Home

Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 26 oktober 1983.

Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 26 oktober 1983.

1 BIJ BESCHIKKING VAN 19 NOVEMBER 1982 , INGEKOMEN TEN HOVE OP 24 NOVEMBER 1982 , HEEFT HET OESTRE LANDSRET KRACHTENS ARTIKEL 177 EEG-VERDRAG EEN PREJUDICIELE VRAAG GESTELD OVER DE UITLEGGING VAN HET GEMEENSCHAPSRECHT , OM ZICH EEN OORDEEL TE KUNNEN VORMEN OVER DE VERENIGBAARHEID MET DIT RECHT VAN EEN DEENSE FISCALE MAATREGEL , KRACHTENS WELKE DE REEDS TEN BEHOEVE VAN DE GEMEENTES GEHEVEN GRONDBELASTING TIJDELIJK WERD VERHOOGD TEN BEHOEVE VAN DE STAAT .

2 DE ONDERHAVIGE FISCALE MAATREGEL MOET TEGEN DE VOLGENDE ACHTERGROND WORDEN BEZIEN : EIND 1979 AANVAARDDE DE DEENSE REGERING EEN ECONOMISCH BELEIDSPLAN DAT ONDER MEER VOORZAG IN EEN AFREMMING VAN DE INKOMENSONTWIKKELING VAN ALLE MAATSCHAPPELIJKE GROEPERINGEN EN EEN BILLIJKE VERDELING VAN DE ALDUS AAN DE BEVOLKING OPGELEGDE LASTEN , OM HET TEKORT OP DE BETALINGSBALANS TE VERMINDEREN EN DE SITUATIE OP DE ARBEIDSMARKT TE VERBETEREN . DAAR DE DEVALUATIE VAN DE DEENSE KROON EEN WEZENLIJK ELEMENT VAN DIT PLAN VORMDE , WERD ZIJ OP 30 NOVEMBER 1979 MET 4,76 % GEDEVALUEERD TEN OPZICHTE VAN DE ANDERE MUNTEN VAN HET EUROPESE MONETAIRE STELSEL . DAAR EVENWEL DE DEENSE REGERING DE SPILKOERS VAN DE DEENSE KROON WENSTE OVEREEN TE LATEN KOMEN MET DE OMREKENINGSKOERS VOOR DE LANDBOUW TEN OPZICHTE VAN DE EUROPESE REKENEENHEID ( ECU ), ZULKS OM TE VOORKOMEN DAT MONETAIR COMPENSERENDE BEDRAGEN MOESTEN WORDEN INGEVOERD , DEVALUEERDE DE RAAD OP 3 DECEMBER 1979 , OP VERZOEK VAN DE DEENSE REGERING , DE REPRESENTATIEVE KOERS VAN DE DEENSE KROON MET 4,63 % TEN OPZICHTE VAN DE ECU IN DE SECTOR LANDBOUW ( VERORDENING NR . 2717/79 VAN DE RAAD , PB L 309 VAN 1979 , BLZ . 1 ).

3 DEZE DEVALUATIE LEIDDE TOT EEN STIJGING VAN DE LANDBOUWPRIJZEN UITGEDRUKT IN DEENSE KRONEN , HETGEEN NORMALITER EEN AANZIENLIJKE INKOMENSSTIJGING VOOR DE DEENSE LANDBOUW TOT GEVOLG HAD MOETEN HEBBEN . TER COMPENSATIE VAN DEZE INKOMENSSTIJGING , DIE IN STRIJD MET VORENGENOEMD PLAN WERD GEACHT , DIENDE DE DEENSE REGERING OP 4 DECEMBER 1979 EEN ONTWERP IN VOOR EEN WET INZAKE DE GRONDBELASTING OP LANDBOUWGRONDEN TEN BEHOEVE VAN DE STAAT . DE WET WERD OP 21 DECEMBER 1979 DOOR DE FOLKETING AANVAARD EN OP 28 DECEMBER 1979 BEKRACHTIGD EN ALS WET NR . 541 UITGEVAARDIGD .

