Home

Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 24 november 1983.

Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 24 november 1983.

1 BIJ BESCHIKKING VAN 6 OKTOBER 1982 , INGEKOMEN TEN HOVE OP 16 DECEMBER DAAROPVOLGENDE , HEEFT HET BUNDESSOZIALGERICHT KRACHTENS ARTIKEL 177 EEG-VERDRAG EEN PREJUDICIELE VRAAG GESTELD OVER DE UITLEGGING VAN DE ARTIKELEN 77 EN 78 VAN VERORDENING NR . 1408/71 VAN DE RAAD VAN 14 JUNI 1971 BETREFFENDE DE TOEPASSING VAN DE SOCIALE ZEKERHEIDSREGELINGEN OP LOONTREKKENDEN EN HUN GEZINNEN , DIE ZICH BINNEN DE GEMEENSCHAP VERPLAATSEN ( PB L 149 VAN 1971 , BLZ . 2 ).

2 DEZE VRAAG LUIDT ALS VOLGT :

' ' MOET AAN EEN WEES VAN ITALIAANSE NATIONALITEIT DIE ALTIJD IN ITALIE HEEFT GEWOOND , DOOR HET DUITSE PENSIOENVERZEKERINGSORGAAN EEN AANVULLING OP HET HEM DOOR HET ITALIAANSE PENSIOENVERZEKERINGSORGAAN TOEGEKENDE WEZENPENSIOEN WORDEN BETAALD , WANNEER DE OVERLEDEN VADER PREMIES HEEFT BETAALD AAN DE DUITSE EN ITALIAANSE PENSIOENVERZEKERING , DOCH ALLEEN REEDS MET DE DUITSE PREMIES KRACHTENS DE DUITSE WETTELIJKE REGELING EEN RECHT OP TOEKENNING VAN WEZENPENSIOEN IS ONTSTAAN?

' '

3 MET DEZE VRAAG WENST DE NATIONALE RECHTER TE VERNEMEN OF , WANNEER DE OVERLEDEN VADER AAN DE WETTELIJKE REGELINGEN VAN VERSCHILLENDE LID-STATEN ONDERWORPEN IS GEWEEST , HET RECHT OP WEZENPENSIOEN UITSLUITEND WORDT BEPAALD DOOR DE WETTELIJKE REGELING VAN DE LID-STAAT DIE VOLGENS DE ARTIKELEN 77 EN 78 VAN VERORDENING NR . 1408/71 BEVOEGD IS OM DIE UITKERING TOE TE KENNEN ( IN CASU ITALIE ), DAN WEL OF DAARENTEGEN HET ORGAAN VAN EEN ANDERE LID-STAAT WAARVAN DE WETTELIJKE REGELING OP ZICHZELF REEDS RECHT GEEFT OP EEN HOGER PENSIOEN ( IN CASU DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND ), VERPLICHT IS EEN AANVULLING TE BETALEN TEN BELOPE VAN HET VERSCHIL TUSSEN BEIDE BEDRAGEN .

4 IN ZIJN ARREST VAN 9 JUNI 1980 ( ZAAK 807/79 , GRAVINA , JURISPR . 1980 , BLZ . 2205 ) HEEFT HET HOF EROP GEWEZEN , DAT HET DOEL VAN ARTIKEL 51 VAN HET VERDRAG NIET ZOU WORDEN BEREIKT INDIEN WERKNEMERS DOOR HET UITOEFENEN VAN HUN RECHT VAN VRIJ VERKEER VOORDELEN VAN SOCIALE ZEKERHEID ZOUDEN VERLIEZEN WELKE HUN IN ELK GEVAL WORDEN GEGARANDEERD DOOR DE WETTELIJKE REGELING VAN EEN ENKELE LID-STAAT . MITSDIEN MAG , BEHOUDENS UITDRUKKELIJKE UITZONDERING IN OVEREENSTEMMING MET DE DOELSTELLINGEN VAN HET VERDRAG , DE GEMEENSCHAPSREGELING INZAKE SOCIALE ZEKERHEID NIET OP DUSDANIGE WIJZE WORDEN TOEGEPAST , DAT DE MIGRERENDE WERKNEMER OF ZIJN RECHTVERKRIJGENDEN ZIJN UITKERINGEN KRACHTENS EEN DEEL VAN DE WETTELIJKE REGELING VAN EEN LID-STAAT VERLIEST .

