Home

Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 2 februari 1984.

Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 2 februari 1984.

1 BIJ BESCHIKKING VAN 19 OKTOBER 1982 , INGEKOMEN BIJ HET HOF OP 27 OKTOBER 1982 , HEEFT DE RAAD VAN BEROEP TE AMSTERDAM KRACHTENS ARTIKEL 177 EEG-VERDRAG VIER PREJUDICIELE VRAGEN GESTELD OVER DE UITLEGGING VAN VERORDENING NR . 1408/71 VAN DE RAAD VAN 14 JUNI 1971 BETREFFENDE DE TOEPASSING VAN DE SOCIALE-ZEKERHEIDSREGELINGEN OP LOONTREKKENDEN EN HUN GEZINNEN , DIE ZICH BINNEN DE GEMEENSCHAP VERPLAATSEN ( PB L 149 VAN 1971 , BLZ . 2 ).

2 DEZE VRAGEN ZIJN GESTELD IN HET KADER VAN EEN GEDING TUSSEN W . DERKS EN DE NIEUWE ALGEMENE BEDRIJFSVERENIGING ( HIERNA : NAB ), EEN NEDERLANDS ORGAAN VAN SOCIALE ZEKERHEID .

3 DERKS HEEFT VAN 7 JUNI 1955 TOT 1 APRIL 1971 IN NEDERLAND IN LOONDIENST GEWERKT . IN HET KADER VAN DE INVALIDITEITSWET ( HIERNA : IW ) HEEFT HIJ VANAF 7 JUNI 1955 500 WEEKPREMIES BETAALD ; VAN 1 JULI 1967 TOT 31 MAART 1971 , TOEN HIJ ZIJN ARBEID IN LOONDIENST IN NEDERLAND STAAKTE , BETAALDE HIJ PREMIE OP GROND VAN DE WET OP DE ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING ( WAO ), DIE VOOR DE IW IN DE PLAATS IS GEKOMEN . DE IW WAS EEN WETTELIJKE REGELING VAN HET ZOGENOEMDE TYPE B , WAARBIJ DE HOOGTE VAN DE UITKERING NIET LOSSTOND VAN DE DUUR VAN DE TIJDVAKKEN VAN VERZEKERING . DE WAO IS EEN WETTELIJKE REGELING VAN HET ZOGENOEMDE TYPE A , WAARBIJ DE HOOGTE VAN DE UITKERING WEL ONAFHANKELIJK IS VAN DE DUUR VAN DE TIJDVAKKEN VAN VERZEKERING .

4 OVER DE JAREN 1957 TOT EN MET 1966 EN OVER 1968 BETAALDE DERKS DAARNAAST VRIJWILLIGE BIJDRAGEN IN DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND . SINDS 1 APRIL 1971 VALT DERKS ENKEL NOG ONDER DE VERPLICHTE DUITSE INVALIDITEITSVERZEKERING .

5 IN VERBAND MET EEN OP 8 OKTOBER 1976 INGETREDEN ARBEIDSONGESCHIKTHEID IS AAN DERKS MET INGANG VAN 7 OKTOBER 1977 EEN NEDERLANDSE UITKERING TOEGEKEND . BIJ DE TOEPASSING VAN ARTIKEL 46 , LID 2 , VAN VERORDENING NR . 1408/71 , IS DOOR DE NAB HET NEDERLANDSE EN NIET HET DUITSE VERZEKERINGSTIJDVAK VAN 1 JANUARI TOT EN MET 31 DECEMBER 1968 IN AANMERKING GENOMEN , EN OMGEKEERD HET DUITSE , EN NIET HET NEDERLANDSE VERZEKERINGSTIJDVAK VAN 1 JANUARI 1957 TOT EN MET 31 DECEMBER 1966 .

