Home

Arrest van het Hof van 8 februari 1983.

Arrest van het Hof van 8 februari 1983.

1 BIJ VERZOEKSCHRIFT INGESCHREVEN TER GRIFFIE VAN HET HOF OP 22 MEI 1981 , HEEFT DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN KRACHTENS ARTIKEL 169 EEG-VERDRAG HET HOF VERZOCHT , VAST TE STELLEN DAT HET VERENIGD KONINKRIJK VAN GROOT-BRITTANNIE EN NOORD-IERLAND , DOOR DE INVOER EN DE VERKOOP VAN MELK EN ROOM DIE EEN UHT-BEHANDELING HEBBEN ONDERGAAN , AAN BEPERKINGEN TE ONDERWERPEN , DE KRACHTENS ARTIKEL 30 EEG-VERDRAG OP HEM RUSTENDE VERPLICHTINGEN NIET IS NAGEKOMEN .

2 HET ' ' ULTRA-HOGE VERHITTINGS ' ' -PROCEDE ( UHT ), WAARBIJ DE MELK GEDURENDE KORTE TIJD OP EEN TEMPERATUUR VAN VER BOVEN DE 100 OC WORDT GEHOUDEN , MAAKT HET ALDUS BEHANDELDE PRODUKT ENKELE MAANDEN BIJ KAMERTEMPERATUUR HOUDBAAR , MITS HET DIRECT NA DE BEHANDELING STERIEL WORDT VERPAKT IN HERMETISCH GESLOTEN VERPAKKINGEN .

3 HET BEROEP IS IN HET BIJZONDER GERICHT TEGEN EEN REEKS WETTELIJKE EN BESTUURSRECHTELIJKE VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE DE INVOER , HET VERPAKKEN EN DE VERKOOP IN DE VERSCHILLENDE DELEN VAN HET VERENIGD KONINKRIJK VAN VOLGENS DIT PROCEDE BEHANDELDE MELK EN MELKPRODUKTEN . TE ZAMEN HEBBEN DIE VOORSCHRIFTEN - KORT SAMENGEVAT - TOT GEVOLG DAT :

- UHT-MELK EN -ROOM IN ENGELAND , WALES , NOORD-IERLAND EN SCHOTLAND SLECHTS MOGEN WORDEN INGEVOERD MET TOESTEMMING VAN DE BEVOEGDE INSTANTIE , BLIJKENDE UIT EEN INVOERVERGUNNING . DIT VOORSCHRIFT GELDT ECHTER NIET VOOR UHT-MELK EN -ROOM VAN OORSPRONG UIT IERLAND , DIE RECHTSTREEKS IN NOORD-IERLAND WORDEN INGEVOERD ;

-IN ENGELAND , WALES EN SCHOTLAND BINNENLANDSE OF INGEVOERDE UHT-MELK SLECHTS IN DE HANDEL MAG WORDEN GEBRACHT DOOR ERKENDE MELKFABRIEKEN OF WEDERVERKOPERS DIE IN HET BEZIT ZIJN VAN EEN VERKOOPVERGUNNING . INGEVOLGE DEZE VERGUNNING IS DE HANDELAAR VERPLICHT , DE MELK IN EEN DOOR DE BEVOEGDE PLAATSELIJKE INSTANTIES ERKENDE MELKFABRIEK TE DOEN VERPAKKEN ;

-SEDERT DE INWERKINGTREDING VAN DE NIEUWE REGELING VOOR MELK EN ROOM IN NOORD-IERLAND ( S.R . 1981 , NRS . 233 EN 234 ) UHT-MELK EN -ROOM IN NOORD-IERLAND ENKEL TEN VERKOOP MOGEN WORDEN AANGEBODEN INDIEN ZIJ OVEREENKOMSTIG DE ALDAAR GELDENDE VOORSCHRIFTEN ZIJN GEPRODUCEERD . VOOR DEZE , OP 31 JULI 1981 IN WERKING GETREDEN REGELING WAS ELKE VERKOOP VAN UHT-MELK EN -ROOM IN NOORD-IERLAND VERBODEN .

4 VOLGENS DE COMMISSIE VORMT DE DOOR HET VERENIGD KONINKRIJK TOEGEPASTE REGELING EEN BIJ ARTIKEL 30 VERBODEN MAATREGEL VAN GELIJKE WERKING ALS EEN INVOERBEPERKING , DIE NIET GERECHTVAARDIGD IS OP GROND VAN ARTIKEL 36 EEG-VERDRAG .

DE ONTVANKELIJKHEID VAN DE CONCLUSIES VAN DE COMMISSIE

5 IN HAAR VERZOEKSCHRIFT VERZOCHT DE COMMISSIE HET HOF , VAST TE STELLEN DAT HET VERENIGD KONINKRIJK DE KRACHTENS ARTIKEL 30 EEG-VERDRAG OP HEM RUSTENDE VERPLICHTINGEN NIET WAS NAGEKOMEN MET BETREKKING TOT DE BEPALINGEN DIE GOLDEN OP 7 NOVEMBER 1980 , DE DATUM VAN HET KRACHTENS ARTIKEL 169 EEG-VER DRAG TOT HET VERENIGD KONINKRIJK GERICHTE MET REDENEN OMKLEED ADVIES . NA DIE DATUM IS DE WETGEVING IN NOORD-IERLAND ECHTER GEWIJZIGD BIJ DE REGELING VAN 10 JULI 1981 ( S.R . 1981 , NRS . 233 EN 234 ), IN WERKING GETREDEN OP 31 JULI DAAROPVOLGENDE . DOOR DEZE REGELING WERD HET ALGEHELE VERKOOPVERBOD VOOR UHT-MELK EN -ROOM IN NOORD-IERLAND VERVANGEN DOOR EEN STELSEL WAARONDER DIE VERKOOP ENKEL GEOORLOOFD IS INDIEN DE PRODUKTEN OVEREENKOMSTIG DE EISEN VAN DE IN NOORD-IERLAND GELDENDE REGELING ZIJN GEPRODUCEERD . IN HAAR MEMORIE VAN REPLIEK HEEFT DE COMMISSIE VERZOCHT , DE GEVRAAGDE VASTSTELLING OOK BETREKKING TE DOEN HEBBEN OP DEZE NIEUWE REGELING . ONDERZOCHT MOET WORDEN , OF DIT VERZOEK ONTVANKELIJK IS .

