Home

Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 11 mei 1983.

Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 11 mei 1983.

1 BIJ BESCHIKKING VAN 31 MAART 1982 , INGEKOMEN TEN HOVE OP 19 MEI DAAROPVOLGENDE , HEEFT HET FINANZGERICHT HAMBURG KRACHTENS ARTIKEL 177 EEG-VERDRAG EEN PREJUDICIELE VRAAG GESTELD OVER DE UITLEGGING VAN VERORDENING NR . 974/71 VAN DE RAAD VAN 12 MEI 1971 BETREFFENDE BEPAALDE CONJUNCTUURPOLITIEKE MAATREGELEN WELKE NAAR AANLEIDING VAN DE TIJDELIJKE VERRUIMING VAN DE FLUCTUATIEMARGES VAN DE VALUTA ' S VAN SOMMIGE LID-STATEN DIENEN TE WORDEN GENOMEN IN DE LANDBOUWSECTOR ( PB L 106 VAN 1971 , BLZ . 1 ), EN VAN VERORDENING NR . 1259/72 VAN DE COMMISSIE VAN 16 JUNI 1972 BETREFFENDE HET TER BESCHIKKING STELLEN VAN BOTER TEGEN VERLAAGDE PRIJS AAN BEPAALDE VERWERKENDE INDUSTRIEEN IN DE GEMEENSCHAP ( PB L 139 VAN 1972 , BLZ . 18 ).

2 DEZE VRAAG IS GEREZEN IN EEN GEDING TUSSEN DE DUITSE DOUANE-INSTANTIES EN EEN BELGISCHE ONDERNEMING DIE IN 1973 , GEBRUIK MAKEND VAN DE DOOR VOORNOEMDE VERORDENING NR . 1259/72 GEBODEN MOGELIJKHEID , BIJ HET DUITSE INTER VENTIEBUREAU BOTER KOCHT TEGEN VERLAAGDE PRIJS VOOR VERWERKING TOT BOTERCONCENTRAAT DAT WEER MOEST WORDEN GEBRUIKT VOOR DE BEREIDING VAN BANKETBAKKERSWAREN EN COMSUMPTIE-IJS .

3 NA DE BOTER NAAR BELGIE TE HEBBEN UITGEVOERD EN ZE ALDAAR TOT BOTERCONCENTRAAT TE HEBBEN DOEN VERWERKEN , VOERDE DE ONDERNEMING LAATSTGENOEMD PRODUKT WEER IN IN DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND .

4 BIJ DE UITVOER NAAR BELGIE EN VERVOLGENS BIJ DE WEDERINVOER IN DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND WERDEN DOOR DE DUITSE DOUANE MONETAIR COMPENSERENDE BEDRAGEN TOEGEKEND , RESPECTIEVELIJK GEHEVEN VOLGENS HET OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 20 VAN VERORDENING NR . 1259/72 VERLAAGDE TARIEF .

5 NADAT ZIJ HADDEN VASTGESTELD DAT DE BOTER NIET OVEREENKOMSTIG DE IN GENOEMDE VERORDENING VOORGESCHREVEN BESTEMMING WAS GEBRUIKT , GINGEN DE DUITSE INSTANTIES , BIJ WEGE VAN NAHEFFING OVER DE WEDERINVOER IN DUITSLAND , OVER TOT INVORDERING VAN HET VERSCHIL TUSSEN HET VERLAAGDE MONETAIR COMPENSERENDE BEDRAG EN HET NORMALE BEDRAG DAT GELDT IN GEVALLEN WAARIN DE REGELING VAN VERORDENING NR . 1259/72 NIET VAN TOEPASSING IS .

6 IN ZIJN ARREST VAN 28 JUNI 1979 ( ZAAK 217/78 , CORMAN T . HAUPTZOLLAMT AACHEN-SUD , JURISPR . 1979 , BLZ . 2287 ) HEEFT HET HOF BESLIST , DAT EEN DERGELIJKE NAVORDERING HAAR RECHTSGRONDSLAG VINDT IN DE ALGEMENE REGELS VAN HET BIJ VERORDENING NR . 974/71 INGEVOERDE STELSEL VAN DE MONETAIR COMPENSERENDE BEDRAGEN .

