Home

Arrest van het Hof (Derde kamer) van 28 april 1983.

Arrest van het Hof (Derde kamer) van 28 april 1983.

1 BIJ VONNIS VAN 11 JUNI 1982 , INGEKOMEN TEN HOVE OP 21 JUNI DAAROPVOLGENDE , HEEFT HET TRIBUNAL DE COMMERCE TE BOURG-EN-BRESSE ( AIN ) KRACHTENS ARTIKEL 177 EEG-VERDRAG TWEE PREJUDICIELE VRAGEN GESTELD , BETREFFENDE DE UITLEGGING VAN DE GEMEENSCHAPSBEPALINGEN INZAKE DE VASTSTELLING VAN DE REFERENTIE- EN AANBIEDINGSPRIJS FRANCO-GRENS BIJ INVOER IN EEN LID-STAAT VAN WIJN UIT EEN DERDE LAND EN DE INVLOED VAN DE MONETAIR COMPENSERENDE BEDRAGEN OP DIE PRIJSMECHANISMEN ( ONDER MEER VERORDENING NR . 816/70 VAN DE RAAD VAN 28 APRIL 1970 , PB L 99 VAN 1970 , BLZ . 1 , EN VERORDENING NR . 1380/75 VAN DE COMMISSIE VAN 29 MEI 1975 , PB L 139 VAN 1975 , BLZ . 37 , GEWIJZIGD BIJ VERORDENING NR . 1577/76 VAN DE COMMISSIE VAN 30 JUNI 1976 , PB L 172 VAN 1976 , BLZ . 57 ), ALSMEDE DE GELDIGHEID , IN HET LICHT VAN HET GEMEENSCHAPSRECHT , VAN EEN IN EEN OVEREENKOMST TUSSEN TWEE HANDELAARS OPGENOMEN CLAUSULE INZAKE DE DOORBETALING VAN MONETAIR COMPENSERENDE BEDRAGEN .

2 DEZE VRAGEN ZIJN OPGEWORPEN IN EEN GEDING TUSSEN DE ALGERIJNSE INDUSTRIEEL-COMMERCIELE OVERHEIDSINSTELLING OFFICE NATIONAL DE COMMERCIALISATION DES PRODUITS VITI-VINICOLES , DIE ONDER MEER IS BELAST MET HET IN DE HANDEL BRENGEN VAN ALGERIJNSE WIJN ( HIERNA : HET ONCV ), EN DE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE LES FILS D ' HENRI RAMEL , TE CHARNOZ-MEXIMIEUX ( HIERNA : RAMEL ).

3 RAMEL VOERT IN FRANKRIJK WIJN IN UIT ALGERIJE , DIE ZIJ BETREKT VAN HET ONCV . DE KOOPCONTRACTEN BEPALEN ONDER DE RUBRIEK ' ' OVEREENGEKOMEN PRIJZEN ' ' :

' ' DE KOPER ZAL ELK BEDRAG DAT HEM BIJ WEGE VAN MONETAIRE COMPENSATIE DOOR HET ONIVIT WORDT TOEGEKEND RECHTSTREEKS OP DE REKENING VAN DE VERKOPER STORTEN , OP GROND VAN DE DAARTOE OPGEMAAKTE AANVULLENDE FACTUUR . DAAR HET COMPENSERENDE BEDRAG WORDT VASTGESTELD OP DE DAG VAN INVOER , VERBINDT DE KOPER ZICH ERTOE DIT AAN DE VERKOPER MEE TE DELEN , ZODRA DE WIJN IS INGEKLAARD . . . ' '

4 TOT 1978 PASTE RAMEL DEZE CONTRACTUELE BEPALINGEN TOE , EN STORTTE ZIJ KRACHTENS BEDOELDE CLAUSULE REGELMATIG DE ALS MONETAIR COMPENSERENDE BEDRAGEN VERSCHULDIGDE SOMMEN . SINDS MEI 1978 EVENWEL BETAALDE ZIJ WELISWAAR DE ELDERS IN DE CONTRACTEN OVEREENGEKOMEN PRIJS , DOCH WEIGERDE ZIJ HET ONCV DE SOM GELIJK AAN DE MONETAIR COMPENSERENDE BEDRAGEN DOOR TE BETALEN , ONDER MEER STELLENDE DAT EEN DERGELIJKE BETALING ZOU INDRUISEN TEGEN DE GEMEENSCHAPSREGELING EN DAT VOORNOEMDE CLAUSULE ZOWEL ONWETTIG ALS NIETIG WAS .

