Home

Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 7 oktober 1982.

Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 7 oktober 1982.

1 BIJ BESCHIKKING VAN 22 JULI 1981 , INGEKOMEN TEN HOVE OP 21 AUGUSTUS 1981 , HEEFT DE HIGH COURT OF JUSTICE TE LONDON KRACHTENS ARTIKEL 177 EEG-VERDRAG , EEN AANTAL VRAGEN GESTELD OVER DE UITLEGGING VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK DOUANETARIEF ( GDT ), MET NAME VAN POST 68.11 EN DE POSTONDERVERDELINGEN 39.02 C-XII EN 39.07 B-V-D .

2 DEZE VRAGEN ZIJN GEREZEN IN EEN VOOR GENOEMDE RECHTERLIJKE INSTANTIE AANHANGIG GESCHIL TUSSEN DE VENNOOTSCHAPPEN E . I . DU PONT DE NEMOURS INC . ( HIERNA : DU PONT ) EN DEWFIELD ENERZIJDS , EN DE COMMISSIONERS OF CUSTOMS AND EXCISE VAN HET VERENIGD KONINKRIJK ANDERZIJDS , OMTRENT DE TARIEFINDELING VAN EEN OP MARMER LIJKEND PRODUKT , CORIAN GENAAMD , NAAR GEWICHT BESTAANDE UIT ONGEVEER 66 % ALUMINIUMHYDROXIDE , VERKREGEN UIT BAUXIETERTS , ONGEVEER 33 % POLYMETHYLMETHACRYLAAT , EEN PLASTISCHE KUNSTSTOF , EN EEN ZEER GERING PERCENTAGE KATALYSATORS EN ANDERE HARDINGSMIDDELEN .

3 DU PONT EN DEWFIELD BETOGEN DAT DIT PRODUKT , ZIJNDE EEN WERK VAN ' ' KUNSTSTEEN ' ' , MOET WORDEN INGEDEELD ONDER POST 68.11 VAN HET GDT . VOLGENS DE COMMISSIONERS OF CUSTOMS AND EXCISE VALT HET DAARENTEGEN ONDER POSTONDERVERDELING 39.02 C-XII ( METHACRYLPOLYMEREN ) WANNEER HET IN DE VORM VAN PLATEN WORDT INGEVOERD , EN ONDER POSTONDERVERDELING 39.07 B-V-D ( WERKEN VAN STOFFEN BEDOELD BIJ DE POSTEN 39.01 TOT EN MET 39.06 ) WANNEER HET IN BEWERKTE VORM WORDT INGEVOERD .

4 VOOR DE TARIEFINDELING VAN CORIAN DIENT IN DE EERSTE PLAATS TE WORDEN GELET OP BEPALING 2B VAN DE ALGEMENE BEPALINGEN VOOR DE TOEPASSING VAN DE NOMENCLATUUR VAN HET GDT WELKE LUIDT : ' ' ONDER EEN IN EEN POST VERMELDE STOF WORDT NIET ALLEEN VERSTAAN DIE STOF IN ZUIVERE STAAT DOCH OOK VERMENGD OF VERBONDEN MET ANDERE STOFFEN . EVENZO WORDEN ONDER WERKEN VAN EEN GENOEMDE STOF NIET ALLEEN VERSTAAN DIE WERKEN , WELKE GEHEEL UIT DIE STOF BESTAAN , DOCH OOK WERKEN , WELKE GEDEELTELIJK UIT DIE STOF BESTAAN . DE VORENBEDOELDE MENGSELS EN SAMENGESTELDE WERKEN WORDEN INGEDEELD MET INACHTNEMING VAN DE ONDER 3 VERMELDE BEGINSELEN . ' '

5 VOOR ZOVER CORIAN EEN STOF , TE WETEN POLYMETHYLMETHACRYLAAT BEVAT , DIE ZOWEL IN DE ONDERVERDELINGEN 39.02 C-XII ALS 39.07 B-V-D WORDT VERMELD , KAN HET INGEVOLGE BEPALING 2 B OP HET EERSTE GEZICHT ONDER BEIDE ONDERVERDELINGEN WORDEN GERANGSCHIKT .

