEDE HAARS INZIENS AAN DE CRISIS HET HOOFD HAD KUNNEN WORDEN GEBODEN . DE COMMISSIE ZOU ZICH HEBBEN MOETEN WENDEN TOT DE REGERINGEN , TENEINDE HET DAARHEEN TE LEIDEN DAT ER DOOR DE OVERHEIDSDIENSTEN MEER BETONSTAAL WERD AFGENOMEN . OOK ZOU ZIJ ZICH VAN HET SPECIFIEKE MIDDEL TEGEN PRIJSDALING , DE VASTSTELLING VAN MINIMUMPRIJZEN , HEBBEN MOETEN BEDIENEN .

11 ALS ZICH EEN UITGESPROKEN CRISIS VOORDOET VERLEENT ARTIKEL 58 VAN HET EGKS-VERDRAG DE COMMISSIE RUIME DISCRETIONAIRE BEVOEGDHEDEN , WAARVAN ZIJ DOOR VASTSTELLING VAN BESCHIKKING NR . 2794/80/EGKS GEBRUIK GEMAAKT HEEFT . DE COMMISSIE HEEFT UITEENGEZET WAAROM HAARS INZIENS MET DE IN ARTIKEL 57 BEDOELDE MIDDELEN NIET HET HOOFD AAN DE CRISIS KON WORDEN GEBODEN . ZIJ HEEFT GEMEEND IN DE TEGENWOORDIGE CONJUNCTUUR GEEN MAATREGELEN TER BEINVLOEDING VAN HET ALGEMEEN VERBRUIK TE KUNNEN NEMEN . DE IJZER- EN STAALONDERNEMINGEN DIE HUN MET BETREKKING TOT DE LEVERINGEN AANGEGANE INDIVIDUELE VERPLICHTINGEN STEEDS MINDER NAKWAMEN , ZOUDEN ZICH VOOR HET LAATSTE KWARTAAL NIET WEDEROM HEBBEN WILLEN VASTLEGGEN . DE COMMISSIE VOND HIERIN AANLEIDING TE CONCLUDEREN DAT DE TE HARER BESCHIKKING STAANDE INDIRECTE MIDDELEN ONTOEREIKEND WAREN , ZODAT ER MET HET OOG OP EEN HERSTEL VAN HET EVENWICHT TUSSEN VRAAG EN AANBOD RECHTSTREEKS MOEST WORDEN INGEGREPEN . TOT DIE SLOTSOM KOMENDE , IS DE COMMISSIE NIET BUITEN DE AAN HAAR DISCRETIONAIRE BEVOEGDHEDEN GESTELDE GRENZEN GETREDEN , ZODAT HET MIDDEL MOET WORDEN VERWORPEN .

SCHENDING VAN ARTIKEL 58 , LID 2 , VAN HET EGKS-VERDRAG

12 VERZOEKSTER STELT DAT DE COMMISSIE DE QUOTA NIET OP EEN BILLIJKE GRONDSLAG , MET INACHTNEMING VAN DE BEGINSELEN OMSCHREVEN IN DE ARTIKELEN 2 , 3 EN 4 VAN HET EGKS-VERDRAG , HEEFT VASTGESTELD .

13 IN DE EERSTE PLAATS ZOUDEN HAARS INZIENS ONDERNEMINGEN DIE DE VRIJWILLIG AANGEGANE VERPLICHTINGEN TOT BEPERKING DER LEVERINGEN NAKWAMEN EN ZICH AAN DE MINIMUMPRIJZEN HIELDEN , ZIJN BENADEELD .

14 VERZOEKSTER BEHOORT EVENWEL TOT DE ONDERNEMINGEN DIE HUN VERPLICHTING TOT BEPERKING DER LEVERINGEN NIET ZIJN NAGEKOMEN . ZIJ KAN ZICH OVER EEN TE GUNSTIGE BEHANDELING VAN ZULKE ONDERNEMINGEN DUS NIET BEKLAGEN . HAAR QUOTUM VOOR HET OMSTREDEN TIJDVAK IS BEREKEND OP BASIS VAN TWEE MAANDEN , OKTOBER 1978 EN NOVEMBER 1979 , GELEGEN IN DE KWARTALEN WAARIN VERZOEKSTER HAAR LEVERINGSPROGRAMMA MET 13 % ONDERSCHEIDENLIJK 37 % HEEFT OVERSCHREDEN , EN EEN MAAND , DECEMBER 1977 , GELEGEN IN EEN KWARTAAL WAARIN VERZOEKSTER MET HAAR PRODUKTIE 7 % BENEDEN HAAR LEVERINGSPROGRAMMA BLEEF .