5 GEZIEN DEZE WEIGERING , EN NA RAMEL FACTUREN TE HEBBEN AANGEBODEN TEN BEDRAGE VAN DOOR HAAR ONTVANGEN MONETAIRE COMPENSATIES , DAAGDE HET ONCV RAMEL VOOR HET TRINUBAL DE COMMERCE TE BOURG-EN-BRESSE TOT BETALING VAN DE LITIGIEUZE BEDRAGEN .

6 BIJ VONNIS VAN 11 JUNI 1982 HEEFT DEZE RECHTERLIJKE INSTANTIE DE BEHANDELING VAN DE ZAAK GESCHORST , EN BESLOTEN , HET HOF DE VOLGENDE TWEE PREJUDICIELE VRAGEN TE STELLEN :

' ' 1 . A ) MAG HET VERKOOPBUREAU VAN EEN MAGHREB-LAND WIJN UITVOEREN NAAR EEN LID-STAAT VAN DE GEMEENSCHAP TEGEN INVOERPRIJZEN DIE LAGER ZIJN DAN DE REFERENTIEPRIJS , WANNEER OP DIE WIJN GEEN VOLLEDIGE OF VERLAAGDE DOUANERECHTEN WORDEN GEHEVEN?

B)ZO NEEN : MAG HET DAN , OM AAN DE TOEPASSING VAN DAT VOORSCHRIFT TE ONTKOMEN , BEDINGEN DAT DE WEDERPARTIJ - IMPORTEUR IN EEN EEG-LAND - DE BIJ INVOER ONTVANGEN MONETAIR COMPENSERENDE BEDRAGEN DOORBETAALT OM ACHTERAF TEGENOVER DE GEMEENSCHAP TE KUNNEN BEWIJZEN DAT DE GEFACTUREERDE PRIJS OVEREENKOMT MET DE REFERENTIEPRIJS?

2.A)KUNNEN DE DOOR EEN IMPORTEUR IN EEN EEG-LAND ONTVANGEN MONETAIR COMPENSERENDE BEDRAGEN IN DE REFERENTIEPRIJS ZIJN BEGREPEN?

B)ZO NEEN : WAT IS DAN DE WAARDE VAN EEN OVEREENKOMST TUSSEN EEN VERKOOPBUREAU VAN EEN MAGHREB-LAND EN EEN FRANSE IMPORTEUR , WAARBIJ DEZE LAATSTE WORDT VERPLICHT DE COMPENSERENDE BEDRAGEN AAN HET VERKOOPBUREAU DOOR TE GEVEN MET HET OOG OP HET BEWIJS DAT DE REFERENTIEPRIJS IN ACHT IS GENOMEN?

' '

DE CONCLUSIE VAN HET ONCV , DAT DE GESTELDE VRAGEN GEEN ANTWOORD BEHOEVEN

7 HET ONCV HEEFT AANGEVOERD DAT , NU GEEN ENKELE INBREUK OP DE GEMEENSCHAPSREGELING WERD GEPLEEGD OF VASTGESTELD , EEN EVENTUELE SCHENDING VAN DE COMMUNAUTAIRE REFERENTIEPRIJS GEEN INVLOED HEEFT OP DE DRAAGWIJDTE VAN DE CONTRACTUELE VERPLICHTINGEN VAN DE PARTIJEN , EN HET ANTWOORD OP DE GESTELDE VRAAG DUS IN ELK GEVAL ONBELANGRIJK IS VOOR DE OPLOSSING VAN HET GESCHIL , HET HOF NIET BEHOEFT TE ANTWOORDEN OP DE PREJUDICIELE VRAGEN ZOALS ZIJ DOOR DE VERWIJZENDE RECHTER ZIJN GEFORMULEERD .

8 ZOALS HERHAALDELIJK WERD GEOORDEELD , STAAT HET NIET AAN HET HOF , ZICH UIT TE SPREKEN OVER DE OPPORTUNITEIT VAN HET VERZOEK OM EEN PREJUDICIELE BESLISSING . IN HET KADER VAN DE TAAKVERDELING TUSSEN DE NATIONALE RECHTERLIJKE INSTANTIES EN HET HOF OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 177 EEG-VERDRAG STAAT HET IMMERS AAN DE NATIONALE RECHTER - DE ENIGE DIE DE FEITEN EN DE DOOR PARTIJEN AANGEVOERDE ARGUMENTEN RECHTSTREEKS KENT EN VERANTWOORDELIJK IS VOOR DE TE GEVEN BESLISSING - MET VOLLEDIGE KENNIS VAN ZAKEN TE BEOORDELEN , OF DE IN HET VOOR HEM AANHANGIGE GESCHIL OPGEWORPEN RECHTSVRAGEN RELEVANT ZIJN EN OF EEN PREJUDICIELE UITSPRAAK NOODZAKELIJK IS OM VONNIS TE KUNNEN WIJZEN .

