Home

Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 22 juni 1983.

Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 22 juni 1983.

1 BIJ VERZOEKSCHRIFT , NEERGELEGD TER GRIFFIE VAN HET HOF OP 13 DECEMBER 1982 , HEBBEN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP NAAR BELGISCH RECHT USINES GUSTAVE BOEL EN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP NAAR FRANS RECHT FABRIQUE DE FER DE MAUBEUGE KRACHTENS ARTIKEL 33 , TWEEDE ALINEA , EGKS-VERDRAG , BEROEP INGESTELD TOT NIE- TIGVERKLARING VAN DE INDIVIDUELE BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE VAN 26 NOVEMBER 1982 BETREFFENDE EEN PROCEDURE TOT TOEPASSING VAN ARTIKEL 14 VAN BESCHIKKING NR . 1696/82/EGKS VAN DE COMMISSIE VAN 30 JUNI 1982 TOT VERLENGING VAN HET STELSEL VAN TOEZICHT EN PRODUKTIEQUOTA VOOR BEPAALDE PRODUKTEN VAN DE ONDERNEMINGEN VAN DE IJZER- EN STAALINDUSTRIE ( PB L 191 VAN 1982 , BLZ . 1 ).

2 ARTIKEL 14 VAN BESCHIKKING NR . 1696/82/EGKS LUIDT ALS VOLGT :

' ' INDIEN ALS GEVOLG VAN DE OMVANG VAN DE VOOR EEN KWARTAAL VASTGESTELDE VERMINDERINGSPERCENTAGES HET QUOTASTELSEL EEN ONDERNEMING VOOR BUITENGEWONE MOEILIJKHEDEN PLAATST , GAAT DE COMMISSIE IN DE VOLGENDE GEVALLEN OVER TOT ADEQUATE AANPASSING VAN DE REFERENTIEPRODUKTIECIJFERS EN/OF REFERENTIEHOEVEELHEDEN VOOR DE BETROKKEN CATEGORIE , INDIEN DE ONDERNEMING IN DE LOOP VAN DE EERSTE TWEE MAANDEN VAN HET BETROKKEN KWARTAAL DAAROM VERZOEKT .

- HET TOTALE REFERENTIEPRODUKTIECIJFER VOOR DE CATEGORIEEN IA TOT EN MET ID BEDRAAGT MINDER DAN 1 MILJOEN TON PER JAAR EN BESTAAT VOOR TEN MINSTE 75 % UIT PRODUKTEN WAARVAN DE VERMINDERINGSPERCENTAGES VAN EEN OF MEER VAN DEZE CATEGORIEEN 20 % OVERTREFFEN ;

OF

-HET TOTALE REFERENTIEPRODUKTIECIJFER VOOR DE CATEGORIEEN IV , V EN VI BEDRAAGT MINDER DAN 100 000 TON PER JAAR EN DE VERMINDERINGSPERCENTAGES VAN EEN OF MEER VAN DEZE CATEGORIEEN OVERTREFFEN 20 % . ' '

3 BIJ BRIEVEN VAN 6 OKTOBER EN 2 NOVEMBER 1982 VROEGEN VERZOEKSTERS DE COMMISSIE , DEZE BEPALING VOOR HET VIERDE KWARTAAL VAN 1982 TOE TE PASSEN VOOR DE CATEGORIEEN IA , IB , IC , EN ID . ZIJ STELDEN DAT HET TOTALE REFERENTIEPRODUKTIECIJFER VOOR DE CATEGORIEEN IA TOT EN MET ID IN HUN BEDRIJVEN MINDER DAN 1 000 000 TON PER JAAR BEDROEG , EN VOOR DIT KWARTAAL VOOR TEN MINSTE 75 % BESTOND UIT PRODUKTEN WAARVAN DE VERMINDERINGSPERCENTAGES 20 % OVERTROFFEN .