15 IN DE TWEEDE PLAATS MAAKT VERZOEKSTER ZOWEL BEZWAAR TEGEN HET FEIT DAT ER IN DE BIJ PLAATSING IN HET PUBLIKATIEBLAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN OP 31 OKTOBER 1980 , INWERKINGGETREDEN BESCHIKKING NR . 2794/80/EGKS , MET INGANG VAN 1 OKTOBER 1980 PRODUKTIEQUOTA ZIJN VOORZIEN , ALS TEGEN DE GRONDEN , DOOR DE COMMISSIE AANGEVOERD TER RECHTVAARDIGING VAN DE TERUGWERKENDE KRACHT DIE AAN DIE BESCHIKKING ZOU ZIJN TOEGEKEND .

16 MET BETREKKING TOT EERSTGENOEMDE KWESTIE ZIJ VERZOEKSTER IN DE EERSTE PLAATS GEANTWOORD DAT BESCHIKKING NR . 2794/80/EGKS NIET WERKELIJK TERUGWERKT , IMMERS DE ONDERNEMINGEN KONDEN HUN PRODUKTIE OVER DE MAANDEN NOVEMBER EN DECEMBER AAN HUN KWARTAALQUOTA AANPASSEN EN ALDUS OVERTREDINGEN UIT DE WEG GAAN , EN IN DE TWEEDE PLAATS DAT , AL VERZET DE RECHTSZEKERHEID ZICH ER IN HET ALGEMEEN TEGEN DAT EEN COMMUNAUTAIR BESLUIT VOOR AFKONDIGING IN WERKING TREEDT , DIT BEGINSEL UITZONDERING KAN LIJDEN WANNEER HET TE BEREIKEN DOEL ZULKS NOODZAKELIJK MAAKT EN HET RECHTMATIG VERTROUWEN VAN BETROKKENEN NAAR BEHOREN WORDT GEEERBIEDIGD .

17 IN DE GEGEVEN OMSTANDIGHEDEN MOEST DE MAAND OKTOBER ONDER HET STELSEL WORDEN GEBRACHT OM TE VOORKOMEN DAT ER , MET VERMINDERINGEN IN HET VOORUITZICHT , DOOR SOMMIGE ONDERNEMINGEN IN OKTOBER TOT PRODUKTIEVERHOGING ZOU WORDEN OVERGEGAAN .

18 DEZE MOTIVERING VAN DE RETROAKTIVITEIT DER BESCHIKKING GEEFT VERZOEKSTER AANLEIDING TE BETOGEN DAT ZIJ ZELF HAAR PRODUKTIE OP HET NIVEAU VAN DE VOORAFGAANDE MAANDEN HAD GEHANDHAAFD , ZODAT HET NIET BILLIJK ZOU ZIJN HAAR VOOR DE GEVOLGEN VAN HET GEDRAG VAN ANDEREN TE DOEN OPKOMEN .

19 DEZE GRIEF FAALT . MOCHTEN BEPAALDE ONDERNEMINGEN VOORUITLOPEND OP DE INVOERING DER QUOTA IN DE VOLGENDE MAANDEN , HUN PRODUKTIE OVER DE MAAND OKTOBER NIET HEBBEN VERHOOGD , DAN KUNNEN ZIJ DAARAAN NOG GEEN AANSPRAAK OP EEN BIJZONDERE BEHANDELING ONTLENEN .