HET ANTWOORD OP VRAAG 1 A ) VAN DE VERWIJZENDE RECHTER

9 DE NATIONALE RECHTER VERZOEKT HET HOF , TE VERDUIDELIJKEN OF HET VERKOOPBUREAU VAN EEN MAGHREB-LAND WIJN MAG UITVOEREN NAAR EEN LID-STAAT TEGEN EEN INVOERPRIJS DIE LAGER IS DAN DE COMMUNAUTAIRE REFERENTIEPRIJS , WANNEER OP DEZE WIJN GEEN DOUANERECHTEN WORDEN GEHEVEN .

10 KRACHTENS ARTIKEL 9 VAN VERORDENING NR . 816/70 VAN DE RAAD VAN 28 APRIL 1970 , HOUDENDE AANVULLENDE BEPALINGEN INZAKE DE GEMEENSCHAPPELIJKE ORDENING VAN DE WIJNMARKT EN IN CASU VAN TOEPASSING , WORDEN VOOR WIJN JAARLIJKS REFERENTIEPRIJZEN VASTGESTELD , UITGEDRUKT IN REKENEENHEDEN PER GRAAD/HECTOLITER OF PER HECTOLITER , WAARBIJ WORDT UITGEGAAN VAN DE ORIENTATIEPRIJZEN VAN DE MEEST REPRESENTATIEVE SOORTEN VAN DE COMMUNAUTAIRE PRODUKTIE ; VOOR ELKE WIJN WAARVOOR EEN REFERENTIEPRIJS WORDT VASTGESTELD , WORDT EEN AANBIEDINGSPRIJS FRANCO-GRENS BEREKEND VOOR ALLE INVOER ; INDIEN DE AANBIEDINGSPRIJS FRANCO-GRENS VAN EEN WIJN LAGER IS DAN DE REFERENTIEPRIJS , WORDT EEN COMPENSERENDE HEFFING GEIND , DIE GELIJK IS AAN HET VERSCHIL TUSSEN DE REFERENTIEPRIJS EN DE AANBIEDINGSPRIJS FRANCO-GRENS .

11 BOVENDIEN IS , KRACHTENS ARTIKEL 13 VAN DE INTERIMOVEREENKOMST TUSSEN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP EN DE DEMOCRATISCHE VOLKSREPUBLIEK ALGERIJE , OPGENOMEN IN BIJLAGE BIJ VERORDENING NR . 1287/76 VAN DE RAAD VAN 28 MEI 1976 ( PB L 141 VAN 1976 , BLZ . 1 ), DE VERLAGING VAN DE DOUANERECHTEN BIJ INVOER IN DE GEMEENSCHAP VAN WIJN VAN VERSE DRUIVEN UIT ALGERIJE OOK AFHANKELIJK VAN DE VOORWAARDE , DAT DE BIJ INVOER TOEGEPASTE PRIJZEN TENMINSTE GELIJK ZIJN AAN DE COMMUNAUTAIRE REFERENTIEPRIJZEN .

12 UIT HET ONDERZOEK VAN DIE BEPALINGEN , IN HUN ONDERLINGE SAMENHANG BESCHOUWD , VOLGT DAT OP BEDOELDE VRAAG MOET WORDEN GEANTWOORD , DAT DIE BEPALINGEN ZICH ERTEGEN VERZETTEN DAT EEN VERKOOPBUREAU VAN EEN DERDE LAND , ZOALS ALGERIJE , WIJN UITVOERT NAAR EEN LID-STAAT VAN DE GEMEENSCHAP TEGEN EEN AANBIEDINGSPRIJS FRANCO-GRENS DIE LAGER IS DAN DE REFERENTIEPRIJS VOOR DIE WIJN . IN EEN DERGELIJK GEVAL ZOU EEN COMPENSERENDE HEFFING MOETEN WORDEN GEIND , DIE GELIJK IS AAN HET VERSCHIL TUSSEN DE REFERENTIEPRIJS EN DE AANBIEDINGSPRIJS FRANCO-GRENS .