6 ZOALS HET HOF OVERWOOG IN ZIJN ARREST VAN 25 SEPTEMBER 1979 ( ZAAK 232/78 , COMMISSIE T . FRANKRIJK , JURISPR . 1979 , BLZ . 2729 ), KAN EEN PARTIJ NIET IN DE LOOP VAN HET GEDING HET ONDERWERP ZELF VAN HET GESCHIL WIJZIGEN , OOK AL KUNNEN INGEVOLGE ARTIKEL 42 VAN HET REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING ONDER BEPAALDE VOORWAARDEN NIEUWE MIDDELEN WORDEN VOORGEDRAGEN . HIERUIT VOLGT , DAT DE GEGRONDHEID VAN HET BEROEP UITSLUITEND DIENT TE WORDEN GETOETST AAN DE CONCLUSIES VAN HET INLEIDEND VERZOEKSCHRIFT . IN EEN PROCEDURE WEGENS NIET-NAKOMING , DIE INGEVOLGE ARTIKEL 169 EEG-VERDRAG DOOR DE COMMISSIE AANHANGIG KAN WORDEN GEMAAKT , WORDT HET ONDERWERP VAN HET GESCHIL BOVENDIEN BEPAALD DOOR DE AAN DE LID-STAAT GEZONDEN SCHRIFTELIJKE INGEBREKESTELLING EN HET DAAROPVOLGENDE MET REDENEN OMKLEED ADVIES , EN KAN HET DAARNA DERHALVE NIET MEER WORDEN VERRUIMD . DE AAN DE BETROKKEN STAAT GEBODEN MOGELIJKHEID OM OPMERKINGEN IN TE DIENEN , VORMT IMMERS - OOK WANNEER DIE STAAT MEENT DAARVAN GEEN GEBRUIK TE MOETEN MAKEN - EEN DOOR HET VERDRAG GEWILDE WEZENLIJKE WAARBORG , EN DE EERBIEDIGING VAN DIE MOGELIJKHEID IS EEN SUBSTANTIEEL VORMVEREISTE VOOR DE REGELMATIGHEID VAN DE PROCEDURE TOT VASTSTELLING VAN DE NIET-NAKOMING DOOR EEN LID-STAAT VAN DE OP HEM RUSTENDE VERPLICHTINGEN .

7 BIJGEVOLG ZIJN DE DOOR DE COMMISSIE VOOR HET EERST BIJ MEMORIE VAN REPLIEK VOORGEDRAGEN CONCLUSIES BETREFFENDE DE NOORDIERSE REGELING VAN 1981 NIET-ONTVANKELIJK . AANGEZIEN DE COMMISSIE ECHTER NIET UITDRUKKELIJK AFSTAND HEEFT GENOMEN VAN HAAR EERDERE CONCLUSIES , ZIJN DEZE ONTVANKELIJK VOOR ZOVER ZIJ TOT STAVING VAN DE GESTELDE NIET-NAKOMIG VERWIJZEN NAAR DE TEN TIJDE VAN HET MET REDENEN OMKLEED ADVIES IN NOORD-IERLAND GELDENDE REGELING .

TEN GRONDE

1 . DE GEWRAAKTE MAATREGELEN IN HET ALGEMEEN

8 HET VERENIGD KONINKRIJK STELT , DAT HET , BIJ GEBREKE VAN EEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING , DE TAAK VAN DE LID-STATEN IS , ALLE VRAAGSTUKKEN BETREFFENDE DE PRODUKTIE EN VERHANDELING VAN MELK OP HUN GRONDGEBIED TE REGELEN , EN DAT DE GEWRAAKTE NATIONALE BEPALINGEN BETREFFENDE UHT-MELK EN -ROOM DIENTENGEVOLGE AAN DE WERKINGSSFEER VAN ARTIKEL 30 EEG-VERDRAG ONTSNAPPEN . DEZE STELLING MOET WORDEN VERWORPEN . HET ONTBREKEN VAN EEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING OF VAN HARMONISATIERICHTLIJNEN BETREFFENDE DE PRODUKTIE OF DE VERHANDELING VAN EEN BEPAALD PRODUKT IS NIET VOLDOENDE OM DAT PRODUKT AAN DE WERKINGSSFEER VAN HET VERBOD VAN ARTIKEL 30 EEG-VERDRAG TE DOEN ONTSNAPPEN . HET VERBOD VAN MAATREGELEN VAN GELIJKE WERKING ALS KWANTITATIEVE BEPERKINGEN GELDT IMMERS VOOR ELKE HANDELSREGELING VAN DE LID-STATEN , DIE HET INTRACOMMUNAUTAIRE HANDELSVERKEER AL DAN NIET RECHTSTREEKS , DAADWERKELIJK OF POTENTIEEL , KAN BELEMMEREN .

2 . HET VEREISTE VAN EEN SPECIFIEKE INVOERVERGUNNING

9 HET HOF HEEFT REEDS EERDER OVERWOGEN , DAT ARTIKEL 30 ZICH VERZET TEGEN DE TOEPASSING , IN DE INTRACOMMUNAUTAIRE BETREKKINGEN , VAN EEN NATIONALE WETGEVING WAARBIJ , ZIJ HET OOK ZUIVER FORMEEL , HET VEREISTE VAN INVOERVERGUNNINGEN OF ENIG SOORTGELIJK MIDDEL ZOU WORDEN GEHANDHAAFD .

10 HET VERENIGD KONINKRIJK STELT , DAT BIJ DE AFGIFTE VAN INVOERVERGUNNINGEN VEEL SOEPELHEID WORDT BETRACHT . VOLGENS VASTE RECHTSPRAAK EVENWEL ONTSNAPT EEN ONDER HET VERBOD VAN ARTIKEL 30 EEG-VERDRAG VALLENDE MAATREGEL NIET AAN DAT VERBOD OP GROND VAN DE ENKELE OMSTANDIGHEID DAT HET BEVOEGDE GEZAG BIJ DE TOEPASSING ERVAN OVER EEN DISCRETIONAIRE BEVOEGDHEID BESCHIKT ( ARREST VAN 24 JANUARI 1978 , ZAAK 82/77 , VAN TIGGELE , JURISPR . 1978 , BLZ . 25 ; ARREST VAN 19 FEBRUARI 1981 , ZAAK 130/80 , KELDERMAN , JURISPR . 1981 , BLZ . 527 ). HET VRIJE VERKEER IS EEN RECHT , WELKS UITOEFENING NIET AFHANKELIJK MAG ZIJN VAN EEN DISCRETIONAIRE BEVOEGDHEID OF VAN DE INSCHIKKELIJKHEID VAN DE NATIONALE ADMINISTRATIE .

11 UIT HET VOORGAANDE VOLGT , DAT HET DOOR HET VERENIGD KONINKRIJK TOEGEPASTE STELSEL VAN INVOERVERGUNNINGEN EEN BIJ ARTIKEL 30 EEG-VERDRAG VERBODEN INVOERBEPERKING VORMT .