20 BOVENDIEN HEEFT DE COMMISSIE HET RECHTMATIG VERTROUWEN VAN BETROKKENEN GEEERBIEDIGD DOOR DE MEDEDELING VAN 11 OKTOBER 1980 ( PB C 264 , BLZ . 2 ) TE DOEN UITGAAN , WAARIN ZIJ HAAR VOORNEMEN TE KENNEN GAF DE MAAND OKTOBER ONDER HET QUOTASTELSEL TE BRENGEN , ALSOOK DOOR EEN OP DIEZELFDE DAG ( PB L 268 , BLZ . 25 ) GEPUBLICEERDE BESCHIKKING , WAARBIJ DE ONDERNEMINGEN WORDEN VERPLICHT INLICHTINGEN BETREFFENDE HUN PRODUKTIE OVER DE MAAND OKTOBER 1980 TE VERSTREKKEN . WELISWAAR VERMELDDE DE COMMISSIE IN HAAR MEDEDELING VAN 11 OKTOBER HET NIVEAU DER QUOTA NIET , HETGEEN MEDEBRACHT DAT ONDERNEMINGEN DIE MET HUN PRODUKTIE NIET BOVEN DE KWARTAALQUOTA WILDEN UITGAAN , AAN DE AANBEVELING DER COMMISSIE GEEN DUIDELIJKE CONCLUSIES KONDEN VERBINDEN , MAAR DIT NEEMT NIET WEG DAT DE ONDERNEMINGEN VAN DE BEDOELINGEN DER COMMISSIE IN KENNIS WAREN GESTELD .

21 IN DE DERDE PLAATS VERWIJT VERZOEKSTER DE COMMISSIE ZICH NIET TE HEBBEN GEDRAGEN NAAR DE BEGINSELEN , OMSCHREVEN IN DE ARTIKELEN 2 , 3 EN 4 VAN HET EGKS-VERDRAG . DIT MIDDEL IS NIET VOLDOENDE GEPRECISEERD , ZODAT HET HOF ER ZICH NIET OVER KAN UITSPREKEN , EN ER ZIJ AAN HERINNERD DAT , NAAR HET HOF REEDS VOOR RECHT VERKLAARDE , DE MOGELIJKHEID ALLE DOELEINDEN VAN HET VERDRAG TE ALLEN TIJDE EN IN VOLLE OMVANG GELIJKTIJDIG NA TE STREVEN , NIET KAN WORDEN VERZEKERD . HET LIGT OP DE WEG DER COMMISSIE STEEDS WEER VOOR VERZOENING TUSSEN DIE VERSCHILLENDE DOELSTELLINGEN TE ZORGEN .

DE SCHENDING VAN HET EVENREDIGHEIDSBEGINSEL

22 VERZOEKSTER VERWIJT DE COMMISSIE TEGEN IMPORTEN ALS BEDOELD IN ARTIKEL 74 VAN HET EGKS-VERDRAG NIET DE NODIGE MAATREGELEN TE HEBBEN GENOMEN , TERWIJL DIE IMPORTEN AAN DE PRODUKTIE VAN OVEREENKOMSTIGE OF RECHTSTREEKS CONCURRERENDE PRODUKTIE ERNSTIG NADEEL BEROKKENDEN OF DREIGDEN TE BEROKKENEN .

23 BLIJKENS DE BEWOORDINGEN VAN ARTIKEL 58 IS DE COMMISSIE BEVOEGD OM , NAAST EVENTUEEL KRACHTENS ARTIKEL 58 TE NEMEN MAATREGELEN , ' ' VOOR ZOVER NODIG ' ' OOK DE MAATREGELEN , BEDOELD IN ARTIKEL 74 , TE NEMEN . DE NOODZAAK VAN ZULKE MAATREGELEN HEEFT DE COMMISSIE TE BEOORDELEN , ONVERMINDERD ' S HOFS CONTROLE OP DE RECHTMATIGHEID VAN DE UITOEFENING DIER BEVOEGDHEID .

