Home

Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 30 juni 1983.

Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 30 juni 1983.

1 BIJ VERZOEKSCHRIFT , NEERGELEGD TER GRIFFIE VAN HET HOF OP 10 MAART 1982 , HEEFT BERNHARD SCHLOH , AMBTENAAR IN DE RANG A 3 VAN DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN , BEROEP INGESTELD TOT NIETIGVERKLARING VAN : A ) HET BESLUIT TOT AFWIJZING VAN ZIJN SOLLICITATIE NAAR HET AMBT VAN DIRECTEUR BEGROTING EN STATUUT ( DG A , DIRECTORAAT III ), HEM TER KENNIS GEBRACHT OP 31 JULI 1981 ; B ) HET BESLUIT VAN 11 SEPTEMBER 1981 HOUDENDE BENOEMING VAN J . J . KASEL IN GENOEMD AMBT ; EN C ) HET BESLUIT TOT AFWIJZING VAN ZIJN KLACHT VAN 12 OKTOBER 1981 , HEM TER KENNIS GEBRACHT BIJ NOTA ' S VAN 18 DECEMBER 1981 EN 15 FEBRUARI 1982 .

2 DE VACATURE VOOR HET GENOEMDE , NIEUW INGESTELDE AMBT , WERD TER KENNIS VAN DE AMBTENAREN VAN DE RAAD GEBRACHT BIJ MEDEDELING NR . 83/81 F VAN 17 JUNI 1981 VAN DE DIRECTEUR-GENERAAL ADMINISTRATIE . OP DEZE KENNISGEVING VOLGDEN TWEE ' ' CORRIGENDA ' ' : CORRIGENDUM NR . 86/81 F VAN 2 JULI 1981 BOOD OOK AMBTENAREN VAN DE RANG A 3 DE MOGELIJKHEID TE SOLLICITEREN , TERWIJL BIJ CORRIGENDUM NR . 94/81 F VAN 6 JULI 1981 DE SOLLICITATIETERMIJN VAN 8 TOT 22 JULI 1981 WERD VERLENGD .

3 VOLGENS HETGEEN DE RAAD IN DE LOOP VAN HET GEDING HEEFT VERKLAARD , WERDEN VORENBEDOELDE MEDEDELINGEN TOEGEZONDEN AAN DE HOOFDEN VAN ADMINISTRATIE VAN DE ANDERE GEMEENSCHAPSINSTELLINGEN , MAAR ZONDER HET VERZOEK ZE TER KENNIS VAN DE BELANGHEBBENDE AMBTENAREN TE BRENGEN . VASTSTAAT IN ELK GEVAL , DAT EEN FORMELE INTERINSTITUTIONELE KENNISGEVING MET HET OOG OP OVERGANG IN CASU NIET HEEFT PLAATSGEVONDEN .

4 BINNEN DE GESTELDE TERMIJN WERDEN SOLLICITATIES INGEDIEND DOOR VERZOEKER , 16 ANDERE AMBTENAREN VAN DE RAAD IN DE RANG A 3 - WAARONDER EEN LUXEMBURGER , A . FEIPEL - EN J . J . KASEL , TIJDELIJK FUNCTIONARIS IN DE RANG A 3 BIJ DE COMMISSIE . EEN VERDERE AMBTENAAR VAN DE RAAD DIENDE ZIJN SOLLICITATIE NA HET VERSTRIJKEN VAN DE TERMIJN IN . DE SOLLICITATIES VAN DE AMBTENAREN VAN DE RAAD WERDEN ALLE DOOR DE SECRETARIS-GENERAAL VAN DE RAAD , IN ZIJN HOEDANIGHEID VAN TOT AANSTELLING BEVOEGD GEZAG , AFGEWEZEN BIJ BRIEVEN VAN 31 JULI 1981 .

5 DE AAN DE NIET-LUXEMBURGSE KANDIDATEN GERICHTE BRIEVEN WAREN IDENTIEK EN BEVATTEN DE VOLGENDE REDENGEVING VOOR DE AFWIJZING VAN DE SOLLICITATIE :

' ' . . . VOOR DE BEZETTING VAN DIE POST MOET IK IMMERS NIET ENKEL LETTEN OP DE VOOR DEZE DIRECTEURSPOST VEREISTE BEROEPSKENNIS EN -ERVARING , MAAR OOK OP HET HANDHAVEN VAN EEN PASSEND GEOGRAFISCH EVENWICHT . ' '

IN DE BRIEF AAN DE AMBTENAAR VAN LUXEMBURGSE NATIONALITEIT , FEIPEL , WERD DE AFWIJZING DAARENTEGEN GEMOTIVEERD ALS VOLGT :

' ' . . . BIJ DE KEUZE VAN DE KANDIDAAT VOOR DEZE POST MOET IK IMMERS , BEHALVE OP HET HANDHAVEN VAN EEN PASSEND GEOGRAFISCH EVENWICHT , LETTEN OP DE SPECIFIEKE BEROEPSKENNIS EN -ERVARING DIE VOOR DEZE DIRECTEURSFUNCTIE IS VEREIST . HET VERLOOP VAN UW LOOPBAAN KENNENDE , BEN IK VAN OORDEEL , DAT UW SPECIFIEKE KENNIS EN ERVARING NIET AANSLUITEN BIJ DE WERKZAAMHEDEN DIE AAN VORENBEDOELDE DIRECTEURSPOST VERBONDEN ZIJN . ' '

6 FEIPELS SOLLICITATIE WAS VERGEZELD GEGAAN VAN EEN ' ' TOELICHTING ' ' , WAARIN DE RAAD WERD VERWETEN , DE NIEUWE POST TE HEBBEN VOORBESTEMD VOOR EEN LUXEMBURGSE AMBTENAAR WIENS NAAM REEDS BEKEND WAS . DIT VERWIJT WAS GEFORMULEERD ALS VOLGT :

' ' EVENALS MIJN COLLEGA ' S IN DE RANG A 3 STEL IK MIJ KANDIDAAT ZONDER MIJ ILLUSIES TE MAKEN , EN ALLEEN OPDAT MEN MIJ LATER NIET KAN ZEGGEN : BIJ GEBREK AAN KANDIDATEN BINNEN HET SECRETARIAAT-GENERAAL , HEBBEN WIJ IEMAND VAN BUITEN MOETEN AANTREKKEN .

IK WEET IMMERS ZEER GOED - EN AL MIJN COLLEGA ' S IN A 3 WETEN HET - DAT DE IN BEDOELDE MEDEDELING ' ' BESCHIKBAAR ' ' VERKLAARDE A2-POST ZAL WORDEN BEZET DOOR MIDDEL VAN ' ' PARACHUTAGE VAN EEN LUXEMBURGSE AMBTENAAR . ZIJN NAAM , CURRICULUM VITAE EN HUIDIGE FUNCTIE ZIJN BEKEND . IK GA NIET DISCUTEREN OVER ZIJN LEEFTIJD OF ZIJN KWALITEITEN IN HET ALGEMEEN , MAAR STEL TOCH EEN DING VAST : HIJ HEEFT ZICH IN DE LOOP VAN ZIJN KORTE CARRIERE NOOIT MET BEGROTINGSVRAAGSTUKKEN BEZIG GEHOUDEN .

