Home

Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 6 mei 1982.

Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 6 mei 1982.

1 BIJ BESCHIKKING VAN 5 FEBRUARI 1982 , INGEKOMEN TEN HOVE OP 11 MAART DAAROPVOLGENDE , HEEFT HET VERWALTUNGSGERICHT FRANKFURT/MAIN KRACHTENS ARTIKEL 177 EEG-VERDRAG DRIE PREJUDICIELE VRAGEN GESTELD OVER DE UITLEGGING VAN VERSCHEIDENE BEPALINGEN VAN HET EEG-VERDRAG EN SOMMIGE BEGINSELEN VAN GEMEENSCHAPSRECHT , ALSMEDE VAN ARTIKEL 8 , LID 1 , VAN VERORDENING NR . 729/70 VAN DE RAAD VAN 21 APRIL 1970 BETREFFENDE DE FINANCIERING VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK LANDBOUWBELEID ( PB L 94 VAN 1970 , BLZ . 13 ), TENEINDE UITSPRAAK TE KUNNEN DOEN OVER DE VERENIGBAARHEID MET DEZE BEPALINGEN EN BEGINSELEN VAN PARAGRAAF 11 , LID 1 , VAN DE VERORDENING VAN DE BONDSMINISTER VOOR VOEDSELVOORZIENING , LAND- EN BOSBOUW VAN 8 AUGUSTUS 1968 INZAKE DENATURERINGSPREMIES VOOR ZACHTE TARWE ( VERORDNUNG DENATURIERUNGSPRAMIE GETREIDE , BUNDESANZEIGER NR . 148 VAN 10 . 8 . 1968 ), LAATSTELIJK GEWIJZIGD BIJ VERORDENING VAN 14 FEBRUARI 1973 HOUDENDE AANPASSING VAN DE RENTEREGELING IN VERORDENINGEN TER UITVOERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE MARKTORDENING ( BUNDESANZEIGER NR . 34 VAN 17 . 2 . 1973 ), DIE VOORZIET IN DE BEREKENING VAN RENTE , TEN BATE VAN DE BONDSBEGROTING , OVER DE ONVERSCHULDIGD BETAALDE DENATURERINGSPREMIES .

2 DEZE VRAGEN ZIJN GEREZEN IN EEN GEDING TUSSEN EEN DUITSE GRAANHANDELAAR , DE FIRMA WILHELM FROMME , EN DE BUNDESANSTALT FUR LANDWIRTSCHAFTLICHE MARKTORDNUNG ( HIERNA : BALM ), DIE VAN EERSTGENOEMDE TERUGBETALING HEEFT GEVORDERD VAN PREMIES VOOR DE DENATURERING VAN ZACHTE TARWE , ALS BEDOELD IN VERORDENING NR . 172/67 VAN DE RAAD VAN 27 JUNI 1967 HOUDENDE ALGEMENE REGELS VOOR DE DENATURERING VAN TARWE EN VAN VOOR DE BROODBAKKERIJ GESCHIKTE ROGGE ( PB 1967 , BLZ . 2602 ), WAARVAN VASTSTAAT DAT ZIJ ONVERSCHULDIGD ZIJN BETAALD . BIJ AFZONDERLIJKE BESCHIKKINGEN HEEFT DE BALM KRACHTENS GENOEMDE VERORDNUNG DENATURIERUNGSPRAMIE GETREIDE VAN DE FIRMA FROMME RENTE GEVORDERD , BEREKEND VANAF DE DAG VAN UITBETALING VAN DE PREMIES TOT DE DAG VAN TERUGBETALING , EN OP DE VOET VAN 3 % BOVEN HET DISCONTOTARIEF VAN DE DEUTSCHE BUNDESBANK , DOCH TEN MINSTE VAN 6,5 % . NADAT HAAR BEZWAARSCHRIFT TEGEN DEZE BESCHIKKINGEN ZONDER GEVOLG WAS GEBLEVEN , HEEFT VERZOEKSTER IN HET HOOFDGEDING BEROEP INGESTELD BIJ HET VERWALTUNGSGERICHT .