7 DAAROP VORDERDE DE ONDERNEMING VAN DE DUITSE INSTANTIES VOOR DE UITVOER UIT DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND NAAR BELGIE TOEKENNING VAN HET VERSCHIL TUSSEN HET VERLAAGDE EN HET NORMALE MONETAIR COMPENSERENDE BEDRAG , ZULKS OP GROND DAT DE OVERWEGINGEN VAN HET HOF IN VOORNOEMD ARREST EVENZEER MOESTEN GELDEN VOOR DE TOEKENNING ALS VOOR DE HEFFING VAN MONETAIR COMPENSERENDE BEDRAGEN .

8 HET FINANZGERICHT HAMBURG , WAARBIJ DE ONDERNEMING HAAR VORDERING HEEFT INGESTELD , HEEFT DE BEHANDELING VAN DE ZAAK GESCHORST EN HET HOF DE VOLGENDE VRAAG VOORGELEGD :

' ' MOET VERORDENING NR . 974/71 VAN DE RAAD VAN 12 MEI 1971 BETREFFENDE HET STELSEL VAN DE MONETAIR COMPENSERENDE BEDRAGEN , GELET OP VERORDENING ( EEG ) NR . 1259/72 , ALDUS WORDEN UITGELEGD , DAT VOLGENS DE ALGEMENE REGELS VOOR DE TOEPASSING VAN HET STELSEL DER MONETAIR COMPENSERENDE BEDRAGEN HET VERSCHIL TUSSEN HET VERLAAGDE EN HET NORMALE MONETAIR COMPENSERENDE BEDRAG ALSNOG MOET WORDEN TOEGEKEND , WANNEER BIJ DE UITVOER VAN OPSLAGBOTER VERLAAGDE MONETAIR COMPENSERENDE BEDRAGEN ZIJN TOEGEKEND INGEVOLGE ARTIKEL 20 VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 1259/72 , DOCH HET UIT DIE BOTER VERVAARDIGDE BOTERCONCENTRAAT NIET BINNEN DE IN VERORDENING ( EEG ) NR . 1259/72 GESTELDE TERMIJN VOOR HET ALDAAR GENOEMDE DOEL IS GEBRUIKT , EN DAAROM NA DE WEDERINVOER NAHEFFING HEEFT PLAATSGEVONDEN VAN HET VERSCHIL TUSSEN HET VERLAAGDE EN HET NORMALE MONETAIR COMPENSERENDE BEDRAG ,

OF IS ER GEEN PLAATS VOOR TOEKENNING ACHTERAF VAN HET VERSCHIL MET HET NORMALE MONETAIR COMPENSERENDE BEDRAG?

' '

9 GELIJK HET HOF IN ZIJN VOORNOEMD ARREST VAN 28 JUNI 1979 OVERWOOG , MAAKT DE TOEPASSING , OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 20 VAN VERORDENING NR . 1259/72 , VAN AANZIENLIJK LAGERE DAN DE NORMAAL VOOR CONSUMPTIEBOTER GELDENDE MONETAIR COMPENSERENDE BEDRAGEN OP OPSLAGBOTER DIE ONDER DE IN DEZE VERORDENING NEERGELEGDE VOORWAARDEN WORDT VERKOCHT , GEEN DEEL UIT VAN DE BIJ GENOEMDE VERORDENING INGEVOERDE MAATREGELEN TER BEVORDERING VAN DE AFZET VAN OPSLAGBOTER , MAAR VALT ZIJ ONDER DE ALGEMENE REGELS INZAKE HET STELSEL VAN DE MONETAIR COMPENSERENDE BEDRAGEN .

10 BLIJKENS DEZE REGELS , EN MET NAME ARTIKEL 2 VAN VERORDENING NR . 974/71 , IS DE VASTSTELLING VAN DE MONETAIR COMPENSERENDE BEDRAGEN ONDER MEER OP DE PRIJZEN VAN DE BETROKKEN PRODUKTEN GEBASEERD . ZOALS IN DE VOORLAATSTE OVERWEGING VAN VERORDENING NR . 1259/72 WORDT AANGEGEVEN , HEEFT ARTIKEL 20 VAN DEZE VERORDENING TEN DOEL DE MONETAIR COMPENSERENDE BEDRAGEN AAN TE PASSEN AAN DE PRIJZEN VAN DE BETROKKEN PRODUKTEN , DIE REPRESENTATIEF ZIJN VOOR HUN - DOOR DE AAN HET UITEINDELIJKE GEBRUIK GESTELDE BEPERKINGEN - LAGERE HANDELSWAARDE . WORDT AAN DEZE BEPERKINGEN NIET DE HAND GEHOUDEN , DAN KRIJGT DE BOTER HAAR NORMALE HANDELSWAARDE EN VALT DE GROND VOOR EEN VERLAGING VAN DE MONETAIR COMPENSERENDE BEDRAGEN WEG .