4 DE COMMISSIE BESCHIKTE GUNSTIG OP HET VERZOEK VOOR ZOVER HET DE CATEGORIEEN IA EN IB BETROF , WAARVAN DE VERMINDERINGSPERCENTAGES RESPECTIEVELIJK 44 EN 42 % BEDROEGEN , EN ANTWOORDDE NIET OP HET VERZOEK BETREFFENDE CATEGORIE ID , WAARVOOR EEN POSITIEF VERMINDERINGSPERCENTAGE GOLD . VOOR WAT CATEGORIE IC BETREFT , WEES ZIJ HET VERZOEK ECHTER AF , OP GROND DAT VOOR HET LOPENDE KWARTAAL VOOR PRODUKTEN VAN DEZE CATEGORIE GEEN VERMINDERINGSPERCENTAGE VAN TEN MINSTE 20 % GOLD . BIJ BESCHIKKING NR . 2585/82/EGKS VAN DE COMMISSIE VAN 22 SEPTEMBER 1982 ( PB L 275 VAN 1982 , BLZ . 21 ) IMMERS WAS HET VERMINDERINGSPERCENTAGE VOOR PRODUKTEN VAN CATEGORIE IC VOOR HET VIERDE KWARTAAL VAN 1982 VASTGESTELD OP SLECHTS 16 % .

5 VERZOEKSTERS ' BEROEP STREKT DERHALVE ENKEL TOT NIETIGVERKLARING VAN DE BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE VOOR ZOVER DAARBIJ DE AANPASSING VAN HET REFERENTIEPRODUKTIECIJFER VOOR CATEGORIE IC IS GEWEIGERD .

6 VERZOEKSTERS VOEREN ALS ENIG MIDDEL AAN SCHENDING VAN ARTIKEL 14 VAN BESCHIKKING NR . 1696/82/EGKS VAN DE COMMISSIE VAN 30 JUNI 1982 EN VAN ARTIKEL 58 EGKS-VERDRAG . DOOR DE AANPASSING VAN HET REFERENTIEPRODUKTIECIJFER VOOR CATEGORIE IC TE WEIGEREN OP DE ENKELE GROND DAT VOOR HET LOPENDE KWARTAAL VOOR DE PRODUKTEN VAN DEZE CATEGORIE GEEN VERMINDERINGSPERCENTAGE VAN TEN MINSTE 20 % GOLD , ZOU DE COMMISSIE EEN EXTRA VOORWAARDE HEBBEN GESTELD DIE IN ARTIKEL 14 ONTBREEKT . VOLGENS DIT ARTIKEL ZOU HET IMMERS VOLDOENDE ZIJN , DAT HET TOTALE REFERENTIEPRODUKTIECIJFER VOOR DE CATEGORIEEN IA TOT EN MET ID VOOR 75 % BESTAAT UIT PRODUKTEN WAARVAN DE VERMINDERINGSPERCENTAGES DAADWERKELIJK 20 % OVERTREFFEN , EN ZOU DERHALVE NIET VEREIST ZIJN DAT HET VERMINDERINGSPERCENTAGE VAN ELK VAN DEZE CATEGORIEEN DIE DREMPEL OVERSCHRIJDT . TOT STAVING VAN HUN MIDDEL VOEREN VERZOEKSTERS NOG AAN , DAT ELKE UITVOERINGSMAATREGEL VAN ARTIKEL 58 EGKS-VERDRAG STRIKT MOET WORDEN TOEGEPAST , OMDAT HET DAARBIJ GAAT OM EEN AFWIJKING VAN DE NORMALE WERKING VAN DE MARKT .

