Home

Beschikking van het Hof van 23 februari 1983.

Beschikking van het Hof van 23 februari 1983.

BIJ VERZOEKSCHRIFTEN , INGESCHREVEN TER GRIFFIE VAN HET HOF OP 18 MAART RESPECTIEVELIJK 5 AUGUSTUS 1982 , HEEFT VERZOEKSTER KRACHTENS ARTIKEL 173 EEG-VERDRAG TWEE BEROEPEN INGESTELD TOT NIETIGVERKLARING VAN DE DOOR DE COMMISSIE OP GROND VAN ARTIKEL 115 EEG-VERDRAG GENOMEN BESCHIKKINGEN VAN 18 DECEMBER 1981 EN 28 MEI 1982 , WAARBIJ AAN HET VERENIGD KONINKRIJK MACHTI GING IS VERLEEND OM VERSE BANANEN VAN POST 08.01 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK DOUANETARIEF , VAN OORSPRONG UIT BEPAALDE LANDEN VAN DE DOLLARZONE EN IN DE OVERIGE LID-STATEN IN HET VRIJE VERKEER GEBRACHT , VAN DE COMMUNAUTAIRE BEHANDELING UIT TE SLUITEN ; TEVENS HEEFT ZIJ KRACHTENS DE ARTIKELEN 178 EN 215 EEG-VERDRAG EEN BEROEP TOT SCHADEVERGOEDING WEGENS DE UIT DEZE BESCHIKKINGEN VOORTVLOEIENDE WINSTDERVING INGESTELD .

IN HAAR TWEE VERWEERSCHRIFTEN WERPT DE COMMISSIE DE NIET-ONTVANKELIJKHEID VAN DE BEROEPEN TOT NIETIGVERKLARING OP , ZONDER DAT ZIJ EVENWEL OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 91 , PARAGRAAF 7 , VAN HET REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING BIJ AFZONDERLIJKE AKTE VERZOEKT UITSPRAAK TE DOEN OP DEZE EXCEPTIE ZONDER DAARBIJ OP DE ZAAK TEN PRINCIPALE IN TE GAAN . DE COMMISSIE WIJST EROP DAT DE BESTREDEN BESCHIKKING TOT HET VERENIGD KONINKRIJK IS GERICHT , EN VOERT AAN DAT VERZOEKSTER DOOR DEZE BESCHIKKING NIET RECHTSTREEKS EN INDIVIDUEEL WORDT GERAAKT .

DE COMMISSIE BETWIST NIET FORMEEL DE ONTVANKELIJKHEID VAN HET BEROEP TOT SCHADEVERGOEDING IN ZAAK 91/82 , DOCH ZIJ MEENT DAT DIT VOORBARIG IS , ZOLANG ER GEEN UITSPRAAK VAN EEN BRITSE RECHTER IS OVER DE GELDIGHEID VAN DE BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE EN VAN DE WEIGERING VAN EEN IMPORTVERGUNNING DOOR DE BRITSE REGERING . IN ZAAK 200/82 BETWIST DE COMMISSIE DE ONTVANKELIJKHEID VAN DE VORDERING TOT SCHADEVERGOEDING , STELLENDE DAT HET GEVORDERDE BEDRAG OP LOUTERE GISSINGEN BERUST EN DAT VERZOEKSTER NIET DE DOOR ARTIKEL 38 , PARAGRAAF 1 , SUB E , VAN HET REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING VEREISTE ' ' BEWIJSAANBIEDINGEN ' ' HEEFT GEDAAN .

VERZOEKSTER HEEFT IN REPLIEK OP DEZE MIDDELEN GEANTWOORD . HET HOF IS VAN OORDEEL , DAT DE EXCEPTIE VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID AMBTSHALVE BEHOORT TE WORDEN ONDERZOCHT ALVORENS OP DE ZAAK TEN GRONDE IN TE GAAN .

BIJ BRIEF VAN 24 SEPTEMBER 1982 , INGESCHREVEN TER GRIFFIE VAN HET HOF OP 8 OKTOBER DAAROPVOLGENDE , HEEFT DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN VAN DOMINICA ( ' ' COMMONWEALTH OF DOMINICA ' ' ) ZIJN VOORNEMEN TE KENNEN GE- GEVEN , TE GELEGENER TIJD IN DE ZAAK TE INTERVENIEREN TER ONDERSTEUNING VAN DE CONCLUSIES VAN DE COMMISSIE .

