Home

Arrest van het Hof van 23 maart 1982.

Arrest van het Hof van 23 maart 1982.

1 BIJ ARREST VAN 3 APRIL 1981 , INGEKOMEN TEN HOVE OP 10 APRIL DAAROPVOLGENDE , HEEFT HET ARBEIDSHOF TE BERGEN KRACHTENS ARTIKEL 177 EEG-VERDRAG ENKELE PREJUDICIELE VRAGEN GESTELD OVER DE UITLEGGING VAN VERORDENING NR . 1408/71 VAN DE RAAD VAN 14 JUNI 1971 BETREFFENDE DE TOEPASSING VAN DE SOCIALE- ZEKERHEIDSREGELINGEN OP LOONTREKKENDEN EN HUN GEZINNEN , DIE ZICH BINNEN DE GEMEENSCHAP VERPLAATSEN ( PB L 149 VAN 1971 , BLZ . 2 ) EN VAN VERORDENING NR . 574/72 VAN DE RAAD VAN 21 MAART 1972 TOT VASTSTELLING VAN DE WIJZE VAN TOEPASSING VAN VERORDENING NR . 1408/71 ( PB L 74 VAN 1972 , BLZ . 1 ), ALSMEDE , SUBSIDIAIR , OVER DE GELDIGHEID VAN VERORDENING NR . 1408/71 IN HET LICHT VAN DE DOELSTELLINGEN VAN HET VERDRAG IN HET ALGEMEEN EN ARTIKEL 51 DAARVAN IN HET BIJZONDER .

2 DEZE VRAGEN ZIJN OPGEWORPEN IN EEN GEDING TUSSEN MEVROUW BACCINI EN DE BELGISCHE RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING ( RVA ).

3 VERZOEKSTER BEZIT DE ITALIAANSE NATIONALITEIT EN HEEFT ACHTEREENVOLGENS IN ITALIE EN IN BELGIE GEWERKT . SINDS 5 JULI 1973 ONTVING ZIJ IN LAATSTGENOEMD LAND EEN INVALIDITEITSUITKERING .

4 OVEREENKOMSTIG DE BEPALINGEN VAN DE VERORDENINGEN NRS . 1408/71 EN 574/72 VAN DE RAAD STELDE HET BELGISCHE RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING ( RIZIV ) HET ITALIAANSE ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE ( INPS ) OP DE HOOGTE VAN VERZOEKSTERS INVALIDITEIT . LUIDENS ARTIKEL 40 , LID 3 , ( THANS LID 4 ), VAN VERORDENING NR . 1408/71 ' ' ( IS ) DE DOOR HET ORGAAN VAN EEN LID-STAAT GENOMEN BESLISSING OMTRENT DE TOESTAND VAN INVALIDITEIT VAN DE AANVRAGER . . . BINDEND VOOR HET ORGAAN VAN IEDERE ANDERE BETROKKEN LID-STAAT , MITS IN BIJLAGE IV IS VERMELD DAT DE VOORWAARDEN VAN DE WETTELIJKE REGELINGEN VAN DEZE LID-STATEN MET BETREKKING TOT DE TOESTAND VAN INVALIDITEIT MET ELKAAR OVEREENSTEMMEN . ' ' VOOR DE VASTSTELLING , OP 17 SEPTEMBER 1981 , VAN VERORDENING NR . 2793/81 VAN DE RAAD ( PB L 275 VAN 1981 , BLZ . 1 ) HOUDENDE WIJZIGING VAN VERORDENING NR . 1408/71 , STEMDEN VOLGENS DEZE BIJLAGE IV DE VOORWAARDEN VAN DE BELGISCHE EN DE ITALIAANSE WETTELIJKE REGELINGEN MET BETREKKING TOT DE TOESTAND VAN INVALIDITEIT MET ELKAAR OVEREEN .

5 OP GROND VAN DE GEGEVENS DIE HET VAN HET RIZIV HAD ONTVANGEN OVER VERZOEKSTERS TOESTAND - WAARAAN HET INGEVOLGE BOVENGENOEMDE BEPALINGEN EN BIJLAGE IV VAN VERORDENING NR . 1408/71 GEBONDEN WAS - KENDE HET INPS VERZOEKSTER MET INGANG VAN 1 AUGUSTUS 1974 EEN INVALIDITEITSPENSIOEN TOE DAT , OP GROND DAT ZIJ IN ITALIE EN IN BELGIE HAD GEWERKT , WERD VASTGESTELD OVEREENKOMSTIG DE BEPALINGEN INZAKE SAMENTELLING EN PRORATABEREKENING VAN DE VERORDENINGEN NRS . 1408/71 EN 574/72 .