6 DAARENTEGEN KAN BIJ HET ANDERE BESTANDDEEL , ALUMINIUMHYDROXYDE NIET AAN POST 26.01 BETREFFENDE METAALERTSEN WORDEN GEDACHT , OOK ZAL ZOU MEN ALUMINIUMHYDROXYDE ALS GIBBSIET EN DUS ALS ERTS BESCHOUWEN . VOLGENS AANTEKENING 2 OP HOOFDSTUK 26 OMVAT DIT HOOFDSTUK IMMERS ALLEEN METAALERTSEN DIE ' ' GEEN ANDERE BEWERKINGEN HEBBEN ONDERGAAN DAN GEBRUIKELIJK IS IN DE METALLURGIE ' ' , HETGEEN DUIDELIJK NIET HET GEVAL IS BIJ HET IN CORIAN VERWERKTE GIBBSIET , DAT LANGS CHEMISCHE WEG IS VERKREGEN . POST 28.20 DIE ONDER MEER ALUMINIUMOXYDE EN ALUMINIUMHYDROXYDE OMVAT , IS EVENMIN VAN TOEPASSING GEZIEN AANTEKENING 1 OP HOOFDSTUK 28 , VOLGENS WELKE DIT HOOFDSTUK UITSLUITEND BETREKKING HEEFT OP ' ' GEISOLEERDE CHEMISCHE ELEMENTEN EN GEISOLEERDE CHEMISCH WELBEPAALDE VERBINDINGEN ' ' ; DEZE BESCHRIJVING GAAT EVENWEL NIET OP VOOR HET ALUMINIUMHYDROXYDE DAT IN CORIAN IS VERWERKT .

7 DE TARIEFPOSTEN WELKE VOOR DE INDELING VAN CORIAN NOG EEN ROL ZOU KUNNEN SPELEN , IS POST 68.11 , MITS DIT PRODUKT MAAR ALS ' ' KUNSTSTEEN ' ' KAN WORDEN BESCHOUWD , ZOALS DU PONT EN DEWFIELD BETOGEN .

8 IN HANDEL EN WETENSCHAP BESTAAT GEEN EENSTEMMIGHEID OVER DE UITLEGGING VAN DIT BEGRIP , AL SCHIJNT DE HEERSENDE OPVATTING TE ZIJN DAT ' ' KUNSTSTEEN NATUURSTEEN BEVAT . ' '

DEZE OPVATTING WORDT IN DE TOELICHTINGEN VAN DE INTERNATIONALE DOUANERAAD GEHULDIGD , WAARNAAR VOOR DE UITLEGGING VAN POSTEN VAN HET GDT MAG WORDEN VERWEZEN . VOLGENS DEZE TOELICHTINGEN WORDEN MET ' ' KUNSTSTEEN ' ' BEDOELD ' ' IMITATIES VAN NATUURSTEEN , WELKE ONDER ANDERE WORDEN VERKREGEN DOOR STUKKEN , KORRELS , GRUIS OF POEDER VAN NATUURSTEEN ( MARMER EN ANDERE KALKSTEENSOORTEN , GRANIET , PORFIER , SERPENTIJN , ENZ . . . .) SAMEN TE KITTEN MET BEHULP VAN CEMENT , VAN KALK OF VAN ANDERE BINDMIDDELEN , ZOALS BIJ VOORBEELD KUNSTMATIGE PLASTISCHE STOFFEN . ' '