5 IN GENOEMD ARREST WORDT HIERUIT AFGELEID DAT ARTIKEL 78 VAN VERORDENING NR . 1408/71 NIET IN DIER VOEGE MAG WORDEN UITGELEGD , DAT DE WEZEN VAN EEN OVERLEDEN WERKNEMER DIE AAN DE WETTELIJKE REGELINGEN VAN VERSCHILLENDE LID-STATEN ONDERWORPEN IS GEWEEST , HUN RECHT OP DE UITSLUITEND KRACHTENS DE WETTELIJKE REGELING VAN EEN LID-STAAT VERWORVEN UITKERINGEN VERLIEZEN , INDIEN DEZE HOGER ZIJN DAN DIE VAN DE LID-STAAT NAAR HET GRONDGEBIED WAARVAN ZIJ HUN WOONPLAATS HEBBEN OVERGEBRACHT .

6 HET BUNDESSOZIALGERICHT AARZELT OM DEZE UITLEGGING OP HET ONDERHAVIGE GEVAL TOE TE PASSEN . HET VERKLAART DAT DE ONDERHAVIGE ZAAK NIET EEN WEES BETREFT WIENS WOONPLAATS NAAR EEN ANDERE LID-STAAT IS OVERGEBRACHT , DAAR VERZOEKER IN HET HOOFDGEDING STEEDS IN ITALIE HEEFT GEWOOND , WAAR ZIJN VADER , VOOR HIJ IN DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND IS GAAN WERKEN , AAN DE SOCIALE ZEKERHEIDSREGELING ONDERWORPEN IS GEWEEST , EN WAAR DOOR HET ITALIAANS ORGAAN OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 77 VAN VERORDENING NR . 1408/71 KINDERBIJSLAGEN ZIJN TOEGEKEND . BOVENDIEN MERKT HET BUNDESSOZIALGERICHT OP , DAT HET UITSLUITEND TOEPASSEN VAN DE ITALIAANSE REGELING , MET UITSLUITING VAN ELKE UITKERING KRACHTENS DE DUITSE WETTELIJKE REGELING , HEM IN OVEREENSTEMMING LIJKT MET HET UITDRUKKELIJK GESTELDE DOEL VAN DE GEMEENSCHAPSWETGEVER : HET BEREIKEN VAN EEN EENVOUDIGE EN SNELLE ADMINISTRATIEVE PROCEDURE .

7 VOOREERST MOET WORDEN OPGEMERKT DAT DE VRAAG OF DE WEES STEEDS IN EEN BEPAALDE LID-STAAT HEEFT GEWOOND , DAN WEL OF ZIJN WOONPLAATS DAARNAAR IS OVERGEBRACHT , VOOR DE TOEPASSING VAN DE ARTIKELEN 77 EN 78 VAN VERORDENING NR . 1408/71 NIET RELEVANT IS . IMMERS , IN ZIJN ARREST VAN 12 JUNI 1980 ( ZAAK 733/79 , LATERZA , JURISPR . 1980 , BLZ . 1915 ) HEEFT HET HOF MET BETREKKING TOT DE KINDERBIJSLAGEN REEDS VERKLAARD , DAT DE LEIDENDE BEGINSELEN VAN DEZE VERORDENING VERGEN DAT , ZO HET BEDRAG VAN DE UITKERINGEN IN DE LID-STAAT VAN WOONPLAATS LAGER IS DAN DAT VAN DE DOOR EEN ANDERE UITKERINGSPLICHTIGE LID-STAAT TOEGEKENDE UITKERINGEN , DE WERKNEMER OF ZIJN RECHTVERKRIJGENDE DE HOOGSTE UITKERING BLIJFT GENIETEN EN VAN HET BEVOEGDE ORGAAN VAN DEZE LAATSTE LID-STAAT EEN AANVULLENDE UITKERING ONTVANGT TEN BELOPE VAN HET VERSCHIL TUSSEN DE TWEE BEDRAGEN .

8 DE CONCURRENTE TOEKENNING VAN UITKERINGEN DOOR VERSCHILLENDE LID-STATEN KAN BIJ WEZENPENSIOENEN WELISWAAR PRAKTISCHE MOEILIJKHEDEN OPLEVEREN WAARMEE IN DE GEMEENSCHAPSBEPALINGEN BETREFFENDE DE TOEPASSING VAN VERORDENING NR . 1408/71 THANS NOG GEEN REKENING WORDT GEHOUDEN , DOCH DEZE OMSTANDIGHEID KAN OP ZICHZELF GEEN REDEN ZIJN OM DE VERORDENING ALDUS UIT TE LEGGEN , DAT DE TOEPASSING VAN DE WETTELIJKE REGELING VAN EEN LID-STAAT IN DE WEG ZOU STAAN AAN DE BETALING VAN GUNSTIGER UITKERINGEN DIE KRACHTENS DE ENKELE WETTELIJKE REGELING VAN EEN ANDERE LID-STAAT VERSCHULDIGD ZIJN .