HET ANTWOORD OP DE OVERIGE VRAGEN VAN DE VERWIJZENDE RECHTER

13 HET KOMT HET HOF VOOR , DAT DE VRAGEN 1 B ), 2 A ) EN 2 B ) HET PROBLEEM AAN DE ORDE STELLEN VAN DE INVLOED VAN DE MONETAIR COMPENSERENDE BEDRAGEN OP DE BOVEN ONDERZOCHTE PRIJSMECHANISMEN EN DE VERENIGBAARHEID VAN DE LITIGIEUZE CONTRACTUELE BEPALINGEN MET HET GEMEENSCHAPSRECHT . DAAR DIE PREJUDICIELE VRAGEN NAUW SAMENHANGEN , ZIJN ER TERMEN AANWEZIG OM ZE GELIJKTIJDIG TE ONDERZOEKEN EN TE BEANTWOORDEN .

14 ARTIKEL 17 , LID 3 , VAN VERORDENING NR . 1380/75 , ZOALS GEWIJZIGD BIJ ARTIKEL 1 VAN VERORDENING NR . 1577/76 EN IN HET HOOFDGEDING VAN TOEPASSING , BEPAALT :

' ' 3 . BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN WORDT AANGENOMEN DAT DE REFERENTIEPRIJZEN FRANCO-GRENS IN DE SECTOR WIJN IN ACHT ZIJN GENOMEN , INDIEN DE AANBIEDINGSPRIJS VAN HET BETROKKEN PRODUKT

A ) VERMEERDERD BIJ APPRECIATIE VAN DE MUNTEENHEID VAN DE INVOERENDE LID-STAAT ,

B)VERMINDERD BIJ DEPRECIATIE VAN DEZE MUNTEENHEID MET HET IN DE VOLGENDE ALINEA BEDOELDE BEDRAG , NIET LAGER IS DAN DE BETROKKEN REFERENTIEPRIJS FRANCO-GRENS .

HET IN DE VORIGE ALINEA BEDOELDE BEDRAG IS HET MONETAIRE COMPENSERENDE BEDRAG DAT VAN TOEPASSING IS IN HET INTRACOMMUNAUTAIRE HANDELSVERKEER . ' '

15 UIT DEZE BEPALING VOLGT , DAT DE MONETAIR COMPENSERENDE BEDRAGEN , NAAR GELANG DE MUNTEENHEID VAN DE LID-STAAT VAN INVOER IS GEAPPRECIEERD OF GEDEPRECIEERD , RESPECTIEVELIJK BIJ DE AANBIEDINGSPRIJS FRANCO-GRENS MOETEN WORDEN OPGETELD OF ERVAN MOETEN WORDEN AFGETROKKEN , EN DAT SLECHTS AAN DE BEPALINGEN VAN HET GEMEENSCHAPSRECHT IS VOLDAAN , WANNEER HET RESULTAAT VAN DEZE BEWERKING HOGER IS DAN OF GELIJK AAN DE REFERENTIEPRIJS FRANCO-GRENS .

16 IN CASU BLIJKT UIT DE SCHRIFTELIJKE OPMERKINGEN VAN PARTIJEN ZOALS ZIJ IN DE LOOP VAN DE MONDELINGE BEHANDELING ZIJN VERDUIDELIJKT , DAT HET ONCV RAMEL BIJ INVOER EERST DE REFERENTIEPRIJS FRANCO-GRENS FACTUREERDE , DIE OP HET OGENBLIK VAN DE VERKOOP UITERAARD BEKEND WAS , EN DAT RAMEL DEZE EERSTE FACTUUR ONMIDDELLIJK BETAALDE . NADIEN , TOEN DE MONETAIR COMPENSERENDE BEDRAGEN VOOR DEZE VERKOOP PRECIES BEKEND WAREN , BOOD HET ONCV RAMEL EEN AANVULLENDE FACTUUR AAN , VOOR EEN SOM GELIJK AAN DE MONETAIR COMPENSERENDE BEDRAGEN DIE DEZE LAATSTE HAD ONTVANGEN .

17 IN DEZE HYPOTHESE , WAAR HET GING OM INVOER IN EEN LAND MET EEN GEDEPRECIEERDE MUNTEENHEID , MOEST , WANNEER DE HANDELAARS TEGEN DE MINIMUMPRIJS WILDEN VERKOPEN , DE AANBIEDINGSPRIJS FRANCO-GRENS TENMINSTE GELIJK ZIJN AAN DE REFERENTIEPRIJS FRANCO-GRENS , VERMEERDERD MET DE AAN DIE INVOER VERBONDEN MONETAIR COMPENSERENDE BEDRAGEN .