' '

7 DRIE DAGEN VOOR DE VERZENDING VAN DE BRIEVEN WAARMEE DE SOLLICITATIES VAN DE AMBTENAREN WERDEN AFGEWEZEN , VERSPREIDDE HET AGENCE EUROPE IN ZIJN BULLETIN VAN 27-28 JULI HET VOLGENDE BERICHT :

' ' . . . ADJUNCT-KABINETSCHEF J . J . KASEL ZAL OVERIGENS DE COMMISSIE IN SEPTEMBER VERLATEN OM DIRECTEUR TE WORDEN BIJ HET SECRETARIAAT VAN DE RAAD . ' '

8 BIJ BESLUIT NR . 817/81 VAN 11 SEPTEMBER 1981 , GENOMEN OP GROND VAN ARTIKEL 29 , LID 2 , AMBTENARENSTATUUT , STELDE HET TOT AANSTELLING BEVOEGD GEZAG INDERDAAD J . J . KASEL AAN IN HET VACANTE AMBT . DEZE , VAN LUXEMBURGSE NATIONALITEIT EN 35 JAAR OUD , WAS SINDS 6 JANUARI 1981 ALS TIJDELIJK FUNCTIONARIS VAN DE RANG A 3 WERKZAAM BIJ DE COMMISSIE ALS ADJUNCT-KABINETSCHEF VAN DE VOORZITTER VAN DE COMMISSIE . TIJDENS DE MONDELINGE BEHANDELING IS GEBLEKEN DAT KASEL ZIJN SOLLICITATIE , GEDATEERD 9 JULI , HEEFT INGEDIEND OP 13 JULI 1981 . HIJ DEED DIT IN DE VORM VAN EEN RECHTSTREEKS AAN DE SECRETARIS-GENERAAL GERICHTE BRIEF .

9 NA DE AFWIJZING VAN HUN SOLLICITATIE EN DE AANSTELLING VAN KASEL DIENDEN VERZOEKER EN ELF ANDERE AMBTENAREN OP 15 OKTOBER 1981 ELK EEN INDIVIDUELE KLACHT IN KRACHTENS ARTIKEL 90 , LID 2 , AMBTENARENSTATUUT . IN ZIJN KLACHT BEZWAART VERZOEKER ZICH INZONDERHEID EROVER , DAT KASELS AANSTELLING ENKEL HET GEVOLG WAS VAN POLITIEKE ' ' COMPENSATIE-AFSPRAKEN ' ' , TIJDENS DE 655E ZITTING VAN DE RAAD OP 15-16 SEPTEMBER 1980 GEMAAKT NAAR AANLEIDING VAN DE PENSIONERING VAN DE SECRETARIS-GENERAAL , DIE VAN LUXEMBURGSE NATIONALITEIT WAS . DE KLACHTEN WERDEN AFGEWEZEN BIJ GELIJKLUIDENDE BESLUITEN VAN HET TOT AANSTELLING BEVOEGD GEZAG VAN 18 DECEMBER 1981 , VAN DE VOLGENDE INHOUD :

' ' VAN UW KLACHT VAN 15 OKTOBER 1981 HEB IK MET AANDACHT KENNIS GENOMEN . NA EEN DIEPGAAND ONDERZOEK ZIE IK ECHTER GEEN MOGELIJKHEID OM VAN MIJN EERDERE BESLUIT TERUG TE KOMEN . DIT IS GENOMEN IN HET KADER VAN DE RUIME DISCRETIONAIRE BEVOEGDHEID EN DE GROTE BESLISSINGSVRIJHEID WAAROVER HET TOT AANSTELLING BEVOEGD GEZAG TERZAKE BESCHIKT . DE GEVOLGDE PROCEDURE IS BIJ DE RAAD OVERIGENS GEBRUIKELIJK VOOR BENOEMINGEN IN DE RANGEN A 1 EN A 2 . ' '

10 DEZE BRIEVEN , ALDUS VERZOEKER , LOKTEN FELLE PROTESTEN UIT , MET NAME WEGENS DE LAATSTE ZIN , DIE NIET MET DE WERKELIJKHEID OVEREENSTEMDE , OMDAT HET BIJ HET SECRETARIAAT-GENERAAL VAN DE RAAD REGEL WAS DAT IN VACATURES VOOR A2-POSTEN WERD VOORZIEN DOOR MIDDEL VAN BEVORDERING OF INTERNE AANWERVING . DAAROP VOND OP 5 FEBRUARI 1982 EEN ONDERHOUD PLAATS TUSSEN HET TOT AANSTELLING BEVOEGD GEZAG EN DE BETROKKEN AMBTENAREN ; OP 15 FEBRUARI DEED DE SECRETARIS-GENERAAL DE BETROKKENEN EEN NOTA TOEKOMEN DIE ONDER MEER DE VOLGENDE PASSAGES BEVATTE :

' ' . . . DEEL IK U MEE DAT DE LAATSTE ZIN VAN MIJN VOORNOEMDE NOTA SLECHTS EEN TOELICHTING VORMDE OP HET IN DE EERSTE ZIN TOT UITDRUKKING GEBRACHTE BESLUIT EN DERHALVE GEEN DEEL UITMAAKT VAN HET EIGENLIJKE BESLUIT . U DIENT ER DUS GEEN BETEKENIS AAN TE HECHTEN .

WAT DE TOEKOMST BETREFT , KAN IK U VERZEKEREN , ZOALS IK IN MIJN UITEENZETTING OP 5 FEBRUARI LAATSTLEDEN HEB GEDAAN , DAT IK , VOOR DE DUUR VAN MIJN MANDAAT ALS SECRETARIS-GENERAAL , GEENSZINS DE BEDOELING HEB AF TE WIJKEN VAN DE PROCEDURES DIE BIJ DE AANSTELLING VAN FUNCTIONARISSEN IN DE RANG A 2 MOETEN WORDEN GEVOLGD . ' '

11 WAT TENSLOTTE HET VERLOOP VAN DE AANWERVINGSPROCEDURE OP BASIS VAN VORENBEDOELDE KENNISGEVING VAN VACATURE BETREFT , HEEFT DE RAAD OP VERZOEK VAN HET HOF BIJ NOTA VAN 31 JANUARI 1983 DE SOLLICITATIEDOSSIERS OVERGELEGD , MET DAARBIJ EEN NOTA VAN DEZELFDE DATUM VAN DE SECRETARIS-GENERAAL , DIE LUIDT ALS VOLGT :

' ' THE CANDIDATURES OF THE 17 INTERNAL CANDIDATES WHO HAD APPLIED WITHIN THE FIXED TIMELIMIT WERE EXAMINED AT A MEETING ON 15 JULY 1981 IN WHICH PARTICIPATED - BESIDES ME - THE DIRECTOR GENERAL FOR ADMINISTRATION , THE DIRECTOR RESPONSIBLE FOR STAFF MATTERS AND THE HEAD OF THE PRIVATE OFFICE .

A SIMILAR EXAMINATION OF AN INTERNAL CANDIDATE WHO HAD APPLIED AFTER THE FIXED TIMELIMIT TOOK PLACE ON 24 JULY 1981 .

ON THE BASIS OF THE ABOVE MENTIONED COMPARATIVE EXAMINATIONS I DECIDED THAT NONE OF THE CANDIDATES SHOULD BE APPOINTED .

AFTER THIS DATE NO FURTHER CANDIDATURE FOR THE POST IN QUESTION WAS RECEIVED .

MY DECISION WAS COMMUNICATED IN WRITING TO THE DIRECTOR GENERAL FOR ADMINISTRATION ON 24 JULY 1981 . ' '

12 DE HIERVOOR BESCHREVEN GANG VAN ZAKEN WAS VOOR VERZOEKER AANLEIDING BEROEP IN TE STELLEN , WAARBIJ HIJ STEUNT OP DE VOLGENDE MIDDELEN :

1 . SCHENDING VAN DE ARTIKELEN 29 , LID 1 , SUB C , EN 4 , DERDE ALINEA , AMBTENARENSTATUUT , DOORDAT DE RAAD DE BETROKKEN VACATURE NIET TER KENNIS VAN HET PERSONEEL VAN DE ANDERE GEMEENSCHAPSINSTELLINGEN HEEFT GEBRACHT .

2 . SCHENDING VAN ARTIKEL 29 , LID 2 , AMBTENARENSTATUUT , DOORDAT DE RAAD IEMAND VAN BUITEN DE GEMEENSCHAPSINSTELLINGEN HEEFT AANGESTELD , ZULKS TERWIJL DEZE NIET DE VOOR HET TE BEKLEDEN AMBT VEREISTE KWALIFICATIES BEZAT , ALTHANS MINDERE KWALIFICATIES BEZAT DAN DE ' ' INTERNE ' ' KANDIDATEN .

