Home

Arrest van het Hof van 21 februari 1984.

Arrest van het Hof van 21 februari 1984.

1 BIJ OP 30 APRIL ONDERSCHEIDENLIJK 23 AUGUSTUS 1982 TER GRIFFIE VAN HET HOF INGEDIENDE REQUESTEN HEEFT DE WALZSTAHL VEREINIGUNG TE DUSSELDORF KRACHTENS ARTIKEL 33 , TWEEDE ALINEA , EGKS-VERDRAG BEROEP INGESTELD TOT NIETIGVERKLARING VAN ALGEMENE BESCHIKKING NR . 533/82 VAN DE COMMISSIE VAN 3 MAART 1982 HOUDENDE DERDE WIJZIGING VAN BESCHIKKING NR . 1831/81 TOT INVOERING VAN EEN STELSEL VAN TOEZICHT EN VAN EEN NIEUW QUOTASTELSEL VOOR DE VERVAARDIGING VAN BEPAALDE PRODUKTEN VOOR DE ONDERNEMINGEN VAN DE IJZER- EN STAALINDUSTRIE ( PB L 65 , BLZ . 6 ), ALSOOK VAN ALGEMENE BESCHIKKING NR . 1698/82 VAN DE COMMISSIE VAN 30 JUNI 1982 BETREFFENDE DE AANPASSING TEN BEHOEVE VAN BEPAALDE ONDERNEMINGEN VAN DE VERMINDERINGSPERCENTAGES VOOR CATEGORIE V VOOR HET DERDE KWARTAAL VAN 1982 ( PB L 191 , BLZ . 43 ).

2 BIJ OP 11 MEI ONDERSCHEIDENLIJK 31 AUGUSTUS 1982 INGEDIENDE REQUESTEN HEEFT DE VENNOOTSCHAP THYSSEN AKTIENGESELLSCHAFT ( HIERNA TE NOEMEN : THYSSEN AG ) TE DUISBURG KRACHTENS GENOEMDE BEPALING BEROEP INGESTELD TOT NIETIGVERKLARING VAN DE OP 30 MAART ONDERSCHEIDENLIJK 20 JULI 1982 TOT HAAR GERICHTE INDIVIDUELE BESCHIKKINGEN VAN DE COMMISSIE BETREFFENDE DE REFERENTIEPRODUKTIECIJFERS EN DE PRODUKTIEQUOTA VOOR HET TWEEDE EN DERDE KWARTAAL VAN 1982 , VOOR ZOVER DE VERMINDERINGSPERCENTAGES VOOR CATEGORIE V BETREFFENDE . BEIDE BEROEPEN BERUSTEN IN HOOFDZAAK OP ONRECHTMATIGHEID VAN VOORMELDE ALGEMENE BESCHIKKINGEN NRS . 533/82 EN 1698/82 .

3 BIJ BESCHIKKING VAN 23 MAART 1983 HEEFT HET HOF WEGENS VERKNOCHTHEID DE VOEGING DER VIER ZAKEN , VOOR DE MONDELINGE BEHANDELING EN VOOR DE UITSPRAAK , GELAST .

4 AAN EEN BEHANDELING DER BEROEPEN DIENT EEN OVERZICHT VAN DE CONTEXT DER OMSTREDEN ALGMENE BESCHIKKINGEN VOORAF TE GAAN .

5 BIJ ALGEMENE BESCHIKKING NR . 2794/80 VAN 31 OKTOBER 1980 ( PB L 291 , BLZ . 1 ) HEEFT DE COMMISSIE , GECONFRONTEERD MET EEN UITGESPROKEN CRISISSIUTATIE OP DE STAALMARKT , KRACHTENS ARTIKEL 58 EGKS-VERDRAG EEN STELSEL VAN DRIEMAANDELIJKSE PRODUKTIEQUOTA VOOR DE IJZER- EN STAALONDERNEMINGEN VAN DE GEMEENSCHAP INGEVOERD . DIE REGELING HIELD IN DAT ER VOOR DE VERSCHILLENDE BETROKKEN CATEGORIEEN EENZELFDE , AAN DE DAADWERKELIJKE PRODUKTIE GEDURENDE EEN REFERENTIEPERIODE GERELATEERD EN VOOR ALLE ONDERNEMINGEN UNIFORM VERMINDERINGSPERCENTAGE ZOU WORDEN TOEGEPAST . VOORTS HIELD DE REGELING DE TOEPASSING VAN VERMINDERINGSPERCENTAGES IN VOOR HET GEDEELTE VAN DE PRODUKTIE DAT OP DE GEMEENSCHAPPELIJKE MARKT MOCHT WORDEN GELEVERD . DE BESCHIKKING VOORZAG EVENWEL OOK BEPAALDE UITZONDERINGEN OP HET STELSEL DER UNIFORME VERMINDERINGEN . ZO WERDEN DE REFERENTIEPRODUKTIECIJFERS VERHOOGD TEN BEHOEVE VAN ONDERNEMINGEN DIE ZICH , MET NAME DOOR IN DE LIJN VAN HET IJZER- EN STAALBELEID VAN DE GEMEENSCHAP GENOMEN MAATREGELEN , IN BEPAALDE SITUATIES BEVONDEN . VOORTS WERD DE COMMISSIE IN ARTIKEL 14 DER BESCHIKKING BEVOEGD VERKLAARD TOT AANPASSING VAN DE BEPALINGEN ENER BESCHIKKING OP AANVRAAG VAN EEN ONDERNEMING DIE ZICH DOOR DE PRODUKTIE- OF LEVERINGSBEPERKINGEN DIE BIJ DE BESCHIKKING OF HAAR UITVOERINGSMAATREGELEN WERDEN OPGELEGD , VOOR UITZONDERLIJKE MOEILIJKHEDEN GEPLAATST ZAG .

6 TOEN DE GELDIGHEIDSDUUR VAN HET STELSEL VAN BESCHIKKING NR . 2794/80 OP 30 JUNI 1981 AFLIEP , HEEFT DE COMMISSIE ALGEMENE BESCHIKKING NR . 1831/81 VAN 24 JUNI 1981 TOT INVOERING VAN EEN STELSEL VAN TOEZICHT EN VAN EEN NIEUW QUOTASTELSEL VOOR DE VERVAARDIGING VAN BEPAALDE PRODUKTEN VAN DE ONDERNEMINGEN VAN DE IJZER- EN STAALINDUSTRIE ( PB L 180 , BLZ . 1 ) VASTGESTELD . WAREN ALLE LICHTE PROFIELEN ( WALSDRAAD , BETONSTAAL EN STAAFSTAAL ) BIJ BESCHIKKING NR . 2794/80 IN DE AAN HET QUOTASTELSEL ONDERWORPEN CATEGORIE IV ONDERGEBRACHT , BIJ BESCHIKKING NR . 1831/81 WERDEN ZIJ VERDEELD IN DE DRIE CATEGORIEEN IV ( WALSDRAAD ), V ( BETONSTAAL ) EN VI ( OVERIG STAAFSTAAL ) DIE NIET ONDER HET QUOTASTELSEL , MAAR ONDER EEN STELSEL VAN TOEZICHT VIELEN . MAAR ENKELE DAGEN LATER , OP 3 JULI 1981 , BRACHT DE COMMISSIE IN HAAR ALGEMENE BESCHIKKING NR . 1832/81 ( PB L 184 , BLZ . 1 ) BETONSTAAL EN STAAFSTAAL OPNIEUW ONDER HET QUOTASTELSEL .