6 NADIEN STELDE DE RAADGEVEND ARTS VAN HET BEVOEGDE BELGISCHE ORGAAN VAST DAT VERZOEKSTER NIET LANGER ARBEIDSONGESCHIKT WAS , EN WERD DE BETALING VAN BELGISCHE INVALIDITEITSUITKERINGEN STOPGEZET . NU ARTIKEL 141 , EERSTE ALINEA , VAN HET BELGISCHE KONINKLIJK BESLUIT VAN 20 DECEMBER 1963 BETREFFENDE ARBEIDSVOORZIENING EN WERKLOOSHEID , ZOALS GEWIJZIGD OP 11 SEPTEMBER 1969 , BEPAALT DAT ' ' GEEN AANSPRAAK OP WERKLOOSHEIDSUITKERING WEGENS ARBEIDSONGESCHIKTHEID HEEFT DE WERKNEMER DIE EEN UITKERING INGEVOLGE EEN BELGISCHE ZIEKTE- OF INVALIDITEITSVERZEKERING ONTVANGT ' ' , KON VERZOEKSTER , DIE GEEN BELGISCHE INVALIDITEITSUITKERINGEN MEER ONTVING , AANSPRAAK MAKEN OP EEN BELGISCHE WERKLOOSHEIDSUITKERING ; DEZE KREEG ZIJ VAN 28 APRIL 1975 TOT 4 JUNI 1975 ALSMEDE VANAF 1 SEPTEMBER 1977 .

7 ARTIKEL 141 , DERDE ALINEA , VAN HET GEWIJZIGDE KONINKLIJK BESLUIT VAN 20 DECEMBER 1963 BEPAALT : ' ' GEEN AANSPRAAK OP WERKLOOSHEIDSUITKERING WEGENS ARBEIDSONGESCHIKTHEID HEEFT DE WERKNEMER DIE EEN UITKERING INGEVOLGE EEN VREEMDE ZIEKTE- OF INVALIDITEITSVERZEKERING ONTVANGT WEGENS EEN ARBEIDSONGESCHIKTHEID DIE NIET HET GEVOLG IS VAN EEN ARBEIDSONGEVAL OF VAN EEN BEROEPSZIEKTE , INDIEN DE GRAAD VAN DEZE ONGESCHIKTHEID 50 PCT . OF MEER BEDRAAGT . ' ' OP DE GRONDSLAG VAN DEZE BEPALINGEN BESLISTE DE DIRECTEUR VAN HET GEWESTELIJK RVA-BUREAU TE LA LOUVIERE OP 8 DECEMBER 1978 DAT VERZOEKSTER - AANGEZIEN ZIJ EEN INVALIDITEITSPENSIOEN KREEG VAN HET ITALIAANSE INPS - VOOR HET TIJDVAK VAN 28 APRIL TOT 4 JUNI 1975 ALSMEDE VANAF 1 SEPTEMBER 1977 GEEN RECHT HAD OP BELGISCHE WERKLOOSHEIDSUITKERING , EN DAT DE UITKERINGEN DIE ZIJ TIJDENS DIE TIJDVAKKEN HAD ONTVANGEN MOESTEN WORDEN TERUGBETAALD .

8 VAN DEZE BESCHIKKING GING BETROKKENE IN BEROEP BIJ DE ARBEIDSRECHTBANK TE CHARLEROI EN VERVOLGENS IN HOGER BEROEP BIJ HET ARBEIDSHOF TE BERGEN , DAT IN HOOFDZAAK WENST TE VERNEMEN :