6 DE NAB BASEERDE HAAR BESLISSING OP ARTIKEL 15 , LID 1 , SUB C , VAN VERORDENING NR . 574/72 VAN DE RAAD VAN 21 MAART 1972 ( PB L 74 VAN 1972 , BLZ . 1 ), DE TOEPASSINGSVERORDENING VAN VERORDENING NR . 1408/71 . VOLGENS HAAR WAS DERKS OVER HET TIJDVAK VAN 1 JANUARI 1957 TOT EN MET 31 DECEMBER 1966 IN DUITSLAND VRIJWILLIG VERZEKERD , HAD HIJ IN NEDERLAND OVER HETZELFDE TIJDVAK GELIJKGESTELDE TIJDVAKKEN VERVULD , EN WAS HIJ OVER HET TIJDVAK VAN 1 JANUARI 1968 TOT EN MET 31 DECEMBER 1968 VRIJWILLIG VERZEKERD IN DUITSLAND , DOCH VERPLICHT VERZEKERD IN NEDERLAND .

7 DERKS KWAM VAN DEZE BESLISSING IN BEROEP BIJ DE RAAD VAN BEROEP TE AMSTERDAM . VAN OORDEEL DAT DE BESLISSING VAN DE ZAAK AFHING VAN DE UITLEGGING VAN HET GEMEENSCHAPSRECHT , HEEFT DE RAAD VAN BEROEP DE VOLGENDE PREJUDICIELE VRAGEN GESTELD :

' ' 1 . IS VOOR DE TOEPASSING VAN ARTIKEL 46 , LID 2 , VAN VERORDENING NR . 1408/71 EEN TIJDVAK VAN PREMIEBETALING INGEVOLGE DE INVALIDITEITSWET TE BESCHOUWEN ALS TE ZIJN VERVULD INGEVOLGE EEN WETGEVING OF WETTELIJKE REGELING ALS BEDOELD IN ARTIKEL 1 , LID J , IN SAMENHANG MET ARTIKEL 1 , LID R , EN ARTIKEL 94 , LID 2 , VAN DEZE VERORDENING?

2.INDIEN ZICH VOORDOET EEN TIJDVAK VAN PREMIEBETALING INGEVOLGE EEN WETTELIJKE REGELING ALS BEDOELD IN GENOEMD ARTIKEL 1 , LID J , IN SAMENHANG MET LID R , MOET DAN WORDEN GESPROKEN VAN EEN NIET-GELIJKGESTELD TIJDVAK IN DE ZIN VAN ARTIKEL 15 , LID 1 , SUB C , VAN VERORDENING NR . 574/72 OF IS SPRAKE VAN EEN KRACHTENS DE WETGEVING VAN EEN LID-STAAT GELIJKGESTELD TIJDVAK ALS BEDOELD IN LAATSTGENOEMDE BEPALING?

3.INDIEN ZICH VOORDOET EEN TIJDVAK GELEGEN VOOR 1 JULI 1967 , WAAROVER GEEN PREMIE INGEVOLGE DE INVALIDITEITSWET IS BETAALD , MAAR WAARIN WEL ARBEID IN LOONDIENST IS VERRICHT ALS BEDOELD IN BIJLAGE V , ONDERDEEL H , SUB 4A , VAN VERORDENING NR . 1408/71 ( ZOALS DEZE BEPALING LUIDDE TEN TIJDE VAN DE BESTREDEN BESLISSING ), MOET DAN WORDEN GESPROKEN VAN EEN NIET-GELIJKGESTELD TIJDVAK IN DE ZIN VAN ARTIKEL 15 , LID 1 , SUB C , VAN VERORDENING NR . 574/72 OF IS SPRAKE VAN EEN KRACHTENS DE WETGEVING VAN EEN LID-STAAT GELIJKGESTELD TIJDVAK ALS BEDOELD IN LAATSTGENOEMDE BEPALING?

