Home

Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 23 september 1982.

Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 23 september 1982.

1 BIJ BESCHIKKING VAN 14 OKTOBER 1981 , INGEKOMEN TEN HOVE OP 19 OKTOBER DAAROPVOLGENDE , HEEFT DE RAAD VAN BEROEP TE AMSTERDAM KRACHTENS ARTIKEL 177 EEG-VERDRAG HET HOF EEN VRAAG GESTELD OVER DE UITLEGGING VAN ARTIKEL 46 , LID 2 , VAN VERORDENING NR . 1408/71 VAN DE RAAD VAN 14 JUNI 1971 BETREFFENDE DE TOEPASSING VAN DE SOCIALE-ZEKERHEIDSREGELINGEN OP LOONTREKKENDEN EN HUN GEZINNEN , DIE ZICH BINNEN DE GEMEENSCHAP VERPLAATSEN ( PB L 149 VAN 1971 , BLZ . 2 ).

2 DEZE VRAAG IS GEREZEN IN EEN PROCEDURE TUSSEN EEN ONDERDAAN VAN EEN LID-STAAT VAN DE EEG EN HET BESTUUR VAN DE NIEUWE ALGEMENE BEDRIJFSVERENIGING - HET BEVOEGDE ORGAAN IN DE ZIN VAN VERORDENING NR . 1408/71 - , DAT HEEFT BESLIST DAT EEN VIJFJARIGE WERKLOOSHEIDSPERIODE ( 1948 TOT 1953 ), WAARIN DE BETROKKENE NIET TEGEN ARBEIDSONGESCHIKTHEID WAS VERZEKERD , NIET IN AANMERKING MOEST WORDEN GENOMEN BIJ DE BEREKENING VAN DE ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSUITKERING , TOEGEKEND OP GROND VAN GENOEMDE VERORDENING JUNCTO DE WET OP DE ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING ( WAO ).

3 BLIJKENS HET DOSSIER IS DE BETROKKENE , BUITEN DIE VIJF JAREN , VANAF 1934 AFWISSELEND WERKZAAM EN DUS VERZEKERD GEWEEST IN NEDERLAND EN IN DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND ; IN DIT LAATSTE LAND WERD HIJ IN 1978 ARBEIDSONGESCHIKT VERKLAARD .

4 VOLGENS DE WAO IS HET BEDRAG VAN DE UITKERING NIET AFHANKELIJK VAN DE DUUR VAN DE VERVULDE VERZEKERINGSTIJDVAKKEN , MAAR VAN DE MATE VAN ARBEIDSONGESCHIKTHEID EN DE HOOGTE VAN HET DAGLOON DAT DE BETROKKENE , WARE HIJ NIET ARBEIDSONGESCHIKT GEWEEST , HAD KUNNEN VERDIENEN . WANNEER EVENWEL HET RECHT OP UITKERINGEN SLECHTS KRACHTENS DE GEMEENSCHAPSVERORDENING IS VERKREGEN EN ER NA HET TIJDSTIP WAAROP DE BETROKKENE VOOR HET EERST IN EEN LID-STAAT VERZEKERD IS GEWEEST , EEN OF MEER VERZEKERINGSTIJDVAKKEN ZIJN UITGEVALLEN , WORDT INGEVOLGE HET BIJZONDER DAGLOONBESLUIT WAO HET DAGLOON NAAR EVENREDIGHEID VAN DIE ONTBREKENDE TIJDVAKKEN VERLAAGD .

5 KRACHTENS DIT BESLUIT NU VERLAAGDE DE BEDRIJFSVERENIGING HET VOLGENS DE ALGEMENE UITVOERINGSBEPALINGEN VAN DE WAO BEPAALDE DAGLOON VAN DE BETROKKENE OVEREENKOMSTIG DE VERHOUDING TUSSEN HET TIJDVAK WAARIN DEZE NIET VERZEKERD WAS GEWEEST , EN DE IN DE TWEE BETROKKEN LID-STATEN VERVULDE VERZEKERINGSTIJDVAKKEN . OP BASIS VAN DIT VERLAAGDE LOON WERDEN VERVOLGENS DE UITKERINGEN BEREKEND DIE DE BEDRIJFSVERENIGING OVEREENKOMSTIG HET BEPAALDE IN ARTIKEL 46 , LID 2 , VAN VERORDENING NR . 1408/71 HEEFT VERRICHT .