- OF ARTIKEL 51 EEG-VERDRAG EN DE VERORDENINGEN NRS . 1408/71 EN 574/72 ALDUS MOETEN WORDEN UITGELEGD , DAT HET VERENIGBAAR IS MET DE DOELSTELLIN GEN VAN HET VERDRAG INDIEN EEN MIGREREND WERKNEMER IN EEN LID-STAAT WAAR HIJ NIET MEER ARBEIDSONGESCHIKT WORDT GEACHT , KRACHTENS NATIONALE ANTI-CUMULATIEBEPALINGEN EEN WERKLOOSHEIDSUITKERING WORDT ONTZEGD OP GROND DAT HIJ IN EEN ANDERE LID-STAAT EEN MET INACHTNEMING VAN DE COMMUNAUTAIRE VERORDENINGEN VOLGENS DE BEPALINGEN INZAKE PRORATABEREKENING VASTGESTELD INVALIDITEITSPENSIOEN ONTVANGT ;

- ZO JA , OF DEZE SITUATIE ZELF NIET HET GEVOLG IS VAN HET FEIT DAT EEN INVALIDITEITSPENSIOEN KRACHTENS VERORDENING NR . 1408/71 IS TOEGEKEND ZODAT DEZE VERORDENING DE DOOR ARTIKEL 51 EEG-VERDRAG GEWILDE BESCHERMENDE WERKING MIST EN DUS STRIJDIG IS MET DE DOELSTELLINGEN VAN HET EEG-VERDRAG .

9 ZOWEL UIT DE BEWOORDINGEN VAN DE EERSTE VRAAG VAN HET HOF TE BERGEN ALS UIT DE OVERWEGINGEN VAN ZIJN ARREST BLIJKT DAT DE TOEKENNING VAN EEN WERKLOOSHEIDSUITKERING AAN DE MIGRERENDE WERKNEMER OVER WIENS GEVAL HET HEEFT TE OORDELEN , AFHANGT VAN DIENS ARBEIDSGESCHIKTHEID , EN DAT DE INSTANTIES VAN DE STAAT WAAR OM TOEKENNING VAN DE UITKERING WORDT VERZOCHT , ERVAN UITGAAN DAT DEZE ARBEIDSGESCHIKHEID BESTAAT .

10 UITSLUITEND OP GROND DAT DE BETROKKENE IN EEN ANDERE LID-STAAT EEN OVEREENKOMSTIG DE VERORDENINGEN NRS . 1408/71 EN 574/72 VASTGESTELD INVALIDITEITSPENSIOEN ONTVANGT , HEBBEN DE BEVOEGDE ORGANEN VAN DE LID-STAAT WAARIN OM WERKLOOSHEIDSUITKERINGEN VOOR DEZE WERKNEMER WORDT VERZOCHT , DEZE GEWEIGERD KRACHTENS EEN BEPALING VAN HUN NATIONALE WETTELIJKE REGELING .

11 VOOR EEN ANTWOORD OP DE EERSTE VRAAG VAN HET ARBEIDSHOF TE BERGEN MOET DERHALVE WORDEN NAGEGAAN OF , GELET OP DE DOELSTELLINGEN VAN HET VERDRAG , DE TOEKENNING VAN EEN VOLGENS DE VOORWAARDEN VAN DE BETROKKEN COMMUNAUTAIRE VERORDENINGEN VASTGESTELD EN BEREKEND INVALIDITEITSPENSIOEN AAN EEN MIGREREND WERKNEMER , DOOR EEN ANDERE LID-STAAT DAN WAARIN DEZE WERKT , ERTOE MAG LEIDEN DAT DEZE WERKNEMER GEEN RECHT MEER HEEFT OP EEN UITKERING VAN ANDERE AARD DIE HIJ OP GROND VAN DE ENKELE WETGEVING VAN DE STAAT VAN TEWERKSTELLING ZOU HEBBEN ONTVANGEN , WAREN DE COMMUNAUTAIRE VERORDENINGEN NIET OP HEM VAN TOEPASSING GEWEEST .

12 DE ARTIKELEN 48 TOT EN MET 51 EEG-VERDRAG HEBBEN TEN DOEL , HET VRIJE VERKEER VAN WERKNEMERS BINNEN DE GEMEENSCHAP TE VERZEKEREN . DE VERORDENINGEN NRS . 1408/71 EN 574/72 - VASTGESTELD KRACHTENS ARTIKEL 51 EEG-VERDRAG - GEVEN AAN DE IN DAT ARTIKEL VASTGESTELDE BEGINSELEN UITVOERING OP HET VLAK VAN DE SOCIALE ZEKERHEID .