7 DIT MIDDEL KAN NIET WORDEN AANVAARD . BLIJKENS DE TEKST VAN ARTIKEL 14 VAN BESCHIKKING NR . 1696/82/EGKS IMMERS VOORZIET DIT ARTIKEL ENKEL IN BEPERKTE MOGELIJKHEDEN TOT AANPASSING VAN DE QUOTA VOOR HET GEVAL EEN ONDERNEMING ' ' ALS GEVOLG VAN DE OMVANG VAN DE VASTGESTELDE VERMINDERINGSPERCENTAGES VOOR BUITENGEWONE MOEILIJKHEDEN WORDT GEPLAATST . ' ' DE COMMISSIE IS DERHALVE VERPLICHT , DE BIJZONDERE SITUATIE VAN ELK CONCREET GEVAL IN AANMERKING TE NEMEN OM UIT TE MAKEN OF DE BETROKKEN ONDERNEMING ALS GEVOLG VAN DE HAAR OPGELEGDE PRODUKTIEVERMINDERINGEN VOOR BUITENGEWONE MOEILIJKHEDEN STAAT . BIJ DE TOEPASSING VAN ARTIKEL 14 KAN DUS ENKEL REKENING WORDEN GEHOUDEN MET DE MOEILIJKHEDEN DIE EEN RECHTSTREEKS GEVOLG ZIJN VAN DE INVOERING EN DE TOEPASSING VAN HET QUOTASTELSEL . BIJGEVOLG KAN ENKEL VOOR DE CATEGORIEEN WAARVOOR EEN HOOG VERMINDERINGSPERCENTAGE GELDT , IN BUITENGEWONE OMSTANDIGHEDEN EEN AANPASSING NOODZAKELIJK ZIJN . ELKE ANDERE OPLOSSING ZOU TOT WILLEKEURIGE RESULTATEN LEIDEN , DAAR HET DAN MOGELIJK ZOU ZIJN DE REFERENTIEPRODUKTIECIJFERS VOOR DE CATEGORIEEN DIE DOOR HET STELSEL VAN PRODUKTIEBEPERKING HET MINST WORDEN GETROFFEN , AAN TE PASSEN UITSLUITEND OM DE MOEILIJKHEDEN DIE HET GEVOLG ZIJN VAN DE TOEPASSING VAN HOGE VERMINDERINGSPERCENTAGES OP ANDERE CATEGORIEEN , TE COMPENSEREN .

8 IN CASU MOCHT REKENING WORDEN GEHOUDEN MET DE MOEILIJKHEDEN DIE VOOR VERZOEKSTES UIT DE HOGE VERMINDERINGSPERCENTAGES VOOR DE CATEGORIEEN IA EN IB VOORTVLOEIDEN , MAAR NIET MET DIE WELKE HET GEVOLG WAREN VAN HET RELATIEF LAGE VERMINDERINGSPERCENTAGE VOOR CATEGORIE IC .

9 BOVENDIEN MOET WORDEN OPGEMERKT , DAT ARTIKEL 14 VAN BESCHIKKING NR . 1696/82/EGKS DE COMMISSIE NIET UITDRUKKELIJK VERPLICHT DE REFERENTIEPRODUKTIECIJFERS VOOR ALLE ONDER IA TOT EN MET ID GENOEMDE CATEGORIEEN AAN TE PASSEN WANNEER AAN DE IN DIT ARTIKEL GESTELDE VOORWAARDEN IS VOLDAAN . DIT GELDT ONGEACHT HET FEIT DAT HET ARTIKEL IN EEN ' ' ADEQUATE AANPASSING VAN DE REFERENTIEPRODUKTIECIJFERS VOOR DE BETROKKEN CATEGORIE(EN ) ' ' VOORZIET . MET ' ' DE BETROKKEN CATEGORIE(EN ) ' ' IN ARTIKEL 14 WORDT IMMERS NIET GEDOELD OP DE CATEGORIEEN IA TOT EN MET ID TEZAMEN GENOMEN , MAAR ENKEL OP DIE WAARVAN IN DE AANHEF VAN HET ARTIKEL SPRAKE IS EN WAARVAN HET VERMINDERINGSPERCENTAGE ZO HOOG IS , DAT HET DE ONDERNEMING VOOR BUITENGEWONE MOEILIJKHEDEN KAN PLAATSEN .

10 DOORDAT TENSLOTTE ARTIKEL 14 VAN BESCHIKKING NR . 1696/82/EGKS ZOWEL BIJ HET EERSTE ALS BIJ HET TWEEDE STREEPJE EEN PERCENTAGE VAN 20 VERMELDT , KAN DE DREMPEL WAARVANAF HET QUOTASTELSEL , EN INZONDERHEID HET VERMINDERINGSPERCENTAGE , DE ONDERNEMING MET BETREKKING TOT EEN BEPAALDE CATEGORIE VAN PRODUKTEN VOOR IN AANMERKING TE NEMEN MOEILIJKHEDEN KAN PLAATSEN , OBJECTIEF WORDEN BEPAALD .