4 DEZE BELASTING , DIE SLECHTS GEDURENDE 1980 HEEFT GEGOLDEN , KENDE ALS BELASTINGGRONDSLAG : DE WAARDE VAN DE GROND , VASTGESTELD OP BASIS VAN EEN ALGEMENE TAXATIE VAN DE MARKTWAARDE VAN DE GROND EN ZONDER REKENING TE HOUDEN MET DE OMVANG EN DE AARD VAN DE DAADWERKELIJKE OPBRENGST AAN LANDBOUWPRODUKTEN .

5 DE ZAAK IS BIJ HET OESTRE LANDSRET AANHANGIG GEMAAKT DOOR DE SAMENWERKENDE DEENSE VERENIGINGEN VAN LANDBOUWERS , ALS MANDATARIS VAN DRIE LANDBOUWERS-EIGENAARS DIE DE GELDIGHEID VAN DEZE BELASTING BETWISTTEN ; ZIJ BETOOGDE DAT DE WET INZAKE DE GRONDBELASTING TEN BEHOEVE VAN DE STAAT IN STRIJD MOEST WORDEN GEACHT MET DE GEEST EN DE UITGANGSPUNTEN VAN HET EEG-VERDRAG EN HET GEMEENSCHAPPELIJK LANDBOUWBELEID , VOOR ZOVER DE WET TEN DOEL OF TEN GEVOLGE HAD OM ENERZIJDS DE WERKING VAN EEN COMMUNAUTAIRE RECHTSHANDELING TE NEUTRALISEREN EN ANDERZIJDS HET DOEL VAN DE DEVALUATIE - HET VERHOGEN VAN DE DEENSE LANDBOUWINKOMENS - TEGEN TE WERKEN .

6 HET OESTRE LANDSRET HEEFT DE BEHANDELING VAN DE ZAAK GESCHORST EN BESLOTEN HET HOF VAN JUSTITIE DE NAVOLGENDE PREJUDICIELE VRAAG TE STELLEN :

' ' MOETEN HET EEG-VERDRAG , INZONDERHEID HET TWEEDE DEEL , TITEL II , BETREFFENDE DE LANDBOUW , MET NAME DE ARTIKELEN 39 EN 40 , EN DE KRACHTENS HET VERDRAG VASTGESTELDE RECHTSHANDELINGEN ALDUS WORDEN UITGELEGD , DAT ZIJ ZICH ERTEGEN VERZETTEN DAT EEN LID-STAAT EEN TIJDELIJKE VERHOGING VAN DE BELASTING OVER DE WAARDE VAN LANDBOUWGRONDEN INVOERT , WANNEER DIT GESCHIEDT IN RECHTSTREEKS VERBAND MET EEN DOOR DE RAAD BESLOTEN DEVALUATIE VAN DE ' ' GROENE MUNT ' ' VAN DIE LID-STAAT EN WANNEER DE BELASTINGVERHOGING TOT DOEL HEEFT EEN BELANGRIJK DEEL VAN DE VOOR DE LANDBOUWERS UIT DIE DEVALUATIE VOORTVLOEIENDE INKOMENSSTIJGING TEN GUNSTE VAN DE STAATSKAS AF TE ROMEN , ZULKS ALS ONDERDEEL VAN EEN GLOBAAL ECONOMISCH PLAN DAT DE MEESTE BEVOLKINGSGROEPEN RAAKT?

' '

7 BLIJKENS DE VERWIJZINGSBESCHIKKING IS DE OPBRENGST VAN DE BELASTING IN DE SCHATKIST GESTORT , ZONDER DAT ZIJ EEN SPECIFIEKE BESTEMMING HEEFT GEKREGEN , EN STAAT HET TUSSEN PARTIJEN VAST DAT DE ONDERHAVIGE BELASTING GEEN INVLOED HEEFT GEHAD OP DE PRIJSVORMING , HET VRIJE GOEDERENVERKEER EN EVENMIN OP DE OP DE MARKT AANGEBODEN HOEVEELHEID GOEDEREN , EN DAT ZIJ NIET HET EFFECT VAN EEN DOUANERECHT OF EEN HEFFING VAN GELIJKE WERKING HAD . DAARUIT VOLGT DAT DE VERENIGBAARHEID VAN DE ONDERHAVIGE BELASTINGMAATREGEL MET HET GEMEENSCHAPSRECHT ENKEL BEHOEFT TE WORDEN BEOORDEELD OP BASIS VAN ENERZIJDS DE ARTIKELEN 39 TOT EN MET 43 EEG-VERDRAG EN ANDERZIJDS DE ALGEMENE BEGINSELEN DIE DE MARKTORDENINGEN BEHEERSEN .

