Home

Arrest van het Hof (Derde kamer) van 5 mei 1983.

Arrest van het Hof (Derde kamer) van 5 mei 1983.

1 BIJ VERZOEKSCHRIFT , INGEKOMEN TER GRIFFIE VAN HET HOF OP 8 JULI 1981 , HEEFT K . DITTERICH , AMBTENAAR VAN DE WETENSCHAPPELIJKE GROEP IN DE RANG A 5/8 BIJ HET GEMEENSCHAPPELIJK CENTRUM VOOR ONDERZOEK ( GCO ) TE ISPRA , BEROEP INGESTELD STREKKENDE TOT :

1 . NIETIGVERKLARING VAN HET OP 20 DECEMBER 1979 OPGESTELDE BEOORDELINGSRAPPORT BETREFFENDE VERZOEKER OVER DE PERIODE 1 JULI 1975 TOT 30 JUNI 1977 , EN VAN HET BESLUIT VAN DE BEOORDELAAR IN BEROEP VAN 22 OKTOBER 1980 TOT VASTSTELLING VAN DE DEFINITIEVE VERSIE VAN DIT RAPPORT . OVEREENKOMSTIG HET IN HET VERZOEKSCHRIFT GEMAAKTE VOORBEHOUD HEEFT VERZOEKER IN REPLIEK ZIJN CONCLUSIE VERRUIMD EN VERZOCHT OM NIETIGVERKLARING VAN HET UITDRUKKELIJK BESLUIT VAN 11 AUGUSTUS 1981 WAARBIJ DE COMMISSIE , NA INSTELLING VAN HET ONDERHAVIGE BEROEP , ZIJN KLACHT VAN 1 DECEMBER 1980 HEEFT VERWORPEN ;

2.VEROORDELING VAN DE COMMISSIE AAN VERZOEKER EEN BEDRAG VAN BFR 500 000 TE BETALEN TER VERGOEDING VAN DE MATERIELE EN IMMATERIELE SCHADE DOOR HEM ALS GEVOLG VAN DIT BEOORDELINGSRAPPORT GELEDEN . IN REPLIEK HEEFT VERZOEKER EVENWEL VERKLAARD , ZICH VOOR DE HOOGTE VAN DE SCHADEVERGOEDING WAAROP HIJ AANSPRAAK KAN MAKEN , TE REFEREREN AAN HET OORDEEL VAN HET HOF ;

3.SUBSIDIAIR VORDERT VERZOEKER , DAT DE COMMISSIE HET GEHELE DOSSIER BETREFFENDE HET IN GEDING ZIJNDE BEOORDELINGSRAPPORT ZAL OVERLEGGEN EN DAT DE IN VOORMELD RAPPORT AANGEBRACHTE VERMELDINGEN DOOR GETUIGEN ZULLEN WORDEN GEVERIFIEERD .

2 BLIJKENS HET DOSSIER WAS VERZOEKER TOT 1 JANUARI 1977 WERKZAAM BIJ DEPARTEMENT C , AFDELING CHEMIE , VAN HET GCO TE ISPRA ; MET INGANG VAN DIE DATUM WERD HIJ TEWERKGESTELD BIJ DEPARTEMENT A .

3 OP 20 DECEMBER 1979 WERD DOOR G . R . BISHOP , DIRECTEUR VAN DEPARTEMENT C VAN HET GCO , NA RAADPLEGING VAN DE HOOFDEN VAN DE DIENSTEN WAARBIJ VERZOEKER WAS TEWERKGESTELD , EEN BEOORDELINGSRAPPORT VAN VERZOEKER OPGESTELD OVER DE PERIODE 1 JULI 1975 TOT 30 JUNI 1977 .

4 DIT RAPPORT BEVAT EEN ALGEMENE BEOORDELING , VOLGENS WELKE VERZOEKER EEN TE GERINGE BEREIDHEID TOT SAMENWERKING ZOU VERTONEN , HOEWEL ZIJN ' ' BEKWAAMHEID ' ' EN ' ' PRESTATIES ' ' ALS ' ' HOGER DAN NORMAAL ' ' EN ZIJN ' ' GEDRAG IN DE DIENST ' ' ALS ' ' NORMAAL ' ' WORDEN AANGEMERKT .