3 . SCHENDING VAN ARTIKEL 27 AMBTENARENSTATUUT , DOORDAT DE RAAD HET BETROKKEN AMBT HEEFT BESTEMD VOOR EEN ONDERDAAN VAN EEN BEPAALDE LID-STAAT ; MISBRUIK VAN BEVOEGDHEID , DOORDAT HET TOT AANSTELLING BEVOEGD GEZAG HET AMBT NOG VOOR DE AANVANG VAN DE AANWERVINGSPROCEDURE VOOR EEN BEPAALDE PERSOON HEEFT BESTEMD .

4 . SCHENDING VAN ARTIKEL 25 , TWEEDE ALINEA , AMBTENARENSTATUUT , DOORDAT DE RAAD HET BESLUIT TOT AFWIJZING VAN VERZOEKERS KLACHT , NIET GENOEGZAAM MET REDENEN HEEFT OMKLEED .

DE ONTVANKELIJKHEID VAN HET EERSTE MIDDEL

13 DE RAAD HEEFT TEN AANZIEN VAN HET EERSTE MIDDEL EEN EXCEPTIE VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID OPGEWORPEN . HIJ BETOOGT , DAT VERZOEKER GEEN BELANG HEEFT BIJ ZIJN GRIEF DAT DE BETROKKEN VACATURE NIET TER KENNIS VAN HET PERSONEEL VAN DE ANDERE GEMEENSCHAPSINSTELLINGEN DAN DE RAAD IS GEBRACHT , AANGEZIEN HET HIER GAAT OM EEN VERZUIM DAT NIET BEZWAREND VOOR HEM IS .

14 DE EXCEPTIE IS GEGROND . OOK AL BEANTWOORDT - GELIJK VERZOEKER OPMERKT - DE VERPLICHTING VAN DE INSTELLINGEN OM DE BEPALINGEN INZAKE AANWERVING NA TE LEVEN , AAN EEN ALGEMEEN BELANG , TOCH IS VERZOEKER NIET BEVOEGD OM IN HET BELANG VAN DE WET OF VAN DE INSTELLINGEN IN RECHTE OP TE TREDEN , EN KAN HIJ TOT STAVING VAN EEN BEROEP TOT NIETIGVERKLARING VAN EEN BENOEMING SLECHTS HEM PERSOONLIJK BETREFFENDE GRIEVEN AANVOEREN . DIT MIDDEL MOET DERHALVE NIET-ONTVANKELIJK WORDEN VERKLAARD .

DE ANDERE MIDDELEN

15 IN HET TWEEDE MIDDEL STELT VERZOEKER , DAT WANNEER VOOR BENOEMING IN DE RANGEN A 2 EN A 1 GEBRUIK WORDT GEMAAKT VAN DE BUITENGEWONE PROCEDURE VAN ARTIKEL 29 , LID 2 , VAN HET STATUUT , DIT ONDERSTELT DAT , INDIEN AAN HET EINDE VAN EEN ANDERE PROCEDURE DAN HET VERGELIJKEND ONDERZOEK IEMAND VAN BUITEN DE GEMEENSCHAPSINSTELLINGEN WORDT BENOEMD , DEZE TENMINSTE DEZELFDE KWALIFICATIES BEZIT ALS DE ZITTENDE AMBTENAREN DIE VOOR BEVORDERING NAAR HET BETROKKEN AMBT IN AANMERKING KOMEN . DE RAAD ZOU ZICH NIET AAN DEZE REGELS HEBBEN GEHOUDEN : DE BENOEMDE PERSOON WAS ' ' VAN BUITEN ' ' IN ZOVERRE HIJ NIET DE HOEDANIGHEID VAN AMBTENAAR BEZAT , EN BESCHIKTE NIET OVER DE VEREISTE KWALIFICATIES ZOALS OMSCHREVEN IN DE KENNISGEVING VAN VACATURE EN DOOR HET TOT AANSTELLING BEVOEGD GEZAG GEIMPLICEERD IN DE BRIEVEN WAARMEE DE ' ' INTERNE ' ' SOLLICITATIES WERDEN AFGEWEZEN . DAT KASEL NIET GEKWALIFICEERD WAS , ZOU BLIJKEN UIT ZIJN DOOR DE ADMINISTRATIE VAN DE RAAD GEPUBLICEERD CURRICULUM VITAE .

16 IN HET DERDE MIDDEL , DAT TEN NAUWSTE SAMENHANGT MET HET TWEEDE , STELT VERZOEKER VOOREERST SCHENDING VAN ARTIKEL 27 AMBTENARENSTATUUT , MET NAME VAN DE LAATSTE ALINEA , DOORDAT HET TOT AANSTELLING BEVOEGD GEZAG HET VACANTE AMBT ZOU HEBBEN VOORBESTEMD VOOR EEN ONDERDAAN VAN EEN BEPAALDE LID-STAAT , TE WETEN LUXEMBURG . HET NIEUW INGESTELDE AMBT ZOU IMMERS VOOR KASEL ZIJN GERESERVEERD IN HET KADER VAN DE TIJDENS DE ZITTING VAN DE RAAD VAN 15-16 SEPTEMBER 1980 AAN DE LUXEMBURGSE VERTEGENWOORDIGER TOEGEZEGDE ' ' COMPENSATIE ' ' . WELISWAAR MOET INGEVOLGE ARTIKEL 27 , EERSTE ALINEA , VAN HET STATUUT BIJ DE AANWERVING VAN AMBTENAREN OOK EEN ZO BREED MOGELIJKE AARDRIJKSKUNDIGE SPREIDING OVER DE ONDERDANEN VAN DE LID-STATEN IN ACHT WORDEN GENOMEN EN ZOU IN DIE ZIN HET STREVEN OM LUXEMBURG TE COMPENSEREN VOOR HET VERLIES VAN EEN LEIDINGGEVENDE POST BIJ HET SECRETARIAAT VAN DE RAAD , GERECHTVAARDIGD KUNNEN ZIJN , DOCH DIT DOET NIET AF AAN HET BEPAALDE IN DE LAATSTE ALINEA VAN ARTIKEL 27 , NAMELIJK DAT GEEN ENKEL AMBT MAG WORDEN BESTEMD VOOR ONDERDANEN VAN EEN BEPAALDE LID-STAAT . IN CASU ZOU HET TOT AANSTELLING BEVOEGD GEZAG HET NIEUW INGESTELDE AMBT HEBBEN BESTEMD VOOR EEN LUXEMBURGER , NOG VOORDAT DE AANWERVINGSPROCEDURE WAS INGELEID . VOORTS STELT VERZOEKER MET BETREKKING TOT DE EERSTE ALINEA VAN ARTIKEL 27 , DAT VOLGENS VASTE RECHTSPRAAK VAN HET HOF HET GEOGRAFISCHE CRITERIUM SLECHTS EEN PREFERENTIELE ROL MAG SPELEN INDIEN HET GAAT OM KANDIDATEN MET DUIDELIJK GELIJKWAARDIGE KWALIFICATIES . DIT GEVAL ZOU ZICH IN CASU NIET VOORDOEN , WANT IN DE EERSTE PLAATS WAS KASEL MINDER GEKWALIFICEERD DAN DE ' ' INTERNE KANDIDATEN , EN IN DE TWEEDE PLAATS KON HIJ IN DAT STADIUM GEEN KANDIDAAT ZIJN OMDAT HIJ GEEN AMBTENAAR WAS EN DE AANWERVINGSPROCEDURE GEBASEERD WAS OP ARTIKEL 29 , LID 1 , AMBTENARENSTATUUT .

