Home

Arrest van het Hof van 2 februari 1982.

Arrest van het Hof van 2 februari 1982.

1 BIJ VERZOEKSCHRIFT , INGEDIEND TER GRIFFIE VAN HET HOF OP 6 APRIL 1981 , HEEFT DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN , KRACHTENS ARTIKEL 169 EEG-VERDRAG HET HOF VERZOCHT , VAST TE STELLEN DAT HET KONINKRIJK BELGIE , DOOR NIET BINNEN DE VOORGESCHREVEN TERMIJN DE NODIGE BEPALINGEN VAST TE STELLEN OM TE VOLDOEN AAN RICHTLIJN NR . 75/440 VAN DE RAAD VAN 16 JUNI 1975 BETREFFENDE DE VEREISTE KWALITEIT VAN OPPERVLAKTEWATER DAT IS BESTEMD VOOR PRODUKTIE VAN DRINKWATER IN DE LID-STATEN ( PB L 194 VAN 1975 , BLZ . 34 ), DE KRACHTENS ARTIKEL 189 , DERDE ALINEA , EEG-VERDRAG OP HEM RUSTENDE VERPLICHTINGEN NIET IS NAGEKOMEN .

2 INGEVOLGE ARTIKEL 10 VAN DE RICHTLIJN MOESTEN DE LID-STATEN DE NODIGE MAATREGELEN IN WERKING DOEN TREDEN OM BINNEN TWEE JAAR VANAF DE KENNISGEVING ERVAN , AAN HET DAARIN GESTELDE TE VOLDOEN ; IN CASU VERSTREEK DIE TERMIJN OP 18 JUNI 1977 .

3 DE BELGISCHE REGERING BETWIST NIET DAT ZIJ NIET AAN DEZE VERPLICHTING HEEFT VOLDAAN . WELISWAAR HEEFT DE REGERING HET HOF VERZOCHT ' ' IN AANMERKING TE NEMEN DAT MET BETREKKING TOT DE ONDERHAVIGE RICHTLIJN REEDS GEDEELTELIJKE UITVOERINGSMAATREGELEN ZIJN VASTGESTELD ' ' , UIT HAAR LATERE VERKLARINGEN BLIJKT ECHTER , DAT DE DOOR HAAR VASTGESTELDE MAATREGELEN NIET TOT DOEL HEBBEN UITVOERING TE GEVEN AAN ' S RAAD RICHTLIJN NR . 75/440 .

4 IN WEZEN BEROEPT DE BELGISCHE REGERING ZICH TER RECHTVAARDIGING VAN HAAR VERZUIM OP DE OMSTANDIGHEID DAT INGRIJPENDE INSTITUTIONELE HERVORMINGEN PLAATSVINDEN , WAARBIJ ONDER MEER OP HET DOOR DE ONDERHAVIGE RICHTLIJN BESTREKEN GEBIED DE BEVOEGDHEDEN EN TAKEN TUSSEN DE NATIONALE EN GEWESTELIJKE ORGANEN WORDEN VERDEELD . ZOLANG DE NIEUWE INSTELLINGEN NOG NIET IN STAAT ZIJN HUN BEVOEGDHEDEN UIT TE OEFENEN , ZOU DE RICHTLIJN NIET KUNNEN WORDEN UITGEVOERD .

5 OFSCHOON DEZE OMSTANDIGHEDEN DE MOEILIJKHEDEN BIJ DE TOEPASSING VAN DE RICHTLIJN KUNNEN VERKLAREN , KUNNEN ZIJ HET AAN HET KONINKRIJK BELGIE VERWETEN VERZUIM NIET ONGEDAAN MAKEN . HET IS VASTE RECHTSPRAAK VAN HET HOF , DAT EEN LID-STAAT ZICH TER RECHTVAARDIGING VAN DE NIET-NAKOMING VAN UIT COMMU NAUTAIRE RICHTLIJNEN VOORTVLOEIENDE VERPLICHTINGEN NIET TEN EXCEPTIEVE OP BEPALINGEN , PRAKTIJKEN OF SITUATIES VAN ZIJN NATIONALE RECHTSORDE KAN BEROEPEN .

6 VERDER DIENT EROP TE WORDEN GEWEZEN DAT DE BELGISCHE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU IN ANTWOORD OP DE TOEZENDING VAN HET IN ARTIKEL 169 , EERSTE ALINEA , EEG-VERDRAG BEDOELDE MET REDENEN OMKLEDE ADVIES DE COMMISSIE OP 14 NOVEMBER 1979 HEEFT GEVRAAGD REKENING TE HOUDEN MET DE DOOR ZIJN REGERING INGEROEPEN UITZONDERLIJKE SITUATIE EN HET KONINKRIJK BELGIE EEN AANVULLENDE TERMIJN VAN EEN JAAR TE GUNNEN VOOR DE VASTSTELLING VAN DE VOOR DE UITVOERING VAN DE RICHTLIJN NOODZAKELIJKE NATIONALE MAATREGELEN , DIE IN JUNI 1977 IN WERKING HADDEN MOETEN TREDEN , EN DAT DE COMMISSIE IN FEITE DE ZAAK EERST OP 6 APRIL 1981 KRACHTENS ARTIKEL 169 , TWEEDE ALINEA , EEG-VERDRAG BIJ HET HOF AANHANGIG HEEFT GEMAAKT .