3 DE VRAGEN VAN HET VERWALTUNGSGERICHT LUIDEN ALS VOLGT :

' ' 1 . IS HET VERENIGBAAR MET HET VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP , DAT DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND OVER ONVERSCHULDIGD BETAALDE DENATURERINGSPREMIES RENTE IN REKENING BRENGT , DIE VANAF DE DAG VAN UITBETALING WORDT BEREKEND EN 3 % MEER DAN HET GELDENDE DISCONTOTARIEF VAN DE DEUTSCHE BUNDESBANK , DOCH TEN MINSTE 6,5 % BEDRAAGT , ZONDER DAT ZIJ DAARTOE DOOR EEN NORM VAN GEMEENSCHAPSRECHT IS GEMACHTIGD?

2.ZO NEEN :

BEVAT ARTIKEL 8 , LID 1 , VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 729/70 VAN DE RAAD VAN 21 APRIL 1970 BETREFFENDE DE FINANCIERING VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK LANDBOUWBELEID ( PB L 94 VAN 1970 , BLZ . 13 ), EEN MACHTIGINGSGRONDSLAG DIE DE BONDSREPUBLIEK HET RECHT GEEFT RENTE VAN DE ONDER 1 BEDOELDE SOORT IN REKENING TE BRENGEN?

3.ZO NEEN :

BESTAAT ER EEN ANDER VOORSCHRIFT OF ALGEMEEN RECHTSBEGINSEL VAN GEMEENSCHAPSRECHT , WAARUIT EEN DERGELIJKE MACHTIGING VOORTVLOEIT?

' '

4 TER BEANTWOORDING VAN DEZE VRAGEN , DIE TEZAMEN MOETEN WORDEN BEHANDELD , ZIJ ERAAN HERINNERD DAT HET HOF - OOK AL BETREURT HET DE ONGELIJKE BEHANDELING VAN DE DEELNEMERS AAN HET ECONOMISCH VERKEER IN DE ONDERSCHEIDEN LID- STATEN , DIE UIT DERGELIJKE OPLOSSING KAN RESULTEREN - HERHAALDELIJK HEEFT GEOORDEELD DAT DE NATIONALE RECHTERLIJKE INSTANTIES DE GESCHILLEN BETREFFENDE DE TERUGVORDERING VAN KRACHTENS GEMEENSCHAPSRECHT ONVERSCHULDIGD BETAALDE BEDRAGEN MET TOEPASSING VAN HUN NATIONALE RECHT MOETEN UITWIJZEN , VOOR ZOVER HET GEMEENSCHAPSRECHT TER ZAKE NIETS BEPAALT . IN HET BIJZONDER STAAT HET AAN DE NATIONALE INSTANTIES , EEN REGELING TE TREFFEN VOOR ALLE MET DIE TERUGVORDERING VERBAND HOUDENDE BIJKOMENDE PROBLEMEN , ZOALS BIJVOORBEELD DE BETALING VAN RENTE .

5 HET REEDS GENOEMDE ARTIKEL 8 VAN VERORDENING NR . 729/70 , DAT BEPAALT DAT DE LID-STATEN OVEREENKOMSTIG DE NATIONALE WETTELIJKE EN BESTUURSRECHTELIJKE BEPALINGEN DE NODIGE MAATREGELEN TREFFEN OM DE INGEVOLGE ONREGELMATIGHEDEN OF NALATIGHEDEN VERLOREN GEGANE BEDRAGEN TERUG TE VORDEREN , IS DUS SLECHTS EEN UITDRUKKELIJKE BEVESTIGING VAN EEN VERPLICHTING DIE REEDS OP DE LID-STATEN RUST KRACHTENS HET IN ARTIKEL 5 VAN HET VERDRAG NEERGELEGDE SAMENWERKINGSBEGINSEL .