6 NADAT DE VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BEROEP TE AMSTERDAM VERZOEKERS BEROEP TEGEN DE BEREKENING VAN DE UITKERING HAD TOEGEWEZEN OP GROND DAT DE VERLAGING VAN HET DAGLOON IN STRIJD WAS MET VERORDENING NR . 1408/71 , DEED DE NIEUWE ALGEMENE BEDRIJFSVERENIGING VERZET DAARTEGEN BIJ DE RAAD ZELF , DIE DAAROP HET HOF VERZOCHT OM EEN PREJUDICIELE BESLISSING OVER DE VOLGENDE VRAAG :

' ' IS MET HET STELSEL VAN BEREKENING VAN UITKERINGEN INGEVOLGE ARTIKEL 46 , TWEEDE LID , VAN DE VERORDENING NR . 1408/71 VERENIGBAAR , DAT DE HOOGTE VAN DE UITKERING UIT EEN LID-STAAT , WAARVAN HET BEVOEGDE ORGAAN VOOR DE TOTSTANDKOMING VAN HET UITKERINGSRECHT ARTIKEL 45 , DERDE LID , VAN GENOEMDE VERORDENING MOET TOEPASSEN EN WAARVAN DE WETTELIJKE REGELING GESTELD WORDT TE BEHOREN TOT HET IN ARTIKEL 37 , EERSTE LID , VAN DE VERORDENING BEDOELDE TYPE , MEDE WORDT BEPAALD DOOR DE MATE WAARIN HET TIJDVAK , GELEGEN TUSSEN DE DATUM WAAROP DE BETROKKENE VOOR HET EERST IN ENIGE LID-STAAT VERZEKERD WERD , EN DE DATUM WAAROP DE ARBEIDSONGESCHIKTHEID IS INGETREDEN , GEVULD IS MET INGEVOLGE DE WETTELIJKE REGELINGEN DER LID-STATEN OF KRACHTENS DE VERORDENING VERZEKERDE TIJDVAKKEN , ALS GEVOLG WAARVAN DE RECHTEN WORDEN BEPERKT VAN BIJ UITSLUITING DIE WERKNEMERS , DIE ZICH NAAR EEN ANDERE LID-STAAT HEBBEN BEGEVEN?

' '

7 OM DEZE VRAAG TE KUNNEN BEANTWOORDEN , MOETEN DE IN CASU TOEPASSELIJKE BEPALINGEN VAN VERORDENING NR . 1408/71 NADER WORDEN ONDERZOCHT .

8 BIJLAGE III BIJ DE VERORDENING NOEMT DE WETTELIJKE REGELINGEN BEDOELD IN ARTIKEL 37 , LID 1 , VAN DE VERORDENING , VOLGENS WELKE HET BEDRAG VAN DE INVALIDITEITSUITSKERINGEN ONAFHANKELIJK IS VAN DE DUUR DER TIJDVAKKEN VAN VERZEKERING . BLIJKENS DEZE BIJLAGE BEHOORT DE NEDERLANDSE WET OP DE ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING TOT DIT TYPE , DOCH NIET DE OVEREENKOMSTIGE DUITSE WET .

9 ARTIKEL 40 VAN DE VERORDENING BEPAALT DAT DE BEPALINGEN VAN HOOFDSTUK 3 ( ARTIKELEN 44-51 , INZAKE OUDERDOMS- EN OVERLEVINGSPENSIOENEN ) VAN OVEREENKOMSTIGE TOEPASSING ZIJN OP INVALIDITEITSUITKERINGEN VOOR WERKNEMERS DIE ACHTEREENVOLGENS OF AFWISSELEND ONDERWORPEN ZIJN GEWEEST AAN DE WETTELIJKE REGELINGEN VAN TWEE OF MEER LID-STATEN , WAARVAN ER TENMINSTE EEN NIET TOT HET IN ARTIKEL 37 , LID 1 , BEDOELDE TYPE BEHOORT .