12 OFSCHOON DEZE BEPALINGEN DUS MAATREGELEN VAN GELIJKE WERKING VORMEN ALS KWANTITATIEVE BEPERKINGEN , DIENT TE WORDEN ONDERZOCHT OF ZIJ TOELAATBAAR ZIJN OP GROND VAN ARTIKEL 36 EEG-VERDRAG , VOLGENS HETWELK ARTIKEL 30 GEEN BELETSEL VORMT VOOR VERBODEN OF BEPERKINGEN VAN INVOER , WELKE GERECHTVAARDIGD ZIJN UIT HOOFDE VAN - ONDER MEER - DE BESCHERMING VAN DE GEZONDHEID EN HET LEVEN VAN PERSONEN EN DIEREN .

13 ALS AFWIJKING VAN HET FUNDAMENTELE BEGINSEL VAN HET VRIJE VERKEER VAN GOEDEREN MOET DIT ARTIKEL ALDUS WORDEN UITGELEGD , DAT HET GEEN VERDER STREKKENDE GEVOLGEN HEEFT DAN NODIG IS VOOR DE BESCHERMING VAN DE BELANGEN DIE HET BEOOGT VEILIG TE STELLEN .

14 VOLGENS DE COMMISSIE VOLGT UIT DE RECHTSPRAAK VAN HET HOF , DAT HET VEREISTE VAN EEN INVOERVERGUNNING HOE DAN OOK IN STRIJD IS MET ARTIKEL 30 EEG-VERDRAG EN NIET DOOR DE AFWIJKING VAN ARTIKEL 36 KAN WORDEN GEDEKT . DIENAANGAANDE MOET WORDEN OPGEMERKT , DAT HET VERGUNNINGSVEREISTE , ZELFS ALS FORMALITEIT , WELISWAAR IN STRIJD IS MET ARTIKEL 30 EEG-VERDRAG , DOCH DAT HIERUIT NIET NOODZAKELIJKERWIJZE VOLGT DAT EEN DERGELIJKE MAATREGEL IN GEEN GEVAL GERECHTVAARDIGD KAN ZIJN OP GROND VAN ARTIKEL 36 . DERHALVE DIENEN DE DOOR HET VERENIGD KONINKRIJK AANGEVOERDE RECHTVAARDIGINGEN TE WORDEN ONDERZOCHT .

15 HET VERENIGD KONINKRIJK MERKT IN DIT VERBAND VOOREERST OP , DAT MET BEHULP VAN HET DOOR HEM TOEGEPASTE STELSEL VAN SPECIFIEKE INVOERVERGUNNINGEN VARIABELE EISEN KUNNEN WORDEN GESTELD AAN DE WARMTEBEHANDELING VAN INGEVOERDE MELK , NAAR GELANG VAN DE EPIZOOTISCHE SITUATIE IN HET LAND VAN UITVOER ( MEER OF MINDER INTENSIEVE WARMTEBEHANDELING AFHANKELIJK VAN HET TIJDSVERLOOP SINDS DE LAATSTE MOND- EN KLAUWZEEREPIDEMIE ). OOK WIJST HET VERENIGD KONINKRIJK EROP , DAT VEE DAT IS AANGETAST DOOR MOND- EN KLAUWZEER , BESMETTE MELK KAN GEVEN NOG VOORDAT DE UITERLIJKE SYMPTOMEN VAN DE ZIEKTE ZICH MANIFESTEREN EN DE EPIDEMIE DOOR DE GEZONDHEIDSINSTANTIES IS ONTDEKT . GEWOONLIJK ZULLEN DE INVOERVERGUNNINGEN DAN AL ZIJN AFGEGEVEN EN KAN DE GEPRODUCEERDE MELK , DIE ONVOLDOENDE IS BEHANDELD OM HET VIRUS ONSCHADELIJK TE MAKEN , ZICH REEDS ONDERWEG BEVINDEN OF ZELFS DAADWERKELIJK IN HET VERENIGD KONINKRIJK ZIJN INGEVOERD VOORDAT DE ZIEKTE IS GECONSTATEERD . DAAROM ZOUDEN DE BRITSE INSTANTIES , ZODRA ZIJ DOOR HET LAND VAN UITVOER OVER DE SITUATIE ZIJN GEINFORMEERD , DE BESMETTE PARTIJEN MOETEN KUNNEN OPSPOREN EN VERNIETIGEN VOORDAT ZIJ OP DE MARKT KOMEN . AAN DIT VEREISTE VOLDOET VOLGENS HET VERENIGD KONINKRIJK ENKEL EEN STELSEL VAN SPECIFIEKE VERGUNNINGEN , DAT HET MOGELIJK MAAKT PARTIJEN INGEVOERDE MELK TE INDIVIDUALISEREN EN TE VOLGEN .

16 OOK AL VORMT DE BESCHERMING VAN DE GEZONDHEID VAN DIEREN EEN VAN DE DOELSTELLINGEN DIE DE TOEPASSING VAN ARTIKEL 36 RECHTVAARDIGEN , TOCH DIENT TE WORDEN ONDERZOCHT OF HET IN CASU DOOR HET VERENIGD KONINKRIJK GEKOZEN INSTRUMENT - WAAR HET WELLICHT MOGELIJK IS HETZELFDE RESULTAAT MET MINDER INGRIJPENDE MAATREGELEN TE BEREIKEN - ONEVENREDIG IS AAN HET BEOOGDE DOEL DAN WEL OF EEN DERGELIJK STELSEL , GEZIEN DE HIERVOOR UITEENGEZETTE TECHNISCHE BEPERKINGEN , JUIST NOODZAKELIJK IS EN BIJGEVOLG GERECHTVAARDIGD OP GROND VAN ARTIKEL 36 .

17 DIENAANGAANDE MOET WORDEN TOEGEGEVEN , DAT DE ADMINISTRATIEVE EN SANITAIRE GEGEVENS DIE DE BRITSE AUTORITEITEN BIJ DE BEHANDELING VAN VERGUNNINGAANVRAGEN VAN IMPORTEURS VERKRIJGEN , STELLIG VAN NUT ZIJN OM VOORNOEMD DOEL ( DE BESCHERMING VAN DE GEZONDHEID VAN DIEREN ) TE BEREIKEN , WANNEER ZIJ WORDEN GECENTRALISEERD EN OP JUISTE WIJZE DOOR DE BEVOEGDE INSTANTIES WORDEN GEBRUIKT .