13 VOLGENS DE RECHTSPRAAK VAN HET HOF KUNNEN MIGRERENDE WERKNEMERS WELISWAAR BEPERKINGEN WORDEN OPGELEGD ALS TEGENWICHT VAN DE SOCIALE-ZEKERHEIDSVOORDELEN DIE ZIJ ONTLENEN AAN DE COMMUNAUTAIRE VERORDENINGEN EN DIE ZIJ ZONDER DEZE NIET ZOUDEN KUNNEN VERWERVEN , DOCH HET DOEL VAN DE ARTIKELEN 48 TOT EN MET 51 EEG-VERDRAG ZOU NIET WORDEN BEREIKT INDIEN DE TOEPASSING VAN DEZE VERORDENINGEN LEIDDE TOT AFSCHAFFING OF VERMINDERING VAN SOCIALE-ZEKERHEIDSVOORDELEN DIE EEN WERKNEMER AAN DE ENKELE WETGEVING VAN EEN LID-STAAT ONTLEENT .

14 HET ZOU IMMERS IN STRIJD ZIJN MET DE STREKKING VAN DE ARTIKELEN 48 TOT EN MET 51 EEG-VERDRAG , INDIEN BEPALINGEN BEDOELD OM HET VERKEER VAN MIGRERENDE WERKNEMERS TE VERGEMAKKELIJKEN , DIT IN WERKELIJKHEID BEMOEILIJKTEN , DOOR DE BETROKKENEN VOORDELEN TE ONTZEGGEN DIE ZIJ HADDEN KUNNEN GENIETEN ZONDER DEZE VERDRAGSBEPALINGEN EN DE DOOR DE RAAD TER UITVOERING DAARVAN VASTGESTELDE VOORSCHRIFTEN .

15 VOLGENS ARTIKEL 12 , LID 2 , VAN VERORDENING NR . 1408/71 ZIJN ' ' DE BEPALINGEN INZAKE VERMINDERING , SCHORSING OF INTREKKING WAARIN DE WETGEVING VAN EEN LID-STAAT VOORZIET INGEVAL VAN SAMENLOOP VAN EEN UITKERING MET ANDERE UITKERINGEN VAN SOCIALE ZEKERHEID OF MET ANDERE INKOMSTEN , . . . OP DE RECHTHEBBENDE VAN TOEPASSING , ZELFS INDIEN HET GAAT OM UITKERINGEN WELKE OP GROND VAN DE WETGEVING VAN EEN ANDERE LID-STAAT ZIJN VERWORVEN ' ' . MAAR GELET OP DE ZOJUIST GENOEMDE STREKKING VAN DE ARTIKELEN 48 TOT EN MET 51 , KUNNEN DEZE BEPALINGEN NIET WORDEN GEACHT TE GELDEN VOOR DE NATIONALE WETTELIJKE REGELING VAN EEN LID-STAAT DIE , VOOR DE TOEKENNING VAN EEN WERKLOOSHEIDSUITKERING WAARAAN DE VOORWAARDE IS VERBONDEN DAT DE BETROKKENE ARBEIDSGESCHIKT IS , GEEN REKENING HOUDT MET DE WERKELIJKE FYSIEKE TOESTAND VAN DE WERKNEMER OP DE DAG DAT DEZE WERKLOOS WORDT , MAAR VOLGENS WELKE DE OMSTANDIGHEID DAT DE MIGRERENDE WERKNEMER VOORDIEN IN EEN ANDERE LID-STAAT EEN INVALIDITEITSPENSIOEN IS TOEGEKEND OVEREENKOMSTIG DE BEPALINGEN VAN GEMEENSCHAPSRECHT EN OP DE GRONDSLAG VAN DOOR DE EERSTE LID-STAAT VERSTREKTE GEGEVENS , HET BEWIJS VORMT VAN ARBEIDSONGESCHIKTHEID .