7 EVENALS IN BESCHIKKING NR . 2794/80 WAS GESCHIED , WERD DE GESTRENGHEID VAN HET STELSEL VAN UNIFORME VERMINDERINGSPERCENTAGES IN BESCHIKKING NR . 1831/81 IN DIER VOEGE VERLICHT DAT ER VOOR ONDERNEMINGEN DIE ZICH IN BEPAALDE OMSTANDIGHEDEN BEVONDEN , EEN VERHOGING VAN DE REFERENTIEPRODUKTIECIJFERS WERD VOORZIEN , TERWIJL DE COMMISSIE IN ARTIKEL 14 BEVOEGD VERKLAARD WERD TOT AANPASSING OVER TE GAAN OP VERZOEK VAN EEN ONDERNEMING DIE ZICH DOOR DE OMVANG VAN DE VERMINDERINGSPERCENTAGES VOOR EEN BEPAALD KWARTAAL VOOR UITZONDERLIJKE MOEILIJKHEDEN GEPLAATST ZAG . TOEN EVENWEL BIJ BESCHIK KING NR . 1832/81 BETONSTAAL EN STAAFSTAAL OPNIEUW ONDER HET QUOTASTELSEL WERD GEBRACHT , HEEFT MEN TEVENS DE BEVOEGDHEID VAN BETROKKENEN OM ZICH , WAT DE VERVAARDIGING VAN DIE PRODUKTEN BETREFT , OP ARTIKEL 14 TE BEROEPEN , IN DIE ZIN BEPERKT , DAT HET TOTALE REFERENTIEPRODUKTIECIJFER VOOR DE CATEGORIEEN V EN VI MINDER DAN 60 000 TON PER JAAR MOEST BEDRAGEN .

8 ANDERZIJDS IS DE COMMISSIE IN ARTIKEL 16 , LID 1 , VAN BESCHIKKING NR . 1831/81 EEN NIEUWE MACHTIGINGSGRONDSLAG GEBODEN :

' ' INDIEN ZICH OP DE IJZER- EN STAALMARKT INGRIJPENDE WIJZIGINGEN VOORDOEN OF DE TOEPASSING VAN DEZE BESCHIKKING OP ONVOORZIENE MOEILIJKHEDEN STUIT , ZAL DE COMMISSIE LANGS DE WEG VAN EEN ALGEMENE BESCHIKKING DE VEREISTE AANPASSING AANBRENGEN . ' '

9 IN DE EERSTE DER OMSTREDEN ALGEMENE BESCHIKKINGEN , TE WETEN IN BESCHIKKING NR . 533/82 VAN 3 MAART 1982 , HEEFT DE COMMISSIE KRACHTENS ARTIKEL 16 , LID 1 , VAN BESCHIKKING NR . 1831/81 , EEN UITZONDERING GEMAAKT OP DE UNIFORME VERMINDERINGSPERCENTAGES VOOR HET TWEEDE KWARTAAL VAN 1982 , ZOALS DIE BIJ DE OP DEZELFDE DAG GEPUBLICEERDE ALGEMENE BESCHIKKING NR . 532/82 ( PB L 65 , BLZ . 5 ) WAREN VASTGESTELD . DE UITZONDERING IS IN DE NAVOLGENDE BEWOORDINGEN VERVAT :

' ' VOOR DE PRODUCENTEN WIER TOTALE PRODUKTIE ( VAN ONDER DE QUOTERING VALLENDE PRODUKTEN ) IN 1981 700 000 TON NIET HEEFT OVERSCHREDEN EN WIER PRODUKTIE VAN DE CATEGORIEEN IV , V EN VI TEN MINSTE 90 % VAN HUN TOTALE PRODUKTIE OMVAT , WORDEN DE IN . . . BESCHIKKING NR . 532/82/EGKS VOOR HET TWEEDE KWARTAAL 1982 GENOEMDE EN OP CATEGORIE V BETREKKING HEBBENDE VERMINDERINGSPERCENTAGES VOOR DE VASTSTELLING VAN DE PRODUKTIEQUOTA EN VAN HET GEDEELTE VAN DE PRODUKTIEQUOTA DAT OP DE GEMEENSCHAPPELIJKE MARKT MAG WORDEN GELEVERD VERMINDERD MET VIJF PROCENTPUNTEN , INDIEN DE PRODUKTIE VAN CATEGORIE V IN 1981 TEN MINSTE 30 % VAN DE PRODUKTIE VAN DE CATEGORIEEN IV , V EN VI VERTEGENWOORDIGT . ' '

10 IN DE OVERWEGINGEN VAN DE CONSIDERANS VAN BESCHIKKING NR . 533/82 WORDT DE REGELING ALS VOLGT GEMOTIVEERD :

' ' . . .

2 . MET BETREKKING TOT BETONSTAAL , DAT ALS CATEGORIE V IN HET NIEUWE QUOTASTELSEL IS OPGENOMEN , MOESTEN ZEER HOGE VERMINDERINGSPERCENTAGES WORDEN VASTGESTELD ALS GEVOLG VAN DE ACHTERUITGANG VAN DE VRAAG DIE ZICH IN DE LOOP VAN DE TWEE LAATSTE KWARTALEN NIET ALLEEN HEEFT VOORTGEZET MAAR NOG WERD VERSCHERPT DOOR DE CONJUNCTURELE DEPRESSIE IN DE BOUWNIJVERHEID EN ALS GEVOLG VAN DE OMVANG VAN DE VOORRADEN . DEZE ACHTERUITGANG VAN DE VRAAG VOND DE LAATSTE WEKEN ZIJN WEERSLAG OP DE MARKT IN EEN INZINKING VAN DE PRIJZEN DIE IN SOMMIGE REGIO ' S VAN DE GEMEENSCHAP DUIDELIJK ONDER HET NIVEAU ZIJN GEDAALD DAT AAN DE DOELSTELLINGEN VAN DE COMMISSIE BEANTWOORDT ; OFSCHOON IN MINDER ERNSTIGE MATE TREFT DEZE ACHTERUITGANG OOK DE PRODUKTEN VAN CATEGORIE IV ( WALSDRAAD ) EN VI ( STAAFSTAAL ) WELKE IN DEZELFDE SECTOREN WORDEN AFGEZET EN VEELAL DOOR DEZELFDE ONDERNEMINGEN WORDEN VOORTGEBRACHT .

3.ER BESTAAT IN DE GEMEENSCHAP NAMELIJK EEN HELE REEKS KLEINE EN MIDDELGROTE ONDERNEMINGEN DIE BIJNA UITSLUITEND PRODUKTEN VAN DE CATEGORIEEN IV , V EN VI , VOORTBRENGEN WAARBIJ HET GEDEELTE DAT DE PRODUKTIE VAN BETONSTAAL VERTEGENWOORDIGT VRIJ AANZIENLIJK IS ; DEZE ONDERNEMINGEN ZIJN DUIDELIJK TE ONDERSCHEIDEN VAN ONDERNEMINGEN DIE DAARNAAST NOG VERSCHILLENDE ANDERE CATEGORIEEN PRODUKTEN VOORTBRENGEN EN DUS KUNNEN PROFITEREN VAN DE GUNSTIGERE SITUATIE OP DE MARKT VOOR DEZE PRODUKTEN , ENERZIJDS , EN DE ONDERNEMINGEN DIE UITSLUITEND ANDERE CATEGORIEEN PRODUKTEN VOORTBRENGEN , ANDERZIJDS .