18 OFSCHOON HET VERENIGD KONINKRIJK TER TERECHTZITTING VERKLAARDE , DAT DE HUIDIGE ADMINISTRATIEVE PRAKTIJK EEN AUTOMATISCHE EN SNELLE AFGIFTE VAN VERGUNNINGEN MOGELIJK MAAKT , MOET TOCH WORDEN VASTGESTELD , DAT EEN STELSEL DAT DE VERLENING VAN ADMINISTRATIEVE GOEDKEURING VEREIST , NOODZAKELIJKERWIJZE DE UITOEFENING VAN EEN ZEKERE DISCRETIONAIRE BEVOEGDHEID ONDERSTELT EN VOOR DE HANDELAREN EEN BRON VAN RECHTSONZEKERHEID IS . VOOR HET INTRACOMMUNAUTAIRE HANDELSVERKEER VORMT HET EEN BELEMMERING DIE IN HET ONDERHAVIGE GEVAL ZOU KUNNEN WORDEN WEGGENOMEN ZONDER DE DOELTREFFENDHEID VAN DE BESCHERMING VAN DE GEZONDHEID VAN DIEREN TE SCHADEN EN ZONDER DE ADMINISTRATIEVE OF FINANCIELE LASTEN DIE DE BEHARTIGING VAN DIT BELANG MEEBRENGT , TE VERZWAREN . HETZELFDE RESULTAAT ZOU KUNNEN WORDEN BEREIKT WANNEER DE BRITSE INSTANTIES HUN VERGUNNINGSTELSEL OPGAVEN EN ZICH BEPERKTEN TOT HET INWINNEN VAN DE DOOR HEN NUTTIGE INFORMATIES , BIJVOORBEELD DOOR MIDDEL VAN DOOR DE IMPORTEURS ONDERTEKENDE VERKLARINGEN , ZO NODIG VERGEZELD VAN PASSENDE CERTIFICATEN .

19 UIT HET VOORGAANDE VOLGT , DAT IN HET ONDERHAVIGE GEVAL HET VEREISTE VAN INVOERVERGUNNINGEN , DAT ONVERENIGBAAR IS MET ARTIKEL 30 EEG-VERDRAG , NIET DOOR DE AFWIJKING VAN ARTIKEL 36 WORDT GEDEKT .

3 . HET STELSEL VAN VERKOOPVERGUNNINGEN EN HET VEREISTE DE INGEVOERDE UHT-MELK IN INRICHTINGEN IN HET VERENIGD KONINKRIJK TE VERPAKKEN

20 NIET WORDT BETWIST , DAT DE HIERVOOR WEERGEGEVEN REGELING , VOLGENS WELKE DE IN HET VERENIGD KONINKRIJK INGEVOERDE UHT-MELK IN EEN ALDAAR GELEGEN INRICHTING MOET WORDEN VERPAKT , IPSO FACTO DE VERPLICHTING MEEBRENGT DIE MELK DAAR OPNIEUW TE BEHANDELEN , AANGEZIEN HET TECHNISCH ONMOGELIJK IS DE VERPAKKING TE OPENEN EN DE UHT-MELK OPNIEUW TE VERPAKKEN ZONDER DAT DEZE DAARBIJ DE KENMERKEN VAN UHT-MELK VERLIEST .

21 DE VERPLICHTING OM HET PRODUKT EEN TWEEDE WARMTEBEHANDELING TE DOEN ONDERGAAN , VEROORZAAKT VERTRAGINGEN IN DE AFZET , BRENGT VOOR DE IMPORTEUR AANZIENLIJKE KOSTEN MET ZICH MEE EN KAN BOVENDIEN LEIDEN TOT EEN VERMINDERING VAN DE ORGANOLEPTISCHE KWALITEIT VAN DE TWEE MAAL ALDUS BEHANDELDE MELK . DE BRITSE REGERING ERKENT MET ZOVEEL WOORDEN , DAT EEN DERGELIJKE VERPLICHTING TOT HERBEHANDELING EN HERVERPAKKING WEGENS HAAR ECONOMISCHE GEVOLGEN IN FEITE NEERKOMT OP EEN ALGEHEEL INVOERVERBOD . ONJUIST IS DAN OOK DE STELLING VAN DE BRITSE REGERING , ALS ZOU DE GEWRAAKTE MAATREGEL , DIE NAAR HAAR ZEGGEN ZONDER ONDERSCHEID VAN TOEPASSING IS OP BINNENLANDSE EN GEIMPORTEERDE PRODUKTEN , GEEN DISCRIMINERENDE WERKING HEBBEN EN BIJGEVOLG AAN DE WERKINGSSFEER VAN ARTIKEL 30 EEG-VERDRAG ONTSNAPPEN .

22 HET HOF CONCLUDEERT HIERUIT , DAT HET DOOR HET VERENIGD KONINKRIJK TOEGEPASTE STELSEL VAN VERKOOPVERGUNNINGEN EEN BIJ ARTIKEL 30 EEG-VERDRAG VERBODEN MAATREGEL VAN GELIJKE WERKING ALS EEN KWANTITATIEVE BEPERKING VORMT .

23 DE BRITSE REGERING STELT EVENWEL , DAT BIJ DE HUIDIGE STAND VAN HET GEMEENSCHAPSRECHT EEN DERGELIJK VERBOD DE ENIGE MOGELIJKHEID VORMT OM DE GEZONDHEID VAN DE CONSUMENT DOELTREFFEND TE BESCHERMEN , EN DAT HET DAAROM GERECHTVAARDIGD IS OP GROND VAN ARTIKEL 36 .

24 HET VERENIGD KONINKRIJK BASEERT DIT STANDPUNT VOORNAMELIJK OP DE VERSCHILLEN TUSSEN DE WETTELIJKE REGELINGEN VAN DE LID-STATEN INZAKE DE PRODUKTIE EN BEHANDELING VAN UHT-MELK , DE UITEENLOPENDE TOEPASSING VAN DEZE OP ZICH ZELF REEDS ONDERLING VERSCHILLENDE WETTELIJKE REGELINGEN , ALSMEDE OP HET FEIT DAT HET HAAR ONMOGELIJK IS DE GEHELE PRODUKTIECYCLUS VAN DE UHT-MELK - VANAF DE INZAMELING BIJ DE BOERDERIJ TOT AAN DE VERPAKKING EN DISTRIBUTIE - IN DE ANDERE LID-STATEN TE CONTROLEREN . EEN DERGELIJKE CONTROLE ZOU ECHTER ONMISBAAR ZIJN OM ER ZEKER VAN TE KUNNEN ZIJN DAT DE VERKREGEN MELK GEHEEL VRIJ IS VAN BACTERIELE OF VIRALE INFECTIES .