17 IN DE TWEEDE PLAATS STELT VERZOEKER , DAT HET TOT AANSTELLING BEVOEGD GEZAG HET VACANTE AMBT NIET SLECHTS VOOR EEN LUXEMBURGER HAD BESTEMD , MAAR OOK , EN NOG VOORDAT DE AANWERVINGSPROCEDURE WAS INGELEID , VOOR EEN BEPAALDE PERSOON - TE WETEN KASEL - ZONDER DAARBIJ DIENS KUNDIGHEDEN EN KWALIFICATIES IN AANMERKING TE NEMEN . DAARMEE ZOU HET TOT AANSTELLING BEVOEGD GEZAG ZICH HEBBEN SCHULDIG GEMAAKT AAN MISBRUIK VAN BEVOEGDHEID . TOT STAVING HIERVAN PRESENTEERT VERZOEKER EEN AANTAL ZIJNS INZIENS ONDERLING OVEREENSTEMMENDE EN RELEVANTE AANWIJZINGEN DIE DE GEWRAAKTE ONWETTIGHEID ZOUDEN BEWIJZEN .

18 DE RAAD STELT DAARTEGENOVER , IN DE EERSTE PLAATS , DAT KASEL WEL DEGELIJK DE VOOR HET BETROKKEN AMBT VEREISTE KWALIFICATIES BEZIT EN ER WEGENS ZIJN ACADEMISCHE GRADEN EN ZIJN IN ZIJN VROEGERE FUNCTIES OPGEDANE ERVARING JUIST BIJZONDER GESCHIKT VOOR IS . BOVENDIEN WAS HIJ OP HET TIJDSTIP VAN ZIJN BENOEMING SEDERT VERSCHEIDENE MAANDEN TIJDELIJK FUNCTIONARIS IN DE RANG A 3 BIJ DE COMMISSIE ; HIJ ZOU DUS NIET KUNNEN WORDEN BESCHOUWD ALS EEN KANDIDAAT VAN BUITEN DE GEMEENSCHAPSINSTELLINGEN .

19 IN DE TWEEDE PLAATS BETOOGT DE RAAD , DAT VOOR EEN AANSTELLING IN DE RANG A 2 , DIE , ZOALS IN CASU , OP ARTIKEL 29 , LID 2 , AMBTENARENSTATUUT BERUST , GEEN BIJZONDERE TECHNISCHE KUNDIGHEDEN ZIJN VEREIST , MAAR WEL DAT MEN IN STAAT IS OM LEIDING TE GEVEN EN CONTACTEN OP TOPNIVEAU TE ONDERHOUDEN , EN DAT MEN HET VERMOGEN TOT SYNTHESE BEZIT . DE RAAD BEROEPT ZICH VOORTS OP DE RUIME DISCRETIONAIRE BEOORDELINGSVRIJHEID WAAROVER HET TOT AANSTELLING BEVOEGD GEZAG ZOU BESCHIKKEN MET BETREKKING TOT DE BEHOEFTEN VAN DE DIENST EN DE BEKWAAMHEID EN GESCHIKTHEID VAN DE TE BENOEMEN AMBTENAREN , MET NAME BIJ DE AANWERVING VAN AMBTENAREN IN DE RANGEN A 1 EN A 2 .

20 MET BETREKKING TOT DE PRETENSE SCHENDING VAN DE LAATSTE ALINEA VAN ARTIKEL 27 AMBTENARENSTATUUT , DOET DE RAAD GELDEN , DAT TEN TIJDE VAN DE BESTREDEN BE NOEMING DE LUXEMBURGERS , VOOR WAT DE CATEGORIE A BETREFT , ONDERVERTEGENWOORDIGD WAREN BIJ DE RAAD , EN DAT HEM DERHALVE GEEN PARTIJDIGHEID KAN WORDEN VERWETEN NU HIJ BIJ ZIJN BESLUIT OM KASEL AAN TE STELLEN , REKENING HEEFT GEHOUDEN MET HETGEEN TIJDENS DE 655E ZITTING VAN DE RAAD OP 15-16 SEPTEMBER 1980 WAS BESLOTEN . TE DEZEN BEROEPT DE RAAD ZICH OP ' S HOFS RECHTSPRAAK OVER DE PREFERENTIELE ROL DIE DE NATIONALITEIT KAN SPELEN WANNEER HET , BIJ GELIJKWAARDIGHEID VAN DE KWALIFICATIES VAN DE KANDIDATEN , EROM GAAT EEN GEOGRAFISCH EVENWICHT TE VERZEKEREN , EN NA TE HEBBEN HERHAALD DAT KASEL ALLE VEREISTE KWALIFICATIES BEZAT , BETOOGT HIJ DAT HET UITSLUITEND AAN HET TOT AANSTELLING BEVOEGD GEZAG STOND , DIE GELIJKWAARDIGHEID TE BEOORDELEN .

DAARTOE VOERT DE RAAD AAN , DAT DE VORENAANGEHAALDE BRIEVEN WAARMEE DE SOLLICITATIES VAN DE AMBTENAREN VAN DE INSTELLING WERDEN AFGEWEZEN , NIET ALLEEN GEWAAGDEN VAN HET GEOGRAFISCH EVENWICHT , MAAR OOK VERWEZEN NAAR DE BEROEPSKENNIS EN -ERVARING VAN DE SOLLICITANTEN , EN DAT DAARENBOVEN HET EERSTE ASPECT ALS ONDERGESCHIKT AAN HET TWEEDE IN AANMERKING IS GENOMEN . TENSLOTTE MERKT DE RAAD OP , DAT HET FEIT DAT OOK DE SOLLICITATIE VAN EEN LUXEMBURGSE A3-AMBTENAAR VAN DE RAAD IS AFGEWEZEN , AANTOONT DAT VERZOEKERS STELLING ONGEGROND IS . IN WERKELIJKHEID , ALDUS DE RAAD , ZIJN ALLE ' ' INTERNE ' ' SOLLICITATIES AFGEWEZEN OP GROND VAN DE ONTOEREIKENDE KWALIFICATIES VAN DE KANDIDATEN .

21 WAT HET GESTELDE MISBRUIK VAN BEVOEGDHEID BETREFT , BETOOGT DE RAAD NA EEN GEDETAILLEERD ONDERZOEK VAN DE DOOR VERZOEKER AANGEDRAGEN AANWIJZINGEN , DAT DEZE RELEVANT NOCH AFDOENDE ZIJN , EN WIJST HIJ OP DE RUIME DISCRETIONAIRE BEVOEGDHEID WAAROVER HET TOT AANSTELLING BEVOEGD GEZAG TE DEZEN BESCHIKT .

22 ALVORENS OP DE ARGUMENTEN VAN PARTIJEN IN TE GAAN , DIENT VOOREERST TE WORDEN VASTGESTELD WAT HET RECHTSKARAKTER WAS VAN DE AANWERVINGSPROCEDURE DIE DE RAAD IN CASU HEEFT GEVOLGD TEN EINDE TE VOORZIEN IN HET VACANTE AMBT VAN DIRECTEUR BEGROTING EN STATUUT ( RANG A 2 ).

23 VOLGENS ARTIKEL 29 , LID 1 , AMBTENARENSTATUUT ONDERZOEKT HET TOT AANSTELLING BEVOEGD GEZAG , TENEINDE TE VOORZIEN IN VACATURES BIJ EEN INSTELLING : A ) DE MOGELIJKHEDEN TOT BEVORDERING EN TOT OVERPLAATSING BINNEN DE INSTELLING , B ) DE MOGELIJKHEDEN TOT HET ORGANISEREN VAN EEN VERGELIJKEND ONDERZOEK BINNEN DE INSTELLING , C ) DE VERZOEKEN TOT OVERGANG VAN AMBTENAREN VAN ANDERE INSTELLINGEN DER DRIE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN , EN GAAT HET VERVOLGENS OVER TOT EEN VERGELIJKEND ONDERZOEK OP DE GRONDSLAG VAN SCHRIFTELIJKE BEWIJSSTUKKEN , VAN EEN EXAMEN OF OP DE GRONDSLAG VAN BEIDE . HET TWEEDE LID VAN HET ARTIKEL BEPAALT , DAT VOOR HET AANWERVEN VAN AMBTENAREN IN DE RANGEN A 1 EN A 2 , ALSMEDE IN BUITENGEWONE GEVALLEN VOOR HET VERVULLEN VAN AMBTEN WAARVOOR BIJZONDERE KUNDIGHEDEN VEREIST ZIJN , DOOR HET TOT AANSTELLING BEVOEGD GEZAG EEN ANDERE PROCEDURE KAN WORDEN GEVOLGD DAN DIE VAN HET VERGELIJKEND ONDERZOEK .