PARTIJEN HEBBEN HUN OPMERKINGEN OVER DEZE BRIEF GEMAAKT . VOLGENS DE COMMISSIE KUNNEN DE TERMEN ' ' ELKE ANDERE PERSOON ' ' IN ARTIKEL 37 VAN HET STATUUT VAN HET HOF OOK BETREKKING HEBBEN OP STATEN DIE GEEN LID-STAAT VAN DE GEMEENSCHAP ZIJN , ZOALS DOMINICA . DE COMMISSIE HEEFT GEWEZEN OP HET DOEL VAN DE BESTREDEN BESCHIKKING , TE WETEN DE BESCHERMING VAN DE TRADITIO NELE BRITSE MARKT VOOR BANANEN , UITGEVOERD DOOR DE ACS-LANDEN - WAARONDER DOMINICA - , EN DIT OVEREENKOMSTIG DE DOOR DE GEMEENSCHAP IN HET KADER VAN DE LOME II-OVEREENKOMST AANGEGANE VERBINTENISSEN . DOMINICA ZOU ER DUS BELANG BIJ HEBBEN TE INTERVENIEREN . DE COMMISSIE MAAKT HET HOF EROP ATTENT , DAT DE BRIEF NIET IN ALLE OPZICHTEN VOLDEED AAN DE VOORWAARDEN VAN ARTIKEL 93 VAN HET REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING .

VERZOEKSTER , DIE DE AANDACHT VAN HET HOF HEEFT GEVESTIGD OP HET ONGEWONE VAN EEN VERZOEK VAN EEN DERDE LAND TOT TUSSENKOMST IN EEN PROCEDURE VOOR HET HOF , MEENT DAT DE TUSSENKOMST VAN DOMINICA ERTOE KAN BIJDRAGEN DE WAARHEID IN DEZE ZAAK TE ACHTERHALEN , EN DAT ZIJ KAN WORDEN TOEGESTAAN , OP VOORWAARDE DAT DOMINICA AANNEMELIJK MAAKT BELANG TE HEBBEN BIJ DE BESLISSING VAN HET GEDING .

HET VERZOEK TOT TUSSENKOMST IS IN BEHOORLIJKE VORM NEERGELEGD OP 2 DECEMBER 1982 .

HET HOF IS VAN OORDEEL , DAT DOMINICA OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 37 , TWEEDE ALINEA , VAN HET STATUUT VAN HET HOF MOET WORDEN BESCHOUWD ALS EEN PERSOON DIE AANNEMELIJK HEEFT GEMAAKT BELANG TE HEBBEN BIJ DE BESLISSING VAN HET GEDING , EN DAT HAAR TUSSENKOMST BIJGEVOLG MOET WORDEN TOEGESTAAN .

GELET OP ARTIKEL 37 , TWEEDE ALINEA , VAN HET STATUUT VAN HET HOF ,

GELET OP ARTIKEL 93 VAN HET REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING ,

GELET OP ARTIKEL 92 , PARAGRAAF 2 , VAN HET REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING ,

HET HOF VAN JUSTITIE ,

SAMENGESTELD ALS VOLGT : J . MERTENS DE WILMARS , PRESIDENT , P . PESCATORE , A . O ' KEEFFE EN U . EVERLING , KAMERPRESIDENTEN , MACKENZIE STUART , G . BOSCO , T . KOOPMANS , O . DUE , K . BAHLMANN EN Y . GALMOT , RECHTERS ,

ADVOCAAT-GENERAAL : S . ROZES

GRIFFIER : P . HEIM

BESCHIKT :

1 . DE BEHANDELING VAN DE ZAAK , MET INBEGRIP VAN DE MEMORIE VAN DUPLIEK , WORDT IN HET HUIDIGE STADIUM BEPERKT TOT DE VRAAG VAN DE ONTVANKELIJKHEID VAN DE BEROEPEN .

2 . DE TUSSENKOMST VAN DOMINICA TEN AANZIEN VAN DE ONTVANKELIJKHEIDSVRAAG WORDT TOEGESTAAN .

3 . AAN INTERVENIENTE ZAL EEN TERMIJN WORDEN VERLEEND OM HAAR SCHRIFTELIJKE OPMERKINGEN IN TE DIENEN .

4 . AAN INTERVENIENTE ZAL DOOR DE GRIFFIER EEN AFSCHRIFT VAN ALLE PROCESSTUKKEN WORDEN BETEKEND .

5 . DE BESLISSING OMTRENT DE KOSTEN WORDT AANGEHOUDEN .

PROCEDURE - TUSSENKOMST - DERDE LAND - TOELATING TOT TUSSENKOMST - VOORWAARDEN ( STATUUT VAN HET HOF VAN JUSTITIE VAN DE EEG , ARTIKEL 37 , TWEEDE ALINEA )

IN DE GEVOEGDE ZAKEN 91 EN 200/82 ,

CHRIS INTERNATIONAL FOODS LTD .,

VERZOEKSTER ,

TEGEN

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

VERWEERSTER ,

ONDERSTEUND DOOR

VERENIGD KONINKRIJK VAN GROOT-BRITTANNIE EN NOORD-IERLAND EN IERLAND ,

INTERVENIENTEN .