8 OFSCHOON PARTIJEN IN HET HOOFDGEDING VAN MENING VERSCHILLEN OMTRENT DE PRECIEZE REDENEN WAAROM DE DEENSE REGERING DE ONDERHAVIGE FISCALE MAATREGEL HEEFT INGEVOERD EN OMTRENT DE PRECIEZE GEVOLGEN VAN BEDOELDE MAATREGEL , ZIJN ZIJ HET EROVER EENS DAT DEZE MAATREGEL DEEL UITMAAKT VAN EEN INKOMENS BELEID DAT DE FISCALE LASTEN OVER DE VERSCHILLENDE GROEPERINGEN VAN DE ACTIEVE BEVOLKING BEOOGT TE VERDELEN . ZOALS DE DEENSE , FRANSE EN ITALIAANSE REGERINGEN , ALSMEDE DE COMMISSIE TERECHT BETOGEN EN ZOALS HET HOF TROUWENS REEDS HEEFT VERKLAARD IN ZIJN ARREST VAN 10 MAART 1981 ( GEVOEGDE ZAKEN 36 EN 71/80 , IRISH CREAMERY MILK SUPPLIERS ASSOCIATION E . A ., JURISPR . 1981 , BLZ . 735 ), VERZETTEN DE GEMEENSCHAPPELIJKE MARKTORDENINGEN ZICH IN BEGINSEL NIET TEGEN EEN DERGELIJK NATIONAAL BELEID . VOLGENS ARTIKEL 39 , LID 2 , SUB C , EEG-VERDRAG MOET BIJ HET TOT STAND BRENGEN VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK LANDBOUWBELEID REKENING WORDEN GEHOUDEN MET ' ' HET FEIT DAT DE LANDBOUWSECTOR IN DE LID-STATEN NAUW VERWEVEN IS MET DE GEHELE ECONOMIE . ' ' HET GEMEENSCHAPPELIJK LANDBOUWBELEID IS ER DERHALVE NIET OP GERICHT DE LANDBOUWERS TE VRIJWAREN VAN DE GEVOLGEN VAN EEN NATIONAAL INKOMENSBELEID . DE VASTSTELLING VAN GEMEENSCHAPPELIJKE PRIJZEN IN HET KADER VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE MARKTORDENINGEN DIENT ER OVERIGENS NIET TOE OM DE LANDBOUWERS EEN NETTO-PRIJS TE GARANDEREN DIE ONAFHANKELIJK IS VAN ELKE DOOR DE NATIONALE OVERHEID OPGELEGDE FISCALE LAST , EN UIT DE BEWOORDINGEN VAN ARTIKEL 39 , LID 1 , SUB B , ZELF BLIJKT DAT DE VERHOGING VAN HET HOOFDELIJK INKOMEN VAN DE LANDBOUWERS WORDT GEACHT IN DE EERSTE PLAATS TOT STAND TE WORDEN GEBRACHT MET BEHULP VAN DE SUB A BESCHREVEN STRUCTURELE MAATREGELEN .

9 VOLGENS VERZOEKSTER IN HET HOOFDGEDING ZOU DE ONDERHAVIGE NATIONALE MAATREGEL OP GROND VAN DE BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN WAARIN ZIJ IS GENOMEN , EVENWEL ONVERENIGBAAR ZIJN MET HET GEMEENSCHAPSRECHT . DE BIJ WET NR . 541 INGEVOERDE BELASTING DIE DE INKOMENS VAN DE DEENSE LANDBOUWERS BEPERKTE , HAD KENNELIJK TEN DOEL OM HET ENIGE EFFECT TE NEUTRALISEREN DAT WERD BEOOGD DOOR EEN COMMUNAUTAIRE RECHTSHANDELING , IN CASU ' S RAADS VERORDENING VAN 3 DECEMBER 1979 WAARBIJ DE DEENSE KROON IS GEDEVALUEERD TEN OPZICHTE VAN DE EUROPESE REKENEENHEID OM DE INKOMENS VAN DEZE LANDBOUWERS TE VERHOGEN . HET DEENSE PARLEMENT ZOU ALDUS IN EEN BEVOEGDHEID ZIJN GETREDEN DIE AAN DE GEMEENSCHAPSINSTANTIES WAS OVERGEDRAGEN .