16 MITSDIEN MOET OP DE EERSTE VRAAG VAN HET ARBEIDSHOF TE BERGEN WORDEN GEANTWOORD DAT ARTIKEL 51 EEG-VERDRAG EN DE VERORDENINGEN NRS . 1408/71 EN 574/72 VAN DE RAAD ALDUS ZIJN UIT TE LEGGEN , DAT INDIEN VOLGENS DE NATIONALE WETTELIJKE REGELING VAN EEN LID-STAAT HET RECHT VAN EEN MIGRERENDE WERKNEMER OP WERKLOOSHEIDSUITKERING AFHANKELIJK IS VAN ZIJN ARBEIDSGESCHIKTHEID EN DE BEVOEGDE INSTANTIES VAN BEDOELDE LID-STAAT DEZE ARBEIDSGESCHIKTHEID HEBBEN ERKEND , DEZE INSTANTIES DE BETROKKEN WERKNEMER DE WERKLOOSHEIDSUITKERING NIET MOGEN WEIGEREN OP GROND DAT HIJ IN EEN ANDERE LID-STAAT EEN VOLGENS GEMEENSCHAPSRECHTELIJKE REGELS INZAKE SAMENTELLING EN PRORATABEREKENING VASTGESTELD INVALIDITEITSPENSIOEN ONTVANGT .

17 GEZIEN HET ANTWOORD OP DE EERSTE VRAAG VAN HET ARBEIDSHOF TE BERGEN BEHOEFT NIET TE WORDEN INGEGAAN OP DE TWEEDE VRAAG , DIE BETREKKING HEEFT OP DE GELDIGHEID VAN VERORDENING NR . 1408/71 IN HET LICHT VAN DE DOELSTELLINGEN VAN HET VERDRAG , EN DIE VAN SUBSIDIAIRE AARD IS .

HET HOF VAN JUSTITIE ,

UITSPRAAK DOENDE OP DE DOOR HET ARBEIDSHOF TE BERGEN BIJ ARREST VAN 3 APRIL 1981 GESTELDE VRAGEN , VERKLAART VOOR RECHT :

ARTIKEL 51 EEG-VERDRAG , VERORDENING NR . 1408/71 VAN DE RAAD VAN 14 JUNI 1971 BETREFFENDE DE TOEPASSING VAN DE SOCIALE-ZEKERHEIDSREGELIN GEN OP LOONTREKKENDEN EN HUN GEZINNEN , DIE ZICH BINNEN DE GEMEENSCHAP VERPLAATSEN , EN VERORDENING NR . 574/72 TOT VASTSTELLING VAN DE WIJZE VAN TOEPASSING VAN VOORGAANDE VERORDENING , MOETEN ALDUS WORDEN UITGELEGD DAT INDIEN VOLGENS DE NATIONALE WETTELIJKE REGELING VAN EEN LID-STAAT HET RECHT VAN EEN MIGREREND WERKNEMER OP WERKLOOSHEIDSUITKERING AFHANKELIJK IS VAN ZIJN ARBEIDSGESCHIKTHEID EN DE BEVOEGDE INSTANTIES VAN BEDOELDE LID-STAAT DEZE ARBEIDSGESCHIKTHEID HEBBEN ERKEND , DEZE INSTANTIES DE BETROKKEN WERKNEMER DE WERKLOOSHEIDSUITKERING NIET MOGEN WEIGEREN OP GROND DAT HIJ IN EEN ANDERE LID-STAAT EEN VOLGENS DE GEMEENSCHAPSRECHTELIJKE REGELS INZAKE SAMENTELLING EN PRORATABEREKENING VASTGESTELD INVALIDITEITSPENSIOEN ONTVANGT .

1 . AAN MIGRERENDE WERKNEMERS KUNNEN BEPERKINGEN WORDEN OPGELEGD ALS TEGENGEWICHT VAN DE SOCIALE ZEKERHEIDSVOORDELEN DIE ZIJ ONTLENEN AAN DE COMMUNAUTAIRE VERORDENINGEN DIE ZIJ ZONDER DEZE NIET ZOUDEN KUNNEN VERWERVEN , DOCH HET DOEL VAN DE ARTIKELEN 48-51 EEG-VERDRAG ZOU NIET WORDEN BEREIKT INDIEN DE TOEPASSING VAN DEZE VERORDENINGEN LEIDDE TOT AFSCHAFFING OF VERMINDERING VAN SOCIALE ZEKERHEIDSVOORDELEN DIE EEN WERKNEMER AAN DE ENKELE WETGEVING VAN EEN LID-STAAT ONTLEENT .