4.IN BESCHIKKING NR . 1831/81/EGKS HEEFT DE COMMISSIE ERKEND DAT HET QUOTASTELSEL VOOR SOMMIGE ONDERNEMINGEN TOT BUITENGEWONE MOEILIJKHEDEN KON LEIDEN , ZOWEL WEGENS DE GERINGE OMVANG VAN HUN INSTALLATIES , ALSOOK DOOR HUN AFHANKELIJKHEID VAN SLECHTS ENKELE PRODUKTEN ' EN HEEFT ZIJ IN DEZE BESCHIKKING ARTIKEL 14 OPGENOMEN OM DE REFERENTIEPRODUKTIECIJFERS VAN DEZE ONDERNEMINGEN TE KUNNEN AANPASSEN INDIEN HET VERMINDERINGSPERCENTAGE EEN BEPAALDE DREMPEL OVERSCHRIJDT .

GEZIEN HET FEIT DAT HET VERMINDERINGSPERCENTAGE VOOR HET TWEEDE KWARTAAL 1982 VOOR BETONSTAAL ZEER HOOG IS , LIGT HET VOOR DE HAND DAT HET QUOTASTELSEL VOOR DE HIERBOVEN IN ALINEA 3 BEDOELDE ONDERNEMINGEN TOT BUITENGEWONE MOEILIJKHEDEN AANLEIDING ZAL GEVEN . DERHALVE DIENEN NU VOOR DEZE ONDERNEMINGEN MINDER BEZWARENDE QUOTA TE WORDEN VASTGESTELD .

5.AANGEZIEN HET AANTAL VAN DE HIERBOVEN IN ALINEA 3 BEDOELDE ONDERNEMINGEN GROOT IS , IS HET GEWENST OM VOOR DEZE PRODUCENTEN BIJ EEN ALGEMENE BESCHIKKING IN EEN VERLAGING DER VERMINDERINGSPERCENTAGES VOOR DE VASTSTELLING VAN DE QUOTA TE VOORZIEN .

6.DE VERERGERING VAN DE CONJUNCTURELE DEPRESSIE IN DE BOUWNIJVERHEID EN DE VERSCHERPING VAN DE ACHTERUITGANG VAN DE VRAAG EN VAN DE PRIJZEN VOOR BETONSTAAL BETEKENEN EEN INGRIJPENDE WIJZIGING OP DE IJZER- EN STAALMARKT ALS BEDOELD IN ARTIKEL 16 , LID 1 , VAN BESCHIKKING NR . 1831/81/EGKS . ' '

11 BIJ AFLOOP VAN DE GELDIGHEIDSDUUR VAN HET BIJ BESCHIKKING NR . 1831/81 INGEVOERDE QUOTASTELSEL HEEFT DE COMMISSIE ALGEMENE BESCHIKKING NR . 1696/82 VAN 30 JUNI 1982 , TOT VERLENGING VAN HET STELSEL VAN TOEZICHT EN PRODUKTIEQUOTA VOOR BEPAALDE PRODUKTEN VAN DE ONDERNEMINGEN VAN DE IJZER- EN STAAL INDUSTRIE ( PB L 191 , BLZ . 1 ), VASTGESTELD . IN DIE BESCHIKKING , WAARBIJ DE DRIE CATEGORIEEN LICHTE PROFIELEN ( WALSDRAAD , BETONSTAAL EN STAAFSTAAL ) ONDER DE QUOTAREGELING ZIJN GEBRACHT , ZIJN DE AFWIJKINGEN VAN HET STELSEL DER UNIFORME VERMINDERINGSPERCENTAGES , EN DE VOORWAARDEN WAARONDER DE COMMISSIE DAARVAN KRACHTENS ARTIKEL 14 KON AFWIJKEN , GEHANDHAAFD , MET DIEN VERSTANDE DAT HET PRODUKTIENIVEAU TEN HOOGSTE 100 000 TON ( VOORHEEN : 60 000 TON ) MOCHT BEDRAGEN . TENSLOTTE IS DAAR HET MACHTIGINGSVOORSCHRIFT VAN ARTIKEL 18 , LID 1 , VAN BESCHIKKING NR . 1696/82 , DAT IN DEZELFDE BEWOORDINGEN IS VERVAT ALS ARTIKEL 16 , LID 1 , VAN BESCHIKKING NR . 1831/81 .

12 OP GROND VAN DIE CLAUSULE HEEFT DE COMMISSIE , OP DEZELFDE DATUM ALS BESCHIKKING NR . 1696/82 , DE TWEEDE OMSTREDEN ALGEMENE BESCHIKKING , I.E . BESCHIKKING 1698/82 , VASTGESTELD . IN DIE BESCHIKKING IS EEN UITZONDERING VOORZIEN OP DE UNIFORME VERMINDERINGSPERCENTAGES VOOR HET DERDE KWARTAAL VAN 1982 , DIE BIJ ALGEMENE BESCHIKKING NR . 1697/82 , VAN DEZELFDE DATUM , ZIJN VASTGESTELD ( PB L 191 , BLZ . 42 ). DE UITZONDERING IS IN DEZELFDE BEWOORDINGEN VERVAT ALS VOORMELDE BESCHIKKING NR . 533/82 , MET DIEN VERSTANDE DAT VOORTS IS BEPAALD DAT EEN ONDERNEMING VOOR VERLAGING DER VERMINDERINGSPERCENTAGES ALS IN BESCHIKKING NR . 1698/82 VOORZIEN , NIET IN AANMERKING KOMT WANNEER TE HAREN AANZIEN VOOR DAT KWARTAAL EEN AANPASSING OP GROND VAN ARTIKEL 14 VAN BESCHIKKING NR . 1696/82 HEEFT PLAATSGEHAD . IN DE CONSIDERANS DER BESCHIKKING WORDT GEWEZEN OP DE VERSLECHTERING VAN DE SITUATIE OP DE MARKT VOOR BETONSTAAL , DIE ERTOE HAD GELEID DAT DE VERMINDERINGSPERCENTAGES IN HET DERDE KWARTAAL NOG MEER MOESTEN WORDEN VERHOOGD DAN IN HET TWEEDE KWARTAAL GESCHIED WAS . VOORTS WORDT HET VOLGENDE OVERWOGEN :

' ' . . .

3 . REEDS VOOR HET TWEEDE KWARTAAL VAN 1982 MOEST DE COMMISSIE VASTSTELLEN DAT DE TOEPASSING VAN HOGE VERMINDERINGSPERCENTAGES BUITENGEWONE MOEILIJKHEDEN ZOU VEROORZAKEN VOOR SOMMIGE KLEINE EN MIDDELGROTE ONDERNEMINGEN DIE BIJNA UITSLUITEND PRODUKTEN VAN DE CATEGORIEEN IV , V EN VI VOORTBRENGEN , WAARBIJ HET GEDEELTE DAT DE PRODUKTIE VAN BETONSTAAL VERTEGENWOORDIGT VRIJ AANZIENLIJK IS . OM DEZE REDEN HEEFT DE COMMISSIE BIJ BESCHIKKING NR . 533/82/EGKS VAN 3 MAART 1982 , TEN BEHOEVE VAN DEZE ONDERNEMINGEN DE VERMINDERINGSPERCENTAGES VOOR DAT KWARTAAL MET 5 PROCENTPUNTEN VERLAAGD , AANGEZIEN DE BETROKKEN ONDERNEMINGEN NIET AAN ALLE CRITERIA VOLDEDEN OM IN AANMERKING TE KOMEN VOOR TOEPASSING VAN ARTIKEL 14 VAN BESCHIKKING NR . 1831/81/EGKS , ZOALS DEZE WERD GEWIJZIGD BIJ BESCHIKKING NR . 1832/81/EGKS .