24 ER ZIJ IN ZOVERRE OP GEWEZEN DAT VERZOEKSTER GEEN BEWIJSMATERIAAL HEEFT AANGEDRAGEN TOT STAVING VAN HAAR STELLING DAT DE COMMISSIE HAAR DISCRETIONAIRE BEVOEGDHEID ZOU HEBBEN MISBRUIKT . INTEGENDEEL , REEDS VOOR DE INVOERING VAN HET QUOTASTELSEL HEEFT DE COMMISSIE MAATREGELEN GENOMEN TENEINDE HET PRIJSNIVEAU EN HET IMPORTKWANTUM VAN IJZER- EN STAALPRODUKTEN UIT DERDE LANDEN TE CONTROLEREN . ZO STELDE ZIJ EEN BASISPRIJS VAST , SLOOT ZIJ AKKOORDEN MET DERDE LANDEN EN NAM ZIJ BEWAKINGSMAATREGELEN . BIJ VASTSTELLING VAN BESCHIKKING NR . 2794/80/EGKS HEEFT ZIJ DIT TOEZICHT NOG VERSCHERPT EN DE BASISPRIJ ZEN HERZIEN . TROUWENS , VOLGENS DE DOOR DE COMMISSIE VERSTREKTE CIJFERS IS HET NIVEAU DER IMPORTEN TUSSEN 1977 EN 1979 GEDAALD , EN DIE DALENDE TENDENS HEEFT ZICH VOOR EN NA DE INVOERING VAN HET QUOTASTELSEL VOORTGEZET . TOT DE COMMISSIE KAN DUS NIET HET VERWIJT WORDEN GERICHT DAT ZIJ IN ONVOLDOENDE MATE DE STRIJD TEGEN DE IMPORTEN UIT DERDE LANDEN HEEFT AANGEBONDEN .

25 VOORTS ZIJ EROP GEWEZEN DAT DE COMMISSIE ZICH BIJ HAAR ONDERHANDELINGEN MET DERDE LANDEN VOOR NIET GERINGE MOEILIJKHEDEN GEPLAATST ZIET , AANGEZIEN DE EGKS MEER STAAL UITVOERT DAN INVOERT ; DE COMMISSIE MOET DERHALVE TRACHTEN DE MOGELIJKHEID VAN VERDERE COMMUNAUTAIRE EXPORTEN TE VERZEKEREN EN TEVENS DE INVOER IN DE GEMEENSCHAP TE BEPERKEN ; ZOU ZIJ TEGENOVER DERDE LANDEN ZONDER VOORAFGAANDE ONDERHANDELINGEN RESTRICTIEVE BESCHIKKINGEN HEBBEN GENOMEN , DAN DIENDE ZIJ MET VOOR HET GEMEENSCHAPSBELANG NADELIGE VERGELDINGSMAATREGELEN DIER LANDEN TE REKENEN .

26 VERZOEKSTER BETOOGT VOORTS DAT DE PRODUCENTEN VAN RUWSTAAL , TOEN ZIJ GEDWONGEN WERDEN HUN PRODUKTIE TE BEPERKEN , IN HET GEHEEL NIET VAN EEN GELIJKTIJDIG TERUGLOPEN VAN DE VRAAG DER NIET-GEINTEGREERDE STAALONDERNEMINGEN HEBBEN GEPROFITEERD . DE COMMISSIE DIE DE VERSCHILLENDE POSITIE VAN DIE ONDERNEMINGEN NIET IN AANMERKING HEEFT GENOMEN , HAD ZE VOLGENS VERZOEKSTER NIET OP DEZELFDE WIJZE ALS GEINTEGREERDE ONDERNEMINGEN MOGEN BEHANDELEN .

27 ER ZIJ AAN HERINNERD DAT OOK ONDERNEMINGEN ALS DIE VAN VERZOEKSTER , AL ZIJN ZIJ NIET STEEDS IN EENZELFDE CRISISTOESTAND KOMEN TE VERKEREN ALS DE GEINTEGREERDE ONDERNEMINGEN , VANWEGE DE TERUGGELOPEN VRAAG HUN PRODUKTIE HADDEN TE BEPERKEN . TOEN DE COMMISSIE EENMAAL TOT INVOERING VAN EEN ALGEMEEN QUOTASTELSEL HAD BESLOTEN , KON ZIJ , WILDE ZIJ DE NAGESTREEFDE PRODUKTIEBEPERKING VERWEZENLIJKEN , GEEN ONDERSCHEID MAKEN TUSSEN GEINTEGREERDE EN NIET-GEINTEGREERDE ONDERNEMINGEN .