4.INDIEN EEN KRACHTENS DE WETGEVING VAN EEN LID-STAAT GELIJKGESTELD TIJDVAK VAN VERPLICHTE VERZEKERING SAMENVALT MET EEN NIET-GELIJKGESTELD TIJDVAK VAN VRIJWILLIGE VERZEKERING , PREVALEERT IN HET KADER VAN ARTIKEL 15 VAN VERORDENING NR . 574/72 DAN DE VRAAG , VERPLICHT OF VRIJWILLIG ' ( LID 1 , SUB B ), OF DE VRAAG , NIET OF WEL GELIJKGESTELD KRACHTENS DE WETGEVING VAN EEN LID-STAAT ' ( LID 1 , SUB C)?

' '

8 TOT 1 JANUARI 1965 WAS DE VERPLICHTE VERZEKERING VAN ARBEIDERS TEGEN DE GELDELIJKE GEVOLGEN VAN INVALIDITEIT EN OUDERDOM GEREGELD IN DE IW ; SINDS 1957 GOLD DE REGELING ALS EEN AANVULLENDE OUDERDOMSVERZEKERING . OP 1 JULI 1967 WERD DE IW VERVANGEN DOOR DE WAO .

9 VOOR DE LIQUIDATIE VAN DE IW HAD DE NEDERLANDSE WETGEVER EEN REGELING GETROFFEN IN DE OP 10 DECEMBER 1964 VASTGESTELDE ' ' LIQUIDATIEWET INVALIDITEITSWETTEN ' ' . OP GROND VAN ARTIKEL 3 VAN DEZE WET WAS PREMIEBETALING INGEVOLGE DE IW NIET MEER MOGELIJK VANAF 1 JANUARI 1965 ; TOT AAN DE INWERKINGTREDING VAN DE WAO , OP 1 JANUARI 1967 , BLEVEN WERKNEMERS ECHTER WEL VERZEKERD TEGEN INVALIDITEIT . BLIJKENS HET DOSSIER ZIJN DE VOOR 1 JANUARI 1965 OPGEBOUWDE PENSIOENRECHTEN LATER AFGEKOCHT .

10 NADAT DE IW DOOR DE WAO WAS VERVANGEN , REES DE VRAAG OP WELKE WIJZE NA 1 JULI 1967 TEGENOVER ANDERE LID-STATEN EN VOOR DE PRO-RATA-BEREKENING VAN DE PENSIOENEN DE VASTSTELLING EN OPGAVEN DIENDEN TE GESCHIEDEN VAN DE ONDER DE IW VERZEKERDE TIJDVAKKEN . DEZE VRAAG DEED ZICH VOOR , OMDAT DE VOOR DE IW GEHOUDEN REGISTRATIE VAN VERZEKERDEN , HIATEN VERTOONDE , ZODAT AAN DE HAND DAARVAN DE TIJDVAKKEN VAN VERZEKERING NIET PRECIES KONDEN WORDEN VASTGESTELD .

11 TER OPLOSSING VAN DIT PROBLEEM ZIJN IN CIRCULAIRE NR . 315 VAN DE SOCIALE VERZEKERINGSRAAD VAN 8 MAART 1967 RICHTLIJNEN GEGEVEN OVER DE WIJZE WAAROP VOOR 1 JULI 1967 VERVULDE VERZEKERINGSTIJDVAKKEN , VOOR DE TOEPASSING VAN DE VERORDENINGEN NRS . 3/57 EN 4/58 IN AANMERKING MOESTEN WORDEN GENOMEN EN AAN BUITENLANDSE ORGANEN MOESTEN WORDEN OPGEGEVEN . VOOR DE TOEPASSING VAN DE DESTIJDS GELDENDE GEMEENSCHAPSVERORDENINGEN ZIJN DEZE RICHTLIJNEN OPGENOMEN IN BIJLAGE V , SUB H , PUNT 4 , VAN VERORDENING NR . 1408/71 , LUIDEND ALS VOLGT :

' ' TOEPASSING VAN DE NEDERLANDSE WET OP DE ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING

A ) ALS TIJDVAKKEN VAN VERZEKERING , VERVULD KRACHTENS DE NEDERLANDSE WET OP DE ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING WORDEN BIJ DE TOEPASSING VAN ARTIKEL 46 , LID 2 , VAN DE VERORDENING MEDE AANGEMERKT DE VOOR 1 JULI 1967 IN NEDERLAND VERVULDE TIJDVAKKEN VAN ARBEID IN LOONDIENST EN DE DAARMEDE GELIJKGESTELDE TIJDVAKKEN .