5 GEBRUIK MAKEND VAN DE IN ARTIKEL 43 , TWEEDE ALINEA , AMBTENARENSTATUUT VOORZIENE MOGELIJKHEID , AAN HET BEOORDELINGSRAPPORT OPMERKINGEN TOE TE VOEGEN , VERLANGDE VERZOEKER DAT DE AANTEKENING VAN DE BEOORDELAAR INZAKE EEN TE GERINGE BEREIDHEID TOT SAMENWERKING ZOU WORDEN GESCHRAPT , EN WENDDE HIJ ZICH TOT DE BEOORDELAAR IN BEROEP , R . MAS , PLAATSVERVANGEND DIRECTEUR-GENERAAL VAN HET GCO EN DIRECTEUR VAN DE INRICHTING TE ISPRA . LAATSTGENOEMDE BEVESTIGDE EVENWEL HET BEOORDELINGSRAPPORT OP 26 MAART 1980 .

6 DAAROP DEED VERZOEKER OP 31 MAART 1980 EEN BEROEP OP HET PARITAIR BEOORDELINGSCOMITE , DAT OP 15 JULI 1980 ADVIES UITBRACHT . VASTSTELLENDE DAT VERZOE KERS ' ' GEDRAG IN DE DIENST ' ' MET ' ' NORMAAL ' ' WAS BEOORDEELD , TERWIJL DIT GEDRAG IN HET VORIGE BEOORDELINGSRAPPORT , OVER DE PERIODE 1973-1975 , ALS ' ' HOGER DAN NORMAAL ' ' WAS AANGEMERKT , VERZOCHT HET PARITAIR BEOORDELINGSCOMITE DE BEOORDELAAR IN BEROEP , MAS , DE BEOORDELING VAN VERZOEKERS GEDRAG NADER TOE TE LICHTEN .

7 DAAROP VULDE MAS OP 22 OKTOBER 1980 HET BEOORDELINGSRAPPORT AAN MET DE OPMERKING , DAT DE AANGEVOCHTEN BEOORDELING BERUSTTE OP DE OMSTANDIGHEID DAT VERZOEKER ZICH GEDURENDE DE BEOORDELINGSPERIODE SYSTEMATISCH HAD VERZET TEGEN ELK BESLUIT VAN ZIJN HIERARCHIEKE MEERDEREN DAT HEM RAAKTE .

8 BIJ NOTA VAN 1 DECEMBER 1980 DIENDE VERZOEKER KRACHTENS ARTIKEL 90 , LID 2 , AMBTENARENSTATUUT EEN KLACHT IN TEGEN HET BESLUIT VAN HET TOT AANSTELLING BEVOEGDE GEZAG VAN 22 OKTOBER 1980 HOUDENDE VASTSTELLING VAN DE DEFINITIEVE VERSIE VAN HET BEOORDELINGSRAPPORT . NADAT DE ADMINISTRATIE GEDURENDE MEER DAN VIER MAANDEN NIET OP DEZE KLACHT HAD GEREAGEERD , STELDE VERZOEKER HET ONDERHAVIGE BEROEP IN .

DE VORDERING TOT NIETIGVERKLARING VAN HET BEOORDELINGSRAPPORT

9 IN ZIJN SCHRIFTELIJKE OPMERKINGEN HEEFT VERZOEKER AANGEVOERD , DAT DE BEOORDELAAR IN BEROEP DE BEOORDELING VAN HET GEDRAG IN DE DIENST NIET MOCHT MOTIVEREN , AANGEZIEN DAARVOOR DE WAARDERING ' ' NORMAAL ' ' WAS TOEGEKEND , ALSMEDE DAT HET BEOORDELINGSRAPPORT NIET IN ZIJN MOEDERTAAL WAS GESTELD . BEIDE MIDDELEN ZIJN TER TERECHTZITTING INGETROKKEN , ZODAT ZIJ NIET BEHOEVEN TE WORDEN ONDERZOCHT .