11 VOOR WAT HET ARGUMENT BETREFT ALS ZOU ARTIKEL 58 EGKS-VERDRAG ZIJN GESCHONDEN , IS HET WELISWAAR JUIST DAT ELKE UITVOERINGSMAATREGEL VAN HET STELSEL VAN PRODUKTIEBEPERKING STRIKT MOET WORDEN UITGELEGD , MAAR DIENT ER NIETTEMIN OP TE WORDEN GEWEZEN , DAT DE DOOR VERZOEKSTERS VOORGESTELDE UITLEGGING DE MOGELIJKHEDEN TOT AANPASSING VAN HET QUOTASTELSEL OP ONDOORDACHTE WIJZE ZOU UITBREIDEN EN DAARMEE HET GEHELE STELSEL VAN PRODUKTIEBEPERKING INDIRECT IN GEVAAR ZOU BRENGEN .

12 MITSDIEN MOET WORDEN VASTGESTELD DAT DE COMMISSIE ARTIKEL 14 VAN BESCHIKKING NR . 1696/82/EGKS EN ARTIKEL 58 EGKS-VERDRAG JUIST HEEFT TOEGEPAST . HET BEROEP MOET BIJGEVOLG WORDEN VERWORPEN .

HET HOF VAN JUSTITIE ( VIJFDE KAMER ),

RECHTDOENDE :

1 . VERWERPT HET BEROEP .

2 . VERWIJST VERZOEKSTERS IN DE KOSTEN .

1 . BLIJKENS DE TEKST VAN ARTIKEL 14 VAN BESCHIKKING NR . 1696/82/EGKS VOORZIET DIT ARTIKEL ENKEL IN BEPERKTE MOGELIJKHEDEN TOT AANPASSING VAN DE QUOTA VOOR HET GEVAL EEN ONDERNEMING ' ' ALS GEVOLG VAN DE OMVANG VAN DE VASTGESTELDE VERMINDERINGSPERCENTAGES VOOR BUITENGEWONE MOEILIJKHEDEN WORDT GEPLAATST . ' ' DE COMMISSIE IS DERHALVE VERPLICHT , DE BIJZONDERE SITUATIE VAN ELK CONCREET GEVAL IN AANMERKING TE NEMEN OM UIT TE MAKEN OF DE BETROKKEN ONDERNEMING ALS GEVOLG VAN DE HAAR OPGELEGDE PRODUKTIEVERMINDERINGEN VOOR BUITENGEWONE MOEILIJKHEDEN STAAT .

BIJ DE TOEPASSING VAN ARTIKEL 14 KAN DUS ENKEL REKENING WORDEN GEHOUDEN MET DE MOEILIJKHEDEN DIE EEN RECHTSTREEKS GEVOLG ZIJN VAN DE INVOERING EN DE TOEPASSING VAN HET QUOTASTELSEL . BIJGEVOLG KAN ENKEL VOOR DE CATEGORIEEN WAARVOOR EEN HOOG VERMINDERINGSPERCENTAGE GELDT , IN BUITENGEWONE OMSTANDIGHEDEN EEN AANPASSING NOODZAKELIJK ZIJN . ELKE ANDERE OPLOSSING ZOU TOT WILLEKEURIGE RESULTATEN LEIDEN , DAAR HET DAN MOGELIJK ZOU ZIJN DE REFERENTIEPRODUKTIECIJFERS VOOR DE CATEGORIEEN DIE DOOR HET STELSEL VAN PRODUKTIEBEPERKING HET MINST WORDEN GETROFFEN , AAN TE PASSEN UITSLUITEND OM DE MOEILIJKHEDEN DIE HET GEVOLG ZIJN VAN DE TOEPASSING VAN HOGE VERMINDERINGSPERCENTAGES OP ANDERE CATEGORIEEN , TE COMPENSEREN .