10 DEZE OPVATTING KAN NIET WORDEN GEVOLGD . UIT DE CONSIDERANS VAN DE VERORDENING ZELF BLIJKT NAMELIJK , DAT DE VERORDENING VAN DE RAAD VAN 3 DECEMBER 1979 NIET IS VASTGESTELD OM DE DEENSE LANDBOUWERS HOGERE NETTO-INKOMENS TE WAARBORGEN , MAAR ENKEL OM DE INVOERING VAN MONETAIR COMPENSERENDE BEDRAGEN TE VOORKOMEN . DAT DOEL IS DOOR DE INVOERING VAN DE ONDERHAVIGE GRONDBELASTING GEENSZINS AANGETAST . GELIJK DE COMMISSIE TERECHT OPMERKT , ZOU VOORTS HET EFFECT VAN DE VERORDENING VAN DE RAAD ENKEL ZIJN GENEUTRALISEERD , WANNEER DE UIT DE VERORDENING VOORTVLOEIENDE VERHOGING VAN DE LANDBOUWPRIJZEN , UITGEDRUKT IN DEENSE KRONEN , NIET HAD KUNNEN WORDEN VERWEZENLIJKT . DE BIJ WET NR . 541 INGEVOERDE GRONDBELASTING HEEFT KENNELIJK NIET EEN DERGELIJK GEVOLG GEHAD : DOOR DE GRONDBELASTING IS HET DOOR DE LANDBOUWPRODUCENTEN UIT DE VERKOOP VAN HUN PRODUKTEN GENOTEN INKOMEN GEDEELTELIJK AFGEROOMD , NADAT HET MARKTMECHANISME EN HET GEMEENSCHAPPELIJK PRIJZENSTELSEL NORMAAL HUN FUNCTIE HADDEN VERVULD .

11 NIETTEMIN ZOUDEN DE MIDDELEN DIE WORDEN AANGEWEND OM UITVOERING TE GEVEN AAN EEN NATIONAAL INKOMENSBELEID DAT ONDER MEER VAN TOEPASSING IS OP DE LANDBOUWPRODUCENTEN , ONVERENIGBAAR ZIJN MET HET VERDRAG EN DE VERORDENINGEN BETREFFENDE DE GEMEENSCHAPPELIJKE MARKTORDENINGEN , INDIEN DEZE MIDDELEN DE WERKING ZOUDEN VERSTOREN VAN DE MECHANISMEN WAARVAN DE BETROKKEN ORDENINGEN ZICH TER VERWEZENLIJKING VAN HUN DOELSTELLINGEN BEDIENEN . VOOR WAT DEZE VERORDENINGEN BETREFT IS HET PROBLEEM VAN DE ONDERHAVIGE GRONDBELASTING DUS EIGENLIJK OF DEZE GRONDBELASTING DEZE GEVOLGEN HEEFT GEHAD .

12 IN ZIJN VORENGENOEMD ARREST VAN 10 MAART 1981 HEEFT HET HOF VERKLAARD DAT HET AAN DE NATIONALE RECHTER STAAT OM UIT TE MAKEN OF DE BELASTING DIE AAN ZIJN OORDEEL WORDT ONDERWORPEN , DAADWERKELIJK GEVOLGEN HEEFT GEHAD DIE DE WERKING VAN DE MECHANISMEN WAARIN DE GEMEENSCHAPPELIJKE MARKTORDENINGEN VOORZIEN , VERSTOREN . MET HET OOG OP DE TE DEZEN DOOR DE NATIONALE RECHTER TE GEVEN BEOORDELING KUNNEN NIETTEMIN ZEKERE ELEMENTEN VAN GEMEENSCHAPSRECHT IN DE BESCHOUWING WORDEN BETROKKEN EN BEPAALDE BEOORDELINGSCRITERIA WORDEN AANGEGEVEN .

13 DE MECHANISMEN VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE MARKTORDENINGEN HEBBEN HOOFDZAKELIJK TEN DOEL IN HET PRODUKTIE- EN GROOTHANDELSSTADIUM TOT EEN PRIJSPEIL TE KOMEN DAT REKENING HOUDT MET ZOWEL DE BELANGEN VAN DE GEHELE COMMUNAUTAIRE PRODUKTIE IN DE BETROKKEN SECTOR ALS DIE VAN DE VERBRUIKERS , EN DAT DE BEVOORRADING VERZEKERT ZONDER EEN OVERTOLLIGE PRODUKTIE AAN TE MOEDIGEN .