10 INDIEN DE WETTELIJKE REGELING VAN EEN LID-STAAT , DIE , ZOALS IN CASU DE BETROKKEN NEDERLANDSE WET , DE TOEKENNING VAN UITKERINGEN AFHANKELIJK STELT VAN DE VOORWAARDE DAT DE WERKNEMER AAN DEZE WETTELIJKE REGELING IS ONDERWORPEN OP HET TIJDSTIP WAAROP DE VERZEKERDE GEBEURTENIS ZICH VOORDOET , GEEN EISEN STELT BETREFFENDE DE DUUR VAN DE VERZEKERING , WORDT INGEVOLGE ARTIKEL 45 , LID 3 , VAN DE VERORDENING IEDERE WERKNEMER DIE NIET MEER AAN DEZE WETTELIJKE REGELING ONDERWORPEN IS , GEACHT DIT NOG STEEDS TE ZIJN OP HET TIJDSTIP WAAROP DE VERZEKERDE GEBEURTENIS ZICH VOORDOET , ZO HIJ , ONDER MEER , OP DAT TIJDSTIP AAN DE WETTELIJKE REGELING VAN EEN ANDERE LID-STAAT ONDERWORPEN IS .

11 ARTIKEL 46 , LID 2 , BEPAALT WELKE BEREKENINGSWIJZE MOET WORDEN TOEGEPAST INDIEN DE VOOR HET RECHT OP UITKERINGEN GESTELDE VOORWAARDEN SLECHTS MET INACHTNEMING VAN ARTIKEL 45 ZIJN VERVULD . VOLGENS HET BEPAALDE SUB A VAN DIT ARTIKELLID BEREKENT HET BEVOEGDE ORGAAN , ALVORENS TOT PRORATISATIE VAN DE UITKERINGEN OVER TE GAAN , HET THEORETISCHE BEDRAG VAN DE UITKERING WAAROP DE BETROKKENE AANSPRAAK ZOU KUNNEN MAKEN INDIEN ALLE TIJDVAKKEN VAN VERZEKERING WELKE ZIJN VERVULD KRACHTENS DE WETTELIJKE REGELINGEN VAN DE LID-STATEN WAARAAN DE WERKNEMER ONDERWORPEN IS GEWEEST , IN DE BETROKKEN LID-STAAT EN KRACHTENS DE OP DE DATUM VAN VASTSTELLING VAN DE UITKERING DOOR DIT ORGAAN TOEGEPASTE WETTELIJKE REGELING ZOUDEN ZIJN VERVULD . HIERAAN WORDT UITDRUKKELIJK TOEGEVOEGD : ' ' INDIEN HET BEDRAG VAN DE UITKERING VOLGENS DEZE WETTELIJKE REGELING ONAFHANKELIJK IS VAN DE DUUR DER TIJDVAKKEN VAN VERZEKERING , WORDT DIT BEDRAG BESCHOUWD ALS HET IN DEZE ALINEA BEDOELDE THEORETISCHE BEDRAG . ' '

12 UIT DIT ONDERZOEK BLIJKT DAT DE SITUATIE WAAROP HET HOOFDGEDING BETREKKING HEEFT , VOLLEDIG IS GEREGELD IN DE GEMEENSCHAPSVERORDENING , DIE HET ZONDER MEER MOGELIJK MAAKT HET THEORETISCHE BEDRAG VAST TE STELLEN DOOR TE RADE TE GAAN MET DE NATIONALE BEPALINGEN DIE HET BEDRAG BEPALEN VAN DE UITKERINGEN WAAROP EEN WERKNEMER UITSLUITEND OP GROND VAN DE NATIONALE WETGEVING RECHT HEEFT .