9 DU PONT EN DEWFIELD HEBBEN AANGEVOERD DAT DE UITDRUKKING ' ' ONDER ANDERE ' ' ( ' ' USUALLY ' ' IN DE ENGELSE VERSIE ) DIE IN DE TOELICHTINGEN WORDT GEBEZIGD , IMPLICEERT DAT ER UITZONDERINGEN KUNNEN BESTAAN EN DAT DAARDOOR ZELFS PRODUKTEN DIE GEEN NATUURSTEEN BEVATTEN ALS ' ' KUNSTSTEEN ' ' KUNNEN WORDEN BESCHOUWD . DIT BETOOG KAN ECHTER NIET WORDEN AANVAARD . UIT DE PLAATSING VAN DE UITDRUKKING ' ' ONDER ANDERE ' ' IN DE ENGELSE EN FRANSE VERSIE KAN WORDEN AFGELEID DAT HOOGSTENS EEN UITZONDERING MAG WORDEN GEMAAKT VOOR HET GEBRUIK VAN EEN ANDER FABRICAGEPROCEDE DAN HET SAMENKITTEN VAN BINDMIDDELEN MET POEDER VAN NATUURSTEEN , DOCH NIET INGEVAL GEEN NATUURSTEEN IS GEBRUIKT .

10 UIT HET VORENOVERWOGENE VOLGT DAT VOOR DE INDELING VAN CORIAN ALLEEN DE ONDERVERDELINGEN 39.02 C-XII EN 39.07 B-V-D IN AANMERKING KOMEN .

11 DIT ZOU OVERIGENS NIET ANDERS ZIJN WANNEER MEN VAN DE HYPOTHESE ZOU UITGAAN DAT CORIAN OP HET EERSTE GEZICHT EVENEENS IN POST 68.11 VAN HET GDT KAN WORDEN INGEDEELD .

12 IN DAT GEVAL ZOU IMMERS ALGEMENE BEPALING 3 A TOEPASSELIJK ZIJN , VOLGENS WELKE ' ' DE POST MET DE MEEST SPECIFIEKE OMSCHRIJVING VOORRANG ( HEEFT ) BOVEN POSTEN MET EEN MEER ALGEMENE STREKKING . ' ' IN DE OPVATTING VAN DU PONT EN DEWFIELD NU OMVAT POST 68.11 ' ' ELKE STOF MET DE KENMERKEN VAN IMITATIE - NATUURSTEEN ' ' , ZODAT DIE POST DAARMEE EEN VEEL ALGEMENERE STREKKING KRIJGT DAN DE ONDERVERDELINGEN 39.02 C-XII EN 39.07 B-V-D .

13 AAN DE NATIONALE RECHTEN MOET DERHALVE WORDEN GEANTWOORD DAT DE BEPALINGEN VAN HET GDT ALDUS MOETEN WORDEN UITGELEGD , DAT HET PRODUKT MET DE NAAM CORIAN , NAAR GEWICHT BESTAANDE UIT ONGEVEER 66 % ALUMINIUMHYDROXYDE , ONGEVEER 33 % POLYMETHYLMETHACRYLAAT EN EEN ZEER GERING PERCENTAGE KATALYSATORS EN ANDERE HARDINGSMIDDELEN , ONDER POSTONDERVERDELING 39.02 C-XII VAN HET GDT VALT WANNEER HET IN PLATEN WORDT INGEVOERD , EN ONDER POSTONDERVERDELING 39.07 B-V-D WANNEER HET WORDT INGEVOERD IN DE VORM VAN UIT DAT PRODUKT VERVAARDIGDE WERKEN ; HET DIENT NIET ONDER ENIGE ANDERE POST VAN HET GDT TE WORDEN INGEDEELD .