25 DIT BETOOG KAN NIET SLAGEN . IN DE EERSTE PLAATS BLIJKT UIT HET DOSSIER , EN MET NAME UIT DE ANTWOORDEN VAN DE COMMISSIE OP DE VRAGEN VAN HET HOF , DAT ER IN WERKELIJKHEID SLECHTS GERINGE VERSCHILLEN BESTAAN TUSSEN DE WETTELIJKE REGELINGEN VAN DE LID-STATEN . INGEVOLGE DE DIVERSE WETTELIJKE EN BESTUURSRECHTELIJKE BEPALINGEN OF ADMINISTRATIEVE PRAKTIJKEN WORDT UHT-MELK IN DE VERSCHILLENDE LID-STATEN GEPRODUCEERD VOLGENS REGELS DIE GROTE GELIJKENIS VERTONEN : EERST EEN WARMTEBEHANDELING VAN ZEER KORTE DUUR BIJ ONGEVEER GELIJKE TEMPERATUREN , EN VERVOLGENS ASEPTISCHE VERPAKKING IN HERMETISCH GESLOTEN , STERIELE RECIPIENTEN .

26 IN DE TWEEDE PLAATS BLIJKT UIT EEN ONDERZOEK VAN DE WETENSCHAPPELIJKE EN TECHNISCHE DOCUMENTEN DIE PARTIJEN AAN HET HOF HEBBEN OVERGELEGD , DAT UHT-MELK IN DE VERSCHILLENDE LID-STATEN WORDT GEPRODUCEERD MET MACHINES DIE DOOR EEN ZEER KLEIN AANTAL FABRIKANTEN WORDEN VERVAARDIGD VOLGENS VERGELIJKBARE TECHNISCHE SPECIFICATIES , EN DAT DE MELK , INDIEN ZIJ AAN IDENTIEKE TESTS WORDT ONDERWORPEN , EEN VERGELIJKBARE SANITAIRE KWALITEIT BLIJKT TE HEBBEN .

27 IN DE DERDE PLAATS WORDT JUIST DOOR DE KENMERKEN VAN UHT-MELK , DIE BIJ NORMALE TEMPERATUUR LANGDURIG HOUDBAAR IS , EEN CONTROLE VAN DE HELE PRODUKTIECYCLUS ERVAN OVERBODIG , INDIEN TIJDENS DE WARMTEBEHANDELING DE NODIGE VOORZORGSMAATREGELEN IN ACHT WORDEN GENOMEN .

28 ONDER DIE OMSTANDIGHEDEN KAN HET VERENIGD KONINKRIJK , BIJ ZIJN STREVEN NAAR BESCHERMING VAN DE MENSELIJKE GEZONDHEID , GELIJKWAARDIGE WAARBORGEN VERKRIJGEN ALS DIE WELKE HET VOOR DE BINNENLANDSE PRODUKTIE VAN UHT-MELK HEEFT VASTGESTELD , ZONDER ZIJN TOEVLUCHT TE MOETEN NEMEN TOT DE GETROFFEN MAATREGELEN , DIE NEERKOMEN OP EEN ALGEHEEL INVOERVERBOD .

29 DAARTOE MAG HET VERENIGD KONINKRIJK DE OBJECTIEVE EISEN BEPALEN WAARVAN ZIJNS INZIENS MOET WORDEN VOLDAAN VOOR WAT BETREFT DE KWALITEIT VAN DE MELK VOOR DE BEHANDELING , DE BEHANDELINGSWIJZE EN DE VERPAKKING VAN DE OP ZIJN GRONDGEBIED VERKOCHTE UHT-MELK , ONGEACHT DE HERKOMST ERVAN . OOK MAG HET VERENIGD KONINKRIJK VERLANGEN DAT GEIMPORTEERDE UHT-MELK AAN DE ALDUS VASTGESTELDE EISEN VOLDOET , WAARBIJ HET ER ECHTER VOOR MOET WAKEN VERDER TE GAAN DAN STRIKT NOODZAKELIJK IS VOOR DE BESCHERMING VAN DE GEZONDHEID VAN DE CONSUMENT . HET KAN DE NALEVING VAN DEZE EISEN VERZEKEREN DOOR TE VERLANGEN DAT DE IMPORTEURS CERTIFICATEN OVERLEGGEN DIE HIERTOE ZIJN AFGEGEVEN DOOR DE BEVOEGDE INSTANTIES VAN DE LID-STAAT VAN UITVOER .

30 IN HAAR MEMORIE TOT TUSSENKOMST TER ONDERSTEUNING VAN HET BEROEP VAN DE COMMISSIE , MERKT DE FRANSE REGERING TERECHT OP , DAT VOLGENS DE VASTE RECHTSPRAAK VAN HET HOF ( ARRESTEN VAN 20 MEI 1976 , ZAAK 104/75 , DE PEIJPER , JURISPR . 1976 , BLZ . 613 ; EN 8 NOVEMBER 1979 , ZAAK 251/78 , DENKAVIT FUTTERMITTEL , JURISPR . 1979 , BLZ . 3369 ), WANNEER DOOR SAMENWERKING TUSSEN DE AUTORITEITEN VAN DE LID-STATEN DE GRENSCONTROLES KUNNEN WORDEN VERGEMAKKELIJKT EN VERLICHT , DE MET DE ZORG VOOR DE VOLKSGEZONDHEID BELASTE INSTANTIES MOETEN NAGAAN OF DE IN HET KADER VAN EEN DERGELIJKE SAMENWERKING AFGEGEVEN BEWIJSSTUKKEN NIET EEN VERMOEDEN SCHEPPEN DAT DE INGEVOERDE GOEDEREN VOLDOEN AAN DE VEREISTEN VAN DE NATIONALE GEZONDHEIDSWETGEVING , WAARDOOR EEN VERLICHTING VAN DE BIJ INVOER VERRICHTE CONTROLES MOGELIJK ZOU WORDEN . HET HOF MEENT DAT IN HET GEVAL VAN UHT-MELK IS VOLDAAN AAN DE VOORWAARDEN WAARONDER DE IN DERGELIJKE CERTIFICATEN VERMELDE GEGEVENS KUNNEN WORDEN VERMOED JUIST TE ZIJN .

31 DEZE NOODZAKELIJKE SAMENWERKING SLUIT ECHTER NIET UIT DAT DE BRITSE INSTANTIES STEEKPROEFSGEWIJZE CONTROLES KUNNEN VERRICHTEN TENEINDE ZICH ERVAN TE VERGEWISSEN DAT DE DOOR HEN VASTGESTELDE NORMEN IN ACHT ZIJN GENOMEN , NOCH DAT ZIJ ZICH KUNNEN VERZETTEN TEGEN DE BINNENKOMST VAN NIET-CONFORM BEVONDEN PARTIJEN .

32 TENSLOTTE DIENT TE WORDEN OPGEMERKT , DAT HET VERENIGD KONINKRIJK DE INVOER OP ZIJN GRONDGEBIED TOELAAT VAN UHT-ROOM EN GEAROMATISEERDE UHT-MELK ZONDER EEN NIEUWE BEHANDELING TE EISEN , OFSCHOON DEZE PRODUKTEN , VOLGENS ZIJN EIGEN REDENERING , THEORETISCH EN ONGEACHT DE INGEVOERDE HOEVEELHEDEN TOCH DEZELFDE GEVAREN OPLEVEREN VOOR DE MENSELIJKE GEZONDHEID . NIET IS KOMEN VAST TE STAAN DAT DE VOLKSGEZONDHEID IN HET VERENIGD KONINKRIJK HIERVAN OOK MAAR ENIG NADEEL HEEFT ONDERVONDEN .