24 VOLGENS VERZOEKER WAS DE AANWERVINGSPROCEDURE IN CASU IN HAAR EERSTE FASE - BEVORDERING VAN EIGEN AMBTENAREN - GEBASEERD OP ARTIKEL 29 , LID 1 , SUB A , EN IN HAAR TWEEDE FASE - AANWERVING ZONDER VERGELIJKEND ONDERZOEK - OP HET TWEEDE LID VAN DAT ARTIKEL . VOLGENS DE RAAD DAARENTEGEN WAS DE GEVOLGDE PROCEDURE GEBASEERD OP ARTIKEL 29 , LID 2 , EN DUS EEN ANDERE DAN DIE BEDOELD IN HET EERSTE LID VAN HET ARTIKEL , AANGEZIEN DE RAAD VOOR DE BETROKKEN POST ' ' NAAR BUITEN , NAAR DE ANDERE INSTELLINGEN WILDE GAAN . ' '

25 OM DE DOOR HET TOT AANSTELLING BEVOEGD GEZAG VOOR DE BETROKKEN POST GEKOZEN AANWERVINGSPROCEDURE TE BEOORDELEN , DIENT MEN TE ZIEN NAAR DE KENNISGEVING VAN VACATURE VAN 18 JUNI 1981 . DEZE KENNISGEVING , WAARVAN VERZOEKER DE GELDIGHEID NIET BETWIST EN WAARNAAR ALLE KANDIDATEN IN HUN SOLLICITATIE HEBBEN VERWEZEN IS DE HANDELING DIE , GEBASEERD ALS ZIJ IS OP ARTIKEL 29 , LID 2 , AMBTENARENSTATUUT , DE GEHELE AANWERVINGSPROCEDURE BEHEERST , ONVERSCHILLIG OF HET GAAT OM INTERNE KANDIDATEN OF OM KANDIDATEN UIT DE ANDERE INSTELLINGEN . OMDAT DEZE PROCEDURE VOOR VELE KANDIDATEN OPENSTAAT , VEREIST ZIJ EEN VERGELIJKEND ONDERZOEK VAN DE VERSCHILLENDE KANDIDATEN , OVEREENKOMSTIG DE NADERE VOORWAARDEN VAN DE KENNISGEVING VAN VACATURE EN DE IN ARTIKEL 27 AMBTENARENSTATUUT NEERGELEGDE BEGINSELEN .

26 VOLGENS DIT ARTIKEL JUNCTO ARTIKEL 7 AMBTENARENSTATUUT , MOETEN DE GEMEENSCHAPSINSTELLINGEN ZICH BIJ DE AANWERVING , BEVORDERING EN TEWERKSTELLING VAN HUN AMBTENAREN LATEN LEIDEN DOOR HET DIENSTBELANG , ZONDER ACHT TE SLAAN OP DE NATIONALITEIT VAN DE BETROKKENEN , TERWIJL ZIJ ER ANDERZIJDS VOOR MOETEN ZORGEN , DAT BIJ DE AANWERVING UIT DE ONDERDANEN VAN DE LID-STATEN EEN ZO BREED MOGELIJKE AARDRIJKSKUNDIGE SPREIDING IN ACHT WORDT GENOMEN . DE INSTELLINGEN STEMMEN DEZE EISEN OP ELKAAR AF , ALDUS HET HOF IN ZIJN ARREST VAN 6 MEI 1969 ( ZAAK 17/68 , REINARZ , JURISPR . 1969 , BLZ . 61 ), DOOR , WANNEER DE KWALIFICATIES DER VERSCHILLENDE KANDIDATEN DUIDELIJK GELIJKWAARDIG ZIJN , BIJ VOORKEUR DE NATIONALITEIT ALS MAATSTAF TE HANTEREN , TENEINDE BINNEN DE KRING VAN HUN PERSONEEL DE EVENWICHTIGE AARDRIJKSKUNDIGE SPREIDING TE HANDHAVEN OF TE HERSTELLEN . IN ALLE ANDERE GEVALLEN ECHTER IS DE NOODZAAK OM EEN GEBREKKIGE GEOGRAFISCHE SPREIDING TE VERBETEREN , ONDERGESCHIKT AAN DE DWINGENDE VEREISTEN INZAKE HET DIENSTBELANG EN HET IN AANMERKING NEMEN VAN DE PERSOONLIJKE VERDIENSTEN VAN DE KANDIDATEN . IN CASU WAS HET TOT AANSTELLING BEVOEGD GEZAG DUS GERECHTIGD VOORRANG TE GEVEN AAN HET NATIONALITEITSCRITERIUM , MITS HET EVENWEL EERST AAN DE HAND VAN EEN VERGELIJKEND ONDERZOEK HAD VASTGESTELD DAT DE KWALIFICATIES VAN DE KANDIDATEN DUIDELIJK GELIJKWAARDIG WAREN .

27 TENEINDE TE KUNNEN VASTSTELLEN OF AAN DEZE VOORWAARDE WAS VOLDAAN , HEEFT HET HOF DE RAAD VERZOCHT , DE STUKKEN BETREFFENDE HET VERGELIJKEND ONDERZOEK VAN DE BEROEPSKWALIFICATIES DER SOLLICITANTEN OVER TE LEGGEN . TOEN DE RAAD ANTWOORDDE DAT DERGELIJKE STUKKEN NIET BESTONDEN , HEEFT HET HOF HEM VERZOCHT , DE DATUM VAN HET VERGELIJKEND ONDERZOEK VAN DE KANDIDATEN MEE TE DELEN ALSMEDE ALLE ANDERE GEGEVENS DIE VAN NUT KONDEN ZIJN TER VASTSTELLING VAN DE OMSTANDIGHEDEN WAARONDER DE AANWERVINGSPROCEDURE WAS VERLOPEN . OP 31 JANUARI 1983 HEEFT DE RAAD ZIJN ANTWOORDEN EN DE GEVRAAGDE STUKKEN GEDEPONEERD , WAARONDER DE VORENAANGEHAALDE NOTA VAN DE SECRETARIS-GENERAAL VAN DE RAAD VAN 31 JANUARI 1983 .

28 IN HET LICHT VAN HET VOORGAANDE DIENT VOOREERST HET MIDDEL TE WORDEN ONDERZOCHT DAT ONTLEEND IS AAN SCHENDING VAN ARTIKEL 27 , DERDE ALINEA , AMBTENARENSTATUUT , BEPALENDE DAT GEEN ENKEL AMBT MAG WORDEN BESTEMD VOOR ONDERDANEN VAN EEN BEPAALDE LID-STAAT .

29 HET BELANGRIJKSTE WAT BIJ DE BEOORDELING VAN DIT MIDDEL VOOR OGEN MOET WORDEN GEHOUDEN , IS IN DE EERSTE PLAATS HET VERBAND TUSSEN HET BESLUIT VAN DE RAAD VAN 15-16 SEPTEMBER 1980 EN DE AANSTELLING VAN KASEL IN HET HIERBEDOELDE AMBT .