18 IS DUS DE AANBIEDINGSPRIJS FRANCO-GRENS GELIJK AAN OF HOGER DAN DE REFERENTIEPRIJS FRANCO-GRENS VERMEERDERD MET DE MONETAIR COMPENSERENDE BEDRAGEN , EN WORDT HIJ DOOR DE IMPORTEUR ONMIDDELLIJK BETAALD , DAN VALLEN DE CONTRACTUELE CLAUSULES INZAKE DE DOORBETALING VAN DE MONETAIR COMPENSERENDE BEDRAGEN DOOR DE FRANSE IMPORTEUR AAN DE ALGERIJNSE EXPORTEUR , GELIJK HET HOF REEDS IN HET ARREST VAN 13 FEBRUARI 1980 ( ZAAK 74/79 , SAMAVINS , JURISPR . 1980 , BLZ . 239 ) HEEFT GEOORDEELD , NIET ONDER HET GEMEENSCHAPSRECHT , MAAR BEHOREN ZIJ TOT HET GEBIED VAN DE CONTRACTUELE BETREKKINGEN , DIE DOOR NATIONAAL RECHT WORDEN BEHEERST .

19 OMGEKEERD IS , WANNEER DE IMPORTEUR BIJ DE INVOER SLECHTS EEN BEDRAG GELIJK AAN DE REFERENTIEPRIJS FRANCO-GRENS HEEFT BETAALD , TERWIJL DE VERKOOP MOET GESCHIEDEN OP EEN NIVEAU WAAROP DE AANBIEDINGSPRIJS FRANCO-GRENS GELIJK IS AAN DE REFERENTIEPRIJS FRANCO-GRENS VERMEERDERD MET DE MONETAIR COMPENSERENDE BEDRAGEN , SLECHTS AAN BEDOELDE GEMEENSCHAPSBEPALINGEN VOLDAAN , WANNEER DE FRANSE IMPORTEUR AAN DE ALGERIJNSE EXPORTEUR EEN SOM DOORBETAALT GELIJK AAN DE MONETAIR COMPENSERENDE BEDRAGEN .

20 BIJGEVOLG KAN IN DEZE HYPOTHESE VAN VERKOOP TEGEN DE MINIMUMPRIJS , WAAR HET HIERAAN VERBONDEN MONETAIR COMPENSEREND BEDRAG DAT GELDT OP DE DAG VAN VERVULLING VAN DE INKLARINGSFORMALITEITEN SLECHTS NA DE VERKOOP BEKEND KAN ZIJN , EEN CONTRACTUELE CLAUSULE INZAKE DE DOORBETALING VAN EEN SOM GELIJK AAN HET MONETAIR COMPENSEREND BEDRAG NIET WORDEN BESCHOUWD ALS STRIJDIG MET HET GEMEENSCHAPSRECHT , WAARVAN ZIJ JUIST DE NAKOMING WIL VERZEKEREN .

21 OP DE VRAGEN 1 B ), 2 A ) EN 2 B ) VAN DE VERWIJZENDE RECHTER MOET DUS WORDEN GEANTWOORD , DAT WANNEER TEGEN DE MINIMUMPRIJS WORDT VERKOCHT , ARTIKEL 17 , LID 3 , VAN VERORDENING NR . 1380/75 , ZOALS GEWIJZIGD BIJ ARTIKEL 1 VAN VERORDENING NR . 1577/76 , ALDUS MOET WORDEN UITGELEGD , DAT INDIEN DE IMPORTEUR BIJ INVOER SLECHTS EEN BEDRAG GELIJK AAN DE REFERENTIEPRIJS FRANCO-GRENS HEEFT BETAALD , TERWIJL DE VERKOOP MOET GESCHIEDEN OP EEN NIVEAU WAAROP DE AANBIEDINGSPRIJS FRANCO-GRENS GELIJK IS AAN DE REFERENTIEPRIJS FRANCO-GRENS VERMEERDERD MET DE MONETAIR COMPENSERENDE BEDRAGEN , DE FRANSE IMPORTEUR SLECHTS AAN BEDOELDE GEMEENSCHAPSBEPALINGEN VOLDOET , INDIEN HIJ AAN DE ALGERIJNSE EXPORTEUR EEN SOM DOORBETAALT GELIJK AAN DE MONETAIR COMPENSERENDE BEDRAGEN , WANNEER DIE PRECIES BEKEND ZIJN , EN DAT EEN CONTRACTUELE CLAUSULE INZAKE DE DOORBETALING VAN EEN SOM GELIJK AAN DE MONETAIR COMPENSERENDE BEDRAGEN IN DAT GEVAL DAN OOK NIET KAN WORDEN BESCHOUWD ALS STRIJDIG MET HET GEMEENSCHAPSRECHT , WAARVAN ZIJ JUIST DE NAKOMING WIL VERZEKEREN .