B)DE KRACHTENS HET BEPAALDE SUB A IN AANMERKING TE NEMEN TIJDVAKKEN WORDEN BESCHOUWD ALS TIJDVAKKEN VAN VERZEKERING , VERVULD KRACHTENS EEN WETTELIJKE REGELING VAN HET IN ARTIKEL 37 , LID 1 , VAN DE VERORDENING BEDOELDE TYPE . ' '

DE EERSTE DRIE VRAGEN

12 DEZE VRAGEN HOUDEN IN , OF VOOR DE TOEPASSING VAN ARTIKEL 46 VAN VERORDENING NR . 1408/71 EN ARTIKEL 15 VAN VERORDENING NR . 574/72

A ) EEN VOOR 1 JANUARI 1965 KRACHTENS DE DESTIJDS GELDENDE NEDERLANDSE WETTELIJKE REGELING VERVULD TIJDVAK VAN ARBEID , WAAROVER PREMIE IS BETAALD OP GROND VAN DEZE WETTELIJKE REGELING ; EN

B)EEN VOOR 1 JULI 1967 IN NEDERLAND VERVULD TIJDVAK VAN ARBEID IN LOONDIENST , WAAROVER GEEN PREMIE IS BETAALD ,

MOETEN WORDEN AANGEMERKT ALS TIJDVAKKEN VAN VERZEKERING DAN WEL ALS DAARMEE GELIJKGESTELDE TIJDVAKKEN .

13 INGEVOLGE ARTIKEL 1 , SUB R , VAN VERORDENING NR . 1408/71 WORDEN ONDER ' ' TIJDVAKKEN VAN VERZEKERING ' ' VERSTAAN DE TIJDVAKKEN VAN PREMIE- OF BIJDRAGEBETALING , OF VAN ARBEID WELKE ALS ZODANIG WORDEN OMSCHREVEN OF AANGEMERKT INGEVOLGE DE WETGEVING WAARONDER ZIJ ZIJN VERVULD , OF GEACHT WORDEN TE ZIJN VERVULD , ALSMEDE ALLE MET DEZE TIJDVAKKEN GELIJKGESTELDE TIJDVAKKEN , VOOR ZOVER ZIJ ALS ZODANIG DOOR DEZE WETGEVING ZIJN ERKEND .

14 ARTIKEL 1 , SUB J , GEEFT AAN , DAT TEN AANZIEN VAN ELKE LID-STAAT ONDER ' ' WETGEVING ' ' OF ' ' WETTELIJKE REGELING ' ' WORDEN VERSTAAN DE BESTAANDE OF TOEKOMSTIGE WETTEN , REGELINGEN , STATUTAIRE BEPALINGEN EN ALLE ANDERE UITVOERINGSMAATREGELEN WELKE BETREKKING HEBBEN OP DE IN ARTIKEL 4 , LEDEN 1 EN 2 , BEDOELDE TAKKEN EN STELSELS VAN SOCIALE ZEKERHEID . ARTIKEL 94 , LID 2 BEPAALT , DAT VOOR DE VASTSTELLING VAN DE AAN DEZE VERORDENING TE ONTLENEN RECHTEN REKENING WORDT GEHOUDEN MET ELK TIJDVAK VAN VERZEKERING , ALSMEDE EVENTUEEL MET ELK TIJDVAK VAN ARBEID OF WONEN , DAT KRACHTENS DE WETGEVING VAN EEN LID-STAAT VOOR 1 OKTOBER 1972 OF VOOR DE DATUM VAN HAAR TOEPASSING OP HET GRONDGEBIED VAN DEZE LID-STAAT , IS VERVULD .