28 VERZOEKSTER MAAKT ER OOK BEZWAAR TEGEN DAT DE VOOR UITVOER NAAR DERDE LANDEN BESTEMDE PRODUKTIE ONDER DE MAXIMUMQUOTA IS GEBRACHT , HETGEEN DE POSITIE VAN DE COMMUNAUTAIRE ONDERNEMINGEN TEGENOVER DE STERKE CONCURRENTIE OP DIE MARKTEN ZOU HEBBEN VERZWAKT .

29 VERZOEKSTER HEEFT ECHTER GEEN ENKEL BEWIJS GELEVERD DAT ER ZULKE MARKTEN VERLOREN ZIJN GEGAAN DAN WEL DAT ZIJ DE LEVERING VAN VOOR EXPORT NAAR DERDE LANDEN BESTEMDE PARTIJEN HEEFT MOETEN WEIGEREN . VOORTS HEEFT DE COMMISSIE GEWEZEN OP HAAR BEREIDHEID OM , OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 14 VAN BESCHIKKING NR . 2794/80/EGKS , EEN VERHOGING DER QUOTA TOE TE STAAN WANNEER EEN PRODUCENT ZICH HET OPVOEREN VAN ZIJN EXPORTEN VOOR DERDE LANDEN MOCHT ZIEN BELET . DE GRIEF FAALT DERHALVE .

DE STELLING DAT ER VAN EEN UITGESPROKEN CRISIS GEEN SPRAKE WAS EN DAT ER AAN HET SAAMHORIGHEIDSBEGINSEL EEN ABNORMALE TOEPASSING IS GEGEVEN

30 VERZOEKSTER BETOOGT DAT DE MOEILIJKHEDEN WAARIN EEN GEDEELTE VAN DE PRODUKTIESECTOR ALS GEVOLG VAN DE MODERNE TECHNIEK EN DE GROTERE PRODUKTIVITEIT VAN ANDERE ONDERNEMINGEN IS KOMEN TE VERKEREN , NIET EEN UITGESPROKEN CRISIS IN DE ZIN VAN HET VERDRAG OPLEVEREN . EEN LAGE BEZETTINGSGRAAD DER INSTALLATIES ZOU AAN EEN BUITENSPORIGE EXPANSIE , VERBAND HOUDENDE MET OVERHEIDSSTEUN , MOETEN WORDEN TOEGESCHREVEN . OOK ZOU EEN CRISISSITUATIE ALS ZODANIG VAN TIJDELIJKE AARD ZIJN , TERWIJL DE COMMISSIE SINDS VIJF JAAR TRACHT HET HOOFD TE BIEDEN AAN DE MOEILIJKHEDEN VAN DE EUROPESE IJZER- EN STAALINDUSTRIE . TENSLOTTE ZOU VAN ONDERNEMINGEN DIE TOT MODERNISERING OVERGINGEN , OP DE ENKELE GROND DAT ANDERE ONDERNEMINGEN HET NIET DEDEN , NIET MOGEN WORDEN VERLANGD DAT ZIJ VAN DIE MODERNISERING GEEN VOORDEEL TREKKEN .

31 DE GRIEVEN VAN VERZOEKSTER KOMEN EROP NEER DAT KLEINE , MEER EFFICIENT WERKENDE ONDERNEMINGEN NIET ONDER HET QUOTASTELSEL HADDEN MOETEN WORDEN GEBRACHT . ZOU DE COMMISSIE ER EVENWEL DE KLEINE EN MIDDELGROTE ONDERNEMINGEN , DIE VOLGENS VERZOEKSTER IN 33 % VAN DE MARKTBEHOEFTEN VOORZIEN , BUITEN HEBBEN GELATEN , DAN ZOU IEDER QUOTASTELSEL ZIJN DOELTREFFENDHEID VERLIEZEN .