6 IN ZIJN VORENBEDOELDE RECHTSPRAAK HEEFT HET HOF EVENWEL GRENZEN GESTELD DIE ZOWEL GELDEN VOOR DE UITDRUKKELIJKE VERWIJZING NAAR HET NATIONALE RECHT IN ARTIKEL 8 VAN VERORDENING NR . 729/70 , ALS VOOR DE ALS ONONTKOOMBAAR ERKENDE STILZWIJGENDE VERWIJZING INGEVAL EEN COMMUNAUTAIRE REGELING ONTBREEKT . ZO MAG DE TOEPASSING VAN HET NATIONALE RECHT DE DRAAGWIJDTE EN DE DOELTREFFENDHEID VAN HET GEMEENSCHAPSRECHT NIET AANTASTEN DOOR DE TERUGVORDERING VAN ONREGELMATIG TOEGEKENDE BEDRAGEN PRAKTISCH ONMOGELIJK TE MAKEN . ZIJ MAG ER EVENMIN TOE LEIDEN , DAT VOOR DIE TERUGVORDERING VOORWAARDEN EN MODALITEITEN GELDEN DIE ONGUNSTIGER ZIJN DAN DIE VOOR SOORTGELIJKE , ZUIVER NATIONALE VORDERINGEN . BOVENDIEN MOETEN DE NATIONALE INSTANTIES OP DIT GEBIED TE WERK GAAN MET DEZELFDE ZORGVULDIGHEID ALS ZIJ BIJ DE TENUITVOERLEGGING VAN OVEREENKOMSTIGE NATIONALE RECHTSVOORSCHRIFTEN BETRACHTEN , OM ALDUS IEDERE AANTASTING VAN DE DOELTREFFENDHEID VAN HET GEMEENSCHAPSRECHT TE VERMIJDEN .

7 WAAR HET DE VERWIJZING NAAR NATIONAAL RECHT AAN DEZE BEPALINGEN BOND , HEEFT HET HOF TEN AANZIEN VAN DE VERHOUDING TOT PROCEDURES TER BESLECHTING VAN SOORTGELIJKE , DOCH OP ZUIVER NATIONAAL VLAK LIGGENDE GESCHILLEN , VOORTS UITGESPROKEN , DAT , VERGELEKEN MET DEZE PROCEDURES , BIJ DE TOEPASSING VAN NATIONAAL RECHT INGEVOLGE DIE VERWIJZING , NIET MAG WORDEN GEDISCRIMINEERD . HET ALDUS GEFORMULEERDE NON-DISCRIMINATIEBEGINSEL HOUDT TEVENS IN , DAT DE VERPLICHTINGEN DIE DE NATIONALE WETTELIJKE REGELING OPLEGT AAN ONDERNEMINGEN WAARAAN TEN ONRECHTE FINANCIELE VOORDELEN KRACHTENS HET GEMEENSCHAPSRECHT ZIJN TOEGEKEND , NIET ZWAARDER MOGEN ZIJN DAN DIE WELKE RUSTEN OP ONDERNEMINGEN DIE TEN ONRECHTE SOORTGELIJKE VOORDELEN OP GROND VAN HET NATIONALE RECHT HEBBEN ONTVANGEN ; DIT ONDERSTELT EVENWEL DAT DE TWEE CATEGORIEEN BEGUNSTIGDEN ZICH IN EEN VERGELIJKBARE SITUATIE BEVINDEN EN EEN VERSCHILLENDE BEHANDELING DERHALVE OBJECTIEF NIET TE RECHTVAARDIGEN IS .

8 DAAR HET GEMEENSCHAPSRECHT IN ZIJN HUIDIGE STAND GEEN BEPALINGEN BEVAT INZAKE DE MODALITEITEN VAN DE TERUGVORDERING VAN ONVERSCHULDIGD BETAALDE DENATURERINGSPREMIES , EN MET NAME GEEN ANTWOORD GEEFT OP DE VRAAG OF BIJ DERGELIJKE TERUGVORDERINGEN RENTE MOET WORDEN BEREKEND , IS HET OVEREENKOMSTIG HET VOORAFGAANDE EN BINNEN DE GENOEMDE BEPERKINGEN MET HET GEMEENSCHAPSRECHT VERENIGBAAR , DAT EEN LID-STAAT KRACHTENS ZIJN NATIONAAL RECHT RENTE BEREKENT , DIE BIJ GEBREKE VAN EEN REGELING VOOR DE OVERMAKING ERVAN AAN DE GEMEENSCHAP , WORDT BIJGESCHREVEN OP HET CREDIT VAN ZIJN EIGEN BEGROTING .