30 DIT VERBAND REIKT TERUG TOT HET OVERLEG TIJDENS DE 665E ZITTING VAN DE RAAD , BETREFFENDE DE BENOEMING VAN ZIJN NIEUWE - DEENSE - SECRETARIS-GENERAAL , NA DE PENSIONERING VAN DE TOENMALIGE SECRETARIS-GENERAAL , DIE LUXEMBURGER WAS . BLIJKENS DE NOTULEN VAN DIE ZITTING ERKENDE DE RAAD , NA TE HEBBEN VASTGESTELD DAT DE NATIONALITEIT VAN DE NIEUWE SECRETARIS-GENERAAL GEEN AFBREUK MOCHT DOEN AAN DE LUXEMBURGSE AANWEZIGHEID BIJ ZIJN SECRETARIAAT-GENERAAL , DAT DE AANSTELLING VAN DE NIEUWE SECRETARIS-GENERAAL HET GEBREK AAN REGIONAAL EVENWICHT IN DE VERHOUDING TUSSEN DE HOGE AMBTENAREN VAN HET SECRETARIAAT-GENERAAL NOG HAD DOEN TOENEMEN , EN DAT DIT , ZIJ HET MET INACHTNEMING VAN DE KWALIFICATIES VAN DE KANDIDAAT , IN DE MATE VAN HET MOGELIJKE IN DE NAASTE TOEKOMST MOEST WORDEN GECOMPENSEERD . DE SAMENLOOP VAN BEPAALDE OMSTANDIGHEDEN , ZOALS DE INSTELLING VAN EEN NIEUWE POST VAN DE RANG A 2 , DE HAAST WAARMEE HET TOT AANSTELLING BEVOEGD GEZAG ZO SNEL MOGELIJK IN DE VACATURE TRACHTTE TE VOORZIEN , EN DE DOOR DE RAAD ZELF TOEGEGEVEN SAMENHANG TUSSEN DE OP DE 655E ZITTING GENOMEN BESLUITEN EN DE AANSTELLING VAN KASEL , VORMT EEN GEGEVEN DAT BIJ DE BEOORDELING VAN VERZOEKERS MIDDEL IN AANMERKING MOET WORDEN GENOMEN .

31 EEN ANDERE AANWIJZING VOOR DE BELANGRIJKE ROL VAN HET BESLUIT VAN DE RAAD BIJ DE AANSTELLING VAN KASEL , IS TE VINDEN IN DE BRIEF VAN 31 JULI 1981 , WAARMEE DE SECRETARIS-GENERAAL DE SOLLICITATIE VAN A . FEIPEL AFWEES . IN DEZE BRIEF WORDT IMMERS HOEGENAAMD NIET GEANTWOORD OP HET SPECIFIEKE VERWIJT DAT FEIPEL IN DE BIJ ZIJN SOLLICITATIE GEVOEGDE NOTA HAD GEFORMULEERD , NAMELIJK DAT DE RAAD ZICH AL HAD VASTGELEGD OM DE BESCHIKBAAR VERKLAARDE A2-POST TE BEZETTEN ' ' DOOR MIDDEL VAN PARACHUTAGE VAN EEN LUXEMBURGSE AMBTENAAR ' ' , WIENS NAAM , CURRICULUM VITAE EN HUIDIGE FUNCTIE BEKEND WAREN .

32 IN ZIJN AAN DE SECRETARIS-GENERAAL VAN DE RAAD GERICHTE KLACHT VAN 15 OKTOBER 1981 , DIE BIJ HET VERZOEKSCHRIFT IS GEVOEGD , STELDE VERZOEKER , DAT DE LUXEMBURGSE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN TIJDENS DE 655E ZITTING VAN DE RAAD DESGEVRAAGD DE TOEZEGGING HAD VERKREGEN DAT ER EEN LUXEMBURGSE AMBTENAAR IN DE RANG A 2 ZOU KOMEN , EN DAT HIJ ' ' DUIDELIJK HAD DOEN WETEN DAT HET NIET GING OM DE BEVORDERING VAN DE LUXEMBURGSE A3-AMBTENAAR DIE REEDS BIJ HET SECRETARIAAT-GENERAAL WERKZAAM WAS , MAAR DAT ER EEN LUXEMBURGER , VAN BUITEN ' ZOU WORDEN GESTUURD ( ZOGENOEMDE , PARACHUTAGE ' ) ' ' . DERHALVE , ALDUS VERZOEKER , HEEFT HIJ ' ' REDEN OM AAN TE NEMEN , DAT DE REGERING VAN DE BETROKKEN LID-STAAT EN HET TOT AANSTELLING BEVOEGD GEZAG HET VOORAF EENS WAREN GEWORDEN OVER DE AANSTELLING VAN EEN BEPAALDE PERSOON IN EEN AMBT , NOG VOORDAT HET TOT AANSTELLING BEVOEGD GEZAG DE AANWERVINGSPROCEDURE HAD INGELEID ; DEZE PROCEDURE DIENT BIJGEVOLG ALS ONWETTIG TE WORDEN BESCHOUWD . ' ' HET TOT AANSTELLING BEVOEGD GEZAG HEEFT DEZE KLACHT AFGEWEZEN ZONDER IN TE GAAN OP HET SPECIFIEKE VERWIJT DAT DE NIEUW INGESTELDE A2-POST VOOR EEN ONDERDAAN VAN EEN BEPAALDE LID-STAAT BESTEMD WAS .

33 DAT ER MET DE SOLLICITATIE VAN KASEL IETS BIJZONDERS AAN DE HAND WAS , WORDT BEVESTIGD DOOR DE ONREGELMATIGHEDEN IN DE AANWERVINGSPROCEDURE DIE DE SECRETARIS-GENERAAL HEEFT GEVOLGD EN DIE HIJ IN ZIJN VOORNOEMDE NOTA VAN 31 JANUARI 1983 HEEFT BESCHREVEN .

34 VOLGENS DIE NOTA ZIJN DE SOLLICITATIES VAN DE 17 INTERNE KANDIDATEN DIE BINNEN DE IN DE KENNISGEVING VAN VACATURE GESTELDE TERMIJN HADDEN GESOLLICITEERD , ONDERZOCHT TIJDENS EEN BIJEENKOMST OP 15 JULI 1981 , WAARAAN , NAAST DE SECRETARIS-GENERAAL , DE DIRECTEUR-GENERAAL ADMINISTRATIE , DE DIRECTEUR PERSONEELSZAKEN EN DE KABINETSCHEF DEELNAMEN . VOORTS VERKLAART DE SECRETARIS-GENERAAL , DAT EEN ' ' DERGELIJK ONDERZOEK ' ' OP 24 JULI 1981 HEEFT PLAATSGEVONDEN MET BETREKKING TOT DE INTERNE KANDIDAAT ( IN CASU A . SACCHETTINI ) DIE EERST NA HET VERSTRIJKEN VAN DE TERMIJN HAD GESOLLICITEERD , EN DAT ' ' OP BASIS VAN VORENBEDOELDE VERGELIJKENDE ONDERZOEKEN ' ' WAS BESLOTEN ' ' DAT GEEN VAN DEZE KANDIDATEN OP DE POST ZOU WORDEN BENOEMD ' ' . OP 24 JULI 1981 ONDERZOCHT DE SECRETARIS-GENERAAL DE SOLLICITATIE VAN KASEL EN NOG DEZELFDE DAG DEELDE HIJ DE DIRECTEUR-GENERAAL ADMINISTRATIE SCHRIFTELIJK MEE , DAT HIJ HAD BESLOTEN DEZE KANDIDAAT VOOR DE BETROKKEN POST TE KIEZEN .