33 UIT HET VORENOVERWOGENE VOLGT , DAT HET STELSEL VAN VERKOOPVERGUNNINGEN EEN BELEMMERING VORMT VOOR HET VRIJE VERKEER VAN MELKPRODUKTEN , DIE NIET EVENREDIG IS AAN HET NAGESTREEFDE DOEL EN BIJGEVOLG NIET GERECHTVAARDIGD IS OP GROND VAN ARTIKEL 36 EEG-VERDRAG .

4 . HET ALGEHELE VERKOOPVERBOD VOOR UHT-MELK EN -ROOM IN NOORD-IERLAND TOT 31 JULI 1981

34 DE BETROKKEN WETTELIJKE REGELING HOUDT EEN VOLLEDIG VERBOD IN VAN INVOER MET HET OOG OP VERKOOP EN VORMT DAARDOOR EEN BIJ ARTIKEL 30 EEG-VERDRAG VERBODEN HANDELSBEPERKING .

35 NIET IS BEWEZEN OF ZELFS MAAR GESTELD , DAT DEZE REGELING IS INGEGEVEN DOOR HET STREVEN NAAR BESCHERMING VAN DE VOLKSGEZONDHEID . ZIJ KAN BIJGEVOLG NIET WORDEN GERECHTVAARDIGD OP GROND VAN ARTIKEL 36 EEG-VERDRAG .

36 DE SLOTSOM MOET DERHALVE ZIJN , DAT HET VERENIGD KONINKRIJK , DOOR DE VERSCHILLENDE VOORNOEMDE MAATREGELEN BETREFFENDE DE INVOER , DE VERPAKKING EN DE VERHANDELING VAN UHT-MELK VAST TE STELLEN , DE KRACHTENS DE ARTIKELEN 30 EN 36 EEG-VERDRAG OP HEM RUSTENDE VERPLICHTINGEN NIET IS NAGEKOMEN .

HET HOF VAN JUSTITIE ,

RECHTDOENDE , VERSTAAT :

1 . DE CONCLUSIES VAN DE COMMISSIE ZIJN NIET ONTVANKELIJK VOOR ZOVER ZIJ BETREKKING HEBBEN OP DE NIEUWE WETTELIJKE REGELING DIE SINDS 31 JULI 1981 IN NOORD-IERLAND VAN TOEPASSING IS ( S.R . 1981 , NRS . 233 EN 234 ).

2.DOOR DE INVOER VAN MELK EN ROOM , DIE IN ANDERE LID-STATEN EEN WARMTEBEHANDELING VOLGENS HET ' ' ULTRA-HOGE VERHITTINGS ' ' -PROCEDE HEEFT ONDERGAAN , TE ONDERWERPEN AAN EEN STELSEL VAN VOORAFGAANDE INDIVIDUELE VERGUNNINGEN , IS HET VERENIGD KONINKRIJK VAN GROOT-BRITTANNIE EN NOORD-IERLAND DE KRACHTENS ARTIKEL 30 EEG-VERDRAG OP HEM RUSTENDE VERPLICHTINGEN NIET NAGEKOMEN .

3.DOOR DE VERKOOP VAN UIT ANDERE LID-STATEN INGEVOERDE UHT-MELK IN ENGELAND , WALES EN SCHOTLAND TE ONDERWERPEN AAN EEN REGELING DIE EEN NIEUWE WARMTEBEHANDELING EN HERVERPAKKING VAN DE MELK IMPLICEERT , IS HET VERENIGD KONINKRIJK DE KRACHTENS ARTIKEL 30 EEG-VERDRAG OP HEM RUSTENDE VERPLICHTINGEN NIET NAGEKOMEN .

4.DOOR TOT DE INVOERING VAN DE IN 1981 VASTGESTELDE REGELING INZAKE MELK ( S.R . 1981 , NRS . 233 EN 234 ) ALLE VERKOOP VAN UHT-MELK EN -ROOM IN NOORD-IERLAND TE VERBIEDEN , IS HET VERENIGD KONINKRIJK DE KRACHTENS ARTIKEL 30 EEG-VERDRAG OP HEM RUSTENDE VERPLICHTINGEN NIET NAGEKOMEN .

5.HET VERENIGD KONINKRIJK VAN GROOT-BRITTANNIE EN NOORD-IERLAND WORDT VERWEZEN IN DE KOSTEN VAN DE PROCEDURE .

1 . EEN PARTIJ KAN NIET IN DE LOOP VAN HET GEDING HET ONDERWERP ZELF VAN HET GESCHIL WIJZIGEN , OOK AL KUNNEN INGEVOLGE ARTIKEL 42 VAN HET REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING ONDER BEPAALDE VOORWAARDEN NIEUWE MIDDELEN WORDEN VOORGEDRAGEN . HIERUIT VOLGT , DAT DE GEGRONDHEID VAN HET BEROEP UITSLUITEND DIENT TE WORDEN GETOETST AAN DE CONCLUSIES VAN HET INLEIDEND VERZOEKSCHRIFT .

2 . IN EEN PROCEDURE WEGENS NIET-NAKOMING , DIE INGEVOLGE ARTIKEL 169 EEG-VERDRAG DOOR DE COMMISSIE AANHANGIG KAN WORDEN GEMAAKT , WORDT HET ONDERWERP VAN HET GESCHIL BEPAALD DOOR DE AAN DE LID-STAAT GEZONDEN SCHRIFTELIJKE INGEBREKESTELLING EN HET DAAROPVOLGENDE MET REDENEN OMKLEED ADVIES , EN KAN HET DAARNA DERHALVE NIET MEER WORDEN VERRUIMD . DE AAN DE BETROKKEN STAAT GEBODEN MOGELIJKHEID OM OPMERKINGEN IN TE DIENEN , VORMT IMMERS - OOK WANNEER DIE STAAT MEENT DAARVAN GEEN GEBRUIK TE MOETEN MAKEN - EEN DOOR HET VERDRAG GEWILDE WEZENLIJKE WAARBORG , EN DE EERBIEDIGING VAN DIE MOGELIJKHEID IS EEN SUBSTANTIEEL VORMVEREISTE VOOR DE REGELMATIGHEID VAN DE PROCEDURE TOT VASTSTELLING VAN DE NIET-NAKOMING DOOR EEN LID-STAAT VAN DE OP HEM RUSTENDE VERPLICHTINGEN .