HET HOF VAN JUSTITIE ,

UITSPRAAK DOENDE OP DE DOOR DE HIGH COURT OF JUSTICE BIJ BESCHIKKING VAN 22 JULI 1981 GESTELDE VRAGEN , VERKLAART VOOR RECHT :

DE BEPALINGEN VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK DOUANETARIEF MOETEN ALDUS WORDEN UITGELEGD , DAT HET PRODUKT MET DE NAAM CORIAN , NAAR GEWICHT BESTAANDE UIT ONGEVEER 66 % ALUMINIUMHYDROXYDE , ONGEVEER 33 % POLYMETHYLMETHACRYLAAT EN EEN ZEER GERING PERCENTAGE KATALYSATORS EN ANDERE HARDINGSMIDDELEN , VALT ONDER POSTONDERVERDELING 39.02 C-XII VAN HET GDT WANNEER HET IN PLATEN WORDT INGEVOERD , EN ONDER POSTONDERVERDELING 39.07 B-V-D WANNEER HET WORDT INGEVOERD IN DE VORM VAN UIT DAT PRODUKT VERVAARDIGDE WERKEN ; HET DIENT NIET ONDER ENIGE ANDERE POST VAN HET GDT TE WORDEN INGEDEELD .

DE BEPALINGEN VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK DOUANETARIEF MOETEN ALDUS WORDEN UITGELEGD , DAT HET PRODUKT MET DE NAAM CORIAN , NAAR GEWICHT BESTAANDE UIT ONGEVEER 66 % ALUMINIUMHYDROXYDE , ONGEVEER 33 % POLYMETHYLMETHACRYLAAT EN EEN ZEER GERING PERCENTAGE KATALYSATORS EN ANDERE HARDINGSMIDDELEN , VALT ONDER POSTONDERVERDELING 39.02 C-XII VAN HET GDT WANNEER HET IN PLATEN WORDT INGEVOERD , EN ONDER POSTONDERVERDELING 39.07 B-V-D WANNEER HET WORDT INGEVOERD IN DE VORM VAN UIT DAT PRODUKT VERVAARDIGDE WERKEN ; HET DIENT NIET ONDER ENIGE ANDERE POST VAN HET GFT TE WORDEN INGEDEELD .

GEMEENSCHAPPELIJK DOUANETARIEF - TARIEFPOSTEN - ' ' POLYMEREN ' ' EN ' ' COPOLYMEREN ' ' ALS BEDOELD IN POSTONDERVERDELINGEN 39.02 C-XII EN 39.07 B-V-D - BEGRIP - CORIAN DAARONDER BEGREPEN

KOSTEN

14 DE KOSTEN DOOR DE REGERING VAN HET VERENIGD KONINKRIJK EN DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN WEGENS INDIENING HUNNER OPMERKINGEN BIJ HET HOF GEMAAKT , KUNNEN NIET VOOR VERGOEDING IN AANMERKING KOMEN . TEN AANZIEN VAN PARTIJEN IN HET HOOFDGEDING IS DE PROCEDURE ALS EEN ALDAAR GEREZEN INCIDENT TE BESCHOUWEN , ZODAT DE NATIONALE RECHTERLIJKE INSTANTIE OVER DE KOSTEN HEEFT TE BESLISSEN .

IN ZAAK 234/81 ,

BETREFFENDE EEN VERZOEK AAN HET HOF KRACHTENS ARTIKEL 177 EEG-VERDRAG VAN DE HIGH COURT OF JUSTICE , QUEEN ' S BENCH DIVISION , COMMERCIAL COURT , IN HET ALDAAR AANHANGIG GEDING TUSSEN

E . I . DU PONT DE NEMOURS INC .

EN

DEWFIELD ( VENNOOTSCHAP MET ONBEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID , HANDELDRIJVENDE ONDER DE NAAM C.D . ( UK ) ), ENERZIJDS ,

EN

COMMISSIONERS OF CUSTOMS AND EXCISE , ANDERZIJDS ,

OM EEN PREJUDICIELE BESLISSING OVER DE UITLEGGING VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK DOUANETARIEF MET NAME POST 68.11 EN DE POSTONDERVERDELINGEN 39.02 C-XII EN 39.07 B-V-D ,