11 IN VOORNOEMD ARREST HEEFT HET HOF UIT DE VOORGAANDE OVERWEGINGEN DE CONCLUSIE GETROKKEN , DAT WANNEER DE IMPORTEUR NIET BINNEN DE GESTELDE TERMIJNEN HET BEWIJS HEEFT OVERGELEGD DAT DE WAAR DE BESTEMMING HEEFT GEKREGEN DIE VOORWAARDE IS VOOR DE VERLAGING VAN DE DOOR HEM VERSCHULDIGDE COMPENSERENDE BEDRAGEN , DE BEVOEGDE DOUANE-INSTANTIES KRACHTENS VERORDENING NR . 974/71 VAN DE RAAD DE COMPENSERENDE BEDRAGEN MOETEN TOEPASSEN DIE GELDEN VOOR BOTER DIE TEGEN DE NORMALE MARKTPRIJS WORDT VERHANDELD , EN DUS HET VERSCHIL MET DE AANVANKELIJK GEHEVEN VERLAAGDE COMPENSERENDE BEDRAGEN MOETEN NAVORDEREN .

12 INDIEN DE BETROKKEN WAAR OOK IS UITGEVOERD EN BIJ DIE UITVOER VERLAAGDE MONETAIR COMPENSERENDE BEDRAGEN ZIJN TOEGEKEND , VOLGT UIT DEZELFDE OVERWEGINGEN DE VERPLICHTING TOT TOEKENNING VAN EEN AANVULLEND BEDRAG .

13 IN HAAR OPMERKINGEN VOOR HET HOF HEEFT DE COMMISSIE DAARTEGEN AANGEVOERD , DAT DIE TOEKENNING ZOU INDRUISEN TEGEN DE GEEST EN HET DOEL VAN DE OVERIGE ARTIKELEN VAN VERORDENING NR . 1259/72 . DEZE ZOUDEN JUIST WILLEN VERZEKEREN , DAT DE BOTER NIET WORDT GEBRUIKT VOOR EEN ANDER DOEL DAN INGEVOLGE DE VERORDENING IS TOEGESTAAN .

14 DIT ARGUMENT KAN ECHTER NIET WORDEN AANVAARD . GELIJK HET HOF IN ZIJN ARREST VAN 28 JUNI 1979 OVERWOOG , ZIJN BIJ GENOEMDE VERORDENING BIJZONDERE MAATREGELEN INGEVOERD OM TE GARANDEREN DAT DE TEGEN VERLAAGDE PRIJS VERKOCHTE BOTER OVEREENKOMSTIG HAAR BESTEMMING WORDT GEBRUIKT EN NIET VRIJ WORDT VERHANDELD . DAARTOE VOORZIET DE VERORDENING IN EEN CONTROLESTELSEL , DAT ONDER MEER HET STELLEN VAN EEN VERWERKINGSWAARBORG OMVAT DIE SLECHTS ONDER WELBEPAALDE VOORWAARDEN WORDT VRIJGEGEVEN . HET IS DUS LANGS DEZE WEG - EN NIET MET BEHULP VAN DE REGELING INZAKE DE MONETAIR COMPENSERENDE BEDRAGEN , DIE EEN ANDER DOEL HEBBEN DAN DE OVERIGE BEPALINGEN VAN DE VERORDENING - DAT DE VERORDENING MISBRUIKEN TRACHT TEGEN TE GAAN .

15 MITSDIEN MOET OP DE GESTELDE VRAAG WORDEN GEANTWOORD , DAT VERORDENING NR . 974/71 VAN DE RAAD VAN 12 MEI 1971 EN VERORDENING NR . 1259/72 VAN DE COMMISSIE VAN 16 JUNI 1972 ALDUS MOETEN WORDEN UITGELEGD , DAT HET VERSCHIL TUSSEN HET NORMALE MONETAIR COMPENSERENDE BEDRAG EN HET OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 20 , EERSTE ALINEA , VAN VERORDENING NR . 1259/72 BIJ DE UITVOER VAN OPSLAGBOTER BETAALDE VERLAAGDE BEDRAG ACHTERAF MOET WORDEN TOEGEKEND , WANNEER DE BOTER NA WEDERINVOER NIET BINNEN DE IN DE VERORDENING GESTELDE TERMIJN OVEREENKOMSTIG DE VOORGESCHREVEN BESTEMMING IS GEBRUIKT EN DESWEGE IS OVERGEGAAN TOT NAHEFFING VAN HET VERSCHIL MET HET NORMALE MONETAIR COMPENSERENDE BEDRAG .