10 VERZOEKER STELT DAT DE ALGEMENE BEOORDELING , VOLGENS WELKE ZIJN BEREIDHEID TOT SAMENWERKING ONTOEREIKEND WAS , OP EEN ONJUISTE WAARDERING VAN DE FEITEN BERUST EN INNERLIJK TEGENSTRIJDIGD IS . DE OMSTANDIGHEID DAT HIJ IN HET BETROKKEN TIJDVAK IN SAMENWERKING MET ENKELE COLLEGA ' S EEN AANTAL STUDIES HEEFT GEPUBLICEERD , ZOU IN TEGENSPRAAK ZIJN MET ZOWEL DE ALGEMENE BEOORDELING ALS DE OPMERKING VAN DE BEOORDELAAR IN BEROEP OVER VERZOEKERS SYSTEMATISCHE VERZET .

11 VOORTS BETOOGT VERZOEKER DAT INDIEN DE BEOORDELINGEN VAN DE EERSTE BEOORDELAAR EN VAN DE BEOORDELAAR IN BEROEP GERECHTVAARDIGD WAREN GEWEEST , DE BEOORDELING VAN ZIJN GEDRAG IN DE DIENST ' ' LAGER DAN NORMAAL ' ' HAD MOETEN LUIDEN , HETGEEN EVENWEL NIET HET GEVAL IS ; HET BEOORDELINGSRAPPORT BEVAT DERHALVE TEGENSTRIJDIGE BEOORDELINGEN EN WAARDERINGEN .

12 TENSLOTTE VOERT VERZOEKER AAN , DAT DEZE BEOORDELINGEN IN WERKELIJKHEID NIET ZIJN TERUG TE VOEREN OP ZIJN BEKWAAMHEID , PRESTATIES OF GEDRAG IN DE DIENST , MAAR OP EEN GESCHIL TUSSEN HEM EN DE ADMINISTRATIE NAAR AANLEIDING VAN DE AFWIJZING VAN ZIJN VERZOEK OM BEVORDERING , IN WELK GESCHIL HET HOF BIJ ARREST VAN 12 OKTOBER 1978 ( ZAAK 86/77 , JURISPR . 1978 , BLZ . 1855 ) UITSPRAAK HEEFT GEDAAN .

13 VOLGENS VASTE RECHTSPRAAK BEVATTEN BEOORDELINGSRAPPORTEN WAARDERINGEN DIE SLECHTS IN RECHTE KUNNEN WORDEN GETOETST WEGENS ONREGELMATIGHEDEN IN DE VORM , KENNELIJKE FEITELIJKE ONJUISTHEDEN OF MISBRUIK VAN DE BEOORDELINGSVRIJHEID VAN DEGENEN DIE BIJ HET OPMAKEN VAN DEZE RAPPORTEN BETROKKEN ZIJN .

14 WAT DE BEWEERDELIJKE TEGENSTRIJDIGHEDEN BETREFT MOET IN DE EERSTE PLAATS WORDEN OPGEMERKT , DAT DE PUBLIKATIE VAN STUDIES IN SAMENWERKING MET BEPAALDE COLLEGA ' S BLIJK MOGE GEVEN VAN DE GESCHIKTHEID VAN BETROKKENE VOOR BEPAALDE SOORTEN WERKZAAMHEDEN IN GROEPSVERBAND , DOCH NIET NOODZAKELIJKERWIJS DUIDT OP EEN ZELFDE BEREIDWILLIGHEID TOT SAMENWERKING BINNEN DE DIENST . DE BEOORDELING VAN DE EERSTE BEOORDELAAR IS DERHALVE NIET TEGENSTRIJDIG . IN DE TWEEDE PLAATS MOET WORDEN OPGEMERKT DAT BETROKKENE NIET BESTRIJDT , ONDANKS ONTVANGEN OPDRACHTEN ONDERZOEKSWERKZAAMHEDEN TEN BEHOEVE VAN DOOR DE RAAD GESTAAKTE PROGRAMMA ' S TE HEBBEN VOORTGEZET . DEZE HOUDING WAS VOOR DE BEOORDELAAR IN BEROEP VOLDOENDE GROND , AAN VERZOEKERS ' ' GEDRAG IN DE DIENST ' ' EEN LAGERE WAARDERING TOE TE KENNEN DAN HEM IN HET VORIGE BEOORDELINGSRAPPORT WAS TOEGEKEND . DE BEOORDELING VAN DE BEOORDELAAR IN BEROEP EN DE WAARDERING VAN VERZOEKERS ' ' GEDRAG IN DE DIENST ' ' ZIJN DERHALVE EVENMIN MET ELKAAR IN TEGENSPRAAK .