35 VASTGESTELD MOET WORDEN DAT DE BOVENBESCHREVEN PROCEDURE UITSLUIT DAT ER EEN VERGELIJKEND ONDERZOEK VAN DE VERSCHILLENDE REGELMATIG INGEDIENDE SOLLICITATIES HEEFT PLAATSGEHAD . DE SECRETARIS-GENERAAL VERKLAART IMMERS ZELF , ZIJN BESLUIT TOT AFWIJZING VAN DE INTERNE SOLLICITATIES TE HEBBEN GENOMEN OP BASIS VAN ' ' VERGELIJKENDE ONDERZOEKEN ' ' DIE HIJ UITSLUITEND MET BETREKKING TOT DE AMBTENAREN VAN DE RAAD HEEFT VERRICHT . VAN DE TWEE IN DE NOTA GENOEMDE ' ' VERGELIJKENDE ONDERZOEKEN ' ' BETROF HET ENE - VAN 15 JUNI 1981 - DE SOLLICITATIES DIE BINNEN DE IN DE KENNISGEVING VAN VACATURE GESTELDE TERMIJN WAREN INGEDIEND , EN HET TWEEDE - VAN 24 JULI 1981 - DE SOLLICITATIE VAN SACCHETTINI , EVENEENS EEN AMBTENAAR VAN DE RAAD , DIE EVENWEL TE LAAT HAD GESOLLICITEERD . VOLGENS DE KENNISGEVING VAN VACATURE EN DE VOOR VERGELIJKENDE ONDERZOEKEN GELDENDE REGELS EVENWEL DIENT HET TOT AANSTELLING BEVOEGD GEZAG DE TE LAAT INGEDIENDE SOLLICITATIES BUITEN BESCHOUWING TE LATEN , ZODAT HET ONDERZOEK VAN DE SOLLICITATIE VAN SACCHETTINI - ZOALS IN FEITE OOK HET GEVAL WAS - GEEN ENKELE BETEKENIS KON HEBBEN TEN OPZICHTE VAN HET OP 15 JULI REEDS VERRICHTE ONDERZOEK VAN DE REGELMATIG INGEDIENDE INTERNE SOLLICITATIES . HET BESLUIT OM DE INTERNE SOLLICITATIES AF TE WIJZEN , WAS DUS ENKEL EN ALLEEN GEBASEERD OP HET ONDERZOEK DAT DE SECRETARIS-GENERAAL VOOR DE SLUITING VAN DE SOLLICITATIETERMIJN , NAMELIJK OP 15 JULI 1981 , HAD VERRICHT IN AANWEZIGHEID VAN DE DIRECTEUR-GENERAAL ADMINISTRATIE , DE DIRECTEUR PERSONEELSZAKEN EN DE KABINETSCHEF . DAAR DE SOLLICITATIE VAN KASEL APART ONDERZOCHT WERD OP 24 JULI 1981 , HEEFT ER MITSDIEN GEEN VERGELIJKEND ONDERZOEK VAN ALLE KANDIDATEN VOOR DE BETROKKEN POST PLAATSGEVONDEN .

36 TENSLOTTE MOET WORDEN OPGEMERKT , DAT DE HIERBOVEN BESCHREVEN AANWERVINGSPROCEDURE NIET OVEREENSTEMT MET DIE WAARVAN SPRAKE IS IN DE MOTIVERING VAN DE BRIEF VAN 31 JULI 1981 WAARMEE VERZOEKERS SOLLICITATIE WERD AFGEWEZEN . DE MOTIVERING VAN DIE AFWIJZING IS IN HOOFDZAAK GEBASEERD OP HET CRITERIUM VAN HET GEOGRAFISCH EVENWICHT , HETGEEN BETEKENT DAT DE KWALIFICATIES VAN ALLE INTERNE KANDIDATEN NAAR HET OORDEEL VAN HET TOT AANSTELLING BEVOEGD GEZAG IN WEZEN GELIJKWAARDIG MOESTEN ZIJN AAN DIE VAN DE GEKOZEN EXTERNE KANDIDAAT . DE SECRETARIS-GENERAAL HEEFT DIE GELIJKWAARDIGHEID ECHTER NIET KUNNEN VASTSTELLEN , OMDAT IN CASU GEEN VERGELIJKEND ONDERZOEK VAN ALLE SOLLICITATIES HEEFT PLAATSGEVONDEN . DE VERWIJZING NAAR HET CRITERIUM VAN HET GEOGRAFISCH EVENWICHT IN DE BRIEF WAARMEE DE SECRETARIS-GENERAAL VERZOEKERS SOLLICITATIE HEEFT AFGEWEZEN , VORMT DUS EEN ELEMENT TE MEER TEN BEWIJZE VAN DE GEGRONDHEID VAN HET HIER ONDERZOCHTE MIDDEL .

37 GELET OP ALLE OMSTANDIGHEDEN EN HET VORENOVERWOGENE IN AANMERKING GENOMEN , MOET WORDEN GECONSTATEERD , DAT BIJ KASELS SOLLICITATIE DIENS LUXEMBURGSE NATIONALITEIT EEN GROTERE ROL HEEFT GESPEELD DAN EEN JUISTE TOEPASSING VAN HET CRITERIUM VAN HET GEOGRAFISCH EVENWICHT INGEVOLGE ARTIKEL 27 AMBTENARENSTATUUT TOELAAT , EN DAT HET BETROKKEN NIEUW INGESTELDE AMBT IN WERKELIJKHEID WAS BESTEMD VOOR EEN ONDERDAAN VAN EEN BEPAALDE LID-STAAT , MET HET OOG OP HET VEREISTE VAN EEN ' ' IN DE NAASTE TOEKOMST ' ' AAN DIE STAAT TE BIEDEN COMPENSATIE ALS BEDOELD IN HET BESLUIT VAN DE RAAD VAN 15-16 SEPTEMBER 1981 , DAT OVERIGENS TEVENS SPREEKT OVER DE EIS DAT DE NOODZAKELIJKE KWALIFICATIES IN ACHT WORDEN GENOMEN .

38 MITSDIEN MOET WORDEN GECONSTATEERD DAT HET TOT AANSTELLING BEVOEGD GEZAG VAN DE RAAD , DOOR DE BETROKKEN POST TE BESTEMMEN VOOR EEN ONDERDAAN VAN EEN BEPAALDE LID-STAAT , ARTIKEL 27 , LAATSTE ALINEA , AMBTENARENSTATUUT HEEFT GESCHONDEN .

39 DE ANDERE MIDDELEN DIE VERZOEKER TEGEN HET DOOR HEM BESTREDEN BESLUIT AANVOERT , BEHOEVEN DUS NIET TE WORDEN ONDERZOCHT .

40 HET BESLUIT VAN DE SECRETARIS-GENERAAL VAN DE RAAD HOUDENDE BENOEMING VAN J . J . KASEL IN HET AMBT VAN DIRECTEUR BEGROTING EN STATUUT ( DG A , DIRECTORAAT III ), AAN BETROKKENE TER KENNIS GEBRACHT OP 11 SEPTEMBER 1981 , MOET DERHALVE NIETIG WORDEN VERKLAARD ; BIJGEVOLG MOETEN OOK DE BESLUITEN VAN DE SECRETARIS-GENERAAL TOT AFWIJZING VAN VERZOEKERS SOLLICITATIE EN VAN ZIJN KLACHT VAN 12 OKTOBER 1981 , HEM OP RESPECTIEVELIJK 31 JULI 1981 EN 18 DECEMBER 1981 TER KENNIS GEBRACHT , NIETIG WORDEN VERKLAARD .

HET HOF VAN JUSTITIE ( EERSTE KAMER ),

RECHTDOENDE :

1 . VERKLAART NIETIG HET BESLUIT VAN DE SECRETARIS-GENERAAL VAN DE RAAD HOUDENDE BENOEMING VAN J . J . KASEL IN HET AMBT VAN DIRECTEUR BEGROTING EN STATUUT ( DG A , DIRECTORAAT III ), AAN VERZOEKER TER KENNIS GEBRACHT OP 11 SEPTEMBER 1981 .