. . .

5.DE VERSLECHTERING VAN DE SITUATIE OP DE MARKT VOOR BETONSTAAL EN DE HIERUIT VOORTVLOEIENDE NOODZAAK UITZONDERLIJK HOGE VERMINDERINGSPERCENTAGES VOOR DIT PRODUKT VAST TE STELLEN BETEKENEN EEN INGRIJPENDE WIJZIGING OP DEZE MARKT EN VEROORZAKEN MOEILIJKHEDEN BIJ DE TOEPASSING VAN HET QUOTASTELSEL , WAARVOOR ARTIKEL 14 VAN BESCHIKKING NR . 1696/82/EGKS SLECHTS VOOR EEN DEEL UITKOMST BIEDT . DERHALVE DIENT OP GROND VAN ARTIKEL 18 , LID 1 , VAN DIE BESCHIKKING TOT EEN AANPASSING VAN DE BESCHIKKING VOOR HET DERDE KWARTAAL VAN 1982 TE WORDEN OVERGEGAAN . ' '

13 VOOR HET VIERDE KWARTAAL VAN 1982 , WAARIN HET VERMINDERINGSPERCENTAGE VOOR BETONSTAAL OP HET NIVEAU VAN HET VOORAFGAANDE KWARTAAL BLEEF LIGGEN , HEEFT DE COMMISSIE GEEN ALGEMENE UITZONDERING MAAR VOOR DE IN BEIDE OMSTREDEN BESCHIKKINGEN BEDOELDE ONDERNEMINGEN VOORZIEN . WEL HEEFT ZIJ DE IN ARTIKEL 14 VAN HAAR BESCHIKKING NR . 1696/82 GESTELDE GRENZEN GEWIJZIGD TENEINDE , OP VERZOEK VAN DIE ONDERNEMINGEN , EN NA EEN VAN GEVAL TOT GEVAL IN TE STELLEN ONDERZOEK , TE HUNNEN BEHOEVE TOT AANPASSINGEN TE KUNNEN OVERGAAN .

14 VASTSTAAT DAT BESCHIKKINGEN NRS . 533/82 EN 1698/82 OM DE DAARIN VERMELDE SPECIFIEKE REDENEN , UITSLUITEND KONDEN WORDEN INGEROEPEN DOOR DE ONDERNEMINGEN DIE HIERNA ALS ' ' MONOPRODUCENTEN ' ' WORDEN AANGEDUID . DIE ONDERNEMINGEN VERVAARDIGEN VRIJWEL UITSLUITEND PRODUKTEN VAN DE CATEGORIEEN IV , V EN VI , IN DE REGEL UIT SCHROOT EN MET GEBRUIKMAKING VAN EEN TECHNIEK DIE NIET OP DE VERVAARDIGING VAN ANDERE PRODUKTEN VAN DE IJZER- EN STAALINDUSTRIE IS BEREKEND . BESCHIKKINGEN NRS . 533/82 EN 1698/82 GELDEN NIET VOOR ' ' GEINTEGREERDE ' ' ONDERNEMINGEN ALS THYSSEN AG EN DE TOT DE WALZSTAHL VEREINIGUNG TOEGETREDEN BEDRIJVEN . ANDERS DAN DIE DER MONOPRODUCENTEN OMSPANT DE PRODUKTIE VAN GEINTEGREERDE ONDERNEMINGEN EEN HEEL GAMMA VAN PRODUKTEN , TERWIJL BETONSTAAL EEN ZEER KLEIN GEDEELTE VAN HUN PRODUKTIE VORMT . IN DE REGEL MAKEN ZIJ GEBRUIK VAN EEN ANDERE PRODUKTIETECHNIEK DIE HUN KOSTPRIJS DUURDER MAAKT DAN DIE VAN DE MONOPRODUCENTEN . SOMMIGEN HUNNER , ZOALS THYSSEN AG , MAKEN VOOR DE VERVAARDIGING VAN BETONSTAAL EVENWEL GEBRUIK VAN EEN TECHNIEK DIE MET DE TECHNIEK DER MONOPODUCENTEN GELIJKENIS VERTOONT .

15 VERZOEKSTERS BETOGEN MET NAME DAT DE OMSTREDEN ALGEMENE BESCHIKKINGEN NOCH IN ARTIKEL 58 EGKS-VERDRAG , NOCH IN DE ARTIKELEN 14 EN 16 VAN BESCHIKKING NR . 1831/81 C.Q . IN DE ARTIKELEN 14 EN 18 VAN BESCHIKKING NR . 1696/82 , EEN RECHTSGRONDSLAG VINDEN . MET EEN BEROEP OP DE UITZONDERLIJKE MOEILIJKHEDEN WAARVOOR DE MONOPRODUCENTEN ZICH GEPLAATST ZOUDEN ZIEN , ZOU DE COMMISSIE DE MACHTIGING DIE IN ARTIKEL 16 VAN BESCHIKKING NR . 1831/81 EN IN ARTIKEL 18 VAN BESCHIKKING NR . 1696/82 BESLOTEN LIGT , HEBBEN MISBRUIKT OM , ZONDER HET IN DE ARTIKELEN 14 DER BESCHIKKINGEN VOORGESCHREVEN INDIVIDUEEL ONDERZOEK , EEN HELE GROEP VAN ONDERNEMINGEN DIE GOED IS VOOR 70 % VAN DE BETONSTAALMARKT VAN DE GEMEENSCHAP , EEN VOORDEEL TE BEZORGEN , WAAROVER HET RAADGEVEND COMITE NIET EENS IS GEHOORD , TERWIJL OOK DE IN ARTIKEL 58 VAN HET VERDRAG VERLANGDE INSTEMMING VAN DE RAAD NIET IS INGEWONNEN . ALDUS ZOU DE COMMISSIE NIET ALLEEN HET AAN HET QUOTASTELSEL TEN GRONDSLAG LIGGENDE BEGINSEL VOLGENS HETWELK HAAR MAATREGELEN UIT MEDEDINGINGSOOGPUNT NEUTRAAL MOETEN ZIJN , DOCH OOK HET DISCRIMINATIEVERBOD HEBBEN GESCHONDEN , EN WEZENLIJKE DOELSTELLINGEN VAN HET VERDRAG HEBBEN MISKEND , EN ZICH BOVENDIEN JEGENS VERZOEKSTERS AAN DETOURNEMENT DE POUVOIR HEBBEN SCHULDIG GEMAAKT .