15 DE OVERIGE BEZWAREN VAN VERZOEKER HEBBEN GEEN BETREKKING OP KENNELIJKE FEITELIJKE ONJUISTHEDEN DIE OBJECTIEF KUNNEN WORDEN GEVERIFIEERD , NOCH OP OBJECTIEF TE TOETSEN WAARDERINGEN OF BEOORDELINGEN , MAAR BETREFFEN WAARDEOORDELEN WAARVAN DE JUISTHEID GEZIEN DE AARD EN DE INHOUD VAN DEZE OORDELEN , AAN CONTROLE DOOR HET HOF IS ONTTROKKEN .

16 ONDER DEZE OMSTANDIGHEDEN MOETEN VERZOEKERS GRIEVEN WORDEN VERWORPEN , ZONDER DAT ER TERMEN AANWEZIG ZIJN OM , ZOALS VERZOEKER SUBSIDIAIR HEEFT GEVORDERD , EEN ONDERZOEK IN TE STELLEN NAAR DE JUISTHEID VAN DE IN HET BEOORDELINGSRAPPORT VERVATTE KRITIEK , DE COMMISSIE TE VERZOEKEN OM OVERLEGGING VAN HET GEHELE DOSSIER BETREFFENDE HET ONDERHAVIGE BEOORDELINGSRAPPORT , EN IN HET BEOORDELINGSRAPPORT VERVATTE BEOORDELINGEN DOOR GETUIGEN TE VERIFIEREN .

DE VORDERING TOT NIETIGVERKLARING VAN DE UITDRUKKELIJKE AFWIJZING VAN VERZOEKERS KLACHT

17 VERZOEKER VORDERT VOORTS NIETIGVERKLARING VAN DE UITDRUKKELIJKE AFWIJZING VAN DE DOOR HEM OP 1 DECEMBER 1980 OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 90 , LID 2 , VAN HET STATUUT INGEDIENDE KLACHT . DEZE AFWIJZING ZOU ONREGELMATIG ZIJN WEGENS SCHENDING VAN DE BEPALINGEN VAN DE GIDS VOOR DE BEOORDELING 1971 , DIE VAN TOEPASSING WAS OP DE BEOORDELINGSPERIODEN TUSSEN 1969 EN 1977 .

18 VOLGENS DE ALGEMENE OPMERKING OP BLADZIJDE 187 VAN DE GIDS VOOR DE BEOORDELING 1971 KAN DE AMBTENAAR ' ' VANAF HET MOMENT DAT HET NEGATIEVE ADVIES VAN HET PARITAIRE BEOORDELINGSCOMITE ( ZIE PUNT C.3.A ) OF DE LAATSTE BESLISSING VAN DE BEOORDELAAR IN BEROEP ( ZIE PUNT C.3.B ) OFFICIEEL AAN ( HEM ) IS MEDEGEDEELD , . . . EEN KLACHT KRACHTENS ARTIKEL 90 VAN HET STATUUT INDIENEN . HET PARITAIRE BEOORDELINGSCOMITE WORDT OVER DEZE KLACHT GERAADPLEEGD . VERVOLGENS IS HET DE TAAK VAN DE COMMISSIE , ALS HET TOT AANSTELLING BEVOEGDE GEZAG , UITSPRAAK TE DOEN OVER DE INGEDIENDE KLACHT ' ' .

19 HET MOGE JUIST ZIJN , DAT VERZOEKERS KLACHT TEGEN HET BESLUIT TOT VASTSTELLING VAN DE DEFINITIEVE VERSIE VAN HET BEOORDELINGSRAPPORT IN STRIJD MET VOORNOEMDE AANWIJZINGEN NIET AAN HET PARITAIR BEOORDELINGSCOMITE IS VOORGELEGD , DOCH DEZE OMSTANDIGHEID KAN IN HET ONDERHAVIGE GEVAL NIET ALS SCHENDING VAN EEN WEZENLIJK VORMVOORSCHRIFT WORDEN AANGEMERKT . HET PARITAIR BEOORDELINGSCOMITE WAS IMMERS REEDS VAN VERZOEKERS GEVAL IN KENNIS GESTELD EN DE BEOORDELAAR IN BEROEP HAD HET BEOORDELINGSRAPPORT OP ADVIES VAN DIT COMITE AANGEVULD .