7 MITSDIEN MOET WORDEN VASTGESTELD DAT HET KONINKRIJK BELGIE , DOOR NIET BINNEN DE VOORGESCHREVEN TERMIJN DE NODIGE BEPALINGEN VAST TE STELLEN OM TE VOLDOEN AAN RICHTLIJN NR . 75/440 VAN DE RAAD VAN 16 JUNI 1975 , DE KRACHTENS HET VERDRAG OP HEM RUSTENDE VERPLICHTINGEN NIET IS NAGEKOMEN .

HET HOF VAN JUSTITIE ,

RECHTDOENDE , VERSTAAT :

1 . DOOR NIET BINNEN DE VOORGESCHREVEN TERMIJN DE NODIGE BEPALINGEN VAST TE STELLEN OM TE VOLDOEN AAN RICHTLIJN NR . 75/440 VAN DE RAAD VAN 16 JUNI 1975 BETREFFENDE DE VEREISTE KWALITEIT VAN HET OPPERVLAKTEWA TER DAT IS BESTEMD VOOR PRODUKTIE VAN DRINKWATER IN DE LID-STATEN ( PB L 194 VAN 1975 , BLZ . 34 ), IS HET KONINKRIJK BELGIE DE KRACHTENS HET EEG-VERDRAG OP HEM RUSTENDE VERPLICHTINGEN NIET NAGEKOMEN .

2.VERWEERDER WORDT VERWEZEN IN DE KOSTEN VAN DE PROCEDURE .

EEN LID-STAAT KAN ZICH TER RECHTVAARDIGING VAN DE NIET-NAKOMING VAN UIT COMMUNAUTAIRE RICHTLIJNEN VOORTVLOEIENDE VERPLICHTINGEN NIET TEN EXCEPTIEVE OP BEPALINGEN , PRAKTIJKEN OF SITUATIES VAN ZIJN NATIONALE RECHTSORDE BEROEPEN .

LID-STATEN - VERPLICHTINGEN - UITVOERING VAN RICHTLIJNEN - NIET-NAKOMING - RECHTVAARDIGING - ONTOELAATBAARHEID

( EEG-VERDRAG , ARTIKEL 169 )

KOSTEN

8 INGEVOLGE ARTIKEL 69 , PARAGRAAF 2 , VAN HET REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING MOET DE IN HET ONGELIJK GESTELDE PARTIJ IN DE KOSTEN WORDEN VERWEZEN , VOOR ZOVER ZULKS IS GEVORDERD . AANGEZIEN VERWEERDER IN HET ONGELIJK IS GESTELD , DIENT HIJ IN DE KOSTEN TE WORDEN VERWEZEN .

IN ZAAK 73/81 ,

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN , TE DEZEN VERTEGENWOORDIGD DOOR HAAR JURIDISCH ADVISEUR R.-C . BERAUD ALS GEMACHTIGDE , DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TE LUXEMBURG BIJ O . MONTALTO , LID VAN DE JURIDISCHE DIENST VAN DE COMMISSIE , BATIMENT JEAN MONNET , KIRCHBERG , LUXEMBURG ,

VERZOEKSTER ,

TEGEN

KONINKRIJK BELGIE , TE DEZEN VERTEGENWOORDIGD DOOR R . HOEBAER , DIRECTEUR BIJ HET MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN , BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIK KELINGSSAMENWERKING , ALS GEMACHTIGDE , DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TE LUXEMBURG TER BELGISCHE AMBASSADE ,

VERWEERDER ,

BETREFFENDE EEN VERZOEK TOT VASTSTELLING DAT HET KONINKRIJK BELGIE , DOOR NIET BINNEN DE VOORGESCHREVEN TERMIJN UITVOERING TE GEVEN AAN RICHTLIJN NR . 75/440 VAN DE RAAD VAN 16 JUNI 1975 BETREFFENDE DE VEREISTE KWALITEIT VAN HET OPPERVLAKTEWATER DAT IS BESTEMD VOOR PRODUKTIE VAN DRINKWATER IN DE LID-STATEN ( PB L 194 VAN 1975 , BLZ . 34 ), DE KRACHTENS HET EEG-VERDRAG OP HEM RUSTENDE VERPLICHTINGEN NIET IS NAGEKOMEN ,