HET HOF VAN JUSTITIE ( DERDE KAMER ),

UITSPRAAK DOENDE OP DE DOOR HET TRIBUNAL DE COMMERCE TE BOURG-EN-BRESSE BIJ VONNIS VAN 11 JUNI 1982 GESTELDE VRAGEN , VERKLAART VOOR RECHT :

1 . ARTIKEL 9 VAN VERORDENING NR . 816/70 VAN DE RAAD VAN 28 APRIL 1970 JUNCTO ARTIKEL 13 VAN DE INTERIMOVEREENKOMST TUSSEN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP EN DE DEMOCRATISCHE VOLKSREPUBLIEK ALGERIJE , OPGENOMEN IN BIJLAGE BIJ VERORDENING NR . 1287/76 VAN DE RAAD , VERZET ZICH ERTEGEN DAT EEN VERKOOPBUREAU VAN EEN DERDE LAND , ZOALS ALGERIJE , WIJN UITVOERT NAAR EEN LID-STAAT VAN DE GEMEENSCHAP TEGEN EEN AANBIEDINGSPRIJS FRANCO-GRENS DIE LAGER IS DAN DE REFERENTIEPRIJS VOOR DIE WIJN . IN EEN DERGELIJK GEVAL ZOU EEN COMPENSERENDE HEFFING MOETEN WORDEN GEIND , DIE GELIJK IS AAN HET VERSCHIL TUSSEN DE REFERENTIEPRIJS EN DE AANBIEDINGSPRIJS FRANCO-GRENS .

2.WANNEER TEGEN DE MINIMUMPRIJS WORDT VERKOCHT , MOET ARTIKEL 17 , LID 3 , VAN VERORDENING NR . 1380/75 , ZOALS GEWIJZIGD BIJ ARTIKEL 1 VAN VERORDENING NR . 1577/76 , ALDUS WORDEN UITGELEGD , DAT INDIEN DE IMPORTEUR BIJ DE INVOER SLECHTS EEN BEDRAG GELIJK AAN DE REFERENTIEPRIJS FRANCO-GRENS HEEFT BETAALD , TERWIJL DE VERKOOP MOET GESCHIEDEN OP EEN NIVEAU WAAROP DE AANBIEDINGSPRIJS FRANCO-GRENS GELIJK IS AAN DE REFERENTIEPRIJS FRANCO-GRENS VERMEERDERD MET DE MONETAIR COMPENSERENDE BEDRAGEN , DE FRANSE IMPORTEUR SLECHTS AAN BEDOELDE GEMEENSCHAPSBEPALINGEN VOLDOET , INDIEN HIJ AAN DE ALGERIJNSE EXPORTEUR EEN SOM DOORBETAALT , GELIJK AAN DE MONETAIR COMPENSERENDE BEDRAGEN , WANNEER DIE PRECIES BEKEND ZIJN , EN DAT EEN CONTRACTUELE CLAUSULE INZAKE DE DOORBETALING VAN EEN SOM GELIJK AAN DE MONETAIR COMPENSERENDE BEDRAGEN IN DAT GEVAL DAN OOK NIET KAN WORDEN BESCHOUWD ALS STRIJDIG MET HET GEMEENSCHAPSRECHT , WAARVAN ZIJ JUIST DE NAKOMING WIL VERZEKEREN .

1 . HET STAAT NIET AAN HET HOF , ZICH UIT TE SPREKEN OVER DE OPPORTUNITEIT VAN EEN VERZOEK OM EEN PREJUDICIELE BESLISSING . IN HET KADER VAN DE TAAKVERDELING TUSSEN DE NATIONALE RECHTERLIJKE INSTANTIES EN HET HOF OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 177 EEG-VERDRAG IS HET IMMERS DE NATIONALE RECHTER - DE ENIGE DIE DE FEITEN EN DE DOOR PARTIJEN AANGEVOERDE ARGUMENTEN RECHTSTREEKS KENT EN VERANTWOORDELIJK IS VOOR DE TE GEVEN BESLISSING - DIE MET VOLLE KENNIS HEEFT TE BEOORDELEN OF DE IN HET VOOR HEM AANHANGIGE GESCHIL OPGEWORPEN RECHTSVRAGEN RELEVANT ZIJN EN OF EEN PREJUDICIELE UITSPRAAK NOODZAKELIJK IS OM VONNIS TE KUNNEN WIJZEN .