HET HOF VAN JUSTITIE ( VIJFDE KAMER ),

UITSPRAAK DOENDE OP DE DOOR HET FINANZGERICHT HAMBURG BIJ BESCHIKKING VAN 31 MAART 1982 GESTELDE VRAAG , VERKLAART VOOR RECHT :

VERORDENING NR . 974/71 VAN DE RAAD VAN 12 MEI 1971 EN VERORDENING NR . 1259/72 VAN DE COMMISSIE VAN 16 JUNI 1972 MOETEN ALDUS WORDEN UITGELEGD , DAT HET VERSCHIL TUSSEN HET NORMALE MONETAIR COMPENSERENDE BEDRAG EN HET OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 20 , EERSTE ALINEA , VAN VERORDENING NR . 1259/72 BIJ DE UITVOER VAN OPSLAGBOTER BETAALDE VERLAAGDE BEDRAG ACHTERAF MOET WORDEN TOEGEKEND , WANNEER DE BOTER NA WEDERINVOER NIET BINNEN DE IN DE VERORDENING GESTELDE TERMIJN OVEREENKOMSTIG DE VOORGESCHREVEN BESTEMMING IS GEBRUIKT EN DESWEGE IS OVERGEGAAN TOT NAHEFFING VAN HET VERSCHIL MET HET NORMALE MONETAIR COMPENSERENDE BEDRAG .

1 . DE TOEPASSING , OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 20 VAN VERORDENING NR . 1259/72 BETREFFENDE HET TER BESCHIKKING STELLEN VAN BOTER TEGEN VERLAAGDE PRIJS AAN BEPAALDE VERWERKENDE INDUSTRIEEN IN DE GEMEENSCHAP , VAN AANZIENLIJK LAGERE DAN DE NORMAAL VOOR CONSUMPTIEBOTER GELDENDE MONETAIR COMPENSE RENDE BEDRAGEN OP OPSLAGBOTER DIE ONDER DE IN DEZE VERORDENING NEERGELEGDE VOORWAARDEN WORDT VERKOCHT , MAAKT GEEN DEEL UIT VAN DE BIJ GENOEMDE VERORDENING INGEVOERDE MAATREGELEN TER BEVORDERING VAN DE AFZET VAN OPSLAGBOTER , MAAR VALT ONDER DE ALGEMENE REGELS INZAKE HET STELSEL VAN DE MONETAIR COMPENSERENDE BEDRAGEN WAARVAN DE VASTSTELLING ONDER MEER IS GEBASEERD OP DE PRIJZEN VAN DE PRODUKTEN WAARVOOR DE MONETAIR COMPENSERENDE BEDRAGEN GELDEN . VOORNOEMD ARTIKEL 20 HEEFT TEN DOEL DE MONETAIR COMPENSERENDE BEDRAGEN AAN TE PASSEN AAN DE PRIJZEN VAN DE BETROKKEN PRODUKTEN , DIE REPESENTATIEF ZIJN VOOR HUN - DOOR DE AAN HET UITEINDELIJKE GEBRUIK GESTELDE BEPERKINGEN - LAGERE HANDELSWAARDE . WORDT AAN DEZE BEPERKINGEN NIET DE HAND GEHOUDEN , DAN KRIJGT DE BOTER WEER HAAR NORMALE HANDELSWAARDE EN VALT DE GROND VOOR EEN VERLAGING VAN DE MONETAIR COMPENSERENDE BEDRAGEN WEG .