15 IN HET ARREST VAN 9 JUNI 1977 ( ZAAK 109/76 , BLOTTNER , JURISPR . 1977 , BLZ . 1141 ) HEEFT HET HOF REEDS BESLIST , DAT DE WOORDEN ' ' BESTAANDE OF TOEKOMSTIGE ' ' IN ARTIKEL 1 , SUB J , NIET ALDUS MOGEN WORDEN VERSTAAN , DAT BEPALINGEN DIE TEVOREN HEBBEN GEGOLDEN DOCH OP HET OGENBLIK VAN VASTSTELLING VAN VERORDENING NR . 1408/71 EN DE UITVOERINGSVERORDENING DAARVAN BUITEN WERKING WAREN GETREDEN , WORDEN UITGESLOTEN . HET DOEL VAN ARTIKEL 51 EEG-VERDRAG ZOU NIET WORDEN BEREIKT , INDIEN DE WERKNEMER DE HOEDANIGHEID VAN VERZEKERDE IN DE ZIN VAN DE GEMEENSCHAPSVERORDENINGEN ZOU VERLIEZEN DOOR HET ENKELE FEIT DAT TEN TIJDE VAN DE VASTSTELLING VAN DIE VERORDENINGEN DE NATIONALE WETTELIJKE REGELING DIE GOLD IN DE TIJD DAT DE WERKNEMER WAS VERZEKERD , DOOR EEN ANDERE WETTELIJKE REGELING WAS VERVANGEN . UIT DEZE OVERWEGINGEN VOLGT , DAT HET VOOR DE BEANTWOORDING VAN DE VRAGEN IRRELEVANT IS DAT DE WETTELIJKE REGELING DIE GOLD TOEN DE PREMIE WERD BETAALD EN DE ARBEID IN LOONDIENST WERD VERRICHT , NIET MEER VAN KRACHT IS .

16 BLIJKENS DE REEDS AANGEHAALDE TEKST VAN BIJLAGE V , SUB H , PUNT 4 , VAN VERORDENING NR . 1408/71 , MOETEN DE IN DE VRAGEN BEDOELDE TIJDVAKKEN WORDEN AANGEMERKT ALS TIJDVAKKEN VAN VERZEKERING , VERVULD KRACHTENS DE NEDERLANDSE WETTELIJKE REGELING , EN ALS TIJDVAKKEN VAN VERZEKERING , VERVULD KRACHTENS EEN WETTELIJKE REGELING VAN HET IN ARTIKEL 37 , LID 1 , BEDOELDE TYPE ( HET ZOGENOEMDE ' ' TYPE A ' ' ). DAT DE OPGEBOUWDE PENSIOENRECHTEN LATER ZIJN AFGE KOCHT EN DAT OVER HET TIJDVAK 1 JANUARI 1965 TOT 1 JULI 1967 IN HET GEHEEL GEEN PREMIE IS BETAALD , IS IN DIT VERBAND IRRELEVANT . EVENMIN IS VAN BELANG , DAT DE WETTELIJKE REGELING DIE VOOR 1 JULI 1967 GOLD , IN FEITE TOT HET TYPE B BEHOORDE .

17 BIJGEVOLG MOETEN DE IN DE VRAGEN BEDOELDE TIJDVAKKEN WORDEN AANGEMERKT ALS DAADWERKELIJK KRACHTENS DE NEDERLANDSE WETGEVING VERVULDE TIJDVAKKEN VAN VERZEKERING , EN NIET ALS TIJDVAKKEN DIE NIET ONDER DE DEKKING VAN EEN VERZEKERING VALLEN EN DAAROM , ONDER BEPAALDE VOORWAARDEN , WORDEN GELIJKGESTELD MET TIJDVAKKEN VAN VERZEKERING .