14 DEZE DOELSTELLINGEN ZOUDEN IN DE EERSTE PLAATS IN HET GEDRANG KUNNEN WORDEN GEBRACHT DOOR NATIONALE FISCALE MAATREGELEN DIE EEN AANMERKELIJKE - AL ZIJ HET GEEN DOELBEWUSTE - INVLOED HEBBEN OP HET PRIJSPEIL OP DE MARKT . NOCHTANS IS HET RISICO VAN EEN DERGELIJKE INVLOED MINDER GROOT , WANNEER HET NIET EEN BELASTING OP DE LANDBOUWPRODUKTIE , MAAR EEN GRONDBELASTING BETREFT DIE VOOR ALLE LANDBOUWGRONDEN GELDT EN WAARVAN DE GRONDSLAG GEEN REKENING HOUDT MET DE OMVANG , NOCH MET DE AARD VAN DE DAADWERKELIJK VERKREGEN LANDBOUWPRODUKTIE .

15 IN DE TWEEDE PLAATS ZIJ OPGEMERKT DAT - ZOALS VERZOEKSTER IN HET HOOFDGEDING VOOR HET HOF HEEFT BETOOGD EN DE COMMISSIE HEEFT ERKEND - FISCALE MAATREGELEN DIE AL DAN NIET RECHTSTREEKS EEN AANMERKELIJKE INVLOED HEBBEN OP DE STRUCTUUR VAN DE LANDBOUWBEDRIJVEN EN DIENTENGEVOLGE OP DE AARD EN DE OMVANG VAN DE BEVOORRADING VAN DE LANDBOUWMARKTEN , EVENEENS DE DOOR DE GEMEENSCHAPPELIJKE MARKTORDENINGEN NAGESTREEFDE DOELSTELLINGEN IN HET GEDRANG ZOUDEN KUNNEN BRENGEN .

16 DIENAANGAANDE IS HET DUIDELIJK , DAT HET RISICO VAN EEN DERGELIJKE INVLOED OP DE STRUCTUUR VAN DE LANDBOUWPRODUKTIE MET NAME AFHANGT VAN HET BELASTINGTARIEF , VAN HET TIJDELIJKE OF PERMANENTE KARAKTER VAN DE BELASTING , VAN DE VRAAG OF ZIJ AL DAN NIET OP ALLE LANDBOUWGRONDEN WORDT GEHEVEN , VAN DE OMSTANDIGHEID DAT ER AL DAN NIET EEN RECHTSTREEKS VERBAND BESTAAT TUSSEN DE HOOGTE VAN DE BELASTING EN HET INKOMEN VAN ELKE PRODUCENT , ALSMEDE VAN HET BESTAAN VAN EEN BIJZONDERE BESTEMMING VOOR DE OPBRENGST VAN DE BELASTING EN HET DOEL ERVAN .

17 DERHALVE DIENT OP DE VRAAG TE WORDEN GEANTWOORD :

- EEN TIJDELIJKE VERHOGING VAN DE GRONDBELASTING OP LANDBOUWGRONDEN , WELKE TEN DOEL HEEFT EEN GROOT GEDEELTE VAN DE STIJGING VAN DE LANDBOUWINKOMENS VOORTVLOEIENDE UIT EEN WIJZIGING VAN DE BIJ DE UITVOERING VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK LANDBOUWBELEID GEBRUIKTE WISSELKOERS , WEG TE BELASTEN TEN BATE VAN DE OPENBARE MIDDELEN , ZULKS IN HET KADER VAN EEN ALGEMEEN ECONOMISCH PLAN WAARDOOR DE MEESTE BEVOLKINGSGROEPEN WORDEN GETROFFEN , IS OP ZICHZELF NIET ONVERENIGBAAR MET DE BEPALINGEN VAN HET EEG-VERDRAG BETREFFENDE HET GEMEENSCHAPPELIJK LANDBOUWBELEID OP MET DE BEPALINGEN VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE MARKTORDENINGEN , OOK NIET WANNEER DE INVOERING VAN DIE BELASTING NAUW VERBAND HOUDT MET BEDOELDE WIJZIGING VAN DE WISSELKOERS .