20 MITSDIEN MOETEN DE IN REPLIEK GEFORMULEERDE VORDERINGEN WORDEN AFGEWEZEN .

DE VORDERING TOT TOEKENNING VAN SCHADEVERGOEDING

21 VERZOEKER VOERT AAN DAT HET AANGEVOCHTEN BEOORDELINGSRAPPORT , DAT BETREKKING HEEFT OP DE PERIODE 1975-1977 EN UITERLIJK EIND 1977 GEREED HAD MOETEN ZIJN , PAS OP 29 DECEMBER 1979 DOOR DE BEOORDELAAR WERD ONDERTEKEND .

DEZE VERTRAGING WERD VOLGENS VERZOEKER NOG VERGROOT , DOORDAT HET ADVIES VAN HET PARITAIR BEOORDELINGSCOMITE VAN 15 JULI 1980 IN STRIJD MET DE BEPALINGEN VAN DE GIDS VOOR DE BEOORDELING PAS OP 22 OKTOBER WERD OPGEVOLGD .

22 DEZE DIENSTFOUT ZOU VERGOEDING VAN DE VEROORZAAKTE MATERIELE EN IMMATERIELE SCHADE RECHTVAARDIGEN .

23 VOLGENS ARTIKEL 43 VAN HET STATUUT MOET VAN IEDERE AMBTENAAAR TEN MINSTE OM DE TWEE JAAR EEN BEOORDELINGSRAPPORT WORDEN OPGESTELD INZAKE DIENS BEKWAAMHEID , PRESTATIES EN GEDRAG IN DE DIENST .

24 DIT RAPPORT MOET TEN BEHOEVE VAN DE GOEDE ADMINISTRATIE EN RATIONALISATIE VAN DE DIENSTEN VAN DE GEMEENSCHAP EN TER WAARBORGING VAN DE BELANGEN VAN DE AMBTENAREN VERPLICHT WORDEN OPGEMAAKT . TELKENS WANNEER DE LOOPBAAN VAN EEN AMBTENAAR DOOR HET HIERARCHISCH GEZAG IN AANMERKING WORDT GENOMEN , VORMT HET EEN ONONTBEERLIJK BEOORDELINGSCRITERIUM .

25 EEN VAN DE GEBIEDENDE PLICHTEN VAN DE ADMINISTRATIE IS DERHALVE , ERVOOR TE ZORGEN DAT DIT RAPPORT PERIODIEK OP HET DOOR HET STATUUT VOORGESCHREVEN TIJDSTIP EN OP DEUGDELIJKE WIJZE WORDT OPGEMAAKT . GESTELD KAN WORDEN DAT DE ADMINISTRATIE DAARTOE OVER EEN REDELIJKE TERMIJN BESCHIKT EN DAT IEDERE OVERSCHRIJDING VAN DIE TERMIJN HAAR RECHTVAARDIGING MOET VINDEN IN HET BESTAAN VAN BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN .

26 UIT DE PROCESSTUKKEN ALSOOK UIT DE TER TERECHTZITTING GEMAAKTE OPMERKINGEN BLIJKT , DAT HET TOT AANSTELLING BEVOEGDE GEZAG VAN HET GCO TE ISPRA IN CASU DE REDELIJKE TERMIJN WAAROVER ZIJ BESCHIKTE VOOR HET OPSTELLEN VAN VERZOEKERS BEOORDELING , RUIMSCHOOTS HEEFT OVERSCHREDEN , EN DAT ZIJ NIET HET BESTAAN HEEFT KUNNEN AANTONEN VAN BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN DIE DEZE OVERSCHRIJDING RECHTVAARDIGEN .

27 ONDER DEZE OMSTANDIGHEDEN HEEFT VERZOEKER TERECHT AANGEVOERD , DAT DE ADMINISTRATIE EEN FOUT HEEFT GEMAAKT WAARVOOR ZIJ AANSPRAKELIJK KAN WORDEN GESTELD .