DE ONTVANKELIJKHEID

16 DE COMMISSIE TREKT DE ONTVANKELIJKHEID DER BEIDE BEROEPEN IN TWIJFEL ; ZIJ BERUSTEN OP ARTIKEL 33 , TWEEDE ALINEA , VAN HET VERDRAG , VOLGENS HETWELK VOOR DE IN ARTIKEL 48 BEDOELDE ONDERNEMINGEN EN VERENIGINGEN BEROEP OPENSTAAT TEGEN DE HEN INDIVIDUEEL BETREFFENDE BESCHIKKINGEN EN TEGEN ALGEMENE BESCHIKKINGEN DIE JEGENS HEN MISBRUIK VAN BEVOEGDHEID ZOUDEN INHOUDEN .

17 DE DOOR DE WALZSTAHL VEREINIGUNG TEGEN ALGEMENE BESCHIKKINGEN NRS . 533/82 EN 1698/82 INGESTELDE BEROEPEN GEVEN DE COMMISSIE AANLEIDING HET PROCESBELANG VAN DIE VERENIGING IN TWIJFEL TE TREKKEN : SLECHTS ZES VAN DE 13 AAN HET QUOTASTELSEL ONDERWORPEN LEDEN ZOUDEN BETONSTAAL FABRICEREN , TERWIJL BETONSTAAL OOK SLECHTS 3 % VAN DE TOTALE PRODUKTIE DIER 13 LEDEN ZOU UITMAKEN . OOK ZOU 40 % VAN DE PRODUKTIE VAN BETONSTAAL IN DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND IN NIET TOT VERZOEKSTER TOEGETREDEN FABRIEKEN WORDEN VERVAARDIGD . DE COMMISSIE KOMT TOT DE SLOTSOM DAT DE OMSTREDEN ALGEMENE BESCHIKKINGEN VOOR DE WALZSTAHL VEREINIGUNG TOT ZEER GERINGE GEVOLGEN HEBBEN GELEID .

18 ER ZIJ AAN HERINNERD DAT VERZOEKSTER VOLGENS ' S HOFS VASTE RECHTSPRAAK REEDS GEACHT MAG WORDEN BELANG BIJ DE PROCEDURE TE HEBBEN WANNEER ZIJ EEN VERENIGING VAN ONDERNEMINGEN IS DIE AAN DE VOORWAARDEN VAN DE ARTIKELEN 33 , TWEEDE ALINEA , EN 48 VAN HET VERDRAG VOLDOET EN ZICH OP DETOURNEMENT DE POUVOIR JEGENS EEN OF MEER ONDERNEMINGEN BEROEPT , MET DUIDELIJKE OPGAVE VAN DE REDENEN WAARUIT HAARS INZIENS HET GESTELDE DETOURNEMENT DE POUVOIR VOORTVLOEIT . DE COMMISSIE BETWIST NIET DAT IN DEZE ZAKEN AAN GENOEMDE VOORWAARDEN WAS VOLDAAN . EVENWEL KUNNEN DE BEROEPEN VAN DE WALZSTAHL VEREINIGUNG , NAAR DE COMMISSIE TERECHT HEEFT BETOOGD , SLECHTS TOT NIETIGVERKLARING VAN DE BEIDE OMSTREDEN BESCHIKKINGEN LEIDEN WANNEER ZODANIG DETOURNEMENT DE POUVOIR OOK IS KOMEN VAST TE STAAN . OF DAT HET GEVAL IS , IS EEN VRAAG WELKE DE ZAAK TEN GRONDE RAAKT .

19 MET BETREKKING TOT DE BEROEPEN VAN THYSSEN AG HEEFT DE COMMISSIE EROP GEWEZEN DAT BEDOELDE ONDERNEMING NIETIGVERKLARING VORDERT VAN DE MET BETREKKING TOT HAAR PRODUKTIEQUOTA VOOR HET TWEEDE EN DERDE KWARTAAL VAN 1982 GENOMEN INDIVIDUELE BESLUITEN , VOOR ZOVER DE VERMINDERINGSPERCENTAGES VOOR BETONSTAAL BETREFFENDE . OMDAT DIE PERCENTAGES OP BESCHIKKINGEN NRS . 532/82 EN 1697/82 BERUSTEN EN VERZOEKSTERS MIDDELEN IN WEZEN TEGEN BESCHIKKINGEN NRS . 533/82 EN 1698/82 ZIJN GERICHT , ZOU VERZOEKSTER DAARIN , ALTHANS TEN DELE , NIET ONTVANKELIJK MOETEN WORDEN VERKLAARD .

20 WELISWAAR MAG EEN VERZOEKER ZICH , WANNEER EEN BEROEP TOT NIETIGVERKLARING VAN EEN INDIVIDUELE BESCHIKKING IS INGESTELD , BEROEPEN OP ONRECHTMATIGHEID VAN BEPAALDE VOORSCHRIFTEN VAN ALGEMENE BESCHIKKINGEN DIE IN DE LITIGIEUZE INDIVIDUELE BESCHIKKING TOEPASSING VONDEN , MAAR NAAR HET HOF HEEFT OVERWOGEN IN HET ARREST , OP 28 OKTOBER 1981 GEWEZEN IN ZAKEN 275/80 EN 24/81 ( KRUPP/COMMISSIE , JURISPR . BLZ . 2489 ), KAN ZIJ DIE WEG SLECHTS BEWANDELEN , WANNEER DE INDIVIDUELE BESCHIKKING OP DE BEWEERDELIJK ONRECHTMATIGE VOORSCHRIFTEN BERUST . IN CASU BESTAAT ER EVENWEL ONTEGENZEGLIJK EEN ZEER NAUWE SAMENHANG TUSSEN DE BESCHIKKINGEN TOT VASTSTELLING VAN DE VERMINDERINGSPERCENTAGES VOOR - ONDER MEER - BETONSTAAL EN DE BESCHIKKINGEN TOT VERLAGING VAN DIEZELFDE PERCENTAGES VOOR BEPAALDE BETONSTAALPRODUCENTEN . IN LAATSTGENOEMDE BESCHIKKINGEN WORDT MET ZOVEEL WOORDEN NAAR EERSTGENOEMDE BESCHIKKINGEN VERWEZEN EN ZE ZIJN OOK OP DEZELFDE DAGEN VASTGESTELD ALS EERSTGENOEMDE BESCHIKKINGEN . BOVENDIEN WORDT MET DE VERMINDERINGSPERCENTAGES NAAR EVENWICHT TUSSEN DE PRODUKTIE EN DE TE VERWACHTEN VRAAG GESTREEFD , ZODAT HET ER DE SCHIJN VAN HEEFT DAT ZONDER VERLAGING VAN DE VERMINDERINGSPERCENTAGES TEN BEHOEVE VAN PRODUCENTEN DIE MEER DAN 70 % VAN DE BETROKKEN MARKT VERTEGENWOORDIGEN , HET GEWONE VERMINDERINGSPERCENTAGE VOOR DE BETROKKEN PRODUKTEN NIET ZO HOOG ZOU ZIJN GEWEEST . DERHALVE MOET WORDEN VASTGESTELD DAT DE INDIVIDUELE BESCHIKKINGEN DIE VERZOEKSTER WENST TE ZIEN NIETIG VERKLAARD , TEN DELE HUN GRONDSLAG IN DE OMSTREDEN ALGEMENE BESCHIKKINGEN VINDEN .