- EEN DERGELIJKE ONVERENIGBAARHEID ZOU EVENWEL MOETEN WORDEN AANGENOMEN WANNEER DIE VERHOGING VAN DE GRONDBELASTING ER MET NAME TOE ZOU LEIDEN - HETZIJ DOOR DE INVLOED ERVAN OP DE PRIJSVORMING , HETZIJ DOOR DE WIJZIGING VAN DE STRUCTUUR VAN DE LANDBOUWBEDRIJVEN , DIE DAARVAN HET GEVOLG ZOU KUNNEN ZIJN - , DAT DE WERKING VAN DE IN HET KADER DER GEMEENSCHAPPELIJKE MARKTORDENINGEN VOORZIENE MECHANISMEN WORDT VERSTOORD .

- HET STAAT AAN DE NATIONALE RECHTER OM TE BEOORDELEN OF , EN EVENTUEEL IN HOEVERRE , EEN BELASTING WAAROVER HIJ HEEFT TE OORDELEN , DAADWERKELIJK DERGELIJKE GEVOLGEN HEEFT GEHAD .

HET HOF VAN JUSTITIE ( VIJFDE KAMER ),

UITSPRAAK DOENDE OP DE DOOR HET OESTRE LANDSRET BIJ BESCHIKKING VAN 19 NOVEMBER 1982 GESTELDE VRAAG , VERKLAART VOOR RECHT :

1 . EEN TIJDELIJKE VERHOGING VAN DE GRONDBELASTING OP LANDBOUWGRONDEN , WELKE TEN DOEL HEEFT EEN GROOT GEDEELTE VAN DE STIJGING VAN DE LANDBOUWINKOMENS VOORTVLOEIENDE UIT EEN WIJZIGING VAN DE BIJ DE UITVOERING VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK LANDBOUWBELEID GEBRUIKTE WISSELKOERS , WEG TE BELASTEN TEN BATE VAN DE OPENBARE MIDDELEN , ZULKS IN HET KADER VAN EEN ALGEMEEN ECONOMISCH PLAN WAARDOOR DE MEESTE BEVOLKINGSGROEPEN WORDEN GETROFFEN , IS OP ZICHZELF NIET ONVERENIGBAAR MET DE BEPALINGEN VAN HET EEG-VERDRAG BETREFFENDE HET GEMEENSCHAPPELIJK LANDBOUWBELEID OF MET DE BEPALINGEN VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE MARKTORDENINGEN , OOK NIET WANNEER DE INVOERING VAN DIE BELASTING NAUW VERBAND HOUDT MET BEDOELDE WIJZIGING VAN DE WISSELKOERS .

2 . EEN DERGELIJKE ONVERENIGBAARHEID ZOU EVENWEL MOETEN WORDEN AANGE- NOMEN WANNEER DIE VERHOGING VAN DE GRONDBELASTING ER MET NAME TOE ZOU LEIDEN - HET ZIJ DOOR DE INVLOED ERVAN OP DE PRIJSVORMING , HETZIJ DOOR DE WIJZIGING VAN DE STRUCTUUR VAN DE LANDBOUWBEDRIJVEN , DIE DAARVAN HET GEVOLG ZOU KUNNEN ZIJN - , DAT DE WERKING VAN DE IN HET KADER DER GEMEENSCHAPPELIJKE MARKTORDENINGEN VOORZIENE MECHANISMEN WORDT VERSTOORD .

3 . HET STAAT AAN DE NATIONALE RECHTER OM TE BEOORDELEN OF , EN EVENTUEEL IN HOEVERRE , EEN BELASTING WAAROVER HIJ HEEFT TE OORDELEN , DAADWERKELIJK DERGELIJKE GEVOLGEN HEEFT GEHAD .

