Home

Arrest van het Hof van 17 december 1981.

Arrest van het Hof van 17 december 1981.

1 BIJ BEROEPSCHRIFTEN DIE ONDERSCHEIDENLIJK OP 16 EN 17 FEBRUARI EN 24 APRIL 1981 TER GRIFFIE ZIJN INGEDIEND , HEEFT DE COMMISSIE ZICH KRACHTENS ARTIKEL 169 VAN HET EEG-VERDRAG TOT HET HOF VAN JUSTITIE GEWEND , VORDERENDE DAT ZAL WORDEN VERKLAARD VOOR RECHT DAT DE ITALIAANSE REPUBLIEK DOOR NIET , TENEINDE ZICH TE GEDRAGEN NAAR :

A ) RICHTLIJN NR . 75/439 VAN DE RAAD VAN 16 JUNI 1975 , INZAKE DE VERWIJDERING VAN AFGEWERKTE OLIE ( PB L 194 , BLZ . 31 );

B)RICHTLIJN NR . 75/440 VAN DE RAAD VAN 16 JUNI 1975 , BETREFFENDE DE VEREISTE KWALITEIT VAN HET OPPERVLAKTEWATER DAT IS BESTEMD VOOR PRODUKTIE VAN DRINKWATER IN DE LID-STATEN ( PB L 194 , BLZ . 34 );

C)RICHTLIJN NR . 75/442 VAN DE RAAD VAN 15 JUNI 1975 , BETREFFENDE AFVALSTOFFEN ( PB L 194 , BLZ . 47 );

D)RICHTLIJN NR . 76/160 VAN DE RAAD VAN 8 DECEMBER 1975 , BETREFFENDE DE KWALITEIT VAN HET ZWEMWATER ( PB L 31 , BLZ . 1 );

E)RICHTLIJN NR . 76/403 VAN DE RAAD VAN 6 APRIL 1976 , BETREFFENDE DE VERWIJDERING VAN POLYCHLOORBIFENYLEN EN POLYCHLOORTERFENYLEN ( PB L 108 , BLZ . 41 ),

TIJDIG DE NODIGE MAATREGELEN IN WERKING TE DOEN TREDEN , DE KRACHTENS HET EEG-VERDRAG OP HAAR RUSTENDE VERPLICHTINGEN NIET IS NAGEKOMEN .

2 IN DE ONDERSCHEIDEN RICHTLIJNEN WORDT DE LID-STATEN EEN TERMIJN VAN TWEE JAAR GESTELD VOOR HET NEMEN VAN DE NODIGE MAATREGELEN . DIE TERMIJNEN ZIJN , WAT DE BEIDE EERSTGENOEMDE RICHTLIJNEN ( NRS . 75/439 EN 75/440 ), BETREFT , OP 18 JUNI 1977 VERSTREKEN EN , WAT DE ANDERE RICHTLIJNEN ( NRS . 75/442 , 76/160 EN 76/403 ) BETREFT , ONDERSCHEIDENLIJK OP 18 JULI 1977 , 11 DECEMBER 1977 EN 9 APRIL 1978 .

3 DE ITALIAANSE REGERING WEERSPREEKT NIET DAT ZIJ DEZE VERPLICHTING NIET IS NAGEKOMEN . ZIJ STELT DAT DE VERTRAAGDE UITVOERING MOET WORDEN TOEGESCHREVEN AAN DE LEGISLATIEVE PROCEDURE , WELKE TER UITVOERING VAN BEDOELDE RICHTLIJNEN MOET WORDEN GEVOLGD , WAARBIJ DE AAN HET PARLEMENTAIRE LEVEN EIGEN WETMATIGHEDEN EN WISSELVALLIGHEDEN HUN TIJD VRAGEN ; VANWEGE DIE MOEILIJKHEDEN HEEFT DE ITALIAANSE REGERING HET PARLEMENT OM MACHTIGING TOT DE UITOEFENING VAN WETGEVENDE BEVOEGDHEDEN VERZOCHT , WELK VERZOEK DOOR DE SENAAT WERD INGEWILLIGD EN NOG BIJ DE KAMER VAN AFGEVAARDIGDEN IN BEHANDELING IS .

4 EEN EN ANDER NEEMT NIET WEG DAT DE ITALIAANSE REGERING IN GEBREKE IS . VOLGENS ' S HOFS VASTE RECHTSPRAAK KAN EEN LID-STAAT ZICH NIET , TER RECHTVAARDIGING VAN DE NIET-NAKOMING DER VERPLICHTINGEN OF VAN DE OVERSCHRIJDING VAN TERMIJNEN , IN RICHTLIJNEN VAN DE GEMEENSCHAPEN BESLOTEN LIGGENDE , TEN EXCEPTIEVE BEROEPEN OP TOT ZIJN RECHTSBESTEL TE REKENEN BEPALINGEN , PRAKTIJKEN OF SITUATIES .