2 . ARTIKEL 51 EEG-VERDRAG EN DE VERORDENINGEN NRS . 1408/71 EN 574/72 VAN DE RAAD MOETEN ALDUS WORDEN UITGELEGD DAT INDIEN VOLGENS DE NATIONALE WETTELIJKE REGELING VAN EEN LID-STAAT HET RECHT VAN EEN MIGREREND WERKNE MER OP WERKLOOSHEIDSUITKERING AFHANKELIJK IS VAN ZIJN ARBEIDSGESCHIKTHEID EN DE BEVOEGDE INSTANTIES VAN BEDOELDE LID-STAAT DEZE ARBEIDSGESCHIKT- HEID HEBBEN ERKEND , DEZE INSTANTIES DE BETROKKEN WERKNEMER DE WERKLOOS HEIDSUITKERING NIET MOGEN WEIGEREN OP GROND DAT HIJ IN EEN ANDERE LID-STAAT EEN VOLGENS DE GEMEENSCHAPSRECHTELIJKE REGELS INZAKE SAMENTELLING EN PRO-RATABEREKENING VASTGESTELD INVALIDITEITSPENSIOEN ONTVANGT .

1 . SOCIALE ZEKERHEID VAN MIGRERENDE WERKNEMERS - GEMEENSCHAPSREGELING - BEPERKING VAN AAN COMMUNAUTAIRE VERORDENINGEN ONTLEENDE VOORDELEN - BEHOUD VAN ENKEL KRACHTENS NATIONALE WETGEVING VERKREGEN VOORDELEN

( EEG-VERDRAG , ARTIKELEN 48-51 )

2 . SOCIALE ZEKERHEID VAN MIGRERENDE WERKNEMERS - UITKERINGEN - NATIONALE ANTI-CUMULATIEBEPALINGEN - WERKLOOSHEIDSUITKERING - RECHT VOLGENS NATIONALE WET AFHANKELIJK VAN ARBEIDSGESCHIKTHEID - ARBEIDSGESCHIKTHEID ERKEND - WEIGERING UITKERING OP GROND DAT ANDERE LID-STAAT INVALIDITEITSPENSIOEN TOEKENT - ONTOELAATBAARHEID

( EEG-VERDRAG , ARTIKEL 51 ; VERORDENINGEN NRS . 1408/71 , ARTIKEL 12 , LID 2 , EN 574/72 )

KOSTEN

18 DE KOSTEN DOOR DE ITALIAANSE REGERING , DE BELGISCHE REGERING EN DE COMMISSIE WEGENS INDIENING HUNNER OPMERKINGEN BIJ HET HOF GEMAAKT , KUNNEN NIET VOOR VERGOEDING IN AANMERKING KOMEN .

19 TEN AANZIEN VAN DE PARTIJEN IN HET HOOFDGEDING IS DE PROCEDURE ALS EEN ALDAAR GEREZEN INCIDENT TE BESCHOUWEN , ZODAT DE NATIONALE RECHTERLIJKE INSTANTIE OVER DE KOSTEN HEEFT TE BESLISSEN .

IN ZAAK 79/81 ,

BETREFFENDE EEN VERZOEK AAN HET HOF KRACHTENS ARTIKEL 177 EEG-VERDRAG VAN HET ARBEIDSHOF TE BERGEN , IN HET ALDAAR AANHANGIG GEDING TUSSEN

MARGHERITA BACCINI

EN

RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING ( RVA ),

OM EEN PREJUDICIELE BESLISSING OVER DE UITLEGGING VAN VERORDENING NR . 1408/71 VAN DE RAAD BETREFFENDE DE TOEPASSING VAN DE SOCIALE ZEKERHEIDSREGELINGEN OP LOONTREKKENDEN EN HUN GEZINNEN , DIE ZICH BINNEN DE GEMEENSCHAP VERPLAATSEN , EN VAN VERORDENING NR . 574/72 TOT VASTSTELLING VAN DE WIJZE VAN TOEPASSING VAN VERORDENING NR . 1408/71 , EN , SUBSIDIAIR OVER DE GELDIGHEID VAN VERORDENING NR . 1408/71 IN HET LICHT VAN ARTIKEL 51 EEG-VERDRAG ,