EEN TIJDELIJKE VERHOGING VAN DE GRONDBELASTING OP LANDBOUWGRONDEN , WELKE TEN DOEL HEEFT EEN GROOT GEDEELTE VAN DE STIJGING VAN DE LANDBOUWINKOMENS VOORTVLOEIENDE UIT EEN WIJZIGING VAN DE BIJ DE UITVOERING VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK LANDBOUWBELEID GEBRUIKTE WISSELKOERS , WEG TE BELASTEN TEN BATE VAN DE OPENBARE MIDDELEN , ZULKS IN HET KADER VAN EEN ALGEMEEN ECONOMISCH PLAN WAARDOOR DE MEESTE BEVOLKINGSGROEPEN WORDEN GETROFFEN , IS OP ZICHZELF NIET ONVERENIGBAAR MET DE BEPALINGEN VAN HET EEG-VERDRAG BETREFFENDE HET GEMEENSCHAPPELIJK LANDBOUWBELEID OF MET DE BEPALINGEN VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE MARKTORDENINGEN , OOK NIET WANNEER DE INVOERING VAN DE BELASTING NAUW VERBAND HOUDT MET BEDOELDE WIJZIGING VAN DE WISSELKOERS .

EEN DERGELIJKE ONVERENIGBAARHEID ZOU EVENWEL MOETEN WORDEN AANGENOMEN WANNEER DIE VERHOGING VAN DE GRONDBELASTING ER MET NAME TOE ZOU LEIDEN - HETZIJ DOOR DE INVLOED ERVAN OP DE PRIJSVORMING , HETZIJ DOOR DE WIJZIGING VAN DE STRUCTUUR VAN DE LANDBOUWBEDRIJVEN , DIE DAARVAN HET GEVOLG ZOU KUNNEN ZIJN - , DAT DE WERKING VAN DE IN HET KADER DER GEMEENSCHAPPELIJKE MARKTORDENINGEN VOORZIENE MECHANISMEN WORDT VERSTOORD .

HET STAAT AAN DE NATIONALE RECHTER OM TE BEOORDELEN OF , EN EVENTUEEL IN HOEVERRE , EEN BELASTING WAAROVER HIJ HEEFT TE OORDELEN , DAADWERKELIJK DERGELIJKE GEVOLGEN HEEFT GEHAD .

- GEMEENSCHAPPELIJKE ORDENING DER MARKTEN - NATIONALE MAATREGELEN-TIJDELIJKE VERHOGING VAN GRONDBELASTING OP LANDBOUWGRONDEN - TOELAATBAARHEID - GRENZEN - INVLOED OP PRIJSVORMING - WIJZIGING VAN STRUCTUUR VAN LANDBOUWBEDRIJVEN - BEOORDELING DOOR NATIONALE RECHTER

( EEG-VERDRAG , ARTIKEL 39 )

KOSTEN

DE KOSTEN DOOR DE COMMISSIE EN DOOR DE FRANSE EN ITALIAANSE REGERING WEGENS INDIENING HUNNER OPMERKINGEN BIJ HET HOF GEMAAKT , KUNNEN NIET VOOR VERGOEDING IN AANMERKING KOMEN . TEN AANZIEN VAN DE PARTIJEN IN HET HOOFDGEDING IS DE PROCEDURE ALS EEN ALDAAR GEREZEN INCIDENT TE BESCHOUWEN , ZODAT DE NATIONALE RECHTERLIJKE INSTANTIE OVER DE KOSTEN HEEFT TE BESCHIKKEN .

IN ZAAK 297/82 ,

BETREFFENDE EEN VERZOEK AAN HET HOF KRACHTENS ARTIKEL 177 EEG-VERDRAG VAN HET OESTRE LANDSRET ( VIERDE KAMER ), IN HET ALDAAR AANHANGIG GEDING TUSSEN

DE SAMENWERKENDE DEENSE VERENIGINGEN VAN LANDBOUWERS ,

VERZOEKSTER ,

EN

DEENSE MINISTERIE VAN BELASTINGEN ,

VERWEERDER ,

OM EEN PREJUDICIELE BESLISSING OVER DE UITLEGGING VAN TITEL II VAN HET EEG-VERDRAG , BETREFFENDE DE LANDBOUW , MET NAME VAN DE ARTIKELEN 39 EN 40 , ALSMEDE VAN DE AFGELEIDE RECHTSHANDELINGEN , TENEINDE TE KUNNEN BEOORDELEN OF WET NR . 541 VAN 28 DECEMBER 1979 BETREFFENDE DE GRONDBELASTING , TEN BEHOEVE VAN DE STAAT GEHEVEN OP LANDBOUWGRONDEN , IN OVEREENSTEMMING IS MET HET GEMEENSCHAPSRECHT ,