9 HIERUIT VOLGT DAT DE DOOR DE NATIONALE RECHTER AANGEVOERDE OMSTANDIGHEDEN EN OVERWEGINGEN NIET VAN DIEN AARD ZIJN , DAT ZIJ EEN AFWIJKING VAN DE RECHTSPRAAK BETREFFENDE DE UITLEGGING VAN ARTIKEL 51 EEG-VERDRAG EN VAN VERORDENING NR . 1408/71 KUNNEN RECHTVAARDIGEN .

10 MITSDIEN MOET OP DE GESTELDE VRAAG WORDEN GEANTWOORD DAT DE ARTIKELEN 77 EN 78 VAN VERORDENING NR . 1408/71 ALDUS MOETEN WORDEN UITGELEGD , DAT WANNEER DE OVERLEDEN VADER AAN DE WETGEVING VAN VERSCHILLENDE LID-STATEN ONDERWORPEN IS GEWEEST , HET RECHT OP TOEKENNING VAN EEN WEZENPENSIOEN KRACHTENS DE WETTELIJKE REGELING VAN DE VOLGENS GENOEMDE BEPALINGEN BEVOEGDE LID-STAAT HET RECHT OP HOGERE WEZENUITKERINGEN KRACHTENS DE ENKELE WETGEVING VAN EEN ANDERE LID-STAAT NIET DOET VERVALLEN . WANNEER HET WERKELIJK ONTVANGEN BEDRAG VAN DE UITKERINGEN IN DE EERSTE LID-STAAT LAGER IS DAN HET BEDRAG VAN DE UITKERINGEN KRACHTENS DE ENKELE WETGEVING VAN DE ANDERE LID-STAAT , HEEFT DE WEES TEGENOVER HET BEVOEGDE ORGAAN VAN LAATSTBEDOELDE LID-STAAT AANSPRAAK OP EEN AANVULLING TEN BELOPE VAN HET VERSCHIL TUSSEN DE TWEE BEDRAGEN .

HET HOF VAN JUSTITIE ( EERSTE KAMER ),

UITSPRAAK DOENDE OP DE DOOR HET BUNDESSOZIALGERICHT BIJ BESCHIKKING VAN 6 OKTOBER 1982 GESTELDE VRAAG , VERKLAART VOOR RECHT :

DE ARTIKELEN 77 EN 78 VAN VERORDENING NR . 1408/71 MOETEN ALDUS WORDEN UITGELEGD , DAT WANNEER DE OVERLEDEN VADER AAN DE WETGEVING VAN VERSCHILLENDE LID-STATEN ONDERWORPEN IS GEWEEST , HET RECHT OP TOEKENNING VAN EEN WEZENPENSIOEN KRACHTENS DE WETTELIJKE REGELING VAN DE VOLGENS GENOEMDE BEPALINGEN BEVOEGDE LID-STAAT HET RECHT OP HOGERE WEZENUITKERINGEN KRACHTENS DE ENKELE WETGEVING VAN EEN ANDERE LID-STAAT NIET DOET VERVALLEN .

WANNEER HET WERKELIJK ONTVANGEN BEDRAG VAN DE UITKERINGEN IN DE EERSTE LID-STAAT LAGER IS DAN HET BEDRAG VAN DE UITKERINGEN KRACHTENS DE ENKELE WETGEVING VAN DE ANDERE LID-STAAT , HEEFT DE WEES TEGENOVER HET BEVOEGDE ORGAAN VAN LAATSTBEDOELDE LID-STAAT AANSPRAAK OP EEN AANVULLING TEN BELOPE VAN HET VERSCHIL TUSSEN DE TWEE BEDRAGEN .

1 . HET DOEL VAN ARTIKEL 51 VAN HET VERDRAG ZOU NIET WORDEN BEREIKT INDIEN WERKNEMERS DOOR HET UITOEFENEN VAN HUN RECHT VAN VRIJ VERKEER VOORDELEN VAN SOCIALE ZEKERHEID ZOUDEN VERLIEZEN WELKE HUN IN ELK GEVAL WORDEN GEGARANDEERD DOOR DE WETTELIJKE REGELING VAN EEN ENKELE LID-STAAT . MITSDIEN MAG , BEHOUDENS UITDRUKKELIJKE UITZONDERING IN OVEREENSTEMMING MET DE DOELSTELLINGEN VAN HET VERDRAG , DE GEMEENSCHAPSREGELING INZAKE SOCIALE ZEKERHEID NIET OP DUSDANIGE WIJZE WORDEN TOEGEPAST , DAT DE MIGRERENDE WERKNEMER OF ZIJN RECHTVERKRIJGENDEN ZIJN UITKERINGEN KRACHTENS EEN DEEL VAN DE WETTELIJKE REGELING VAN EEN LID-STAAT VERLIEST .