3 . HET ONTBREKEN VAN EEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING OF VAN RICHTLIJNEN VOOR DE HARMONISATIE VAN DE NATIONALE BEPALINGEN BETREFFENDE DE PRODUKTIE OF DE VERHANDELING VAN EEN PRODUKT IS NIET VOLDOENDE OM DIE BEPALINGEN AAN DE WERKINGSSFEER VAN HET VERBOD VAN ARTIKEL 30 EEG-VERDRAG TE DOEN ONTSNAPPEN . HET VERBOD VAN MAATREGELEN VAN GELIJKE WERKING ALS KWANTITATIEVE BEPERKINGEN GELDT IMMERS VOOR ELKE HANDELSREGELING VAN DE LID-STATEN , DIE HET INTRACOMMUNAUTAIRE HANDELSVERKEER AL DAN NIET RECHTSTREEKS , DAADWERKELIJK OF POTENTIEEL , KAN BELEMMEREN .

4 . ARTIKEL 30 EEG-VERDRAG VERZET ZICH TEGEN DE TOEPASSING , IN DE INTRACOMMUNAUTAIRE BETREKKINGEN , VAN EEN NATIONALE WETGEVING WAARBIJ , ZIJ HET OOK ZUIVER FORMEEL , HET VEREISTE VAN INVOERVERGUNNINGEN OF ENIG SOORTGELIJK MIDDEL ZOU WORDEN GEHANDHAAFD .

HOEWEL EEN VERGUNNINGSVEREISTE , ZELFS ALS FORMALITEIT , IN STRIJD IS MET ARTIKEL 30 EEG-VERDRAG , VOLGT HIERUIT NIET NOODZAKELIJKERWIJZE , DAT EEN DERGELIJKE MAATREGEL IN GEEN GEVAL GERECHTVAARDIGD KAN ZIJN OP GROND VAN ARTIKEL 36 .

5 . EEN ONDER HET VERBOD VAN ARTIKEL 30 EEG-VERDRAG VALLENDE NATIONALE MAATREGEL ONTSNAPT NIET AAN DAT VERBOD OP GROND VAN DE ENKELE OMSTANDIGHEID DAT HET BEVOEGDE GEZAG BIJ DE TOEPASSING ERVAN OVER EEN DISCRETIONAIRE BEVOEGDHEID BESCHIKT . HET VRIJE VERKEER IS EEN RECHT , WELKS UITOEFENING NIET AFHANKELIJK MAG ZIJN VAN EEN DISCRETIONAIRE BEVOEGDHEID OF VAN DE INSCHIKKELIJKHEID VAN DE NATIONALE ADMINISTRATIE .

6 . HOEWEL EEN REGELING VAN EEN LID-STAAT , DIE DE INVOER VAN MELK OP HET GRONDGEBIED VAN DIE STAAT ONDERWERPT AAN EEN STELSEL VAN SPECIFIEKE VERGUNNINGEN , DE BEVOEGDE INSTANTIES DE MOGELIJKHEID BIEDT , BIJ HET ONDERZOEK VAN DE DOOR DE IMPORTEURS INGEDIENDE VERGUNNINGAANVRAGEN ADMINISTRATIEVE EN SANITAIRE GEGEVENS TE VERGAREN , DIE ONMISKENBAAR VAN NUT ZIJN OM MET DE BESCHERMING VAN DE GEZONDHEID VAN DIEREN VERBAND HOUDENDE DOELEINDEN TE BEREIKEN , WORDT ZIJ TOCH NIET DOOR DE AFWIJKING VAN ARTIKEL 36 EEG-VERDRAG GEDEKT WANNEER DE HIERUIT VOORTVLOEIENDE HINDER VOOR HET INTRACOMMUNAUTAIRE HANDELSVERKEER KAN WORDEN WEGGENOMEN ZONDER DE DOELTREFFENDHEID VAN DE BESCHERMING VAN DE GEZONDHEID VAN DIEREN TE SCHADEN .

7 . EEN NATIONAAL STELSEL VAN VERKOOPVERGUNNINGEN , DAT TOT GEVOLG HEEFT DAT MELK DIE IN EEN ANDERE LID-STAAT EEN UHT ( ULTRA HOGE VERHITTING ) BEHANDELING HEEFT ONDERGAAN , OP HET EIGEN GRONDGEBIED EEN NIEUWE WARMTEBEHANDELING MOET ONDERGAAN EN OPNIEUW MOET WORDEN VERPAKT , KOMT WEGENS ZIJN ECONOMISCHE GEVOLGEN IN FEITE NEER OP EEN ALGEHEEL INVOERVERBOD EN MOET DIENTENGEVOLGE WORDEN AANGEMERKT ALS EEN BIJ ARTIKEL 30 EEG-VERDRAG VERBODEN MAATREGEL VAN GELIJKE WERKING ALS EEN KWANTITATIEVE BEPERKING .

EEN DERGELIJK STELSEL IS NIET GERECHTVAARDIGD OP GROND VAN ARTIKEL 36 EEG-VERDRAG OMDAT HET EEN BELEMMERING VORMT VOOR HET VRIJE VERKEER VAN MELKPRODUKTEN , DIE NIET EVENREDIG IS AAN HET NAGESTREEFDE DOEL ( DE BESCHERMING VAN DE GEZONDHEID VAN PERSONEN ) WANNEER DE BETROKKEN LID-STAAT GELIJKWAARDIGE WAARBORGEN KAN VERKRIJGEN ALS DIE WELKE HIJ VOOR DE BINNENLANDSE PRODUKTIE VAN UHT-MELK HEEFT VASTGESTELD , ZONDER ZIJN TOEVLUCHT TE MOETEN NEMEN TOT DE GETROFFEN MAATREGEL .

8 . WANNEER DOOR SAMENWERKING TUSSEN DE AUTORITEITEN VAN DE LID-STATEN DE GRENSCONTROLES KUNNEN WORDEN VERGEMAKKELIJKT EN VERLICHT , MOETEN DE MET DE ZORG VOOR DE VOLKSGEZONDHEID BELASTE INSTANTIES NAGAAN OF DE IN HET KADER VAN EEN DERGELIJKE SAMENWERKING AFGEGEVEN BEWIJSSTUKKEN NIET EEN VERMOEDEN SCHEPPEN DAT DE INGEVOERDE GOEDEREN VOLDOEN AAN DE VEREISTEN VAN DE NATIONALE GEZONDHEIDSWETGEVING , WAARDOOR EEN VERLICHTING VAN DE BIJ INVOER VERRICHTE CONTROLES MOGELIJK ZOU WORDEN .