9 OOK AL MOET WORDEN AANGENOMEN DAT EEN RENTEBEREKENING ALS DOOR HET VERWALTUNGSGERICHT OMSCHREVEN , DE DRAAGWIJDTE EN DOELMATIGHEID VAN HET GEMEENSCHAPSRECHT NIET AANTAST , TOCH KUNNEN ER VOOR DE NATIONALE RECHTER TERMEN AANWEZIG ZIJN OM NA TE GAAN OF DIE RENTEBEREKENING IN OVEREENSTEMMING IS MET HET HOGERGENOEMDE NON-DISCRIMINATIEBEGINSEL .

10 MITSDIEN MOET OP DE GESTELDE VRAGEN WORDEN GEANTWOORD , DAT HET MET HET GEMEENSCHAPSRECHT IN ZIJN HUIDIGE STAND VERENIGBAAR IS , DAT EEN LID-STAAT KRACHTENS DE BEPALINGEN VAN ZIJN NATIONAAL RECHT RENTE BEREKENT OVER ONVERSCHULDIGD BETAALDE COMMUNAUTAIRE DENATURERINGSPREMIES , VOOR ZOVER DIE BEPALINGEN NIET LEIDEN TOT EEN OBJECTIEF NIET GERECHTVAARDIGD VERSCHIL IN BEHANDELING TUSSEN ECONOMISCHE SUBJECTEN AAN WIE DIE PREMIES ZIJN BETAALD , EN ECONOMISCHE SUBJECTEN DIE SOORTGELIJKE , ZUIVER NATIONALE VOORDELEN HEBBEN ONTVANGEN .

HET HOF VAN JUSTITIE ( TWEEDE KAMER ),

UITSPRAAK DOENDE OP DE DOOR HET VERWALTUNGSGERICHT FRANKFURT/MAIN BIJ BESCHIKKING VAN 5 FEBRUARI 1981 GESTELDE VRAGEN , VERKLAART VOOR RECHT :

MET HET GEMEENSCHAPSRECHT IN ZIJN HUIDIGE STAND IS HET VERENIGBAAR , DAT EEN LID-STAAT KRACHTENS DE BEPALINGEN VAN ZIJN NATIONAAL RECHT RENTE BEREKENT OVER ONVERSCHULDIGD BETAALDE COMMUNAUTAIRE DENATURERINGSPREMIES , VOOR ZOVER DIE BEPALINGEN NIET LEIDEN TOT EEN OBJECTIEF NIET GERECHTVAARDIGD VERSCHIL IN BEHANDELING TUSSEN ECONOMISCHE SUBJECTEN AAN WIE DIE PREMIES ZIJN BETAALD , EN ECONOMISCHE SUBJECTEN DIE SOORTGELIJKE , ZUIVER NATIONALE VOORDELEN HEBBEN ONTVANGEN .

1 . VOOR ZOVER HET GEMEENSCHAPSRECHT TER ZAKE NIETS BEPAALT MOETEN DE NATIONALE RECHTERLIJKE INSTANTIES DE GESCHILLEN BETREFFENDE DE TERUGVORDERING VAN KRACHTENS GEMEENSCHAPSRECHT ONVERSCHULDIGD BETAALDE BEDRAGEN UITWIJZEN . IN HET BIJZONDER STAAT HET AAN DE NATIONELE INSTANTIES , EEN REGELING TE TREFFEN VOOR ALLE MET DIE TERUGVORDERING VERBAND HOUDENDE PROBLEMEN , ZOALS BIJVOORBEELD DE BETALING VAN RENTE .