21 VERZOEKSTERS KUNNEN DERHALVE IN DE VIER BEROEPEN WORDEN ONTVANGEN .

TEN GRONDE

22 ZOALS HIERVOOR WERD OVERWOGEN , RICHTEN VERZOEKSTERS TOT DE COMMISSIE MET NAME HET VERWIJT DAT ZIJ TE HUNNEN AANZIEN DETOURNEMENT DE POUVOIR ZOU HEBBEN BEGAAN DOOR AAN DE MONOPRODUCENTEN OP DE MARKT VOOR BETONSTAAL EEN MEDEDINGINGSVOORDEEL TE BEZORGEN ZONDER , NAAR DE EIS VAN ARTIKEL 14 VAN DE DESBETREFFENDE BASISBESCHIKKINGEN , EEN ONDERZOEK NAAR DE INDIVIDUELE SITUATIE VAN DIE ONDERNEMINGEN TE HEBBEN INGESTELD EN ZONDER DIE BESCHIKKINGEN VOLGENS DE IN ARTIKEL 58 VAN HET VERDRAG OMSCHREVEN PROCEDURE TE HEBBEN GEWIJZIGD .

23 TE HARER VERDEDIGING VOERT DE COMMISSIE AAN NOODGEDWONGEN TOT VASTSTELLING VAN DE OMSTREDEN ALGEMENE BESCHIKKINGEN TE ZIJN OVERGEGAAN . ZIJ HERINNERT ERAAN DAT DE VOORTDURENDE ACHTERUITGANG VAN DE BEDRIJVIGHEID IN DE BOUWSECTOR IN DE ZOMER VAN 1981 TOT EEN PLOTSELINGE VERMINDERING VAN DE VRAAG HEEFT GELEID . DIE MARKTONTWIKKELING ZOU TOT EEN SCHERPE DALING VAN DE PRIJZEN VAN BETONSTAAL HEBBEN GELEID EN MET NAME IN HET TWEEDE EN HET DERDE KWARTAAL VAN 1982 VOOR DAT PRODUKT HOGE VERMINDERINGSPERCENTAGES NODIG HEBBEN GEMAAKT .

24 VOLGENS DE COMMISSIE ZOU DIE ONTWIKKELING DE FABRIKANTEN VAN BETONSTAAL IN ONGELIJKE MATE HEBBEN GETROFFEN . DE MONOPRODUCENTEN ZOUDEN DOOR DE PRIJSVAL NIET SLECHTS HUN KOSTENVOORDEEL HEBBEN ZIEN VERDWIJNEN , DOCH TEGEN VERLIES HEBBEN MOETEN WERKEN . DE GEINTEGREERDE ONDERNEMINGEN ZOUDEN IN DEZE SECTOR NOG GROTERE VERLIEZEN HEBBEN GELEDEN DAN DE MONOPRODUCENTEN , MAAR DE VOORDELEN , VOOR DE GEINTEGREERDE ONDERNEMINGEN SINDS DE INVOERING VAN HET QUOTASTELSEL IN DE STIJGING VAN DE PRIJZEN DER PLATTE PRODUKTEN GELEGEN , ZOU IN DIEZELFDE PERIODE ZIJN BLIJVEN BESTAAN . VOORTS ZOUDEN DE VERMINDERINGSPERCENTAGES VOOR LAATSTGENOEMDE PRODUKTEN , ALTHANS IN HET TWEEDE KWARTAAL VAN 1982 , ZIJN VERLAAGD . ANDERS DAN DE VERLIEZEN DER MONOPRODUCENTEN , ZOUDEN DERHALVE DE VERLIEZEN DOOR DE GEINTEGREERDE ONDERNEMINGEN BIJ DE VERVAARDIGING VAN BETONSTAAL GELEDEN , MET EEN STIJGING DER INKOMSTEN UIT ANDERE , BELANGRIJKER , SECTOREN GEPAARD ZIJN GEGAAN .

25 DE COMMISSIE MEENT DAT DE HIERVOOR OMSCHREVEN ONTWIKKELING DE MONOPRODUCENTEN IN HUN BESTAAN BEDREIGDE , ZODAT ZIJ ZICH ZOUDEN HEBBEN BEVONDEN IN DE UITZONDERLIJKE MOEILIJKHEDEN BEDOELD IN DE ARTIKELEN 14 VAN BESCHIKKINGEN NRS . 1831/81 EN 1696/82 . OM AAN HET DREIGEND GEVAAR HET HOOFD TE BIEDEN , ZOU ZIJ EVENWEL LAATSTGENOEMDE ARTIKELEN NIET HEBBEN KUNNEN TOEPAS SEN ; DIE ARTIKELEN KONDEN SLECHTS DOOR DE KLEINE MONOPRODUCENTEN WORDEN INGEROEPEN , EN DE MIDDELGROTE MONOPRODUCENTEN BEVONDEN ZICH IN DEZELFDE KRITIEKE SITUATIE . OOK ZOU ZIJ HET IN DIE ARTIKELEN VERLANGDE INDIVIDUELE ONDERZOEK ACHTERWEGE HEBBEN KUNNEN LATEN , OMDAT ZICH TEN AANZIEN VAN ALLE MONOPRODUCENTEN DEZELFDE MARKTSITUATIE ZOU HEBBEN VOORGEDAAN . DAARENTEGEN ZOU DE COMMISSIE IN DE ARTIKELEN 16 VAN BESCHIKKING NR . 1831/81 EN 18 VAN BESCHIKKING NR . 1696/82 DE BESCHIKKING HEBBEN GEHAD OVER EEN BELEIDSMIDDEL DAT HAAR IN STAAT STELDE LANGS DE WEG VAN ALGEMENE BESCHIKKINGEN TOT DE NODIGE AANPASSINGEN OVER TE GAAN . DE VOORWAARDEN VOOR TOEPASSING VAN LAATSTGENOEMDE ARTIKELEN ZOUDEN VERVULD ZIJN GEWEEST , AANGEZIEN DE ONTWIKKELING VAN DE MARKT VOOR BETONSTAAL ALS EEN DIEPGAANDE WIJZIGING VAN DE IJZER- EN STAALMARKT IN DE ZIN VAN DIE ARTIKELEN TE BESCHOUWEN ZOU ZIJN GEWEEST .

26 OOK BETOOGT DE COMMISSIE DAT ZIJ , WAAR ER IN HET VIERDE KWARTAAL VAN 1982 - DOOR EEN LICHTE STIJGING VAN DE BETONSTAALPRIJZEN EN EEN LICHTE DALING VAN DE SCHROOTPRIJZEN - EEN GERINGE VERBETERING WAS INGETREDEN , MET INGANG VAN DAT KWARTAAL TOT HET IN DE ARTIKELEN 14 BEDOELDE STELSEL VAN INDIVIDUEEL ONDERZOEK IS TERUGGEKEERD .