2 . DE ARTIKELEN 77 EN 78 VAN VERORDENING NR . 1408/71 MOETEN ALDUS WORDEN UITGELEGD , DAT WANNEER DE OVERLEDEN VADER AAN DE WETGEVING VAN VERSCHILLENDE LID-STATEN ONDERWORPEN IS GEWEEST , HET RECHT OP TOEKENNING VAN EEN WEZENPENSIOEN KRACHTENS DE WETTELIJKE REGELING VAN DE VOLGENS GENOEMDE BEPALINGEN BEVOEGDE LID-STAAT HET RECHT OP HOGERE WEZENUITKERINGEN KRACHTENS DE ENKELE WETGEVING VAN EEN ANDERE LID-STAAT NIET DOET VERVALLEN . WANNEER HET WERKELIJK ONTVANGEN BEDRAG VAN DE UITKERINGEN IN DE EERSTE LID-STAAT LAGER IS DAN HET BEDRAG VAN DE UITKERINGEN KRACHTENS DE ENKELE WETGEVING VAN DE ANDERE LID-STAAT , HEEFT DE WEES TEGENOVER HET BEVOEGDE ORGAAN VAN LAATSTBEDOELDE LID-STAAT AANSPRAAK OP EEN AANVULLING TEN BELOPE VAN HET VERSCHIL TUSSEN DE TWEE BEDRAGEN .

1 . SOCIALE ZEKERHEID VAN MIGRERENDE WERKNEMERS - GEMEENSCHAPSREGELING - UITKERINGEN TOEGEKEND AAN MIGRERENDE WERKNEMER OF ZIJN RECHTVERKRIJGENDEN KRACHTENS WETTELIJKE REGELING VAN EEN ENKELE LID-STAAT - TOEPASSING VAN GEMEENSCHAPSREGELING WAARDOOR BEGUNSTIGDEN DEEL VAN BETROKKEN UITKERINGEN VERLIEZEN - NIET-TOELAATBAAR

( EEG-VERDRAG , ARTIKEL 51 )

2 . SOCIALE ZEKERHEID VAN MIGRERENDE WERKNEMERS - UITKERINGEN VOOR WEZEN - UITKERINGEN TEN LASTE VAN STAAT VAN WOONPLAATS - UITKERINGEN LAGER DAN DIE WELKE KRACHTENS ENKELE WETGEVING VAN ANDERE LID-STAAT VERSCHULDIGD ZIJN - RECHT OP HOOGSTE BEDRAG - RECHT OP AANVULLENDE UITKERING

( VERORDENING NR . 1408/71 VAN DE RAAD , ARTIKELEN 77 EN 78 )

KOSTEN

11 DE KOSTEN DOOR DE ITALIAANSE REGERING EN DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN WEGENS INDIENING HUNNER OPMERKINGEN BIJ HET HOF GEMAAKT , KUNNEN NIET VOOR VERGOEDING IN AANMERKING KOMEN . TEN AANZIEN VAN DE PARTIJEN IN HET HOOFDGEDING IS DE PROCEDURE ALS EEN ALDAAR GEREZEN INCIDENT TE BESCHOUWEN , ZODAT DE NATIONALE RECHTERLIJKE INSTANTIE OVER DE KOSTEN HEEFT TE BESLISSEN .

IN ZAAK 320/82 ,

BETREFFENDE EEN VERZOEK AAN HET HOF KRACHTENS ARTIKEL 177 EEG-VERDRAG VAN HET BUNDESSOZIALGERICHT , IN HET ALDAAR AANHANGIG GEDING TUSSEN

BENITO D ' AMARIO

EN

LANDESVERSICHERUNGSANSTALT SCHWABEN ,

OM EEN PREJUDICIELE BESLISSING OVER DE UITLEGGING VAN VERORDENING NR . 1408/71 VAN DE RAAD VAN 14 JUNI 1971 BETREFFENDE DE TOEPASSING VAN DE SOCIALE ZEKERHEIDSREGELINGEN OP LOONTREKKENDEN EN HUN GEZINNEN , DIE ZICH BINNEN DE GEMEENSCHAP VERPLAATSEN ( PB L 149 VAN 1971 , BLZ . 2 ),