13 HET IS NIET IN OVEREENSTEMMING MET DEZE REGELING , DAT EEN LID-STAAT , VOOR DE VASTSTELLING VAN HET BEDRAG VAN DE UITKERINGEN IN DERGELIJKE GEVALLEN , BEPALINGEN INVOERT WAARDOOR DE BEREKENING VAN HET THEORETISCHE BEDRAG WORDT GEWIJZIGD IN DIE ZIN , DAT HET LAGER UITVALT DAN HET BEDRAG DAT UIT DE ALGEMENE BEPALINGEN VAN DE NATIONALE WETGEVING VOORTVLOEIT .

14 OP DE PREJUDICIELE VRAAG MOET MITSDIEN WORDEN GEANTWOORD , DAT HET NIET VERENIGBAAR IS MET HET STELSEL VAN BEREKENING VAN UITKERINGEN INGEVOLGE ARTIKEL 46 , LID 2 , VAN VERORDENING NR . 1408/71 , DAT HET BEVOEGDE ORGAAN VAN EEN LID-STAAT WAARVAN DE WETTELIJKE REGELING GESTELD WORDT TE BEHOREN TOT HET IN ARTIKEL 37 , LID 1 , VAN DE VERORDENING BEDOELDE TYPE , HET THEORETISCHE BEDRAG VAN DE ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSUITKERING BEPAALT NAAR DE MATE WAARIN HET TIJDVAK , GELEGEN TUSSEN DE DATUM WAAROP DE BETROKKENE VOOR HET EERST IN ENIGE LID-STAAT VERZEKERD WERD , EN DE DATUM WAAROP DE ARBEIDSONGESCHIKTHEID IS INGETREDEN , GEVULD IS MET INGEVOLGE DE WETTELIJKE REGELINGEN DER LID-STATEN OF KRACHTENS VOORNOEMDE VERORDENING VERZEKERDE TIJDSVAKKEN .

HET HOF VAN JUSTITIE ( TWEEDE KAMER ),

UITSPRAAK DOENDE OP DE DOOR DE RAAD VAN BEROEP TE AMSTERDAM BIJ BESCHIKKING VAN 14 OKTOBER 1981 GESTELDE VRAAG , VERKLAART VOOR RECHT :

HET IS NIET VERENIGBAAR MET HET STELSEL VAN BEREKENING VAN UITKERINGEN INGEVOLGE ARTIKEL 46 , LID 2 , VAN VERORDENING NR . 1408/71 , DAT HET BE VOEGDE ORGAAN VAN EEN LID-STAAT WAARVAN DE WETTELIJKE REGELING GESTELD WORDT TE BEHOREN TOT HET IN ARTIKEL 37 , LID 1 , VAN DE VERORDENING BEDOELDE TYPE , HET THEORETISCHE BEDRAG VAN DE ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSUITKERING BEPAALT NAAR DE MATE WAARIN HET TIJDVAK , GELEGEN TUSSEN DE DATUM WAAROP DE BETROKKENE VOOR HET EERST IN ENIGE LID-STAAT VERZEKERD WERD , EN DE DATUM WAAROP DE ARBEIDSONGESCHIKTHEID IS INGETREDEN , GEVULD IS MET INGEVOLGE DE WETTELIJKE REGELINGEN DER LID-STATEN OF KRACHTENS VOORNOEMDE VERORDENING VERZEKERDE TIJDVAKKEN .

HET IS NIET VERENIGBAAR MET HET STELSEL VAN BEREKENING VAN UITKERINGEN INGEVOLGE ARTIKEL 46 , LID 2 , VAN VERORDENING 1408/71 , DAT EEN LID-STAAT WAARVAN DE WETTELIJKE REGELING HET BEDRAG VAN DE INVALIDITEITSUITKERINGEN NIET AFHANKELIJK STELT VAN DE DUUR DER VERZEKERINGSTIJDVAKKEN , HET THEORETISCHE BEDRAG VAN DE ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSUITKERING BEPAALT NAAR DE MATE WAARIN HET TIJDVAK , GELEGEN TUSSEN DE DATUM WAAROP DE BETROKKENE VOOR HET EERST IN ENIGE LID-STAAT VERZEKERD WERD , EN DE DATUM WAAROP DE ARBEIDSONGESCHIKTHEID IS INGETREDEN , GEVULD IS MET INGEVOLGE DE WETTELIJKE REGELINGEN DER LID-STATEN OF KRACHTENS VOORNOEMDE VERORDENING VERZEKERDE TIJDVAKKEN .