18 UIT HET VOORGAANDE VOLGT , DAT OP DE EERSTE DRIE VRAGEN VAN DE RAAD VAN BEROEP TE AMSTERDAM MOET WORDEN GEANTWOORD , DAT VOOR DE TOEPASSING VAN ARTIKEL 46 VAN VERORDENING NR . 1408/71 EN ARTIKEL 15 VAN VERORDENING NR . 574/72

A ) EEN VOOR 1 JANUARI 1965 KRACHTENS DE DESTIJDS GELDENDE NEDERLANDSE WETTELIJKE REGELING VERVULD TIJDVAK VAN ARBEID , WAAROVER OP GROND VAN DEZE WETTELIJKE REGELING PREMIE IS BETAALD ; EN

B)EEN VOOR 1 JULI 1967 IN NEDERLAND VERVULD TIJDVAK VAN ARBEID IN LOONDIENST , WAAROVER GEEN PREMIE IS BETAALD ,

BEIDE MOETEN WORDEN AANGEMERKT ALS TIJDVAKKEN VAN VERZEKERING EN NIET ALS DAARMEE GELIJKGESTELDE TIJDVAKKEN .

19 GELET OP HET ANTWOORD OP DE EERSTE DRIE VRAGEN KOMT DE VIERDE VRAAG NIET MEER AAN DE ORDE .

HET HOF VAN JUSTITIE ( EERSTE KAMER ),

UITSPRAAK DOENDE OP DE DOOR DE RAAD VAN BEROEP TE AMSTERDAM BIJ BESCHIKKING VAN 19 OKTOBER 1982 GESTELDE VRAGEN , VERKLAART VOOR RECHT :

VOOR DE TOEPASSING VAN ARTIKEL 46 VAN VERORDENING NR . 1408/71 EN ARTIKEL 15 VAN VERORDENING NR . 574/72 MOETEN

A ) EEN VOOR 1 JANUARI 1965 KRACHTENS DE DESTIJDS GELDENDE NEDERLANDSE WETTELIJKE REGELING VERVULD TIJDVAK VAN ARBEID , WAAROVER OP GROND VAN DEZE WETTELIJKE REGELING PREMIE IS BETAALD ; EN

B)EEN VOOR 1 JULI 1967 IN NEDERLAND VERVULD TIJDVAK VAN ARBEID IN LOONDIENST , WAAROVER GEEN PREMIE IS BETAALD ,

BEIDE WORDEN BESCHOUWD ALS TIJDVAKKEN VAN VERZEKERING EN NIET ALS DAARMEE GELIJKGESTELDE TIJDVAKKEN .

1 . DE WOORDEN ' ' BESTAANDE OF TOEKOMSTIGE ' ' IN ARTIKEL 1 , SUB J , MOGEN NIET ALDUS WORDEN VERSTAAN , DAT BEPALINGEN DIE TEVOREN HEBBEN GEGOLDEN DOCH OP HET OGENBLIK VAN VASTSTELLING VAN VERORDENING NR . 1408/71 EN DE UITVOERINGSVERORDENING DAARVAN BUITEN WERKING WAREN GETREDEN , WORDEN UITGESLOTEN . HET DOEL VAN ARTIKEL 51 EEG-VERDRAG ZOU NIET WORDEN BEREIKT , INDIEN DE WERKNEMER DE HOEDANIGHEID VAN VERZEKERDE IN DE ZIN VAN DE GEMEENSCHAPSVERORDENINGEN ZOU VERLIEZEN DOOR HET ENKELE FEIT DAT TEN TIJDE VAN DE VASTSTELLING VAN DIE VERORDENINGEN DE NATIONALE WETTELIJKE REGELING DIE GOLD IN DE TIJD DAT DE WERKNEMER WAS VERZEKERD , DOOR EEN ANDERE WETTELIJKE REGELING WAS VERVANGEN .