2.ARTIKEL 9 VAN VERORDENING NR . 816/70 HOUDENDE AANVULLENDE BEPALINGEN INZAKE DE GEMEENSCHAPPELIJKE ORDENING VAN DE WIJNMARKT , JUNCTO ARTIKEL 13 VAN DE INTERIMOVEREENKOMST TUSSEN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP EN DE DEMOCRATISCHE VOLKSREPUBLIEK ALGERIJE , VERZET ZICH ERTEGEN DAT EEN VERKOOPBUREAU VAN EEN DERDE LAND , ZOALS ALGERIJE , WIJN UITVOERT NAAR EEN LID-STAAT VAN DE GEMEENSCHAP TEGEN EEN AANBIEDINGSPRIJS FRANCO-GRENS DIE LAGER IS DAN DE REFERENTIEPRIJS VOOR DIE WIJN . IN EEN DERGELIJK GEVAL ZOU EEN COMPENSERENDE HEFFING MOETEN WORDEN GEIND , DIE GELIJK IS AAN HET VERSCHIL TUSSEN DE REFERENTIEPRIJS EN DE AANBIEDINGSPRIJS FRANCO-GRENS .

3.UIT ARTIKEL 17 , LID 3 , VAN VERORDENING NR . 1380/75 , ZOALS GEWIJZIGD BIJ ARTIKEL 1 VAN VERORDENING NR . 1577/76 , VOLGT DAT IN HET GEVAL VAN DE INVOER VAN WIJN UIT EEN DERDE LAND IN EEN LID-STAAT MET EEN GEDEPRECIEERDE MUNTEENHEID , WANNEER DE HANDELAARS TEGEN DE MINIMUMPRIJS WILLEN VERKO PEN , DE AANBIEDINGSPRIJS FRANCO-GRENS TENMINSTE GELIJK MOET ZIJN AAN DE REFERENTIEPRIJS FRANCO-GRENS , VERMEERDERD MET DE AAN DIE INVOER VERBONDEN MONETAIR COMPENSERENDE BEDRAGEN .

IS DE AANBIEDINGSPRIJS FRANCO-GRENS GELIJK AAN OF HOGER DAN DE REFERENTIEPRIJS FRANCO-GRENS VERMEERDERD MET DE MONETAIR COMPENSERENDE BEDRAGEN , EN WORDT HIJ DOOR DE IMPORTEUR ONMIDDELLIJK BETAALD , DAN VALLEN DE CONTRACTUELE CLAUSULES INZAKE DE DOORBETALING VAN DE MONETAIR COMPENSERENDE BEDRAGEN DOOR DE IMPORTEUR AAN DE EXPORTEUR NIET ONDER HET GEMEENSCHAPSRECHT , MAAR BEHOREN ZIJ TOT HET GEBIED VAN DE CONTRACTUELE BETREKKINGEN DIE VOLGENS HET NATIONALE RECHT WORDEN GEREGELD .

OMGEKEERD IS , WANNEER DE IMPORTEUR BIJ DE INVOER SLECHTS EEN BEDRAG GELIJK AAN DE REFERENTIEPRIJS FRANCO-GRENS HEEFT BETAALD , TERWIJL DE VERKOOP MOET GESCHIEDEN OP EEN NIVEAU WAAROP DE AANBIEDINGSPRIJS FRANCO-GRENS GELIJK IS AAN DE REFERENTIEPRIJS FRANCO-GRENS VERMEERDERD MET DE MONETAIR COMPENSERENDE BEDRAGEN , SLECHTS AAN BEDOELDE GEMEENSCHAPSBEPALINGEN VOLDAAN WANNEER DE IMPORTEUR AAN DE EXPORTEUR EEN SOM DOORBETAALT , GELIJK AAN DE MONETAIR COMPENSERENDE BEDRAGEN . IN DEZE HYPOTHESE , WAAR HET HIERAAN VERBONDEN MONETAIR COMPENSEREND BEDRAG DAT GELDT OP DE DAG VAN DE INKLARINGSFORMALITEITEN SLECHTS NA DE VERKOOP BEKEND KAN ZIJN , KAN EEN CONTRACTUELE CLAUSULE OVER DE DOORBETALING VAN EEN SOM GELIJK AAN HET MONETAIR COMPENSEREND BEDRAG NIET WORDEN BESCHOUWD ALS STRIJDIG MET HET GEMEENSCHAPSRECHT , WAARVAN HET JUIST DE NAKOMING WIL VERZEKEREN .