32 IN DIT VERBAND ZIJ HERINNERD AAN DE OVERWEGING VOORKOMENDE IN HET ARREST DOOR HET HOF OP 18 MAART 1980 GEWEZEN IN DE BETONSTAALZAAK VALSABBIA ( JURISPR . 1980 , BLZ . 907 , R.O . 80 ):

' ' DAT HET VERDRAG , WAARIN IN WELBEPAALDE GEVALLEN INGREPEN VAN DE COMMUNAUTAIRE OVERHEID VOORZIET , EO IPSO GEDOOGT DAT WORDT AFGEWEKEN VAN DE NORMALE , AAN HET BEGINSEL DER MARKTECONOMIE ONTLEENDE , REGELEN VOOR DE GOEDE WERKING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE MARKT ' ' .

DIT GELDT IN CASU ONVERMINDERD .

33 VERZOEKSTERS OPMERKINGEN INZAKE DE MOGELIJKE DUUR VAN EEN UITGESPROKEN CRISIS IN DE ZIN VAN ARTIKEL 58 ZIJN , OOK AL HEBBEN ZICH IN DE IJZER- EEN STAALINDUSTRIE TEN DUIDELIJKSTE MOEILIJKHEDEN VOORGEDAAN , NIET TER ZAKE DIENENDE , IMMERS DE COMMISSIE HEEFT DE UITGESPROKEN CRISISSITUATIE EERST IN HAAR BESCHIKKING VAN 19 OKTOBER 1980 GECONSTATEERD , EN NIET VIJF JAAR VOORDIEN .

34 OP GROND VAN EEN EN ANDER MOET HET BEROEP WORDEN VERWORPEN .

HET HOF VAN JUSTITIE

RECHTDOENDE :

1 . VERWERPT HET BEROEP .

2 . VERWIJST VERZOEKSTER IN DE KOSTEN .

1 . KRACHTENS DE INGEVOLGE ARTIKEL 58 , LID 2 , VAN HET EGKS-VERDRAG OP HAAR RUSTENDE VERPLICHTING OM IN SAMENWERKING MET DE ONDERNEMINGEN EN VERENIGINGEN VAN ONDERNEMINGEN TER VASTSTELLING VAN DE PRODUKTIEQUOTA STUDIES TER HAND TE NEMEN , IS DE COMMISSIE GEHOUDEN DE ONDERNEMINGEN EN VERENIGINGEN TE RAADPLEGEN WANNEER TOT DIE STUDIES WORDT OVERGEGAAN , MAAR DIE VERPLICHTING HOUDT NIET IN DAT ZIJ IEDERE ONDERNEMING INDIVIDUEEL HEEFT TE HOREN DAN WEL DAT DE IJZER- EN STAALONDERNEMINGEN MET DE KRACHTENS ARTIKEL 58 VOORGESTELDE MAATREGELEN MOETEN INSTEMMEN .

2 . DE COMMISSIE IS VOLGENS ARTIKEL 58 VAN HET EGKS-VERDRAG NIET GEHOUDEN IN HAAR BESCHIKKING VOOR IEDERE SECTOR VAN DE IJZER- EN STAALINDUSTRIE HET BESTAAN VAN EEN UITGESPROKEN CRISISSITUATIE VAST TE STELLEN , WANNEER ER KENNELIJK EEN ALGEMENE CRISIS IS INGETREDEN .

3 . ALS ZICH EEN UITGESPROKEN CRISIS VOORDOET , VERLEENT ARTIKEL 58 VAN HET EGKS-VERDRAG DE COMMISSIE RUIME DISCRETIONAIRE BEVOEGDHEDEN BIJ DE BEOORDELING OF MET DE IN ARTIKEL 57 VAN DAT VERDRAG BEDOELDE MIDDELEN NIET HET HOOFD AAN DE CRISIS KAN WORDEN GEBODEN EN OF ER , MET HET OOG OP EEN HERSTEL VAN HET EVENWICHT TUSSEN VRAAG EN AANBOD , RECHTSTREEKS MOET WORDEN INGEGREPEN .