HET IS NIET IN OVEREENSTEMMING MET DEZE REGELING , DAT EEN LID-STAAT , VOOR DE VASTSTELLING VAN HET BEDRAG VAN DE UITKERIN GEN IN DERGELIJKE GEVALLEN , BEPALINGEN INVOERT WAARDOOR DE BEREKENING VAN HET THEORETISCH BEDRAG WORDT GEWIJZIGD IN DIE ZIN , DAT HET LAGER UITVALT DAN HET BEDRAG DAT UIT DE ALGEMENE BEPALINGEN VAN DE NATIONALE WETGEVING VOORTVLOEIT .

SOCIALE ZEKERHEID VAN MIGRERENDE WERKNEMERS - INVALIDITEITSVERZEKERING - BEREKENING VAN UITKERINGEN - BEDRAG INVALIDITEITSUITKERINGEN ONAFHANKELIJK VAN DUUR VERZEKERINGSTIJDVAKKEN - VASTSTELLING VAN THEORETISCH BEDRAG - ONDERSCHEID TUSSEN VERZEKERINGSTIJDVAKKEN INGEVOLGE NATIONALE WETTELIJKE REGELINGEN EN TIJDVAKKEN INGEVOLGE GEMEENSCHAPSREGELINGEN - ONDERSCHEID MET ALS GEVOLG VERLAGING THEORETISCH BEDRAG TEN OPZICHTE VAN UIT NATIONALE REGELING VOORTVLOEIEND BEDRAG - ONTOELAATBAAR ONDERSCHEID

( VERORDENING NR . 1408/71 VAN DE RAAD , ART . 46 , LID 2 )

KOSTEN

DE KOSTEN DOOR DE REGERING VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN EN DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN WEGENS INDIENING HUNNER OPMERKINGEN BIJ HET HOF GEMAAKT , KUNNEN NIET VOOR VERGOEDING IN AANMERKING KOMEN . TEN AANZIEN VAN DE PARTIJEN IN HET HOOFDGEDING IS DE PROCEDURE ALS EEN ALDAAR GEREZEN INCIDENT TE BESCHOUWEN , ZODAT DE NATIONALE RECHTERLIJKE INSTANTIE OVER DE KOSTEN HEEFT TE BESLISSEN .

IN ZAAK 274/81 ,

BETREFFENDE EEN VERZOEK AAN HET HOF KRACHTENS ARTIKEL 177 EEG-VERDRAG VAN DE RAAD VAN BEROEP TE AMSTERDAM , IN HET ALDAAR AANHANGIG GEDING TUSSEN

C . G . BESEM , TE DUISBURG ( BONDSREPUBLIEK DUITSLAND ),

EN

BESTUUR VAN DE NIEUWE ALGEMENE BEDRIJFSVERENIGING ,

OM EEN PREJUDICIELE BESLISSING OVER DE UITLEGGING VAN ARTIKEL 46 VAN VERORDENING NR . 1408/71 VAN DE RAAD VAN 14 JUNI 1971 BETREFFENDE DE TOEPASSING VAN DE SOCIALE-ZEKERHEIDSREGELINGEN OP LOONTREKKENDEN EN HUN GEZINNEN , DIE ZICH BINNEN DE GEMEENSCHAP VERPLAATSEN , MET HET OOG OP EEN UITSPRAAK OVER DE VERENIGBAARHEID VAN DE NEDERLANDSE REGELING INZAKE DE BEREKENING VAN ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSUITKERINGEN MET GENOEMD ARTIKEL 46 ,