2 . VERKLAART NIETIG DE BESLUITEN VAN DE SECRETARIS-GENERAAL TOT AFWIJZING VAN RESPECTIEVELIJK VERZOEKERS SOLLICITATIE EN VAN ZIJN KLACHT , HEM TER KENNIS GEBRACHT OP 31 JULI EN 18 DECEMBER 1981 .

3 . VERWIJST DE RAAD IN DE KOSTEN VAN HET GEDING .

1 . OOK AL BEANTWOORDT DE VERPLICHTING VAN DE INSTELLINGEN OM DE BEPALINGEN INZAKE AANWERVING VAN AMBTENAREN NA TE LEVEN , AAN EEN ALGEMEEN BELANG , TOCH IS EEN AMBTENAAR NIET BEVOEGD OM IN HET BELANG VAN DE WET OF VAN DE INSTELLINGEN IN RECHTE OP TE TREDEN , EN KAN HIJ TOT STAVING VAN EEN BEROEP TOT NIETIGVERKLARING VAN EEN BENOEMING SLECHTS ZIJN PERSOONLIJKE GRIEVEN AANVOEREN .

DERHALVE MOET HET MIDDEL VAN EEN AMBTENAAR VAN DE VERWERENDE INSTELLING , DAT DE VACATURE NIET TER KENNIS VAN HET PERSONEEL VAN ANDERE GEMEENSCHAPSINSTELLINGEN DAN DE BEDOELDE IN STELLING IS GEBRACHT , NIET-ONTVANKELIJK WORDEN VERKLAARD , AANGEZIEN HET HIER GAAT OM EEN VERZUIM DAT NIET BEZWAREND IS VOOR VERZOEKER .

2 . EEN OP ARTIKEL 29 , LID 2 , AMBTENARENSTATUUT GEBASEERDE KENNISGEVING VAN VACATURE BEHEERSTE DE GEHELE AANWERVINGSPROCEDURE , ONVERSCHILLIG OF HET GAAT OM INTERNE KANDIDATEN VAN DE BETROKKEN INSTELLING OF OM KANDIDATEN UIT DE ANDERE INSTELLINGEN .

OMDAT DEZE PROCEDURE VOOR VELE KANDIDATEN OPENSTAAT , VEREIST ZIJ EEN VERGELIJKEND ONDERZOEK VAN DE VERSCHIL LENDE KANDIDATEN , OVEREENKOMSTIG DE NADERE VOORWAARDEN VAN DE KENNISGEVING VAN VACATURE EN DE IN ARTIKEL 27 AMBTENARENSTATUUT NEERGELEGDE BEGINSELEN .

3 . VOLGENS DE GEVOEGDE BEPALINGEN VAN DE ARTIKELEN 7 EN 27 AMBTENARENSTATUUT , MOETEN DE GEMEENSCHAPSINSTELLINGEN ZICH BIJ DE AANWERVING , BEVORDERING EN TEWERKSTELLING VAN HUN AMBTENAREN LATEN LEIDEN DOOR HET DIENSTBELANG , ZONDER ACHT TE SLAAN OP DE NATIONALITEIT VAN DE BETROKKENEN , TERWIJL ZIJ ER ANDERZIJDS VOOR MOETEN ZORGEN , DAT BIJ DE AANWERVING UIT DE ONDERDANEN VAN DE LID-STATEN EEN ZO BREED MOGELIJKE AARDRIJKSKUNDIGE SPREIDING IN ACHT WORDT GENOMEN .

DE INSTELLINGEN STEMMEN DEZE EISEN OP ELKAAR AF DOOR , WANNEER DE KWALI FICATIES DER VERSCHILLENDE KANDIDATEN DUIDELIJK GELIJKWAARDIG ZIJN , BIJ VOORKEUR DE NATIONALITEIT ALS MAATSTAF TE HANTEREN , TENEINDE BINNEN DE KRING VAN HUN PERSONEEL DE EVENWICHTIGE AARDRIJKSKUNDIGE SPREIDING TE HANDHAVEN OF TE HERSTELLEN . IN ALLE ANDERE GEVALLEN ECHTER IS DE NOODZAAK OM EEN GEBREKKIGE GEOGRAFISCHE SPREIDING TE VERBETEREN , ONDERGESCHIKT AAN DE DWINGENDE VEREISTEN INZAKE HET DIENSTBELANG EN HET IN AANMERKING NEMEN VAN DE PERSOONLIJKE VERDIENSTEN VAN DE KANDIDATEN .

HET TOT AANSTELLING BEVOEGD GEZAG IS DUS GERECHTIGD VOORRANG TE GEVEN AAN HET NATIONALITEITSCRITERIUM , MITS HET EVENWEL EERST AAN DE HAND VAN EEN VERGELIJKEND ONDERZOEK VASTSTELT DAT DE KWALIFICATIES VAN DE KANDIDATEN DUIDELIJK GELIJKWAARDIG ZIJN .

1 . AMBTENAREN - BEROEP - PROCESBELANG - MIDDEL GEBASEERD OP EEN VOOR VERZOEKER NIET BEZWARENDE ONREGELMATIGHEID VAN EEN KENNISGEVING VAN VACATURE - NIET-ONTVANKELIJKHEID

( AMBTENARENSTATUUT , ARTIKEL 91 )

2 . AMBTENAREN - AANWERVING - BUITENGEWONE AANWERVINGSPROCEDURE - GEEN ONDERSCHEID TUSSEN INTERNE KANDIDATEN EN KANDIDATEN UIT ANDERE INSTELLINGEN - TOEPASSELIJKE AANWERVINGSCRITERIA

( AMBTENARENSTATUUT , ARTIKELEN 27 EN 29 , LID 2 )

3 . AMBTENAREN - AANWERVING - CRITERIA - AARDRIJKSKUNDIGE SPREIDING - DIENSTBELANG - PERSOONLIJKE VERDIENSTEN VAN KANDIDATEN - VERHOUDING TUSSEN VERSCHILLENDE CRITERIA

( AMBTENARENSTATUUT , ARTIKELEN 7 EN 27 )

KOSTEN

41 INGEVOLGE ARTIKEL 69 , PARAGRAAF 2 , VAN HET REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING MOET DE IN HET ONGELIJK GESTELDE PARTIJ IN DE KOSTEN WORDEN VERWEZEN . AANGEZIEN VERWEERDER IN HET ONGELIJK IS GESTELD , DIENT HIJ IN DE KOSTEN TE WORDEN VERWEZEN .

IN ZAAK 85/82 ,

BERNHARD SCHLOH , AMBTENAAR VAN DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN , VERTEGENWOORDIGD EN BIJGESTAAN DOOR E . LEBRUN , ADVOCAAT TE BRUSSEL , DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TE LUXEMBURG BIJ T . BIEVER , ADVOCAAT ALDAAR , BOULEVARD GRANDE-DUCHESSE-CHARLOTTE 83 ,

VERZOEKER ,

TEGEN

RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN , VERTEGENWOORDIGD DOOR R . O . DALCQ , ADVOCAAT TE BRUSSEL , DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TE LUXEMBURG BIJ H . J . PABBRUWE , DIRECTEUR VAN DE JURIDISCHE DIENST VAN DE EUROPESE INVESTERINGSBANK , BOULEVARD KONRAD-ADENAUER 100 ,

VERWEERDER ,

BETREFFENDE EEN BEROEP TOT NIETIGVERKLARING VAN HET BESLUIT TOT AFWIJZING VAN VERZOEKERS KANDIDATUUR VOOR DE POST VAN DIRECTEUR BIJ HET DIRECTORAAT-GENERAAL A , DIRECTORAAT III ( BEGROTING EN STATUUT ), VAN HET BESLUIT TOT AANSTELLING VAN J . J . KASEL OP DIE POST , EN VAN HET BESLUIT TOT AFWIJZING VAN DE KLACHT DIE VERZOEKER TE DEZEN KRACHTENS ARTIKEL 90 , LID 2 , AMBTENARENSTATUUT HEEFT INGEDIEND ,