4 . HOEWEL ER IN DE EERST OP 31 OKTOBER 1980 INWERKINGGETREDEN BESCHIKKING NR . 2794/80 MET INGANG VAN 1 OKTOBER 1980 PRODUKTIEQUOTA ZIJN VOORZIEN , WERKT DE BESCHIKKING NIET WERKELIJK TERUG , IMMERS DE ONDERNEMINGEN KONDEN HUN PRODUKTIE OVER DE MAANDEN NOVEMBER EN DECEMBER AAN HUN KWARTAALQUOTA AANPASSEN EN ALDUS OVERTREDINGEN UIT DE WEG GAAN .

5 . AL VERZET DE RECHTSZEKERHEID ZICH ER IN HET ALGEMEEN TEGEN DAT EEN COMMUNAUTAIR BESLUIT VOOR AFKONDIGING IN WERKING TREEDT , HET BEGINSEL KAN UITZONDERING LIJDEN WANNEER HET TE BEREIKEN DOEL ZULKS NOODZAKELIJK MAAKT EN HET RECHTMATIG VERTROUWEN VAN BETROKKENEN NAAR BEHOREN WORDT GEEERBIEDIGD .

6 . DE MOGELIJKHEID ALLE DOELEINDEN VAN HET VERDRAG TE ALLEN TIJDE EN IN VOLLE OMVANG GELIJKTIJDIG NA TE STREVEN , KAN NIET WORDEN VERZEKERD . HET LIGT OP DE WEG DER COMMISSIE STEEDS WEER VOOR VERZOENING TUSSEN DIE VERSCHILLENDE DOELSTELLINGEN TE ZORGEN .

7 . BLIJKENS DE BEWOORDINGEN VAN ARTIKEL 58 , LID 1 , VAN HET EGKS-VERDRAG IS DE COMMISSIE BEVOEGD OM , NAAST EVENTUEEL KRACHTENS ARTIKEL 58 TE NEMEN MAATREGELEN , ' ' VOOR ZOVER NODIG ' ' OOK DE MAATREGELEN , BEDOELD IN ARTIKEL 74 , TE NEMEN . DE NOODZAAK VAN ZULKE MAATREGELEN HEEFT DE COMMISSIE TE BEOORDELEN , ONVERMINDERD ' S HOFS CONTROLE OP DE RECHTMATIGHEID VAN DE UITOEFENING DIER BEVOEGDHEID .

8 . ALS DE COMMISSIE EENMAAL TOT INVOERING VAN EEN ALGEMEEN QUOTASTELSEL BESLUIT , KAN ZIJ , WIL ZIJ HET MET DE PRO DUKTIEBEPERKING NAGESTREEFDE DOEL VERWEZENLIJKEN , GEEN ONDERSCHEID MAKEN TUSSEN GEINTEGREERDE EN NIET-GEINTEGREERDE ONDERNEMINGEN .

9 . ALS HET EGKS-VERDRAG IN WELBEPAALDE GEVALLEN INGREPEN VAN DE COMMUNAUTAIRE OVERHEID VOORZIET , GEDOOGT HET EO IPSO DAT WORDT AFGEWEKEN VAN DE NORMALE , AAN HET BEGINSEL DER MARKTECONOMIE ONTLEENDE , REGELEN VOOR DE GOEDE WERKING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE MARKT .

HET GAAT DERHALVE NIET AAN TE VERLANGEN DAT DE COMMISSIE DE MEER EFFICIENT WERKENDE KLEINE EN MIDDELGROTE ONDERNEMINGEN BUITEN DE QUOTAREGELING LAAT , OMDAT DAN IEDER QUOTASTELSEL ZIJN DOELTREFFENDHEID ZOU VERLIEZEN .