5 HET ANTWOORD DIENT DERHALVE TE LUIDEN DAT DE ITALIAANSE REPUBLIEK DOOR NIET , TENEINDE ZICH TE GEDRAGEN NAAR ' S RAADS RICHTLIJNEN NRS . 75/439 EN 75/440 VAN 16 JUNI 1975 , 75/442 VAN 15 JULI 1975 , 76/160 VAN 8 DECEMBER 1975 EN 76/403 VAN 6 APRIL 1976 , BINNEN DE GESTELDE TERMIJNEN DE NODIGE BEPALINGEN VAST TE STELLEN , DE KRACHTENS HET VERDRAG OP HAAR RUSTENDE VERPLICHTINGEN NIET IS NAGEKOMEN .

HET HOF VAN JUSTITIE ,

UITSPRAAK DOENDE ,

1 . VERSTAAT DAT DE ITALIAANSE REPUBLIEK DOOR NIET , TENEINDE ZICH TE GEDRAGEN NAAR :

A ) RICHTLIJN NR . 75/439 VAN DE RAAD VAN 16 JUNI 1975 , INZAKE DE VERWIJDERING VAN AFGEWERKTE OLIE ( PB L 194 , BLZ . 31 );

B)RICHTLIJN NR . 75/440 VAN DE RAAD VAN 16 JUNI 1975 , BETREFFENDE DE VEREISTE KWALITEIT VAN HET OPPERVLAKTEWATER DAT IS BESTEMD VOOR PRODUKTIE VAN DRINKWATER IN DE LID-STATEN ( PB L 194 , BLZ . 34 );

C)RICHTLIJN NR . 75/442 VAN DE RAAD VAN 15 JUNI 1975 , BETREFFENDE AFVALSTOFFEN ( PB L 194 , BLZ . 47 );

D)RICHTLIJN NR . 76/160 VAN DE RAAD VAN 8 DECEMBER 1976 , BETREFFENDE DE KWALITEIT VAN HET ZWEMWATER ( PB L 31 , BLZ . 1 );

E)RICHTLIJN NR . 76/403 VAN DE RAAD VAN 6 APRIL 1976 , BETREFFENDE DE VERWIJDERING VAN POLYCHLOORBIFENYLEN EN POLYCHLOORTERFENYLEN ( PB L 108 , BLZ . 41 ),

TIJDIG DE NODIGE MAATREGELEN IN WERKING TE DOEN TREDEN , DE KRACHTENS HET EEG-VERDRAG OP HAAR RUSTENDE VERPLICHTINGEN NIET IS NAGEKOMEN .

2 . VEROORDEELT VERWEERSTER IN DE KOSTEN .

EEN LID-STAAT KAN ZICH NIET , TER RECHTVAARDIGING VAN DE NIET-NAKOMING VAN VERPLICHTINGEN , IN RICHTLIJNEN VAN DE GEMEENSCHAPPEN BESLOTEN LIGGENDE , TEN EX CEPTIEVE BEROEPEN OP TOT ZIJN RECHTSSTELSEL TE REKENEN BEPALINGEN , PRAKTIJKEN OF SITUATIES .

LID-STATEN - VERPLICHTINGEN - UITVOERING RICHTLIJNEN - NIET-NAKOMING - RECHTVAARDIGING - NEEN

( EEG-VERDRAG , ARTIKEL 169 )

KOSTEN

6 VOLGENS ARTIKEL 69 , LID 2 , VAN HET REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING WORDT DE IN HET ONGELIJK GESTELDE PARTIJ IN DE KOSTEN VEROORDEELD .

7 VERWEERSTER IS IN HET ONGELIJK GESTELD EN DIENT DERHALVE IN DE KOSTEN TE WORDEN VERWEZEN .

IN DE GEVOEGDE ZAKEN 30 TOT 34/81 ,

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN , VERTEGENWOORDIGD DOOR G . P . ALESSI , LID VAN DE JURIDISCHE DIENST , ALS GEMACHTIGDE , DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TE LUXEMBURG BIJ O . MONTALTO , LID VAN DE JURIDISCHE DIENST , BATIMENT JEAN MONNET , KIRCHBERG ,

VERZOEKSTER ,

TEGEN

REGERING VAN DE ITALIAANSE REPUBLIEK , BIJ HAAR GEMACHTIGDE A . SQUILLANTE , HOOFD VAN DE DIENST VOOR DIPLOMATIEKE GESCHILLEN , VERDRAGEN EN WETGEVENDE AANGELEGENHEDEN , VERTEGENWOORDIGD EN BIJGESTAAN DOOR P . G . FERRI , AVVOCATO DELLO STATO , DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TE LUXEMBURG , OP DE AMBASSADE VAN ITALIE ,

VERWEERSTER ,

STREKKENDE TOT VASTSTELLING DAT DE ITALIAANSE REPUBLIEK DE KRACHTENS HET EEG-VERDRAG OP HAAR RUSTENDE VERPLICHTINGEN NIET IS NAGEKOMEN , DOOR NIET TIJDIG GEVOLG TE GEVEN AAN VIJF TOT HET MILIEU-PROGRAMMA BEHORENDE RICHTLIJNEN ,