2.ARTIKEL 14 VAN BESCHIKKING NR . 1696/82/EGKS DE COMMISSIE VERPLICHT NIET UITDRUKKELIJK DE REFERENTIEPRODUKTIECIJFERS VOOR ALLE ONDER IA TOT EN MET ID GENOEMDE CATEGORIEEN AAN TE PASSEN WANNEER AAN DE IN DIT ARTIKEL GESTELDE VOORWAARDEN IS VOLDAAN . DIT GELDT ONGEACHT HET FEIT DAT HET ARTIKEL IN EEN ' ' ADEQUATE AANPASSING VAN DE REFERENTIEPRODUKTIECIJFERS VOOR DE BETROKKEN CATEGORIE(EN ) ' ' VOORZIET . MET ' ' DE BETROKKEN CATEGORIE(EN ) ' ' IN ARTIKEL 14 WORDT IMMERS NIET GEDOELD OP DE CATEGORIEEN IA TOT EN MET ID TEZAMEN GENOMEN , MAAR ENKEL OP DIE WAARVAN IN DE AANHEF VAN HET ARTIKEL SPRAKE IS EN WAARVAN HET VERMINDERINGSPERCENTAGE ZO HOOG IS , DAT HET DE ONDERNEMING VOOR BUITENGEWONE MOEILIJKHEDEN KAN PLAATSEN .

1 . EGKS - PRODUKTIE - QUOTASTELSEL - VASTSTELLING OP BILLIJKE GRONDSLAG - AANPASSING VAN REFERENTIEPRODUKTIECIJFERS - VOORWAARDEN - BEPERKING TOT CATEGORIEEN DIE DOOR HOOG VERMINDERINGSPERCENTAGE WORDEN GETROFFEN

( ALGEMENE BESCHIKKING , NR . 1696/82 VAN DE COMMISSIE , ARTIKEL 14 )

2.EGKS - PRODUKTIE - QUOTASTELSEL - VASTSTELLING OP BILLIJKE GRONDSLAG - AANPASSING VAN REFERENTIEPRODUKTIECIJFERS - VOORWAARDEN - INAANMERKINGNEMING VAN VOOR ELK VAN BEDOELDE PRODUKTCATEGORIEEN GELDEND VERMINDERINGSPERCENTAGE

( ALGEMENE BESCHIKKING , NR . 1696/82 VAN DE COMMISSIE , ARTIKEL 14 )

KOSTEN

13 INGEVOLGE ARTIKEL 69 , PARAGRAAF 2 , VAN HET REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING MOET DE IN HET ONGELIJK GESTELDE PARTIJ IN DE KOSTEN WORDEN VERWEZEN . AANGEZIEN VERZOEKSTERS IN HET ONGELIJK ZIJN GESTELD , DIENEN ZIJ IN DE KOSTEN TE WORDEN VERWEZEN .

IN ZAAK 317/82 ,

USINES GUSTAVE BOEL , NAAMLOZE VENNOOTSCHAP NAAR BELGISCH RECHT , GEVESTIGD TE BRUSSEL ,

EN

FABRIQUE DE FER DE MAUBEUGE , NAAMLOZE VENNOOTSCHAP NAAR FRANS RECHT , GEVESTIGD TE LOUVROIL ( NORD , FRANKRIJK ),

BEIDE VERTEGENWOORDIGD DOOR E . GUTT , ADVOCAAT TE BRUSSEL , DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TE LUXEMBURG TEN KANTORE VAN J . LOESCH , ADVOCAAT ALDAAR , RUE GOETHE 2 ,

VERZOEKSTERS ,

TEGEN

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN , VERTEGENWOORDIGD DOOR HAAR JURIDISCH HOOFDADVISEUR D . W . ALLEN EN HAAR JURIDISCH ADVISEUR E . LASNET , DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TE LUXEMBURG BIJ O . MONTALTO , LID VAN HAAR JURIDISCHE DIENST , BATIMENT JEAN MONNET , KIRCHBERG ,

VERWEERSTER ,

BETREFFENDE EEN BEROEP TOT NIETIGVERKLARING VAN DE BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE VAN 26 NOVEMBER 1982 , TER KENNIS GEBRACHT BIJ TELEX VAN DEZELFDE DAG EN BEVESTIGD BIJ BRIEF VAN 3 DECEMBER 1982 , INZAKE EEN PROCEDURE TOT TOEPASSING VAN ARTIKEL 14 VAN BESCHIKKING NR . 1696/82/EGKS VAN DE COMMISSIE VAN 30 JUNI 1982 TOT VERLENGING VAN HET STELSEL VAN TOEZICHT EN PRODUKTIEQUOTA VOOR BEPAALDE PRODUKTEN VAN DE ONDERNEMINGEN VAN DE IJZER- EN STAALINDUSTRIE ( PB L 191 VAN 1982 , BLZ . 1 ),