2.VOOR DE TOEPASSING VAN ARTIKEL 46 VAN VERORDENING NR . 1408/71 EN ARTIKEL 15 VAN VERORDENING NR . 574/72 MOETEN

A ) EEN VOOR 1 JANUARI 1965 KRACHTENS DE DESTIJDS GELDENDE NEDERLANDSE WETTELIJKE REGELING VERVULD TIJDVAK VAN ARBEID , WAAROVER OP GROND VAN DEZE WETTELIJKE REGELING PREMIE IS BETAALD ; EN

B)EEN VOOR 1 JULI 1967 IN NEDERLAND VERVULD TIJDVAK VAN ARBEID IN LOON DIENST , WAAROVER GEEN PREMIE IS BETAALD ,

BEIDE WORDEN BESCHOUWD ALS TIJDVAKKEN VAN VERZEKERING EN NIET ALS DAARMEE GELIJKGESTELDE TIJDVAKKEN .

1 . SOCIALE ZEKERHEID VAN MIGRERENDE WERKNEMERS - ' ' BESTAANDE OF TOEKOMSTIGE ' ' NATIONALE WETTEN EN REGELINGEN IN DE ZIN VAN ARTIKEL 1 , SUB J , VAN VERORDENING NR . 1408/71 - BEGRIP - BEPALINGEN VAN KRACHT VOOR VASTSTELLING VAN GEMEENSCHAPSVERORDENINGEN - UITSLUITING ONTOELAATBAAR .

2 . SOCIALE ZEKERHEID VAN MIGRERENDE WERKNEMERS - INVALIDITEITSVERZEKERING - BEREKENING VAN UITKERINGEN - TIJDVAKKEN VOOR 1 JULI 1967 IN NEDERLAND VERVULD - IN AANMERKINGNEMING ALS TIJDVAKKEN VAN VERZEKERING EN NIET ALS DAARMEE GELIJKGESTELDE TIJDVAKKEN .

( VERORDENING NR . 1408/71 VAN DE RAAD , ARTIKEL 46 EN BIJLAGE V , SUB H , PUNT 4 EN VERORDENING NR . 574/72 VAN DE RAAD , ARTIKEL 15 )

KOSTEN

20 DE KOSTEN DOOR DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN WEGENS INDIENING VAN HAAR OPMERKINGEN BIJ HET HOF GEMAAKT , KUNNEN NIET VOOR VERGOEDING IN AANMERKING KOMEN . TEN AANZIEN VAN DE PARTIJEN IN HET HOOFDGEDING IS DE PROCEDURE ALS EEN ALDAAR GEREZEN INCIDENT TE BESCHOUWEN , ZODAT DE NATIONALE RECHTERLIJKE INSTANTIE OVER DE KOSTEN HEEFT TE BESLISSEN .

IN ZAAK 285/82 ,

BETREFFENDE EEN VERZOEK AAN HET HOF KRACHTENS ARTIKEL 177 EEG-VERDRAG VAN DE RAAD VAN BEROEP TE AMSTERDAM , IN HET ALDAAR AANHANGIG GEDING TUSSEN

W . J . DERKS

EN

DE NIEUWE ALGEMENE BEDRIJFSVERENIGING ,

OM EEN PREJUDICIELE BESLISSING OVER DE UITLEGGING VAN VERORDENING NR . 1408/71 VAN DE RAAD VAN 14 JUNI 1971 , BETREFFENDE TOEPASSING VAN DE SOCIALE-ZEKERHEIDSREGELINGEN OP LOONTREKKENDEN EN HUN GEZINNEN , DIE ZICH BINNEN DE GEMEENSCHAP VERPLAATSEN ( PB L 149 VAN 1971 , BLZ . 2 ) EN VAN VERORDENING NR . 574/72 VAN DE RAAD VAN 21 MAART 1972 TOT VASTSTELLING VAN DE WIJZE VAN TOEPASSING VAN VERORDENING NR . 1408/71 BETREFFENDE DE TOEPASSING VAN DE SOCIALE-ZEKERHEIDSREGELINGEN OP LOONTREKKENDEN EN HUN GEZINNEN , DIE ZICH BINNEN DE GEMEENSCHAP VERPLAATSEN ( PB L 74 VAN 1972 , BLZ . 1 ),