2 . WANNEER DE DOUANE VAN EEN LID-STAAT BIJ DE UITVOER OF WEDERINVOER VAN BIJ HET INTERVENTIEBUREAU VAN DEZE LID-STAAT TEGEN VERLAAGDE PRIJS GEKOCHTE OPSLAGBOTER , VERLAAGDE MONETAIR COMPENSERENDE BEDRAGEN IN DE ZIN VAN ARTIKEL 20 VAN VERORDENING NR . 1259/72 TOEKENT RESPECTIEVELIJK HEFT , EN ZIJ , NA TE HEBBEN VASTGESTELD DAT DE BOTER NA WEDERINVOER NIET OVEREENKOMSTIG DE BESTEMMING EN BINNEN DE IN DEZE VERORDENING GESTELDE TERMIJN IS GEBRUIKT , OVERGAAT TOT NAHEFFING VAN HET VERSCHIL MET HET NORMALE COMPENSERENDE BEDRAG , MOET ZIJ ACHTERAF HET VERSCHIL TUSSEN DE NORMALE EN DE BIJ DE UITVOER BETAALDE VERLAAGDE COMPENSERENDE BEDRAGEN TOEKENNEN .

1 . LANDBOUW - MONETAIR COMPENSERENDE BEDRAGEN - OPSLAGBOTER - VERKOOP TEGEN VERLAAGDE PRIJS AAN VERWERKINGSBEDRIJVEN - VERLAAGDE COMPENSERENDE BEDRAGEN - DOEL - AANPASSING AAN PRIJZEN DIE REPRESENTATIEF ZIJN VOOR HANDELSWAARDE VAN BETROKKEN PRODUKTEN

( VERORDENING NR . 1259/72 VAN DE COMMISSIE , ARTIKEL 20 )

2.LANDBOUW - MONETAIR COMPENSERENDE BEDRAGEN - OPSLAGBOTER - VERKOOP TEGEN VERLAAGDE PRIJS AAN VERWERKINGSBEDRIJVEN - VERLAAGDE COMPENSERENDE BEDRAGEN - TOEKENNING BIJ UITVOER EN HEFFING BIJ WEDERINVOER - GEBRUIK VAN BOTER NA WEDERINVOER NIET CONFORM MET GEMEENSCHAPSREGELING - CORRECTIE VAN BIJ WEDERINVOER GEHEVEN COMPENSERENDE BEDRAGEN - CORRELATIEVE VERPLICHTING BIJ EXPORT BETAALDE COMPENSERENDE BEDRAGEN TE CORRIGIEREN

( VERORDENING NR . 974/71 VAN DE RAAD ; VERORDENING NR . 1259/72 VAN DE COMMISSIE , ARTIKEL 20 )

KOSTEN

16 DE KOSTEN DOOR DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN WEGENS INDIENING VAN HAAR OPMERKINGEN BIJ HET HOF GEMAAKT , KUNNEN NIET VOOR VERGOEDING IN AANMERKING KOMEN . TEN AANZIEN VAN DE PARTIJEN IN HET HOOFDGEDING IS DE PROCEDURE ALS EEN ALDAAR GEREZEN INCIDENT TE BESCHOUWEN , ZODAT DE NATIONALE RECHTERLIJKE INSTANTIE OVER DE KOSTEN HEEFT TE BESLISSEN .

IN ZAAK 156/82 ,

BETREFFENDE EEN VERZOEK AAN HET HOF KRACHTENS ARTIKEL 177 EEG-VERDRAG VAN HET FINANZGERICHT HAMBURG , IN HET ALDAAR AANHANGIG GEDING TUSSEN

SA NICOLAS CORMAN & FILS , TE BRUSSEL ,

EN

HAUPTZOLLAMT HAMBURG-JONAS ,

OM EEN PREJUDICIELE BESLISSING OVER DE UITLEGGING VAN ENKELE BEPALINGEN VAN VERORDENING NR . 1259/72 VAN DE COMMISSIE VAN 16 JUNI 1972 BETREFFENDE HET TER BESCHIKKING STELLEN VAN BOTER TEGEN VERLAAGDE PRIJS AAN BEPAALDE VERWERKENDE INDUSTRIEEN IN DE GEMEENSCHAP ( PB L 139 VAN 1972 , BLZ . 18 ), EN VAN VERORDENING NR . 974/71 VAN DE RAAD VAN 12 MEI 1971 BETREFFENDE BEPAALDE CONJUNCTUURPOLITIEKE MAATREGELEN WELKE NAAR AANLEIDING VAN DE TIJDELIJKE VERRUIMING VAN DE FLUCTUATIEMARGES VAN DE VALUTA ' S VAN SOMMIGE LID-STATEN DIENEN TE WORDEN GENOMEN IN DE LANDBOUWSECTOR ( PB L 106 VAN 1971 , BLZ . 1 ),