1 . EGKS - PRODUKTIE - QUOTAREGELING - VERPLICHTING VAN COMMISSIE IN SAMENWERKING MET ONDERNEMINGEN EN VERENIGINGEN VAN ONDERNEMINGEN STUDIES TER HAND TE NEMEN - GRENZEN

( EGKS-VERDRAG , ARTIKEL 58 , LID 2 )

2 . EGKS - PRODUKTIE - QUOTAREGELING - BESTAAN VAN UITGESPROKEN CRISIS - GEEN VASTSTELLING VOOR IEDERE SECTOR VAN IJZER- EN STAALINDUSTRIE

( EGKS-VERDRAG , ARTIKEL 58 , LID 1 )

3 . EGKS - PRODUKTIE - QUOTAREGELING - ONTOEREIKENDHEID VAN IN ARTIKEL 57 EGKS-VERDRAG VOORZIENE MAATREGELEN - DISCRETIONAIRE BEVOEGDHEID VAN COMMISSIE

( EGKS-VERDRAG , ARTIKELEN 57 EN 85 , LID 1 )

4 . EGKS - PRODUKTIE - QUOTAREGELING STAALPRODUKTIE - ALGEMENE BESCHIKKING NR . 2794/80 - TERUGWERKENDE KRACHT

5 . HANDELING VAN EEN INSTELLING - TOEPASSELIJKHEID RATIONE TEMPORIS - IN BEGINSEL GEEN TERUGWERKENDE KRACHT - UITZONDERINGEN - VOORWAARDEN

6 . EGKS - DOELSTELLINGEN - AFWEGING VAN VERSCHILLENDE DOELSTELLINGEN - VERPLICHTING VAN COMMISSIE

( EGKS-VERDRAG , ARTIKELEN 2 , 3 EN 4 )

7 . EGKS - PRODUKTIE - QUOTAREGELING - GELIJKTIJDIGE VASTSTELLING VAN MAATREGELEN BETREFFENDE IMPORTEN UIT DERDE LANDEN - DISCRETIONAIRE BEVOEGDHEID VAN COMMISSIE

( EGKS-VERDRAG , ARTIKEL 58 , LID 1 )

8 . EGKS - PRODUKTIE - QUOTAREGELING STAALPRODUKTIE - ONDERSCHEID TUSSEN GEINTEGREERDE EN NIET-GEINTEGREERDE ONDERNEMINGEN - ONTOELAATBAARHEID

( EGKS-VERDRAG , ARTIKEL 58 )

9 . EGKS - PRODUKTIE - QUOTAREGELING STAALPRODUKTIE - SOLIDARITEITSBEGINSEL - UITZONDERING VOOR KLEINE EN MIDDELGROTE ONDERNEMINGEN - ONTOELAATBAARHEID

( EGKS-VERDRAG , ARTIKEL 58 ; ALGEMENE BESCHIKKING NR . 2794/80 )

KOSTEN

35 VOLGENS ARTIKEL 69 , LID 2 , VAN HET REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING MOET DE IN HET ONGELIJK GESTELDE PARTIJ IN DE KOSTEN WORDEN VERWEZEN .

36 VERZOEKSTER IS IN HET ONGELIJK GESTELD , ZODAT ZIJ IN DIE KOSTEN MOET WORDEN VERWEZEN .

IN ZAAK 276/80 ,

FERRIERA PADANA SPA , GEVESTIGD TE PADOVA ( ITALIE ), VERTEGENWOORDIGD DOOR PROF . S . GAMBI , VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BEHEER , BIJGESTAAN DOOR A . PERISSINOTTO , ADVOCAAT TE PADOVA EN G . CELONA , ADVOCAAT TE MILAAN , DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TE LUXEMBURG BIJ DE ALDAAR GEVESTIGDE ADVOCAAT G . MARGUE , 20 , RUE PHILIPPE-II ,

VERZOEKSTER ,

TEGEN

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN , TE DEZEN VERTEGENWOORDIGD DOOR A . PROZZILLO ALS GEMACHTIGDE , DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TE LUXEMBURG BIJ O . MONTALTO , BATIMENT JEAN MONNET , KIRCHBERG ,

VERWEERSTER ,

BETREFFENDE NIETIGVERKLARING VAN EEN DOOR DE COMMISSIE GENOMEN INDIVIDUELE BESCHIKKING WAARBIJ PRODUKTIEQUOTA ZIJN VASTGESTELD VOOR BEPAALDE IJZER- EN STAALPRODUKTEN ( ARTIKEL 33 VAN HET EGKS-VERDRAG ),