DE TOEPASSING VAN HET NATIONALE RECHT MAG EVENWEL DE DRAAGWIJDTE EN DE DOELTREFFENDHEID VAN HET GEMEENSCHAPSRECHT NIET AANTASTEN DOOR DE TERUGVORDERING VAN ONREGELMATIG TOEGEKENDE BEDRAGEN PRAKTISCH ONMOGELIJK TE MAKEN . ZIJ MAG ER EVENMIN TOE LEIDEN , DAT VOOR DIE TERUGVORDERING VOORWAARDEN EN MODALITEITEN GELDEN DIE ONGUSTIGER ZIJN DAN DIE VOOR SOORTGELIJKE , ZUIVER NATIONALE VORDERINGEN . BOVENDIEN MOETEN DE NATIONALE INSTANTIES OP DIT GEBIED TE WERK GAAN MET DEZELFDE ZORGVULDIGHEID ALS ZIJ BIJ DE TENUITVOERLEGGING BETRACHTEN , OM ALDUS IEDERE AANTASTING VAN DE DOELTREFFENDHEID VAN HET GEMEENSCHAPSRECHT TE VERMIJDEN .

2 . MET HET GEMEENSCHAPSRECHT IN ZIJN HUIDIGE STAND IS HET VERENIGBAAR , DAT EEN LID-STAAT KRACHTENS DE BEPALINGEN VAN ZIJN NATIONAAL RECHT RENTE BEREKENT OVER ONVERSCHULDIGD BETAALDE COMMUNAUTAIRE DENATURERINGSPREMIES , VOOR ZOVER DIE BEPALINGEN NIET LEIDEN TOT EEN OBJECTIEF NIET GERECHTVAARDIGD VERSCHIL IN BEHANDELING TUSSEN ECONO MISCHE SUBJECTEN AAN WIE DIE PREMIES ZIJN BETAALD , EN ECONOMISCHE SUBJECTEN DIE SOORTGELIJKE , ZUIVER NATIONALE VOORDELEN HEBBEN ONTVANGEN .

1 . EUROPESE GEMEENSCHAPPEN - EIGEN MIDDELEN - ONVERSCHULDIGD BETAALDE BEDRAGEN - TERUGVORDERING - TOEPASSING VAN NATIONAAL RECHT - VOORWAARDEN EN GRENZEN

2 . LANDBOUW - GEMEENSCHAPPELIJKE ORDENING DER MARKTEN - GRANEN - ONVERSCHULDIGD BETAALDE DENATURERINGSPREMIES - TERUGVORDERING - WETTELIJKE INTERESSEN - TOEPASSING VAN NATIONAAL RECHT - VOORWAARDEN

KOSTEN

11 DE KOSTEN DOOR DE REGERING VAN DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND EN DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN WEGENS INDIENING HUNNER OPMERKINGEN BIJ HET HOF GEMAAKT , KUNNEN NIET VOOR VERGOEDING IN AANMERKING KOMEN . TEN AANZIEN VAN DE PARTIJEN IN HET HOOFDGEDING IS DE PROCEDURE ALS EEN ALDAAR GEREZEN INCIDENT TE BESCHOUWEN , ZODAT DE NATIONALE RECHTERLIJKE INSTANTIE OVER DE KOSTEN HEEFT TE BESLISSEN .

IN ZAAK 54/81 ,

BETREFFENDE EEN VERZOEK AAN HET HOF KRACHTENS ARTIKEL 177 EEG-VERDRAG VAN HET VERWALTUNGSGERICHT FRANKFURT/MAIN , IN HET ALDAAR AANHANGIG GEDING TUSSEN

FIRMA WILHELM FROMME , TE SALZGITTER ,

EN

BUNDESANSTALT FUR LANDWIRTSCHAFTLICHE MARKTORDNUNG , TE FRANKFURT/MAIN ,

OM EEN PREJUDICIELE BESLISSING OVER DE UITLEGGING VAN ENKELE BEPALINGEN VAN HET EEG-VERDRAG EN ENKELE BEGINSELEN VAN GEMEENSCHAPSRECHT , TENEINDE DE VERWIJZENDE RECHTER IN STAAT TE STELLEN TE OORDELEN OVER DE VERENIGBAARHEID MET DEZE BEPALINGEN EN BEGINSELEN VAN PARAGRAAF 11 , LID 1 , VAN DE VERORDENING VAN DE BONDSMINISTER VAN VOEDSELVOORZIENING , LAND- EN BOSBOUW VAN 8 AUGUSTUS 1968 INZAKE DENATURERINGSPREMIES VOOR GRAAN ( BUNDESANZEIGER NR . 148 VAN 10 . 8 . 1968 , BLZ . 1 ),