DEZE NOODZAKELIJKE SAMENWERKING SLUIT ECHTER NIET UIT DAT DE INSTANTIES VAN DE LID-STAAT VAN INVOER STEEKPROEFSGEWIJZE CONTROLES KUNNEN VERRICHTEN TENEINDE ZICH ERVAN TE VERGEWISSEN DAT DE DOOR HEN VASTGESTELDE NORMEN IN ACHT ZIJN GENOMEN , NOCH DAT ZIJ ZICH KUNNEN VERZETTEN TEGEN DE BINNENKOMST VAN NIET-CONFORM BEVONDEN PARTIJEN GOEDEREN .

1 . PROCEDURE - INLEIDEND VERZOEKSCHRIFT - ONDERWERP VAN GESCHIL - BEPALING - WIJZIGING IN LOOP VAN GEDING - VERBOD

( REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING , ART . 42 )

2 . BEROEP WEGENS NIET-NAKOMING - PRECONTENTIEUZE FASE - INGEBREKESTELLING - MET REDENEN OMKLEED ADVIES - OOGMERK - BEPALING ONDERWERP VAN GESCHIL - LATERE UITBREIDING - ONTOELAATBAARHEID

( EEG-VERDRAG , ARTIKEL 169 , EERSTE ALINEA )

3 . VRIJ VERKEER VAN GOEDEREN - KWANTITATIEVE BEPERKINGEN - MAATREGELEN VAN GELIJKE WERKING - BEGRIP - NATIONALE BEPALINGEN INZAKE PRODUKTIE EN VERHANDELING DAARONDER BEGREPEN - ONTBREKEN VAN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING OF HARMONISATIEREGELING NIET VAN INVLOED

( EEG-VERDRAG , ARTIKEL 30 )

4 . VRIJ VERKEER VAN GOEDEREN - KWANTITATIEVE BEPERKINGEN - MAATREGELEN VAN GELIJKE WERKING - STELSEL VAN INVOERVERGUNNINGEN - VERBOD - ZUIVER FORMEEL KARAKTER VAN STELSEL NIET VAN INVLOED - EVENTUELE RECHTVAARDIGING OP GROND VAN ARTIKEL 36

( EEG-VERDRAG , ARTIKELEN 30 EN 36 )

5 . VRIJ VERKEER VAN GOEDEREN - KWANTITATIEVE BEPERKINGEN - MAATREGELEN VAN GELIJKE WERKING - DISCRETIONAIRE BEVOEGDHEID VAN NATIONALE OVERHEID - GEEN INVLOED OP KWALIFICATIE ALS VERBODEN MAATREGEL

( EEG-VERDRAG , ARTIKEL 30 )

6 . VRIJ VERKEER VAN GOEDEREN - AFWIJKINGEN - BESCHERMING GEZONDHEID VAN DIEREN - STELSEL VAN INVOERVERGUNNINGEN VOOR MELK - RECHTVAARDIGING - VOORWAARDEN - EVENREDIGHEID TUSSEN NATIONALE MAATREGELEN EN NAGESTREEFD DOEL

( EEG-VERDRAG , ARTIKEL 36 )

7 . VRIJ VERKEER VAN GOEDEREN - KWANTITATIEVE BEPERKINGEN - MAATREGELEN VAN GELIJKE WERKING - VERPLICHTING VAN HERNIEUWDE WARMTEBEHANDELING EN OPNIEUW VERPAKKEN VAN INGEVOERDE UHT-MELK - VERBOD - AFWIJKING - BESCHERMING GEZONDHEID VAN PERSONEN - RECHTVAARDIGING VAN NATIONALE MAATREGELEN - VOORWAARDEN - EVENREDIGHEID AAN NAGESTREEFD DOEL

( EEG-VERDRAG , ARTIKELEN 30 EN 36 )

8 . VRIJ VERKEER VAN GOEDEREN - AFWIJKINGEN - BESCHERMING GEZONDHEID VAN PERSONEN - TOELAATBAARHEID - VOORWAARDEN - SANITAIRE KEURINGEN - DUBBELE CONTROLE - NOODZAAK VAN SAMENWERKING TUSSEN AUTORITEITEN VAN DE LID-STATEN

( EEG-VERDRAG , ARTIKEL 36 )

KOSTEN

37 INGEVOLGE ARTIKEL 69 , PARAGRAAF 2 , VAN HET REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING MOET DE IN HET ONGELIJK GESTELDE PARTIJ IN DE KOSTEN WORDEN VERWEZEN , VOOR ZOVER ZULKS IS GEVORDERD . AANGEZIEN HET VERENIGD KONINKRIJK IN HET ONGELIJK IS GESTELD , MOET HET WORDEN VERWEZEN IN DE KOSTEN , MET INBEGRIP VAN DE KOSTEN VAN DE TUSSENKOMENDE PARTIJ .

IN ZAAK 124/81 ,

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN , VERTEGENWOORDIGD DOOR R . WAGENBAUR ALS GEMACHTIGDE , BIJGESTAAN DOOR P . OLIVER , LID VAN DE JURIDISCHE DIENST VAN DE COMMISSIE , DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TE LUXEMBURG BIJ O . MONTALTO , LID VAN GENOEMDE JURIDISCHE DIENST , BATIMENT JEAN MONNET , KIRCHBERG ,

VERZOEKSTER ,

ONDERSTEUND DOOR

REGERING VAN DE FRANSE REPUBLIEK , VERTEGENWOORDIGD DOOR G . GUILLAUME , DIRECTEUR JURIDISCHE ZAKEN BIJ HET MINISTERIE VAN BUITENLANDSE BETREKKINGEN , ALS GEMACHTIGDE , BIJGESTAAN DOOR A . CARNELUTTI , SECRETARIS BUITENLANDSE ZAKEN , ALS PLAATSVERVANGEND GEMACHTIGDE , DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TE LUXEMBURG TER FRANSE AMBASSADE ,

INTERVENIENTE ,

TEGEN

VERENIGD KONINKRIJK VAN GROOT-BRITTANNIE EN NOORD-IERLAND , VERTEGENWOORDIGD DOOR G . DAGTOGLOU ALS GEMACHTIGDE , DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TE LUXEMBURG TER BRITSE AMBASSADE ,

VERWEERDER ,

BETREFFENDE EEN VERZOEK OM VAST TE STELLEN , DAT HET VERENIGD KONINKRIJK VAN GROOT-BRITTANNIE EN NOORD-IERLAND , DOOR TEN AANZIEN VAN DE INVOER VAN UHT-MELK EN -ROOM MAATREGELEN VAN GELIJKE WERKING ALS KWANTITATIEVE INVOERBEPERKINGEN TE TREFFEN , DE KRACHTENS ARTIKEL 30 EEG-VERDRAG OP HEM RUSTENDE VERPLICHTINGEN NIET IS NAGEKOMEN ,