28 VERZOEKER HEEFT WELISWAAR NIET AANGETOOND DAT DEZE FOUT EEN BEVORDERING WAARVOOR HIJ IN AANMERKING HAD KUNNEN KOMEN , IN DE WEG HEEFT GESTAAN OF VERTRAAGD , DOCH WEL DAT HIJ IMMATERIELE SCHADE HEEFT GELEDEN DOORDAT ZIJN PERSOONSDOSSIER ONDEUGDELIJK EN ONVOLLEDIG WAS . DE VORDERING TOT VERGOEDING VAN DEZE SCHADE IS DERHALVE GEGROND .

29 BIJ EEN JUISTE WAARDERING VAN DEZE SCHADE BEDRAAGT DE DOOR DE COMMISSIE AAN VERZOEKER TE BETALEN VERGOEDING BFR 20 000 .

HET HOF VAN JUSTITIE ( DERDE KAMER ),

RECHTDOENDE :

1 . VERWERPT HET BEROEP TOT NIETIGVERKLARING VAN HET BEOORDELINGSRAPPORT .

2.VERWERPT HET BEROEP TOT NIETIGVERKLARING VAN HET UITDRUKKELIJK BESLUIT VAN 11 AUGUSTUS 1981 .

3.VERSTAAT DAT DE COMMISSIE EEN VERGOEDING VAN BFR 20 000 ZAL BETALEN WEGENS DE VERTRAAGDE OPSTELLING VAN HET BEOORDELINGSRAPPORT .

4.VERWIJST DE COMMISSIE IN DE KOSTEN .

1 . BEOORDELINGSRAPPORTEN BEVATTEN WAARDERINGEN DIE SLECHTS IN RECHTE KUNNEN WORDEN GETOETST WEGENS ONREGELMATIGHEDEN IN DE VORM , KENNELIJKE FEITELIJKE ONJUISTHEDEN OF MISBRUIK VAN DE BEOORDELINGSVRIJHEID VAN DEGENEN DIE BIJ HET OPMAKEN VAN DEZE RAPPORTEN BETROKKEN ZIJN .

HET DOOR EEN AMBTENAAR INGESTELDE BEROEP TEGEN EEN BEOORDELINGSRAPPORT KAN NIET SLAGEN VOORZOVER DE GRIEVEN GEEN BETREKKING HEBBEN OP KENNELIJKE FEITELIJKE ONJUISTHEDEN DIE OBJECTIEF KUNNEN WORDEN GEVERIFIEERD , NOCH OP OBJECTIEF TE TOETSEN WAARDERINGEN OF BEOORDELINGEN , MAAR WAARDEOORDELEN BETREFFEN WAARVAN DE JUISTHEID , GEZIEN DE AARD EN INHOUD VAN DEZE OORDELEN , AAN CONTROLE DOOR HET HOF IS ONTTROKKEN .

2.VOLGENS ARTIKEL 43 VAN HET STATUUT MOET VAN IEDERE AMBTENAAR TEN MINSTE OM DE TWEE JAAR EEN BEOORDELINGSRAPPORT WORDEN OPGESTELD INZAKE DIENS BEKWAAMHEID , PRESTATIES EN GEDRAG IN DE DIENST .

DIT RAPPORT MOET TEN BEHOEVE VAN DE GOEDE ADMINISTRATIE EN RATIONALISATIE VAN DE DIENSTEN VAN DE GEMEENSCHAP EN TER WAARBORGING VAN DE BELANGEN VAN DE AMBTENAREN VERPLICHT WOR- DEN OPGEMAAKT . TELKENS WANNEER DE LOOPBAAN VAN EEN AMBTENAAR DOOR HET HIERARCHISCH GEZAG IN AANMERKING WORDT GENOMEN , VORMT HET EEN ONONTBEERLIJK BEOORDELINGSCRITERIUM .

EEN VAN DE GEBIEDENDE PLICHTEN VAN DE ADMINISTRATIE IS DERHALVE , ERVOOR TE ZORGEN DAT DIT RAPPORT PERIODIEK OP HET DOOR HET STATUUT VOORGESCHREVEN TIJDSTIP EN OP DEUGDELIJKE WIJZE WORDT OPGEMAAKT . GESTELD KAN WORDEN DAT DE ADMINISTRATIE DAARTOE OVER EEN REDELIJKE TERMIJN BESCHIKT EN DAT IEDERE OVERSCHRIJDING VAN DIE TERMIJN HAAR RECHTVAARDIGING MOET VINDEN IN HET BESTAAN VAN BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN .

3.INDIEN DE ADMINISTRATIE DE REDELIJKE TERMIJN WAAROVER ZIJ BESCHIKT VOOR HET OPSTELLEN VAN DE BEOORDELING VAN EEN AMBTENAAR , RUIMSCHOOTS OVERSCHRIJDT EN NIET HET BESTAAN KAN AANTONEN VAN BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN DIE DEZE OVERSCHRIJDING RECHTVAARDIGEN , BEGAAT ZIJ EEN FOUT WAARVOOR ZIJ AANSPRAKELIJK KAN WORDEN GESTELD .

1 . AMBTENAREN - BEOORDELING - BEOORDELINGSRAPPORTEN - RECHTERLIJKE TOETSING - GRENZEN

( AMBTENARENSTATUUT , ART . 43 )

2 . AMBTENAREN - BEOORDELING - BEOORDELINGSRAPPORTEN - DOEL - OPMAKING - VERPLICHTING VAN ADMINISTRATIE - VERTRAAGDE OPMAKING - OVERSCHRIJDING VAN REDELIJKE TERMIJN - RECHTVAARDIGING NOODZAKELIJK

( AMBTENARENSTATUUT , ART . 43 )

3 . AMBTENAREN - BEOORDELING - BEOORDELINGSRAPPORTEN - VERTRAAGDE OPMAKING - ERNSTIGE EN ONGERECHTVAARDIGDE OVERSCHRIJDING VAN REDELIJKE TERMIJN - FOUT WAARVOOR ADMINISTRATIE AANSPRAKELIJK KAN WORDEN GESTELD

( AMBTENARENSTATUUT , ART . 43 )

KOSTEN

30 INGEVOLGE ARTIKEL 69 , PARAGRAAF 2 , VAN HET REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING MOET DE IN HET ONGELIJK GESTELDE PARTIJ IN DE KOSTEN WORDEN VERWEZEN . INGEVOLGE ARTIKEL 70 VAN HET REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING BLIJVEN DE DOOR DE INSTELLINGEN TER ZAKE VAN BEROEPEN VAN PERSONEELSLEDEN DER GEMEENSCHAPPEN GEMAAKTE KOSTEN EVENWEL TE HAREN LASTE . GELET OP DE VERTRAGING WAARMEE DE ADMINISTRATIE TE ISPRA HET BEOORDELINGSRAPPORT HEEFT OPGESTELD ALSOOK DE OMSTANDIGHEID DAT DEZE FOUT BIJ HERHALING WORDT BEGAAN , DIENT DE COMMISSIE IN DE KOSTEN TE WORDEN VERWEZEN .

IN ZAAK 207/81 ,

KUNO DITTERICH , VERTEGENWOORDIGD DOOR M . SLUSNY , ADVOCAAT TE BRUSSEL , DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TE LUXEMBURG BIJ E . ARENDT , ADVOCAAT ALDAAR , CENTRE LOUVIGNY , RUE PHILIPPE-II , 34 B ,

VERZOEKER ,

TEGEN

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN , VERTEGENWOORDIGD DOOR HAAR GEMACHTIGDEN J . PIPKORN EN H . VAN LIER , LID VAN HAAR JURIDISCHE DIENST , DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TE LUXEMBURG BIJ O . MONTALTO , LID VAN HAAR JURIDISCHE DIENST , BATIMENT JEAN MONNET , KIRCHBERG ,

VERWEERSTER ,

BETREFFENDE EEN VERZOEK OM NIETIGVERKLARING VAN VERZOEKERS BEOORDELINGSRAPPORT OVER DE PERIODE 1 JULI 1975 TOT 30 JUNI 1977 , EEN VERZOEK OM SCHADEVERGOEDING WEGENS DE BIJ HET OPMAKEN VAN GENOEMD RAPPORT OPGETREDEN ONREGELMATIGHEDEN EN VERTRAGING , EN , SUBSIDIAIR , EEN VERZOEK , VERWEERSTER TE GELASTEN HET GEHELE DOSSIER BETREFFENDE HET BEOORDELINGSRAPPORT 1975 - 1977 OVER TE LEGGEN ALSMEDE DE VERIFICATIE DOOR GETUIGEN TE GELASTEN VAN EEN AANTAL IN HET VERZOEKSCHRIFT OMSCHREVEN FEITEN ,