1 . PREJUDICIELE VRAGEN - BEVOEGDHEID VAN NATIONALE RECHTER - BEOORDELING VAN OPPORTUNITEIT VAN VERWIJZING

( EEG-VERDRAG , ARTIKEL 177 )

2.LANDBOUW - GEMEENSCHAPPELIJKE ORDENING DER MARKTEN - WIJN - HANDEL MET DERDE LANDEN - PRIJS BIJ INVOER - AANBIEDINGSPRIJS FRANCO-GRENS LAGER DAN REFERENTIEPRIJS - INNING VAN COMPENSERENDE HEFFING BIJ INVOER

( INTERIMAKKOORD EEG-ALGERIJE , OPGENOMEN IN BIJLAGE BIJ VERORDENING NR . 1287/76 ; VERORDENING NR . 816/70 VAN DE RAAD , ARTIKEL 9 )

3.LANDBOUW - GEMEENSCHAPPELIJKE ORDENING DER MARKTEN - WIJN - HANDEL MET DERDE LANDEN - DEPRECIATIE VAN MUNTEENHEID VAN IMPORTERENDE LID-STAAT - AANBIEDINGSPRIJS FRANCO-GRENS TENMINSTE GELIJK AAN REFERENTIEPRIJS FRANCO-GRENS , VERMEERDERD MET MONETAIR COMPENSERENDE BEDRAGEN - CONTRACTUELE CLAUSULE INZAKE DOORBETALING VAN MONETAIR COMPENSERENDE BEDRAGEN DOOR IMPORTEUR AAN EXPORTEUR - TOELAATBAARHEID - TOETSING AAN GEMEENSCHAPSRECHT

( VERORDENING NR . 1380/75 VAN DE COMMISSIE , ARTIKEL 17 , LID 3 , ZOALS GEWIJZIGD BIJ VERORDENING NR . 1577/76 , ARTIKEL 1 )

KOSTEN

22 DE KOSTEN DOOR DE COMMISSIE WEGENS INDIENING HARER OPMERKINGEN BIJ HET HOF GEMAAKT , KUNNEN NIET VOOR VERGOEDING IN AANMERKING KOMEN . TEN AANZIEN VAN DE PARTIJEN IN HET HOOFDGEDING IS DE PROCEDURE ALS EEN ALDAAR GEREZEN INCIDENT TE BESCHOUWEN , ZODAT DE NATIONALE RECHTERLIJKE INSTANTIE OVER DE KOSTEN HEEFT TE BESLISSEN .

IN ZAAK 170/82 ,

BETREFFENDE EEN VERZOEK AAN HET HOF KRACHTENS ARTIKEL 177 EEG-VERDRAG VAN HET TRIBUNAL DE COMMERCE TE BOURG-EN-BRESSE , IN HET ALDAAR AANHANGIG GEDING TUSSEN

OFFICE NATIONAL DE COMMERCIALISATION DES PRODUITS VITI-VINICOLES , TE ALGIERS ,

EN

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE LES FILS D ' HENRI RAMEL , TE CHARNOZ- MEXIMIEUX ,

OM EEN PREJUDICIELE BESLISSING , ENERZIJDS OVER DE UITLEGGING VAN DE GEMEENSCHAPSBEPALINGEN INZAKE DE VASTSTELLING VAN DE REFERENTIE- EN AANBIEDINGSPRIJS FRANCO-GRENS BIJ DE INVOER IN EEN LID-STAAT VAN WIJN UIT EEN DERDE LAND EN DE INVLOED VAN DE MONETAIR COMPENSERENDE BEDRAGEN OP DIE PRIJSMECHANISMEN , EN ANDERZIJDS OVER DE GELDIGHEID IN HET LICHT VAN HET GEMEENSCHAPSRECHT VAN EEN OVEREENKOMST WAARBIJ VERWEERSTER ZICH HEEFT VERBONDEN DE DOOR HAAR ONTVANGEN COMPENSERENDE BEDRAGEN AAN VERZOEKSTER DOOR TE BETALEN ,