27 TER OPLOSSING VAN DIT GESCHIL ZIJ ERAAN HERINNERD DAT HET HOF IN HET ARREST , OP 21 JULI 1958 GEWEZEN IN DE ZAAK 8/57 ( GROUPEMENT DES HAUTS-FOURNEAUX ET ACIERIES BELGES/HOGE AUTORITEIT , JURISPR . BLZ . 223 ), HEEFT UITGESPROKEN DAT DE AAN DE COMMISSIE TOEGEKENDE BEVOEGDHEDEN ' ' WORDEN BEGRENSD DOOR DE SPECIFIEKE BEPALINGEN VAN DE DERDE TITEL VAN DIT VERDRAG ' ' EN DAT DIE BEVOEGDHEDEN ' ' MET NAME IN STRIJD MET HAAR WETTIGE DOEL ( ZOUDEN ) WORDEN AANGEWEND , INDIEN ZOU BLIJKEN DAT DE COMMISSIE DAARVAN GEBRUIK HAD GEMAAKT MET HET UITSLUITENDE - OF ALTHANS DOORSLAGGEVENDE - OOGMERK OM DE TOEPASSING VAN EEN SPECIALE PROCEDURE TE ONTGAAN , WELKE HET VERDRAG HEEFT VOORZIEN OM AAN ZEKERE OMSTANDIGHEDEN HET HOOFD TE BIEDEN . ' '

28 IN ZOVERRE BLIJKT UIT DE OVERWEGING DER OMSTREDEN BESCHIKKINGEN - EN UIT DE VERKLARINGEN DER COMMISSIE , ZOALS DIE HIERVOOR ZIJN OMSCHREVEN - DAT DE COMMISSIE WEL DEGELIJK DE IN ARTIKEL 14 OMSCHREVEN DOELSTELLINGEN HEEFT NAGESTREEFD EN OP GROND VAN DE ARTIKELEN 16 EN 18 VAN DIE BESCHIKKINGEN NIET SLECHTS DE IN GENOEMDE ARTIKELEN 14 GESTELDE GRENZEN UIT DE WEG IS GEGAAN , DOCH OOK AAN HET ALDAAR VOORGESCHREVEN INDIVIDUELE ONDERZOEK HEEFT WILLEN ONTKOMEN .

29 AANGEZIEN HET BIJ BASISVERORDENINGEN NRS . 2794/80 , 1831/81 EN 1696/82 INGEVOERDE QUOTASTELSEL OP DE VASTSTELLING - VOOR IEDERE ERONDER VALLENDE PRODUKTENCATEGORIE - VAN UNIFORME VERMINDERINGSPERCENTAGES VOOR ALLE ON DERNEMINGEN BERUSTTE , MET DIEN VERSTANDE DAT DE INDIVIDUELE SITUATIE VAN DE BETROKKEN ONDERNEMING AFWIJKING KON RECHTVAARDIGEN , KON DE COMMISSIE TOT VERHOGING VAN DE QUOTA VOOR EEN GEHELE GROEP VAN ONDERNEMINGEN MET BEPAALDE STRUCTURELE KENMERKEN SLECHTS BESLUITEN VOLGENS DE IN ARTIKEL 58 VAN HET VERDRAG VOORGESCHREVEN PROCEDURE , I.E . NA RAADPLEGING VAN HET RAADGEVEND COMITE EN MET INSTEMMING VAN DE RAAD . HAAR BESLUITEN BASEREND OP DE ARTIKELEN 16 EN 18 VAN DE BASISBESCHIKKINGEN , IS DE COMMISSIE DE DAARVOOR IN HET VERDRAG BEPAALDELIJK VOORZIENE PROCEDURE ONTGAAN .

30 ZONDER DAT BEHOEFT TE WORDEN NAGEGAAN OF DE OVERWEGINGEN DER COMMISSIE EEN DIFFERENTIATIE DER OP MONOPRODUCENTEN EN OP GEINTEGREERDE ONDERNEMINGEN TOEPASSELIJKE VERMINDERINGSPERCENTAGES VERMOCHTEN TE RECHTVAARDIGEN , DIENT TE WORDEN VASTGESTELD DAT VERZOEKSTERS TERECHT STELLEN DAT IN ALGEMENE BESCHIKKINGEN NRS . 533/82 EN 1698/82 TE HUNNEN AANZIEN DETOURNEMENT DE POUVOIR IS BEGAAN . BEIDE BESCHIKKINGEN DIENEN DERHALVE TE WORDEN NIETIG VERKLAARD .

31 AANGEZIEN DE ALGEMENE BESCHIKKINGEN MEDE TEN GRONDSLAG LIGGEN AAN DE TOT THYSSEN AG GERICHTE INDIVIDUELE BESCHIKKINGEN INZAKE HUN REFERENTIEPRODUKTIECIJFERS EN HUN PRODUKTIEQUOTA VOOR HET TWEEDE EN HET DERDE KWARTAAL VAN 1982 , VOOR ZOVER DE VERMINDERINGSPERCENTAGES VOOR BETONSTAAL BETREFFENDE , MOETEN OOK DIE BEIDE BESCHIKKINGEN , IN VOEGE ALS GEVORDERD , WORDEN NIETIG VERKLAARD .

HET HOF VAN JUSTITIE ,

RECHTDOENDE ,

1 . VERKLAART NIETIG BESCHIKKING NR . 533/82 VAN DE COMMISSIE VAN 3 MAART 1982 HOUDENDE DERDE WIJZIGING VAN BESCHIKKING NR . 1831/81 TOT INVOERING VAN EEN STELSEL VAN TOEZICHT EN VAN EEN NIEUW QUOTASTELSEL VOOR DE VERVAARDIGING VAN BEPAALDE PRODUKTEN VOOR DE ONDERNEMINGEN VAN DE IJZER- EN STAALINDUSTRIE , ALSMEDE BESCHIKKING NR . 1698/82 VAN DE COMMISSIE VAN 30 JUNI 1982 BETREFFENDE DE AANPASSING TEN BEHOEVE VAN BEPAALDE ONDERNEMINGEN VAN DE VERMINDERINGSPERCENTAGES VOOR CATEGORIE V VOOR HET DERDE KWARTAAL VAN 1982 .

2.VERKLAART NIETIG DE INDIVIDUELE BESCHIKKINGEN , DOOR DE COMMISSIE OP 30 MAART EN 20 JULI 1982 GERICHT TOT THYSSEN AKTIENGESELLSCHAFT EN BETREFFENDE DE REFERENTIEPRODUKTIE EN DE PRODUKTIEQUOTA VAN DEZE ONDERNEMING VOOR HET TWEEDE EN DERDE KWARTAAL 1982 , VOOR ZOVER ZIJ BETREKKING HEBBEN OP DE VERMINDERINGSPERCENTAGES VOOR CATEGORIE V .

3.VERWIJST DE COMMISSIE IN DE KOSTEN VAN HET GEDING .

1 . IN HET KADER VAN EEN BEROEP TOT NIETIGVERKLARING TEGEN ALGEMENE BESCHIKKINGEN VAN DE EGKS MAG EEN VERENIGING VAN ONDERNEMINGEN DIE AAN DE VOORWAARDEN VAN DE ARTIKELEN 33 , TWEEDE ALINEA , EN 48 VAN HET VERDRAG VOLDOET EN ZICH OP DETOURNEMENT DE POUVOIR JEGENS EEN OF MEER ONDERNEMINGEN BEROEPT , GEACHT WORDEN BELANG BIJ DE PROCEDURE TE HEBBEN WANNEER ZIJ DUIDELIJKE OPGAVE DOET VAN DE REDENEN WAARUIT HAARS INZIENS HET GESTELDE DETOURNEMENT DE POUVOIR VOORTVLOEIT .

2 . WELISWAAR MAG DE VERZOEKENDE PARTIJ ZICH , WANNEER EEN BEROEP TOT NIETIGVERKLARING VAN EEN INDIVIDUELE BESCHIKKING IS INGESTELD , BEROEPEN OP ONRECHTMATIGHEID VAN BEPAALDE VOORSCHRIFTEN VAN ALGEMENE BESCHIKKINGEN DIE IN DE LITIGIEUZE INDIVIDUELE BESCHIKKING TOEPASSING VONDEN , MAAR DIE WEG KAN SLECHTS WORDEN BEWANDELD WANNEER DE INDIVIDUELE BESCHIKKING OP DE BEWEERDELIJK ONRECHTMATIGE VOORSCHRIFTEN BERUST .

3 . DE IN HET EGKS-VERDRAG AAN DE COMMISSIE TOEGEKENDE BEVOEGDHEDEN WORDEN BEGRENSD DOOR DE SPECIFIEKE BEPALINGEN VAN DE DERDE TITEL ; ZIJ ZOUDEN MET NAME IN STRIJD MET HAAR WETTIGE DOEL WORDEN AANGEWEND , INDIEN ZOU BLIJKEN DAT DE COMMISSIE DAARVAN GEBRUIK HAD GEMAAKT MET HET UITSLUITENDE - OF ALTHANS DOORSLAGGEVENDE - OOGMERK OM DE TOEPASSING VAN EEN SPECIALE PROCEDURE TE ONTGAAN , WELKE HET VERDRAG HEEFT VOORZIEN OM AAN ZEKERE OMSTANDIGHEDEN HET HOOFD TE BIEDEN .

4 . AANGEZIEN HET BIJ BASISVERORDENINGEN NRS . 2794/80 , 1831/81 EN 1696/82 IN GEVOERDE QUOTASTELSEL OP DE VASTSTELLING - VOOR IEDERE ERONDER VALLENDE PRODUKTENCATEGORIE - VAN UNIFORME VERMINDERINGSPERCENTAGES VOOR ALLE ONDERNEMINGEN BERUSTTE , MET DIEN VERSTANDE DAT DE INDIVIDUELE SITUATIE VAN DE BETROKKEN ONDERNEMING AFWIJKING KON RECHTVAARDIGEN , KON DE COMMISSIE TOT VERHOGING VAN DE QUOTA VOOR EEN GEHELE GROEP VAN ONDERNEMINGEN MET BEPAALDE STRUCTURELE KENMERKEN SLECHTS BESLUITEN VOLGENS DE IN ARTIKEL 58 VAN HET VERDRAG VOORGESCHREVEN PROCEDURE , I.E . NA RAADPLEGING VAN HET RAADGEVEND COMITE EN MET INSTEMMING VAN DE RAAD .

1 . BEROEP TOT NIETIGVERKLARING - BEROEP , DOOR VERENIGING VAN ONDERNEMINGEN INGESTELD TEGEN ALGEMENE EGKS-BESCHIKKINGEN - PROCESBELANG - VOORWAARDEN

( EGKS-VERDRAG , ARTIKELEN 33 , TWEEDE ALINEA , EN 48 )

2.EXCEPTIE VAN ONWETTIGHEID - HANDELINGEN TEN AANZIEN WAARVAN EXCEPTIE VAN ONWETTIGHEID MOGELIJK IS - BEPALINGEN VAN ALGEMENE EGKS-BESCHIKKINGEN - BEPALINGEN WAAROP DE AANGEVOCHTEN INDIVIDUELE BESCHIKKING BERUST

( EGKS-VERDRAG , ARTIKEL 38 , DERDE ALINEA )

3.EGKS-INSTELLINGEN - COMMISSIE - BEVOEGDHEDEN - GRENZEN

( EGKS-VERDRAG , ARTIKEL 8 , DERDE TITEL )

4.EGKS - PRODUKTIE - STELSEL VAN PRODUKTIEQUOTA STAAL - VASTSTELLING VAN UNIFORME VERMINDERINGSPERCENTAGES VOOR ALLE ONDERNEMINGEN - ALGEMENE VERHOGING QUOTA VOOR GROEP VAN ONDERNEMINGEN - TE VOLGEN PROCEDURE

( EGKS-VERDRAG , ARTIKEL 58 ; ALGEMENE BESCHIKKINGEN NRS . 2794/80 , 1831/81 , 533/82 , 1696/82 EN 1698/82 )

KOSTEN

32 INGEVOLGE ARTIKEL 69 , PARAGRAAF 2 , VAN HET REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING MOET DE IN HET ONGELIJK GESTELDE PARTIJ IN DE KOSTEN WORDEN VERWEZEN . AANGEZIEN DE COMMISSIE IN HET ONGELIJK GESTELD IS MOET ZIJ IN DE KOSTEN WORDEN VERWEZEN .

IN DE GEVOEGDE ZAKEN 140 , 146 , 221 EN 226/82

140 EN 221/82 , WALZSTAHL-VEREINIGUNG , TE DUSSELDORF , VERTEGENWOORDIGD DOOR DE DIRECTEUR-GENERAAL G . REMY , BIJGESTAAN DOOR DE TE KEULEN GEVESTIGDE ADVOCATEN DERINGER , TESSIN , HERRMANN EN SEDEMUND , DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TE LUXEMBURG BIJ J . LOESCH , ADVOCAAT ALDAAR , RUE GOETHE 2 ,

EN

146 EN 226/82 , THYSSEN AKTIENGESELLSCHAFT , TE DUISBURG , VERTEGENWOORDIGD DOOR DE RAAD VAN BEHEER , BESTAANDE UIT DE HEREN SPETHMANN , BARTELS , DEHMER , DOESE , EWERS , GLATZEL , HILTROP , KRIWET , STEIN EN ZIMMERMANN , BIJGESTAAN DOOR DE TE KEULEN GEVESTIGDE ADVOCATEN DERINGER , TESSIN , HERRMANN EN SEDEMUND , DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TE LUXEMBURG BIJ J . LOESCH , ADVOCAAT ALDAAR , RUE GOETHE 2 ,

VERZOEKSTERS ,

TEGEN

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN , VERTEGENWOORDIGD DOOR HAAR JURIDISCHE ADVISEURS H . MATTHIES EN R . WAGENBAUR , BIJGESTAAN DOOR E . GRABITZ , HOOGLERAAR AAN DE VRIJE UNIVERSITEIT TE BERLIJN , DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TE LUXEMBURG BIJ O . MONTALTO , LID VAN DE JURIDISCHE DIENST , BATIMENT JEAN MONNET , KIRCHBERG ,

VERWEERSTER ,

BETREFFENDE NIETIGVERKLARING

- VAN DE ALGEMENE BESCHIKKINGEN VAN DE COMMISSIE NRS . 533/82 VAN 3 MAART 1982 ( PB L 65 , BLZ . 6 ) EN 1698/82 VAN 30 JUNI 1982 ( PB L 191 , BLZ . 43 ), ALSOOK

-VAN DE DOOR DE COMMISSIE AAN VERZOEKSTER THYSSEN AKTIENGESELLSCHAFT GEDANE MEDEDELING VAN DE REFERENTIEPRODUKTIECIJFERS EN DE PRODUKTIEQUOTA VOOR HET TWEEDE EN HET DERDE KWARTAAL VAN 1982 , VOOR ZOVER DE VERLAGINGSPERCENTAGES VOOR BETONSTAAL BETREFFENDE ,